Revisionsrapport Internkontroll avseende drivmedelskort till kommunens bilar Anna Carlénius Kiruna kommun Mars 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "www.pwc.se Revisionsrapport Internkontroll avseende drivmedelskort till kommunens bilar Anna Carlénius Kiruna kommun Mars 2015"

Transkript

1 Revisionsrapport Anna Carlénius Internkontroll avseende drivmedelskort till kommunens bilar Kiruna kommun

2 Innehåll 1. Sammanfattning och revisionell bedömning Inledning Bakgrund Revisionsfråga Metod och avgränsning Granskningsresultat Organisation kring socialtjänstens bilar Rutiner, riktlinjer och policy Bedömning och rekommendationer... 8 Kiruna kommun

3 1. Sammanfattning och revisionell bedömning På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har granskat den interna kontrollen avseende drivmedelskort till kommunens bilar. Uppdraget har tillkommit via revisorernas risk och väsentlighetsanalys. Följande revisionsfråga har formulerats för uppdraget: Är socialnämndens interna kontroll tillräcklig när det gäller användningen av drivmedelskort? Efter genomförd granskning är vår sammanfattande bedömning att socialnämndens interna kontroll inte är fullt tillräcklig. Bedömningen bygger på följande iakttagelser: Vi bedömer att det finns ändamålsenliga dokumenterade policys inom kommunen för arbetet med drivmedelskort. Vi kan dock konstatera att kommunens policy inte tillämpas på ett ändamålsenligt sätt som innebär att de dokumenterade rutinerna inte till fullo efterlevs i praktiken. Vi ser också ett behov av att den antagna policyn och bilagan utvecklas och specificeras ytterligare. Vi bedömer att det inte sker kontinuerliga systematiska kontroller/jämförelser av drivmedelsförbrukning och körda mil. Uppgifter om tankad volym finns på fakturorna och uppgifter om antal körda mil finns i de fall körjournal används. Rapportering avseende körjournaler sker enligt uppgifter endast till viss del. Vi bedömer att policyn är känd i verksamheten. Vi kan dock konstatera, vilket framgår ovan, att den inte tillämpas fullt ut på ett ändamålsenligt sätt. Vi bedömer att uppföljning på området inte sker på ett tillfredsställande sätt. Dels på grund av att inga stickprov görs av körjournaler, men även att uppföljningen av ekonomin bör göras mer strukturerad utifrån befintliga körjournaler samt kvitton för inköp av drivmedel. I övrigt noterar vi att det har lämnats in en polisanmälan under hösten 2012 avseende eventuellt privat användning av socialtjänstens drivmedelskort. Vi ser en risk för oro i organisationen så länge polisanmälan inte kommer till ett avslut. Vår bedömning är att nämnden bör tillse att det sker en uppföljning av status i utredningen och vidtar erforderliga åtgärder för att ärendet ska redas ut. Kiruna kommun 1 av 9

4 2. Inledning 2.1. Bakgrund I samband med genomförd väsentlighets- och riskanalys samt utifrån iakttagelser under den löpande revisionen har revisorerna beslutat att granska användningen av drivmedelskort. Av kommunallagen framgår att kommunens nämnder och styrelser skall ha kontroll över sin verksamhet. Detta innebär att nämnderna själva ansvarar för att ha ändamålsenlig styrning så att verksamheten bedrivs på ett effektivt sätt, att det finns säkra rutiner som förhindrar förluster och som säkerställer att redovisningen är rättvisande. Revisionen kan peka på risker och på behovet av väl fungerande intern kontroll, samt pröva dess ändamålsenligt. Drivmedelskort kan likställas med kontanter. Det är ur förtroendesynpunkt väsentligt att drivmedelskort hanteras med tillräcklig säkerhet. Detta för att undanröja risker för felaktigheter, och för att ansvarig personal ska känna sig trygg och inte riskera att utsättas för misstroende avseende hanteringen. Syftet med granskningen är att bedöma hur socialnämnden hanterar användningen av drivmedelskort Revisionsfråga Granskningen syftar till att besvara följande revisionsfråga: Är socialnämndens interna kontroll tillräcklig när det gäller användningen av drivmedelskort? Revisionsfrågan ska besvaras utifrån följande kontrollfrågor: - Följs kommunens policys/riktlinjer vid användning av drivmedelskorten? - Finns aktuella och ändamålsenliga reglementen och riktlinjer antagna, exempelvis så att det finns spårbarhet mellan körda mil och köp av drivmedel? - Finns det dokumenterade rutiner som säkerställer att regler och riktlinjer samt lagstiftning efterlevs? - Är regler och riktlinjer kända i verksamheten? - Görs uppföljning av att regler och riktlinjer samt lagstiftning efterlevs? Kiruna kommun 2 av 9

5 2.3. Metod och avgränsning Granskningen har avgränsats till socialnämnden och har genomförts genom informationsinsamling av olika styrande och stödjande dokument, rutinbeskrivningar och anvisningar. Vidare har intervjuer gjort med berörda chefer, ekonomer, handläggare samt undersköterskor. Körjournaler har även tagits in för avstämning. En genomgång har även gjorts av den elektroniska körjournalen. En polisanmälan som är gjord under hösten 2012 avseende privat användning av socialtjänstens drivmedelskort har även lyfts upp under intervjuerna. Kiruna kommun 3 av 9

6 3. Granskningsresultat 3.1. Organisation kring socialtjänstens bilar I Kiruna kommun finns det 54 stycken leasade bilar inom socialnämndens verksamheter. Bilarna återfinns framförallt inom hemtjänstens verksamheter och inom hälso- och sjukvårdsenhetens verksamheter så som exempelvis hemsjukvård och rehabilitering. Det finns även enstaka bilar inom andra verksamheter. Totalt finns det 7 stycken hemtjänstgrupper i Kiruna kommun där samtliga har leasade bilar. Bilarna är uppdelade på dessa hemtjänstgrupper: Socialförvaltningen Hemstöd Luossa Centrala Berga Triangeln Raketen Vittangi Karesuando Enligt gällande reglementen ansvarar respektive förvaltning för anskaffning av tjänstebilar för förvaltningens behov. Förvaltningschef ansvarar i samråd med inköpschef för införskaffande av tjänstebilar. Ekonomichef och inköpschef tecknar i samråd med förvaltningschef leasingavtal avseende tjänstebilar. Tjänstebilar som används kontinuerligt i kommunens verksamheter skall vara försedda med kommunens dekaler. Vid intervjuerna framkom att alla bilar inte hade enhetliga kommunala dekaler. Enhetliga dekaler är kan ses som viktigt ur internkontroll synpunkt bland annat med tanke på igenkänning. Vid anskaffandet av bilar skall körjournal, drivmedelskort och övrig utrustning införskaffas till bilen. På Kiruna kommun finns en fordonssamordnare. Fordonssamordnaren har till uppgift att uppdatera rutiner och riktlinjer, upprätta och underhålla förteckning över samtliga ägda och leasade fordon, skapa elektroniska körjournaler i Excelformat och informera om handhavandet, skapa uppföljningssystem och rutiner i samråd med fordonsansvarig, administrera och bevaka leasingavtal, lagra körjournaler och kvitton. Kiruna kommun 4 av 9

7 Varje hemtjänstgrupp har även fordonsansvariga personer utsedda. Dessa personer ska ansvara för att månatlig registrering av körsträcka och övriga uppgifter sker i den elektroniska körjournalen, ansvara för uppföljningen av tjänstebilar, ansvara för att den ekonomiska redovisningen ger en rättvisande bild av fordonskostnaderna. Centralt på socialförvaltningen finns det en administratör som har ett uttalat ansvar för anskaffande av kreditkort till samtliga leasingbilar inom socialtjänstens verksamheter. I Kiruna använder man sig av manuella körjournaler i bilarna. Det finns även en elektronisk körjournal som administreras av fordonssamordnaren och som ska fyllas i av fordonsansvarig varje månad. I den elektroniska körjournalen ska mätarställning vid månadens början och månadens slut, samt körsträcka och en signatur fyllas i. I den elektroniska körjournalen finns även viss basdata kring varje enskilt fordon så som kostnader, försäkringsbolag, försäkringsdatum, besiktning, placering, kostnadsställe och drivmedel etc Rutiner, riktlinjer och policy Kiruna kommun har som nämnts tidigare en kommunövergripande policy för tjänstebilar och kommunala bilar. Syftet med policyn är att den skall ses som ett ramverk för införskaffande, användande och avyttrande av egna eller leasade tjänstebilar inom kommunen. Policyn skall säkerställa en enhetlig hantering av kommunens bilar och användande av egen bil i tjänsten. Enligt policyn skall den kompletteras med generella och förvaltningsspecifika bilrutiner. Policyn fastställs av kommunstyrelsen, förvaltningsspecifika bilrutiner fastställs av förvaltningschef. Nu gällande policy är fastställd i kommunstyrelsen , 187. Bilaga till kommunövergripande policy avseende kommunala bilar är antagen i socialförvaltningens ledningsgrupp Någon mer anpassad förvaltningsspecifik rutin eller riktlinjer för socialtjänstens verksamheter finns inte, utan förvaltningen tilllämpar ovan nämnd kommunövergripande policy. Policyn är känd i verksamheten. I policyn står det även vem som ska vara fordonsansvarig och vem som är fordonssamordnare. Med fordonsansvarig avses ansvarig arbetsledare/chef med ansvar för ekonomi och verksamhet inom den enhet tjänstebilen skall användas. Inom hemtjänsten i Kiruna har man utsett fordonsansvariga, men dessa personer är i regel undersköterskor. Fordonsansvarig ansvarar för att bevaka att den sammanlagda körsträckan under avtalstiden så att den inte avviker från den kontrakterade sträckan. För att undvika detta så ska den fordonsansvarige säkerställa att byte av bilar mellan enheter/verksamheter genomförs. Detta görs till viss del inom hemtjänsten, dock inte alltid. Orsakerna till detta kan vara att man vill behålla t.ex. en större bil och inte få en mindre, men även att man inte är så villig att byta till äldre bilar om man har en nyare. I bilagan står det även att fordonsansvarige ska ansvara för rutiner för tankning, underhåll, däckbyten, besiktning samt att bensinkortet förvaras på ett säkert sätt. Kiruna kommun 5 av 9

8 Ur internkontroll synpunkt är det också bra om det blir rotation på bilarna. Detta eftersom tankkortet är kopplat till bilen, vid en rotation blir det nya personer som kör bilen och även nya attestanter. I policyn står det även att varje tjänstebil ska vara försedd med manuell körjournal. Körjournalen ska fyllas i kontinuerligt. Med kontinuerligt innebär varje gång bilen används. Det som ska fyllas i är datum, mätarställning vidare ska även tankningar och övriga åtgärder antecknas. En körjournal räknas som räkenskapsmaterial och skall sparas i 10 år. Slutförd körjournal skall förvaras på ett betryggande sätt och i sådan ordning att den vid revision eller internkontroll kan kontrolleras av revisor eller av representant från förvaltningen. Förvaltningschefen ansvarar för att förvaltningen upprättar interna administrativa rutiner som uppfyller dessa krav. På socialförvaltningen i Kiruna finns inga rutiner som uppfyller dessa krav. Gemensam dokumentation av körjournaler saknas. Enligt policyn ska fordonssamordnaren förvara körjournalerna. Vid granskning av körjournalerna var delar av dem korrekt och kontinuerligt ifyllda, och några av dem delvis ifyllda. Det finns ingen gemensam förvaring av körjournalen och de tas inte in med jämna mellanrum för kontroll. Ingen internkontroll förekommer avseende körjournaler. Till viss del sker detta genom fordonsansvarige, dock ingen utanför personalgruppen. Anskaffande av kreditkort för drivmedel sker idag, vilket nämnts tidigare, genom en administratör centralt på förvaltningen. I policyn står det att fordonsansvarig beställer kreditkort hos leverantören och att kreditkort inte får beställas av någon annan. I socialförvaltningens bilaga till policyn står det att anskaffande av kreditkort ska ske hos kommunassistenten och att de inte får beställas av annan person, vilket därmed inte harmoniserar med den övergripande policyn. Hösten 2012 har en polisanmälan lämnats in avseende eventuellt privat nyttjande av drivmedelskort. Innan polisanmälan beställdes korten dels centralt, men även ute i verksamheterna. En åtgärd som vidtogs var att helt centralisera beställningen av kort. I och med att förvaltningen har valt att centralisera beställningen har internkontrollen blivit bättre, men det är inget som säkerställer att inte någon annan beställer drivmedelskort och kopplar det till någon av leasingbilarna. Här är fortfarande sak- och attestförfarandet av fakturorna viktigt. Eftersom det bara ska finnas ett kreditkort per bil, bör det bara komma en faktura per bil. Vid granskningstillfället har socialförvaltningen enligt intervjuerna ännu inte tagit del av något polisutredningsresultat utifrån den anmälan som gjordes Av intervjuerna framgår uppfattningen att det verkar som att ärendet har runnit ut i sanden. Drivmedelskortet är som framgår ovan knutet till varje tjänstebil och skall vara märkt med registreringsnummer. Bara vid särskilda skäl får fler än ett drivmedelskort beställas till enskild bil. Detta kräver särskilt motiverat och dokumenterat beslut. Förvaltningschefen anvisar vem som får fatta beslut. Idag för administratören anteckningar i en bok om vilken bil som har vilket kort. Administratören utgår från att det ska vara ett kort till varje bil, men uppger att tidigare har det funnits fler än Kiruna kommun 6 av 9

9 ett kort till vissa bilar. I dag har förvaltningen en bättre koll på korten framförallt genom att de för bok och att det bara är en person som beställer. Hemtjänsten tankar på OKQ8, men i byarna öster om Kiruna använder man sig av lokala drivmedelsstationer. I byarna har man inte något tankkort utan går in på stationen. På stationen legitimerar man sig eller så är man känd i trakten. Drivmedelskortet får inte kontinuerligt förvaras i bilen enligt regelverket. Av intervjuerna framgår att korten för det mesta förvaras i bilen. En hemtjänstgrupp i centrala Kiruna förvarade korten på OKQ8 stationen i centrum. Enligt intervju går man in på stationen och meddelar tankning genom att uppge registreringsnummer. Av intervjun framgick inte om man är tvungen att legitimera sig eller om det kontrolleras att rätt registreringsnummer uppges för den bil som ska tankas. När korten används finns en kod till kortet som gör att personalen inte behöver gå in på stationen. Kvitton på drivmedelsinköpen och andra inköp i anslutning till bilens drift ska skrivas under av den som genomfört inköpet. Den som gör inköpet ska även anteckna det i körjournalen och kvittona ska bifogas med körjournalen för aktuell månad och ska utgöra en del av räkenskapsmaterialet. Vid intervjutillfället kontrollerades körjournalerna. De flesta grupperna sparade alla kvitton, men i någon av grupperna sparades inga kvitton. De flesta fordonsansvariga stämde av drivmedelskvittona mot körjournalen. Skulle det avvika görs en rapportering till enhetschefen. Där inte kvittona stämts av mot körjournalen, görs inte heller någon avvikande rapportering till enhetschef. När bilen återlämnas ska det tillhörande drivmedelskortet spärras och klippas sönder. Idag fungerar detta genom att administratören tar in korten, spärrar, kasserar och gör en anteckning i boken att det är återlämnat. Varje bil kostnadsredovisas separat. Det innebär att utöver kostnadsslag, ansvar och verksamhet skall varje tjänstebil även kodas med en för bilen unik kod i internredovisningen. Varje bil går därmed att följa upp i redovisningen och det går att få ut alla kostnader som finns på respektive bil. I och med att varje bil kostnadsförs separat finns det spårbarhet mellan kostnad och antal mil. Detta kräver dock att körjournalerna är fullständiga, vilket granskningen visat att de inte alltid är. I Kiruna används som nämnts ovan även en elektronisk körjournal som fordonsansvarige ska fylla i varje månad, vilket gör att det teoretiskt sett går att följa bilens mätarställning elektroniskt och på distans, t.ex. när man ska attestera en faktura. Detta förutsätter att man på ett korrekt sätt fyllt i den elektroniska körjournalen. Granskning av elektroniska körjournaler visade att den för vissa bilar var helt ifylld medan det saknades uppgifter på mätarställning för andra bilar. Sammanfattningsvis kan konstateras att den elektroniska körjournalen inte används fullt ut. Förvaltningen har delegerat ner fordonsansvarig till underställd personal, detta medför att internkontrollen inte upprätt hålls eftersom inte dessa personer attesterar fakturorna, om förvaltningen ska ha denna ordning måste man säkerställa att alla kvitton inklusive körjournal lämnas in till enhetschef varje månad innan fakturan kommer. Eller att man säkerställer att fordonsansvarige stämmer av körjournal och kvitton på ett ändamålsenligt sätt och rapporterar detta till enhetschef, samt Kiruna kommun 7 av 9

10 lämnar in dem med jämna mellanrum detta för att i efterhand kunna göra en bra uppföljning. Alla enhetschefen stämmer inte av kvitton mot fakturan eller kontrollerar kvaliteten på körjournalerna som respektive förare för. Till viss del sker detta genom fordonsansvarige. Eftersom det endast är ett tankkort per bil och bilen kostnadsförs separat syns det tydligt om det är större avvikelser mellan perioder vid uppföljning. Enhetschefen kan därmed rimlighets bedöma drivmedelskostnaderna löpande vid uppföljning samt vid attest av faktura om kontroll görs. I attestansvaret föreligger att personen ska göra kontroll av fakturan så att den är rimlig i förhållande till den inköpta varan. Är bilen en diselbil förutsätter det att bilen är tankad med diesel, skulle en faktura uppkomma med bensin för bilen bör attestanten rimligen uppmärksamma detta. Även vid månadsuppföljningen bör ansvarig person för verksamheten och ekonomin uppmärksamma om fler än en faktura skulle uppstå för en bil. När det gäller hemtjänst bör drivmedelskostnaderna ligga på ungefär liknande nivåer per månad inom ett område så länge inte området utökas med betydligt flerbrukare. Detta borde rimligen innebära att större avvikelser borde sticka ut från det normala. Idag sker vis rimlighetsbedömning av drivmedelskostnader, detta behöver dock stärkas så att det sker hela tiden samt att alla gör en rimlighetsbedömning innan attest av faktura. Kontrollåtgärder som saknas är att inga stickprov av körjournaler utförs internt. Ingen översyn görs exempelvis halvårsvis eller årsvis av drivmedelsförbrukningen jämfört med drivmedelskostnaderna. Genom att man utför stickprov av körjournaler någon gång per år stärks den interna kontrollen dels genom att man utför stickprov men även att personer ute i verksamheterna ser att körjournalerna tas in för kontroll. En översyn av drivmedelsförbrukningen jämfört med drivmedelskostnaderna gör att risken för otillåtet användande av bilen minskar, men även att missbruk av tankkort upptäcks även rimlighetsbedömning mellan perioderna vid uppföljning blir lättare Bedömning och rekommendationer Vi bedömer att det finns ändamålsenliga dokumenterade policys inom kommunen för arbetet med drivmedelskort. Vi kan dock konstatera att kommunens policy inte tillämpas på ett ändamålsenligt sätt, trots att vi bedömer att policyn är känd i verksamheten, eftersom de dokumenterade rutinerna inte till fullo efterlevs i praktiken. Vi ser även att den antagna policyn och bilagan behöver utvecklas och specificeras ytterligare. Därmed anser vi att den interna kontrollen i inte i all delar är tillräcklig. Vi ser också ett behov av att säkerställa att samtliga drivmedelskort i förvaltningen är beställda via fastställd policy och är förtecknade. Det finns rutiner/processer som gör att det finns spårbarhet mellan körda mil och köp av drivmedel, detta på grund av att varje bil kostnadsredovisas separat. Detta Kiruna kommun 8 av 9

11 kräver dock att policyn följs och att man tar in körjournaler och kvitton vid uppföljning. Det är även viktigt att den elektroniska körjournalen tillämpas på ett korrekt sätt. Vi bedömer att det inte sker kontinuerliga systematiska kontroller/jämförelser av drivmedelsförbrukning och körda mil. Uppgifter om tankad volym finns på fakturorna och uppgifter om antal körda mil finns i de fall körjournal används. Rapportering avseende körjournaler sker enligt uppgifter endast till viss del. Vi bedömer att uppföljning på området inte sker på ett tillfredsställande sätt. Dels på grund av att inga stickprov görs av körjournaler, men även att uppföljningen av ekonomin bör göras mer strukturerad utifrån befintliga körjournaler samt kvitton för inköp av drivmedel. I övrigt noterar vi att det har lämnats in en polisanmälan under hösten 2012 avseende privat användning av socialtjänstens drivmedelskort. Vi ser en risk för oro i organisationen så länge polisanmälan inte kommer till ett avslut. Vår bedömning är att nämnden bör tillse att det sker en uppföljning av status i utredningen och vidtar erforderliga åtgärder för att ärendet ska redas ut. Rekommendationer Revidera policydokumenten kring drivmedelskort i de delar som är inaktuella. Se över attestförfarandet. Viktigt är att få in två kontroller vid attest av fakturan. I Kiruna kommun har man s k konterare och denna roll bör utvecklas till en roll som sakattestant d v s se att adresser stämmer och att innehållet i fakturan verkar vara rimlig. Nämnden bör se till att samtliga körjournaler är korrekt ifyllda. En fullständig dokumentation i en körjournal är en förutsättning för att kunna utföra rimlighetskontroller av bland annat bränsleförbrukning och om antal körda mil är rimliga i förhållande till verksamhetens omfattning. Vid tankning bör mätarställningen skrivas på kvittot samt signeras. På detta sätt kan man snabbt göra en rimlighetsbedömning avseende bränsleförbrukningen i förhållande till antal körda mil. Vidareutveckling av den elektroniska körjournalen är viktig ur intern kontroll synpunkt och skulle kunna innebära bättre och enklare uppföljningar. En vidareutveckling skulle kunna vara att förutom att bara mätarställningen skrivs in, bör tankade/fakturerade liter föras in samt andra inköp för bilen. Möjlighet finns också att bygga in nyckeltal (formler) i excelfilen som skulle kunna varna när bilen har tankats med fler liter än antal körda mil. En ytterligare vidareutveckling av körjournalerna skulle kunna vara att införa GPS på bilarna med automatiserade elektroniska körjournaler istället för manuella körjournaler. Detta skulle, förutom en stärkt intern kontroll, även medföra bättre ekonomiska underlag för uppföljning samt spara tid i jämförelse med den nuvarande manuella uppföljningen. Kiruna kommun 9 av 9

Uppföljande granskning: leasingbilar

Uppföljande granskning: leasingbilar Revisionsrapport Uppföljande granskning: leasingbilar Vara kommun Karin Norrman Elgh Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga... 1 1.3. Metod... 1 2. Granskningsresultat...

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av rutiner avseende kreditkort/drivmedelskort, handkassor

Vetlanda kommun. Granskning av rutiner avseende kreditkort/drivmedelskort, handkassor Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vetlanda kommun Vetlanda kommun Granskning av rutiner avseende kreditkort/drivmedelskort, körjournaler och handkassor Innehåll

Läs mer

Granskning av kommunens leasingbilar

Granskning av kommunens leasingbilar www.pwc.se Revisionsrapport Stina Björnram Granskning av kommunens leasingbilar Surahammars kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning och bakgrund...2 2.1.

Läs mer

Granskning av intern kontroll i hanteringen av kommunens och bolagens bilar

Granskning av intern kontroll i hanteringen av kommunens och bolagens bilar Revisions-PM Granskning av intern kontroll i hanteringen av kommunens och bolagens bilar Finspångs kommun 15 juni 2010 Andreas Gustavsson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...2 2 Bakgrund, syfte och

Läs mer

Revisionsrapport Oxelösunds kommun

Revisionsrapport Oxelösunds kommun Revisionsrapport Granskning av intern kontroll i hantering av kommunens och bolagens bilar Oxelösunds kommun Andreas Gustavsson Stefan Knutsson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1

Läs mer

Granskning av inköpskort, uppföljning. Halmstads kommun. Revisionsrapport. Februari 2012. Kerstin Sikander Carl-Magnus Stensson

Granskning av inköpskort, uppföljning. Halmstads kommun. Revisionsrapport. Februari 2012. Kerstin Sikander Carl-Magnus Stensson Granskning av inköpskort, uppföljning Halmstads kommun Revisionsrapport Februari 2012 Kerstin Sikander Carl-Magnus Stensson Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund, syfte, avgränsning och metod...

Läs mer

Intern kontroll avseende fakturahantering

Intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport* Intern kontroll avseende fakturahantering Eskilstuna kommun Mars 2008 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund och syfte...3 1.2

Läs mer

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum B Eriksson 0455/303103 2004.286.

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum B Eriksson 0455/303103 2004.286. 1 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum B Eriksson 0455/303103 2004.286.029 2004-08- 03 KOMMUNÖVERGRIPANDE RIKTLINJER OCH RUTINER FÖR ANSKAFFANDE OCH

Läs mer

2013-11-13. Rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av rutiner för bilanvändning

2013-11-13. Rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av rutiner för bilanvändning KARLSKOGA KOMMUN Kommunstyrelsen 2013-11- 1 4 ~ KARLSKOGA KOMMUN "ld'. Revisionen 2013-11-13 Samhällsbyggnadsnämnden Socialnämnden För kännedom: Kommunfullmäktige Rapport från kommunrevisorerna avseende

Läs mer

Revisionsrapport Landstinget i Östergötland

Revisionsrapport Landstinget i Östergötland Revisionsrapport Granskning av räkenskapsmaterial - följsamhet till regler kring fordonsanvändning Landstinget i Östergötland Matti Leskelä Lars Edgren Eva Andlert, certifierad kommunal revisor 2013-08-26

Läs mer

TID: 2013-03-12 PLATS: PwC:s lokaler, Halmstad. Närvarande: Martinsen Jan-Erik Olofsdotter Lena Bertilsson Hans Gustafsson Gösta Hudin Eva

TID: 2013-03-12 PLATS: PwC:s lokaler, Halmstad. Närvarande: Martinsen Jan-Erik Olofsdotter Lena Bertilsson Hans Gustafsson Gösta Hudin Eva TID: 2013-03-12 PLATS: :s lokaler, Halmstad Närvarande: Martinsen Jan-Erik Olofsdotter Lena Bertilsson Hans Gustafsson Gösta Hudin Eva Sekr Eriksson Christel 1. Revision Bensinkort Revisorerna i Region

Läs mer

Intern kontroll avseende inköpskort

Intern kontroll avseende inköpskort www.pwc.se Revisionsrapport Carin Hultgren Cert. kommunal revisor Ebba Lind Intern kontroll avseende inköpskort Region Gotland Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 2 2. Inledning... 4 2.1.

Läs mer

Revisionsrapport Leasing av bilar. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Leasing av bilar. Härjedalens kommun Revisionsrapport Leasing av bilar Härjedalens kommun 19 september 2014 Innehåll Sammanfattning... 1 Uppdrag och bakgrund... 1 Revisionsfråga... 1 Revisionskriterier... 1 Svar på revisionsfrågan... 1 Iakttagelser...

Läs mer

Rapport avseende granskning av rutiner för bilanvändning.

Rapport avseende granskning av rutiner för bilanvändning. Rapport avseende granskning av rutiner för bilanvändning. Forshaga kommun Maj 2014 David Bäcker Pontus Ericsson Innehåll Sammanfattning... 1 1 Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Syfte och revisionsfrågor...

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK

Revisionsrapport Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK www.pwc.se Revisionsrapport Carl-Stefan von Engeström Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK Carl-Stefan von Engeström Projektledare Roger Burström Uppdragsledare

Läs mer

Intern kontroll och attester

Intern kontroll och attester Revisionsrapport Intern kontroll och attester Strömsunds kommun Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1 Bakgrund och revisionskriterier 2.2 Metod

Läs mer

Granskning av den interna kontrollen inom Servicenämnden

Granskning av den interna kontrollen inom Servicenämnden Revisionsrapport Granskning av den interna kontrollen inom Servicenämnden Eslövs kommun Oktober 2007 Anna Eriksson Mattias Haraldsson Innehållsförteckning 1 Inledning och bakgrund...3 1.1 Syfte och metod...3

Läs mer

Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK

Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Lindqvist Johan Datum 2014-04-15 Diarienummer UAN-2014-0205 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar

Läs mer

Revisionsrapport Leasing av bilar. Krokoms kommun

Revisionsrapport Leasing av bilar. Krokoms kommun Revisionsrapport Leasing av bilar Krokoms kommun Juni 2014 Innehåll Sammanfattning... 1 Uppdrag och bakgrund... 1 Revisionsfråga... 1 Revisionskriterier... 1 Svar på revisionsfrågan... 1 Iakttagelser...

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskning av kommunens fordon

Uppföljning av tidigare granskning av kommunens fordon www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Sandra Marcusson Oktober 2014 Uppföljning av tidigare granskning av kommunens fordon Karlshamn kommun Uppföljning av tidigare granskning

Läs mer

Revisionsrapport. Kontantkassor. Gällivare kommun. Februari 2011. Hans Forsström, certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Kontantkassor. Gällivare kommun. Februari 2011. Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Kontantkassor Gällivare kommun Februari 2011 Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning Sida 1. Sammanfattande bedömningar och förslag... 2 2. Inledning... 3 2.1

Läs mer

Ärendets Första giltig- Diarieplandiarienummer. 1 Det åligger kommunens nämnder att tillse att bestämmelserna i detta reglemente om attest iakttas.

Ärendets Första giltig- Diarieplandiarienummer. 1 Det åligger kommunens nämnder att tillse att bestämmelserna i detta reglemente om attest iakttas. Ärendets Första giltig- Diarieplandiarienummer hetsdatum beteckning 925/99 2000-01-31 003 ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE 1 Det åligger kommunens nämnder att tillse att bestämmelserna i detta reglemente

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Intern kontroll: Gränsdragning mellan drift/underhåll och investeringar

Intern kontroll: Gränsdragning mellan drift/underhåll och investeringar www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Intern kontroll: Gränsdragning mellan drift/underhåll och investeringar Pajala kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Resepolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-20, 75

Resepolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-20, 75 Resepolicy Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-20, 75 Resepolicy Denna resepolicy är antagen av kommunfullmäktige 2011-06-20, 75 och gäller from 2011-07-01. Omfattning Policyn är kommunövergripande och

Läs mer

Granskning av interna kontrollen

Granskning av interna kontrollen Revisionsrapport* Granskning av interna kontrollen Landstinget Halland Datum 2006-11-29 Författare Leif Johansson Anita Andersson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Uppdrag...3 2 Syfte och metod...3

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc www.pwc.se Revisionsrapport Joanna Hägg Tilda Lindell Granskning av intern kontroll Tierps kommun pwc Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Granskningsbakgrund...

Läs mer

Höörs kommun. Övergripande förstudie av kommunens fordonshantering. Audit KPMG AB 21 maj 2012 Antal sidor: 8

Höörs kommun. Övergripande förstudie av kommunens fordonshantering. Audit KPMG AB 21 maj 2012 Antal sidor: 8 kommunens fordonshantering Audit KPMG AB 21 maj 2012 Antal sidor: 8 Innehåll 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 3. Syfte och avgränsning 4. Metod 5. Policys och styrdokument 5.1 Fordonshantering 5.1.1 Iakttagelser

Läs mer

Revisionsrapport Bokslutsprocessen

Revisionsrapport Bokslutsprocessen www.pwc.se Revisionsrapport Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Bokslutsprocessen Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Granskning av anställningar och avslut i lönesystemet och tilldelning av behörigheter till dokumentationssystem

Granskning av anställningar och avslut i lönesystemet och tilldelning av behörigheter till dokumentationssystem Karin Norrman Elgh Översiktlig revisionsrapport Granskning av anställningar och avslut i lönesystemet och tilldelning av behörigheter till dokumentationssystem Vara kommun Anställningar och avslut i lönesystemet

Läs mer

Hantering av kontantkassor Kalix kommun

Hantering av kontantkassor Kalix kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Hantering av kontantkassor Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Revisionsrapport Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Nynäshamns kommun December 2010 Jonas Eriksson Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 1.1 Syfte och revisionsfråga... 1 1.2 Avgränsning

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av arvoden till förtroendevalda. Härnösand Kommun

Revisionsrapport Granskning av arvoden till förtroendevalda. Härnösand Kommun Revisionsrapport Granskning av arvoden till förtroendevalda. Härnösand Kommun 7 Juni 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 3 2. Rutinbeskrivning... 4 3. Granskningsresultat... 6 Sammanfattning

Läs mer

Kumla kommuns revisorer. Granskning av uppföljning av tidigare granskning samt den interna kontrollen avseende kommunens fordon Granskningsrapport

Kumla kommuns revisorer. Granskning av uppföljning av tidigare granskning samt den interna kontrollen avseende kommunens fordon Granskningsrapport Granskning av uppföljning av tidigare granskning samt den interna kontrollen avseende kommunens Granskningsrapport KPMG AB 21 november 2014 Antal sidor: 13 Innehåll 1. Sammanfattande kommenterar och synpunkter

Läs mer

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Revisionsrapport Attestrutiner Östhammars kommun Datum: 080918 Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Sammanfattning Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har fått i uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

Hallstahammars kommun

Hallstahammars kommun Revisorerna REVISIONSRAPPORT Granskning av Intern kontroll Hallstahammars kommun Utarbetad av Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers på uppdrag av kommunens revisorer och antagen vid revisorernas

Läs mer

GNESTA gh i KOMMUN -X

GNESTA gh i KOMMUN -X GNESTA gh i KOMMUN -X Gnesta kommun Ink: 2014-10 - 2 9 Dnr För handläggning: 2014-10-29 Revisionsskrivelse Barn- och utbildningsnämnden För kännedom Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Revisionsrapport:

Läs mer

Revisionsrapport Intern kontroll avseende representation och resor hos samtliga nämnder

Revisionsrapport Intern kontroll avseende representation och resor hos samtliga nämnder www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Intern kontroll avseende representation och resor hos samtliga nämnder Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...

Läs mer

Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK

Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK 'Uppsala r "KOMMUN KONTORET FOR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Sun ZaH-cfc-Xi Alf t{\

Läs mer

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Projekt med extern finansiering styrning och kontroll Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

Uppföljning av granskningen av den interna. mobiltelefoner och kassor

Uppföljning av granskningen av den interna. mobiltelefoner och kassor Revisionsrapport Uppföljning av granskningen av den interna kontrollen av betalkort, drivmedelskort, mobiltelefoner och kassor Uppvidinge kommun 13 mars 2009 Eva Gustafsson Innehållsförteckning 1 Bakgrund

Läs mer

Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Revisionsrapport

Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Revisionsrapport Revisionsrapport Löpande granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner vid Kostnämnden Landstinget Västmanland Charlotta Fardelius Bert Hedberg Viveca Karlsson 31 maj 2013 Innehållsförteckning

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Kommunala kontokort Haparanda stad Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Martin Gandal

www.pwc.se Revisionsrapport Kommunala kontokort Haparanda stad Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Martin Gandal www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Kommunala kontokort Haparanda stad Martin Gandal Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Syfte

Läs mer

Arvika kommun. Granskning av den interna kontrollen avseende kommunens fordon Revisionsrapport

Arvika kommun. Granskning av den interna kontrollen avseende kommunens fordon Revisionsrapport Granskning av den interna kontrollen avseende kommunens fordon Revisionsrapport KPMG AB Offentlig sektor Karlstad Antal sidor: 8 KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International

Läs mer

Granskning av kulturoch

Granskning av kulturoch Revisionsrapport Granskning av kulturoch fritidsnämndens interna kontroll avseende kommunens hantering av konst Malin Kronmar Kalmar kommun Innehåll 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Revisionsrapport Intern kontroll inom Landstinget Dalarna

Revisionsrapport Intern kontroll inom Landstinget Dalarna Revisionsrapport Intern kontroll inom Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Malin Liljeblad Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Uppdrag och revisionsfråga... 3 1.2

Läs mer

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10 Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 3 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier 4 6. Ansvarig styrelse/nämnd 4 7. Metod 4 8. Projektorganisation 4

Läs mer

Externt finansierade projekt

Externt finansierade projekt Revisionsrapport Externt finansierade projekt Gällivare kommun Mars 2010 Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Rolf Särkimukka, revisionskonsult 2010-03-11 Hans Forsström Rolf Särkimukka Innehållsförteckning

Läs mer

Informationsöverföring. kommunikation med landstinget - uppföljande granskning

Informationsöverföring. kommunikation med landstinget - uppföljande granskning www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Augusti 2015 Informationsöverföring och kommunikation med landstinget - uppföljande granskning Gällivare kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Attestreglemente för Borgholms kommun

Attestreglemente för Borgholms kommun Attestreglemente för Borgholms kommun 1. Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagts eller åtagit sig

Läs mer

Revisionsrapport nr 1, 2013, slutversion R Wallin. Valdemarsviks kommun Leasingbilar

Revisionsrapport nr 1, 2013, slutversion R Wallin. Valdemarsviks kommun Leasingbilar Revisionsrapport nr 1, 2013, slutversion R Wallin Valdemarsviks kommun Leasingbilar Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Revisionsfrågor... 3 2.2. Metod... 3 3. Bakgrund... 3 4. Utgångspunkter/revisionsbevis...

Läs mer

Rutin gällande fordons- och drivmedelskort samt körjournal för anställda i Håbo kommun

Rutin gällande fordons- och drivmedelskort samt körjournal för anställda i Håbo kommun 2012 Rutin gällande fordons- och samt körjournal för anställda i Håbo kommun 2 Rutiner för fordons- och samt körjournal i Håbo kommun 2012 och tills vidare. Inför byte av leverantör av drivmedel inför

Läs mer

Mjölby kommuns revisorer. Förebyggande arbete i syfte att undvika mutor, korruption och oegentligheter

Mjölby kommuns revisorer. Förebyggande arbete i syfte att undvika mutor, korruption och oegentligheter www.pwc.se Förstudie Mjölby kommuns revisorer Hans-Lennart Stenqvist Förebyggande arbete i syfte att undvika mutor, korruption och oegentligheter Innehållsförteckning 1. Uppdraget... 1 1.1. Bakgrund och

Läs mer

Granskning av. debiteringsrutiner inom vård och omsorg Katrineholms kommun

Granskning av. debiteringsrutiner inom vård och omsorg Katrineholms kommun www.pwc.se Revisionsrapport Annika Hansson, certifierad kommunal revisor, Himn Dagemir Granskning av den interna kontrollen avseende debiteringsrutiner inom vård och omsorg Katrineholms kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Kerstin Sikander Cert. kommunal revisor Mars 2013 Landstinget i Jönköpings län Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund och revisionsfråga...

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse

Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse STYRELSEN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 30 (36) Sammanträdesdatum Paragraf Kommunstyrelsen 30 januari 2012 19 Diarienummer KS-2011/1 036.912 Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse Kommunstyrelsens

Läs mer

Utfärdad/ändrad Beslut, datum, paragraf Diarienr Gäller fr o m Avd Sida. ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE

Utfärdad/ändrad Beslut, datum, paragraf Diarienr Gäller fr o m Avd Sida. ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE RAGUNDA KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Utfärdad/ändrad Beslut, datum, paragraf Diarienr Gäller fr o m Avd Sida. Ändrad Kf 2006-10-05, 48 2006/755 002 2006-10-05 11 ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE 1 Tillämpningsområde

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Tekniska nämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se www.komrev.se Sammanfattning

Läs mer

Revisionsrapport. Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Inger Hansén Viveca Karlsson

Revisionsrapport. Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Inger Hansén Viveca Karlsson Revisionsrapport Löpande granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner vid Kostnämnden Landstinget Västmanland Inger Hansén Viveca Karlsson 18 mars 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande

Läs mer

Askersund kommun. Granskning av den interna kontrollen avseende kommunens fordon Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-05-26 Antal sidor: 12

Askersund kommun. Granskning av den interna kontrollen avseende kommunens fordon Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-05-26 Antal sidor: 12 Askersund kommun Granskning av den interna kontrollen avseende Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 12 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4. Avgränsning och ansvarig

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Gemensamma Taxe- och Avgiftsnämnden för Hallsberg, Laxå, Lekeberg och Askersund Hallsbergs kommun Lars Wigström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskningar

Uppföljning av tidigare granskningar www.pwc.se Revisionsrapport Sandra Volter Richard Vahul Uppföljning av tidigare granskningar Nynäshamns kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...

Läs mer

Ekonomgruppen i Kungälvs kommun oktober 1999 Antagen av kommunfullmäktige 2001-01-31, x.

Ekonomgruppen i Kungälvs kommun oktober 1999 Antagen av kommunfullmäktige 2001-01-31, x. KUNGÄLVS KOMMUN eller hur vi klarlägger att uttalade och outtalade regler efterlevs, dvs att den interna kontrollen fungerar som det var tänkt. Ekonomgruppen i Kungälvs kommun oktober 1999 Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Granskning av kommunens hantering av styrdokument

Granskning av kommunens hantering av styrdokument Granskning av kommunens hantering av styrdokument Smedjebackens kommun Revisionsrapport Februari 2011 Hans Gåsste Innehållsförteckning Sammanfattning och revisionell bedömning...... 3 1 Bakgrund och syfte......

Läs mer

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Katrineholms kommun 2009-06-11 Oscar Hjelte 2009- - Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning 1 Bakgrund...1 1.1

Läs mer

Betalkort. Landstingets revisorer Revisionsrapport Februari 2013

Betalkort. Landstingets revisorer Revisionsrapport Februari 2013 Betalkort Landstingets revisorer Revisionsrapport Februari 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 1 BAKGRUND 1 2 UPPDRAG 1 2.1 Syfte 1 2.2 Avgränsningar 1 2.3 Revisionskriterier 1 2.4 Metod 2 3 LANDSTINGETS RIKTLINJE

Läs mer

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Revisionsrapport Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Solna stad April 2010 Josefin Loqvist 2010-04 Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Riktlinjer till reglemente för attest av ekonomiska transaktioner

Riktlinjer till reglemente för attest av ekonomiska transaktioner 1 (5) Typ: Riktlinjer Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.0 Fastställd: KF 2009-09-16, 64 Uppdateras: av ekonomiska transaktioner Paragrafen efter rubriken är hänvisning till reglementet för attest

Läs mer

Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor

Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor Dnr: Rev 33-2012 Genomförd av: Revisionsenheten Thomas Vilhelmsson Vilhelm Rundquist Behandlad av Revisorskollegiet den 19 februari 2014 1 Innehåll 1 Sammanfattning...

Läs mer

Åstorps kommuns revisorer

Åstorps kommuns revisorer ABCD Nr. 2015-04 Åstorps kommuns revisorer av 2013 års granskningar: Granskning av inköpskort och drivmedelskort Granskning av förrådsrutiner Granskning av avtalshantering Revisionsrapport Nr.2015-04 Granskningsrapporten

Läs mer

Revisionsberättelse för år 2011

Revisionsberättelse för år 2011 Till Kommunfullmäktige Revisionsberättelse för år 2011 Arvika kommuns revisorer har granskat kommunstyrelsens och nämndernas verksamhet. Genom utsedda lekmannarevisorer har vi även granskat verksamheten

Läs mer

Granskning av arvoden till förtroendevalda

Granskning av arvoden till förtroendevalda www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Cert. kommunal revisor Granskning av arvoden till förtroendevalda Hultsfreds kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Revisionsfråga... 1 1.1.1.

Läs mer

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Granskning av intern kontroll Söderhamns kommun Revisionsrapport Februari 2011 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Robert Heed Revisionskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

Revisionsrapport Budgetprocessen Pajala kommun Anna Carlénius Revisonskonsult

Revisionsrapport Budgetprocessen Pajala kommun Anna Carlénius Revisonskonsult www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisonskonsult Budgetprocessen Pajala kommun September 2017 Budgetprocessen Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Intern kontroll i kommunens elektroniska fakturahantering

Intern kontroll i kommunens elektroniska fakturahantering Intern kontroll i kommunens elektroniska fakturahantering Vänersborgs kommun Revisionsrapport November 2010 Kerstin Rosendahl Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Bakgrund... 3 Revisionsfråga...

Läs mer

Granskning av landstingets regler och rutiner för attestering av leverantörsfakturor och löner

Granskning av landstingets regler och rutiner för attestering av leverantörsfakturor och löner Granskning av landstingets regler och rutiner för attestering av leverantörsfakturor och löner Rapport nr 8/2013 Oktober 2013 Jonas Hansson, Revisor, revisionskontoret Innehåll 1. Sammanfattande analys...

Läs mer

Granskning av privata medel/ kontanthantering Kalix kommun

Granskning av privata medel/ kontanthantering Kalix kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Granskning av privata medel/ kontanthantering Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2

Läs mer

Revisionsrapport. Bisysslor. Hultsfreds kommun. Yvonne Lundin Caroline Liljebjörn 17 december 2012

Revisionsrapport. Bisysslor. Hultsfreds kommun. Yvonne Lundin Caroline Liljebjörn 17 december 2012 Revisionsrapport Bisysslor Hultsfreds kommun Yvonne Lundin Caroline Liljebjörn 17 december 2012 Granskning av bisysslor 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 3 Revisionsfrågor och

Läs mer

Löpande redovisning och intern kontroll i redovisningsrutiner

Löpande redovisning och intern kontroll i redovisningsrutiner www.pwc.se Revisionsrapport Simon Lindskog Dennis Hedberg Löpande redovisning och intern kontroll i redovisningsrutiner Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2

Läs mer

Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor

Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor Revisionsrapport* Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor Februari 2007 Robert Heed Josefin Loqvist Göran Persson-Lingman *connectedthinking INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Revisionsrapport nr 1, 2012 R Wallin. Vadstena kommun. Bisysslor bland anställda

Revisionsrapport nr 1, 2012 R Wallin. Vadstena kommun. Bisysslor bland anställda Revisionsrapport nr 1, 2012 R Wallin Vadstena kommun Bisysslor bland anställda t Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Revisionsfrågor...3 3.1. Avgränsning...3 3.2. Granskningens genomförande...3

Läs mer

Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Granskning av kommunens hantering av privata medel i Motala kommun

Granskning av kommunens hantering av privata medel i Motala kommun Granskning av kommunens hantering av privata medel i Motala kommun Maj 2007 Karin Jäderbrink Karolina Granath Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förbättringsförslag...3 2. Bakgrund...4 3. Uppdrag

Läs mer

Granskning av fakturahantering

Granskning av fakturahantering www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar Revisionskonsult Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Granskning av fakturahantering Lessebo kommun April 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL

REGLEMENTE INTERN KONTROLL REGLEMENTE INTERN KONTROLL Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av attester och utbetalningsrutiner

Revisionsrapport Granskning av attester och utbetalningsrutiner Sida 1(1) Datum Revisionen Till: Kmunstyrelsen För känned: Kmunfullmäktiges presidium Samtliga nämnder Revisionsrapport Granskning av attester och utbetalningsrutiner KPMG har på uppdrag av kmunens revisorer

Läs mer

Värmdö kommun. Granskning av kommunens system för hantering av tjänstebilar. Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 16 oktober 2012 Antal sidor: 7

Värmdö kommun. Granskning av kommunens system för hantering av tjänstebilar. Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 16 oktober 2012 Antal sidor: 7 Granskning av kommunens system för hantering av tjänstebilar Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB 16 oktober 2012 Antal sidor: 7 KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International

Läs mer

Revisionsrapport: Förebyggande arbete mot mutor och jäv

Revisionsrapport: Förebyggande arbete mot mutor och jäv Revisorerna 2014-11-19 1 (1) Styrelsen i Ånge Fastighets- & Industri AB Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Förebyggande arbete mot mutor och jäv KPMG har på uppdrag

Läs mer

Granskning av leverantörsfakturor

Granskning av leverantörsfakturor Revisionsrapport Granskning av leverantörsfakturor Ängelholms kommun December 2009 Anna Eriksson Karin Andersson Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte och genomförande... 3

Läs mer

Cura Individutveckling

Cura Individutveckling Revisionsrapport Yvonne Lundin Uppföljning av Granskning av intern kontroll i ekonomiadministrativa rutiner och Privata medel 2014 Cura Individutveckling Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr R 22 1 (8) REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Fastställt av kommunfullmäktige 2007-06-04, 56 Syfte reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att styrelser och

Läs mer

Hallstahammars kommun

Hallstahammars kommun Revisorerna REVISIONSRAPPORT Granskning av Debiteringsrutiner inom hemtjänsten Hallstahammars kommun Utarbetad av Kommunal sektor inom PwC på uppdrag av kommunens revisorer och antagen vid revisorernas

Läs mer

Uppföljning av tre tidigare granskningar

Uppföljning av tre tidigare granskningar www.pwc.se Revisionsrapport Uppföljning av tre tidigare granskningar Remmi Gimborn Maj 2015 Region Värmland Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning... 1 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.1.1.

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun 11 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 7 Sammanfattning På uppdrag

Läs mer

Granskning av interna kontrollen Styrelsen för Landstingsservice

Granskning av interna kontrollen Styrelsen för Landstingsservice Revisionsrapport Granskning av interna kontrollen Styrelsen för Landstingsservice Landstinget Halland 2009-01-19 Anita Andersson Leif Johansson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Uppdrag...4 3

Läs mer

Granskning av inköpsrutinen och köptrohet

Granskning av inköpsrutinen och köptrohet www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar Carl-Magnus Stensson Granskning av inköpsrutinen och köptrohet Mönsterås kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Stadsrevisionen i Örebro kommun Översiktlig granskning av intern kontroll

Stadsrevisionen i Örebro kommun Översiktlig granskning av intern kontroll Revisionsrapport* Stadsrevisionen i Örebro kommun Översiktlig granskning av intern kontroll 2008-03-16 Irene Deravian Kurt Westerback, certifierad kommunal revisor *connectedthinking INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer