Ärendets Första giltig- Diarieplandiarienummer. 1 Det åligger kommunens nämnder att tillse att bestämmelserna i detta reglemente om attest iakttas.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ärendets Första giltig- Diarieplandiarienummer. 1 Det åligger kommunens nämnder att tillse att bestämmelserna i detta reglemente om attest iakttas."

Transkript

1 Ärendets Första giltig- Diarieplandiarienummer hetsdatum beteckning 925/ ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE 1 Det åligger kommunens nämnder att tillse att bestämmelserna i detta reglemente om attest iakttas. I tillämpliga delar gäller reglementet jämväl i fråga om övriga transaktioner i den ekonomiska redovisningen och medelsförvaltningen samt medel som kommunen åtagit sig att förvalta och/eller förmedla. 2 I attestordningen ingår: * beställningsattest, d v s kontroll mot beställning * mottagningsattest, d v s kontroll mot leverans/ prestation * granskningsattest, d v s siffermässig kontroll * beslutsattest, d v s kontroll mot beslut och anslag Ovan anförda kontrollmoment kan kompletteras med de övriga kontroller, som respektive förvaltning finner erforderlig för särskilda fall. 3 Nämnd skall utse eller uppdraga åt förvaltningschefer att utse beslutsattestanter och ersättare för dessa. Skyldigheten för nämnd att utse beslutsattestant fråntager inte nämnden rätt att själv genom beslut vid sammanträde attestera. 4 Beslutsattestant vidimerar att nämndbeslut, budgetanslag eller annan av fullmäktige eller nämnd beslutad plan, normer eller riktlinjer följs. Vederbörande svarar också för att kontering verkställs samt att underlaget lämnas till registrering till därför utsedd person. Minst två personer ska attestera alla transaktioner. Nämnderna får medge undantag mot denna regel om kravet på två attestanter får orimliga konsekvenser. Undantag ska beslutas av nämnd. Nämnden ska vid beslutet ha ett underlag som visar att kostnaderna för fel är lägre än kostnaden för att ha två attestanter. 5 Nämnd skall underrätta beslutsattestanter och ekonomikontoret om vilka personer som utsetts till beslutsattestanter och

2 ersättare för dessa. Nämnden skall också tillse att namnteckningsprov lämnas, i de fall någon sådan inte lämnats tidigare. Ekonomikontoret skall sammanställa uppgifterna i ansvarsnummerordning och underrätta revisorerna. 6 Utbetalningskontroll (utanordning), som innefattar kontroll av att vederbörlig attestering och kontering har skett, utförs av ekonomikontoret eller, vid decentraliserat utbetalningsförfarande, av förvaltning. Kontroll av att likvida medel finns tillgängliga utförs av ekonomikontoret. 7 Attestmoment får ej utföras av den som själv skall ta emot betalningen. Beslutsattest skall då göras av närmaste chef. I de fall det kan finnas någon misstanke om att attestant kan få egen vinning av beslutet, skall närmaste chef beslutsattestera. För förvaltningschef gäller att nämndsordförande eller liknande skall beslutsattestera. För nämndsordförande gäller att vice ordförande ska attestera eller om denne inte kan nås inom rimlig tid den förvaltningschef som ansvarar för nämndens administration. 8 Attestanterna är var för sig ansvariga för sina respektive åtgärder. 9 Kommunstyrelsen äger utfärda anvisningar för tillämpningen av detta reglemente.

3 10 Vad som här ovan sagts gäller också vid signering/attest via elektroniska media, i tillämpliga delar. Antaget av Kramfors kommunfullmäktige , 4, ändrat och kompletterat , 68.

4 TILLÄMPNINGSANVISNINGAR TILL ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTET Attest via elektroniska media 1. Skannade fysiska fakturor För inskannade fysiska fakturor gäller reglementets samtliga paragrafer med följande undantag; I 4 utgår kursiverat understruket avsnitt Beslutsattestant vidimerar att nämndbeslut, budgetanslag eller annan av fullmäktige eller nämnd beslutad plan, normer eller riktlinjer följs. Vederbörande svarar också för att kontering verkställs samt att underlaget lämnas till registrering till därför utsedd person. Minst två personer ska attestera alla transaktioner. Nämnderna får medge undantag mot denna regel om kravet på två attestanter får orimliga konsekvenser.. 6 handlar om kontroll av att kontering skett, att rätt personer attesterat samt att likvida medel finns. För inskannade fakturor ligger kontroll av att kontering skett och att rätt person attesterat inbyggt i systemet. Ekonomikontoret gör liksom tidigare kontroll av att likvida medel finns tillgängliga. 2. Attest av lönebetalningar För alla lönebetalningar ska det finnas ett anställningsbeslut. För månadsavlönad personal utan avvikelser räcker detta beslut som attestering av lönetransaktionen. Varje avvikelse ska styrkas genom attestering av övertid, fyllnadstid, reseräkningar med flera underlag. För timavlönad personal ska det alltid finnas ett attesterat underlag för varje månads löneutbetalning. Underlagen utgör räkenskapsmaterial. Förvaring sker vid de platser där lönerapporteringen görs. Rensning kan göras efter tre år.

5 3. Elektroniska fakturor För närvarande saknas de tekniska förutsättningarna att ta emot fakturor i elektronisk form. Kommunens avsikt är att ta in elektroniska fakturor så snart de tekniska och ekonomiska förutsättningarna finns. Tillämpningsanvisningar kommer att utarbetas. Kravet på att det alltid minst ska vara två personer som attesterar fakturan Det krav som finns i 4 på att minst två personer ska attestera ska ses som en insats för att förebygga fel. Då flera attesterar kan detta göras genom att ett avskiljt kontrollmoment t ex mottagningsattest läggs på annan person än beslutsattestanten. Reglementet medger undantag från regeln att alltid ha två attestanter. I vissa undantagsfall kan det vara så att kostnaden för att ha två attestanter uppenbart överstiger kostnaden om fel uppstår. Om det är så att ytterligare en person måste anställas för att hantera kontroll av ett fåtal fakturor till låga belopp får reglementets krav orimliga konsekvenser. I de fall det uppenbart blir dyrare att kontrollera med två personer än att ta kostnaden för de fel som kan uppstå bör nämnderna kunna göra avsteg trots reglementets hårda skrivning. En förutsättning är då att nämnderna gör en risk- och konsekvensanalys där kostnader för kontrollen ställs mot kostnaden för fel. Denna risk- och konsekvensanalys ska dokumenteras och vara det underlag som nämnden grundar beslutet på. Undantag från två - attestant regeln måste alltså beslutas av ansvarig nämnd.

6 Misstanke om att attestant kan få egen vinning av beslutet I 7 står att attestmoment ej får utföras av den som själv ska ta emot betalningen. Beslutsattest ska då göras av närmaste chef. För förvaltningschef gäller att nämndsordförande eller liknande ska attestera. Regeln innebär helt enkelt att du som anställd eller förtroendevald aldrig själv kan beslutsattestera om du är den som sedan får betalningen. Regeln gäller självklart för löner, förmåner, reseersättningar, ersättningar för egna utlägg och så vidare. Regeln används även vid kontantuttag från kommunkassan för t ex påfyllnad av en handkassa. Den som får betalningen ska också skriva på handlingen men får alltså inte beslutsattestera. En reseräkning där t ex egen bil använts och den resande har utlägg för parkeringsavgifter ska undertecknas av den som gjort resan. Denne styrker då att resan företagits och att utläggen (som också ska styrkas av kvitton) är en konsekvens av resan. Beslutsattestanten styrker sedan att resan är beslutad eller varit oundviklig för fullgörandet av arbetsuppgifterna. Begreppet nämndsordförande eller liknande inkluderar förutom ordförande även vice ordförande. En nämndsordförande som företagit resor eller haft andra utlägg ska vända sig till sin vice ordförande för attest. I de fall detta inte är möjligt på grund av frånvaro ska betalningar till ordföranden attesteras av den förvaltningschef inom nämnden som ansvarar för nämndens administrativa rutiner. I 7 finns också en generell regel om egen vinning; I de fall det kan finnas misstanke om att attestant kan få egen vinning av beslutet, skall närmaste chef beslutsattestera. Även här gäller att för förvaltningschef ska ordföranden attestera. För ordföranden gäller vice ordföranden som beslutsattestant i första hand och därefter den förvaltningschef som ansvarar för nämndens administrativa rutiner.

7 När kan det då finnas misstanke om egen vinning? Självklart då pengar utbetalas till dig som anställd eller förtroendeman. För detta finns redan särskilda regler. Tyvärr kan vi konstatera att misstanke om egen vinning även kan finnas vid anskaffning av alla varor och tjänster som kan utnyttjas av dig som privatperson eller säljas vidare. Misstanke om egen vinning kan även uppstå om kommunen gör affärer med företag där du eller närstående har ägarintressen. Rent generellt kan sägas att ju mer utvecklade mottagningsrutiner som vi tillämpar desto mindre blir risken för misstankar om egen vinning. Om leveranser alltid tas emot, kontrolleras och attesteras av en annan person än den som beställt och beslutsattesterar då minskar risken. Likaså minskar risken om leveransen alltid går till samma ställe dvs den enhet där verksamheten bedrivs. Risken för misstankar ökar om varan eller tjänsten hämtas eller konsumeras på andra ställen. Du som anställd eller förtroendevald uppmanas att följa en försiktighetsprincip. Tror du att misstankar kan uppstå välj då den säkra vägen med beslutsattest av närmaste chef. En vara som du har beställt och som du själv hämtar hos leverantören kan höra dit om värdet inte är ringa. Om du däremot ställer in varan hos en kollega vid återkomsten till arbetsplatsen och denne senare också mottagningsattesterar fakturan kan du beslutsattestera själv. Även tjänster som konsumeras utanför den plats där verksamheten bedrivs t ex leasing av bilar kan föranleda misstankar om egen vinning. Detsamma gäller inköp genom kontokort. Kontokort används alltid i situationer då varan eller tjänsten inte levereras till den enhet där verksamheten bedrivs. Fakturor avseende leasing av bilar samt inköp genom kontokort ska därför attesteras enligt reglerna om misstanke om att attestant kan få egen vinning. Den som använt bilen respektive betalat med kort ska därför inte beslutsattestera fakturan. För långtidsleasade bilar kan det vara så att alla tänkbara attestanter har nyttjat någon av de leasade bilarna under perioden. Beslutsattest görs då av förvaltningschef.

8 För långtidsleasade bilar liksom kommunens egna bilar ska det finnas körjournaler som visar vem som använt bilen, körsträckor och ändamål. Attestanten verifierar att körjournaler finns och används. För korttidsleasade bilar ska ändamål med resan och förare framgå. Det betyder att den som attesterar korttidsleasade bilar ska kontrollera att detta framgår av underlaget samt komplettera underlaget om det inte framgår. För inköp via kontokort (t ex tankning av bil) ska kvitton bifogas där det framgår vem som använt kortet och vad som köpts in. Den som använt kortet måste alltså skriva sitt namn på kvittot om inte kortet är personligt. Dessa kvitton ska sedan förvaras tillsammans med verifikatet. Fakturor samt egna utlägg för resor, hotell och logi ska alltid hanteras enligt reglerna om misstanke om att attestant kan få egen vinning. Detsamma gäller fakturor och egna utlägg för representation. Har du representerat ska alltså din närmaste chef beslutsattestera fakturan.

Granskning av leverantörsfakturor

Granskning av leverantörsfakturor Revisionsrapport Granskning av leverantörsfakturor Ängelholms kommun December 2009 Anna Eriksson Karin Andersson Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte och genomförande... 3

Läs mer

Katrineholms kommuns författningssamling

Katrineholms kommuns författningssamling Kommunstyrelsens handling nr 38/2008 Katrineholms kommuns författningssamling Reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner Antaget av kommunfullmäktige 1992-02-24, 86 Reviderat av kommunfullmäktige

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva november 1992 6:3 TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ATTESTREGLEMENTE 1 Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner,

Läs mer

REGLEMENTE FÖR ATTEST

REGLEMENTE FÖR ATTEST FÖRFATTNINGSSAMLING Nr R 23 1 (3) REGLEMENTE FÖR ATTEST Fastställt av kommunfullmäktige 2009-03-30, 24 1 Tillämpningsområde Kommunens styrelse/nämnder ska se till att bestämmelserna i detta reglemente

Läs mer

Riktlinjer för attest med tillämpningsanvisningar

Riktlinjer för attest med tillämpningsanvisningar 2014 06 11 Riktlinjer för attest med tillämpningsanvisningar Fastställd av KS 2014 08 19, 175 Riktlinjerna gäller fr o m 2014 09 15 Kommunstyrelsen har i Riktlinjer för ekonomi och verksamhetsstyrning

Läs mer

Reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner

Reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner Styrande dokument Senast ändrad 2012-11-20 Reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Personalkontoret Dokumentnamn Reglemente för kontroll av ekonomiska

Läs mer

REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER

REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER antaget av kommunfullmäktige den 31 maj 2007, 88. 1 Omfattning Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive

Läs mer

- beslutsattest; kontroll mot underlag/beställning/beslut och villkor

- beslutsattest; kontroll mot underlag/beställning/beslut och villkor Kf 1994-08-30, 129 Blad 1(1 ) REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER 1 Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt

Läs mer

Attestreglemente Utbildningsnämnden och dess förvaltning

Attestreglemente Utbildningsnämnden och dess förvaltning Malmö stad Utbildningsnämnden Attestreglemente Utbildningsnämnden och dess förvaltning Fastställd av Utbildningsnämnden den Utbildningsförvaltningen Besökadress: Ledebursgatan 5 Postadress Box 171 95 200

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva februari 2009 6:3 TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ATTESTREGLEMENTE 1 Omfattning Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive

Läs mer

UaFS 14/2006 00.13 Blad 1 RIKTLINJER, MED REGLER, FÖR KONTROLL (ATTEST) AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I UDDEVALLA KOMMUN

UaFS 14/2006 00.13 Blad 1 RIKTLINJER, MED REGLER, FÖR KONTROLL (ATTEST) AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I UDDEVALLA KOMMUN Blad 1 RIKTLINJER, MED REGLER, FÖR KONTROLL (ATTEST) AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I UDDEVALLA KOMMUN Fastställda av kommunfullmäktige den 14 december 2005, 226 (tidigare anvisningar antagna av kommunstyrelsen

Läs mer

Attestreglemente för Eda kommun

Attestreglemente för Eda kommun Attestreglemente för Eda kommun 1 Reglementets omfattning mm Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive alla in- och utbetalningar, löneadministration för kommunens anställda,

Läs mer

Attestförteckning och nämndspecifika tillämpningsanvisningar. finns två typer av attest: beslutsattest och granskningsattest.

Attestförteckning och nämndspecifika tillämpningsanvisningar. finns två typer av attest: beslutsattest och granskningsattest. Malmö stad Stadsområdesförvaltning Söder 1 (2) Datum 2014-12-22 Vår referens Josefin Haugthon Planeringssekreterare Josefin.Haugthon@malmo.se Tjänsteskrivelse Attestförteckning och nämndspecifika tillämpningsanvisningar

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern Fastställda av KS 144 2012-05-15 1(6) Sten-Inge Lilja sten-inge.lilja@bengtsfors.se till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern E-post Telefon Fax Hemsida Bengtsfors

Läs mer

Attest- och utanordningsreglemente för Bergs kommun. 1 Reglementets omfattning

Attest- och utanordningsreglemente för Bergs kommun. 1 Reglementets omfattning 1 (8) Attest- och utanordningsreglemente för Bergs kommun 1 Reglementets omfattning Detta reglemente gäller för Bergs kommuns ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning

Läs mer

Attestreglemente för Malung-Sälens kommun

Attestreglemente för Malung-Sälens kommun Attestreglemente för Malung-Sälens kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-09-23 73 Gäller från och med 2013-10-23 Innehåll Allmänt... 3 Ansvar... 3 Attest... 3 Kontroll av attest, behörighetsattest...

Läs mer

Reglemente för attest

Reglemente för attest Reglemente för attest Antagen av kommunfullmäktige, 2006-10-30, 67 Sidan 1 Attestreglemente för Vara kommun 1 Tillämpningsområde Reglementet omfattar kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive

Läs mer

Reglemente. Attest och kontroll av ekonomiska transaktioner. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2009-09-23

Reglemente. Attest och kontroll av ekonomiska transaktioner. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2009-09-23 Reglemente Attest och kontroll av ekonomiska transaktioner Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2009-09-23 Datum: 2012-01-24 Dnr: Sida: 2 (10) Reglemente för attest och kontroll av ekonomiska

Läs mer

Tillämpningsanvisningar. till

Tillämpningsanvisningar. till Tillämpningsanvisningar till Attestreglemente för Nordanstigs kommun KS 10 / 2010 KF 10 / 2010 98 Innehållsförteckning Sid Inledning 2 1. Omfattning 2 2. Ansvarsfördelning 3 3. Attestberättigade 3 4. Attest

Läs mer

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1(8) TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1 Omfattning Med ekonomiska händelser avses alla förändringar i storleken och sammansättningen av förmögenheten som beror på ekonomiska

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING

FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING Attestreglemente Omfattning 1 Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt

Läs mer

Utfärdad/ändrad Beslut, datum, paragraf Diarienr Gäller fr o m Avd Sida. ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE

Utfärdad/ändrad Beslut, datum, paragraf Diarienr Gäller fr o m Avd Sida. ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE RAGUNDA KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Utfärdad/ändrad Beslut, datum, paragraf Diarienr Gäller fr o m Avd Sida. Ändrad Kf 2006-10-05, 48 2006/755 002 2006-10-05 11 ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE 1 Tillämpningsområde

Läs mer

Ekonomiavdelningen 2009-10-19 1(5) REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I VÄRNAMO KOMMUN

Ekonomiavdelningen 2009-10-19 1(5) REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I VÄRNAMO KOMMUN Ekonomiavdelningen 2009-10-19 1(5) REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I VÄRNAMO KOMMUN 1 Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner (kassaverifikationer, fakturautbetalningar,

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE FÖR FINSPÅNGS KOMMUN

ATTESTREGLEMENTE FÖR FINSPÅNGS KOMMUN 2008-05-27 Antaget av kommunfullmäktige 2008-01-30, 18 FFS FB ATTESTREGLEMENTE FÖR FINSPÅNGS KOMMUN OMFATTNING 1 Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna

Läs mer

Reglemente för kontroll av verifikationer

Reglemente för kontroll av verifikationer Reglemente för kontroll av verifikationer Beslutade av kommunfullmäktige den 19 december 2005, 219. Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2006. 1 Omfattning Detta reglemente gäller för kommunens

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2007-10-15 LS-LED07-316 134 Tillämpningsanvisningar till attestreglemente Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen fastställer föreliggande tillämpningsanvisningar

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2013-12-04

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2013-12-04 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2013-12-04 14 (20) 190 ATTESTREGLEMENTE OCH DESS TILLÄMPNINGSANVISNINGAR Dnr: LKS 2013-445-002 Attestreglementet är ett reglemente för kontroll av

Läs mer

Generella tillämpningsanvisningar till attestreglementet för Lidköpings kommun

Generella tillämpningsanvisningar till attestreglementet för Lidköpings kommun Generella tillämpningsanvisningar till attestreglementet för Lidköpings kommun Antagna av kommunstyrelsen 2012-10-31 Dessa tillämpningsanvisningar är ett komplement till attestreglementet och skall användas

Läs mer

Attestreglemente. för Kungälvs kommun

Attestreglemente. för Kungälvs kommun Attestreglemente för Kungälvs kommun Reviderad 2013-11-25. Antagen av Kommunfullmäktige 2014-02-06, Dnr KS2013/1994 1 Attestreglemente för Kungälvs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-02-06, Dnr KS2013/1994,

Läs mer

Tillämpningsanvisning till Attestreglemente

Tillämpningsanvisning till Attestreglemente Besöksadress: Postadress: Telefon: Webb: www.ange.se Datum: 2015-02-03 Tillämpningsanvisning till Attestreglemente Antaget av kommunstyrelsen den 3 februari 2015 Postadress Besöksadress Webb Telefon Bankgiro

Läs mer