Katrineholms kommuns författningssamling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Katrineholms kommuns författningssamling"

Transkript

1 Kommunstyrelsens handling nr 38/2008 Katrineholms kommuns författningssamling Reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner Antaget av kommunfullmäktige , 86 Reviderat av kommunfullmäktige , 113, , Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagts eller åtagit sig att förvalta och/eller förmedla. 2 Kommunens nämnder ansvarar inom sina respektive verksamhetsområden för den interna kontrollen och tillser därmed att bestämmelserna i detta reglemente iakttas och att tillämpliga attestmoment utföres. Kommunstyrelsen utfärdar anvisningar till detta reglemente. Varje nämnd skall ha en gällande internkontrollplan. 3 Attestarbetet ska utformas så att den interna kontrollen inom nämnderna är tillräcklig. Kontroll får göras med hjälp av IT-stöd. 4 Transaktioner attesteras innan de utförs. Attest ska ske genom signering, d v s namnteckning, namnsignatur eller godkännande i IT-system. Attesterna innebär beslutsattest; kontroll mot underlag/beställning/beslut och villkor mottagningsattest; kontroll mot leverans/prestation granskningsattest; kontroll av uträkning behörighetsattest; kontroll av behörighet in- och utbetalningsattest; kontroll av betalningsflöde 5 Nämnd kan delegera åt förvaltningschef att utse beslutsattestanter. 6 Nr 6.10 Attestmoment får ej utföras av den som själv ska betala till kommunen och där ta emot transaktionen eller själv ta emot en betalning från kommunen eller som står i beroendeförhållande till betalningsmottagaren. Personliga utgifter i tjänsten exempelvis för resor, hotell, mobilsamtal, representation eller dylikt får inte attesteras av attestberättigad. Sådana utgifter skall attesteras av överordnad. Attest av förvaltningschefs eller kommunchefs personliga utgifter i tjänsten ska attesteras av ordförande i nämnd/styrelse. I de fall kommunchefen är chef över förvaltningschef, attesterar kommunchefen dennes personliga utgifter i tjänsten. Nämnd/styrelseordförandes utlägg attesteras av vice ordförande. 1 (5)

2 Anvisningar till reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner 1 Reglementet fastslår att attestering ska ske för alla slag av ekonomiska transaktioner: leverantörsfakturor och andra externa ersättningar transfereringar till enskilda löner och andra personalkostnader hyres- och avgiftsinkomster (både debitering och inbetalning) övriga inkomster placering av kommunens likvida medel interna transaktioner och bokföringsorder transaktioner för förvaltade medel transaktioner för förmedlade medel Transaktioner som baserar sig på avtal eller beställning där acceptans av inköp av varan eller tjänsten gjorts i förväg kan undantas från kravet på attest från köparens sida. Attesten anses ha blivit gjord i samband med tecknandet av avtalet alternativt beställningen. Kontrollen av attesten sker genom internkontrollplan. Ekonomikontoret har rätt att vidtaga rättelser och bokslutstransaktioner. Berörs annan förvaltning skall samråd ske med den som är beslutsattestant. 2 Reglementet avser kontroll av ekonomiska transaktioner och är alltså en del av nämndens interna kontroll som också omfattar t.ex. en tydlig ansvars- och arbetsfördelning. 3 Varje nämnd anger utifrån de gemensamma principerna i reglementet omfattningen av attestanternas ansvar. Hur den exakta tillämpningen ska vara på olika typer av transaktioner får varje nämnd avgöra. Nämnden kan utfärda mer detaljerade anvisningar för tillämpningen efter samråd med ekonomikontoret. Det är mycket viktigt att förvaltningschefen förmedlar sina krav på attesterandet till de personer som ska utföra den. Behörighetsattest är en sista kontroll innan utbetalning. Den som behörighetsattesterar kontrollerar att beslutsattest verkställts, att beslutsattestanten inte godkänner sina egna fakturor/räkningar, att beslutsattestanten finns i attestförteckningen och att attest endast har skett för det objekt som attestanten har rätt att attestera för. Behörighetsattestanter skall finnas med i en attestförteckning. En attestant ska ha god överblick och kunskap om organisationen och verksamheten. I allmänhet bör behörighetsattest utföras av den person som har hand om leverantörsreskontran på förvaltningen. För vissa förvaltningar görs behörighetsattest av fakturagranskare på ekonomikontoret. En person kan inte utses till både beslutsattestant och behörighetsattestant. Behörighetsattest sker med signatur. Om kontroll utförs med hjälp av IT-stöd ska det finnas en rutin för tilldelning av behörighet, införande av systemförändringar och dokumentation av utförda kontroller. För IT-baserade system som saknar behörighetsattestrutiner kan kontrollen genomföras genom en s.k. stickprovskontroll enligt antagen internkontrollplan. 2 (5)

3 In- och utbetalningsattest, innebär kontroll av betalningsflöde. In- och utbetalningsattest tillämpas vid ekonomikontoret och på socialförvaltningen. Både decentraliserad och centraliserad redovisning av fakturor medför behov av kontroll av totalsummor på en dagrapport vid kassafunktionen innan utbetalning kan verkställas. Kontrollen innefattar att avstämning sker mot leverantörsreskontran och att likvida medel finns till utbetalningen. Vid inbetalningar görs kontering samt kontrolleras att inkomna medel stämmer med förekommande underlag och att det faktiskt är kommunen som ska ta emot medlen. För handkasseredovisning används inte in- och utbetalningsattest. In- och utbetalningsattest sker med namnteckning. Vid utbetalningar utgör firmatecknarens namnteckning även utbetalningsattest. En person kan inte utses till både beslutsattestant och in- och utbetalningsattestant. För socialbidragsutbetalningar gäller utbetalningsattest. 4 Som huvudregler gäller att beslutsattest plus ytterligare en attest skall föregå behörighetsattesten. I IT-baserade system t ex för elektronisk handel är inte kontrollordningen given. Minimikravet är att beslutsattestanten har godkänt betalningsunderlaget med dess slutgiltiga innehåll. Beslutsattest kan göras redan vid beställning under förutsättning att leverans och betalning sedermera överensstämmer med beställningen. Om däremot någon avvikelse finns måste beslutsattesten förnyas. Kravet är således att beslutsattestanten godkänt underlaget med dess slutgiltiga innehåll. Behörighetsattesten skall genomföras enligt internkontrollplan. För IT-baserade system som saknar behörighetsattestrutiner kan kontrollen genomföras genom en s.k. stickprovskontroll enligt antagen internkontrollplan. Ex: Att man varje måndagsmorgon kontrollerar 50 st fakturor. Beslutsattesten utgör kärnan i kontrollen. Här kontrolleras att en faktisk beställning har skett ett beslut har fattats villkoren stämmer med det som överenskommits transaktionen ryms inom anslag transaktionen sker i överenskommelse med plan, mål eller riktlinjer för verksamheten. I beslutsattesten ligger också ansvaret för konteringen. Beslutsattestant är själv ansvarig för tilldelade medel i internbudgeten. OBS! Beslutsattest ska göras med namnteckning. Mottagningsattesten är mycket viktig när det gäller köp av varor och tjänster. Attestanten intygar att kommunen fysiskt tillgodogjorts det som beställts rätt vara, mängd och kvalitet levererats avtalad tjänst utförts Vanligtvis sker mottagningsattest genom att leveransmottagaren påtecknar följesedel eller dylikt som sedan sänds till förvaltningens fakturamottagare. Denne får då teckna mottagningsattest med signatur. Mottagningsattest kan givetvis även ske på fakturan. 3 (5)

4 Granskningsattesten avser den matematiska kontrollen. Den kan utformas på olika sätt t.ex. med stickprov eller med särskild kontroll av manuellt utfärdade underlag. Granskningsattest kan ske på olika ställen i förvaltningarna beroende på om samlad fakturabehandling finns. Granskningsattest tecknas med signatur. Attest kan även ske genom uppfyllande av regel i systemet, till exempel högsta belopp för automatiskt godkännande (abonnemangsattest). Vid dessa tillfällen anses godkännande av regelsättning utgöra attest. Anmälan av abonnemangsattest görs till Upphandling & Affärer. Kontroll av godkända attester sker genom stickprov. Regelsättning i systemet och föreskrifter för stickprov ska framgå av intern kontrollplan. 5 Förvaltningschef namnger befattningshavare som har rätt att attestera samt ersättare till dessa. Beslutsattest ska knytas till tjänster och objektsintervall med angivande av eventuella begränsningar. Attesträtt gäller tillsvidare, d v s nya beslut sker vid förändringar. Attestförteckningen skall också innehålla uppgift om vilka personer som innehar de olika tjänster med namn samt signaturprov. Om delegering av beslutsattestanter sker till förvaltningschef svarar denne inför nämnden för att upprätta och hålla en aktuell förteckning över utsedda beslutsattestanter samt en gällande internkontrollplan. En sammanställning av attesträtter samt intern kontrollplan ska vid förändringar skickas till Upphandling & Affärer vid Service- och tekniknämnden samt ekonomikontoret. Det är viktigt att den förteckning förvaltningschefen upprättat hålls aktuell och finns tillgänglig för användning. 6 För att undvika en jävsituation får beslutsattest och in- och utbetalningsattest inte utföras av den som själv ska betala till kommunen eller som själv ska ta emot betalning från kommunen. Attestmoment får ej utföras av den som själv ska betala till kommunen och där ta emot transaktionen eller själv ta emot en betalning från kommunen eller som står i beroendeställning till betalningsmottagaren. Personliga utgifter i tjänsten exempelvis för resor, hotell, mobilsamtal, representation eller dylikt får inte attesteras av attestberättigad. Sådana utgifter skall attesteras av överordnad. Attest av förvaltningschefs eller kommunchefs personliga utgifter i tjänsten ska attesteras av ordförande i nämnd/styrelse. I de fall kommunchefen är chef över förvaltningschef, attesterar kommunchefen dennes personliga utgifter i tjänsten. Nämnd/styrelseordförandes utlägg attesteras av vice ordförande. Nedan följer några exempel på transaktioner som omfattas av ovanstående attest- bestämmelse: Konferenser och kurser resulterar i transaktioner där deltagare är personligen berörd och ska därför attesteras av överordnad. Deltagare och syfte med konferensen/ kursen ska framgå av verifikationen. Reseräkningar avseende milersättningar, traktamenten, restidsersättningar och utlägg som en följd av resa med egen bil är transaktioner som kan vara beslutsattestanten till privat nytta. I dessa fall ska, förutom att utfärdaren har satt sitt namn på handlingen, närmast överordnad utfärda beslutsattesten. Restaurangnotor i samband med representation (ej i samband med kurser och konferenser) hanteras på så sätt att syftet och deltagarna specificeras på notan. Därefter attesteras notan med hel namnteckning och fästes vid fakturan. För hotell- och restaurangfakturor sker beslutsattest av 4 (5)

5 överordnad. Vid elektronisk fakturahantering ska syfte och deltagare anges i kommentar till faktura. För kreditkort gäller att samtliga kvitton till vart och ett av beloppen på fakturan ska häftas vid fakturan. Beslutsattest görs av överordnad. Vid användning av bensinkort skickas bensinkvitton till den som sammanställer verifikationerna, konterar och granskar fakturan. Kvitton fästes vid fakturan. För bensinfakturor sker gransknings- och beslutsattest av överordnad. För mobiltelefonräkning skall användaren markera de eventuella privata samtal som finns med på specifikationen och meddela lönekontoret för löneavdrag alternativet ange ett stående löneavdrag till lönekontoret. Mobilräkningen beslutsattesteras av överordnad. I de fall där en kod för privata samtal används faktureras nyttjaren privat av leverantören för dessa samtal. För övriga ersättningar och utlägg av olika slag gäller att beslutsattest görs av överordnad. Det kan gälla situationer där en person har betalat något för kommunens räkning och kontant ska ha tillbaka beloppet. Bestämmelsen gäller även för reseförskott i den mån de förekommer. 5 (5)

Ekonomiavdelningen 2009-10-19 1(5) REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I VÄRNAMO KOMMUN

Ekonomiavdelningen 2009-10-19 1(5) REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I VÄRNAMO KOMMUN Ekonomiavdelningen 2009-10-19 1(5) REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I VÄRNAMO KOMMUN 1 Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner (kassaverifikationer, fakturautbetalningar,

Läs mer

REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER

REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER antaget av kommunfullmäktige den 31 maj 2007, 88. 1 Omfattning Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive

Läs mer

Reglemente. Attest och kontroll av ekonomiska transaktioner. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2009-09-23

Reglemente. Attest och kontroll av ekonomiska transaktioner. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2009-09-23 Reglemente Attest och kontroll av ekonomiska transaktioner Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2009-09-23 Datum: 2012-01-24 Dnr: Sida: 2 (10) Reglemente för attest och kontroll av ekonomiska

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING

FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING Attestreglemente Omfattning 1 Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt

Läs mer

Reglemente för kontroll av verifikationer

Reglemente för kontroll av verifikationer Reglemente för kontroll av verifikationer Beslutade av kommunfullmäktige den 19 december 2005, 219. Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2006. 1 Omfattning Detta reglemente gäller för kommunens

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva februari 2009 6:3 TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ATTESTREGLEMENTE 1 Omfattning Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive

Läs mer

Attestreglemente för Eda kommun

Attestreglemente för Eda kommun Attestreglemente för Eda kommun 1 Reglementets omfattning mm Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive alla in- och utbetalningar, löneadministration för kommunens anställda,

Läs mer

Generella tillämpningsanvisningar till attestreglementet för Lidköpings kommun

Generella tillämpningsanvisningar till attestreglementet för Lidköpings kommun Generella tillämpningsanvisningar till attestreglementet för Lidköpings kommun Antagna av kommunstyrelsen 2012-10-31 Dessa tillämpningsanvisningar är ett komplement till attestreglementet och skall användas

Läs mer

Attestreglemente Utbildningsnämnden och dess förvaltning

Attestreglemente Utbildningsnämnden och dess förvaltning Malmö stad Utbildningsnämnden Attestreglemente Utbildningsnämnden och dess förvaltning Fastställd av Utbildningsnämnden den Utbildningsförvaltningen Besökadress: Ledebursgatan 5 Postadress Box 171 95 200

Läs mer

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1(8) TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1 Omfattning Med ekonomiska händelser avses alla förändringar i storleken och sammansättningen av förmögenheten som beror på ekonomiska

Läs mer

- beslutsattest; kontroll mot underlag/beställning/beslut och villkor

- beslutsattest; kontroll mot underlag/beställning/beslut och villkor Kf 1994-08-30, 129 Blad 1(1 ) REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER 1 Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt

Läs mer

Attest- och utanordningsreglemente för Bergs kommun. 1 Reglementets omfattning

Attest- och utanordningsreglemente för Bergs kommun. 1 Reglementets omfattning 1 (8) Attest- och utanordningsreglemente för Bergs kommun 1 Reglementets omfattning Detta reglemente gäller för Bergs kommuns ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2007-10-15 LS-LED07-316 134 Tillämpningsanvisningar till attestreglemente Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen fastställer föreliggande tillämpningsanvisningar

Läs mer

Syftet med reglerna i attestreglementet är att säkerställa att transaktioner som bokförs är korrekta avseende:

Syftet med reglerna i attestreglementet är att säkerställa att transaktioner som bokförs är korrekta avseende: ATTESTREGLEMENTE med tillämpningsanvisningar Omfattning Detta reglemente gäller för Ystads kommuns samtliga transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagts

Läs mer

UaFS 14/2006 00.13 Blad 1 RIKTLINJER, MED REGLER, FÖR KONTROLL (ATTEST) AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I UDDEVALLA KOMMUN

UaFS 14/2006 00.13 Blad 1 RIKTLINJER, MED REGLER, FÖR KONTROLL (ATTEST) AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I UDDEVALLA KOMMUN Blad 1 RIKTLINJER, MED REGLER, FÖR KONTROLL (ATTEST) AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I UDDEVALLA KOMMUN Fastställda av kommunfullmäktige den 14 december 2005, 226 (tidigare anvisningar antagna av kommunstyrelsen

Läs mer

Riktlinjer för attest med tillämpningsanvisningar

Riktlinjer för attest med tillämpningsanvisningar 2014 06 11 Riktlinjer för attest med tillämpningsanvisningar Fastställd av KS 2014 08 19, 175 Riktlinjerna gäller fr o m 2014 09 15 Kommunstyrelsen har i Riktlinjer för ekonomi och verksamhetsstyrning

Läs mer

Utfärdad/ändrad Beslut, datum, paragraf Diarienr Gäller fr o m Avd Sida. ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE

Utfärdad/ändrad Beslut, datum, paragraf Diarienr Gäller fr o m Avd Sida. ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE RAGUNDA KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Utfärdad/ändrad Beslut, datum, paragraf Diarienr Gäller fr o m Avd Sida. Ändrad Kf 2006-10-05, 48 2006/755 002 2006-10-05 11 ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE 1 Tillämpningsområde

Läs mer

Attestreglemente för Malung-Sälens kommun

Attestreglemente för Malung-Sälens kommun Attestreglemente för Malung-Sälens kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-09-23 73 Gäller från och med 2013-10-23 Innehåll Allmänt... 3 Ansvar... 3 Attest... 3 Kontroll av attest, behörighetsattest...

Läs mer

Riktlinjer för attest av ekonomiska transaktioner

Riktlinjer för attest av ekonomiska transaktioner 1 (6) Typ: Riktlinjer Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: 2014-11-18, KS 244 Uppdateras: 2017 Innehållsförteckning 1. Giltighet 2. Övergripande principer 3. Attestantens uppgift och ansvar

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19

ATTESTREGLEMENTE 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19 ATTESTREGLEMENTE 1 Bakgrund och syfte Attestreglementet ingår som en del i kommunens internkontroll. Internkontrollens huvudsakliga syfte är att förbättra effektiviteten

Läs mer

RIKTLINJER. Anvisningar till attestreglementet

RIKTLINJER. Anvisningar till attestreglementet RIKTLINJER Anvisningar till attestreglementet POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då

Läs mer

Tillämpningsanvisning till Attestreglemente

Tillämpningsanvisning till Attestreglemente Besöksadress: Postadress: Telefon: Webb: www.ange.se Datum: 2015-02-03 Tillämpningsanvisning till Attestreglemente Antaget av kommunstyrelsen den 3 februari 2015 Postadress Besöksadress Webb Telefon Bankgiro

Läs mer

Granskning av leverantörsfakturor

Granskning av leverantörsfakturor Revisionsrapport Granskning av leverantörsfakturor Ängelholms kommun December 2009 Anna Eriksson Karin Andersson Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte och genomförande... 3

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. Kommunfullmäktige. Sammanträde 10 mars 2015 klockan 18 i fullmäktigesalen, stadshuset. Ärende Beteckning Förslag

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. Kommunfullmäktige. Sammanträde 10 mars 2015 klockan 18 i fullmäktigesalen, stadshuset. Ärende Beteckning Förslag KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-03-02 Kommunfullmäktige Sammanträde 10 mars 2015 klockan 18 i fullmäktigesalen, stadshuset Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare och tid för justering Anders

Läs mer

REGLEMENTE FÖR ATTEST

REGLEMENTE FÖR ATTEST FÖRFATTNINGSSAMLING Nr R 23 1 (3) REGLEMENTE FÖR ATTEST Fastställt av kommunfullmäktige 2009-03-30, 24 1 Tillämpningsområde Kommunens styrelse/nämnder ska se till att bestämmelserna i detta reglemente

Läs mer

Riktlinje Attestreglemente för Karlskoga kommun

Riktlinje Attestreglemente för Karlskoga kommun Riktlinje Attestreglemente för Karlskoga kommun Fastställd av: KF 122, 2014-09-23 Revideras senast: 2016-12-31 Innehåll Riktlinje - Attestreglemente... 3 Omfattning... 3 Angränsande styrdokument... 3 Syfte...

Läs mer

REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV VERIFIKATIONER ULRICEHAMNS KOMMUN. Antaget av kommunfullmäktige 2013-03-25, 43

REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV VERIFIKATIONER ULRICEHAMNS KOMMUN. Antaget av kommunfullmäktige 2013-03-25, 43 2013-01-17 REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV VERIFIKATIONER ULRICEHAMNS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2013-03-25, 43 (ersätter reglemente antaget av kommunfullmäktige 1992, 179) OBS! Fr o m 2013-09-01 ny

Läs mer

Kommunal författningssamling för. Östra Göinge kommun

Kommunal författningssamling för. Östra Göinge kommun Kommunal författningssamling för Östra Göinge kommun Nr 25 Dnr KS 2010/806.003 Antaget av KS 2010-09-08, 124 Reglemente för kontroll av verifikationer 1 Omfattning och målsättning Detta reglemente gäller

Läs mer

Granskning av fakturahantering. 1. Sammanfattning

Granskning av fakturahantering. 1. Sammanfattning 1. Sammanfattning har fått i uppdrag av Hörby kommuns revisorer att genomföra en granskning av styrelse och nämnders fakturahantering. Syftet med granskningen har varit att bedöma om styrelsens och nämndernas

Läs mer

System och rutiner 2009

System och rutiner 2009 Revisionsrapport System och rutiner 2009 Smedjebackens kommun April 2010 Robert Heed Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.1 Revisionsfråga...4 2.2 Metod och avgränsning...4 3 Leverantörsfakturahantering...6

Läs mer