Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland"

Transkript

1

2

3

4 Datum Dnr Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland Delegation och verkställighet Delegationsbeslut är ett beslut som egentligen ska fattas av regionstyrelsen men där regionstyrelsen beslutat att flytta över beslutanderätten till någon annan. Besluten gäller på samma sätt som om regionstyrelsen fattat dem. Beslut som fattas av tjänsteman eller förtroendevald utan delegering i ärendet saknar laga verkan, det vill säga är inte giltigt. Kommunallagen skiljer mellan beslut som måste delegeras och beslut som innebär ren verkställighet. Politiska beslut kännetecknas av att det föreligger alternativa lösningar och att beslutsfattaren måste göra vissa överväganden och bedömningar. Delegering innebär överlåtande av en beslutsfunktion, vilket betyder att delegaten träder in i regionstyrelsens ställe. Inom regionförbundets verksamhetsområden förekommer beslut och avgöranden som inte är beslut i kommunallagens mening. Detta är så kallad verkställighet. Beslut som fattas inom ramen för verkställighet grundas ofta på lagar, avtal, policy eller instruktioner. Kännetecknande för dessa beslut är att det inte finns utrymme för självständiga bedömningar. De beslutas vanligtvis av anställda. Besluten grundas inte på delegering utan istället på den arbetsfördelning mellan förtroendevalda och anställda som måste finnas för att regionförbundets verksamhet ska kunna fungera. Den största skillnaden mellan delegationsbeslut och verkställighetsbeslut är att delegationsbeslut kan överklagas enligt kommunallagens bestämmelser. Regionstyrelsen får delegera sin beslutanderätt i ett visst ärende eller en grupp av ärenden enligt 33 kommunallagen. En delegat som är jävig i ett ärende får inte besluta i det enligt sjätte kapitlet 24 kommunallagen. Regionstyrelsen kan inte delegera ärenden som anges i 34 kommunallagen, till exempel ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet. Vidaredelegation av beslutanderätt Förbundsdirektören kan vidaredelegera beslutanderätten till en annan anställd. Vidaredelegation framgår av delegationsförteckningen. Överordnad chef äger rätt att fatta beslut i samtliga ärenden som delegerats till tjänsteman vid ordinarie delegats frånvaro, vid jäv eller om delegaten överlämnar ärendet till denne. Box 325, Nyköping Besöksadress: Storhusqvarn, Västra Kvarngatan 64 Telefon: Epost: Hemsida: Org nr: Sida 1(2)

5 Redovisning av delegationsbeslut till regionstyrelsen Regionstyrelsen har det yttersta ansvaret för verksamheten. Därför ska beslut som fattas till följd av delegation alltid anmälas till regionstyrelsen. Anmälan har registrerings, informations och kontrollsyfte. Verkställighetsbeslut ska inte anmälas. Delegerade beslut enligt delegationsförteckningen ska anmälas till regionstyrelsen på nästkommande sammanträde eller senast inom fyra månader från beslutsdatum. Ärenden av så brådskande natur att regionstyrelsens beslut inte kan inväntas, se punkt 6.1 i delegationsförteckningen, ska anmälas vid nästkommande sammanträde. Överklagandetid Överklagandetiden av besluten som är fattade på delegation löper från den dagen regionstyrelsens protokoll anslås. Sid 2(2)

6 Datum Dnr Delegationsförteckning Ärende Beslutas av Delegerat till Vidaredelegerat till 1 Verksamhetsplan och budget 1.1 Mål och inriktning för verksamheten Regionstyrelsen 1.2 Verksamhetsplan och budget Regionstyrelsen 1.3 Åtgärder utom fastställd budget och verksamhetsplan Över 1 miljon kronor Regionstyrelsen Över kronor upp till 1 miljon kronor Arbetsutskottet Upp till kronor 1 Förbundsdirektören 1 Avser även medfinansiering av strategiska regionala utvecklingsprojekt, enligt styrelsens riktlinjer

7 Ärende Beslutas av Delegerat till Vidaredelegerat till 2 Ekonomiska frågor 2.1 Placering av medel Regionstyrelsen 2.2 Uppta kortfristiga lån Regionstyrelsen 2.3 Investeringar utöver budget Regionstyrelsen 2.4 Avskrivning av fordran upp till ett halvt basbelopp Förbundsdirektören Sid 2(7)

8 Ärende Beslutas av Delegerat till Vidaredelegerat till 3 Firmateckning 3.1 Teckna avtal, underteckna skrivelser och andra handlingar från regionstyrelsen 3.2 Anta anbud 2, teckna avtal eller underteckna andra handlingar av motsvarande karaktär från förbundskontoret Ordföranden, med vice ordföranden som ersättare, och kontrasignering av förbundsdirektören, med biträdande förbundsdirektören som ersättare Förbundsdirektören med biträdande förbundsdirektören som ersättare 2 Enligt Regionförbundets upphandlingspolicy, beslutad i fullmäktige och justerad i regionstyrelsen Sid 3(7)

9 Ärende Beslutas av Delegerat till Vidaredelegerat till 4 Personalfrågor 4.1 Förändringar av fastställd personaldimensionering Regionstyrelsen 4.2 Organisatoriska förändringar inom fastställd personaldimensionering Förbundsdirektören 4.3 Anställning av förbundsdirektör Regionstyrelsen 4.4 Förhandling om lön samt anställningsvillkor för förbundsdirektören 4.5 Anställning, förhandling om lön och anställningsvillkor 3 Ordföranden efter samråd med vice ordföranden För personal vid enheten Regional utveckling För personal vid enheten Ledningsstöd Förbundsdirektören Förbundsdirektören Biträdande förbundsdirektören efter samråd med förbundsdirektören Administrativa chefen efter samråd med förbundsdirektören För enhetschefer och övrig personal Förbundsdirektören 3 Tidsbegränsad anställning är verkställighetsbeslut Sid 4(7)

10 Ärende Beslutas av Delegerat till Vidaredelegerat till 4 Personalfrågor 4.6 Övriga personalärenden Förbundsdirektören Sid 5(7)

11 Ärende Beslutas av Delegerat till Vidaredelegerat till 5 Resor, konferenser och dylikt 5.1 Utse förtroendevalda som, på regionförbundets bekostnad, ska företräda regionförbundet vid konferenser, kongresser eller motsvarande 5.2 Resor inom Europa Ordföranden, efter samråd med vice ordföranden För ordföranden Vice ordföranden För övriga förtroendevalda och förbundsdirektören Ordföranden För övrig personal Förbundsdirektören 5.3 Resor utanför Europa För ordföranden Vice ordföranden För övriga förtroendevalda och förbundskontorets personal Ordföranden Sid 6(7)

12 Ärende Beslutas av Delegerat till Vidaredelegerat till 6 Övrigt 6.1 Ärenden av så brådskande natur att regionstyrelsens beslut inte kan inväntas (kommunallagen sjätte kapitlet 36 ) Ordföranden, med vice ordföranden som ersättare 6.2 Ge ombud befogenhet att föra Regionförbundet Sörmlands talan inför domstol Ordföranden, med vice ordföranden som ersättare 6.3 Avslag på begäran att lämna ut allmänna handlingar Förbundsdirektören Sid 7(7)

13 Datum Dnr Attestreglemente för Regionförbundet Sörmland Syfte och tillämpning Reglementet gäller för regionförbundets samtliga ekonomiska transaktioner. Med ekonomisk transaktion avses ekonomisk händelse som utgör verifikation i regionförbundets bokföring enligt lagen om kommunal redovisning. Syftet med reglementet för kontroll av ekonomiska transaktioner är att säkerställa att allt som bokförs är korrekt avseende: Prestation att varan eller tjänsten har levererats och/eller att transaktionerna i övrigt stämmer med avtalade villkor. Bokföringsunderlag att verifikationen uppfyller kraven i den kommunala redovisningslagen och enligt god redovisningssed. Betalningsvillkor att betalning ska ske enligt avtalade villkor. Har inga särskilda betalningsvillkor träffats ska betalning ske 30 dagar efter fakturans ankomst. Kontering att transaktionen är rätt konterad. Beslut att transaktionen överensstämmer med beslut av behörig beslutsfattare. Vid ersättning för tjänst där Fskattebevis saknas ska alltid avdrag för preliminär skatt ske och utbetalningen ska då ske via lönesystemet. I samband med representation måste alltid syfte, deltagande personers namn och organisationstillhörighet anges på notan eller fakturan. I de fall det är lämpligare att bifoga en deltagarlista eller dylikt kan detta accepteras. Attest Med attest menas att intyga att kontroll har utförts utan anmärkning. Huvudprincipen är att en ekonomisk transaktion alltid ska vara attesterad av minst två olika personer. I normalfallet ska det alltid finnas mottagningsattest och beslutsattest och dessa ska vara utförda av två olika personer. I manuella system sker attest genom namnteckning. För att erhålla en tillräcklig säkerhetsnivå ska datorbaserade system med elektroniskt arbetsflöde ha säkra och godtagbara funktioner för kontroll av att endast godkända attestanter kan beslutsattestera fakturan, behörighetsattest. Systemet ska också innehålla en kontroll av att det alltid sker minst två attester av två olika personer. Box 325, Nyköping Besöksadress: Storhusqvarn, Västra Kvarngatan 64 Telefon: Epost: Hemsida: Org nr: Sida 1(4)

14 Undantag från det obligatoriska kravet med två attester för varje transaktion är lönetransaktioner. För lönetransaktioner är det därmed obligatoriskt med en beslutsattest. Mottagningsattest Mottagningsattest innebär ansvar för att kontrollera att vara eller tjänst har levererats till omfattning och kvalitet som avtalats, att inköpet har genomförts inom givna budget och verksamhetsramar samt att kontering sker. Mottagningsattest kan utföras av alla anställda, utan särskilt beslut, och ska i första hand göras av den person som har mottagit varan/tjänsten. Om mottagaren är en annan person än beställaren är det mottagarens ansvar att informera beställaren om eventuella avvikelser från beställningen. Vid felaktigheter ska leverantören kontaktas för kreditering eller makulering av fakturan. Beslutsattest Beslutsattest innebär det övergripande ansvaret för den ekonomiska transaktionen. Beslutsattesten innebär att behörig, av regionstyrelsen utsedd, person genom sin signering/namnteckning intygar att samtliga relevanta kontrollmoment har vidtagits, att utgiften är förenlig med verksamheten samt att utgiften ryms inom tillgängliga medel. Beslutattesten är ett slutligt godkännande av betalningsunderlaget så att utbetalning kan ske. Beslutsattest ska utföras så att den på ett betryggande sätt medföljer grundhandlingen. Beslutsattest ska tecknas med namnteckning, signatur eller genom godkänd elektronisk attest. Kontroll av attest, behörighetsattest När attestkedjan är klar ska det ske en kontroll av att beslutsattest har skett av behörig person, en så kallad behörighetsattest. Den kan antingen utföras av en person som granskar en skriven namnteckning eller genom att det finns inbyggda kontroller i fakturasystemet. För elektroniska fakturor sker kontrollen i och med registrerad och beslutad behörighet i fakturasystemet. Begränsningar i attesträtten Beslutsattest får inte utföras av person där jävsituation kan tänkas finnas för denne eller denne närstående 1 person. Det är alltså inte tillåtet att beslutsattestera in och utbetalningar till sig själv eller närstående. 1 Med närstående avses make, sambo, förälder, syskon, släkting i rakt upp eller nedstigande led eller någon annan närstående. Med annan närstående menas till exempel svåger/svägerska, svärson och sambosvärson. Till denna grupp räknas också före detta hustru/make, före detta svåger/svägerska eller den som har väsentlig gemenskap med attestanten som är grundad på andelsrätt eller därmed jämförligt ekonomiskt intresse. Sid 2(4)

15 Det är inte heller tillåtet att beslutsattestera fakturor eller andra utbetalningar till företag eller föreningar där beslutsattestanten själv eller någon närstående har ägarintressen eller ingår i ledningen. Vid bedömning av om jäv föreligger ska försiktighetsprincipen tillämpas. Vid jävsituation ska alltid överordnad beslutsattestera fakturan. Beslutsattest får inte heller utföras för egna utgifter i tjänsten. Som exempel kan nämnas representation, hotell, rese och mobiltelefonfakturor etcetera. Undantag Om representationen har varit intern och beslutsattestanten har varit en person av många, till exempel om ledningsgruppen har varit på konferens, eller om det har varit en julfest eller annan intern sammankomst får beslutsattestanten själv attestera fakturan, någon ytterligare ska dock i enlighet med de allmänna reglerna mottagningsattestera fakturan. Kontrollansvar Den som utsetts att attestera är skyldig att vidta åtgärder när tveksamheter eller direkta felaktigheter uppmärksammas. Om felaktigheter upptäcks ska attestanten i första hand vända sig till den som beställt/inköpt eller beordrat in/utbetalning eller annan transaktion för en förklaring eller åtgärd. Om förklaringen inte bedöms vara tillräcklig är nästa steg att vända sig till den som är ekonomiskt ansvarig för verksamheten. Om felet eller tveksamheten avser den ekonomiskt ansvarige ska attestanten istället vända sig till dennes överordnade. Attestantens ansvar Att vara attestant innebär ett förtroende. Med förtroende följer ansvar. Varje attestant är personligt ansvarig för sina åtgärder. Därför är det viktigt att attestanten upplyses om attestreglementet och vad uppdraget i övrigt innebär. Fel eller överträdelser av bestämmelserna kan leda till disciplinära åtgärder. Sid 3(4)

16 Förteckning över utsedda beslutsattestanter Typ av transaktion Beslutsattest Ersättare Undertecknande av uttag från Förbundsdirektören, bankräkningar och postgiro för biträdande förbunds Regionförbundet Sörmlands kassa direktören, administrativa samt kvittens av penningförsändelser, chefen, ekonomiadminicheckar, postremissväxlar och stratören två i förening övriga värdehandlingar Reseräkningar/resekostnader/ Förbundsdirektören Administrativa betalkortsfakturor/arvoden chefen för ordföranden Reseräkningar/resekostnader/ Förbundsdirektören Administrativa arvoden/särskilda kostnader chefen kostnader för övriga förtroendevalda Reseräkningar/resekostnader/ Ordföranden Vice ordföranden betalkortsfakturor för förbundsdirektören Kostnader för verksamhet och Biträdande Förbundsdirektören personal inom enheten förbundsdirektören Regional utveckling Kostnader för verksamhet och Administrativa Förbundsdirektören personal inom enheten chefen Ledningsstöd Kostnader för övrig verksamhet Förbundsdirektören Administrativa och övrig personal chefen Sid 4(4)

Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland

Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland Datum Dnr 20141204 14105 Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland Fastställd av regionstyrelsen 20141204 41, att gälla från 20150101. Delegation och verkställighet Delegationsbeslut är ett beslut

Läs mer

Attestreglemente för Malung-Sälens kommun

Attestreglemente för Malung-Sälens kommun Attestreglemente för Malung-Sälens kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-09-23 73 Gäller från och med 2013-10-23 Innehåll Allmänt... 3 Ansvar... 3 Attest... 3 Kontroll av attest, behörighetsattest...

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva februari 2009 6:3 TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ATTESTREGLEMENTE 1 Omfattning Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive

Läs mer

Generella tillämpningsanvisningar till attestreglementet för Lidköpings kommun

Generella tillämpningsanvisningar till attestreglementet för Lidköpings kommun Generella tillämpningsanvisningar till attestreglementet för Lidköpings kommun Antagna av kommunstyrelsen 2012-10-31 Dessa tillämpningsanvisningar är ett komplement till attestreglementet och skall användas

Läs mer

Riktlinjer för attest med tillämpningsanvisningar

Riktlinjer för attest med tillämpningsanvisningar 2014 06 11 Riktlinjer för attest med tillämpningsanvisningar Fastställd av KS 2014 08 19, 175 Riktlinjerna gäller fr o m 2014 09 15 Kommunstyrelsen har i Riktlinjer för ekonomi och verksamhetsstyrning

Läs mer

REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER

REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER antaget av kommunfullmäktige den 31 maj 2007, 88. 1 Omfattning Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2007-10-15 LS-LED07-316 134 Tillämpningsanvisningar till attestreglemente Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen fastställer föreliggande tillämpningsanvisningar

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING

FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING Attestreglemente Omfattning 1 Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt

Läs mer

Attestreglemente för Eda kommun

Attestreglemente för Eda kommun Attestreglemente för Eda kommun 1 Reglementets omfattning mm Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive alla in- och utbetalningar, löneadministration för kommunens anställda,

Läs mer

Reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner

Reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner Styrande dokument Senast ändrad 2012-11-20 Reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Personalkontoret Dokumentnamn Reglemente för kontroll av ekonomiska

Läs mer

Attestreglemente Utbildningsnämnden och dess förvaltning

Attestreglemente Utbildningsnämnden och dess förvaltning Malmö stad Utbildningsnämnden Attestreglemente Utbildningsnämnden och dess förvaltning Fastställd av Utbildningsnämnden den Utbildningsförvaltningen Besökadress: Ledebursgatan 5 Postadress Box 171 95 200

Läs mer

Reglemente för kontroll av verifikationer

Reglemente för kontroll av verifikationer Reglemente för kontroll av verifikationer Beslutade av kommunfullmäktige den 19 december 2005, 219. Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2006. 1 Omfattning Detta reglemente gäller för kommunens

Läs mer

Syftet med reglerna i attestreglementet är att säkerställa att transaktioner som bokförs är korrekta avseende:

Syftet med reglerna i attestreglementet är att säkerställa att transaktioner som bokförs är korrekta avseende: ATTESTREGLEMENTE med tillämpningsanvisningar Omfattning Detta reglemente gäller för Ystads kommuns samtliga transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagts

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19

ATTESTREGLEMENTE 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19 ATTESTREGLEMENTE 1 Bakgrund och syfte Attestreglementet ingår som en del i kommunens internkontroll. Internkontrollens huvudsakliga syfte är att förbättra effektiviteten

Läs mer

UaFS 14/2006 00.13 Blad 1 RIKTLINJER, MED REGLER, FÖR KONTROLL (ATTEST) AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I UDDEVALLA KOMMUN

UaFS 14/2006 00.13 Blad 1 RIKTLINJER, MED REGLER, FÖR KONTROLL (ATTEST) AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I UDDEVALLA KOMMUN Blad 1 RIKTLINJER, MED REGLER, FÖR KONTROLL (ATTEST) AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I UDDEVALLA KOMMUN Fastställda av kommunfullmäktige den 14 december 2005, 226 (tidigare anvisningar antagna av kommunstyrelsen

Läs mer

Attestordning för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Attestordning för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Attestordning för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Antagen av förbundsdirektionen den 8 januari 2015, 9 1 Attest 1.1 Omfattning Denna attestordning gäller för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets

Läs mer

Tillämpningsanvisning till Attestreglemente

Tillämpningsanvisning till Attestreglemente Besöksadress: Postadress: Telefon: Webb: www.ange.se Datum: 2015-02-03 Tillämpningsanvisning till Attestreglemente Antaget av kommunstyrelsen den 3 februari 2015 Postadress Besöksadress Webb Telefon Bankgiro

Läs mer

Riktlinjer för attest av ekonomiska transaktioner

Riktlinjer för attest av ekonomiska transaktioner 1 (6) Typ: Riktlinjer Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: 2014-11-18, KS 244 Uppdateras: 2017 Innehållsförteckning 1. Giltighet 2. Övergripande principer 3. Attestantens uppgift och ansvar

Läs mer

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1(8) TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1 Omfattning Med ekonomiska händelser avses alla förändringar i storleken och sammansättningen av förmögenheten som beror på ekonomiska

Läs mer

REGLEMENTE FÖR ATTEST

REGLEMENTE FÖR ATTEST FÖRFATTNINGSSAMLING Nr R 23 1 (3) REGLEMENTE FÖR ATTEST Fastställt av kommunfullmäktige 2009-03-30, 24 1 Tillämpningsområde Kommunens styrelse/nämnder ska se till att bestämmelserna i detta reglemente

Läs mer

REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV VERIFIKATIONER ULRICEHAMNS KOMMUN. Antaget av kommunfullmäktige 2013-03-25, 43

REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV VERIFIKATIONER ULRICEHAMNS KOMMUN. Antaget av kommunfullmäktige 2013-03-25, 43 2013-01-17 REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV VERIFIKATIONER ULRICEHAMNS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2013-03-25, 43 (ersätter reglemente antaget av kommunfullmäktige 1992, 179) OBS! Fr o m 2013-09-01 ny

Läs mer

Attest- och utanordningsreglemente för Bergs kommun. 1 Reglementets omfattning

Attest- och utanordningsreglemente för Bergs kommun. 1 Reglementets omfattning 1 (8) Attest- och utanordningsreglemente för Bergs kommun 1 Reglementets omfattning Detta reglemente gäller för Bergs kommuns ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till Attestreglemente

Tillämpningsanvisningar till Attestreglemente Tillämpningsanvisningar till Attestreglemente Antagen av Kommunfullmäktige 27 oktober 2008 212 Innehållsförteckning Sid nr. Ordlista 3 1 Inledning 4 2 Omfattning 5 3 Målsättning 6 4 Kommunstyrelsens ansvar

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. Kommunfullmäktige. Sammanträde 10 mars 2015 klockan 18 i fullmäktigesalen, stadshuset. Ärende Beteckning Förslag

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. Kommunfullmäktige. Sammanträde 10 mars 2015 klockan 18 i fullmäktigesalen, stadshuset. Ärende Beteckning Förslag KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-03-02 Kommunfullmäktige Sammanträde 10 mars 2015 klockan 18 i fullmäktigesalen, stadshuset Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare och tid för justering Anders

Läs mer

Granskning av delegation av beslutanderätt svar på skrivelse från Huddinge kommuns revisorer

Granskning av delegation av beslutanderätt svar på skrivelse från Huddinge kommuns revisorer KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-02-05 KS-2014/1683.912 1 (4) HANDLÄGGARE Stenbacka, Patrick 08-535 302 88 Patrick.Stenbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Granskning

Läs mer

- beslutsattest; kontroll mot underlag/beställning/beslut och villkor

- beslutsattest; kontroll mot underlag/beställning/beslut och villkor Kf 1994-08-30, 129 Blad 1(1 ) REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER 1 Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt

Läs mer

Granskning av fakturahantering. 1. Sammanfattning

Granskning av fakturahantering. 1. Sammanfattning 1. Sammanfattning har fått i uppdrag av Hörby kommuns revisorer att genomföra en granskning av styrelse och nämnders fakturahantering. Syftet med granskningen har varit att bedöma om styrelsens och nämndernas

Läs mer

RIKTLINJER. Anvisningar till attestreglementet

RIKTLINJER. Anvisningar till attestreglementet RIKTLINJER Anvisningar till attestreglementet POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då

Läs mer

Dokumenttyp Dokumentansvarig Fastställd Senast reviderad Diarienummer

Dokumenttyp Dokumentansvarig Fastställd Senast reviderad Diarienummer Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumentansvarig Kanslichef Senast reviderad 2014-08-18 Fastställd Kommunstyrelsen 2009-01-16, 5 Diarienummer 2008/546 002 Delegationsordning Kommunstyrelsen i

Läs mer

Riktlinje Attestreglemente för Karlskoga kommun

Riktlinje Attestreglemente för Karlskoga kommun Riktlinje Attestreglemente för Karlskoga kommun Fastställd av: KF 122, 2014-09-23 Revideras senast: 2016-12-31 Innehåll Riktlinje - Attestreglemente... 3 Omfattning... 3 Angränsande styrdokument... 3 Syfte...

Läs mer