Svedala kommun. Granskning av anställningsavtal,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svedala kommun. Granskning av anställningsavtal,"

Transkript

1 Svedala kommun Granskning av anställningsavtal, anställningsförmåner och avgångsvederlag för högre tjänstemän Juni 2014

2 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 Uppdraget... 2 Svar på revisionsfrågan... 2 Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi kommunen att: Inledning Uppdrag och revisionsfrågor Metod Avgränsning Svar på revisionsfrågorna Iakttagelser Bedömningar Svar på revisionsfrågan och rekommendationer... 6 Bilaga 1 Intervjuade personer... 7

3 1. Sammanfattning Uppdraget Revisorerna i Svedala kommun har uppdragit åt Deloitte att genomföra en granskning om hur anställningsavtalen och avgångsvederlagen för högre tjänstemän i kommunen är utformade, vilka rutiner som finns vid förhandlingar om avtalens innehåll samt vem som är ansvarig för avtalens innehåll. För att besvara ovanstående övergripande revisionsfråga har en granskning genomförts av befintliga anställningsavtal, av rutiner för rekryteringsprocessen samt av ansvarsfördelningen i denna process. Svar på revisionsfrågan Efter genomförd granskning är svaret på den övergripande revisionsfrågan att kommunstyrelsens styrning och ledning i frågor kring rekrytering av högre tjänstemän är huvudsakligen tillräckligt effektiv och ändamålsenlig. Det vore dock önskvärt att få en tydligare dokumentation där ansvarsfördelningen i rekryteringsprocessen lättare kan förstås. Vi rekommenderar kommunen även att dokumentera de befintliga rutinerna för hur rekryteringsprocessen av högre tjänstemän sköts. Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi kommunen att: Dokumentera de befintliga rutinerna kring rekrytering av högre tjänstemän. Förtydliga kommunens delegationsordning så att ansvarsfördelningen blir tydlig och lättare att följa Teodora Werngren Revisor Roland Svensson Av SKYREV certifierad kommunal revisor 2

4 2. Inledning 2.1 Uppdrag och revisionsfrågor Revisorerna i Svedala kommun har uppdragit åt Deloitte att genomföra en granskning om hur anställningsavtalen och avgångsvederlagen för högre tjänstemän i kommunen är utformade, vilka rutiner som finns vid förhandlingar om avtalens innehåll samt vem som är ansvarig för avtalens innehåll. Granskningens syfte har varit att bedöma om kommunstyrelsens styrning och ledning i frågor kring rekrytering av högre tjänstemän är tillräckligt effektiv och ändamålsenlig. Utöver den övergripande frågan önskar revisorerna att få svar på följande revisionsfrågor: Hur förhandlas de högre tjänstemännens anställningsavtal i Svedala kommun? Vilka riktlinjer och rutiner finns det och hur är dessa dokumenterade för rekrytering av högre tjänstemän i kommunen? Vilka gällande avtal innehåller överenskommelse om avgångsvederlag och vilka belopp handlar dessa om? För att besvara ovanstående revisionsfrågor har en granskning genomförts av befintliga anställningsavtal, av rutiner för rekryteringsprocessen samt av ansvarsfördelningen i denna process. 2.2 Metod Granskningen har genomförts genom dokumentgranskning av gällande anställningsavtal, rutinbeskrivningar, styrdokument, ansvarsfördelning vid rekrytering och lagstiftning samt genom intervjuer med personalansvarig, med kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande, kommundirektören och med kanslichefen. Rapporten har blivit sakgranskad av de intervjuade personerna. 2.3 Avgränsning Granskningen har begränsats till att omfatta rekryteringsprocessen av högre tjänstemän i kommunen. 3

5 3. Svar på revisionsfrågorna 3.1 Iakttagelser Befintliga anställningsavtal Vid granskningen studerades anställningsavtalen för högre tjänstemän i kommunen och en analys genomfördes av anställningsvillkoren. Genomgången visar att inga av avtalen innehåller klausul för avgångsvederlag vid uppsägning. Det förekommer två sorters förmåner för tjänstemän i kommunen. Den ena är att kommunen erbjuder tillgång till tjänstebil för verksamhetscheferna och kommundirektören. Förmånen som verksamhetscheferna utnyttjar är kostnadsneutral för kommunen eftersom den regleras genom att den anställde får löneavdrag motsvarande kommunens kostnad. Kommundirektören har däremot ett avtal där hon enbart står för skattekostnaden för förmånsvärdet samt för drivmedel. Den andra är förmånen som är reglerad i kommunens pensionspolicy 1, vilket erbjuds all personal, men är bara lönsam för tjänstemän som tjänar över 7,5 basbelopp. Policyn ger möjlighet att löneväxla en del av lönen mot en pensionsförsäkring via ett överenskommet månatligt bruttolöneavdrag. Därmed är denna förmån kostnadsneutral för kommunen. Policyn ger de anställda bland annat möjlighet till pensionsförstärkning om de väljer att gå i pension före 65 års ålder. (Denna möjlighet finns reglerat i pensionsavtalet KAP-KL som berör anställda inom kommun, landsting, region, kommunalförbund, kommunförbund eller kommunalt företag.) Idag finns det inga anställda i Svedala kommun som utnyttjar denna förmån. Ansvar Rekrytering av högre tjänstemän i kommunen är kommunstyrelsens ansvar enligt Reglementet för kommunstyrelsen 2. Kommunstyrelsen är anställande myndighet. När det gäller kommundirektör, personalchef, ekonomichef, utbildningschef, socialchef och teknisk chef så är dessa kommunstyrelsen beslutar om. Övriga tjänster ansvarar respektive chef för (dessa tar inte kommunstyrelsen beslut om, t.ex. kanslichef, informationschef.) Enligt kommunens delegationsordning 3 är det kommundirektören som har delegerats ansvaret för rekrytering av kommunledning. Det finns även en anmärkning till delegeringen där det förtydligas att kommundirektören har rätt att uppdra åt annan tjänsteman inom kommunen att fatta beslut om anställning, som är offentligt skyddad anställning. Ett beslut om anställning tas av kommunstyrelsen i de fallen som nämns ovan, trots att det finns ett delegationsbeslut som lägger ansvaret på kommundirektören. Detta kan leda till en otydlighet i ansvarsfördelningen. 1 Svedala kommuns pensionspolicy, antagen av kommunfullmäktige efter beslut i kommunstyrelsen Svedala kommuns författningssamling 4:19, Svedala kommuns författningssamling 4:08, kapitel 8. 4

6 De granskade anställningsavtalen är undertecknade av kommundirektören. Kommundirektörens eget anställningsavtal är undertecknat av den dåvarande personalchefen, Rickard Pawlik. Rekryteringsprocessen När en tjänst för en högre tjänsteman blir vakant meddelas detta till kommunstyrelsen. Kommundirektören hanterar rekryteringsprocessen. Kommunstyrelsens ordförande, kommunstyrelsens vice ordförande, kommundirektören och personalchefen har en avstämning i detta läge, där tjänstens innehåll ses över. Gruppen tillsammans med ordförandena och vice ordförandena i respektive beredning skissar även upp en profil som sedan finjusteras efter samtal med den berörda enhetens tjänstemän. Kommunen har som rutin att upphandla tjänsten att genomföra rekryteringen av en extern rekryteringsfirma. Rekryteringsfirman hjälper till med att ta fram lämpliga kandidater och presenterar två till tre slutkandidater som motsvarar kommunens beställning. Under processen har rekryteringsfirman löpande kontakt med kommunens tjänstemän. Kommunledningsgruppen och politikerna tar ett gemensamt beslut om vem av de presenterade kandidaterna de ska förespråka. Detta sker efter övervägning på ett informellt möte som inte protokollförs. Enligt de tillfrågade råder det oftast samsyn i gruppen om vilken kandidat som är lämpligast. Därefter sker det samverkan med facket enligt lagen om medbestämmanderätt 11 kap. Det är ett protokollfört möte. Fackets åsikter beaktas, men beslutet ligger hos arbetsgivaren. Protokollet från detta möte skickas till kommunstyrelsen, och sedan våren 2014 presenteras även ansökningshandlingarna för den föreslagna kandidaten till kommunstyrelsen. I kommunstyrelsen hanteras det sedan som ett ärende om en önskad anställning av högre tjänsteman. Kommundirektören presenterar ärendet för kommunstyrelsen. Därefter tar kommunstyrelsen beslut om att anställa eller inte anställa den föreslagna kandidaten. Dokumentation av rutinerna Granskningen visar att ovan beskrivna rutiner inte finns skriftligt dokumenterade. Lönesättning och förmåner vid rekrytering I kravbeskrivningen som kommunen ger till rekryteringsföretaget anges det tydligt vilket lönetak som gäller samt vilka förmåner som kommunen erbjuder till kandidaterna för den aktuella tjänsten. Det har dock förekommit att detta tak överskridits (senast i samband med rekryteringen av den nya ekonomichefen). Om detta sker så görs det övervägningar om vilken lönenivå som är rimlig och hur mycket kommunen anser att kandidaten kan tillföra organisationen. Dessa överväganden görs av kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande tillsammans med kommundirektören och personalchefen. Själva förhandlingen sköts av kommundirektören, men hon har muntliga direktiv om vilka ramar som gäller. Det slutliga beslutet om en eventuellt högre lön tas av kommunstyrelsen, vilket är i enlighet med reglementet för kommunstyrelsen ( 17). 3.2 Bedömningar Befintliga anställningsavtal De befintliga anställningsavtalen för kommunens högre tjänstemän innehåller inga oklarheter och innehåller inga överenskommelser om avgångsvederlag. Bilförmån är reglerad i separat avtal för de tjänstemän som utnyttjar den. I avtalen om bilförmån framgår tydligt att denna är kopplad till ett löneavdrag (utom för kommundirektören). 5

7 Ansvar Enligt kommunstyrelsens reglemente är det tydligt att ansvaret för rekrytering av högre tjänstemän ligger hos kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har delegerat detta ansvar till kommundirektören enligt kommunens delegationsordning. Kommunens delegationsordning är dock något oklar i formuleringen i följande punkter: - Delegationsordningen speglar inte tydligt kommunens nuvarande rutiner för anställning av högre tjänstemän, där det slutliga beslutet tas av kommunstyrelsen. Det är viktigt att delegationsordningen och den vedertagna rutinen är harmoniserade. - Begreppet kommunledning borde preciseras i punkt 1.a) - Anmärkningen att Ks är anställande myndighet för förvaltningschef (kommundirektör) samt för socialchef, utbildningschef, kan tolkas som att detta är ett undantag från kommundirektörens delegation liksom punkten 1.b). Det kan också ses som information om ansvarsfördelning enligt reglementet. - Att anställningsavtalen för högre tjänstemän undertecknas av kommundirektören borde särskilt nämnas i beslutsprotokollet från kommunstyrelsens sammanträde, eftersom enligt reglementets 33 ska handlingar utfärdade av kommunstyrelsen undertecknas på det sätt kommunstyrelsen bestämmer. Detta tolkar vi att det behövs ett beslut för att kommundirektören ska kunna underteckna avtalen. Rekryteringsprocessen Kommunen har en väl inarbetad rutin för hur rekrytering av högre tjänstemän ska hanteras. Granskningen visar dock att denna rutin inte finns dokumenterad. Vi rekommenderar att kommunen skriftligt dokumenterar dessa rutiner. Lönesättning och förmåner vid rekrytering Beslutet om en nyrekryterad högre tjänstemans lön tas av kommunstyrelsen, vilket är i enlighet med reglementet för kommunstyrelsen ( 17). Förhandlingen sköts i praktiken av kommundirektören enligt delegationsordningen. Vi vill därför återigen påpeka vikten av att förtydliga delegationsordningen så att det tydligt framgår vilket ansvar parterna har. 3.3 Svar på revisionsfrågan och rekommendationer Mot bakgrund av ovan iakttagelser är vårt svar på den övergripande revisionsfrågan, om kommunstyrelsens styrning och ledning i frågor kring rekrytering av högre tjänstemän är tillräckligt effektiv och ändamålsenlig är i övervägande del ja. Det vore dock önskvärt att få en tydligare dokumentation där ansvarsfördelningen i rekryteringsprocessen lättare kan förstås. Vi rekommenderar kommunen även att dokumentera de rutinerna som redan finns inarbetade för hur rekryteringsprocessen av högre tjänstemän sköts. 6

8 Bilaga 1 Intervjuade personer Linda Allansson Wester, kommunstyrelsens ordförande Ambjörn Hardenstedt, kommunstyrelsens vice ordförande Elisabeth Larsson, kommundirektör Charlotte Svensson, personalchef Bengt Nilsson, kanslichef/exploateringschef 7

Granskning av delegation av beslutanderätt svar på skrivelse från Huddinge kommuns revisorer

Granskning av delegation av beslutanderätt svar på skrivelse från Huddinge kommuns revisorer KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-02-05 KS-2014/1683.912 1 (4) HANDLÄGGARE Stenbacka, Patrick 08-535 302 88 Patrick.Stenbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Granskning

Läs mer

Svedala kommun. Granskning av ärendehantering

Svedala kommun. Granskning av ärendehantering Svedala kommun Granskning av ärendehantering Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 4 2.1 Uppdrag och revisionsfrågor... 4 2.2 Metod och avgränsning... 4 3. Bakgrund... 5 3.1 Risker och brister...

Läs mer

Det kommunala informationsansvaret

Det kommunala informationsansvaret www.pwc.se Revisionsrapport Johan Cöster Det kommunala informationsansvaret Surahammars kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning och bakgrund...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Delegation av beslutanderätten Härryda kommun

Delegation av beslutanderätten Härryda kommun Revisionsrapport Delegation av beslutanderätten Härryda kommun 2009-05-25 Hans Gåsste, Certifierad kommunal revisor 2009-05-25 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4 1.1 Uppdrag och revisionsfråga...4

Läs mer

Svedala kommun. Granskning av kommunens externa hemsida

Svedala kommun. Granskning av kommunens externa hemsida Svedala kommun Granskning av kommunens externa hemsida Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 4 2.1 Revisionsfrågor... 4 2.2 Metod och avgränsning... 4 3. Bakgrund... 6 3.1 Användbarhet... 6 3.2

Läs mer

Ersättningar och arvoden till förtroendevalda

Ersättningar och arvoden till förtroendevalda Ersättningar och arvoden till förtroendevalda Revisionsrapport KPMG AB Karlstad 29 november Antal sidor: 18 Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Bakgrund 5 3. Syfte 5 4. Avgränsning 5 5. Revisionskriterier

Läs mer

Granskning av avtalshantering. Staffanstorps kommun

Granskning av avtalshantering. Staffanstorps kommun www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av avtalshantering Gabriella Fredriksson September 2014 Staffanstorps kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 2.1. Bakgrund... 5 2.2.

Läs mer

PM: Granskning av policy och riktlinjer för s.k. personalförmåner som kreditkort, mobiltelefoner och arbete på distans

PM: Granskning av policy och riktlinjer för s.k. personalförmåner som kreditkort, mobiltelefoner och arbete på distans PM: Granskning av policy och riktlinjer för s.k. personalförmåner som kreditkort, mobiltelefoner och arbete på distans Vadstena kommun Räkenskapsår 2013 Datum 20 juni 2013 Till Kommunrevisionen i Vadstena

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer

Arvika kommun. Kommunstyrelsens och myndighetsnämndens ärendehantering. Revisionsrapport. KPMG Bohlins AB 28 maj 2008 Antal sidor: 31

Arvika kommun. Kommunstyrelsens och myndighetsnämndens ärendehantering. Revisionsrapport. KPMG Bohlins AB 28 maj 2008 Antal sidor: 31 Kommunstyrelsens och myndighetsnämndens Revisionsrapport KPMG Bohlins AB 28 maj 2008 Antal sidor: 31 2009 KPMG Bohlins AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm of the KPMG network

Läs mer

Verkställighet och återrapportering av beslut

Verkställighet och återrapportering av beslut Revisionsrapport Verkställighet och återrapportering av beslut Finspångs kommun Jukka Törrö Verkställighet och återrapportering av beslut Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Uppdrag och

Läs mer

Kiruna kommun. Revisionsrapport. Granskning av anläggningsredovisning. www.pwc.se. Anna Carlénius Revisionskonsult

Kiruna kommun. Revisionsrapport. Granskning av anläggningsredovisning. www.pwc.se. Anna Carlénius Revisionskonsult www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Granskning av anläggningsredovisning Kiruna kommun PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Pensionsfondens förvaltning intern kontroll Rapport 9-10

Pensionsfondens förvaltning intern kontroll Rapport 9-10 LANDSTINGET I VÄRMLAND Revisorerna AM/VHL 2011-02-16 Rev/10032 Pensionsfondens förvaltning intern kontroll Rapport 9-10 LANDSTINGET I VÄRMLAND 2011-02-16 2 Pensionsfondens förvaltning intern kontroll Bakgrund

Läs mer

Granskning avseende assistentersättning

Granskning avseende assistentersättning Granskning avseende assistentersättning Härryda kommun Oktober 2013 Johan Osbeck, revisor Pernilla Lihnell, certifierad kommunal revisor Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskning...

Läs mer

Trelleborgs kommun Revisorerna

Trelleborgs kommun Revisorerna Revisorerna 2013-09-10 Kommunstyrelsen Granskning av kommunens faktura hantering har på uppdrag av kommunens revisorer i Trelleborg kommun genomfört en granskning av om styrelsens och nämndernas interna

Läs mer

www.pwc.se Jan Nilsson Februari 2013

www.pwc.se Jan Nilsson Februari 2013 www.pwc.se Revisionsrapport Jan Nilsson Februari 2013 Privata mede l Tyresö kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Revisionsfråga

Läs mer

Samverkan kring uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård

Samverkan kring uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård Revisionsrapport Samverkan kring uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård Landstinget i Östergötland Linköpings kommun Datum 2010-04-07 Eva Ogensjö, certifierad kommunal revisor Karin Jäderbrink, certifierad

Läs mer

Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2011. Kungälvs kommun. Granskning av inköps- och upphandlingsverksamheten

Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2011. Kungälvs kommun. Granskning av inköps- och upphandlingsverksamheten Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2011 Kungälvs kommun Granskning av inköps- och upphandlingsverksamheten Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3

Läs mer

Granskning av intern kontroll i hanteringen av kommunens och bolagens bilar

Granskning av intern kontroll i hanteringen av kommunens och bolagens bilar Revisions-PM Granskning av intern kontroll i hanteringen av kommunens och bolagens bilar Finspångs kommun 15 juni 2010 Andreas Gustavsson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...2 2 Bakgrund, syfte och

Läs mer

Värmdö kommun. Granskning av ärendehanteringsprocessen inom kommunstyrelsen. Granskningsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-05-22 Antal sidor: 5

Värmdö kommun. Granskning av ärendehanteringsprocessen inom kommunstyrelsen. Granskningsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-05-22 Antal sidor: 5 Granskning av ärendehanteringsprocessen inom Granskningsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 5 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 1 4. Avgränsning 2 5. Revisionskriterier 2 6.

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av löner och ersättningar. Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av löner och ersättningar.

Revisionsrapport: Granskning av löner och ersättningar. Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av löner och ersättningar. Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av löner och ersättningar. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns redovisade

Läs mer

Revisionsrapport: Verifikationsgranskning. Revisionen har genom KPMG genomfört verifikationsgranskning. För revisorerna i Jämtlands Gymnasieförbund

Revisionsrapport: Verifikationsgranskning. Revisionen har genom KPMG genomfört verifikationsgranskning. För revisorerna i Jämtlands Gymnasieförbund Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört verifikationsgranskning. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns redovisade i sammanfattningen

Läs mer

Revisionsrapport. Marks kommun. Styrning och uppföljning av jämställdhetsarbetet. Februari 2010 Hans Axelsson

Revisionsrapport. Marks kommun. Styrning och uppföljning av jämställdhetsarbetet. Februari 2010 Hans Axelsson Revisionsrapport Styrning och uppföljning av jämställdhetsarbetet Marks kommun Februari 2010 Hans Axelsson 1 Sammanfattande bedömning Vi uppfattar att det finns kompetens, engagemang och en vilja att göra

Läs mer

Stöd till utsatta grupper - barn och kvinnor

Stöd till utsatta grupper - barn och kvinnor Revisionsrapport Stöd till utsatta grupper - barn och kvinnor Stadsrevisionen Örebro kommun Januari 2010 Lena Brönnert Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning...3 2 Bakgrund...

Läs mer

Granskning av ansvarsfördelning mellan fritidsnämnd och förvaltning

Granskning av ansvarsfördelning mellan fritidsnämnd och förvaltning www.pwc.se Alf Wahlgren, certifierade kommunal revisor Carl-Gustaf Folkeson, revisionskonsult Granskning av ansvarsfördelning mellan fritidsnämnd och förvaltning Innehållsförteckning 1. Inledning... 1

Läs mer

Ronneby kommun. Granskning av kommunens fordonshantering KPMG AB 2013-04-04

Ronneby kommun. Granskning av kommunens fordonshantering KPMG AB 2013-04-04 Granskning av kommunens fordonshantering KPMG AB Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte och avgränsning 1 1.3 Ansvarig nämnd/styrelse 1 1.4 Metod 2 2. Regler och riktlinjer 2 3. Iakttagelser

Läs mer

Lunds kommun. Revisionsrapport. Granskning av intern kontroll. - Kommunstyrelsen. Lena Salomon Certifierad kommunal revisor

Lunds kommun. Revisionsrapport. Granskning av intern kontroll. - Kommunstyrelsen. Lena Salomon Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Granskning av intern kontroll - Kommunstyrelsen Lena Salomon Certifierad kommunal revisor Mattias Johansson Auktoriserad revisor/ Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Emelie Lönnblad

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista 1 av 99 Tomelilla kommun Kommunstyrelsen Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: Onsdagen den 8 januari 2014, kl. 14.00 Plats: Äppelkriget i kommunhuset, Tomelilla Kallelse med föredragningslista Ärenden

Läs mer

Verkställighet och uppföljning av beslut

Verkställighet och uppföljning av beslut www.pwc.se Revisionsrapport Jan Nilsson Certifierad kommunal revisor Verkställighet och uppföljning av beslut Botkyrka kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 3

Läs mer

Östhammar kommun. Bisysslor Revisionsrapport. KPMG AB 2012-06-18 Antal sidor: 12

Östhammar kommun. Bisysslor Revisionsrapport. KPMG AB 2012-06-18 Antal sidor: 12 KPMG AB Antal sidor: 12 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentar 1 2. Bakgrund, risk och väsentlighet 3 3. Syfte 3 4. Metod, avgränsning och genomförande 3 5. Noteringar från granskningen 4 5.1 Förekommer

Läs mer