Delegation till förvaltningschefen gällande beslut om attesträtt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delegation till förvaltningschefen gällande beslut om attesträtt"

Transkript

1 1/1 Kommstyrelseförvaltningen Tjänsteskrivelse Datum: Förvaltning: Kommunstyrelseförvaltningen Handläggare: Frida Mellgren Telefon: E-post: Delegation till förvaltningschefen gällande beslut om attesträtt Dnr: UBN Utbildningsnämnden antog den 25 mars 2015 en ny delegationsordning, vilken nu bör kompletteras. Beslut gällande attesträtt inom förvaltningen har tidigare fattats av nämnden. Det finns ett behov av att delegera denna typ av frågor till förvaltningschefen, detta för att snabbare kunna fatta beslut så att verksamheterna fortlöper ostört. Delegationen gäller även andra kategorier som har behörigheter i olika verksamhetssystem: godkännare/beställare, beslutsattestant, behörighetsattestant, orderattestant samt inleveransattestant. Dessa attestkategorier redovisas även i Lysekils kommuns attestreglemente, 3 Förslag till beslut Utbildningsnämnden beslutar att komplettera nuvarande delegationsordning och delegera till förvaltningschefen att fatta beslut gällande attestreglementets 3. Bilaga Attestregelmente, kontroll av ekonomiska transaktioner i Lysekils kommun Jan-Olof Olsson / Frida Mellgren Tf. förvaltningschef Nämndsekreterare utbildningsförvaltningen Lysekils kommun, Lysekil Tel: Fax:

2 Beslut i kommunfullmäktige , 173 Kommunstyrelsen Attestreglemente, kontroll av ekonomiska transaktioner, i Lysekils kommun 1 Tillämpningsområde Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, både externa och interna. Reglementet gäller även ekonomiska transaktioner för medel som kommunen ålagts eller åtagit sig att förvalta. Kommunala bolag där kommunen har ett väsentligt inflytande utfärdar egna riktlinjer som i tillämpliga delar ska beakta kommunens regler. 2 Syfte Syftet med reglementet är att bidra till god intern kontroll, skydda kommunens tillgångar, skydda personal och förtroendevalda från oberättigade misstankar och oegentligheter genom att oavsiktliga eller avsiktliga fel undviks. Detta genom att transaktioner blir korrekt bokförda. 3 Attestfunktioner I Lysekils kommun finns följande attestfunktioner: Godkännare/beställare Beslutsattestant Behörighetsattestant Vid elektronisk handel skall dessutom följande attestfunktioner tillämpas: Orderattestant Inleveransattestant Attest kan ske med hjälp av IT-stöd. Om attest ska utföras med hjälp av IT-stöd skall det finnas en av kommunstyrelsen fastställd rutin för tilldelning av behörighet, införande av systemförändringar och dokumentation av utförda kontroller. 4 Ansvar Kommunfullmäktige antar attestreglementet. Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen ansvarar för övergripande uppföljning och utvärdering av reglementet och ska vid behov ta initiativ till förändring. Vidare ska kommunstyrelsen utfärda gemensamma tillämpningsanvisningar till reglementet. Kommunstyrelsen får medge undantag från reglementet. Kommunens nämnder utser attestansvariga och ersättare för dessa. Nämnd kan delegera uppdraget till förvaltningschef. Varje nämnd utfärdar vid behov ytterligare tillämpningsanvisningar för sitt verksamhetsområde. 1

3 Förvaltningschefen ansvarar inom nämndens verksamhetsområde för att attestansvariga är informerade om reglerna och anvisningarnas innebörd. Beslutsattestant ska tillämpa fastställda anvisningar. Systemägare av IT-stöd ansvarar för att utforma och dokumentera rutiner för att tilldela behörigheter, införa systemförändringar och dokumentera utförda kontroller. 5 Kontroller Följande kontroller ska i tillämpliga fall utföras: Prestation Kvalitet Pris Villkor Beslut Behörighet Beslut Kontering Formalia vara eller tjänster har mottagits eller levererats mottagen eller levererad tjänst håller avtalad kvalitet pris överensstämmer med avtal, taxa, bidragsregler eller beställning beställningsvillkor mm är uppfyllda behöriga beslut finns nödvändiga attester har skett av behöriga personer transaktionen överensstämmer med beslut av behörig beslutsfattare konteringen är korrekt verifikationen uppfyller krav enligt lagstiftning 6 Kontrollernas utformning och utförande Kontrollrutinerna ska utformas så att den interna kontrollen inom respektive nämnd är tillräcklig. Vid utformningen av kontrollrutinerna ska följande krav beaktas: Ansvarsfördelning Ansvarsfördelnigen ska vara tydlig. Ingen person ska ensam hantera en transaktion från början till slut. Kompetens Den som har rollen att utföra en kontrollåtgärd ska ha erforderlig kompetens för uppgiften. Integritet Den som utför kontroll av en annan person, särskilt av beslut, ska ha en självständig ställning gentemot den kontrollerande. Jäv Den som utför kontrollen får inte kontrollera in- och utbetalningar till sig själv eller närstående. Detsamma gäller utgifter av personlig karaktär. Detta innefattar också bolag och föreningar där den kontrollansvarige eller närstående har ägarintressen eller ingår i ledningen. Dokumentation Vidtagna kontrollåtgärder ska dokumenteras på ändamålsenligt sätt. Kontrollordning De olika kontrollmomenten ska utföras i en logisk ordning så att effekten av en tidigare kontrollåtgärd inte förtas av en senare kontrollåtgärd. 7 Genomförda kontroller Alla kontroller som utförts med godkänt resultat ska dokumenteras. 2

4 Beslut i kommunstyrelsen , 190 Kommunstyrelsen Kommunstyrelens tillämpningsanvisningar till Attestreglemente, kontroll av ekonomiska transaktioner, i Lysekils kommun 1 Tillämpningsområde Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, både externa och interna. Reglementet gäller även ekonomiska transaktioner för medel som kommunen ålagts eller åtagit sig att förvalta. Kommunala bolag där kommunen har ett väsentligt inflytande utfärdar egna riktlinjer som i tillämpliga delar ska beakta kommunens regler. Reglementet och tillämpningsanvisningarna omfattar kommunens samtliga ekonomiska transaktioner. Reglementet reglerar kontroll av verifikationer. Med verifikation avses de uppgifter som dokumenterar en ekonomisk transaktion eller en vidtagen justering i bokföringen. Med ekonomisk transaktion avses alla förändringar i storleken och sammansättningen av kommunens förmögenhet som beror på kommunens ekonomiska relationer med omvärlden, såsom in- och utbetalningar, uppkomna fordringar och skulder samt andra åtgärder eller transaktioner som påverkar förmögenhetens storlek eller sammansättning. Detsamma gäller även ekonomiska transaktioner för, av kommunen, förvaltade fonder och andra tillfälliga samarbetsorganisationer i t ex projektform, där projektets ekonomiska transaktioner hanteras i kommunens redovisning. Reglementet avser: beställningar utfärdande av rekvisitioner leverantörsfakturor och externa ersättningar transfereringar/bidrag till enskilda löner avgiftsinkomster (både via debitering och inbetalning) övriga inkomster kontantförsäljning placering av likvida medel interna transaktioner och bokföringsorder transaktioner för förvaltade medel transaktioner för förmedlade medel 1

5 2 Syfte Syftet med reglementet är att bidra till god intern kontroll, skydda kommunens tillgångar, skydda personal och förtroendevalda från oberättigade misstankar och oegentligheter genom att oavsiktliga eller avsiktliga fel undviks. Detta genom att transaktioner blir korrekt bokförda. Syftet med reglementet är att säkerställa att samtliga transaktioner som bokförs är korrekta. För att undvika både oavsiktliga och avsiktliga brister måste därför samtliga transaktioner kontrolleras. Det är också viktigt att dessa kontroller görs så tidigt som möjligt för att undvika felaktigheter. Kontrollerna ska vara inbyggda i rutinerna och sedan förstärkas med kompletterande kontroller t ex som stickprovskontroll i efterhand. 3 Attestfunktioner I Lysekils kommun finns följande attestfunktioner: Godkännare/beställare Beslutsattestant Behörighetsattestant Vid elektronisk handel skall dessutom följande attestfunktioner tillämpas: Orderattestant Inleveransattestant Attest kan ske med hjälp av IT-stöd. Om attest ska utföras med hjälp av IT-stöd skall det finnas en av kommunstyrelsen fastställd rutin för tilldelning av behörighet, införande av systemförändringar och dokumentation av utförda kontroller. Godkännare/beställare ska kontrollera att varan eller tjänsten är beställd och har mottagits. Mottagningskontrollen kan skötas av någon annan, men godkännaren ansvarar för att den genomförts i och med sin attest. Godkännaren ska också kontrollera att leveransen/fakturan överensstämmer med beställning eller avtal avseende antal, kvalitet, pris och betalningsvillkor. Kontrollen ska även omfatta de lagstadgade krav som ställs på en verifikation. Kraven beskrivs närmare under 5 nedan. Godkännaren ansvarar också för att verifikationen konteras korrekt. Beslutsattestant ska kontrollera att granskningskontrollen är gjord och har genomförts av behörig person, är korrekt konterad samt att den ekonomiska transaktionen omfattas av behörigt beslut, t ex budgetbeslut, särskilda beslut i nämnd eller på delegation. Behörighetsattestanten kontrollerar att beslutsattestanten har rätt att attestera. Denna kontroll kan ske elektroniskt. Orderattestanten kontrollerar att beställning sker utifrån korrekt avtal. Orderattestanten kan i vissa fall attestera sin egen beställning. Inleveransattestanten kontrollerar att varor och tjänster har leverats och mottagits och att det stämmer med beställningen. 2

6 4 Ansvar Kommunfullmäktige antar attestreglementet. Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen ansvarar för övergripande uppföljning och utvärdering av reglementet och ska vid behov ta initiativ till förändring. Vidare ska kommunstyrelsen utfärda gemensamma tillämpningsanvisningar till reglementet. Kommunstyrelsen får medge undantag från reglementet. Kommunens nämnder utser attestansvariga och ersättare för dessa. Nämnd kan delegera uppdraget till förvaltningschef. Varje nämnd utfärdar vid behov ytterligare tillämpningsanvisningar för sitt verksamhetsområde. Förvaltningschefen ansvarar inom nämndens verksamhetsområde för att attestansvariga är informerade om reglerna och anvisningarnas innebörd. Beslutsattestant ska tillämpa fastställda anvisningar. Systemägare av IT-stöd ansvarar för att utforma och dokumentera rutiner för att tilldela behörigheter, införa systemförändringar och dokumentera utförda kontroller. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige har det övergripande ansvaret för en kommun och dess verksamheter. Kommunfullmäktige har också ansvar för uppföljning och kontroll av hela den kommunala verksamheten och har med stöd av det utfärdat ett attestreglemente. I kommunfullmäktiges uppdrag ingår också att besluta om ansvarsfrihet för nämnderna. Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Den ska också uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Det innebär att det är kommunstyrelsen som utarbetar tillämpningsanvisningar, initierar utvecklingsinsatser samt informerar och utbildar i kontrollfrågor. Ekonomienheten handhar det praktiska arbetet att utforma, presentera och tolka tillämpningsanvisningarna och gemensamma rutiner för intern kontroll och attester. Rutinerna dokumenteras och publiceras löpande. Ekonomienhetens kontroll av hur attestreglerna följs varierar beroende på typen av ekonomisk transaktion. Kommunens nämnder Nämnden utser attestanter och ersättare för dessa. Beslutsattestansvaret knyts till person eller befattning, om den är unik, och kodintervall med angivande av eventuella begränsningar. Varje nämnd svarar för att upprätta och hålla aktuella förteckningar över utsedda kontrollansvariga. Respektive nämnd ansvarar också för att vid behov, inom ramen för det av kommunfullmäktige antagna attestreglementet, utfärda egna anvisningar om attester inom det egna verksamhetsområdet. Vidare ansvarar de för att antagna regler och tillämpningsanvisningar avseende detta reglemente följs. Förvaltningschefen Förvaltningschefen ansvarar inom nämndens verksamhetsområde för att konkreta regler och anvisningar utformas så att en god intern kontroll kan upprätthållas. Dessa regler ska antags av respektive nämnd. Förvaltningschefen är skyldig att löpande rapportera till nämnden om hur den interna kontrollen fungerar enligt reglementet för intern kontroll. 3

7 Attestansvarige Den attestantansvariges uppgift att kontrollera efterlevnaden av beslut, rutiner, underlag för transaktioner etc. Uppgiften är att genomföra detta på det sätt som är fastlagt och att reagera i händelse av att kontrollen visar en brist, behöver korrigeras etc. Systemägare av IT-stöd Systemägare ansvarar, i de fall attest sker elektroniskt, för att det finns rutiner för och dokumentation av behörighetshantering och tilldelning av behörigheter, systemändringar, kontroller som bidrar till en god intern kontroll och kontroller som är i överensstämmelse med attestreglerna. Kontroller är olika beroende på vilket system som används. 5 Kontroller Följande kontroller ska i tillämpliga fall utföras: Prestation Kvalitet Pris Villkor Beslut Behörighet Beslut Kontering Formalia vara eller tjänster har mottagits eller levererats mottagen eller levererad tjänst håller avtalad kvalitet pris överensstämmer med avtal, taxa, bidragsregler eller beställning beställningsvillkor mm är uppfyllda behöriga beslut finns nödvändiga attester har skett av behöriga personer transaktionen överensstämmer med beslut av behörig beslutsfattare konteringen är korrekt verifikationen uppfyller krav enligt lagstiftning Kontroll Vad kontrolleras Vem kontrollerar Prestation Vara eller tjänst har mottagits Godkännare/beställare/inleveransattestant eller levererats Kvalitet Mottagen eller levererad tjänst Godkännare håller avtalad kvalitet Pris Pris överensstämmer med avtal, Godkännare taxa, bidragsregler eller beställning Villkor Betalningsvillkor m m är uppfyllda Godkännare Beslut Behöriga beslut finns Beslutsattestant Behörighet Nödvändiga attester har skett av behöriga personer Behörighetssattestant vid icke elektroniska verifikationer. För elektroniska verifikationer sker kontrollen i systemet. Kontering Konteringen är korrekt Beslutsattestant Formalia Verifikationen uppfyller krav Godkännare enligt lagstiftning Villkor Om betalningsvillkor framgår av avtal får avsteg göras enbart av den, som var Lysekils kommuns avtalspart, och endast i samråd med ekonomienheten. Formalia Enligt den kommunala redovisningslagen, KRL, ska en verifikation innehålla uppgifter om: när den upprättats när den ekonomiska händelsen inträffade 4

8 vad den avser belopp vilken motpart det rör vilka handlingar som ligger till grund för händelsen och var originalhandlingen förvaras Enligt mervärdesskattelagen, ML, ska en faktura innehålla följande: fakturadatum fakturanummer säljarens momsregistreringsnummer säljarens och köparens namn och adress leveransdatum pris momssats och momsbelopp mängd/omfattning och art av fakturerade varor och tjänster Fakturor gällande representation, resor, konferenser, personalbefrämjande åtgärder, uppvaktningar och liknande ska styrkas med uppgifter om syfte samt vilka personer som deltagit. Vid kontokortsköp ska kvitto bifogas för att verifikationen ska bli komplett. Originalkvittot häftas till pappersfakturan. Kvitton till elektroniska verifikationer skannas och bifogas elektroniskt. Originalkvittot sparas. Utbetalningar Alla utbetalningar, förutom lönetransaktioner, ska kontrolleras av två personer. Det gäller såväl vid elektronisk hantering som vid manuell hantering av transaktioner i pappersformat. Därefter ska det vara ytterligare en behörighetsattest, vilket kan ske elektroniskt. Vid inköp med rekvisition krävs att denna undertecknas av beslutsattestanten. Syftet med en rekvisition är att mottagaren är garanterad betalning för fakturan samtidigt som beslutsattestanten redan vid beställningstillfället godkänner inköpet. Vid utbetalning av lön utgör anställningsavtal underlag för utbetalning. Attesten anses ske i samband med tecknandet av anställningsavtal. De anställda rapporterar sina avvikelser såsom övertid, mertid, obekväm arbetstid, sjukdom, semester och tjänstledighet i lönesystemet. Behörig chef attesterar avvikelserna. Övriga utbetalningar från lönesystemet såsom traktamente, bilersättning, färdtid och personliga utlägg i samband med resor sammanställs på en reseräkning som attesteras av behörig chef. Registreringen i lönesystemet sker av lönehandläggare. Ytterligare uppgifter om ansvarfördelning styrs av respektive nämnds delegationsordning. Fakturering och inbetalningar För upprättande av underlag till kundfakturor krävs endast en attestant. Respektive nämnd ansvarar för att kompletterande kontroller sker att det säkerställs att allt som ska faktureras blir fakturerat i rätt tid samt till rätt belopp och villkor. Kontrollmoment består av att tillse att alla tjänster blir fakturerade. Om faktureringen är avtalsbaserad och återkommer månad efter månad skall även inregistreringen i fakturerings- eller ekonomisystemet kontrolleras av någon annan än den som gjort inregistreringen. Vid kreditering och makulering av kundfakturor ska minst två personer kontrollera en transaktion. Beslutsattest ska ske av attestbehörig. Samtliga kontroller vid inbetalning av bidrag/skatteintäkter/finansiella intäkter och andra externa inbetalningar kan utföras av samma person. Kompletterande kontroller görs för att säkerställa att alla inbetalningar erhålls i rätt tid samt till rätt belopp och villkor. Kassafunktionen Verifikationer i kommunens centrala kassafunktion upprättas och konteras endast av en attestant, eftersom dessa i huvudsak avser betalningsflöden och baseras på, från 5

9 förvaltningarna redan attesterade, uppbokningar på förväntade fordringar och skulder. Utbetalningar från kassafunktionen kontrolleras och attesteras av två personer i förening enligt fullmakt. Rättelser och justeringar Om verifikationen avser rättelse av en felbokförd transaktion ska rättelsen innehålla en hänvisning till det fel som avses samt hänvisning till ursprungsverifikationen. På ursprungsverifikationen ska noteras att rättelse har skett. Vid rättelser, skall det anges när rättelsen har gjorts och vem som har gjort den. Om rättelse sker genom en särskild rättelsepost, skall det samtidigt säkerställas att det vid en granskning av den rättade bokföringsposten utan svårighet går att få kännedom om rättelsen. Kalkylmässiga kostnadsfördelningar och övriga interna kostnadsfördelningar Fördelningar, som sker via systembearbetningar såsom personalomkostnadspålägg, avskrivningar och internränta på anläggningstillgångar, behöver inte beslutsattesteras. Kontroll mot pris, villkor, formalia och beslut utförs av handläggaren. Loggning i ekonomisystem gäller som dokumentation av kontrollerna. Procentuella fördelningar eller á- prisfördelningar attesteras av beslutsattestanten vid periodvisa överenskommelser och utförs därefter löpande av handläggaren. 6 Kontrollernas utformning och utförande Kontrollrutinerna ska utformas så att den interna kontrollen inom respektive nämnd är tillräcklig. Vid utformningen av kontrollrutinerna ska följande krav beaktas: Ansvarsfördelning Ansvarsfördelnigen ska vara tydlig. Ingen person ska ensam hantera en transaktion från början till slut. Kompetens Den som har rollen att utföra en kontrollåtgärd ska ha erforderlig kompetens för uppgiften. Integritet Den som utför kontroll av en annan person, särskilt av beslut, ska ha en självständig ställning gentemot den kontrollerande. Jäv Den som utför kontrollen får inte kontrollera in- och utbetalningar till sig själv eller närstående. Detsamma gäller utgifter av personlig karaktär. Detta innefattar också bolag och föreningar där den kontrollansvarige eller närstående har ägarintressen eller ingår i ledningen. Dokumentation Vidtagna kontrollåtgärder ska dokumenteras på ändamålsenligt sätt. Kontrollordning De olika kontrollmomenten ska utföras i en logisk ordning så att effekten av en tidigare kontrollåtgärd inte förtas av en senare kontrollåtgärd. Ansvarsfördelningen Ansvarsfördelningen måste vara tydlig. En person ska aldrig hantera en transaktion från början till slut. För en leverantörsfaktura innebär det att händelsekedjan från beställning till betalning delas mellan godkännare och beslutsattestant och serviceenheten. På serviceenheten fördelas även arbetet med att lägga upp en leverantör i ekonomisystemet, registrera fakturor och betala fakturor mellan olika befattningshavare. Kompetens Varje nämnd ansvarar för att den personal som tilldelas kontrolluppgifter informeras och utbildas i funktionen. För att få tillgång till kommunens datanät och system krävs kommunens säkerhetsutbildning i datahantering. För att få tillgång till fakturahanteringssystemet krävs genomgången kurs i det. Den senare kursen innehåller även information i Attestreglementet samt reglementets Tillämpningsanvisningar. 6

10 Integritet Den som utför kontroll av en annan person ska ha en oberoende ställning gentemot den kontrollerade. Det är därför inte lämpligt att underställd personal kontrollerar överordnande. I de fall en sådan kontroll inte går att undvika bör alltid två personer var för sig genomföra kontrollen och attestera att den utförts. Jäv Den som utför kontrollen får inte kontrollera in- och utbetalningar till sig själv eller närstående. Med närstående menas far- och morföräldrar, föräldrar, make, barn och barns make, syskon eller syskons make eller barn. Med barn menas även styvbarn och fosterbarn. Med makar jämställs även de som är sammanboende som har eller har haft gemensamt barn eller tidigare varit gifta. Som makar anses också personer av samma kön som registrerat sitt partnerskap enligt lagen om registrerat partnerskap. Den som utför kontrollen får inte heller kontrollera utgifter av personlig karaktär för egen räkning. Detta innefattar också bolag och föreningar där den kontrollansvarige eller närstående har ägarintressen eller ingår i ledningen. Med personlig karaktär menas omkostnader eller andra inköp för attestantens egen yrkesutövning. Som exempel kan nämnas deltagande i konferenser och kurser, mobiltelefonräkning, egen reseräkning, representationsnota eller inköp av arbetsredskap etc. Dokumentation Elektroniska verifikationer dokumenteras genom elektronisk attest. Attest ska registreras av den som utfört kontrollen. Attest ska ske på sådant sätt att attesten i efterhand går att knyta till den person som utfört attesten. Om system inte bedöms uppfylla dessa krav ska den kontrollerande informationen tas ut på papper och genom underskrift attesteras som de pappersbaserade verifikationerna. Tabellstyrda och elektroniska kontroller ska framgå av systemdokumentationen. Av denna dokumentation ska även framgå hur fel hanteras. Då attest sker elektroniskt ansvarar systemägaren för att utforma och dokumentera rutiner för tilldelning av behörighet, införande av systemförändringar och dokumentation av utförda kontroller, historiken. Kontrollordning Vid kontroll och attest av pappersverifikationer ska godkännande utföras före beslutsattest. Behörighetskontroll sker efter beslutsattest. Registrering får inte ske för behörighetskontrollen har utförts. Vid den elektroniska kontrollen och attesten ska godkännande utföras före beslutsattest. Behörighetskontrollen utförs av systemet. 7 Genomförda kontroller Alla kontroller som utförts med godkänt resultat ska dokumenteras. För dokumentation av kontroller och attester av pappersverifikationer är huvudregeln att samtliga attester ska dokumenteras genom varaktig påskrift, hela namnet, på verifikationen. Påskriften ska anges på originalverifikationens framsida. Elektroniska verifikationer dokumenteras genom elektronisk attest. Attest ska registreras av den som utfört kontrollen. Attest ska ske på sådant sätt att attesten i efterhand går att knyta till den person som utfört attesten. Om system inte bedöms uppfylla dessa krav ska den kontrollerande informationen tas ut på papper och genom underskrift attesteras som de pappersbaserade verifikationerna. Elektroniska kontroller ska framgå av systemdokumentationen. Av denna dokumentation ska även framgå hur fel hanteras. Då attest sker elektroniskt ansvarar systemägaren för att utforma och dokumentera rutiner för tilldelning av behörighet, införande av systemförändringar och dokumentation av utförda kontroller. 7

11 De olika kontrollmomenten ska utföras i en logisk ordning så att effekten av en tidigare kontrollåtgärd inte förändras av en senare kontrollåtgärd. Huvudregeln är att godkännarattesten genomför kontrollen först, beslutsattestanten därefter och behörighetsattestanten sist. Felaktigheter Den som upptäcker brist har alltid skyldighet att agera! Om det vid genomförande av en kontroll upptäcks någon form av felaktighet varierar hanteringen beroende av felaktighet. Om felaktigheten avser en mottagen leverans, ska leverantören omgående kontaktas. Kontakten ska helst göras skriftligt men kan göras per telefon och sedan dokumenteras skriftligt, antingen som egen notering eller översändas per e-post eller brev. Om felaktigheten avser leverantörsfakturan och upptäcks vid första kontrollen ska den returneras med ett meddelande som anger varför kommunen inte kan ta emot fakturan. För en elektronisk faktura krävs att anledningen dokumenteras. Även om felaktigheten är ringa och felaktigheten kan avhjälpas med en kreditering ska detta noteras i fakturaloggen och fakturan inte betalas förrän kreditfakturan kommit och godkänts. Om fakturan inte tillhör Lysekils kommun eller innehåller stora brister ska fakturan makuleras. Anledningen ska anges i fakturaloggen och granskningsattestanten meddelar leverantören. Brister i konteringen, t ex fel konto eller objekt, felstansning etc., ska rättas med en bokföringsorder. Av bokföringsordern ska det klart framgå att det är en rättning och med en tydlig hänvisning tillbaka till den felaktiga verifikationen med angivande av det verifikationsnumret. Samtidigt ska det manuellt antecknas på den felaktiga verifikationen att den är rättad i en ny, det nya verifikationsnumret, datum och namnteckning. Andra felaktigheter, vars omfattning och karaktär initialt är svåra att bedöma, ska i normalfallet rapporteras till närmast överordnad chef så snart det kan ske. Om en första intern utredning på förvaltningen inte kan fastställa om felaktigheten är oavsiktligt eller inte, eller ta ställning till felaktighetens omfattning, bör i första hand ekonomienheten informeras. Gemensamt tas sedan beslut om en oberoende revisor bör kontaktas. Vid misstanke om brott bör såväl förvaltningschef som kommunledningskontoret informeras snarast möjligt, vilka har att ta ställning till polisanmälan. Definitioner Attest: Ekonomisk transaktion: Verifikation: Intern kontroll: Intyga att en kontroll utförts utan anmärkning. Attesten dokumenteras på en verifikation. Dokumentation av attest kan göras både manuellt och elektroniskt. Alla förändringar i storleken och sammansättningen av en kommuns förmögenhet som beror på relationer med omvärlden, såsom in- och utbetalningar, uppkomna fordringar och skulder samt andra åtgärder som påverkar förmögenhetens storlek eller sammansättning. Definition enligt den kommunala redovisningslagen, KRL. En handling som utgör underlag för ekonomisk transaktion Den process, som med rimlig grad, säkerställer att följande mål uppfylls: ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m m 8

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2013-12-04

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2013-12-04 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2013-12-04 14 (20) 190 ATTESTREGLEMENTE OCH DESS TILLÄMPNINGSANVISNINGAR Dnr: LKS 2013-445-002 Attestreglementet är ett reglemente för kontroll av

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN

ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1(5) ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1 Omfattning För att upprätthålla en god intern kontroll krävs bl.a. ändamålsenliga regelverk och rutiner för kontroll av verifikationer. Kontroller i enlighet med

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING

FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING Attestreglemente Omfattning 1 Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt

Läs mer

Att betalning sker vid rätt tidpunkt. Att transaktionen är rätt konterad

Att betalning sker vid rätt tidpunkt. Att transaktionen är rätt konterad HAPARANDA STAD 01-05-02 ATTESTREGLEMENTE Omfattning 1 Detta reglemente gäller för Haparanda stads samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som staden

Läs mer

Reglemente för kontroll av verifikationer attestreglemente Antaget av kommunfullmäktige 2006-12-18, 81

Reglemente för kontroll av verifikationer attestreglemente Antaget av kommunfullmäktige 2006-12-18, 81 Kommunal författningssamling Reglemente för kontroll av verifikationer attestreglemente Antaget av kommunfullmäktige 2006-12-18, 81 Omfattning 1 Detta reglemente gäller för kommunens samtliga verifikationer,

Läs mer

1 (5) Attestreglemente. Regler för kontroll av verifikationer. Antagen av Kommunfullmäktige

1 (5) Attestreglemente. Regler för kontroll av verifikationer. Antagen av Kommunfullmäktige 1 (5) Attestreglemente Regler för kontroll av verifikationer Antagen av Kommunfullmäktige 2011-01-10. 2 (5) Ordlista Attest: Attestant: Ekonomisk transaktion Intern kontroll: Kommunalt koncernföretag Intyg

Läs mer

Attestreglemente för Motala kommun

Attestreglemente för Motala kommun Kommunal författningssamling Attestreglemente för Motala kommun Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 05/KS 0304 Datum: 2005-10-24 Paragraf: KF 113 Reviderande instans: Kommunfullmäktige

Läs mer

Attestreglemente för Orsa kommun

Attestreglemente för Orsa kommun Orsa kommun 2007-01-01 1(6) för Orsa kommun 1 Omfattning Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagt

Läs mer

Kommunal författningssamling för. Östra Göinge kommun

Kommunal författningssamling för. Östra Göinge kommun Kommunal författningssamling för Östra Göinge kommun Nr 25 Dnr KS 2010/806.003 Antaget av KS 2010-09-08, 124 Reglemente för kontroll av verifikationer 1 Omfattning och målsättning Detta reglemente gäller

Läs mer

Föreliggande dokument är antaget av kommunfullmäktige 2009-12-15 102. Dokumentet är fastställt på nytt av kommunfullmäktige 2011-05-24, 63.

Föreliggande dokument är antaget av kommunfullmäktige 2009-12-15 102. Dokumentet är fastställt på nytt av kommunfullmäktige 2011-05-24, 63. Föreliggande dokument är antaget av kommunfullmäktige 2009-12-15 102. Dokumentet är fastställt på nytt av kommunfullmäktige 2011-05-24, 63. Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras,

Läs mer

LS 93/07. Attestreglemente. Lednings- och verksamhetsstöd Bilaga 1. Landstingsstyrelsen. Bakgrund

LS 93/07. Attestreglemente. Lednings- och verksamhetsstöd Bilaga 1. Landstingsstyrelsen. Bakgrund Lednings- och verksamhetsstöd Bilaga 1 LS 93/07 DATUM DIARIENR Susanne Gårdö 2007-06-18 LS-LED07-316 Landstingsstyrelsen Attestreglemente Bakgrund Landstingsfullmäktige har i 103/02 beslutat om regler

Läs mer

Attestreglemente Regler för kontroll av verifikationer

Attestreglemente Regler för kontroll av verifikationer Attestreglemente Regler för kontroll av verifikationer Antagen av Kommunfullmäktige 27 oktober 2008 212 Ordlista Attest: Attestant: Ekonomisk transaktion: Att intyga att en kontroll utförts utan anmärkning.

Läs mer

REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER

REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER antaget av kommunfullmäktige den 31 maj 2007, 88. 1 Omfattning Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive

Läs mer

www.hassleholm.se S Attestregler Policy Diarienummer: Fastställt den: 2015- - Fastställt av: Kommunfullmäktige För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För uppföljning ansvarar: Ekonomiavdelningen Dokumentet

Läs mer

Reglemente för attest

Reglemente för attest Reglemente för attest Antagen av kommunfullmäktige, 2006-10-30, 67 Sidan 1 Attestreglemente för Vara kommun 1 Tillämpningsområde Reglementet omfattar kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner STYRDOKUMENT RIKTLINJE 2017-11-07 DNR: 2007-000183 Antagen av KS den 15 maj 2007 133 Gäller tillsvidare Tillämpningsanvisningar till reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner Inledning...

Läs mer

Syftet med reglerna i attestreglementet är att säkerställa att transaktioner som bokförs är korrekta avseende:

Syftet med reglerna i attestreglementet är att säkerställa att transaktioner som bokförs är korrekta avseende: ATTESTREGLEMENTE med tillämpningsanvisningar Omfattning Detta reglemente gäller för Ystads kommuns samtliga transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagts

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Dokumenttyp Dokumentnamn Nämnd Förvaltning Reglemente Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen Kommunfullmäktige 2015-09-14 Paragraf 77/2015 Ansvar Ekonomichef / Kanslichef Antagen

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19

ATTESTREGLEMENTE 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19 ATTESTREGLEMENTE 1 Bakgrund och syfte Attestreglementet ingår som en del i kommunens internkontroll. Internkontrollens huvudsakliga syfte är att förbättra effektiviteten

Läs mer

S Attestregler Regler

S Attestregler Regler www.hassleholm.se S Attestregler Regler Diarienummer: 2015/586 040 Fastställt den: 2015-12-14 182 Fastställt av: Kommunfullmäktige För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För uppföljning ansvarar: Ekonomiavdelningen

Läs mer

Riktlinjen trädde i kraft den 1 januari 1997 enligt beslut i kommunfullmäktige den 19 december 1996, 161.

Riktlinjen trädde i kraft den 1 januari 1997 enligt beslut i kommunfullmäktige den 19 december 1996, 161. Riktlinje 2014-01-27 Attestreglemente för Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS 2013/0267-8 Riktlinjen trädde i kraft den 1 januari 1997 enligt beslut i kommunfullmäktige den 19 december 1996,

Läs mer

Kommunala bolag där kommunen har ett väsentligt inflytande utfärdar egna riktlinjer som i tillämpliga delar skall beakta kommunens regler.

Kommunala bolag där kommunen har ett väsentligt inflytande utfärdar egna riktlinjer som i tillämpliga delar skall beakta kommunens regler. 1 ATTESTREGLEMENTE 1 Omfattning Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagts eller åtagit sig

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN 1 MOTALA KOMMUN 05/KS 0346 KFS 2005:12 Ers KFS 1995:1 ATTESTREGLEMENTE FÖR MOTALA KOMMUN (Antaget av kommunfullmäktige den 24 oktober 2005, 113, gäller fr o m den 1 december 2005.) OMFATTNING 1 Detta reglemente

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till reglemente för kontroll av verifikationer i Värmdö kommun

Tillämpningsanvisningar till reglemente för kontroll av verifikationer i Värmdö kommun Tillämpningsanvisningar till reglemente för kontroll av verifikationer i Värmdö kommun Allmänt Reglerna för kontroll av verifikationer är en del av den interna kontrollen. Intern kontroll är en process

Läs mer

Attestreglemente med tillämpningsanvisningar

Attestreglemente med tillämpningsanvisningar Attestreglemente med tillämpningsanvisningar Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Attestreglemente med tillämpningsanvisningar Reglemente 2001-02-26, 3 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1(8) TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1 Omfattning Med ekonomiska händelser avses alla förändringar i storleken och sammansättningen av förmögenheten som beror på ekonomiska

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE FÖR FINSPÅNGS KOMMUN

ATTESTREGLEMENTE FÖR FINSPÅNGS KOMMUN 2008-05-27 Antaget av kommunfullmäktige 2008-01-30, 18 FFS FB ATTESTREGLEMENTE FÖR FINSPÅNGS KOMMUN OMFATTNING 1 Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna

Läs mer

Författningssamling 030.2

Författningssamling 030.2 1 (18) Författningssamling 030.2 Attestreglemente - Regler för kontroll av verifikationer och tillämpningsanvisningar till attestreglemente Fastställt av kommunfullmäktige 2011-01-10, 7 Gäller fr.o.m.

Läs mer

Attestreglemente för Uppsala kommuns nämnder

Attestreglemente för Uppsala kommuns nämnder Attestreglemente för Uppsala kommuns nämnder Ett organiserande dokument som kommunfullmäktige fattade beslut om 2016-10-03 Attestreglemente Kommunfullmäktige 2016-10-03 1 (4) 1 Reglementets omfattning

Läs mer

Attestreglemente. för Kungälvs kommun

Attestreglemente. för Kungälvs kommun Attestreglemente för Kungälvs kommun Reviderad 2013-11-25. Antagen av Kommunfullmäktige 2014-02-06, Dnr KS2013/1994 1 Attestreglemente för Kungälvs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-02-06, Dnr KS2013/1994,

Läs mer

Reglemente för kontroll av verifikationer

Reglemente för kontroll av verifikationer Reglemente för kontroll av verifikationer Beslutade av kommunfullmäktige den 19 december 2005, 219. Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2006. 1 Omfattning Detta reglemente gäller för kommunens

Läs mer

Tillämpningsanvisning

Tillämpningsanvisning Tillämpningsanvisning Varbergs Kommuns attestreglemente Antagen av kommunstyrelsen 2014-10-28 215 Ägare, Kommunstyrelsen Förvaltarskap, Ekonomidirektör TILLÄMPNINGSANVISNING TILL ATTESTREGLEMENTE 1 Omfattning

Läs mer

Attestinstruktion - anvisningar för kontroll, attest och utbetalning av pengar

Attestinstruktion - anvisningar för kontroll, attest och utbetalning av pengar Bilaga Tjänsteutlåtande Sida 3 (8) kontroll, attest och utbetalning av Dessa anvisningar ersätter kommunstyrelsens tidigare attestinstruktion. Anvisningar för följer stadens Regler för ekonomisk förvaltning

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till attestreglemente för Täby kommun

Tillämpningsanvisningar till attestreglemente för Täby kommun 1(8) Tillämpningsanvisningar till attestreglemente för Täby kommun 1 Omfattning - attestreglemente Detta reglemente gäller för kommunen och de kommunala bolagens ekonomiska transaktioner, inklusive interna

Läs mer

Anvisningar till attestreglemente

Anvisningar till attestreglemente Anvisningar till attestreglemente Fastställt av kommunstyrelsen 2008-09-15 485 Giltigt tillsvidare Anvisningar till attestreglemente Detta dokument har försetts med ett tillfälligt försättsblad 2013-11-01

Läs mer

Katrineholms kommuns författningssamling

Katrineholms kommuns författningssamling Kommunstyrelsens handling nr 38/2008 Katrineholms kommuns författningssamling Reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner Antaget av kommunfullmäktige 1992-02-24, 86 Reviderat av kommunfullmäktige

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern Fastställda av KS 144 2012-05-15 1(6) Sten-Inge Lilja sten-inge.lilja@bengtsfors.se till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern E-post Telefon Fax Hemsida Bengtsfors

Läs mer

Attestreglemente för Eda kommun

Attestreglemente för Eda kommun Attestreglemente för Eda kommun 1 Reglementets omfattning mm Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive alla in- och utbetalningar, löneadministration för kommunens anställda,

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik A Titel Attestreglemente med tillämpningsanvisningar

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik A Titel Attestreglemente med tillämpningsanvisningar Ersätter Utbytt den Sign 1:8 1 TILLÄMPNINGSOMRÅDE Detta reglemente gäller för kommunens externa och interna ekonomiska transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagts eller åtagit sig att

Läs mer

1. Antagen av kultur- och fritidsnämnden den XX XX 2011, XX

1. Antagen av kultur- och fritidsnämnden den XX XX 2011, XX 14 15 Kultur- och fritidsnämndens attestrutiner och behörighet att underteckna handlingar 1 Rutinerna gäller för samtliga ekonomiska transaktioner i stadens ekonomisystem samt i försystem knutna till dessa.

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till attestreglemente

Tillämpningsanvisningar till attestreglemente Sida 1/8 Tillämpningsanvisningar till attestreglemente Ansvar Kommunfullmäktige har det övergripande ansvaret för kommunen och fastställer attestreglementet. Kommunstyrelsens förvaltning ekonomichefen

Läs mer

ANVISNINGAR TILL REGLER FÖR EKONOMISK FÖRVALTNING 3 KAP 5-6, KONTROLL OCH ATTEST

ANVISNINGAR TILL REGLER FÖR EKONOMISK FÖRVALTNING 3 KAP 5-6, KONTROLL OCH ATTEST UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN EKONOMI - OCH LOKALAVDELNINGEN SID 1 (6) 2008-11-19 ANVISNINGAR TILL REGLER FÖR EKONOMISK FÖRVALTNING 3 KAP 5-6, KONTROLL OCH ATTEST OMFATTNING OCH DEFINITION I Regler för ekonomisk

Läs mer

Attestreglemente för Malung-Sälens kommun

Attestreglemente för Malung-Sälens kommun Attestreglemente för Malung-Sälens kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-09-23 73 Gäller från och med 2013-10-23 Innehåll Allmänt... 3 Ansvar... 3 Attest... 3 Kontroll av attest, behörighetsattest...

Läs mer

Riktlinjer för attest av ekonomiska transaktioner

Riktlinjer för attest av ekonomiska transaktioner 1 (6) Typ: Riktlinjer Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: 2014-11-18, KS 244 Uppdateras: 2017 Innehållsförteckning 1. Giltighet 2. Övergripande principer 3. Attestantens uppgift och ansvar

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till Attestreglemente

Tillämpningsanvisningar till Attestreglemente Tillämpningsanvisningar till Attestreglemente Antagen av Kommunfullmäktige 27 oktober 2008 212 Innehållsförteckning Sid nr. Ordlista 3 1 Inledning 4 2 Omfattning 5 3 Målsättning 6 4 Kommunstyrelsens ansvar

Läs mer

kallas till sammanträde onsdagen den 16 september 2015, kl i sammanträdeslokalen, stadsbiblioteket, Lysekil.

kallas till sammanträde onsdagen den 16 september 2015, kl i sammanträdeslokalen, stadsbiblioteket, Lysekil. Kommunstyrelseförvaltningen KALLELSE/FÖREDRAGNINSLISTA Utbildningsnämnden kallas till sammanträde onsdagen den 16 september 2015, kl. 13.00 i sammanträdeslokalen, stadsbiblioteket, Lysekil. Öppet sammanträde

Läs mer

Attestreglemente för Härnösands kommun

Attestreglemente för Härnösands kommun Kommunstyrelseförvaltningen Attestreglemente Härnösands kommun Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Attestreglemente Kommunfullmäktige Dokumenttyp Reglemente 2016-09-26 Diarienummer KS16-409-003 Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Attestrutiner och behörighet att underteckna handlingar

Attestrutiner och behörighet att underteckna handlingar BARN- OCH UTBILDNINGS- 2011-11-01 FÖRVALTNINGEN DNR 280/2011-040 Förskolenämnden Attestrutiner och behörighet att underteckna handlingar Beslutsunderlag Förskolenämndens protokoll den 3 februari 2011 10.

Läs mer

REGLEMENTE FÖR ATTEST

REGLEMENTE FÖR ATTEST FÖRFATTNINGSSAMLING Nr R 23 1 (3) REGLEMENTE FÖR ATTEST Fastställt av kommunfullmäktige 2009-03-30, 24 1 Tillämpningsområde Kommunens styrelse/nämnder ska se till att bestämmelserna i detta reglemente

Läs mer

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling 1 (8) REGLEMENTE FÖR BUDGETANSVAR OCH ATTEST Detta reglemente (tillsammans med Reglemente för internkontroll) ersätter tidigare Reglemente för budgetansvar och intern kontroll från. Syfte med reglementet

Läs mer

Attestreglemente. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta. att anta attestreglemente enligt bilaga.

Attestreglemente. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta. att anta attestreglemente enligt bilaga. KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Ahrgren Maria Backlund Thomas Duvner Sara Datum 2016-07-06 Diarienummer KSN-2016-1445 Kommunstyrelsen Attestreglemente Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Attestreglemente. Dokumenttyp: Reglemente Dokumentansvarig: Ekonomifunktionen Beslutad av: Kommunfullmäktige

Attestreglemente. Dokumenttyp: Reglemente Dokumentansvarig: Ekonomifunktionen Beslutad av: Kommunfullmäktige Attestreglemente Dokumenttyp: Reglemente Dokumentansvarig: Ekonomifunktionen Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2016-04-25 DNR: KS-2015/00806 Attestreglementets syfte Syftet med attestreglementet

Läs mer

Attestordning för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Attestordning för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Attestordning för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Antagen av förbundsdirektionen den 8 januari 2015, 9 1 Attest 1.1 Omfattning Denna attestordning gäller för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets

Läs mer

Munkedals kommun. Attestreglemente

Munkedals kommun. Attestreglemente 2015-01-08 Munkedals kommun Attestreglemente Reviderad Attestreglemente Dnr: KS 2012-415 Typ av dokument: Reglemente Handläggare: Ekonomichef Antagen av: Kommunfullmäktige Revisionshistorik: Reviderat

Läs mer

Attestreglemente med anvisningar

Attestreglemente med anvisningar Styrdokument, policy Stöd & Process 2009-01-01 Annette Granlund 08-590 970 21 Dnr Fax 08-590 733 40 KS/2008:174 Annette.Granlund@upplandsvasby.se Attestreglemente med anvisningar Nivå: Kommungemensamt

Läs mer

1 Syfte. 2 Omfattning

1 Syfte. 2 Omfattning Attestpolicy 2(4) 1 Syfte Attestpolicyn är en policy för kontroll av verifikationer. Attestpolicyn utgör endast en del av de interna regelverk som påverkar den interna kontrollen. En god intern kontroll

Läs mer

Riktlinjer för attest med tillämpningsanvisningar

Riktlinjer för attest med tillämpningsanvisningar 2014 06 11 Riktlinjer för attest med tillämpningsanvisningar Fastställd av KS 2014 08 19, 175 Riktlinjerna gäller fr o m 2014 09 15 Kommunstyrelsen har i Riktlinjer för ekonomi och verksamhetsstyrning

Läs mer

Anvisningar för kontroll, attest och utanordning av pengar

Anvisningar för kontroll, attest och utanordning av pengar Arbetsmarknadsförvaltningen Ekonomistaben Tjänsteutlåtande Sida 1 (8) 2013-08-15 Handläggare Merja Axberg Telefon: 08-508 35 515 Till Arbetsmarknadsnämnden den 27 augusti 2013 Ärende 10 Anvisningar för

Läs mer

Beslutsattest omfattar följande moment:

Beslutsattest omfattar följande moment: 1 (3) 9:0 ATTESTREGLEMENTE 1 Tillämpningsområde Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning och medel som kommunen ålagts eller åtagit

Läs mer

Attestreglemente för Karlstads kommun

Attestreglemente för Karlstads kommun KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2015-11-19 Ersätter: 2003-04-24 Gäller fr o m: 2015-11-20 Attestreglemente för Karlstads kommun 1 Reglementets omfattning

Läs mer

Riktlinjer till reglemente för attest av ekonomiska transaktioner

Riktlinjer till reglemente för attest av ekonomiska transaktioner 1 (5) Typ: Riktlinjer Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.0 Fastställd: KF 2009-09-16, 64 Uppdateras: av ekonomiska transaktioner Paragrafen efter rubriken är hänvisning till reglementet för attest

Läs mer

Attestreglemente för Region Skåne

Attestreglemente för Region Skåne Attestreglemente för Region Skåne 1 Syfte Detta attestreglemente syftar till att vidmakthålla en hög säkerhetsnivå och god ekonomisk hushållning vad avser hanteringen av Region Skånes resurser. Regionens

Läs mer

Instruktion för kontroll och attest samt utbetalning av pengar Norrmalms stadsdelsförvaltning

Instruktion för kontroll och attest samt utbetalning av pengar Norrmalms stadsdelsförvaltning 2008-11-05 Instruktion för kontroll och attest samt utbetalning av pengar Norrmalms stadsdelsförvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 ATTEST... 3 SYFTE... 3 ANSVAR... 4 KONTROLLER... 5 Prestation...

Läs mer

Reglemente. Attest och kontroll av ekonomiska transaktioner. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2009-09-23

Reglemente. Attest och kontroll av ekonomiska transaktioner. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2009-09-23 Reglemente Attest och kontroll av ekonomiska transaktioner Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2009-09-23 Datum: 2012-01-24 Dnr: Sida: 2 (10) Reglemente för attest och kontroll av ekonomiska

Läs mer

Tillämpningsanvisning till Attestreglemente

Tillämpningsanvisning till Attestreglemente Besöksadress: Postadress: Telefon: Webb: www.ange.se Datum: 2015-02-03 Tillämpningsanvisning till Attestreglemente Antaget av kommunstyrelsen den 3 februari 2015 Postadress Besöksadress Webb Telefon Bankgiro

Läs mer

Attestreglemente för Tierps kommun

Attestreglemente för Tierps kommun Attestreglemente för Tierps kommun Dokumenttyp Regler/reglemente Gäller för Kommunstyrelsens verksamheter Fastställd av Kommunstyrelsen 115/2016 Dokumentansvarig Conny Rönnholm Diarienummer 2016:677 Gäller

Läs mer

Attestordning för Region Halland

Attestordning för Region Halland 01054 1(1) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2015-01-23 RS140379 Anne Conradsson, Ekonom Avdelningen för styrning och uppföljning Regionstyrelsen Attestordning för Region Halland Förslag

Läs mer

Attestreglemente med anvisningar för kontroll av ekonomiska transaktioner

Attestreglemente med anvisningar för kontroll av ekonomiska transaktioner KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 1999:5-002 Attestreglemente med anvisningar för kontroll av ekonomiska transaktioner ANTAGET AV KF 1999-11-25 149 REVIDERAT AV KF 2009-01-29 7 REVIDERAT AV KF 2016-05-12 52

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2007-10-15 LS-LED07-316 134 Tillämpningsanvisningar till attestreglemente Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen fastställer föreliggande tillämpningsanvisningar

Läs mer

Attestreglemente Reviderat 2012 KS12.185

Attestreglemente Reviderat 2012 KS12.185 Reviderat 2012 KS12.185 2012-03-27 Marina Skyldberg Innehåll 1 Inledning 5 2 Attestreglemente 6 2.1 Omfattning...6 2.2 Huvudregler...6 2.3 Ansvar...6 2.3.1 Kommunfullmäktige...6 2.3.2 Kommunstyrelsen...6

Läs mer

Utfärdad/ändrad Beslut, datum, paragraf Diarienr Gäller fr o m Avd Sida. ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE

Utfärdad/ändrad Beslut, datum, paragraf Diarienr Gäller fr o m Avd Sida. ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE RAGUNDA KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Utfärdad/ändrad Beslut, datum, paragraf Diarienr Gäller fr o m Avd Sida. Ändrad Kf 2006-10-05, 48 2006/755 002 2006-10-05 11 ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE 1 Tillämpningsområde

Läs mer

Riktlinje Attestreglemente för Karlskoga kommun

Riktlinje Attestreglemente för Karlskoga kommun Riktlinje Attestreglemente för Karlskoga kommun Fastställd av: KF 122, 2014-09-23 Revideras senast: 2016-12-31 Innehåll Riktlinje - Attestreglemente... 3 Omfattning... 3 Angränsande styrdokument... 3 Syfte...

Läs mer

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR TILL ATTESTREGLEMENTE FÖR HÄRNÖSANDS KOMMUN

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR TILL ATTESTREGLEMENTE FÖR HÄRNÖSANDS KOMMUN 2008-11-04 Sidan 1 av 10 TILLÄMPNINGSANVISNINGAR TILL ATTESTREGLEMENTE FÖR HÄRNÖSANDS KOMMUN Tillämpningsanvisningarna till det av kommunfullmäktige 2007-04-23 49 antagna attestantreglemente. Reviderade

Läs mer

Översyn av attestrutiner och behörighet att underteckna handlingar

Översyn av attestrutiner och behörighet att underteckna handlingar KOMMUNKONTORET 2011-08-23 Maria Larsson m.fl DNR 320/2011 KOMMUNSTYRELSEN Översyn av attestrutiner och behörighet att underteckna handlingar Beslutsunderlag Kommunkontorets skrivelse den 23 augusti 2011

Läs mer

Översyn av attestrutiner och behörighet att underteckna handlingar

Översyn av attestrutiner och behörighet att underteckna handlingar Kommunstyrelsen Protokoll 32 (44) Sammanträdesdatum: 2012-04-10 99 Dnr: KS-0320/2011 Översyn av attestrutiner och behörighet att underteckna handlingar Beslutsunderlag Kommunstyrelsens protokoll den 12

Läs mer

Granskning av leverantörsfakturor

Granskning av leverantörsfakturor Revisionsrapport Granskning av leverantörsfakturor Ängelholms kommun December 2009 Anna Eriksson Karin Andersson Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte och genomförande... 3

Läs mer

Ekonomiavdelningen 2009-10-19 1(5) REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I VÄRNAMO KOMMUN

Ekonomiavdelningen 2009-10-19 1(5) REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I VÄRNAMO KOMMUN Ekonomiavdelningen 2009-10-19 1(5) REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I VÄRNAMO KOMMUN 1 Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner (kassaverifikationer, fakturautbetalningar,

Läs mer

Svedala Kommuns 4:16 Författningssamling 1(6)

Svedala Kommuns 4:16 Författningssamling 1(6) Författningssamling 1(6) Reglemente för ekonomiska transaktioner antaget av kommunfullmäktige 2002-02-13, 11 Gäller från 2002-03-01 1 Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva november 1992 6:3 TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ATTESTREGLEMENTE 1 Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner,

Läs mer

Tillämpningsanvisningar. till

Tillämpningsanvisningar. till Tillämpningsanvisningar till Attestreglemente för Nordanstigs kommun KS 10 / 2010 KF 10 / 2010 98 Innehållsförteckning Sid Inledning 2 1. Omfattning 2 2. Ansvarsfördelning 3 3. Attestberättigade 3 4. Attest

Läs mer

Reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner

Reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner Styrande dokument Senast ändrad 2012-11-20 Reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Personalkontoret Dokumentnamn Reglemente för kontroll av ekonomiska

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE FÖR UMEÅ KOMMUN

ATTESTREGLEMENTE FÖR UMEÅ KOMMUN ATTESTREGLEMENTE FÖR UMEÅ KOMMUN Ersätter attestreglemente för Umeå kommun antaget av kommunfullmäktige 2002-03-26 52 och reviderat av kommunfullmäktige 2006-11-27 157 Dokumenttyp Riktlinjer Dokumentägare

Läs mer

Reglemente för attest och utanordning samt kontroll av ekonomiska transaktioner ( Inkluderarar bilaga 1 och 2 )

Reglemente för attest och utanordning samt kontroll av ekonomiska transaktioner ( Inkluderarar bilaga 1 och 2 ) Reglemente för attest och utanordning samt kontroll av ekonomiska transaktioner ( Inkluderarar bilaga 1 och 2 ) 1 Inledande bestämmelser Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner,

Läs mer

REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV VERIFIKATIONER ULRICEHAMNS KOMMUN. Antaget av kommunfullmäktige 2013-03-25, 43

REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV VERIFIKATIONER ULRICEHAMNS KOMMUN. Antaget av kommunfullmäktige 2013-03-25, 43 2013-01-17 REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV VERIFIKATIONER ULRICEHAMNS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2013-03-25, 43 (ersätter reglemente antaget av kommunfullmäktige 1992, 179) OBS! Fr o m 2013-09-01 ny

Läs mer

Attestreglemente för Borgholms kommun

Attestreglemente för Borgholms kommun Attestreglemente för Borgholms kommun 1. Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagts eller åtagit sig

Läs mer

Ärendets Första giltig- Diarieplandiarienummer. 1 Det åligger kommunens nämnder att tillse att bestämmelserna i detta reglemente om attest iakttas.

Ärendets Första giltig- Diarieplandiarienummer. 1 Det åligger kommunens nämnder att tillse att bestämmelserna i detta reglemente om attest iakttas. Ärendets Första giltig- Diarieplandiarienummer hetsdatum beteckning 925/99 2000-01-31 003 ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE 1 Det åligger kommunens nämnder att tillse att bestämmelserna i detta reglemente

Läs mer

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Revisionsrapport Attestrutiner Östhammars kommun Datum: 080918 Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Sammanfattning Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har fått i uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

UaFS 14/2006 00.13 Blad 1 RIKTLINJER, MED REGLER, FÖR KONTROLL (ATTEST) AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I UDDEVALLA KOMMUN

UaFS 14/2006 00.13 Blad 1 RIKTLINJER, MED REGLER, FÖR KONTROLL (ATTEST) AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I UDDEVALLA KOMMUN Blad 1 RIKTLINJER, MED REGLER, FÖR KONTROLL (ATTEST) AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I UDDEVALLA KOMMUN Fastställda av kommunfullmäktige den 14 december 2005, 226 (tidigare anvisningar antagna av kommunstyrelsen

Läs mer

Riktlinjer till attestreglemente

Riktlinjer till attestreglemente 1/9 Beslutad: Kommunstyrelsen 2015-09-02 187 Gäller fr o m: 2015-10-02 Myndighet: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS/2015:33-003 Ersätter: - Ansvarig: Ekonomiavdelningen Riktlinjer till attestreglemente

Läs mer

RIKTLINJER. Anvisningar till attestreglementet

RIKTLINJER. Anvisningar till attestreglementet RIKTLINJER Anvisningar till attestreglementet POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då

Läs mer

Intern kontroll avseende fakturahantering

Intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport* Intern kontroll avseende fakturahantering Eskilstuna kommun Mars 2008 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund och syfte...3 1.2

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN FASTSTÄLLT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-12-17, 237

ATTESTREGLEMENTE FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN FASTSTÄLLT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-12-17, 237 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 001.5 ATTESTREGLEMENTE FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN FASTSTÄLLT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-12-17, 237 Inledning Attestreglerna är en viktig del i den interna kontrollen och

Läs mer

Generella tillämpningsanvisningar till attestreglementet för Lidköpings kommun

Generella tillämpningsanvisningar till attestreglementet för Lidköpings kommun Generella tillämpningsanvisningar till attestreglementet för Lidköpings kommun Antagna av kommunstyrelsen 2012-10-31 Dessa tillämpningsanvisningar är ett komplement till attestreglementet och skall användas

Läs mer

Attestreglementet år 2013

Attestreglementet år 2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1(8) Kommunstyrelsens förvaltning Ekonomienheten Vipul Vithlani, Ekonomichef 0171-527 16 vipul.vithlani@habo.se Attestreglementet år 2013 Huvudregeln vid utformning av ansvars- och arbetsfördelning

Läs mer

Granskning av fakturahanteringen. Trelleborgs kommun

Granskning av fakturahanteringen. Trelleborgs kommun www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av fakturahanteringen Emelie Lönnblad Revisionskonsult 1. Sammanfattning har fått i uppdrag av Trelleborg kommuns revisorer att genomföra en granskning av styrelse

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer 2015-01-09

Handläggare Datum Diarienummer 2015-01-09 U^lsf 2G l -01 -ft Uppsala r "KOMMUN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer 2015-01-09 Utbildningsnämnden Attestanvisning och attestinstruktion 2015 Förslag till beslut Utbildningsnämnden

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva februari 2009 6:3 TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ATTESTREGLEMENTE 1 Omfattning Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive

Läs mer

Granskning av förlorad arbetsinkomst avseende politiker

Granskning av förlorad arbetsinkomst avseende politiker Revisionsrapport Granskning av förlorad arbetsinkomst avseende politiker Trelleborgs kommun September 2010 Anna Eriksson Karin Andersson Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 4 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Revidering av attestreglemente och tillämpningsanvisningar

Revidering av attestreglemente och tillämpningsanvisningar 1(2) 2013-03-15 LJ2013/426 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Revidering av attestreglemente och tillämpningsanvisningar Bakgrund Med början våren 2013 kommer successivt system med elektronisk

Läs mer

Granskning av Jönköpings kommuns rutin för skanning av leverantörsfakturor

Granskning av Jönköpings kommuns rutin för skanning av leverantörsfakturor Granskning av Jönköpings kommuns rutin för skanning av leverantörsfakturor Elisabet Håkansson Januari 2006 Innehållsförteckning 1. Inledning sidan 2 2. Syfte/metod sidan 2 3. Rutin elektronisk hantering

Läs mer