REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER"

Transkript

1 REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER antaget av kommunfullmäktige den 31 maj 2007, Omfattning Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagts eller åtagit sig att förvalta och/eller förmedla. 2 Målsättning Målsättningen med reglerna för kontroll av ekonomiska transaktioner är att säkerställa att transaktioner som bokförs är korrekta avseende: Prestation Bokföringsunderlag Betalningsvillkor Bokföringstidpunkt Kontering Beslut att varan eller tjänsten har levererats till eller från kommunen, och/eller att transaktionen i övrigt stämmer med avtalade villkor att verifikationen uppfyller kraven enligt lagstiftning och god redovisningssed att betalning sker vid rätt tidpunkt att bokföringen sker vid rätt tidpunkt och i rätt redovisningsperiod att transaktionen är rätt konterad att transaktionen är godkänd av behörig beslutsfattare 3 Definitioner Med ekonomiska transaktioner avses transaktioner som bokförs i kommunens bokföringssystem enligt lagen om kommunal redovisning. Med attest menas att intyga att kontroll utförts utan anmärkning. 4 Kommunstyrelsens ansvar Kommunstyrelsen ansvarar för utfärdandet av för kommunen gemensamma tillämpningsanvisningar till detta reglemente. Kommunstyrelsen ansvarar också för övergripande uppföljning och utvärdering och för att vid behov ta initiativ till förändring av reglemente.

2 5 Nämndernas ansvar Kommunens nämnder ansvarar för att antagna regler och tillämpningsanvisningar till detta reglemente följs. Varje nämnd skall årligen planera och genomföra interna kontroller av efterlevnaden av reglementet. Varje nämnd skall därutöver vid behov utfärda ytterligare tillämpningsanvisningar för sitt verksamhetsområde. 6 Verksamhetschefens ansvar Verksamhetschefen ansvarar för att vid behov aktualisera beslut om beslutssattest. Verksamhetschefen ansvarar inom nämndens verksamhetsområde för att handläggarna är informerade om reglerna och anvisningarnas innebörd. 7 Attestanternas ansvar Attestanternas ansvar är att tillämpa fastställda anvisningar samt att när brister upptäcks rapportera dessa till närmast överordnad chef eller annan enligt fastställd rutin. 8 Kontroller Följande kontroll och attestmoment skall tillämpas i kommunen: Mottagningsattest Granskningsattest Beslutsattest Behörighetsattest Kontroll att vara eller tjänst mottagits eller levererats. Kontroll mot uträkning, pris och villkor. Kontroll av beställning, kontering och finansiering. Kontroll av att beslutsattest skett av behörig person. 9 Kontrollernas utformning Kontrollrutinerna skall utformas så att den interna kontrollen inom respektive nämnd är tillräcklig. Vidtagna kontrollåtgärder skall vara anpassade till transaktionens art så att kontrollkostnaden står i rimlig proportion till riskerna. Vid utformning av kontrollrutinerna skall följande krav beaktas: Ansvarsfördelning Ansvarsfördelningen skall vara tydlig. Huvudregeln är att ingen person ensam skall hantera en transaktion från början till slut.

3 Kompetens Den som har rollen att utföra en kontrollåtgärd skall ha erforderlig kompetens för uppgiften Jäv Den som utför kontrollen får ej kontrollera in- och utbetalningar till sig själv eller närstående. Detta innefattar också bolag och föreningar där den anställde eller denne närstående har ägarintressen eller ingår i ledningen. För bedömning av om jäv föreligger bör försiktighetsprincipen tillämpas. Dokumentation Vidtagna kontrollåtgärder skall dokumenteras på ändamålsenligt sätt. Kontrollordning De olika kontrollmomenten skall utföras i en logisk ordning. 10 Attestberättigade Respektive nämnd utser attestanter och ersättare för dessa. Varje nämnd svarar också för att upprätthålla aktuella förteckningar över utsedda beslutsattestanter och ersättare för dessa.

4 TILLÄMPNINGSANVISNINGAR TILL REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAK- TIONER Dessa anvisningar utgår i från det av kommunfullmäktige antagna reglementet för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner inom samtliga kommunala verksamheter i Laholms kommun. Enligt 4 i detta reglemente skall kommunstyrelsen utfärda tillämpningsanvisningar. Reglementet tydliggör ansvarsfördelningen i organisationen avseende övervakning, förvaltning och vidareutveckling av regelverket, fastställande av rutiner, beslut om vem som skall/får utföra kontrollåtgärder samt ansvar för korrigering av eventuella brister. Tillämpningsanvisningarna skall förtydliga vad som skall kontrolleras, i vilken omfattning och på vilket sätt. Inom ramen för dessa anvisningar kan respektive nämnd avgöra hur den exakta tillämpningen skall vara på olika typer av transaktioner. Det beror bl a på vilken typ av transaktion det är samt hur arbetsfördelningen och rutiner är utformade. 1 Omfattning Reglementet gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagts eller åtagit sig att förvalta och/ eller förmedla. Nedan redovisas exempel på sådana transaktioner. leverantörsfakturor och andra externa betalningar kundfakturor, d v s debitering av avgifter och tjänster löner, arvoden, reseräkningar och andra personalkostnader placering av likvida medel kassatransaktioner utbetalningar av ex bidrag inbetalningar interna transaktioner bokföringsorder 4 Kommunstyrelsens ansvar Kommunledningskontoret ansvarar för att vid behov lämna förslag till kommunstyrelsen om förändringar av tillämpningsanvisningarna.

5 7 Attestanternas ansvar Attestanterna är var för sig ansvariga för sina respektive åtgärder. Meningen med de olika kontrollerna är att eventuella tveksamheter eller direkta felaktigheter skall kunna åtgärdas eller stoppas. Fel eller brister som noteras och som det inte är lämpligt att rapportera om till närmast överordnad chef, kan istället lämnas till verksamhetschefen, kommunens ekonomichef, ekonom eller annan befattningshavare med insikt och kunskap om verksamhetsområdet. Den som blir informerad om brister har ansvar att vidta lämpliga åtgärder. 8 Kontroller Mottagningsattest Mottagningsattest innebär kontroll av en erhållen leverans/fullgjord tjänst mot beställning och faktura dvs. att leveransen har mottagits eller att prestationen har fullgjorts. Granskningsattest Granskningsattesten innebär en kontroll av att pris, rabatter och betalningsvillkor är rätt. Vid utbetalningar kan granskningsattesten även innefatta kontroll av vad utbetalningen avser. Attesten innefattar även matematisk kontroll. Denna kan utformas på olika sätt t ex med stickprov. Mottagnings/granskningsattest vid elektronisk fakturahantering Vid elektronisk fakturahantering sammanförs mottagnings- och granskningsattest i ett moment. Utöver beskrivna kontroller ingår även vid skanning av fakturor kontroll av att elektroniskt tolkade uppgifter avseende fakturabelopp och moms överensstämmer med vad som angivits på fakturan. Verifiering sker med elektronisk signatur. Beslutsattest Det är alltid beslutsattestanten som har det yttersta ansvaret för transaktionens riktighet. Beslutsattest sker i normalfallet av den som har budgetansvar. Beslutsattesten godkänner utgiften/transaktionen, men attesten innefattar även ansvar för konteringen är korrekt och kontroll av att övriga formella beslut som krävs är fattade. I beslutsattesten ingår även kontroll av att mottagningsattest och/eller granskningsattest är utförda.

6 Vid fakturering innebär beslutsattest kontroll mot avtal eller annan överenskommelse, eventuellt beslutad taxa samt faktureringsunderlag. Vid elektronisk fakturahantering sker verifiering med elektronisk signatur. Behörighetsattest Behörighetsattestanten intygar med signatur på verifikationen att den som beslutsattesterat är behörig. Kontrollen utgör slutsteget inför den slutliga registreringen av transaktionen. Om det i IT-baserade rutiner finns funktioner för kontroll av behörigheter ersätter denna den manuella behörighetsattesten. 9 Kontrollernas utformning Ansvarsfördelning Utöver beslutsattestant och behörighetsattestant (två olika personer) skall vid ekonomiska transaktioner minst ytterligare en person svara för någon av de övriga attestmomenten. Undantag från denna regel gäller vid följande transaktioner: - Interna transaktioner såsom bokföringsordrar och kostnadsfördelningar mellan- och inom nämnder. Undantaget gäller dock inte internfakturor för specifika varor och tjänster. - Rättelser av felbokföringar inom en nämnds verksamhetsområde och bokslutstransaktioner. - Kassatransaktioner - Kundfaktureringar Vid denna typ av transaktioner är beslutsattest och behörighetsattest tillräckligt. Vid rättelser av felbokföringar och bokslutstransaktioner skall attestanten kontrollera att åtgärden är motiverad, att belopp och kontering är riktiga, att motivet för åtgärden klart framgår av verifikationen och att eventuell hänvisning skett till rätt underlag. Kompetens Respektive nämnd ansvarar för att varje attestant har god kännedom om verksamheten samt nödvändig insikt och kunskap om omfattningen och

7 innebörden av ansvaret i sina uppdrag. Attestanterna skall ges vägledning för hur man skall agera och rapportera vid upptäckt av felaktigheter eller andra avvikelser som bör uppmärksammas. Kommunledningskontoret skall vid behov ge nämnden stöd med detta. Jäv Det är ej tillåtet att beslutsattestera kostnader eller intäkter som berör vederbörande personligen eller närstående eller affärstransaktioner till bolag och liknande där intressekonflikt kan uppstå. Som exempel kan nämnas utgifter för reseräkningar, ersättning för egna utlägg, mobiltelefonräkningar, representation, konferensavgifter. Beslutsattest vid sådana transaktioner skall i möjligaste mån ske av överordnad. Dokumentation Oavsett om en kontroll genomförs manuellt eller datoriserat är det viktigt att den dokumenteras på ett tydligt och bestående sätt. Man måste i efterhand kunna konstatera vem som har utfört kontrollen och att han/hon var behörig vid tidpunkten för kontrollen. För pappersbaserade rutiner är huvudregeln att samtliga attester skall dokumenteras genom varaktig påskrift på verifikationen. Beslutsattest skall ske med fullständig namnteckning. För övriga attester räcker det med signatur. Attest i IT-baserade rutiner dokumenteras genom elektronisk attest. Denna skall ske på sådant sätt att attesten i efterhand genom användaridentitet och lösenord går att knyta till den person som utfört attesten. Tabellstyrda och automatiska IT-baserade kontroller t.ex. behörighetskontroll i system för elektronisk handel skall framgå av systemdokumentation. Av denna dokumentation skall också framgå hur eventuella fel hanteras. Om attest sker med hjälp av IT-stöd ansvarar systemägaren för att utforma och dokumentera rutiner för tilldelning av behörigheter, införande av systemförändringar och dokumentation av utförda kontroller. Kontrollordning Mottagningsattest samt granskningsattest skall utföras före beslutsattest. Behörighetskontroll sker efter att beslutsattest utförts. Registrering får ej ske innan slutregistrerare har utfört kontroll av behörigheten. 10 Attestberättigade För samtliga attestanter gäller att de skall vara anställda av Laholms kommun eller vara förtroendevalda i Laholm kommun.

8 Beslutsattestanter och ersättare skall en gång om året utses genom beslut i resp nämnd. Detta kan lämpligen ske i samband med fastställande av internbudgeten. Löpande ändringar under året beslutas av resp verksamhetschef. Behörighetsattestanter utses av verksamhetschefen inom den organisation där transaktionerna registreras. Varje nämnd svarar för att upprätta och hålla en aktuell förteckning över utsedda beslutsattestanter och ersättare för dessa. Förteckningen skall innehålla namnförteckningar på de personer som utsetts, uppgifter om uppdragets omfattning ex ansvarskod samt namnteckningsprov. Förteckningen som skall överlämnas till kommunstyrelsen och kommunens revisorer skall vara daterad och undertecknad av verksamhetschef. Gällande attestförteckning utgör samtidigt underlag för behörighetstilldelning i IT-system. Uppdraget som beslutsattestant och ersättare är personligt. Ersättaren skall inträda i beslutsattestantens ställe endast när denne är frånvarande under längre tid på grund av sjukdom, semester eller annan ledighet. Någon allmän eller generell attesträtt avseende ex en hel nämnds verksamhetsområde medges inte med undantag för rättelser av felbokföringar och bokslutstransaktioner. I första fallet kan attestering göras av ekonom för ifrågavarande nämnd inom ekonomienheten. Vid rättelser som berör två nämnder skall transaktionen attesteras av resp ekonom tillsammans. Bokslutstransaktioner attesteras av ekonom med ansvar för bokslut.

FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING

FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING Attestreglemente Omfattning 1 Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt

Läs mer

Reglemente för kontroll av verifikationer

Reglemente för kontroll av verifikationer Reglemente för kontroll av verifikationer Beslutade av kommunfullmäktige den 19 december 2005, 219. Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2006. 1 Omfattning Detta reglemente gäller för kommunens

Läs mer

Syftet med reglerna i attestreglementet är att säkerställa att transaktioner som bokförs är korrekta avseende:

Syftet med reglerna i attestreglementet är att säkerställa att transaktioner som bokförs är korrekta avseende: ATTESTREGLEMENTE med tillämpningsanvisningar Omfattning Detta reglemente gäller för Ystads kommuns samtliga transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagts

Läs mer

Attestreglemente för Eda kommun

Attestreglemente för Eda kommun Attestreglemente för Eda kommun 1 Reglementets omfattning mm Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive alla in- och utbetalningar, löneadministration för kommunens anställda,

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2007-10-15 LS-LED07-316 134 Tillämpningsanvisningar till attestreglemente Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen fastställer föreliggande tillämpningsanvisningar

Läs mer

REGLEMENTE FÖR ATTEST

REGLEMENTE FÖR ATTEST FÖRFATTNINGSSAMLING Nr R 23 1 (3) REGLEMENTE FÖR ATTEST Fastställt av kommunfullmäktige 2009-03-30, 24 1 Tillämpningsområde Kommunens styrelse/nämnder ska se till att bestämmelserna i detta reglemente

Läs mer

Riktlinjer för attest med tillämpningsanvisningar

Riktlinjer för attest med tillämpningsanvisningar 2014 06 11 Riktlinjer för attest med tillämpningsanvisningar Fastställd av KS 2014 08 19, 175 Riktlinjerna gäller fr o m 2014 09 15 Kommunstyrelsen har i Riktlinjer för ekonomi och verksamhetsstyrning

Läs mer

Attestreglemente Utbildningsnämnden och dess förvaltning

Attestreglemente Utbildningsnämnden och dess förvaltning Malmö stad Utbildningsnämnden Attestreglemente Utbildningsnämnden och dess förvaltning Fastställd av Utbildningsnämnden den Utbildningsförvaltningen Besökadress: Ledebursgatan 5 Postadress Box 171 95 200

Läs mer

REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV VERIFIKATIONER ULRICEHAMNS KOMMUN. Antaget av kommunfullmäktige 2013-03-25, 43

REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV VERIFIKATIONER ULRICEHAMNS KOMMUN. Antaget av kommunfullmäktige 2013-03-25, 43 2013-01-17 REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV VERIFIKATIONER ULRICEHAMNS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2013-03-25, 43 (ersätter reglemente antaget av kommunfullmäktige 1992, 179) OBS! Fr o m 2013-09-01 ny

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19

ATTESTREGLEMENTE 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19 ATTESTREGLEMENTE 1 Bakgrund och syfte Attestreglementet ingår som en del i kommunens internkontroll. Internkontrollens huvudsakliga syfte är att förbättra effektiviteten

Läs mer

Reglemente. Attest och kontroll av ekonomiska transaktioner. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2009-09-23

Reglemente. Attest och kontroll av ekonomiska transaktioner. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2009-09-23 Reglemente Attest och kontroll av ekonomiska transaktioner Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2009-09-23 Datum: 2012-01-24 Dnr: Sida: 2 (10) Reglemente för attest och kontroll av ekonomiska

Läs mer

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1(8) TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1 Omfattning Med ekonomiska händelser avses alla förändringar i storleken och sammansättningen av förmögenheten som beror på ekonomiska

Läs mer

Kommunal författningssamling för. Östra Göinge kommun

Kommunal författningssamling för. Östra Göinge kommun Kommunal författningssamling för Östra Göinge kommun Nr 25 Dnr KS 2010/806.003 Antaget av KS 2010-09-08, 124 Reglemente för kontroll av verifikationer 1 Omfattning och målsättning Detta reglemente gäller

Läs mer

Attestreglemente Regler för kontroll av verifikationer

Attestreglemente Regler för kontroll av verifikationer Attestreglemente Regler för kontroll av verifikationer Antagen av Kommunfullmäktige 27 oktober 2008 212 Ordlista Attest: Attestant: Ekonomisk transaktion: Att intyga att en kontroll utförts utan anmärkning.

Läs mer

Attestreglemente för Malung-Sälens kommun

Attestreglemente för Malung-Sälens kommun Attestreglemente för Malung-Sälens kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-09-23 73 Gäller från och med 2013-10-23 Innehåll Allmänt... 3 Ansvar... 3 Attest... 3 Kontroll av attest, behörighetsattest...

Läs mer

Attestordning för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Attestordning för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Attestordning för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Antagen av förbundsdirektionen den 8 januari 2015, 9 1 Attest 1.1 Omfattning Denna attestordning gäller för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets

Läs mer

Ekonomiavdelningen 2009-10-19 1(5) REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I VÄRNAMO KOMMUN

Ekonomiavdelningen 2009-10-19 1(5) REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I VÄRNAMO KOMMUN Ekonomiavdelningen 2009-10-19 1(5) REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I VÄRNAMO KOMMUN 1 Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner (kassaverifikationer, fakturautbetalningar,

Läs mer

Tillämpningsanvisning till Attestreglemente

Tillämpningsanvisning till Attestreglemente Besöksadress: Postadress: Telefon: Webb: www.ange.se Datum: 2015-02-03 Tillämpningsanvisning till Attestreglemente Antaget av kommunstyrelsen den 3 februari 2015 Postadress Besöksadress Webb Telefon Bankgiro

Läs mer

Granskning av leverantörsfakturor

Granskning av leverantörsfakturor Revisionsrapport Granskning av leverantörsfakturor Ängelholms kommun December 2009 Anna Eriksson Karin Andersson Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte och genomförande... 3

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av verifikationer och utbetalningsrutiner

Revisionsrapport Granskning av verifikationer och utbetalningsrutiner Revisorerna i Kmunstyrelsen För känned: Kmunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Granskning av verifikationer och utbetalningsrutiner Revisionen har via KPMG genfört en granskning av rutinerna för verifikationshantering

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Intern kontroll avseende efterlevnad av redovisningslagen fakturahantering. Granskning av. Vallentuna kommun.

REVISIONSRAPPORT. Intern kontroll avseende efterlevnad av redovisningslagen fakturahantering. Granskning av. Vallentuna kommun. REVISIONSRAPPORT Granskning av Intern kontroll avseende efterlevnad av redovisningslagen fakturahantering Vallentuna kommun Maj 2003 Carin Markström Anders Petersson (1) Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Revisionsrapport: Verifikationsgranskning. Revisionen har genom KPMG genomfört verifikationsgranskning. För revisorerna i Jämtlands Gymnasieförbund

Revisionsrapport: Verifikationsgranskning. Revisionen har genom KPMG genomfört verifikationsgranskning. För revisorerna i Jämtlands Gymnasieförbund Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört verifikationsgranskning. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns redovisade i sammanfattningen

Läs mer

Granskning av fakturahantering

Granskning av fakturahantering www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar Revisionskonsult Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Granskning av fakturahantering Lessebo kommun April 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se

Läs mer

Granskning av Staffanstorps kommuns leverantörsskulder och dess system

Granskning av Staffanstorps kommuns leverantörsskulder och dess system www.pwc.se Revisionsrapport Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Lotten Lasson, Revisionskonsult Henrik Friang, Risk manager Granskning av Staffanstorps kommuns leverantörsskulder och dess system

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Intern kontroll och säkerhet vid elektronisk handläggning av leverantörsfakturor. Arvika kommun. September 2005.

REVISIONSRAPPORT. Intern kontroll och säkerhet vid elektronisk handläggning av leverantörsfakturor. Arvika kommun. September 2005. REVISIONSRAPPORT Intern kontroll och säkerhet vid elektronisk handläggning av leverantörsfakturor Arvika kommun September 2005 Rolf Aronsson (1) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning av synpunkter...3

Läs mer

Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss

Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss 1 Innehållsförteckning Avsnitt Sida Ordlista 5 Inledning 10 Ramverk I Allmänt om standarden 11 II Ska-krav i standarden 13 III Definition av

Läs mer

Riktlinjer för hantering av brukares privata medel

Riktlinjer för hantering av brukares privata medel Dnr Son 2013/36 Riktlinjer för hantering av brukares privata medel Nedanstående regler och anvisningar är antagna av socialnämnden i Järfälla kommun 2013-03-07. Revidering beslutas av socialnämnden 2014-12-11

Läs mer

Revisionsrapport. Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Inger Hansén Viveca Karlsson

Revisionsrapport. Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Inger Hansén Viveca Karlsson Revisionsrapport Löpande granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner vid Kostnämnden Landstinget Västmanland Inger Hansén Viveca Karlsson 18 mars 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande

Läs mer

Vägledning Bokföring. Oktober 2014

Vägledning Bokföring. Oktober 2014 Vägledning Bokföring Oktober 2014 1 Vägledning Bokföring Innehållsförteckning Inledning...4 Förkortningslista...4 Lagregler, rekommendation (RKR 23 Bokföring) och kommentarer...5 Avsnitt I Inledande bestämmelser...5

Läs mer