Granskning av löner och ersättningar inklusive arvoden till förtroendevalda. Region Gotland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskning av löner och ersättningar inklusive arvoden till förtroendevalda. Region Gotland"

Transkript

1 Revisionsrapport Carin Hultgren Cert. kommunal revisor Jenny Nyholm Sandra Feiff Granskning av löner och ersättningar inklusive arvoden till förtroendevalda Region Gotland

2 Granskning av intern kontroll löner och arvoden Innehållsförteckning Sammanfattning Inledning Bakgrund Syfte och revisionsfråga Kontrollmål Avgränsning och metod Iakttagelser Organisation och ansvarsfördelning Behörigheter och attest Attesträtt Regionens lönerutin Tid- och avvikelserapportering Lönekörning och kontroller Sparade semesterdagar Arvode till förtroendevalda Granskningsresultat Verifiering av behörigheter Verifiering av attest Verifiering ej attesterade tider Verifiering av lönetillägg Uppföljning av validering av data Bedömning och rekommendationer Avstämning mot kontrollmål Rekommendationer Region Gotland

3 Sammanfattning På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Regions Gotland har genomfört en granskning av löner och ersättningar inklusive arvoden till förtroendevalda. Granskningen syftade till att besvara följande revisionsfråga: Är Regionstyrelsens och nämndernas interna kontroll avseende rapportering av löner och ersättningar tillräcklig? Efter genomförd granskning är den sammanfattande bedömningen att den interna kontrollen avseende löner och ersättningar inte i alla delar är tillräcklig. Vår verifiering visar att tid- och avvikelserapporter i stor utsträckning inte attesteras av ansvariga chefer. Vi bedömer det som en risk att underlag för löneutbetalning inte attesteras. Vår bedömning baseras på iakttagelser och bedömningar av granskningens åtta kontrollmål. Ett kontrollmål bedöms ej uppfyllt, två kontrollmål bedöms delvis uppfylla och fem kontrollmål bedöms uppfyllda. Samtliga kontrollmål och bedömningar finns beskrivna i avsnitt 4. Utifrån granskningens resultat och bedömningar lämnas Regionstyrelsen med följande rekommendationer: Upprätta dokumenterade rutiner och riktlinjer avseende löneprocessen som innehåller erforderliga löpande kontrollmoment i samband med löneutbetalning, samt tydliggöra vilka kontroller som ska utföras av ansvarig chef och centralt vid löneadministrationen. Säkerställa att ansvarig chef attesterar tid-/avvikelserapport. Vi bedömer det som en risk att underlag för löneutbetalning inte attesteras. Utveckla internkontrollplanen att omfatta kontrollmoment med bäring på löne- och personalkostnader. Se över möjligheten med systemleverantören för Medvind att ta fram en lista med sammanställning över samtliga behörigheter i systemet. Se över möjligheten att införa ett system, exempelvis Troman, för hantering av arvoden till förtroendevalda. Region Gotland 1 av 13

4 1. Inledning 1.1. Bakgrund På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Gotland gör en granskning av löner. Personalkostnaderna utgör en väsentlig del av regionens externa kostnader. Redovisningsrevisionella insatser styrs av risk och väsentlighet. Det vill säga väsentligheten är hög. Det finns också risker förknippade med lönehanteringen. I den centrala hanteringen kan det finnas risk för att registerhållningen och hanteringen av lönesystemet i övrigt, inte alltid fungerar som avsett. I den mån lönehanteringen har decentraliserats finns ökad risk för att lönerapporteringen och arbetsledarnas kontroll av löneunderlagen inte fungerar tillfredsställande. Detta eftersom det kan uppstå svårigheter att i alla delar upprätthålla kompetens och enhetlighet i kontrollen. Det är nämnderna som ansvarar för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde, både till utformning och till utförande. Nämnderna ska således utforma anvisningar för den egna interna kontrollens organisation, utformning och funktion. Regionstyrelsen har till uppgift att främja den interna kontrollen. Viktigt är att den interna kontrollen utformas utifrån ett för alla nämnder gemensamt synsätt Syfte och revisionsfråga Granskningen syftar till att besvara följande revisionsfråga: Är Regionstyrelsens och nämndernas interna kontroll avseende rapportering av löner och ersättningar tillräcklig? 1.3. Kontrollmål Granskningen bedöms utifrån följande uppställda kontrollmål: Behörigheter är över tiden ändamålsenliga utifrån den anställdes arbetsuppgifter och ansvar. Tidrapporter/frånvarorapportering är attesterad av behörig person. Resultatet av den preliminära och definitiva lönekörningen hanteras på rätt sätt och i rätt tid. Löneutbetalning är attesterad av behörig person. Överföring från lönesystem till ekonomisystem sker fullständigt och riktigt. Lönekostnader och tillhörande kostnader analyseras regelbundet. Det finns fungerande rutiner för kontroll av att registrerade behörigheter är korrekta utifrån delegationsordning samt av förändringar under året (exempelvis medarbetare som slutar, är lediga eller tillfälliga förändringar av behörighet). Användarnas behörighetsnivå i IT-system är ändamålsenlig utifrån ansvar och befogenheter. Region Gotland 2 av 13

5 1.4. Avgränsning och metod Granskningen omfattar Regionstyrelsen och samtliga nämnder. Genomförd registeranalys avseende lönetransaktioner omfattar perioden januari 2015 till augusti Intervjuer har genomförts med enhetschef för löneadministrationen, controller samt systemförvaltare med ansvar för HR-systemet inom löneadministrationen. Vidare så har granskning skett genom dokumentstudier av inhämtade styrande och stödjande dokument. Inom ramen för granskningen har följande dokument inhämtats: Attestreglemente Delegationsordning Aktuella attestlistor från respektive förvaltning/nämnd Flödesbeskrivning av löneprocessen Tidplan 2015 Serviceförvaltningens internkontrollplan 2015 Rapporten har sakgranskats av berörda tjänstemän. Region Gotland 3 av 13

6 2. Iakttagelser 2.1. Organisation och ansvarsfördelning Region Gotlands löneadministration, som tillhandahåller personal- och löneadministrativ service till Region Gotland, är sedan 2005 centraliserad och en del av Serviceförvaltningen. Verksamheten omfattar tre delar: Löneadministration - utbetalning av lön till alla medarbetare, uppdragstagare och förtroendevalda. Systemadministration - drift, underhåll och användarstöd i personalsystemet. Löneredovisning - avstämning av lönebalanskonto, administration av bland annat preliminärskatt, arbetsgivaravgifter, avtalsförsäkringar och personakter. Inom löneadministrationen arbetar vid tidpunkt för granskning 28,75 heltidsanställda. Inom verksamheten finns fyra team som är inriktade på varsitt specifikt verksamhetsområde. Regionens löneadministration hanterar månatligen regionens lönekostnader om ca 131 mnkr. Löneadministrationen har en gemensam internkontrollplan med Serviceförvaltningen års plan innehöll kontrollmoment som avsåg hantering och kontroll av anställdas reseräkningar. Inom regionen finns ca 220 chefer (förvaltnings-, avdelnings och enhetschefer) med budgetansvar. Respektive chef ansvarar för att godkänna och attestera medarbeteres tidoch avvikelserapporter, samt månatligen analysera löne- och personalkostnader. Många chefer ansvarar för ett stort antal medarbetare (upp till hundra stycken), till sin hjälp har dessa chefer oftast en assistent eller planerare. Löneavdelningen är rent geografiskt placerad i Slite, ca 3 mil från Visby och sitter avskilt från övriga Serviceförvaltningen (ekonomi och HR) som har sin verksamhet vid Regionen vid Visborg Behörigheter och attest Det finns två behörighetssystem, ett i Medvind och ett i HR-Plus. I HR-Plus finns förutom en grundläggande behörighet även en chefsroll som ger behörighet att attestera reseräkningar, se all information om anställda, ta ut olika rapporter bl.a. sjuktal etc. För HR-Plus finns särskilda systemförvaltare som har behörighet att göra hela kedjan. I Medvind finns utöver grundbehörighet fem olika behörighetsroller: 1. Planerare (utökat ansvar för schema) 2. Godkännare (kan både hantera schema och godkänna tidrapport efter att anställd har klarmarkerat) 3. Chef (attesterar) 4. Vikarie (medarbetare med rätt att beställa vikarier, sker utifrån budgetansvar) 5. Sekretessbehörighet I samband med anställning får alla anställda grundbehörighet i både Medvind och HR-Plus. Alla anställda läggs upp i systemet med ett användar-id baserat på medarbetarens första bokstäver i namnet. Övriga behörigheter tilldelas manuellt, löneadministrationen får ofta input från verksamheten, men upplägg ska ske genom blankett som undertecknats av chef. Region Gotland 4 av 13

7 Blanketten sparas på löneavdelningen. För att få behörighet som planerare, godkännare eller chef krävs en genomförd utbildning. Det är enhetschefen för löneadministrationen tillhandahåller chefsutbildning en dag varje månad. Utbildningen för planerare och godkännare är två dagar lång. Förändring eller avslut av behörighet ska informeras av chefen i verksamheten till löneavdelningen. Lösenord för behörighet är samma som inlogg till dator och detta avslutas samma dag berörd anställd avslutar sin anställning, vilket innebär att anställd inte kommer åt övriga system efter detta. Enligt uppgift genomför löneadministrationen en genomgång av behörigheter två gånger per år. Genomgången dokumenteras inte Attesträtt I enlighet med regionens attestreglemente ska uppdrag som beslutsattestant ges till namngivna personer. Vid ordinarie beslutsattestants frånvaro ska det finnas utsedda namngivna ersättare. Beslutsattestanter och ersättare utses av nämnd för ett kalenderår i taget. Nämnden ansvarar för att det finns en aktuell förteckning över befattningshavare med beslutsattest samt ersättare för dessa. Förteckningen skall innehålla ansvarskod enligt ekonomisystemet, namn på personen samt befattningsbenämning. På ekonomiavdelningen finns aktuell förteckning med beslutsattestanter för samtliga förvaltningar. För samtliga typer av transaktioner måste det alltid finnas två attester: beslutsattest och behörighetsattest. Vid tidpunkt för granskning finns 333 attestansvariga personer i Medvind. Det är närmaste chef som beslutar om anställningar enligt delegation. Innan attest av löneunderlag görs ska uppgifterna klarmarkeras av medarbetare. Chef attesterar sedan underlag till månatliga löneutbetalningar t.ex. arbetad tid, övertid, ob-timmar, frånvaro, reseräkningar. Till reseräkning skall kvitton på utlägg bifogas enligt särskild instruktion. Vid attest av arbetstid är det således viktigt att ansvariga chefer har kunskap tillräcklig kunskap om gällande avtal. Innan slutlig utbetalning ska budgetansvarig göra en rimlighetskontroll av löneutbetalningen avseende kontroll av bruttolön, milersättning, timanställdas timmar, obtimmar etc. Rimlighetsbedömningar görs även av löneadministrationen innan löneutbetalning. Den slutliga löneutbetalningen (bankfilen) skall signeras av två personer i förening. Personer med behörighet att signera löneutbetalningar utses av Regionstyrelsen. Bokföringsunderlag för löneutbetalningen ska gransknings- och beslutsattesteras enligt gällande attestförteckning för regionövergripande verksamhet. I samband med löneöversyn ska förslagen till nya löner godkännas av närmaste chef och förvaltning innan de slutligen läggs in i lönesystemet Regionens lönerutin Region Gotland använder sig av systemen HR-Plus och Medvind som är baserade på självservice. Vid årsskiftet 2014/2015 gjordes ett versionsbyte av HR-Plus och regionen övergick från HR-Plus6 till HR-Plus8 som har inbyggt ärendehanteringssystem. För schema och tidrapport använder regionen medarbetarsystemet Medvind. Alla heltidsanställda inom regionen använder Medvind och samtliga timanställda inom Socialförvaltningen. Önskemål finns hos övriga förvaltningar att använda Medvind för sina timanställda fullt ut. Det är framförallt inom Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen (UAF) som timanställda än så länge är helt utanför systemet. UAF använder endast Medvind för Region Gotland 5 av 13

8 schemaläggning, medan tidrapport sker genom manuell hantering (årligen ca underlag) Tid- och avvikelserapportering För heltidsanställda medarbetare läggs planering och schema in på förhand i Medvind. Även jour, beredskap och OB-tillägg finns automatiskt registrerat i Medvind utifrån avtal. Medarbetare rapporterar sedan själva sina avvikelser såsom övertid, frånvaro och i förekommande fall reseräkningar i systemet. Genom signering klarmarkerar och godkänner medarbetare sin arbetade tid och eventuella avvikelser och chefen får då en notis om detta via mail. Avvikelser måste godkännas (detta görs ofta av assistent) och attesteras av ansvarig chef. Ansökan om ledighet (hel dag eller mer) och semester sker på förhand och detta ska godkännas och attesteras av ansvarig chef. Övertid ska även den godkännas av ansvarig chef. Tid- och avvikelserapportering för timanställda medarbetare kan ske genom två olika förfaranden. Medarbetare som har schema rapporterar direkt i Medvind precis som heltidsanställda. Medarbetare utan schema skickar in manuella tidrapporter på papper till löneadministrationens respektive team. Rapporten ska godkännas och attesteras av ansvarig chef. Grundlön betalas alltid ut, men för medarbetare vars tid-/avvikelserapport ej attesterats betalas inte ut lön för tillägg etc. Under intervju framkommer att tid- och avvikelserapporter inte alltid attesteras av ansvarig chef. Ej attesterade tidrapporter medför att löneavdelningen är tvungna att göra manuella utbetalningar i efterskott. Manuell hantering innebär alltid en risk och i det här fallet även merarbete för löneadministrationen. HR-chefen på respektive förvaltning har behörighet att gå in i Medvind och kontrollera vilka chefer som inte har attesterat tidrapport Lönekörning och kontroller Löneadministrationen gör löneberäkningar fyra gånger per månad. Av tidplanen, som sätts redan i början av varje verksamhetsår, framgår uppgift om datum för attest och löneutbetalning. Varje ansvarig chef erhåller i början av varje år ett mail med årets tidplan. Vid den preliminära lönekörningen tar löneavdelningen fram en fellista av vilken bl.a. ej attesterade tider och sjuktal framgår. Därefter görs en rimlighetsbedömning av löneutbetalningarna och i förekommande fall görs korrigeringar av felaktigheter. I det fall en löneskuld eller -fordran uppstår bokas den upp mot ett balanskonto. Löneassistenen för sedan dialog med berörd part om hur skulden ska lösas. Det är en controller vid löneavdelningen, som i enlighet med regionens attestreglemente, har behörighet att göra en utanordning av regionens löneutbetalningar. Betalningsfilen överförs därefter till banken. Överföringen görs alltid av två personer i förening, en granskningsattest och en beslutsattest, i enlighet med regionens attestreglemente. Inlogg sker via Bank-ID och systemet medför att det alltid måste vara två personer i förening som utför detta moment d.v.s. tvåhandsprincipen tillämpas. Det är systemförvaltare och systemadministratörer inom löneenheten som har behörighet att bemyndiga utbetalningsfilen. Av tidplanen framgår vem som ska bemyndiga filen respektive månad. I samband med den slutliga lönekörningen låses lönesystemet och endast ett fåtal utsedda personer har tillgång till systemet under dessa dagar. Region Gotland 6 av 13

9 Efter att bankfilen skickats sker överföring från lönesystem till ekonomisystem och controller på löneavdelningen kontrollerar då lönekostnaderna mot ekonomisystemet så att bokföringen är korrekt. Även skattedeklarationen görs i samband med överföring av bankfilen. När bokföringsfilen godkänts betalas lönerna ut. På löneavdelningen görs månatliga kontroller av s.k. orimliga löner d.v.s. löner som överstiger eller understiger visst belopp. I samband med versionsbytet hade löneavdelningen stora problem med att få fram statistik. Under intervju framkommer att det finns rapporter i systemet, men tiden hinns inte till att ta fram och analysera alla dessa varje månad. Ansvaret för kontroll av utfallet av personalkostnader finns hos varje chef med budgetansvar. Cheferna har behörighet till ekonomisystem där de kan gå in och följa upp kostnaderna för sin verksamhet. Det finns även ett gemensamt ansvar ute hos förvaltningarna och ekonomerna där Sparade semesterdagar Anställda inom regionen får ha 40 sparade semesterdagar. Det finns ingen avskrivningstid, anställd kan därmed spara semesterdagar i flera år. Anställda i regionen kan även ha 180 timmar sparade timmar. Varje år görs en semesteromställning och de anställda som har fler än 40 dagar och 180 timmar får dessa utbetalade. Vid tidpunkt för granskning har ingen anställd i regionen fler än 40 sparade semesterdagar Arvode till förtroendevalda Arvoden till förtroendevalda hanteras manuellt i regionen av löneadministrationen. Vid varje sammanträde sitter en nämndsekreterare med som efter varje möte samlar in en lista där arvode samt eventuell km-ersättning framgår för respektive förtroendevald ledamot. Listan skickas sedan till löneadministrationen som manuellt registrerar uppgifterna i lönesystemet. Enligt uppgift från löneadministrationen fungerar rutinen bra och det förekommer sällan felaktigheter trots att hanteringen är manuell. Löneadministrationen upplever dock den manuella hanteringen som en tidskrävande administrativ process och de önskar att hanteringen framöver skulle ske via system. Region Gotland 7 av 13

10 3. Granskningsresultat 3.1. Verifiering av behörigheter Vi har efterfrågat blankett för upplägg av behörigheter för att kontrollera dessa mot systemet. Verifiering har dock ej varit möjlig, dels eftersom de flesta behörigheter (utöver den grundbehörighet som alla anställda får i samband med anställning) läggs upp i samband med anställning och ansvar utifrån delegationsordning. Därmed finns det inte någon blankett för upplägg. Behörigheter som innebär avsteg från delegationsordning kräver blankett för upplägg. Dock möjliggör inte systemet Medvind att ta fram en sammanställning över samtliga behörigheter. Det enda sättet att kontrollera dessa behörigheter är att granska dem på individnivå för att se vilka behörigheter respektive medarbetare har. Vi bedömer detta som en brist Verifiering av attest Tid-/avvikelserapport Vi har gjort en stickprovsgranskning med ett urval om 10 stycken attesterade rapporter från augusti 2015 för att kontrollera att rapporterna attesterats av behörig person d.v.s. ansvarig chef. Verifiering har skett genom avstämning mot system. Vid granskningen har följande noterats: Sju tid-/avvikelserapporter har attesterats av behörig person. Tre tid-/avvikelserapporter har inte attesterats av behörig person. Två av dessa har attesterats av löneassistent eftersom berörda ansvariga chefer haft problem med sina behörigheter vid tidpunkt. Rapporterna bedöms dock vara korrekt hanterade. Löneutbetalning Vi har inhämtat utbetalningsfilerna för oktober, november och december 2015 för att kontrollera att löneutbetalningarna är attesterade, d.v.s. bemyndigade, av behörig person. Verifiering har skett genom kontroll av bankfilens kvittens från Nordea mot gällande attestförteckning. Kontroll har även skett av att belopp överensstämmer med utanordning. I granskningen har inga avvikelser noterats Verifiering ej attesterade tider Vi har inhämtat underlag med information om ej attesterade tider för nio månader under I tabellen nedan redogörs för utfallet av granskningen för tre av månaderna: Månad 2015 Antal berörda anställda Antal ej attesterade poster* juni September december TOTALT *en post avser en dag för en person, kan finnas flera rader för en person per dag (både tidrapport, frånvaro etc.) Region Gotland 8 av 13

11 Vi kan genom en överskådlig granskning av övriga sex inhämtade underlag konstatera att utfallet ovan är applicerbart på samtliga inhämtade underlag Verifiering av lönetillägg Totalt har regionen betalat ut 10,1 mnkr i lönetillägg under perioden januari till augusti Vi har gjort ett stickprov av 18 stycken utbetalningar som avser lönetillägg och verifierat att utbetalning skett i enlighet med beslut (belopp och period). Vid granskningen har följande noterats: 13 utbetalningar av lönetillägg har gjorts i enlighet med beslut. Fem personer har fått avslutade lönetillägg utbetalda. Orsaken till utbetalningarna är konverteringsfel vid versionsbytet av HR-plus, då gamla poster för lönetillägg kom med. Regionen uppmärksammade felet och felaktigheterna korrigerades i januari Uppföljning av validering av data Inom ramen för granskningen har en så kallad registeranalys genomförts. Nedan följer en uppföljning av ett antal delar av den analysen. Högsta grundlöner De 25 högsta grundlönerna i regionen uppgår till kr/månad. Vi har gjort ett stickprov av tre stycken och inhämtat anställningsavtal för att kontrollera rimlighet och belopp. Inga avvikelser har noterats. Dubbletter I analysen noterades 563 transaktioner för vilka kombinationen månadslön + personnummer + löneperiod + belopp förekom fler än gång under samma period. En orsak till noteringen kan bero på att analysen inte tar hänsyn till hela registreringen för vald person, exempelvis om anställd har två befattningar men är tjänstledig från en av dem. Vi har gjort ett urval om 12 stycken transaktioner för att verifiera att utbetalning inte skett mer än en gång för respektive transaktion. Inga avvikelser har noterats. Ologiska personnummer I analysen noterades fem personer med ologiska personnummer. Orsaken är att analysen hade anpassats efter svenska personnummer. Vi har inhämtat anställningsavtal samt information från KIR för samtliga fem personer. Inga avvikelser har noterats. Avgångsvederlag För perioden jan-aug 2015 finns avgångsvederlag för 31 personer om totalt 3,4 mnkr. Vi har gjort ett urval av tio stycken och inhämtat beslut om avgångsvederlag. Inga avvikelser har noterats. Region Gotland 9 av 13

12 4. Bedömning och rekommendationer 4.1. Avstämning mot kontrollmål Granskningen görs utifrån åtta uppställda kontrollmål. Nedan följer bedömning för respektive kontrollmål utifrån iakttageler (se avsnitt 2) och verifieringar (se avsnitt 3). Bedömningen görs utifrån kriterierna om kontrollmålet anses uppfyllt, delvis uppfyllt eller ej uppfyllt. Kontrollmål Behörigheter är över tiden ändamålsenliga utifrån den anställdes arbetsuppgifter och ansvar. Bedömning Delvis uppfyllt Samtliga anställda har en grundbehörighet till Medvind och HR-Plus. Övriga behörigheter tilldelas utifrån arbetsuppgifter enligt delegationsordning. Upplägg av behörighet som innebär avsteg från anställning och delegation sker genom blankett som signerats av ansvarig chef. Verifiering av blankett mot system är ej möjlig eftersom det inte går att få fram en sammanställning över samtliga behörigheter i Medvind, utan endast på individnivå. Vi bedömer detta som en brist. Tidrapporter/Frånvarorapportering är attesterad av behörig person. Ej uppfyllt Vår verifiering visar att sju av tio tid- /avvikelserapporter har attesterats av behörig person. Två rapporter har attesterats av löneassistent p.g.a. att ansvarig chef vid tidpunkt haft problem med sin behörighet. Bedöms delvis uppfyllt. Däremot visar vår verifiering av ej attesterade tider att tid- och avvikelserapporter i stor utsräckning ej attesteras av ansvarig chef. Vi bedömer detta som en stor brist. Det resulterar i manuella utbetalningar i eftersom samt medför risk för löneskulder/-fordringar. Resultatet av den preliminära och definitiva lönekörningen hanteras på rätt sätt och i rätt tid. Uppfyllt Varje månad görs en preliminär och definitiv lönekörning. Vid den prelimära körningen tas en fellista fram utifrån vilken det sker korrigeringar och rättningar. Region Gotland 10 av 13

13 Löneutbetalning är attesterad av behörig person. Uppfyllt Löneutbetalning sker alltid av två personer i förening, en granskningsattestant och en beslutsattestant. Inlogg sker via bank-id, vilket innebär att systemet omöjliggör att det är samma person som utför båda momenten. Vi har verifierat tre stycken löneutbetalningar genom kontroll av kvittens och utanordning mot attestförteckning. Inga avvikelser har noterats. Överföring från lönesystem till ekonomisystem sker fullständigt och riktigt. Uppfyllt I samband med att bankfilen skickas till Nordea skapas en bokföringsfil till ekonomisystemet. Controller kontrollerar filen och stämmer av mot ekonomisystemet. Lönekostnader och tillhörande kostnader analyseras regelbundet. Uppfyllt Vid preliminära lönekörningen görs en rimlighetsbedömning av samtliga löner. Ansvarig chef med budgetansvar ska månatligen följa upp löne- och personalkostnader. Löneavdelningen följer månatligen upp orimliga löner. Det finns fungerande rutiner för kontroll av att registrerade behörigheter är korrekta utifrån delegationsordning samt av förändringar under året (exempelvis medarbetare som slutar, är lediga eller tillfälliga förändringar av behörighet). Delvis uppfyllt Förändring och avslut av behörighet ska informeras av ansvarig chef till löneavdelningen, för detta krävs ingen blankett. Genomgång av behörigheter sker två gånger per år. Kontrollen dokumenteras inte. Användarnas behörighetsnivå i ITsystem är ändamålsenlig utifrån ansvar och befogenheter. Uppfyllt Samtliga medarbetare har per automatik grundbehörighet i både Medvind och HR-Plus. Övriga behörigheter tilldelas utifrån ansvar och anställning i enlighet med delegationsordning. För tre behörighetsroller krävs utbildning. Region Gotland 11 av 13

14 Rekommendationer Utifrån granskningens resultat och ovanstående bedömningar har ett antal brister noterats och därmed lämnas följande rekommendationer: Upprätta dokumenterade rutiner och riktlinjer avseende löneprocessen som innehåller erforderliga löpande kontrollmoment i samband med löneutbetalning, samt tydliggöra vilka kontroller som ska utföras av ansvarig chef och centralt vid löneadministrationen. Säkerställa att ansvarig chef attesterar tid-/avvikelserapport. Vi bedömer det som en risk att underlag för löneutbetalning inte attesteras. Utveckla internkontrollplanen att omfatta kontrollmoment med bäring på löne- och personalkostnader. Se över möjligheten med systemleverantören för Medvind att ta fram en lista med sammanställning över samtliga behörigheter i systemet. Se över möjligheten att införa ett system för hantering av arvoden till förtroendevalda. Region Gotland 12 av 13

15 Carin Hultgren Uppdragsledare/projektledare Region Gotland 13 av 13

Granskning av den interna kontrollen i lönehanteringen. Nynäshamns kommun

Granskning av den interna kontrollen i lönehanteringen. Nynäshamns kommun Revisionsrapport Sandra Feiff Jenny Nyholm Mars 2016 Granskning av den interna kontrollen i lönehanteringen Nynäshamns kommun Intern kontroll - Granskning av lönehanteringen Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Granskning av lönehanteringen. Högsby, Lessebo och Uppvidinge kommuns revisorer

Granskning av lönehanteringen. Högsby, Lessebo och Uppvidinge kommuns revisorer www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av lönehanteringen Caroline Liljebjörn Malin Kronmar Högsby, Lessebo och Uppvidinge kommuns revisorer 9 oktober 2015 Innehåll 1. Revisionell bedömning... 2 2. Inledning...

Läs mer

pwc tmä>(3ä Revisionsrapport 20i6-05- 2 0 OXELöSU,»/,..;;,.^ Projektbenämning Annika Hansson, Certifierad kommunal Mars 2026 Månad Ar Kund PwC 1 av 5

pwc tmä>(3ä Revisionsrapport 20i6-05- 2 0 OXELöSU,»/,..;;,.^ Projektbenämning Annika Hansson, Certifierad kommunal Mars 2026 Månad Ar Kund PwC 1 av 5 Revisionsrapport OXELöSU,»/,..;;,.^ 20i6-05- 2 0 tmä>(3ä Annika Hansson, Certifierad kommunal revisor Mars 2026 pwc 1 av 5 Innehåll l. Förändringar under 2015 avseende lönerutiner...3 l.l. Utfall av registeranalys...

Läs mer

Granskning av manuella utbetalningar svar på revisionsskrivelse

Granskning av manuella utbetalningar svar på revisionsskrivelse 1 september 2014 KS-2014/742.912 1 (11) HANDLÄGGARE Åsa Brunkvist Pia Nordeman 08-535 303 11 08-535 313 61 Kommunstyrelsen Granskning av manuella utbetalningar svar på revisionsskrivelse Förslag till beslut

Läs mer

Granskning av intern kontroll i kommunens centrala löneprocess

Granskning av intern kontroll i kommunens centrala löneprocess Revisionsrapport Granskning av intern kontroll i kommunens centrala löneprocess Amanda Elg Fredrik Jilmstad Joakim Rydberg Januari 2016 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Introduktion... 2

Läs mer

Region Skåne. Granskning av personalrelaterade skulder Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 30 december 2013 Antal sidor: 13

Region Skåne. Granskning av personalrelaterade skulder Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 30 december 2013 Antal sidor: 13 Granskning av personalrelaterade skulder Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB 30 december 2013 Antal sidor: 13 Revisionsrapport - Personalrelaterade skulder - 2013 slutlig.docx Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område. Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen lämnar

Läs mer

Nora kommun. Granskning av lönehantering. Audit KPMG AB 15 mars 2012 Antal sidor: 8

Nora kommun. Granskning av lönehantering. Audit KPMG AB 15 mars 2012 Antal sidor: 8 ABCD Nora kommun Granskning av lönehantering Audit KPMG AB 15 mars 2012 Antal sidor: 8 ABCD Nora kommun Granskning av lönehantering 2012-03-15 Innehåll 1. Inledning 2. Sammanfattning 3. Lönekontorets organisation

Läs mer

Lönehanteringen. Klippans kommun. December 2010. Författare

Lönehanteringen. Klippans kommun. December 2010. Författare Lönehanteringen Klippans kommun December 2010 Författare Anna Eriksson, revisionskonsult Karin Andersson, revisionskonsult Kenix Vuong, riskhanteringskonsult Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning...

Läs mer

INTERN KONTROLL AV Regionstyrelsen (Regionstyrelsen/Regionala Utvecklingsnämnden/Personalnämnden) RAPPORT 2015

INTERN KONTROLL AV Regionstyrelsen (Regionstyrelsen/Regionala Utvecklingsnämnden/Personalnämnden) RAPPORT 2015 Region Skåne 2015 Gemensam Servicefunktion KC Ekonomi INTERN KONTROLL AV Regionstyrelsen (Regionstyrelsen/Regionala Utvecklingsnämnden/Personalnämnden) RAPPORT 2015 http://www.skane.se/ Inledning Inom

Läs mer

Attestreglemente för Borgholms kommun

Attestreglemente för Borgholms kommun Attestreglemente för Borgholms kommun 1. Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagts eller åtagit sig

Läs mer

Författningssamling 030.2

Författningssamling 030.2 1 (18) Författningssamling 030.2 Attestreglemente - Regler för kontroll av verifikationer och tillämpningsanvisningar till attestreglemente Fastställt av kommunfullmäktige 2011-01-10, 7 Gäller fr.o.m.

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av lönerutinerna. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av lönerutinerna. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av lönerutinerna Härjedalens Kommun 3 September 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 3 2. Rutinbeskrivning... 4 3. Granskningsresultat... 6 Sammanfattning Uppdrag

Läs mer

11 Revisionsrapport Granskning av intern kontroll i regionens huvudboksprocess RS150315

11 Revisionsrapport Granskning av intern kontroll i regionens huvudboksprocess RS150315 11 Revisionsrapport Granskning av intern kontroll i regionens huvudboksprocess RS150315 Ärendet Revisorerna i Region Halland har gett PWC i uppdrag att granska den interna kontrollen i huvudboksprocessen.

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE FÖR UMEÅ KOMMUN

ATTESTREGLEMENTE FÖR UMEÅ KOMMUN ATTESTREGLEMENTE FÖR UMEÅ KOMMUN Ersätter attestreglemente för Umeå kommun antaget av kommunfullmäktige 2002-03-26 52 och reviderat av kommunfullmäktige 2006-11-27 157 Dokumenttyp Riktlinjer Dokumentägare

Läs mer

Slutrapport stadsbyggnadsnämndens internkontroll 2015

Slutrapport stadsbyggnadsnämndens internkontroll 2015 Stadsbyggnadsnämnden 2016-02-10 1 (2) Stadsbyggnadsförvaltningen Ekonomienheten SBN/2014:469 Mervi Nyqvist Stadsbyggnadsnämnden Slutrapport stadsbyggnadsnämndens internkontroll 2015 Förslag till beslut

Läs mer

Innehållsförteckning. 3.2. Bygglov... 9. 4. Granskningsresultat... 12 4.1. Avstämning mot kontrollmål... 12

Innehållsförteckning. 3.2. Bygglov... 9. 4. Granskningsresultat... 12 4.1. Avstämning mot kontrollmål... 12 Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 2 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund... 4 2.2. Syfte, revisionsfråga och kontrollmål... 4 2.3. Revisionsmetod och avgränsning... 4

Läs mer

Granskning av den interna kontrollen avseende löner

Granskning av den interna kontrollen avseende löner www.pwc.se Revisionsrapport Annika Hansson, certifierad kommunal revisor, Richard Vahul Granskning av den interna kontrollen avseende löner Katrineholms kommun Granskning av den interna kontrollen avseende

Läs mer

Region Skåne Granskning av IT-kontroller

Region Skåne Granskning av IT-kontroller Region Skåne Granskning av IT-kontroller Per Stomberg Niklas Westerlund Deloitte AB Januari 2016 2 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4 2.1 Bakgrund och syfte... 4 2.2 Revisionskriterier...

Läs mer

Granskning av vidtagna åtgärder kopplade till manuella betalningar

Granskning av vidtagna åtgärder kopplade till manuella betalningar BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-05-18 GSN-2015/469.194 1 (3) HANDLÄGGARE Dahlgren Jespersson, Pirjo Pirjo.Dahlgren-Jespersson@huddinge.se Gymnasienämnden Granskning

Läs mer

Kungörelse 2016-02-15. Norra Västmanlands ekonominämnd sammanträder. Tid: Tisdagen den 23 februari 2016, klockan 13.15 Plats: Kommunhuset, Fagersta

Kungörelse 2016-02-15. Norra Västmanlands ekonominämnd sammanträder. Tid: Tisdagen den 23 februari 2016, klockan 13.15 Plats: Kommunhuset, Fagersta Kungörelse 2016-02-15 Norra Västmanlands ekonominämnd sammanträder Tid: Tisdagen den 23 februari 2016, klockan 13.15 Plats: Kommunhuset, Fagersta Ärenden 1. Protokollsjustering 2. Firmateckning 3. Internkontrollplan

Läs mer

Revisionsrapport. Löpande granskning av Försvarsmakten 2011. 1 Sammanfattning. Försvarsmakten 107 85 Stockholm 2012-02-08 32-2011-0599.

Revisionsrapport. Löpande granskning av Försvarsmakten 2011. 1 Sammanfattning. Försvarsmakten 107 85 Stockholm 2012-02-08 32-2011-0599. Revisionsrapport Försvarsmakten 107 85 Stockholm Datum Dnr 2012-02-08 32-2011-0599 Löpande granskning av Försvarsmakten 2011 Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Försvarsmakten bl.a.

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering Kristianstads Renhållnings AB 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Privata medel Region Gotland Carin Hultgren Cert. kommunal revisor Sandra Volter Ebba Lind

www.pwc.se Revisionsrapport Privata medel Region Gotland Carin Hultgren Cert. kommunal revisor Sandra Volter Ebba Lind www.pwc.se Revisionsrapport Carin Hultgren Cert. kommunal revisor Privata medel Region Gotland Sandra Volter Ebba Lind 2015-12-16 Sandra Volter Projektledare Carin Hultgren Uppdragsledare Innehållsförteckning

Läs mer

Barn- och ungdomsnämndens riktlinjer för attest. Förslag till beslut Barn- och ungdomsnämnden godkänner riktlinje för attest

Barn- och ungdomsnämndens riktlinjer för attest. Förslag till beslut Barn- och ungdomsnämnden godkänner riktlinje för attest Christel Modin - p6cm01 E-post: christel.modin@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2013-01-21 Dnr: 2013/45-BaUN-040 Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämndens riktlinjer för attest Förslag

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

Riktlinje för dagskassor med kontanthantering

Riktlinje för dagskassor med kontanthantering Tjänsteskrivelse 2015-02-16 Handläggare: Madelene Hedström FHN 2013.0051 Folkhälsonämnden Riktlinje för dagskassor med kontanthantering Sammanfattning En kommunövergripande riktlinje för Dagskassor med

Läs mer

Slutrapport internkontrollplan 2015

Slutrapport internkontrollplan 2015 Överförmyndarnämnden Eskilstuna Strängnäs 2016-01-08 1 (9) Socialförvaltningen Kvalitet och utveckling ÖFNES/2015:15 Elin Lindh /070-086 21 44/ Slutrapport internkontrollplan 2015 Överförmyndarnämnden

Läs mer

Stärk konkurrenskraften med effektiv HRM.

Stärk konkurrenskraften med effektiv HRM. Stärk konkurrenskraften med effektiv HRM. Välkommen till Bluegarden HR-plus. Vad behöver du för att jobba smartare med HR och lön? Arbetar du på en stor offentlig eller privat verksamhet med höga krav

Läs mer

Uppföljning av plan för intern kontroll 2015 Nämnd/Styrelse/Förvaltning/Bolag

Uppföljning av plan för intern kontroll 2015 Nämnd/Styrelse/Förvaltning/Bolag Uppföljning av plan för intern kontroll 2015 Nämnd/Styrelse/Förvaltning/Bolag Medborgarperspektivet 1. Nöjda medborgare Verksamhetsperspektivet 2. En fektiv verksamhet med hög kvalitet Verksamhetsperspektivet

Läs mer

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Revisionsrapport Attestrutiner Östhammars kommun Datum: 080918 Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Sammanfattning Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har fått i uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

Upphandling och inköp

Upphandling och inköp www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor December 2014 Upphandling och inköp Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2.

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av investeringsverksamheten.

Revisionsrapport Granskning av investeringsverksamheten. Revisionsrapport Granskning av investeringsverksamheten. Östersunds Kommun 16 Maj 2013 Marianne Harr certifierad kommunal revisor Veronica Blank revisor Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning...

Läs mer

Uppföljning av 2012 års interna kontrollplaner för nämnderna.

Uppföljning av 2012 års interna kontrollplaner för nämnderna. Rapport 1 (9) Datum 2013-03-12 Budget- och utvecklingschef Raymond Lützhöft 0410733135, 0708817135 raymond.lutzhoft@trelleborg.se Till kommunstyrelsen Uppföljning av 2012 års interna kontrollplaner för

Läs mer

Uppföljning av tre tidigare granskningar

Uppföljning av tre tidigare granskningar www.pwc.se Revisionsrapport Uppföljning av tre tidigare granskningar Remmi Gimborn Maj 2015 Region Värmland Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning... 1 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.1.1.

Läs mer

Granskning av fakturahanteringen i de fyra storsjukhusen samt Habilitering & Hälsa

Granskning av fakturahanteringen i de fyra storsjukhusen samt Habilitering & Hälsa Granskning av fakturahanteringen i de fyra storsjukhusen samt Habilitering & Hälsa Dnr: Rev 34-2012 Genomförd av: Revisionsenheten Thomas Vilhelmsson Vilhelm Rundquist Behandlad av Revisorskollegiet den

Läs mer

Avrapportering av intern kontroll för socialnämnden, första halvåret 2015

Avrapportering av intern kontroll för socialnämnden, första halvåret 2015 SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Ehlin Bengt Datum 2015-05-29 Diarienummer SCN-2015-0033 Socialnämnden Avrapportering av intern kontroll för socialnämnden, första halvåret 2015 Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Ekonomiavdelningen 2009-10-19 1(5) REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I VÄRNAMO KOMMUN

Ekonomiavdelningen 2009-10-19 1(5) REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I VÄRNAMO KOMMUN Ekonomiavdelningen 2009-10-19 1(5) REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I VÄRNAMO KOMMUN 1 Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner (kassaverifikationer, fakturautbetalningar,

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Finspångs kommun 2010-01-25 Karin Jäderbrink, Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning Bakgrund och revisionsfrågor...1 1.1 Bakgrund...1 1.2 Revisionsfrågor

Läs mer

Internkontrollplan 2016

Internkontrollplan 2016 Landstingsdirektörens stab Ekonienheten TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-11-05 Landstingsstyrelsen Sida 1(2) Referens Diarienummer 150708 Internkontrollplan 2016 Förslag till beslut Landstingsstyrelsen godkänner

Läs mer

Hällefors kommun. Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-05-16 Antal sidor: 13

Hällefors kommun. Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-05-16 Antal sidor: 13 Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 13 Innehåll 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 2.1 Definition av intern kontroll 2.2 Exempel på uppföljning av den interna kontrollen 3. Syfte 4. Avgränsning

Läs mer

Granskning av landstingets leverantörsregister

Granskning av landstingets leverantörsregister Granskning av landstingets leverantörsregister Rapport nr 07/2012 Oktober 2012 Eva M. R. Moe, revisor, revisionskontoret Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 4 3. Revisionsfrågor... 4 4. Avgränsningar...

Läs mer

Revisionsrapport. Sydnärkes miljönämnd

Revisionsrapport. Sydnärkes miljönämnd Revisionsrapport Tillgänglighet och service samt hantering av handlingar Ove Axelsson Oktober 2011 Sydnärkes miljönämnd Innehållsförteckning 1 Bakgrund 1 1.1 Uppdrag och revisionsfråga 1 1.2 Avgränsning

Läs mer

Förslag till arbetsordning Leader Vättern

Förslag till arbetsordning Leader Vättern Förslag till arbetsordning Leader Vättern I arbetsordningen specificeras ansvar och uppgifter för Leader Vättern. Dessa bygger på antagna stadgar och de regler som styr arbetet med lokalt ledd utveckling.

Läs mer

December 2014. Revisionsrapport Ansökan om ersättning för kostnader från Migrationsverket Östersunds kommun

December 2014. Revisionsrapport Ansökan om ersättning för kostnader från Migrationsverket Östersunds kommun December 2014 Revisionsrapport Ansökan om ersättning för kostnader från Migrationsverket Östersunds kommun Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 2. Granskningsresultat 3 3. Bedömning och rekommendationer

Läs mer

Granskning av arvoden till förtroendevalda

Granskning av arvoden till förtroendevalda www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Cert. kommunal revisor Granskning av arvoden till förtroendevalda Hultsfreds kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Revisionsfråga... 1 1.1.1.

Läs mer

Arvika kommun. Granskning av Överförmyndarnämndens verksamhet Revisionsrapport. KPMG AB Offentlig sektor Karlstad 2013-11-08 Antal sidor: 11

Arvika kommun. Granskning av Överförmyndarnämndens verksamhet Revisionsrapport. KPMG AB Offentlig sektor Karlstad 2013-11-08 Antal sidor: 11 Granskning av Överförmyndarnämndens verksamhet Revisionsrapport KPMG AB Offentlig sektor Karlstad 201-11-08 Antal sidor: 11 Innehåll 1. Sammanfattning 2. Bakgrund. Syfte 4. Avgränsning 5. Revisionskriterier

Läs mer

Kontant försäljningsverksamhet

Kontant försäljningsverksamhet Revisionsrapport Kommunrevisionens granskning av Kontant försäljningsverksamhet Klippans kommun September 2010 Anna Eriksson Karin Andersson Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 5 1.1

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering C4 Energi AB 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och revisionsfråga...2

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av nystartsjobb. Ramtiden felaktigt beräknad. Arbetsförmedlingen 113 99 STOCKHOLM 2008-11-06 32-2008-0669.

Revisionsrapport. Granskning av nystartsjobb. Ramtiden felaktigt beräknad. Arbetsförmedlingen 113 99 STOCKHOLM 2008-11-06 32-2008-0669. Revisionsrapport Arbetsförmedlingen 113 99 STOCKHOLM Datum Dnr 2008-11-06 32-2008-0669 Granskning av nystartsjobb Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Arbetsförmedlingen granskat beslut,

Läs mer

Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av Karlskrona Kommuns förtroendevalda revisorer. Karlskrona kommun. Granskning av Överförmyndarnämnden

Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av Karlskrona Kommuns förtroendevalda revisorer. Karlskrona kommun. Granskning av Överförmyndarnämnden Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av s förtroendevalda revisorer Karlskrona kommun Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Sammanfattning...3 1. Inledning...4 1.1 Uppdrag...4 1.1. Syfte

Läs mer

Basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden 2015

Basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden 2015 Basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden 2015 KOMMUNREVISIONEN Revisionsrapport 1(8) KR-2015/0014 Handläggare, titel, telefon Christer Lordh, 1:a revisor 011-15 17 15 Revisionsrapport av byggnads-

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering AB Kristianstadsbyggen 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och revisionsfråga...2

Läs mer

Intern kontroll avseende inköpskort

Intern kontroll avseende inköpskort www.pwc.se Revisionsrapport Carin Hultgren Cert. kommunal revisor Ebba Lind Intern kontroll avseende inköpskort Region Gotland Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 2 2. Inledning... 4 2.1.

Läs mer

Riskanalys. Förskolenämnden

Riskanalys. Förskolenämnden Riskanalys Förskolenämnden Innehållsförteckning 1 Bruttolista... 3 1.1 Verksamhet... 3 1.2 Förtroende... 3 1.3 Ekonomisk/Finansiell... 4 1.4 HR... 6 1.5 Kommunikation... 7 1.6 Informationssäkerhet... 7

Läs mer

Säkerhet och intern kontroll i lönehanteringen

Säkerhet och intern kontroll i lönehanteringen Granskning av Säkerhet och intern kontroll i lönehanteringen Nyköpings och Oxelösunds kommuner 2009-10-20 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning och bakgrund...1

Läs mer

Granskningsrapport Nr

Granskningsrapport Nr Nr. 2015-06 s revisorer Granskning av Granskningsrapport Nr. 2015-06 Granskningsrapporten är beställd av revisionen i genom: Bengt Sebring Mats Lindskog Bengt Joehns Harri Rosqvist Kristoffer Glinka Audit

Läs mer

Överförmyndarens handläggningsrutiner Hallsbergs kommun

Överförmyndarens handläggningsrutiner Hallsbergs kommun Revisionsrapport Överförmyndarens handläggningsrutiner Hallsbergs kommun Mars 2009 Thomas Lidgren Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...1 2. Inledning...2 2.1 Revisionsfråga...2 2.2 Metod...2 3. Beskrivning

Läs mer

Granskning av landstingets regler och rutiner för attestering av leverantörsfakturor och löner

Granskning av landstingets regler och rutiner för attestering av leverantörsfakturor och löner Granskning av landstingets regler och rutiner för attestering av leverantörsfakturor och löner Rapport nr 8/2013 Oktober 2013 Jonas Hansson, Revisor, revisionskontoret Innehåll 1. Sammanfattande analys...

Läs mer

Granskning av IT-system Procapita vård och omsorg ur ett effektivitetsperspektiv

Granskning av IT-system Procapita vård och omsorg ur ett effektivitetsperspektiv Revisionsrapport Granskning av IT-system Procapita vård och omsorg ur ett effektivitetsperspektiv Lunds kommun 2009-10-07 Eva Lidmark Göran Persson-Lingman Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning...3

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

Granskning av den interna kontrollen avseende löner

Granskning av den interna kontrollen avseende löner www.pwc.se Revisionsrapport 3/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Maj Juni 2013 Revisionsrapport Magnus Nilsson Nicklas Samuelsson Richard Vahul Granskning av den interna kontrollen avseende löner

Läs mer

Årsrapport 2013 Bromma stadsdelsnämnd

Årsrapport 2013 Bromma stadsdelsnämnd Årsrapport 2013 Bromma stadsdelsnämnd Rapport från Stadsrevisionen Nr 8, 2014 Dnr 3.1.2-44/2014 Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för att granska den verksamhet som bedrivs i

Läs mer

Lönehanteringen. Trelleborgs kommun. December 2010. Anna Eriksson Karin Andersson Henrik Friang

Lönehanteringen. Trelleborgs kommun. December 2010. Anna Eriksson Karin Andersson Henrik Friang Lönehanteringen Trelleborgs kommun December 2010 Anna Eriksson Karin Andersson Henrik Friang Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning...

Läs mer

Granskning av bisysslor 2013

Granskning av bisysslor 2013 Granskning av bisysslor 2013 KOMMUNREVISIONEN Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Norrköpings kommun Norrköpings kommun Granskning av bisysslor Innehåll 1. Sammanfattning... 2

Läs mer

INSTRUKTIONER FÖR VERKSAMHETEN OCH FÖR HANTERINGEN AV DELEGATIONS- OCH ATTESTFRÅGOR

INSTRUKTIONER FÖR VERKSAMHETEN OCH FÖR HANTERINGEN AV DELEGATIONS- OCH ATTESTFRÅGOR 2013-05-06 Gunnel Rydberg INSTRUKTIONER FÖR VERKSAMHETEN OCH FÖR HANTERINGEN AV DELEGATIONS- OCH ATTESTFRÅGOR ARBETSORDNING FÖR STYRELSEN FÖR GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND (GR) 2 INSTRUKTION FÖR FÖRBUNDSDIREKTÖREN

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av faktureringsrutiner

Revisionsrapport: Granskning av faktureringsrutiner Revisorerna Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG granskning av faktureringsrutinerna vid tekniska avdelningen, se bifogad rapport. Vi önskar

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Tekniska nämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se www.komrev.se Sammanfattning

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se

Läs mer

Årsrapport 2013 Skarpnäcks stadsdelsnämnd

Årsrapport 2013 Skarpnäcks stadsdelsnämnd Årsrapport 2013 Skarpnäcks stadsdelsnämnd Rapport från Stadsrevisionen Nr 14, 2014 Dnr 3.1.2-50/2014 Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för att granska den verksamhet som bedrivs

Läs mer

Riktlinjer till reglemente för attest av ekonomiska transaktioner

Riktlinjer till reglemente för attest av ekonomiska transaktioner 1 (5) Typ: Riktlinjer Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.0 Fastställd: KF 2009-09-16, 64 Uppdateras: av ekonomiska transaktioner Paragrafen efter rubriken är hänvisning till reglementet för attest

Läs mer

Granskning av förrådsverksamheten

Granskning av förrådsverksamheten Granskning av förrådsverksamheten Kustbostäder och Oxelö Energi Datum 2010-12-16 Författare Karin Jäderbrink Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning... 1 2 Bakgrund

Läs mer

Årsrapport 2014 Kyrkogårdsnämnden

Årsrapport 2014 Kyrkogårdsnämnden Årsrapport 2014 Kyrkogårdsnämnden Rapport från Stadsrevisionen Nr 24, 2015 Dnr 3.1.2-66/2015 Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för att granska den verksamhet som bedrivs i nämnder

Läs mer

Rapport Granskning av försörjningsstöd.

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Rapport Granskning av försörjningsstöd. Härjedalens kommun Socialnämnden 13 November 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Lekmannarevision 2007

Lekmannarevision 2007 Granskningsredogörelse * Lekmannarevision 2007 Krokomsbostäder 21 februari 2008 Maj-Britt Åkerström Certifierad kommunal revisor *connectedthinking 2008-02-21 Maj-Britt Åkerström Innehållsförteckning 1

Läs mer

Egenkontroll avseende riskhantering

Egenkontroll avseende riskhantering Revisionsrapport Egenkontroll avseende riskhantering fungerar egenkontrollen med verktyget RH-check på ett tillfredsställande sätt? Eva Ogensjö Cert. kommunal revisor Eva Andlert Cert. kommunal revisor

Läs mer

Uppsala. Internkontrollplan för 2013 BUN-2013-0074. Barn- och ungdomsnämnden. Förslag till beslut

Uppsala. Internkontrollplan för 2013 BUN-2013-0074. Barn- och ungdomsnämnden. Förslag till beslut DUK 3/013-02-IH Uppsala ^ KOMMUN KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Henrik Säfström Danielsson 2013-01-16 Diarienummer BUN-2013-0074 Barn- och ungdomsnämnden Internkontrollplan

Läs mer

Förslag till internkontrollmoment i internkontrollplan 2016 SOCN

Förslag till internkontrollmoment i internkontrollplan 2016 SOCN Socialnämnden 2015-12-01 1 (7) Socialförvaltningen Enheten för kvalitet och utveckling SOCN/2015:195 Elin Lindh /070-086 21 44/ 13 Förslag till internkontrollmoment i internkontrollplan 2016 SOCN GE VÅRD

Läs mer

Bilaga 1. Reviderad 2015-03-31 Gäller tills vidare. Årlig genomgång. Ansvarig tjänsteman: Magnus Olsson

Bilaga 1. Reviderad 2015-03-31 Gäller tills vidare. Årlig genomgång. Ansvarig tjänsteman: Magnus Olsson Bilaga 1 Reviderad 2015-03-31 Gäller tills vidare. Årlig genomgång Ansvarig tjänsteman: Magnus Olsson 2(5) Bakgrund Syftet med intern kontroll är att säkra en effektiv förvaltning och att undvika att allvarliga

Läs mer

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2015

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2015 Göteborgsregionens kommunalförbund Dnr: 15-287.026 Styrelseärende 4 2015-12-11 Till förbundsstyrelsen Revisorernas bedömning av delårsrapport 2015 De förtroendevalda respektive auktoriserade revisorernas

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner STYRDOKUMENT RIKTLINJE 2017-11-07 DNR: 2007-000183 Antagen av KS den 15 maj 2007 133 Gäller tillsvidare Tillämpningsanvisningar till reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner Inledning...

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19

ATTESTREGLEMENTE 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19 ATTESTREGLEMENTE 1 Bakgrund och syfte Attestreglementet ingår som en del i kommunens internkontroll. Internkontrollens huvudsakliga syfte är att förbättra effektiviteten

Läs mer

Föreliggande dokument är antaget av kommunfullmäktige 2009-12-15 102. Dokumentet är fastställt på nytt av kommunfullmäktige 2011-05-24, 63.

Föreliggande dokument är antaget av kommunfullmäktige 2009-12-15 102. Dokumentet är fastställt på nytt av kommunfullmäktige 2011-05-24, 63. Föreliggande dokument är antaget av kommunfullmäktige 2009-12-15 102. Dokumentet är fastställt på nytt av kommunfullmäktige 2011-05-24, 63. Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras,

Läs mer

Revisionsrapport. Gotlands kommun. Intern kontroll vid handläggning av bostadsanpassningsbidrag. Mats Renborn 2009-09-24

Revisionsrapport. Gotlands kommun. Intern kontroll vid handläggning av bostadsanpassningsbidrag. Mats Renborn 2009-09-24 Revisionsrapport Gotlands kommun Intern kontroll vid handläggning av bostadsanpassningsbidrag Mats Renborn 2009-09-24 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1. SAMMANFATTNING...2 2. UPPDRAG...3 3. RESULTAT AV GRANSKNINGEN...4

Läs mer

Delårsbokslut jan-april 2016 för Lönenämnden

Delårsbokslut jan-april 2016 för Lönenämnden 2016-05-02 Dnr: LNSML 2016-2 TJÄNSTESKRIVELSE Delårsbokslut jan-april 2016 för Lönenämnden Lönenämnden har upprättat förslag till delårsbokslut april 2016. Prognosen för helåret 2016 beräknas till ett

Läs mer

REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER

REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER antaget av kommunfullmäktige den 31 maj 2007, 88. 1 Omfattning Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive

Läs mer

Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2007. Jönköpings kommun R EVISIONSRAPPORT 2008. Genomförd på uppdrag av revisorerna 9 april 2008

Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2007. Jönköpings kommun R EVISIONSRAPPORT 2008. Genomförd på uppdrag av revisorerna 9 april 2008 R EVISIONSRAPPORT 2008 Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2007 Jönköpings kommun Genomförd på uppdrag av revisorerna 9 april 2008 Inger Andersson Susanne Karlsson Jonas Leander Helena Patrikson

Läs mer

GOTLANDS KOMMUN. Uppföljning av granskning av lönerutiner i Personalsystemet IFS. Mats Renborn Viveca Karlsson

GOTLANDS KOMMUN. Uppföljning av granskning av lönerutiner i Personalsystemet IFS. Mats Renborn Viveca Karlsson GOTLANDS KOMMUN Uppföljning av granskning av lönerutiner i Personalsystemet IFS Mats Renborn Viveca Karlsson 2005-08-25 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID SAMMANFATTNING...2 1. INLEDNING...3 1.1 Resultat av 2003

Läs mer

Olofströms kommun. Intern kontroll Granskning personalkostnader. Audit KPMG AB 9 mars 2011 Antal sidor: 7

Olofströms kommun. Intern kontroll Granskning personalkostnader. Audit KPMG AB 9 mars 2011 Antal sidor: 7 Granskning personalkostnader Audit KPMG AB 9 mars 2011 Antal sidor: 7 Innehåll 1. Inledning 1 2. Sammanfattning 1 3. Allmänt 2 3.1 Existens 2 3.2 Fullständighet 3 3.3 Värdering 3 3.4 Presentation 4 3.5

Läs mer

Region Skåne. Inköps- och attestrutinen. Insert Picture. November 2005. 2005 Deloitte All rights reserved.

Region Skåne. Inköps- och attestrutinen. Insert Picture. November 2005. 2005 Deloitte All rights reserved. Region Skåne s- och attestrutinen Insert Picture November 00 00 Deloitte All rights reserved. Kostnader Beskrivning av inköpsrutin Huvudbok Processing Accounts Payable Utbetalning Kassa bank Kostnader

Läs mer

Granskning av lönehanteringen

Granskning av lönehanteringen www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Cert. kommunal revisor Ola Holstein Risk Manager Granskning av lönehanteringen Borgholms kommun Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2

Läs mer

Eksjö kommun. Granskning av systematiska arbetsmiljöarbetet. Revisionsrapport. KPMG AB 2010-05-03 Lars Jönsson

Eksjö kommun. Granskning av systematiska arbetsmiljöarbetet. Revisionsrapport. KPMG AB 2010-05-03 Lars Jönsson ABCD Eksjö kommun Granskning av systematiska arbetsmiljöarbetet Revisionsrapport KPMG AB 2010-05-03 Lars Jönsson ABCD Eksjö kommun Rapport systematiskt arbetsmiljöarbetet 2010-05-03 Innehåll 1. Bakgrund

Läs mer

Kontrollplan 2012-2013 gällande kvalitetsuppföljning på kommunledningskontoret

Kontrollplan 2012-2013 gällande kvalitetsuppföljning på kommunledningskontoret KOMMUNLEDNINGSKONTORET Stadssekretariatet Karlstad 2012-08-22 Carina Wiberg, 054-540 10 03 carina.wiberg@karlstad.se Kontrollplan 2012-2013 gällande kvalitetsuppföljning på kommunledningskontoret Kundnöjdhet

Läs mer

Semesteromställning Personec P

Semesteromställning Personec P 2016-04-20 1 (6) Semesteromställning Semesterår enligt semesterlagen 1 april - 31 mars 2016-04-20 2 (6) Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 2 Att tänka på inför sista löneberäkningen för april-lönen...

Läs mer

Region Jönköpings län

Region Jönköpings län Revisionsrapport december 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna Region Jönköpings län Granskning av leverantörs- och fakturahanteringen Innehåll 1. Inledning... 5 1.1. Bakgrund... 5 1.2. Syfte... 5

Läs mer

Tillämpningsanvisning

Tillämpningsanvisning Tillämpningsanvisning Varbergs Kommuns attestreglemente Antagen av kommunstyrelsen 2014-10-28 215 Ägare, Kommunstyrelsen Förvaltarskap, Ekonomidirektör TILLÄMPNINGSANVISNING TILL ATTESTREGLEMENTE 1 Omfattning

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN

ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1(5) ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1 Omfattning För att upprätthålla en god intern kontroll krävs bl.a. ändamålsenliga regelverk och rutiner för kontroll av verifikationer. Kontroller i enlighet med

Läs mer

Granskning av löner och ersättningar inklusive arvoden till förtroendevalda. Regionförbundet i Kalmar län

Granskning av löner och ersättningar inklusive arvoden till förtroendevalda. Regionförbundet i Kalmar län www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av löner och ersättningar inklusive arvoden till förtroendevalda Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Elin Petersson Revisionskonsult 3 november 2016

Läs mer

Riktlinjen trädde i kraft den 1 januari 1997 enligt beslut i kommunfullmäktige den 19 december 1996, 161.

Riktlinjen trädde i kraft den 1 januari 1997 enligt beslut i kommunfullmäktige den 19 december 1996, 161. Riktlinje 2014-01-27 Attestreglemente för Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS 2013/0267-8 Riktlinjen trädde i kraft den 1 januari 1997 enligt beslut i kommunfullmäktige den 19 december 1996,

Läs mer

Bilaga 7 Intern kontrollplan 2015

Bilaga 7 Intern kontrollplan 2015 Bilaga 7 Intern kontrollplan 2015 Kommunstyrelsen 1 Inledning Nämnderna och kommunstyrelsen ska årligen fastställa en plan för intern kontroll. Syftet med intern kontroll är att med rimlig grad av säkerhet

Läs mer