LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2013-12-04"

Transkript

1 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen (20) 190 ATTESTREGLEMENTE OCH DESS TILLÄMPNINGSANVISNINGAR Dnr: LKS Attestreglementet är ett reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner och utgör en del av den interna kontrollen. Förslaget till attestreglemente är en redigering av attestreglemente antaget av kommunfullmäktige Redigeringen har bestått i att renodla och förtydliga de olika attestfunktionerna. En god intern kontroll ska säkerställa att resurser används i enlighet med fattade beslut. Detta förutsätter en tydlig och ändamålsenlig ansvarfördelning där fler än en person deltar i ett händelseförlopp. Kravet på tydlighet innebär bland annat att den som ska utföra en uppgift också förstår vad uppgiften innebär och vilket ansvar som kan komma utkrävas om uppgiften inte utförs på avsett sätt. I förslaget till attestreglemente ges möjlighet för kommunens bolag att besluta att tillämpa kommunens regelverk i tillämpliga delar. Ekonomienheten kommer att ta initiativ i denna riktning. I anslutning till redigeringen av attestreglementet har även tillämpningsanvisningar till attestreglementet utarbetats. Tillämpningsanvisningars syfte är att ge en tolkning för den praktiska hanteringen av attestreglementets regler. Beslutsunderlag Ekonomienhetens tjänsteskrivelse med anvisningar Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att anta förslaget till attestreglemente. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att anta förslaget till tillämpningsanvisningar till attestreglemente. Beslutet skickas till Kommunfullmäktige Justerare: Utdragsbestyrkande:

2 TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen Datum: Förvaltn/enhet: Ekonomienheten Handläggare: Helena Svensson Telefon: 0523/ E-post: ATTESTREGLEMENTE OCH DESS TILLÄMPNINGSANVISNINGAR Dnr: Attestreglementet är ett reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner och utgör en del av den interna kontrollen. Bifogade förslag till attestreglemente är en redigering av attestreglemente antaget av kommunfullmäktige Redigeringen har bestått i att renodla och förtydliga de olika attestfunktionerna. En god intern kontroll ska säkerställa att resurser används i enlighet med fattade beslut. Detta förutsätter en tydlig och ändamålsenlig ansvarfördelning där fler än en person deltar i ett händelseförlopp. Kravet på tydlighet innebär bland annat att den som ska utföra en uppgift också förstår vad uppgiften innebär och vilket ansvar som kan komma utkrävas om uppgiften inte utförs på avsett sätt. I förslaget till attestreglemente ges möjlighet för kommunens bolag att besluta att tillämpa kommunens regelverket i tillämpliga delar. Ekonomienheten kommer att ta initiativ i denna riktning. I anslutning till redigeringen av attestreglementet har även tillämpningsanvisningar till attestreglementet utarbetats. Tillämpningsanvisningars syfte är att ge en tolkning för den praktiska hanteringen av attestreglementets regler. Förslag till beslut: Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta förslaget till attestreglemente. Kommunstyrelsen beslutar att anta förslaget till Tillämpningsanvisningar till attestreglemente. EKONOMIENHETEN Lars-Erik Knutsson Tf ekonomichef Helena Svensson Ekonom

3 Kommunstyrelsen Förslag till Kommunstyrelens tillämpningsanvisningar till Attestreglemente, kontroll av ekonomiska transaktioner, i Lysekils kommun 1 Tillämpningsområde Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, både externa och interna. Reglementet gäller även ekonomiska transaktioner för medel som kommunen ålagts eller åtagit sig att förvalta. Kommunala bolag där kommunen har ett väsentligt inflytande utfärdar egna riktlinjer som i tillämpliga delar ska beakta kommunens regler. Reglementet och tillämpningsanvisningarna omfattar kommunens samtliga ekonomiska transaktioner. Reglementet reglerar kontroll av verifikationer. Med verifikation avses de uppgifter som dokumenterar en ekonomisk transaktion eller en vidtagen justering i bokföringen. Med ekonomisk transaktion avses alla förändringar i storleken och sammansättningen av kommunens förmögenhet som beror på kommunens ekonomiska relationer med omvärlden, såsom in- och utbetalningar, uppkomna fordringar och skulder samt andra åtgärder eller transaktioner som påverkar förmögenhetens storlek eller sammansättning. Detsamma gäller även ekonomiska transaktioner för, av kommunen, förvaltade fonder och andra tillfälliga samarbetsorganisationer i t ex projektform, där projektets ekonomiska transaktioner hanteras i kommunens redovisning. Reglementet avser: beställningar utfärdande av rekvisitioner leverantörsfakturor och externa ersättningar transfereringar/bidrag till enskilda löner avgiftsinkomster (både via debitering och inbetalning) övriga inkomster kontantförsäljning placering av likvida medel interna transaktioner och bokföringsorder transaktioner för förvaltade medel transaktioner för förmedlade medel 2 Syfte Syftet med reglementet är att bidra till god intern kontroll, skydda kommunens tillgångar, skydda personal och förtroendevalda från oberättigade misstankar och oegentligheter genom att oavsiktliga eller avsiktliga fel undviks. Detta genom att transaktioner blir korrekt bokförda. Syftet med reglementet är att säkerställa att samtliga transaktioner som bokförs är korrekta. För att undvika både oavsiktliga och avsiktliga brister måste därför samtliga transaktioner kontrolleras. Det är också viktigt att dessa kontroller görs så tidigt som möjligt för att undvika felaktigheter. Kontrollerna ska vara inbyggda i rutinerna och sedan förstärkas med kompletterande kontroller t ex som stickprovskontroll i efterhand.

4 3 Attestfunktioner I Lysekils kommun finns följande attestfunktioner: Godkännare/beställare Beslutsattestant Behörighetsattestant Vid elektronisk handel skall dessutom följande attestfunktioner tillämpas: Orderattestant Inleveransattestant Attest kan ske med hjälp av IT-stöd. Om attest ska utföras med hjälp av IT-stöd skall det finnas en av kommunstyrelsen fastställd rutin för tilldelning av behörighet, införande av systemförändringar och dokumentation av utförda kontroller. Godkännare/beställare ska kontrollera att varan eller tjänsten är beställd och har mottagits. Mottagningskontrollen kan skötas av någon annan, men godkännaren ansvarar för att den genomförts i och med sin attest. Godkännaren ska också kontrollera att leveransen/fakturan överensstämmer med beställning eller avtal avseende antal, kvalitet, pris och betalningsvillkor. Kontrollen ska även omfatta de lagstadgade krav som ställs på en verifikation. Kraven beskrivs närmare under 5 nedan. Godkännaren ansvarar också för att verifikationen konteras korrekt. Beslutsattestant ska kontrollera att granskningskontrollen är gjord och har genomförts av behörig person, är korrekt konterad samt att den ekonomiska transaktionen omfattas av behörigt beslut, t ex budgetbeslut, särskilda beslut i nämnd eller på delegation. Behörighetsattestanten kontrollerar att beslutsattestanten har rätt att attestera. Denna kontroll kan ske elektroniskt. Orderattestanten kontrollerar att beställning sker utifrån korrekt avtal. Orderattestanten kan i vissa fall attestera sin egen beställning. Inleveransattestanten kontrollerar att varor och tjänster har leverats och mottagits och att det stämmer med beställningen. 4 Ansvar Kommunfullmäktige antar attestreglementet. Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen ansvarar för övergripande uppföljning och utvärdering av reglementet och ska vid behov ta initiativ till förändring. Vidare ska kommunstyrelsen utfärda gemensamma tillämpningsanvisningar till reglementet. Kommunstyrelsen får medge undantag från reglementet. Kommunens nämnder utser attestansvariga och ersättare för dessa. Nämnd kan delegera uppdraget till förvaltningschef. Varje nämnd utfärdar vid behov ytterligare tillämpningsanvisningar för sitt verksamhetsområde. Förvaltningschefen ansvarar inom nämndens verksamhetsområde för att attestansvariga är informerade om reglerna och anvisningarnas innebörd. Beslutsattestant ska tillämpa fastställda anvisningar. Systemägare av IT-stöd ansvarar för att utforma och dokumentera rutiner för att tilldela behörigheter, införa systemförändringar och dokumentera utförda kontroller. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige har det övergripande ansvaret för en kommun och dess verksamheter. Kommunfullmäktige har också ansvar för uppföljning och kontroll av hela den kommunala verksamheten och har med stöd av det utfärdat ett attestreglemente. I kommunfullmäktiges uppdrag ingår också att besluta om ansvarsfrihet för nämnderna.

5 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Den ska också uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Det innebär att det är kommunstyrelsen som utarbetar tillämpningsanvisningar, initierar utvecklingsinsatser samt informerar och utbildar i kontrollfrågor. Ekonomienheten handhar det praktiska arbetet att utforma, presentera och tolka tillämpningsanvisningarna och gemensamma rutiner för intern kontroll och attester. Rutinerna dokumenteras och publiceras löpande. Ekonomienhetens kontroll av hur attestreglerna följs varierar beroende på typen av ekonomisk transaktion. Kommunens nämnder Nämnden utser attestanter och ersättare för dessa. Beslutsattestansvaret knyts till person eller befattning, om den är unik, och kodintervall med angivande av eventuella begränsningar. Varje nämnd svarar för att upprätta och hålla aktuella förteckningar över utsedda kontrollansvariga. Respektive nämnd ansvarar också för att vid behov, inom ramen för det av kommunfullmäktige antagna attestreglementet, utfärda egna anvisningar om attester inom det egna verksamhetsområdet. Vidare ansvarar de för att antagna regler och tillämpningsanvisningar avseende detta reglemente följs. Förvaltningschefen Förvaltningschefen ansvarar inom nämndens verksamhetsområde för att konkreta regler och anvisningar utformas så att en god intern kontroll kan upprätthållas. Dessa regler ska antags av respektive nämnd. Förvaltningschefen är skyldig att löpande rapportera till nämnden om hur den interna kontrollen fungerar enligt reglementet för intern kontroll. Attestansvarige Den attestantansvariges uppgift att kontrollera efterlevnaden av beslut, rutiner, underlag för transaktioner etc. Uppgiften är att genomföra detta på det sätt som är fastlagt och att reagera i händelse av att kontrollen visar en brist, behöver korrigeras etc. Systemägare av IT-stöd Systemägare ansvarar, i de fall attest sker elektroniskt, för att det finns rutiner för och dokumentation av behörighetshantering och tilldelning av behörigheter, systemändringar, kontroller som bidrar till en god intern kontroll och kontroller som är i överensstämmelse med attestreglerna. Kontroller är olika beroende på vilket system som används. 5 Kontroller Följande kontroller ska i tillämpliga fall utföras: Prestation Kvalitet Pris Villkor Beslut Behörighet Beslut Kontering Formalia vara eller tjänster har mottagits eller levererats mottagen eller levererad tjänst håller avtalad kvalitet pris överensstämmer med avtal, taxa, bidragsregler eller beställning beställningsvillkor mm är uppfyllda behöriga beslut finns nödvändiga attester har skett av behöriga personer transaktionen överensstämmer med beslut av behörig beslutsfattare konteringen är korrekt verifikationen uppfyller krav enligt lagstiftning Kontroll Vad kontrolleras Vem kontrollerar

6 Prestation Vara eller tjänst har mottagits eller levererats Godkännare/beställare/inleveransattestant Kvalitet Pris Villkor Mottagen eller levererad tjänst Godkännare håller avtalad kvalitet Pris överensstämmer med avtal, Godkännare taxa, bidragsregler eller beställning Betalningsvillkor m m är uppfyllda Godkännare Beslut Behöriga beslut finns Beslutsattestant Behörighet Nödvändiga attester har skett av behöriga personer Behörighetssattestant vid icke elektroniska verifikationer. För elektroniska verifikationer sker kontrollen i systemet. Kontering Konteringen är korrekt Beslutsattestant Formalia Verifikationen uppfyller krav enligt lagstiftning Godkännare Villkor Om betalningsvillkor framgår av avtal får avsteg göras enbart av den, som var Lysekils kommuns avtalspart, och endast i samråd med ekonomienheten. Formalia Enligt den kommunala redovisningslagen, KRL, ska en verifikation innehålla uppgifter om: när den upprättats när den ekonomiska händelsen inträffade vad den avser belopp vilken motpart det rör vilka handlingar som ligger till grund för händelsen och var originalhandlingen förvaras Enligt mervärdesskattelagen, ML, ska en faktura innehålla följande: fakturadatum fakturanummer säljarens momsregistreringsnummer säljarens och köparens namn och adress leveransdatum pris momssats och momsbelopp mängd/omfattning och art av fakturerade varor och tjänster Fakturor gällande representation, resor, konferenser, personalbefrämjande åtgärder, uppvaktningar och liknande ska styrkas med uppgifter om syfte samt vilka personer som deltagit. Vid kontokortsköp ska kvitto bifogas för att verifikationen ska bli komplett. Originalkvittot häftas till pappersfakturan. Kvitton till elektroniska verifikationer skannas och bifogas elektroniskt. Originalkvittot sparas. Utbetalningar Alla utbetalningar, förutom lönetransaktioner, ska kontrolleras av två personer. Det gäller såväl vid elektronisk hantering som vid manuell hantering av transaktioner i pappersformat. Därefter ska det vara ytterligare en behörighetsattest, vilket kan ske elektroniskt. Vid inköp med rekvisition krävs att denna undertecknas av beslutsattestanten. Syftet med en rekvisition är att mottagaren är garanterad betalning för fakturan samtidigt som beslutsattestanten redan vid beställningstillfället godkänner inköpet. Vid utbetalning av lön utgör anställningsavtal underlag för utbetalning. Attesten anses ske i samband med tecknandet av anställningsavtal. De anställda rapporterar sina avvikelser såsom övertid, mertid, obekväm arbetstid, sjukdom, semester och tjänstledighet i lönesystemet. Behörig chef attesterar avvikelserna. Övriga utbetalningar från lönesystemet såsom traktamente, bilersättning, färdtid och personliga utlägg i samband med resor sammanställs på en reseräkning som attesteras av behörig

7 chef. Registreringen i lönesystemet sker av lönehandläggare. Ytterligare uppgifter om ansvarfördelning styrs av respektive nämnds delegationsordning. Fakturering och inbetalningar För upprättande av underlag till kundfakturor krävs endast en attestant. Respektive nämnd ansvarar för att kompletterande kontroller sker att det säkerställs att allt som ska faktureras blir fakturerat i rätt tid samt till rätt belopp och villkor. Kontrollmoment består av att tillse att alla tjänster blir fakturerade. Om faktureringen är avtalsbaserad och återkommer månad efter månad skall även inregistreringen i fakturerings- eller ekonomisystemet kontrolleras av någon annan än den som gjort inregistreringen. Vid kreditering och makulering av kundfakturor ska minst två personer kontrollera en transaktion. Beslutsattest ska ske av attestbehörig. Samtliga kontroller vid inbetalning av bidrag/skatteintäkter/finansiella intäkter och andra externa inbetalningar kan utföras av samma person. Kompletterande kontroller görs för att säkerställa att alla inbetalningar erhålls i rätt tid samt till rätt belopp och villkor. Kassafunktionen Verifikationer i kommunens centrala kassafunktion upprättas och konteras endast av en attestant, eftersom dessa i huvudsak avser betalningsflöden och baseras på, från förvaltningarna redan attesterade, uppbokningar på förväntade fordringar och skulder. Utbetalningar från kassafunktionen kontrolleras och attesteras av två personer i förening enligt fullmakt. Rättelser och justeringar Om verifikationen avser rättelse av en felbokförd transaktion ska rättelsen innehålla en hänvisning till det fel som avses samt hänvisning till ursprungsverifikationen. På ursprungsverifikationen ska noteras att rättelse har skett. Vid rättelser, skall det anges när rättelsen har gjorts och vem som har gjort den. Om rättelse sker genom en särskild rättelsepost, skall det samtidigt säkerställas att det vid en granskning av den rättade bokföringsposten utan svårighet går att få kännedom om rättelsen. Kalkylmässiga kostnadsfördelningar och övriga interna kostnadsfördelningar Fördelningar, som sker via systembearbetningar såsom personalomkostnadspålägg, avskrivningar och internränta på anläggningstillgångar, behöver inte beslutsattesteras. Kontroll mot pris, villkor, formalia och beslut utförs av handläggaren. Loggning i ekonomisystem gäller som dokumentation av kontrollerna. Procentuella fördelningar eller á-prisfördelningar attesteras av beslutsattestanten vid periodvisa överenskommelser och utförs därefter löpande av handläggaren. 6 Kontrollernas utformning och utförande Kontrollrutinerna ska utformas så att den interna kontrollen inom respektive nämnd är tillräcklig. Vid utformningen av kontrollrutinerna ska följande krav beaktas: Ansvarsfördelning Kompetens Integritet Jäv Dokumentation Kontrollordning Ansvarsfördelnigen ska vara tydlig. Ingen person ska ensam hantera en transaktion från början till slut. Den som har rollen att utföra en kontrollåtgärd ska ha erforderlig kompetens för uppgiften. Den som utför kontroll av en annan person, särskilt av beslut, ska ha en självständig ställning gentemot den kontrollerande. Den som utför kontrollen får inte kontrollera in- och utbetalningar till sig själv eller närstående. Detsamma gäller utgifter av personlig karaktär. Detta innefattar också bolag och föreningar där den kontrollansvarige eller närstående har ägarintressen eller ingår i ledningen. Vidtagna kontrollåtgärder ska dokumenteras på ändamålsenligt sätt. De olika kontrollmomenten ska utföras i en logisk ordning så att effekten av en tidigare kontrollåtgärd inte förtas av en senare kontrollåtgärd. Ansvarsfördelningen Ansvarsfördelningen måste vara tydlig. En person ska aldrig hantera en transaktion från början till slut. För en leverantörsfaktura innebär det att händelsekedjan från beställning till betalning delas mellan godkännare och beslutsattestant och serviceenheten. På serviceenheten fördelas även arbetet med att lägga upp en leverantör i ekonomisystemet, registrera fakturor och betala fakturor mellan olika befattningshavare.

8 Kompetens Varje nämnd ansvarar för att den personal som tilldelas kontrolluppgifter informeras och utbildas i funktionen. För att få tillgång till kommunens datanät och system krävs kommunens säkerhetsutbildning i datahantering. För att få tillgång till fakturahanteringssystemet krävs genomgången kurs i det. Den senare kursen innehåller även information i Attestreglementet samt reglementets Tillämpningsanvisningar. Integritet Den som utför kontroll av en annan person ska ha en oberoende ställning gentemot den kontrollerade. Det är därför inte lämpligt att underställd personal kontrollerar överordnande. I de fall en sådan kontroll inte går att undvika bör alltid två personer var för sig genomföra kontrollen och attestera att den utförts. Jäv Den som utför kontrollen får inte kontrollera in- och utbetalningar till sig själv eller närstående. Med närstående menas far- och morföräldrar, föräldrar, make, barn och barns make, syskon eller syskons make eller barn. Med barn menas även styvbarn och fosterbarn. Med makar jämställs även de som är sammanboende som har eller har haft gemensamt barn eller tidigare varit gifta. Som makar anses också personer av samma kön som registrerat sitt partnerskap enligt lagen om registrerat partnerskap. Den som utför kontrollen får inte heller kontrollera utgifter av personlig karaktär för egen räkning. Detta innefattar också bolag och föreningar där den kontrollansvarige eller närstående har ägarintressen eller ingår i ledningen. Med personlig karaktär menas omkostnader eller andra inköp för attestantens egen yrkesutövning. Som exempel kan nämnas deltagande i konferenser och kurser, mobiltelefonräkning, egen reseräkning, representationsnota eller inköp av arbetsredskap etc. Dokumentation Elektroniska verifikationer dokumenteras genom elektronisk attest. Attest ska registreras av den som utfört kontrollen. Attest ska ske på sådant sätt att attesten i efterhand går att knyta till den person som utfört attesten. Om system inte bedöms uppfylla dessa krav ska den kontrollerande informationen tas ut på papper och genom underskrift attesteras som de pappersbaserade verifikationerna. Tabellstyrda och elektroniska kontroller ska framgå av systemdokumentationen. Av denna dokumentation ska även framgå hur fel hanteras. Då attest sker elektroniskt ansvarar systemägaren för att utforma och dokumentera rutiner för tilldelning av behörighet, införande av systemförändringar och dokumentation av utförda kontroller, historiken. Kontrollordning Vid kontroll och attest av pappersverifikationer ska godkännande utföras före beslutsattest. Behörighetskontroll sker efter beslutsattest. Registrering får inte ske för behörighetskontrollen har utförts. Vid den elektroniska kontrollen och attesten ska godkännande utföras före beslutsattest. Behörighetskontrollen utförs av systemet. 7 Genomförda kontroller Alla kontroller som utförts med godkänt resultat ska dokumenteras. För dokumentation av kontroller och attester av pappersverifikationer är huvudregeln att samtliga attester ska dokumenteras genom varaktig påskrift, hela namnet, på verifikationen. Påskriften ska anges på originalverifikationens framsida. Elektroniska verifikationer dokumenteras genom elektronisk attest. Attest ska registreras av den som utfört kontrollen. Attest ska ske på sådant sätt att attesten i efterhand går att knyta till den person som utfört attesten. Om system inte bedöms uppfylla dessa krav ska den kontrollerande informationen tas ut på papper och genom underskrift attesteras som de pappersbaserade verifikationerna. Elektroniska kontroller ska framgå av systemdokumentationen. Av denna dokumentation ska även framgå hur fel hanteras. Då attest sker elektroniskt ansvarar systemägaren för att utforma och dokumentera rutiner för tilldelning av behörighet, införande av systemförändringar och dokumentation av utförda kontroller. De olika kontrollmomenten ska utföras i en logisk ordning så att effekten av en tidigare kontrollåtgärd inte förändras av en senare kontrollåtgärd. Huvudregeln är att godkännarattesten genomför kontrollen först, beslutsattestanten därefter och behörighetsattestanten sist.

9 Felaktigheter Den som upptäcker brist har alltid skyldighet att agera! Om det vid genomförande av en kontroll upptäcks någon form av felaktighet varierar hanteringen beroende av felaktighet. Om felaktigheten avser en mottagen leverans, ska leverantören omgående kontaktas. Kontakten ska helst göras skriftligt men kan göras per telefon och sedan dokumenteras skriftligt, antingen som egen notering eller översändas per e-post eller brev. Om felaktigheten avser leverantörsfakturan och upptäcks vid första kontrollen ska den returneras med ett meddelande som anger varför kommunen inte kan ta emot fakturan. För en elektronisk faktura krävs att anledningen dokumenteras. Även om felaktigheten är ringa och felaktigheten kan avhjälpas med en kreditering ska detta noteras i fakturaloggen och fakturan inte betalas förrän kreditfakturan kommit och godkänts. Om fakturan inte tillhör Lysekils kommun eller innehåller stora brister ska fakturan makuleras. Anledningen ska anges i fakturaloggen och granskningsattestanten meddelar leverantören. Brister i konteringen, t ex fel konto eller objekt, felstansning etc., ska rättas med en bokföringsorder. Av bokföringsordern ska det klart framgå att det är en rättning och med en tydlig hänvisning tillbaka till den felaktiga verifikationen med angivande av det verifikationsnumret. Samtidigt ska det manuellt antecknas på den felaktiga verifikationen att den är rättad i en ny, det nya verifikationsnumret, datum och namnteckning. Andra felaktigheter, vars omfattning och karaktär initialt är svåra att bedöma, ska i normalfallet rapporteras till närmast överordnad chef så snart det kan ske. Om en första intern utredning på förvaltningen inte kan fastställa om felaktigheten är oavsiktligt eller inte, eller ta ställning till felaktighetens omfattning, bör i första hand ekonomienheten informeras. Gemensamt tas sedan beslut om en oberoende revisor bör kontaktas. Vid misstanke om brott bör såväl förvaltningschef som kommunledningskontoret informeras snarast möjligt, vilka har att ta ställning till polisanmälan. Definitioner Attest: Ekonomisk transaktion: Verifikation: Intern kontroll: Intyga att en kontroll utförts utan anmärkning. Attesten dokumenteras på en verifikation. Dokumentation av attest kan göras både manuellt och elektroniskt. Alla förändringar i storleken och sammansättningen av en kommuns förmögenhet som beror på relationer med omvärlden, såsom in- och utbetalningar, uppkomna fordringar och skulder samt andra åtgärder som påverkar förmögenhetens storlek eller sammansättning. Definition enligt den kommunala redovisningslagen, KRL. En handling som utgör underlag för ekonomisk transaktion Den process, som med rimlig grad, säkerställer att följande mål uppfylls: ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m m

Tillämpningsanvisningar till reglemente för kontroll av verifikationer i Värmdö kommun

Tillämpningsanvisningar till reglemente för kontroll av verifikationer i Värmdö kommun Tillämpningsanvisningar till reglemente för kontroll av verifikationer i Värmdö kommun Allmänt Reglerna för kontroll av verifikationer är en del av den interna kontrollen. Intern kontroll är en process

Läs mer

Reglemente för kontroll av verifikationer

Reglemente för kontroll av verifikationer Reglemente för kontroll av verifikationer Beslutade av kommunfullmäktige den 19 december 2005, 219. Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2006. 1 Omfattning Detta reglemente gäller för kommunens

Läs mer

Generella tillämpningsanvisningar till attestreglementet för Lidköpings kommun

Generella tillämpningsanvisningar till attestreglementet för Lidköpings kommun Generella tillämpningsanvisningar till attestreglementet för Lidköpings kommun Antagna av kommunstyrelsen 2012-10-31 Dessa tillämpningsanvisningar är ett komplement till attestreglementet och skall användas

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till Attestreglemente

Tillämpningsanvisningar till Attestreglemente Tillämpningsanvisningar till Attestreglemente Antagen av Kommunfullmäktige 27 oktober 2008 212 Innehållsförteckning Sid nr. Ordlista 3 1 Inledning 4 2 Omfattning 5 3 Målsättning 6 4 Kommunstyrelsens ansvar

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2007-10-15 LS-LED07-316 134 Tillämpningsanvisningar till attestreglemente Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen fastställer föreliggande tillämpningsanvisningar

Läs mer

REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER

REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER antaget av kommunfullmäktige den 31 maj 2007, 88. 1 Omfattning Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING

FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING Attestreglemente Omfattning 1 Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt

Läs mer

Reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner

Reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner Styrande dokument Senast ändrad 2012-11-20 Reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Personalkontoret Dokumentnamn Reglemente för kontroll av ekonomiska

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva februari 2009 6:3 TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ATTESTREGLEMENTE 1 Omfattning Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive

Läs mer

Attestreglemente Utbildningsnämnden och dess förvaltning

Attestreglemente Utbildningsnämnden och dess förvaltning Malmö stad Utbildningsnämnden Attestreglemente Utbildningsnämnden och dess förvaltning Fastställd av Utbildningsnämnden den Utbildningsförvaltningen Besökadress: Ledebursgatan 5 Postadress Box 171 95 200

Läs mer

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1(8) TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1 Omfattning Med ekonomiska händelser avses alla förändringar i storleken och sammansättningen av förmögenheten som beror på ekonomiska

Läs mer

Tillämpningsanvisningar. till

Tillämpningsanvisningar. till Tillämpningsanvisningar till Attestreglemente för Nordanstigs kommun KS 10 / 2010 KF 10 / 2010 98 Innehållsförteckning Sid Inledning 2 1. Omfattning 2 2. Ansvarsfördelning 3 3. Attestberättigade 3 4. Attest

Läs mer

Syftet med reglerna i attestreglementet är att säkerställa att transaktioner som bokförs är korrekta avseende:

Syftet med reglerna i attestreglementet är att säkerställa att transaktioner som bokförs är korrekta avseende: ATTESTREGLEMENTE med tillämpningsanvisningar Omfattning Detta reglemente gäller för Ystads kommuns samtliga transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagts

Läs mer

Riktlinjer för attest med tillämpningsanvisningar

Riktlinjer för attest med tillämpningsanvisningar 2014 06 11 Riktlinjer för attest med tillämpningsanvisningar Fastställd av KS 2014 08 19, 175 Riktlinjerna gäller fr o m 2014 09 15 Kommunstyrelsen har i Riktlinjer för ekonomi och verksamhetsstyrning

Läs mer

Attestreglemente för Eda kommun

Attestreglemente för Eda kommun Attestreglemente för Eda kommun 1 Reglementets omfattning mm Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive alla in- och utbetalningar, löneadministration för kommunens anställda,

Läs mer

REGLEMENTE FÖR ATTEST

REGLEMENTE FÖR ATTEST FÖRFATTNINGSSAMLING Nr R 23 1 (3) REGLEMENTE FÖR ATTEST Fastställt av kommunfullmäktige 2009-03-30, 24 1 Tillämpningsområde Kommunens styrelse/nämnder ska se till att bestämmelserna i detta reglemente

Läs mer

REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV VERIFIKATIONER ULRICEHAMNS KOMMUN. Antaget av kommunfullmäktige 2013-03-25, 43

REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV VERIFIKATIONER ULRICEHAMNS KOMMUN. Antaget av kommunfullmäktige 2013-03-25, 43 2013-01-17 REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV VERIFIKATIONER ULRICEHAMNS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2013-03-25, 43 (ersätter reglemente antaget av kommunfullmäktige 1992, 179) OBS! Fr o m 2013-09-01 ny

Läs mer

Attestreglemente Regler för kontroll av verifikationer

Attestreglemente Regler för kontroll av verifikationer Attestreglemente Regler för kontroll av verifikationer Antagen av Kommunfullmäktige 27 oktober 2008 212 Ordlista Attest: Attestant: Ekonomisk transaktion: Att intyga att en kontroll utförts utan anmärkning.

Läs mer

Kommunal författningssamling för. Östra Göinge kommun

Kommunal författningssamling för. Östra Göinge kommun Kommunal författningssamling för Östra Göinge kommun Nr 25 Dnr KS 2010/806.003 Antaget av KS 2010-09-08, 124 Reglemente för kontroll av verifikationer 1 Omfattning och målsättning Detta reglemente gäller

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19

ATTESTREGLEMENTE 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19 ATTESTREGLEMENTE 1 Bakgrund och syfte Attestreglementet ingår som en del i kommunens internkontroll. Internkontrollens huvudsakliga syfte är att förbättra effektiviteten

Läs mer

Kontroll av verifikationer en vägledning för kontrollmiljö och attestregler

Kontroll av verifikationer en vägledning för kontrollmiljö och attestregler Kontroll av verifikationer en vägledning för kontrollmiljö och attestregler www.sfti.se Datum: 2013-06-03 Dnr: 3.2 672/2013 ESV-nr: 2013:40 Copyright: Ekonomistyrningsverket och Sveriges kommuner och landsting

Läs mer

Attestreglemente för Motala kommun

Attestreglemente för Motala kommun Kommunal författningssamling Attestreglemente för Motala kommun Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 05/KS 0304 Datum: 2005-10-24 Paragraf: KF 113 Reviderande instans: Kommunfullmäktige

Läs mer

Riktlinje Attestreglemente för Karlskoga kommun

Riktlinje Attestreglemente för Karlskoga kommun Riktlinje Attestreglemente för Karlskoga kommun Fastställd av: KF 122, 2014-09-23 Revideras senast: 2016-12-31 Innehåll Riktlinje - Attestreglemente... 3 Omfattning... 3 Angränsande styrdokument... 3 Syfte...

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. Kommunfullmäktige. Sammanträde 10 mars 2015 klockan 18 i fullmäktigesalen, stadshuset. Ärende Beteckning Förslag

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. Kommunfullmäktige. Sammanträde 10 mars 2015 klockan 18 i fullmäktigesalen, stadshuset. Ärende Beteckning Förslag KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-03-02 Kommunfullmäktige Sammanträde 10 mars 2015 klockan 18 i fullmäktigesalen, stadshuset Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare och tid för justering Anders

Läs mer

Katrineholms kommuns författningssamling

Katrineholms kommuns författningssamling Kommunstyrelsens handling nr 38/2008 Katrineholms kommuns författningssamling Reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner Antaget av kommunfullmäktige 1992-02-24, 86 Reviderat av kommunfullmäktige

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern Fastställda av KS 144 2012-05-15 1(6) Sten-Inge Lilja sten-inge.lilja@bengtsfors.se till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern E-post Telefon Fax Hemsida Bengtsfors

Läs mer

Reglemente. Attest och kontroll av ekonomiska transaktioner. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2009-09-23

Reglemente. Attest och kontroll av ekonomiska transaktioner. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2009-09-23 Reglemente Attest och kontroll av ekonomiska transaktioner Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2009-09-23 Datum: 2012-01-24 Dnr: Sida: 2 (10) Reglemente för attest och kontroll av ekonomiska

Läs mer

Stockholms stads regler för ekonomisk förvaltning, antagen av kommunfullmäktige

Stockholms stads regler för ekonomisk förvaltning, antagen av kommunfullmäktige Regler för ekonomisk förvaltning Sida 1(18) Diarienr ST2008-1677/12 Fastställd av Styrelsen Datum 2007-05-24 Revidering VD godkänd av Stockholms stads regler för ekonomisk förvaltning, antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Reglemente för attest

Reglemente för attest Reglemente för attest Antagen av kommunfullmäktige, 2006-10-30, 67 Sidan 1 Attestreglemente för Vara kommun 1 Tillämpningsområde Reglementet omfattar kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive

Läs mer

Granskning av intern kontroll av leverantörsfakturor

Granskning av intern kontroll av leverantörsfakturor www.pwc.se Revisionsrapport Cecilia Fehling Revisionskonsult Malin Kronmar Revisionskonsult Caroline Liljebjörn Cert. kommunal revisor 28 Granskning av intern kontroll av leverantörsfakturor Kalmar kommun

Läs mer