Attestordning för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Attestordning för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet"

Transkript

1 Attestordning för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Antagen av förbundsdirektionen den 8 januari 2015, 9 1 Attest 1.1 Omfattning Denna attestordning gäller för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som myndigheten ålagts eller åtagit sig att förvalta. 1.2 Målsättning Målsättningen för regler för kontroll av ekonomiska transaktioner är att säkerställa att transaktioner som bokförs är korrekta avseende: Beslut Prestation Bokföringsunderlag Villkor Bokföringstidpunkt Kontering Transaktionen överensstämmer med beslut av behörig beslutsfattare samt är förenlig med verksamhetens syfte. Varan eller tjänsten har levererats till eller från Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet. Verifikationen uppfyller kraven enligt god redovisningssed samt lagen (1997:614) om kommunal redovisning. Rätt villkor tillämpas, exempelvis betalningsvillkor. Bokföring sker vid rätt tidpunkt och i rätt redovisningsperiod. Transaktionen är rätt konterad. Kontroller i enlighet med denna attestordning är en del av myndighetens interna kontroll. 1.3 Attesträtter inom Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Attest är den namnteckning på ett bokföringsdokument eller liknande med vilken en person bekräftar att kontroll utförts utan anmärkning samt att en utgift är sakligt motiverad och får belasta visst ansvarsområde och kostnadsställe. En manuell attest i form av signatur skrivs med en varaktig påskrift. Följande attesträtter finns inom Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet: Slutattest Befattningshavare har attesträtt inom sina respektive funktionsområden på det sätt, och upp till de belopp, som framgår av bilaga 1 denna attestordning. 1

2 Godkännare Vid attest av fakturor tillämpas så kallad sakattest, vilket innebär att en medarbetare godkänner fakturan och en annan person slutattesterar. Beviljade attesträtt i form av godkännare framgår av bilaga 1 till denna attestordning. Den person som inte finns upptagen i bilaga 1 har inte attesträtt. 1.4 Kontrollmoment som innefattas i respektive attesträtt Slutattestberättigad persons skyldigheter Slutattesten ska innefatta kontroll av att transaktionen ryms inom beslutad budget, överensstämmer med fattade beslut samt ligger inom ramen för verksamhetsområdet. I förekommande fall ska slutattesten även innefatta att lön- och pensionsadministration får en kopia av transaktionen för det fall denna kan komma att medföra förmånsbeskattning för en anställd Godkännandeberättigad persons skyldigheter Godkännandet ska innefatta kontroll av att varan mottagits eller att tjänsten utförts enligt överenskommelse och gällande villkor, exempelvis att pris-, leverans- och betalningsvillkor är korrekta. Godkännandet ska vidare innefatta en kontroll av att tillräckligt underlag finns för att styrka transaktionen, att dokumentet är formellt riktigt samt att konto och kostnadsställe som utgiften ska belasta är riktigt angivna. 1.5 Kontrollernas utförande samt prövning av jäv Kontrollåtgärderna ska utföras i enlighet med vad som finns angivet ovan för de olika attesträtterna samt vara anpassade till transaktionernas art så att kontrollkostnaden står i rimlig proportion till riskerna. Vid slutattest ska den som utför kontrollen ha en självständig ställning gentemot den kontrollerade. Den som utför slutattest får vidare inte kontrollera transaktioner till sig själv eller närstående. Detsamma gäller utgifter av personlig karaktär. Detta innefattar också transaktioner med bolag och föreningar där den anställde eller närstående har ägarintressen eller ingår i ledningen. För bedömning av om jäv föreligger bör försiktighetsprincipen tillämpas. För det fall den som ska utföra slutattest själv är berörd enligt ovan tillämpas kontraattest. Slutattestanten attesterar då först själv, därefter sker kontraattest av närmast överordnad. Kontraattestant för myndighetschef är ordförande i förbundsdirektionen. 2

3 Vidtagna kontrollåtgärder ska dokumenteras på ett varaktigt och ändamålsenligt sätt och ske inom rimlig tid. 1.6 Ställföreträdare Myndighetschefen har alltid samma attesträtt som befattningshavarna inom respektive funktionsområde, och är således ställföreträdare vid frånvaro. För det fall myndighetschefen är frånvarande innehar Administrativ chef respektive chef Strategisk Utveckling samma attesträtt som myndighetschefen avseende de attester vilka, med hänsyn till verksamhetens art, är av brådskande karaktär. Godkännare har rätt att utse en annan godkännare som ersättare. 1.7 Beloppsbegränsningar Varje befattningshavares, förutom myndighetschefens, rätt att slutattestera begränsas av en generell beloppsgräns om kronor för det fall inte annat inte anges i bilaga 1 till denna attestordning. Oaktat detta gäller dock alltid följande för befattningshavares rätt att slutattestera: 1. Vid attest av faktura hänförlig till ett av Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet tidigare ingånget avtal föreligger ingen beloppsgräns. 2. Vid attest av faktura hänförlig till uppdrag inom beslutad budget och verksamhetsplanering föreligger ingen beloppsgräns. 3. Attest av faktura avseende konsulttjänster vilka inte omfattas av punkterna 1 eller 2 ovan ska alltid attesteras av myndighetschefen. Inköp eller upphandling får inte delas upp på flera fakturor, så att attestberättigad ska kunna attestera fakturorna inom sin attestram. Om sådan delfakturering sker ska attest göras av attestberättigad som har attesträtt för hela inköpsbeloppet. 2 Utanordning 2.1 Allmänt Det är nödvändigt att kunna separera behörigheten att beordra utbetalning (utanordnandet) från behörigheten att belasta viss verksamhet med kostnader (attest). Med utanordning menas en handling genom vilken en person med sin namnteckning eller digitala signatur bekräftar att en attesterad utgiftsverifikation eller annat utgiftsunderlag får betalas, det vill säga ett beslut om att verkställa en utbetalning. 3

4 2.2 Hantering av likvida medel inom Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Myndighetschefen har rätt att inom ramen för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets tillgängliga medel utanordna, det vill säga att teckna utbetalningsbesked för, medel som förvaltas av myndigheten. Vilka befattningshavare som, ensamt eller i kombination, utöver myndighetschefen ska ha rätt att teckna utbetalningsbesked fastställs av myndighetschefen i separat beslut. 2.3 Utanordningsberättigad persons skyldigheter Den som har utanordningsrätt ska, före utanordnandet, kontrollera att betalningen är rimlig, att utgiften är attesterad av behörig person, att verifikationen är korrekt samt att relevant underlag finns. Den som har utanordningsrätt ska vidare kontrollera att Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet har likvida medel för utbetalningen samt att myndigheten inte har någon motfordran för vilken kvittning kan göras. 2.4 Begränsningar Den utanordningsberättigade personen får inte godkänna utbetalning till sig själv eller närstående. Detsamma gäller utgifter av personlig karaktär. Detta innefattar också utbetalningar till bolag och föreningar där den anställde eller närstående har ägarintressen eller ingår i ledningen. För bedömning av om jäv föreligger bör försiktighetsprincipen tillämpas. 3. Fakturering av utförda tjänster Underlag för fakturering får upprättas och attesteras av medarbetare utan attest av slutsattestant. Kreditering av kundfakturor ska godkännas och slutattesteraras i enlighet med punkt 1.3 med undantag för att medarbetare på Samlad redovisning har rätt att attestera krediteringar till följd av en uppenbart felaktig fakturering. Återbetalningar som kan behöva ske till följd av en uppenbart felaktig fakturering eller på grund av dubbla inbetalningar får attesteras av ekonomiansvarig. 4. Bokföringsorder 4.1 Allmänt Med bokföringsorder avses exempelvis korrigering av bokförda transaktioner, periodisering av kostnader och intäkter, avsättningar och andra bokslutstransaktioner. 4.2 Beslutsattest av bokföringsorder Bokföringsorder upprättas och attesteras av ekonomiansvarig eller Administrativ chef. Bokföringsorder som avser rättningar kan upprättas och attesteras av medarbetare på Samlad redovisning. 4

5 Bokföring av inbetalningar i form av såväl filinläsningar som manuell bokföringsorder får ske av medarbetare på Samlad redovisning utan slutattest. Bilaga: 1. Beviljade attesträtter inom Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 5

Ekonomiavdelningen 2009-10-19 1(5) REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I VÄRNAMO KOMMUN

Ekonomiavdelningen 2009-10-19 1(5) REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I VÄRNAMO KOMMUN Ekonomiavdelningen 2009-10-19 1(5) REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I VÄRNAMO KOMMUN 1 Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner (kassaverifikationer, fakturautbetalningar,

Läs mer

Lagreglerna och Bokföringsnämndens allmänna råd är tillämpliga för samtliga bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen.

Lagreglerna och Bokföringsnämndens allmänna råd är tillämpliga för samtliga bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen. VERIFIKATIONER Introduktion Vägledningen och dess innehåll Bokföringsnämnden har i denna vägledning samlat bokföringslagens bestämmelser och nämndens allmänna råd om verifikationer (BFNAR 2000:6), kommentarer

Läs mer

Riktlinje angående behörighet att besluta om att ingå avtal för kommunens räkning

Riktlinje angående behörighet att besluta om att ingå avtal för kommunens räkning Riktlinje 2004-05-19 Riktlinje angående behörighet att besluta om att ingå avtal för kommunens räkning Diarienummer KS-2004.4765 Antagna av kommundirektören den 19 maj 2004. Om riktlinjen Riktlinje angående

Läs mer

Granskning av Staffanstorps kommuns leverantörsskulder och dess system

Granskning av Staffanstorps kommuns leverantörsskulder och dess system www.pwc.se Revisionsrapport Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Lotten Lasson, Revisionskonsult Henrik Friang, Risk manager Granskning av Staffanstorps kommuns leverantörsskulder och dess system

Läs mer

Vägledning Bokföring. Oktober 2014

Vägledning Bokföring. Oktober 2014 Vägledning Bokföring Oktober 2014 1 Vägledning Bokföring Innehållsförteckning Inledning...4 Förkortningslista...4 Lagregler, rekommendation (RKR 23 Bokföring) och kommentarer...5 Avsnitt I Inledande bestämmelser...5

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens föreskrifter om investeringsfonder; FFFS 2008:11 Konsoliderad elektronisk utgåva Senast uppdaterad: 2011-07-19 Observera att bara den tryckta

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2013-12-05 Innehållsförteckning Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföring

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföring Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföring 2013-12-05 Innehållsförteckning Inledning... 5 Förkortningslista... 5 Lagregler, allmänt råd (BFNAR 2013:2) och kommentarer... 6 Avsnitt I Inledande bestämmelser...

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2010-12-10 Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel 1 Tillämpning... 6

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1997:614) om kommunal redovisning; SFS 2000:890 Utkom från trycket den 1 december 2000 utfärdad den 23 november 2000. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

BILAGA 1 FINANSPOLICY BORGENSPOLICY KUNGÄLVS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-15 ( 254)

BILAGA 1 FINANSPOLICY BORGENSPOLICY KUNGÄLVS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-15 ( 254) BILAGA 1 FINANSPOLICY KUNGÄLVS KOMMUN BORGENSPOLICY KUNGÄLVS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-15 ( 254) 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄN INTRODUKTION... 3 1.1 UTGÅNGSPUNKTER OCH SYFTE... 3 1.2

Läs mer

Villkor för. Spelkort och Spelkonto

Villkor för. Spelkort och Spelkonto Villkor för Spelkort och Spelkonto 1. Allmänt 1.1 Tillämpliga regler Dessa villkor reglerar vad som gäller för nyttjande av Spelkort och Spelkonto hos AB Svenska Spel ( Svenska Spel ). Att vara Spelkortskund

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006 27.12.2006 SV Europeiska unionens officiella tidning L 371/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006 av den 8 december 2006 om tillämpningsföreskrifter

Läs mer

Tillämpas från och med 2010-07-28

Tillämpas från och med 2010-07-28 Allmänna bestämmelser vid avtal mellan Arbetsförmedlingen och leverantörer av kompletterande arbetsförmedlingstjänster, förberedande utbildningar och arbetsmarknadsutbildningar avsedda för arbetssökande

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

Att vara föreningsrevisor

Att vara föreningsrevisor Att vara föreningsrevisor av Sven Knutson SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker 1 Innehåll Förord 3 Uppdraget som revisor 4 Vem kan utses till revisor? 4 Detta styr revisorernas arbete 5 Att planera

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning och koncernredovisning Uppdaterad 2014-11-17 Inledning... 8 Lagregler, allmänt råd (BFNAR 2012:1) och kommentarer... 10 Kapitel 1 Tillämpning... 10 Definitioner...

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Årsredovisning och koncernredovisning

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Årsredovisning och koncernredovisning Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning och koncernredovisning Inledning... 8 Lagregler, allmänt råd (BFNAR 2012:1) och kommentarer... 10 Kapitel 1 Tillämpning... 10 Definitioner... 10 Vilka företag

Läs mer

RR 23 UPPLYSNINGAR OM NÄRSTÅENDE

RR 23 UPPLYSNINGAR OM NÄRSTÅENDE RR 23 UPPLYSNINGAR OM NÄRSTÅENDE REDOVISNINGSRÅDET OKTOBER 2001 1 2 Innehållsförteckning Sid. TILLÄMPNINGSOMRÅDE 5 DEFINITIONER 6 NÄRSTÅENDEPROBLEMATIKEN 6 UPPLYSNINGAR 8 IKRAFTTRÄDANDE 11 ÖVERENSSTÄMMELSE

Läs mer

Ersättningspolicy. Tre Kronor Försäkring AB

Ersättningspolicy. Tre Kronor Försäkring AB Ersättningspolicy Tre Kronor Försäkring AB Bolag: Tre Kronor Försäkring AB Beslutad av: Styrelsen i Tre Kronor Försäkring AB Fastställd: 2014-09-23 Ersätter tidigare version fastställd den: 2013-09-19

Läs mer

Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision

Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision version 2014:1 januari 2014 1 Allmänt 1.1 Tillämpning Dessa allmänna villkor gäller Uppdrag avseende andra granskningstjänster än revision som

Läs mer

Allmänna villkor om rådgivningstjänster

Allmänna villkor om rådgivningstjänster Allmänna villkor om rådgivningstjänster version 2014:1 januari 2014 1 Allmänt 1.1 Tillämpning Dessa allmänna villkor gäller Uppdrag avseende de rådgivningstjänster som Uppdragstagaren åtar sig att utföra

Läs mer

Anvisningar till Svensk Insamlingskontrolls rapportpaket för verksamhetsåret 2014

Anvisningar till Svensk Insamlingskontrolls rapportpaket för verksamhetsåret 2014 1 (17) Anvisningar till Svensk Insamlingskontrolls rapportpaket för verksamhetsåret 2014 Utgivna jan 2015 2 (17) Innehållsförteckning Introduktion... 3 1 Vilka handlingar ska skickas in till Svensk Insamlingskontroll?...

Läs mer

Regel - Anlitande av externa uppdragstagare i undervisningen vid Umeå universitet

Regel - Anlitande av externa uppdragstagare i undervisningen vid Umeå universitet Umeå universitet, 901 87 Umeå Rektor Dokumenttyp: Regel Datum: 2015-02-10 Dnr: FS 1.1-2-15 Område: Organisation Ansvarig enhet: Univ.ledningens kansli Giltighetstid:Tillsvidare Regel - Anlitande av externa

Läs mer

Bokföring för nybörjare.

Bokföring för nybörjare. Bokföring för nybörjare. Har du precis startat företag och vill sköta din egen bokföring? Den här bokföringsguiden är till för dig! Senast uppdaterad: 2015-05-22 Vi tar ditt företagande personligt Innehåll.

Läs mer

Erhållna bidrag och donationer

Erhållna bidrag och donationer ESV 2005:14 Erhållna bidrag och donationer I handledningen beskrivs hur erhållna bidrag och donationer kan redovisas Innehåll FÖRORD... 3 1. DEFINITION AV BIDRAG... 4 1.1 DONATIONSFÖRORDNINGEN... 5 1.2

Läs mer

Arbetsordning för LAG Lundaland

Arbetsordning för LAG Lundaland Arbetsordning för LAG Lundaland LAG betyder Local Action Group och ett Leaderområde får bara ha en sådan grupp. LAG:s viktigaste uppgift är att fatta beslut om Leaderprojekt. Kring LAG finns ett regelverk

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Observera att denna konsoliderade version är en sammanställning, och att den tryckta författningen är den officiellt giltiga. En konsoliderad version är en fulltextversion där alla ändringar har införts

Läs mer

BOKFÖRINGS- LAGEN -en presentation Information om den nya lagen.

BOKFÖRINGS- LAGEN -en presentation Information om den nya lagen. BOKFÖRINGS- LAGEN -en presentation Information om den nya lagen. BOKFÖRINGSNÄMNDEN KORT OM BOKFÖRINGSNÄMNDEN BFN är en statlig myndighet som ansvarar för utvecklandet av god redovisningssed. BFN är statens

Läs mer