Nämndens styrning och interna kontroll av verksamheten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nämndens styrning och interna kontroll av verksamheten"

Transkript

1 SLUTDOKUMENT 1(2) För kännedom; Kommunstyrelsen Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Miljö- och byggnämnden Socialnämnden Nämndens styrning och interna kontroll av verksamheten I egenskap av Kiruna kommuns förtroendevalda revisorer har vi granskat miljö- och byggnämndens samt socialnämndens styrning och interna kontroll av respektive verksamhet. I granskningen har vi biträtts av sakkunniga från. Syftet har varit att bedöma om berörda nämnder säkerställt att den interna styrningen och kontrollen är tillräcklig inom respektive nämnds ansvarsområde. Vi har uppmärksammat att nämnderna har påbörjat en process för att utveckla den interna kontrollen. Vidare har vi gjort följande iakttagelser och bedömningar: Organisation och ansvar avseende den interna kontrollen bedöms ha definierats på ett tydligt sätt på kommunövergripande nivå. I och med fullmäktiges reglemente för intern kontroll bedöms det finnas ändamålsenliga riktlinjer avseende den interna styrningen och kontrollen. Styrdokument i form av internkontrollplaner har upprättats av båda granskade nämnder. Dessa är dock fortfarande under utveckling och här noterar vi att miljö- och byggnämnden har kommit längre än socialnämnden i arbetet med verksamhetsplan och samlad internkontrollplan. Väsentlighets- och riskanalys har, inför år 2012, genomförts av miljö- och byggnämndens förvaltning. Analysen har genomförts och dokumenterats på angivet sätt i nämndens verksamhetsplan. Analysen bedöms också ha beaktats i nämndens interna styr- och kontrollprocess då risker och kontrollåtgärder har en tydlig koppling till uppsatta mål och planerad uppföljning. Analys av risker avseende den finansiella rapporteringen har ännu inte fastställts. När det gäller socialnämnden uppmärksammas att riskanalys och bedömning fortfarande pågår. Då processen med risk- och väsentlighetsanalyser börjat tillämpas först under innevarande år i båda nämnderna är det ännu för tidigt att bedöma kontinuiteten när det gäller analyserna. Då det ännu inte finns fungerande rutin för tillämpning av internkontrollplanerna görs bedömningen att styr- och kontrollåtgärder ännu inte genomförs i enlighet med upprättade planer. Bedömningen avser såväl socialnämnden som miljö- och byggnämnden.

2 SLUTDOKUMENT 2(2) Via fullmäktiges nya anvisningar bedöms det finnas dokumenterade system/rutiner för identifiering och distribution av relevant information. Vidare bedömer vi att det i stort finns tillräckligt tydliga informationskanaler i organisationen vad avser såväl nya regler/rutiner som upptäckta brister i befintliga rutiner. Socialnämnden har dock behov av att hitta former för tillförlitlig informationsöverföring mellan förvaltning och nämnd. Vi noterar att nämnderna, i och med fastställda internkontrollplaner, reglerat när uppföljning av beslutat styr- och kontrollsystem ska ske framgent. Ingen av nämnderna har genomfört någon utvärdering av internkontrollsystemet för år Vår bedömning är därför att det ännu inte sker någon kontinuerlig utvärdering av nämndernas styr- och kontrollsystem. Vi uppmärksammar även att miljö- och byggnämnden ännu inte behandlat åtgärdsplan som efterfrågats med anledning av revisionens tidigare granskning (2010) av tillsynsverksamheten. Sammanfattningsvis gör vi bedömningen att berörda nämnder ännu inte säkerställt att den interna styrningen och kontrollen är tillräcklig inom respektive nämnds ansvarsområde. Vi uppmärksammar dock att en utvecklingsprocess har påbörjats inom området. Fullt tillämpad och förankrad bedöms det nya arbetssättet kunna ge nämnderna stärkta möjligheter till en god intern kontroll. För Kiruna kommuns revisorer Roger Aitomäki, ordförande Peter Scherman, vice ordförande Bilaga: Revisionsrapport Nämndens styrning och interna kontroll av verksamheten,, augusti 2012

3 Revisionsrapport Nämndens styrning och interna kontroll av verksamheten Kiruna kommun Linda Marklund, revisionskonsult Robert Bergman, revisionskonsult

4 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning Inledning Bakgrund Syfte och revisionsfråga Metod och avgränsning Granskningsresultat Styr- och kontrollmiljö Kommunövergripande anvisningar Miljö- och byggnämnden Socialnämnden Väsentlighets- och riskanalys Kommunövergripande anvisningar Miljö- och byggnämnden Socialnämnden Styr- och kontrollåtgärder Kommunövergripande styrdokument Miljö- och byggnämnden Socialnämnden Information och kommunikation Kommunövergripande anvisningar Miljö- och byggnämnden Socialnämnden Tillsyn Kommunövergripande styrdokument Miljö- och byggnämnden Socialnämnden Uppföljning av tidigare granskning Kiruna kommun

5 1. Sammanfattning På uppdrag av kommunens revisorer har granskat styrning och intern kontroll inom socialnämnden samt miljö- och byggnämnden. Syftet har varit att bedöma om berörda nämnder säkerställt att den interna styrningen och kontrollen är tillräcklig inom respektive nämnds ansvarsområde. Vi uppmärksammar att nämnderna har påbörjat en process för att utveckla den interna kontrollen. Granskningens iakttagelser och bedömningar i övrigt sammanfattas nedan. Vår bedömning är att organisation och ansvar avseende den interna kontrollen har definierats på ett tydligt sätt på kommunövergripande nivå. I och med fullmäktiges reglemente för intern kontroll bedöms det finnas ändamålsenliga riktlinjer avseende den interna styrningen och kontrollen. Styrdokument i form av internkontrollplaner har upprättats av båda granskade nämnder. Dessa är dock fortfarande under utveckling och här noterar vi att miljö- och byggnämnden har kommit längre än socialnämnden i arbetet med verksamhetsplan och samlad internkontrollplan. Väsentlighets- och riskanalys har, inför år 2012, genomförts av miljö- och byggnämndens förvaltning. Analysen har genomförts och dokumenterats på angivet sätt i nämndens verksamhetsplan. Analysen bedöms också ha beaktats i nämndens interna styr- och kontrollprocess då risker och kontrollåtgärder har en tydlig koppling till uppsatta mål och planerad uppföljning. Analys av risker avseende den finansiella rapporteringen har ännu inte fastställts. När det gäller socialnämnden uppmärksammas att riskanalys och bedömning fortfarande pågår. Då processen med riskoch väsentlighetsanalyser börjat tillämpas först under innevarande år i båda nämnderna är det ännu för tidigt att bedöma kontinuiteten när det gäller analyserna. Då det ännu inte finns fungerande rutin för tillämpning av internkontrollplanerna görs bedömningen att styr- och kontrollåtgärder ännu inte genomförs i enlighet med upprättade planer. Bedömningen avser såväl socialnämnden som miljö- och byggnämnden. Via fullmäktiges nya anvisningar bedöms det finnas dokumenterade system/rutiner för identifiering och distribution av relevant information. Vidare bedömer vi att det i stort finns tillräckligt tydliga informationskanaler i organisationen vad avser nya regler/rutiner som upptäckta brister i befintliga rutiner. Socialnämnden har dock behov av att hitta former för tillförlitlig informationsöverföring mellan förvaltning och nämnd. Vi noterar att nämnderna, i och med fastställda internkontrollplaner, reglerat när uppföljning av beslutat styr- och kontrollsystem ska ske framgent. Ingen av nämnderna har genomfört någon utvärdering av internkontrollsystemet för år Vår bedömning är därför att det ännu inte sker någon kontinuerlig utvärdering av nämndernas styr- och kontrollsystem. Kiruna kommun 1 av 12

6 Vi uppmärksammar även att miljö- och byggnämnden ännu inte behandlat åtgärdsplan som efterfrågats med anledning av revisionens tidigare granskning (2010) av tillsynsverksamheten. Sammanfattningsvis gör vi bedömningen att berörda nämnder ännu inte säkerställt att den interna styrningen och kontrollen är tillräcklig inom respektive nämnds ansvarsområde. Vi uppmärksammar dock att en utvecklingsprocess har påbörjats inom området. Fullt tillämpad och förankrad bedöms det nya arbetssättet kunna ge nämnderna möjligheter till en god intern kontroll. I syfte att utveckla nämndernas interna kontroll rekommenderas följande: Respektive nämnd bör överväga att komplettera de kommunövergripande riktlinjerna med nämndsspecifika rutinbeskrivningar för god intern kontroll. Nämnden rekommenderas även att säkerställa att upprättade styrdokument och rutinbeskrivningar görs kända och tillämpas i verksamheterna. Socialnämnden: Säkerställ att ett tillfredsställande och tillförlitligt informationsutbyte sker mellan nämnd och verksamhet. Kiruna kommun 2 av 12

7 2. Inledning 2.1. Bakgrund Organisationer bör sträva efter en balans mellan risk och kontroll. Det gäller att varken över- eller underkontrollera. Med risk i detta sammanhang avses framför allt att verksamhetens mål inte uppfylls, men även risk för förtroendeskada. Det är ledningens uppgift att hantera de risker som finns i arbetet med att nå verksamhetens mål. Ytterst är det kommunens styrelser och nämnder som ansvarar för att kontrollen över verksamhetens ekonomi och kvalitet är tillräcklig. Detta innebär att nämnderna ansvarar för att utöva styrning så att verksamheten bedrivs effektivt och med rätt kvalitet, att det finns säkra rutiner som förhindrar förluster och som säkerställer att redovisningen är rättvisande. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret. Nämndernas ansvar i arbetet med att säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som finns i verksamheten och med en tillräcklig intern kontroll framgår av kommunallagen 6 kap 7. Revisorerna har i sin analys av väsentlighet och risk identifierat behov att granska hur socialnämnden och miljö- och byggnämnden utövar sin interna styrning och om den interna kontrollen är tillräcklig Syfte och revisionsfråga Granskningen syftar till att bedöma och besvara följande revisionsfråga: Har berörda nämnder säkerställt att den interna styrningen och kontrollen är tillräcklig inom respektive nämnds ansvarsområde? För att besvara granskningens övergripande revisionsfråga har följande kontrollmål, med utgångspunkt från COSO-modellens fem komponenter, varit styrande för granskningen: Styr- och kontrollmiljö Organisation och ansvar avseende den interna kontrollen är definierad på ett tydligt sätt. Det finns styrdokument, riktlinjer och rutiner avseende den interna styrningen och kontrollen. Väsentlighets- och riskanalys Det genomförs kontinuerliga väsentlighets- och riskanalyser av verksamheten och dessa beaktas i den interna styr- och kontrollprocessen. Kiruna kommun 3 av 12

8 Styr- och kontrollåtgärder Det genomförs styr- och kontrollåtgärder i enlighet med antagen internkontrollplan. Information och kommunikation Det finns system/rutiner för identifiering och distribution av relevant information. Det finns tydliga informationskanaler i organisationen såväl vad avser nya regler/rutiner som upptäckta brister i befintliga rutiner Tillsyn Det sker kontinuerlig utvärdering av styr- och kontrollsystem Metod och avgränsning Granskningen har avgränsats till att gälla socialnämndens samt miljö- och byggnämndens respektive ansvarsområde. Granskningen har genomförts via dokumentanalys (bl.a. fullmäktiges reglemente för intern kontroll samt nämndernas internkontrollplaner och måldokument). Vidare har intervjuer genomförts med ordförande samt 2 ledamöter från respektive nämnd. Intervjuer har även genomförts med förvaltningscheferna och kommunstrateg. Intervjufrågorna har baserats på COSO-metodens fem ömsesidigt beroende komponenter som tillsammans omfattar intern styrning och kontroll: Styr- och kontrollmiljö Väsentlighets- och riskanalyser Styr- och kontrollåtgärder Information och kommunikation Tillsyn Kiruna kommun 4 av 12

9 3. Granskningsresultat 3.1. Styr- och kontrollmiljö Kommunövergripande anvisningar Kommunfullmäktige har, i februari 2012, reviderat reglementet för intern kontroll. Till reglementet hör nu även en instruktion för organisationen och arbetet med den interna kontrollen. Syftet med anvisningarna är att via god intern kontroll i styrelse och nämnder åstadkomma att: - Verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv. - Finansiell information och rapportering är tillförlitlig. - Tillämpliga lagar och förordningar efterlevs. I anvisningarna anges bl.a. följande när det gäller organisation och ansvar i kommunen: - Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret att se till att det finns en god intern kontroll hos kommunens nämnder och förvaltningar. I detta ligger ett ansvar för att en organisation kring intern kontroll upprättas. - Respektive nämnd ska bl.a. se till att regler och anvisningar för den interna kontrollen antas samt att internkontrollplan antas och riskanalyser genomförs årligen. Vidare beskriver reglementet ansvar för förvaltningschef, verksamhetsansvariga och medarbetare. Av anvisningarna framgår vidare att kommunens arbete med risk, intern styrning och kontroll ska vara förankrat i kommunens övergripande styrprocess. En kommunövergripande mall har också upprättats för sammanställd dokumentation av risker och kontrollåtgärder i relation till uppsatta mål. I övrigt uppmärksammas att kommunfullmäktige i februari 2010 fastställt vision, inriktning och övergripande mål för kommunen. Av budgetdirektiv framgår att fullmäktige har prioriterat följande tio inriktningar fram till och med år 2015: demokrati, organisation, minoritetsspråk, samhällsservice, bostäder, kultur och fritid, skola och barnomsorg, äldreomsorg, näringsliv och miljö Miljö- och byggnämnden Nämnden har, i april 2012, fastställt verksamhetsplan inklusive internkontrollplan Verksamhetsplanen innehåller förvaltningsövergripande inriktningar, strategier samt mål på kort och lång sikt. De långsiktiga målsättningarna har formulerats med utgångspunkt i fullmäktiges tio övergripande inriktningar och målsättningar. Målen har formulerats som aktivitetsmål och som resultatmål (kvalitet). Kiruna kommun 5 av 12

10 Verksamhetsplanen innehåller även en samlad internkontroll- och åtgärdsplan. Planen har upprättats enligt den kommunövergripande mallen. Angivna kontrollmoment utgår från nämndens målsättningar. Av intervjuer framgår att den av nämnden beslutade internkontrollplanen i efterhand har reviderats något av förvaltningen. Målsättningarna har utarbetats av förvaltningens ledningsgrupp. Målen har sedan behandlats av presidiet och slutligen av nämnden. Av intervjuer framgår att oppositionen hade invändningar mot vissa av målsättningarna. Samtliga av de intervjuade nämndsrepresentanter upplever dock det nya systemet för målstyrning och internkontroll som mycket bra. Det upplevs tidigare inte ha funnits någon tydlig styrning, målsättning eller kontroll Socialnämnden Socialnämnden har, i april 2012, antagit måldokument och internkontrollplan Måldokumentet innehåller nämndens vision samt mål på kort och lång sikt. Målen har formulerats utifrån sju av fullmäktiges tio beslutade perspektiv. Målen har formulerats som aktivitetsmål och som resultatmål (kvalitet). Målsättningarna har utarbetats av nämndens ledamöter och förvaltningens ledningsgrupp. Av intervju med förvaltningschef framgår att arbetet med nämndens måldokument och internkontrollplan upplevs ha tagit lång tid och ännu inte är färdigt. Avsikten är att ledningsgruppen ska avsätta två halvdagar till att arbeta vidare med planens innehåll. Granskningen visar att fastställd internkontrollplan inte har upprättats i enlighet med den nya kommunövergripande mallen. Beslutade kontrollmoment har heller inte satts i relation till nämndens målsättningar. Av intervju med ledamöter från nämnden framgår att dessa upplever att den nya styrmodellen och målsättningarna känns bra. När det gäller internkontroll uppger ledamöterna att detta är viktigt men att de känner sig för lite insatta i detta. Behov finns av att utveckla detta område. Bedömning: Vår bedömning är att organisation och ansvar avseende den interna kontrollen har definierats på ett tydligt sätt på kommunövergripande nivå. Bedömningen baseras på att dessa områden tydliggjorts och dokumenterats i fullmäktiges reglemente för internkontroll. Vår bedömning är vidare att det, i och med fullmäktiges reglemente för intern kontroll, finns ändamålsenliga riktlinjer avseende den interna styrningen och kontrollen. Styrdokument i form av internkontrollplaner har upprättats av båda de granskade nämnderna. Dokumenten är dock fortfarande under utveckling och här noterar vi att miljö- och byggnämnden har kommit längre än socialnämnden i arbetet med verksamhetsplan och samlad internkontrollplan. Socialnämnden har exempelvis ännu inte fastställt samlad verksamhetsplan innehållande kontrollmoment med koppling till nämndens mål. Framgent bör nämnderna även komplettera sitt arbete med rutinbeskrivningar för de kontrollmoment som ska genomföras enligt internkontrollplan. Kiruna kommun 6 av 12

11 3.2. Väsentlighets- och riskanalys Kommunövergripande anvisningar Av fullmäktiges reglemente för intern kontroll framgår att varje nämnd har skyldighet att årligen genomföra två riskbedömningar (övergripande riskanalys samt analys av finansiell rapportering). Av tillhörande anvisningar till reglementet framgår hur dessa ska genomföras: - Riskbedömning ska genomföras av verksamhetens ledningsgrupp. - Risker som hotar verksamhetens övergripande måluppfyllelse eller som kan skapa felaktigheter i den finansiella rapporteringen ska identifieras och värderas. - Riskbedömningarna ska ingå i verksamhetens övergripande verksamhetsplan och översändas till kommunstyrelsen Miljö- och byggnämnden Granskningen visar att nämndens verksamhetsplan 2012 även innehåller en riskanalys och en sammanställd bedömning av riskerna för respektive målsättning. Sammanställningen är upprättad enligt den kommungemensamma mallen. Riskanalys och bedömning av risker för den finansiella rapporteringen har ännu inte genomförts. Riskanalysen har genomförts i början av år 2012 av förvaltningens ledningsgrupp (förvaltningschef och avdelningschefer). Av intervjuer framgår att förvaltningen upplever att det finns behov av att utveckla sina arbetsformer för riskanalyser. Väsentliga risker har identifierats men förvaltningschefen uppger att de ännu är ovana att utarbeta riskanalyser. Granskningen visar att riskanalysen ännu inte tillsänts kommunstyrelsen Socialnämnden Granskningen visar att nämndens måldokument och internkontrollplan saknar dokumenterad riskbedömning. Av intervjuer framgår dock att en riskbedömning med koppling till nämndens målsättningar håller på att utarbetas av ledningsgruppen, enligt den kommunövergripande mallen. Bedömning: Väsentlighets- och riskanalys har, inför år 2012, genomförts av miljöoch byggnämndens förvaltning. Analysen har genomförts och dokumenterats på angivet sätt i nämndens verksamhetsplan. Analysen bedöms också ha beaktats i nämndens interna styr- och kontrollprocess då risker och kontrollåtgärder har en tydlig koppling till uppsatta mål och planerad uppföljning. Analys av risker avseende den finansiella rapporteringen har ännu inte genomförts. När det gäller socialnämnden uppmärksammas att riskanalys och bedömning fortfarande pågår. Kiruna kommun 7 av 12

12 Då processen med risk- och väsentlighetsanalyser börjat tillämpas först under innevarande år i båda nämnderna är det ännu för tidigt att bedöma kontinuiteten när det gäller analyserna. Vi rekommenderar att såväl socialnämnden som miljö- och byggnämnden utvecklar rutiner och arbetssätt för att åstadkomma kontinuerliga riskanalyser avseende såväl måluppfyllelse som finansiell rapportering Styr- och kontrollåtgärder Kommunövergripande styrdokument I fullmäktiges reglemente anges att: - Kontrollåtgärder ska fastställas för samtliga risker i nämndernas internkontrollplan. - Ansvarig för genomförande av åtgärderna ska fastställas samt till vem och hur ofta avrapportering av status ska ske Miljö- och byggnämnden Granskning av nämndens fastställda plan för intern kontroll år 2012 visar att denna innehåller information om kontrollåtgärder för i stort sett samtliga identifierade risker. Det framgår även vem som ansvarar för avrapportering till nämnd. Av intervjuer framgår att en internkontrollplan utarbetades under år 2011 men att denna aldrig tillämpats Socialnämnden Granskning av nämndens internkontrollplan visar att denna innehåller sex kontrollområden, dock har det inte angivits vilket kontrollmoment som ska genomföras. Kontrollområdena har ingen koppling till riskbedömning och måluppfyllelse. Detta uppges bero på att arbete med nämndens målsättningar fortfarande pågick. Ansvarig för samtliga kontrollområden är förvaltningschef och avrapportering ska ske till nämnd. Av intervjuer framgår att nämnden inte har utfört kontroller enligt internkontrollplan under år Bedömning: Vår granskning visar att det under föregående år inte i någon av de granskade nämnderna genomförts styr- och kontrollåtgärder i enlighet med antagen internkontrollplan. Ny internkontrollplan har upprättats i verksamheterna under år Miljö- och byggnämndens plan har upprättats enligt de nya kommunövergripande anvisningarna. Då det ännu inte finns fungerande rutin för tillämpning av planerna görs bedömningen att styr- och kontrollåtgärder ännu inte genomförs i enlighet med upprättade planer. Bedömningen avser såväl socialnämnden som miljö- och byggnämnden. Kiruna kommun 8 av 12

13 3.4. Information och kommunikation Kommunövergripande anvisningar I fullmäktiges reglemente regleras i viss utsträckning hur information ska förmedlas mellan nämnd och styrelse samt mellan förvaltning och nämnd. Följande framgår: - Verksamhetsansvariga chefer är skyldiga att informera anställda om regler och anvisningar. - Förvaltningschefen är skyldig att löpande rapportera till nämnden hur den interna kontrollen fungerar. - Samtliga medarbetare ansvarar för att upptäckta fel och brister kommer till berörd chefs kännedom. Granskningen visar att informationskanaler på kommunövergripande nivå finns i form av koncernledningsmöten som kontinuerligt anordnas under ledning av kommunchefen. Samtliga förvaltningschefer och nämndsordförande är inbjudna till dessa träffar. Av intervjuer framgår att intern kontroll diskuterats vid ett flertal tillfällen de senaste åren. Som exempel kan nämnas att information om vilka kommungemensamma mallar som ska användas i internkontrollarbetet har givits vid dessa träffar Miljö- och byggnämnden Förvaltningens ledningsgrupp fungerar i viss utsträckning som ett forum för identifiering och distribution av relevant information inom förvaltningen. Under året har arbetet med intern kontroll varit ett aktuellt samtalsämne i denna grupp då arbete med riskanalys och internkontrollplan pågått. Nämndens samtliga ledamöter och förvaltningens ledningsgrupp har under hösten 2011 även genomgått utbildning i den nya modellen för intern kontroll. Av intervju med förvaltningschef framgår att kommunikation (avseende mål och internkontroll) ut till verksamheterna ska ske via respektive avdelningschef vid arbetsplatsträffar. Arbete pågår för närvarande med att förankra mål och internkontrollplan hos medarbetarna. Avsikten är att varje arbetsplats ska ta fram aktiviteter utifrån varje fastställd målsättning. Av intervjuer framgår att nämnden upplever att de får en god och allomfattande information från verksamheterna. Avdelningscheferna deltar vid nämndssammanträdena och nämndsledamöterna har då möjlighet att ställa frågor till dessa. Vid nämndssammanträden ägnas förmiddagen åt frågestund runt varje ärende med ansvarig chef. Eftermiddagarna ägnas åt beslutsfattande. Nämnden upplever att samarbetsklimatet i nämnden är sådant att väsentlig information och upptäckta brister förs fram. Kiruna kommun 9 av 12

14 Socialnämnden Förvaltningens ledningsgrupp fungerar i viss utsträckning som ett forum för identifiering och distribution av relevant information inom förvaltningen. Under året har arbetet med intern kontroll varit ett aktuellt samtalsämne i denna grupp då arbete med riskanalys och internkontrollplan pågått. Några av nämndens ledamöter samt förvaltningens ledningsgrupp har under år 2011 genomgått utbildning i den nya modellen för intern kontroll. Av intervju med förvaltningschef framgår att kommunikation (avseende mål och internkontroll) ut till medarbetarna planeras ske via respektive avdelningschef, vid respektive arbetsplatsträff. Detta arbete har ännu inte påbörjats. Några av nämndens representanter känner sig tveksamma till om den information som delges nämnden är tillräcklig. Informationen om ekonomin upplevs tillräcklig däremot är det mer tveksamt när det gäller verksamhetsfrågor. Ett utvecklingsområde uppges vara att punkten förvaltningschefen informerar ligger sist på dagordningen. Även förvaltningschefen upplever att det finns behov av att hitta former för informationsutbyte mellan nämnd och förvaltning. Bedömning: Vår bedömning är att det, via fullmäktiges nya anvisningar, finns dokumenterade system/rutiner för identifiering och distribution av relevant information. Respektive nämnd bör säkerställa att upprättade rutiner görs kända och tillämpas i verksamheterna. Vidare bedömer vi att det, via nämndssammanträden, koncernledningsmöten, förvaltningarnas ledningsgruppsmöten samt verksamheternas arbetsplatsträffar, i stort finns tillräckligt tydliga informationskanaler i organisationen vad avser nya regler/rutiner som upptäckta brister i befintliga rutiner. Vi vill dock särskilt uppmärksamma socialnämnden på vikten av att säkerställa att ett tillfredsställande och tillförlitligt informationsutbyte sker mellan nämnd och verksamhet. För framtiden kan behovet av kompletterande rutinbeskrivningar på nämndsnivå övervägas. Området intern kontroll kan även införas som en stående punkt på dagordningen vid arbetsplatsträffar och ledningsgruppsträffar Tillsyn Kommunövergripande styrdokument Fullmäktiges reglemente för intern kontroll samt tillhörande anvisningar innehåller riktlinjer för hur utvärdering av det interna kontrollsystemet ska ske. - Den interna styrningen och kontrollen ska regelbundet följas upp, utvärderas och bedömas av nämnden. - Vid bedömningen ska iakttagelser som lämnats vid extern eller intern revision beaktas. - Nämnden ska årligen (i december) rapportera resultatet av den interna kontrollen till kommunstyrelsen. Kiruna kommun 10 av 12

15 Miljö- och byggnämnden Granskningen visar att nämndens verksamhetsplan reglerar hur uppföljning under verksamhetsåret ska ske. Internkontrollplanens efterlevnad ska rapporteras fyra gånger per år till nämnden (mars, maj, augusti och oktober). Då verksamhetsplan 2012 antogs i april 2012 planeras första uppföljningen av internkontrollplanen att äga rum i augusti. Uppföljning och rapportering av internkontrollen avseende år 2011 har inte skett Socialnämnden Granskningen visar att nämndens måldokument och internkontrollplan anger olika intervaller för uppföljning av mål och kontrollmoment. Av nämndens måldokument framgår att målen ska följas upp två gånger per år till nämnden (mars och september). Den internkontrollplan som nämnden antagit anger att rapport av respektive kontrollområde ska avläggas till nämnden med olika intervaller (varje sammanträde, 4 ggr/år respektive 1 ggr/år). Då måldokument och internkontrollplan 2012 antogs i april 2012 är avsikten att första uppföljningstillfället ska ske i september. Arbete med att synkronisera måldokument och internkontrollplan pågår i förvaltningen. Uppföljning och rapportering av internkontrollen avseende år 2011 har inte skett. Bedömning: Vi noterar att nämnderna, i och med fastställda planer, reglerat när uppföljning av beslutat styr- och kontrollsystem ska ske framgent. Ingen av nämnderna har genomfört någon utvärdering av internkontrollsystemet för år Vår bedömning är därför att det ännu inte sker någon kontinuerlig utvärdering av styroch kontrollsystem Uppföljning av tidigare granskning Kommunens revisorer genomförde i september 2010 en granskning av miljö- och byggnämndens tillsynsverksamhet. Granskningen resulterade i bedömningen att tillsynsverksamheten inte till alla delar bedrevs ändamålsenligt och med tillräcklig intern kontroll. Granskningen visar att revisionens rapport har behandlats av nämnden i oktober Nämnden uppdrar vid detta tillfälle till förvaltningen att återkomma med en åtgärdsplan med anledning av de brister revisorerna uppmärksammat. Åtgärdsplan har ännu inte redovisats till nämnden. Nedanstående tabell visar en sammanställning av de utvecklingsområden som identifierades samt aktuell status när det gäller dessa områden. Kiruna kommun 11 av 12

16 Identifierat utvecklingsområde Nämnden har inte tillsett att verksamheten upprättat verksamhetsplan i enlighet med det övergripande måldokumentet Nämnden har inte tillsett att komplett behovsutredning upprättats trots upprepade påpekanden från Länsstyrelsen Nämnden har inte säkerställt uppföljning av kvalitetsdeklarationen inom livsmedelsområdet Nämnden har inte tillsett att delegationsordning avseende miljökontoret har reviderats trots påpekanden från Länsstyrelsen Kännedomen om ansvarsfördelningen inom miljökontoret bygger på erfarenhet utan att ansvarsfördelningen finns dokumenterad i tillräcklig omfattning Planering och tidsredovisning per objekt sker på olika sätt i olika dokument och mallar vilket försvårar uppföljning och bedömning av de samlade resursbehoven Dokument och handlingar inte arkiveras i tid och på en och samma plats Aktuell status Verksamhetsplan som även inkluderar miljökontoret har antagits i april Behovsutredning har upprättats och börjat tillämpas månadsvis från och med april De tidigare kvalitetsdeklarationerna är delvis inaktuella på grund av ny lagstiftning. I nämndens verksamhetsplan har återstående deklarationer formulerats som målsättningar och uppföljning ska därmed ske 4 ggr/år. Delegationsordningen har enligt uppgift reviderats och antagits av nämnden i januari Aktuell och uppdaterad ansvarsfördelning när det gäller tillsynsobjekt har ännu inte upprättats. Exel-dokument för planering och tidsredovisning har upprättats och tillämpas, enligt uppgift, från och med våren Bristen har ännu inte åtgärdats Linda Marklund Projektledare Hans Forsström Uppdragsledare Kiruna kommun 12 av 12

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Granskning av intern kontroll Söderhamns kommun Revisionsrapport Februari 2011 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Robert Heed Revisionskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

Styrning och intern kontroll av verksamheten

Styrning och intern kontroll av verksamheten www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Jenny Krispinsson Certifierad kommunal revisor Styrning och intern kontroll av verksamheten Jokkmokks kommun Februari 2017 Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

Intern kontroll och riskbedömningar. Sollefteå kommun

Intern kontroll och riskbedömningar. Sollefteå kommun www.pwc.se Revisionsrapport Intern kontroll och riskbedömningar Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Erik Jansen November 2017 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Syfte

Läs mer

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10 Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 3 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier 4 6. Ansvarig styrelse/nämnd 4 7. Metod 4 8. Projektorganisation 4

Läs mer

Intern kontroll. Riktlinjer av Kommunstyrelsen 70. Kommunövergripande. Tills vidare. Kommunchefen

Intern kontroll. Riktlinjer av Kommunstyrelsen 70. Kommunövergripande. Tills vidare. Kommunchefen Intern kontroll Dokumenttyp Riktlinjer Fastställd/upprättad 2015-04-15 av Kommunstyrelsen 70 Senast reviderad - Detta dokument gäller för Kommunövergripande Giltighetstid Tills vidare Dokumentansvarig

Läs mer

Reglemente för internkontroll

Reglemente för internkontroll Kommunstyrelseförvaltningen REGLEMENTE Reglemente för internkontroll "Dubbelklicka - Infoga bild 6x6 cm" Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Reglemente för internkontroll

Läs mer

Intern kontroll Revisionsrapport. Vänersborgs kommun. Intern kontroll år 2o16. Henrik Bergh Mars 2017 PWC

Intern kontroll Revisionsrapport. Vänersborgs kommun. Intern kontroll år 2o16. Henrik Bergh Mars 2017 PWC Intern kontroll 2016 Revisionsrapport Vänersborgs kommun Henrik Bergh Mars 2017 Intern kontroll år 2o16 PWC Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 3 1.1. Sammanfattande bedömning 3 1.2. Förslag till åtgärd

Läs mer

Intern kontroll och riskbedömningar. Strömsunds kommun

Intern kontroll och riskbedömningar. Strömsunds kommun www.pwc.se Revisionsrapport Intern kontroll och riskbedömningar Anneth Nyqvist Mars 2017 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Syfte och Revisionsfråga... 3 1.3. Kontrollmål

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Reglemente Fastställd i Kommunfullmäktige 13-06-17

Reglemente Fastställd i Kommunfullmäktige 13-06-17 1 Reglemente Fastställd i Kommunfullmäktige 13-06-17 Innehållsförteckning - Syfte med reglemente. 1 Syfte... Sid 3 - Organisation av intern kontroll 2 Kommunstyrelsen... Sid 3 3 Nämnderna... Sid 3 4 Förvaltningschef...

Läs mer

Uppföljning av granskning 2014 Intern kontroll. Smedjebackens kommun

Uppföljning av granskning 2014 Intern kontroll. Smedjebackens kommun www.pwc.se Revisionsrapport Uppföljning av granskning 2014 Intern kontroll Hans Gåsste Linnéa Grönvold November 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Uppdraget... 3 1.3.

Läs mer

Revisionsrapport. Kalix kommun. Nämndernas styrning och interna kontroll av verksamheten

Revisionsrapport. Kalix kommun. Nämndernas styrning och interna kontroll av verksamheten Revisionsrapport Nämndernas styrning och interna kontroll av verksamheten Kalix kommun Hans Forsström, Cert. kommunal revisor Robert Öberg, revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

Stadsledningskontorets system för intern kontroll

Stadsledningskontorets system för intern kontroll Bilaga Stadsledningskontorets system för intern kontroll Inledning I dokumentet redovisas de grundläggande lagarna och reglerna som styr den interna kontrollen samt en definition av begreppet intern kontroll

Läs mer

Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium

Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL HAGFORS KOMMUN

REGLEMENTE INTERN KONTROLL HAGFORS KOMMUN REGLEMENTE INTERN KONTROLL HAGFORS KOMMUN Reglemente för intern kontroll 1 Syfte Reglementet syftar till att säkerställa att styrelsen, nämnden och de kommunala bolagen upprätthåller en tillfredsställande

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL

REGLEMENTE INTERN KONTROLL REGLEMENTE INTERN KONTROLL Reglemente för intern kontroll Fastställd Fullmäktige 2012-02-13 13 Reviderad - Produktion Kommunledningskontoret Dnr 2011/301 003 Dokument Winess, KS Reglemente för intern kontroll

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2015:6-042 Reglemente för intern kontroll Antagen av kommunfullmäktige 2015-08-27 102 1 Reglemente för intern kontroll Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL

REGLEMENTE INTERN KONTROLL REGLEMENTE INTERN KONTROLL Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser upprätthåller en tillfredsställande

Läs mer

Riktlinjer för intern kontroll

Riktlinjer för intern kontroll Riktlinjer för intern kontroll KS 2018-12-05 161 Dokumenttyp Riktlinjer Gäller för Samtliga förvaltningar i Bjuvs kommun Version 2 Giltighetsperiod Tillsvidare Dokumentägare Kommunchef Beslutat/antaget

Läs mer

Granskning av intern kontroll. Lekmannarevisorerna i Borgholm Energi AB

Granskning av intern kontroll. Lekmannarevisorerna i Borgholm Energi AB www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Malin Kronmar Revisionskonsult Lekmannarevisorerna i Borgholm Energi AB Februari 2016 Innehåll 1. Inledning...2 1.1. Bakgrund...2 1.2. Syfte och

Läs mer

Reglemente för intern kontroll för Älmhults kommun Antaget av kommunfullmäktige , 119.

Reglemente för intern kontroll för Älmhults kommun Antaget av kommunfullmäktige , 119. Reglemente för intern kontroll för Älmhults kommun Antaget av kommunfullmäktige 2015-06-22, 119. Detta reglemente fastställer ansvaret för den interna kontrollen, med utgångspunkt i kommunallagen och den

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll 2019-01-18 1 (5) Reglemente för intern kontroll 2019-2022 Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att styrelser och nämnder upprätthåller en tillfredsställande intern

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Finspångs kommun 2010-01-25 Karin Jäderbrink, Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning Bakgrund och revisionsfrågor...1 1.1 Bakgrund...1 1.2 Revisionsfrågor

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll Reglemente för intern kontroll Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-06-17 För revidering av reglementet ansvarar: Kommunfullmäktige För

Läs mer

Kommunstyrelsen och nämnder har ett särskilt ansvar för intern kontroll enligt kommunallagen (kap 6:1, 6:7).

Kommunstyrelsen och nämnder har ett särskilt ansvar för intern kontroll enligt kommunallagen (kap 6:1, 6:7). Arvidsjaurs kommlln Revisorerna Datum 2014-03-13 DO/St- '.J.tJ/'1 2014-03- i j ",. ' För kännedom: Socialnämnden Bam- och utbildningsnämnden Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Fullmäktiges presidium

Läs mer

Reglemente för intern kontroll med tillämpningsanvisningar

Reglemente för intern kontroll med tillämpningsanvisningar Reglemente för intern kontroll med tillämpningsanvisningar Antagen av kommunfullmäktige 2005-04-25 53 VIMMERBY KOMMUN REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Antaget av kommunfullmäktige 2005-04-25, 53. Syfte

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc www.pwc.se Revisionsrapport Joanna Hägg Tilda Lindell Granskning av intern kontroll Tierps kommun pwc Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Granskningsbakgrund...

Läs mer

Intern kontroll och attester

Intern kontroll och attester Revisionsrapport Intern kontroll och attester Strömsunds kommun Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1 Bakgrund och revisionskriterier 2.2 Metod

Läs mer

Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag

Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag 2 (6) Innehållsförteckning Policy för internkontroll... 1 för Stockholms

Läs mer

Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete. Region Halland. Revisionsrapport

Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete. Region Halland. Revisionsrapport Revisionsrapport Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete Region Halland Rebecca Andersson, revisionskonsult Kerstin Sikander, Cert. kommunal revisor Carl-Magnus Stensson, Cert.

Läs mer

Intern styrning och kontroll Policy

Intern styrning och kontroll Policy Intern styrning och kontroll Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2018-09-03 85 Framtagen av: Susanne Rönnefeldt Berg, utv.strateg Dokumentansvarig: Utvecklingsstrateg Uppdaterad:

Läs mer

Internkontrollinstruktion Övergripande beskrivning av hur Kiruna kommun avser att arbeta med intern kontroll

Internkontrollinstruktion Övergripande beskrivning av hur Kiruna kommun avser att arbeta med intern kontroll KIRUNA KOMMUN Bilaga 1 Internkontrollinstruktion Övergripande beskrivning av hur Kiruna kommun avser att arbeta med intern kontroll Innehåll sida 1. Intern styrning och kontroll 2 2. Riskanalys 3 - Övergripande

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden

Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden Mitt Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

REGLER FÖR INTERN KONTROLL

REGLER FÖR INTERN KONTROLL Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument REGLER FÖR INTERN KONTROLL ANTAGET AV: KOMMUNFULLMÄKTIGE DATUM: 2015-05-28 ANSVAR UPPFÖLJNING: KOMMUNCHEF GÄLLER TILL OCH MED: 2018 Våra styrdokument

Läs mer

Kommunledning. Ärendenr: 2016/61 Fastställd: KS Reviderad: KS RIKTLINJE. Intern kontroll

Kommunledning. Ärendenr: 2016/61 Fastställd: KS Reviderad: KS RIKTLINJE. Intern kontroll Kommunledning Ärendenr: 2016/61 Fastställd: KS 2016-03-09 Reviderad: KS 2017-06-28 RIKTLINJE Intern kontroll 2/8 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Inledning... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 God

Läs mer

[1:711-1(1//101i. 009:

[1:711-1(1//101i. 009: Arvidsjaurs konunun Revisorerna Dataut 2012-06-13 22-06- 13 [1:711-1(1//101i. 009: För kännedom: Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Fulimäktiges presidium Gruppledarna

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL POLICY 1 (5) Datum Bertil Wiman 2006-05-29 0589-87020, 073-7657020 bertil.wiman@arboga.se REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Antaget av Kommunfullmäktige 2006-08-31, 81 Syfte med reglementet 1 Syfte Detta

Läs mer

Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet

Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2004-11-25 (Formalia reviderad 2014-06-02) Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Ansvarig tjänsteman:

Läs mer

Svedala Kommuns 4:18 Författningssamling 1(6)

Svedala Kommuns 4:18 Författningssamling 1(6) Författningssamling 1(6) Reglemente för intern kontroll antaget av kommunfullmäktige 2014-12-08, 160 Gäller från 2015-01-01 1 Syftet med intern kontroll Detta reglemente syftar till att säkerställa att

Läs mer

Idrottsnämndens system för internkontroll

Idrottsnämndens system för internkontroll Idrottsförvaltningen Avdelningen för lednings- och verksamhetsstöd Sida 1 (7) 2016-11-30 IDN 2016-12-20 Handläggare Sara Östling Telefon: 08-508 27 918 Till Idrottsnämnden Idrottsnämndens system för internkontroll

Läs mer

Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. 1 (5) Reglemente för intern kontroll Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen

Läs mer

Uppföljning av intern kontroll

Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport Uppföljning av intern kontroll Lekebergs kommun Fredrik Alm Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Bakgrund 1 2 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.1 Revisionsfråga 2 2.2 Revisionsmetod

Läs mer

Organisation av och uppföljning av intern kontroll

Organisation av och uppföljning av intern kontroll Dnr VON-2015-91 Dpl 00 sid 1 (7) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Biståndskontoret Tjänsteyttrande 2015-03-05 Mikael Lind, 0545405452 mikael.lind@karlstad.se Organisation av och uppföljning av intern kontroll

Läs mer

Granskning av stadens arbete med åtgärder och uppföljning avseende intern styrning och kontroll

Granskning av stadens arbete med åtgärder och uppföljning avseende intern styrning och kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Tilda Lindell Margareta Irenaeus Granskning av stadens arbete med åtgärder och uppföljning avseende intern styrning och kontroll Solna stad Åtgärder och uppföljning avseende

Läs mer

Reglemente för internkontroll

Reglemente för internkontroll 1 Handläggare Carina Brofeldt Datum 2015-11-02 Diarienummer Reglemente för internkontroll Syftet med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att såväl den politiska som den professionella

Läs mer

Uppföljande granskning av överförmyndarverksamheten

Uppföljande granskning av överförmyndarverksamheten SLUTDOKUMENT Revisorerna 180528 För kännedom Kommunstyrelsen Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Överförmyndarnämnden Uppföljande granskning av överförmyndarverksamheten Vi har i egenskap av

Läs mer

Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Regler. Fö r intern köntröll. Vision. Program. Policy. Regler. Handlingsplan. Riktlinjer Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Nämnd

Regler. Fö r intern köntröll. Vision. Program. Policy. Regler. Handlingsplan. Riktlinjer Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Nämnd Regler Fö r intern köntröll Vision Program Policy Regler Handlingsplan Riktlinjer Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Nämnd Innehåll 1. Syfte... 3 2. Ansvarsfördelning... 3 2.1 Kommunstyrelsen... 3 2.2 Nämnderna...

Läs mer

Lekmannarevision Norra Kajen Exploatering AB

Lekmannarevision Norra Kajen Exploatering AB www.pwc.se Revisionsrapport Johan Lidström Lekmannarevision Norra Kajen Exploatering AB Sundsvalls Kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Gemensamma Taxe- och Avgiftsnämnden för Hallsberg, Laxå, Lekeberg och Askersund Hallsbergs kommun Lars Wigström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva februari 2006 6:1 REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Inledning 1 Syftet Detta reglemente syftar till att säkerställa att såväl den politiska som den professionella

Läs mer

Reglemente för internkontroll i Malung-Sälens kommun

Reglemente för internkontroll i Malung-Sälens kommun Reglemente för internkontroll i Malung-Sälens kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-03-25, 16 Gäller från och med 2013-04-19 Innehåll Syfte... 3 Omfattning... 3 Kommunstyrelsen... 3 Nämnderna... 4 Förvaltningschef

Läs mer

Författningssamling. Arbetsordning för fullmäktige samt reglementen och arbetsformer för styrelser, nämnder, kommittéer med flera

Författningssamling. Arbetsordning för fullmäktige samt reglementen och arbetsformer för styrelser, nämnder, kommittéer med flera Ändrad 2005-08-18 Sida 1 (6) Senast reviderad: 2007-10-02 Senast reviderad av: Fredrik Bordahl Arbetsordning för fullmäktige samt reglementen och arbetsformer för styrelser, nämnder, kommittéer med flera

Läs mer

Övergripande granskning av internkontrollarbetet inom kommunstyrelsen och tre nämnder i Eskilstuna

Övergripande granskning av internkontrollarbetet inom kommunstyrelsen och tre nämnder i Eskilstuna Revisionsrapport* Övergripande granskning av internkontrollarbetet inom kommunstyrelsen och tre nämnder i Eskilstuna kommun Mars 2007 Karin Jäderbrink Håkan Lindahl *connectedthinking Innehållsförteckning

Läs mer

Intern kontroll, reglemente och tillämpningsanvisningar,

Intern kontroll, reglemente och tillämpningsanvisningar, FÖRFATTNINGSSAMLING KS 2017/92 KS 2016/616 Intern kontroll Reglemente och tillämpningsanvisningar Dokumentnamn Intern kontroll, reglemente och tillämpningsanvisningar, Kommunstyrelsen Diarienummer KS 2017/92,

Läs mer

Revisionsrapport Uppföljning av granskning förtroendevaldas anspråk på förlorad arbetsförtjänst

Revisionsrapport Uppföljning av granskning förtroendevaldas anspråk på förlorad arbetsförtjänst www.pwc.se Revisionsrapport Helena Steffansson Carlson September 2016 Innehåll Sammanfattning...2 1. Inledning...3 1.1. Bakgrund...3 1.2. Syfte och revisionsfråga...3 1.3. Kontrollmål...3 1.4. Avgränsning...3

Läs mer

Intern styrning och kontroll

Intern styrning och kontroll SLUTDOKUMENT Revisorerna 180924 För kännedom Samtliga nämnder Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Kommunstyrelsen, kultur- och utbildningsnämnden, miljö- och byggnämnden, socialnämnden, valnämnd

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll och internkontrollplan

Riktlinjer för internkontroll och internkontrollplan Kommunstyrelsen 2014-01-27 1 (5) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2014:65 Ann-Sofi Salomon, 5026 Riktlinjer för internkontroll och internkontrollplan Definition och syfte 1 Definition internkontroll

Läs mer

/6-~c~Æ ~v{; _e/ Elisabeth Friberg, vice ordförrupe. .lile fj ~ C'" Till Kommunstyrelsen

/6-~c~Æ ~v{; _e/ Elisabeth Friberg, vice ordförrupe. .lile fj ~ C' Till Kommunstyrelsen KROKOMEN T JïELTE Revisorerna 2UI40g - Z 9 2014-09-29 Till Kommunstyrelsen Revisionsrapport "Intern kontroll" Kommunens revisorer har behandlat revisionsrapporten överlämnar den till kommunstyrelsen för

Läs mer

System för intern kontroll Spånga-Tensta Stadsdelsnämnd

System för intern kontroll Spånga-Tensta Stadsdelsnämnd System för intern kontroll Spånga-Tensta Stadsdelsnämnd stockholm.se Innehåll Syfte och funktion... 3 Internkontrollsarbetets förutsättningar och utförande... 3 Systematiska kontroller... 4 Internkontrollplanen...

Läs mer

Översiktlig granskning av kommunens arbete med att säkerställa en tillräcklig intern kontroll Smedjebackens kommun

Översiktlig granskning av kommunens arbete med att säkerställa en tillräcklig intern kontroll Smedjebackens kommun www.pwc.se Revisionsrapport Louise Cedemar, Hanna Franck Larsson Översiktlig granskning av kommunens arbete med att säkerställa en tillräcklig intern kontroll Smedjebackens kommun Översiktlig granskning

Läs mer

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Revisionsrapport Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Solna stad April 2010 Josefin Loqvist 2010-04 Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Reglemente för internkontroll avseende kvalitet KS-2014/1106

Reglemente för internkontroll avseende kvalitet KS-2014/1106 Sida 1 av 2 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Anna Landerholm Datum KS-2014/1106 Verksamhetscontroller 2014-10-29 Kommunstyrelsen Reglemente för internkontroll avseende kvalitet KS-2014/1106 Förslag

Läs mer

I policyn fastställs ansvaret för den interna kontrollen samt på vilket sätt uppföljningen av den interna kontrollen ska ske.

I policyn fastställs ansvaret för den interna kontrollen samt på vilket sätt uppföljningen av den interna kontrollen ska ske. KOMMUNKONTORET 2004-01-20 1 Sundbybergs stads policy för intern kontroll Inledning Denna policy avser inte att reglera vad som är god intern kontroll. Varje nämnd ska utforma och utföra den egna kontrollen

Läs mer

Övergripande granskning av kommunstyrelsens styrning och uppföljning av ekonomi och verksamhet (styrmodell)

Övergripande granskning av kommunstyrelsens styrning och uppföljning av ekonomi och verksamhet (styrmodell) www.pwc.se Revisionsrapport Louise Cedemar Linnea Grönvold December/2017 Övergripande granskning av kommunstyrelsens styrning och uppföljning av ekonomi och verksamhet (styrmodell) Innehåll Sammanfattning...2

Läs mer

Reglemente för intern kontroll. Krokoms kommun

Reglemente för intern kontroll. Krokoms kommun Reglemente för intern kontroll Krokoms kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige, dnr Ks 14/344. Datum: 9 dec -14 Författare: Sara Anselmby Innehåll 1 Syfte... 7 2 Organisation av intern kontroll... 8

Läs mer

Intern kontroll i kommunen och dess företag. Sollefteå kommun

Intern kontroll i kommunen och dess företag. Sollefteå kommun Revisionsrapport Intern kontroll i kommunen och dess företag Anita Agefjäll December/2015 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte och Revisionsfrågor... 3 2.3. Revisionskriterier...

Läs mer

Lekmannarevision Mitthem AB

Lekmannarevision Mitthem AB www.pwc.se Revisionsrapport Johan Lidström Lekmannarevision Mitthem AB Sundsvalls Kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Revisionsfråga... 3 2.3. Revisionskriterier...

Läs mer

Uppföljande granskning av tillgänglighet

Uppföljande granskning av tillgänglighet SLUTDOKUMENT 1(2) 2013-01-28 För kännedom; Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Kommunstyrelsen Miljö- och byggnämnden Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Fritids- och kulturnämnden Uppföljande

Läs mer

PROTOKOLL

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 252 Utdrag ur PROTOKOLL 2014-12-01 Reglemente för internkontroll avseende kvalitet KS-2014/1106 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta reviderat Reglemente för

Läs mer

Sida 1(8) Regler för internkontroll. Styrdokument

Sida 1(8) Regler för internkontroll. Styrdokument Sida 1(8) Regler för internkontroll Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Regler Beslutad av Kommunfullmäktige 201-10-0 154 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av (8) Innehållsförteckning Regler

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för intern kontroll, teknik- och servicenämnden

Tillämpningsanvisningar för intern kontroll, teknik- och servicenämnden 1/8 Beslutad: Teknik- och servicenämnden 2015-03-24 36 Gäller fr o m: 2015-04-01 Myndighet: Teknik- och servicenämnd Diarienummer: TSN/2015:136-012 Ersätter: - Ansvarig: Teknik- och servicekontoret Tillämpningsanvisningar

Läs mer

Ekonomgruppen i Kungälvs kommun oktober 1999 Antagen av kommunfullmäktige 2001-01-31, x.

Ekonomgruppen i Kungälvs kommun oktober 1999 Antagen av kommunfullmäktige 2001-01-31, x. KUNGÄLVS KOMMUN eller hur vi klarlägger att uttalade och outtalade regler efterlevs, dvs att den interna kontrollen fungerar som det var tänkt. Ekonomgruppen i Kungälvs kommun oktober 1999 Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Hallsbergs kommun Lars Wigström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning Inledning... 1 Uppdrag och bakgrund... 1 Revisionsfråga... 1 Metod... 1 Intern

Läs mer

Ansvarsutövande: nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration

Ansvarsutövande: nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration www.pwc.se Revisionsrapport Johan Lidström Ansvarsutövande: nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls Kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1.

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige , 28 att gälla fr o m

Antaget av kommunfullmäktige , 28 att gälla fr o m REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Antaget av kommunfullmäktige 2010-12-15, 28 att gälla fr o m 2011-01-01 Kommunens organisation I kommunen finns kommunstyrelse och fyra nämnder, nämligen bygg- och räddningsnämnd,

Läs mer

Granskning av nämndernas arbete med internkontroll

Granskning av nämndernas arbete med internkontroll Revisionsrapport Granskning av nämndernas arbete med internkontroll Motala kommun 2010-05-25 Karin Jäderbrink Håkan Lindahl Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning...2 2 Bakgrund

Läs mer

Reglemente för intern kontroll. Krokoms kommun

Reglemente för intern kontroll. Krokoms kommun Reglemente för intern kontroll Krokoms kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige, dnr KS 17/261. Datum: 6 december 2017 Författare: Åke Wilhelmsson Innehåll 1 Syfte... 7 2 Organisation av intern kontroll...

Läs mer

Lekmannarevision Sundsvall Energi AB Reko Sundsvall AB Korsta Oljelager AB

Lekmannarevision Sundsvall Energi AB Reko Sundsvall AB Korsta Oljelager AB www.pwc.se Revisionsrapport Johan Lidström Lekmannarevision Sundsvall Energi AB Reko Sundsvall AB Korsta Oljelager AB Sundsvalls Kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 3 2.1.

Läs mer

Ansvarsutövande: Stadsbyggnadsnämnden

Ansvarsutövande: Stadsbyggnadsnämnden www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Stadsbyggnadsnämnden Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Ansvarsutövande: Miljönämnden Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Miljönämnden Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Miljönämnden Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Kommunstyrelsen har en särställning bland de kommunala nämnderna och skall ha en uppsikt över övriga nämnders verksamhet ( kommunallagen 6:1 ).

Kommunstyrelsen har en särställning bland de kommunala nämnderna och skall ha en uppsikt över övriga nämnders verksamhet ( kommunallagen 6:1 ). INTERN KONTROLL Inledning I kommunallagen fördelas ansvaret för uppföljning och kontroll av kommunens verksamhet på revisorerna, kommunstyrelsen och nämnderna. Revisorerna granskar i den omfattning som

Läs mer

Lekmannarevision MittSverige Vatten AB & Sundsvall Vatten AB

Lekmannarevision MittSverige Vatten AB & Sundsvall Vatten AB www.pwc.se Revisionsrapport Johan Lidström Lekmannarevision MittSverige Vatten AB & Sundsvall Vatten AB Sundsvalls Kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Kerstin Sikander Cert. kommunal revisor Mars 2013 Landstinget i Jönköpings län Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund och revisionsfråga...

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll Datum 2014-03-04 6 Antal sidor Reglemente för intern kontroll Syfte med reglementet Angela Birnstein ekonomichef Ekonomiavdelningen 0560-160 28 direkt 070-697 94 54 mobil angela.birnsein@torsby.se Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen.

Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen. Kommunens revisorer 2013-04-08 GRANSKNING AV INTERNKONTROLLPLANER I HÄRRYDA KOMMUN Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen. Rapporten

Läs mer

Hallstahammars kommun

Hallstahammars kommun Revisorerna REVISIONSRAPPORT Granskning av Intern kontroll Hallstahammars kommun Utarbetad av Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers på uppdrag av kommunens revisorer och antagen vid revisorernas

Läs mer

Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun

Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun Bilden på omslaget är en vy över Trossö och Borgmästarkajen. Foto: Matz Arnström Innehållsförteckning 1. Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun

Läs mer

Granskning av den interna kontrollen 2013

Granskning av den interna kontrollen 2013 Falköpings kömmuns-revisorer- 2014-02-27 UN M -02-2 8 Kommunstyrelsen Samtliga nämnder Kommunfullmäktige Granskning av den interna kontrollen 2013 Vi granskat den interna kontrollen inom styrelsen och

Läs mer

Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun

Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun Örebro kommun 2014-09-12 KS114/2012 orebro.se 2 RIKLTLINJER FÖR INTERN KONTROLL I ÖREBRO KOMMUN PROGRAM Uttrycker

Läs mer

Internkontrollplan 2017

Internkontrollplan 2017 KULTURFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Strömberg Annika 2016-11-23 KTN-2016-0393 Kulturnämnden Internkontrollplan 2017 Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta att anta förslag till

Läs mer

Basgranskning av Valnämnden 2017

Basgranskning av Valnämnden 2017 Basgranskning av Valnämnden 2017 KOMMUNREVISIONEN Revisionsrapport 1(7) Revisionskontoret KR 2017/0016 Revisionsrapport av Valnämnden Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Nämndens ansvarsområde...

Läs mer

Uppföljning av det interna kontrollarbetet 2014

Uppföljning av det interna kontrollarbetet 2014 Uppföljning av det interna kontrollarbetet 2014 Osby kommun 25 februari 2015 Anna Hammarsten Bakgrund, syfte och metod Bakgrund Kommunstyrelsen och nämnderna ska i enlighet med gällande kommunallag tillse

Läs mer

Lokala regler och anvisningar för intern kontroll

Lokala regler och anvisningar för intern kontroll Kulturförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: Avdelningen för verksamhets- och ledningsstöd 2019-03-27 KN 2019/364 Handläggare: Harald Lindkvist Lokala regler och anvisningar för intern kontroll Ärendebeskrivning

Läs mer

Uppföljande granskning av handläggning/beredning av motioner

Uppföljande granskning av handläggning/beredning av motioner SLUTDOKUMENT 1(2) 2012-12-20 För kännedom; Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Kommunstyrelsen Miljö- och byggnämnden Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Fritids- och kulturnämnden Uppföljande

Läs mer

Ansvarsutövande: Kommunstyrelsen Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Kommunstyrelsen Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Kommunstyrelsen Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2.

Läs mer