Granskning av intern kontroll i hanteringen av kommunens och bolagens bilar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskning av intern kontroll i hanteringen av kommunens och bolagens bilar"

Transkript

1 Revisions-PM Granskning av intern kontroll i hanteringen av kommunens och bolagens bilar Finspångs kommun 15 juni 2010 Andreas Gustavsson

2 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Bakgrund, syfte och metod Granskningsresultat Sammanfattning av de kommunala bolagens resultat Finet AB Vallonbygden AB Finspångs Tekniska Verk AB Sammanfattning av kommunens resultat Serviceenheten Räddningstjänsten Hemtjänsten...10

3 1 Sammanfattning En genomgång har skett av Finspångs kommun och de kommunala bolagen. Undersökta enheter är de som innehåller flest bilar samt de tre kommunala bolagen. Vad gäller kommunen har granskningen kommit att innefatta kommunens egen bilpool (serviceenheten), räddningstjänsten samt hemtjänsten Genomgången av kommunen och de kommunala bolagen i Finspångs kommun visar på att det i två av de kommunala bolagen, Vallonbygden AB och Finet AB, existerar en policy för hur dess bilar ska hanteras. I övriga kommunen samt det återstående kommunala bolaget, Finspångs Tekniska Verk AB, saknas det en bilpolicy. För kommunen överlag kan också konstateras att ingen övergripande bilpolicy existerar och att en sådan måste upprättas. Denna borde också vara gemensam för enheterna och bolagen. De två policies som för närvarande finns upprättade är istället egenhändigt utformade av respektive bolag. Bedömningen är att de är ändamålsenliga. Körjournaler finns hos Finet AB, Vallonbygden AB, på kommunens bilpool samt till viss del inom hemtjänsten. Hos räddningstjänsten samt inom Tekniska Verken finns inga körjournaler. I de fall körjournaler finns bedöms de överlag innehålla tillräckligt med information. Det sker i de fallen också vissa rimlighetsbedömningar av drivmedelskostnader, körningar samt även kontroll över innehållet i körjournalerna. Betalda drivmedelskostnader stäms även av mot bensinkvitton. Utifrån de stickprov som tagits av körjournalerna bedöms dessa även vara relativt korrekt hanterade. I de övriga fallen där inga körjournaler existerar finns även där vissa rimlighetsbedömningar i form av att kostnader för drivmedel stäms av mot kvitto samt att en viss uppskattning av totala kostnader för drivmedel görs. Granskningen har gett följande svar på revisionsfrågan: Är den interna kontrollen i rutinerna gällande koncernens bilar tillräcklig? En gemensamt upprättad policy för hur hanteringen av bilar inom kommunen ska skötas saknas och måste upprättas. Utifrån de rutiner som finns kan konstateras att den interna kontrollen är bristfällig främst i avseende på dokumenterade kontrollåtgärder. Rekommendationen är att fler dokumenterade kontrollåtgärder införs där exempelvis antal körda mil under ett år jämförs med drivmedelskostnaderna och rimlighetsbedöms samt att något mer ingående stickprov görs årligen för att tillse att rutinen avseende körjournaler (i de fall de existerar) fungerar tillfredsställande. I de fall körjournaler inte finns skulle en implementering av dessa kunna vara ett sätt att stärka den interna kontrollen. Hanteringen av bensinkort bedöms även behöva ses över i vissa fall. Ett intressant förslag som varit uppe för diskussion har även varit att införa GPS på bilarna med elektroniska körjournaler istället för manuella körjournaler. Detta skulle, förutom en stärkt intern kontroll, även kunna medföra bättre ekonomiska underlag för uppföljning samt spara tid avseende den nuvarande manuella uppföljningen. 2

4 2 Bakgrund, syfte och metod En del av revisorernas uppgift för prövning av intern kontroll består av att granska väsentliga och riskfyllda rutiner. Av intresse är om koncernen har välfungerande rutiner för att säkerställa att kommunens och bolagens bilar (egna och leasingbilar) används på avsett vis. Det är viktigt ur förtroendesynpunkt att koncernen har kontrollrutiner som minimerar risken för otillåtet användande av bil. Granskningen ska besvara revisionsfrågan: Är den interna kontrollen i rutinerna gällande koncernens bilar tillräcklig? Kontrollmål: - Finns det en fungerande kontroll av att körjournaler används i behövlig omfattning? - Sker rimlighetskontroll av mätarställning mot körjournal? - Kontrolleras tankad volym mot körd sträcka enligt körjournal? Granskningen omfattar nedanstående kontrollmål: - Genomgång av dokument med policies, riktlinjer och rutiner gällande hantering av koncernens bilar. - Stickprov bland körjournaler. - Bedömning av kommunens och bolagens rutiner för kontroll av körjournaler mot betalda drivmedelskostnader samt bensinkvitton. Granskningen omfattar kommunen och kommunens bolag Finet AB, Vallonbygden AB samt Finspångs Tekniska Verk AB. Verifiering sker genom stickprov bland körjournaler inom kommunen samt i bolagen. Granskningen genomförs genom granskning av dokument avseende riktlinjer och rutiner. Kontakter tas med berörda tjänstemän. Stickprov tas genom verifikations- och körjournalsgranskning. 3

5 3 Granskningsresultat 3.1 Sammanfattning av de kommunala bolagens resultat Uppgifterna i nedanstående avsnitt är hämtade efter intervju med respektive ekonomichef för de kommunala bolagen. Verifiering har även skett genom stickprov av körjournaler när det varit tillämpligt. Två av tre bolag har en bilpolicy. Dessa bolag har även körjournaler. Bedömningen är att den interna kontrollen mellan bolagen varierar, se nedan Finet AB Bolaget har en bilpolicy vilken har utvecklats internt på bolaget. Medarbetare har informerats om policyn genom ett personalmöte för cirka ett och ett halvt år sedan. Biljournaler finns även på bolaget och vid stickprovsgranskning bedömdes dessa korrekta. Bolaget har endast två bilar vilka står i ett garage tillsammans med personalens privata bilar. Det finns således en form av intern kontroll då exempelvis anställda går hem och ser att bilarna är där de ska vara. Bilar bokas via ett program och det går på så sätt att se var bilen har varit och stämma av mot körjournal. På bolaget finns en bilansvarig, som håller allmän ordning på bilarna, tankning etc. Exempelvis så stämmer personen av kvitto mot faktura samt kontrollerar kvaliteten på körjournalerna som respektive förare för. Det finns två bensinkort varav det ena innehas av ekonomichef och det andra av bilansvarig. Dessa kort måste således lånas. Då det endast är två bilar syns det tydligt om det är större avvikelser mellan perioder. Noterat vid granskning är att område skrivs i körjournalen om det varit centralt i Finspång, dvs. skrivs inte bara centrum eller liknande vilket ytterligare bedöms öka den interna kontrollen. En uppföljning i form av stickprov av körjournaler mot bokat ärende är således möjlig att göra. Bolagets bilpolicy i korta drag framgår enligt nedan: Bokning av bilarna ska ske i avsedd kalender. Vid bokning anges även start- samt sluttid, plats och ärende samt vem som bokar. Körjournal ska fyllas i liksom mätarställning vid start och slut samt signeras. Bilen ska vara parkerad i bolagets garage efter avslut. Vid avslutad körning om bilen har tankats lämnas bensinkort och kvitto ut omedelbart. Kontrollåtgärder som finns: Bolaget har körjournaler Körjournaler finns per bil Ekonomichef alternativt bilansvarig rimlighetsbedömer drivmedelskostnader löpande Bilansvarig jämför faktura mot erhållet kvitto Ingen förutom bilansvarig och ekonomichef har tillgång till ett bensinkort. Samtliga körjournaler för respektive månad under året finns (stickprovsvis avstämt) 4

6 Kontrollåtgärder som saknas: Inga stickprov görs av körjournalerna Ingen dokumenterad och aggregerad översyn görs exempelvis halvårsvis eller årsvis av drivmedelsförbrukningen jämfört med drivmedelskostnaderna Slutsats Bolaget har en bilpolicy enligt ovan. Denna är dock upprättad internt varför vår rekommendation är att kontakt tas med kommunen för att verifiera att den är tillräcklig när kommunen själva har upprättat en policy. Kontrollrutiner som även skulle kunna vara lämpliga att införa är en dokumenterad översyn halvårsvis eller årsvis av drivmedelsförbrukning jämfört med bolagets drivmedelskostnader för att kunna minimera risken för otillåtet användande av bil samt få en rimlighetsbedömning mellan perioden. Likaså skulle stickprov av körjournalerna någon gång per år kunna stärka den interna kontrollen ytterligare. Sammantaget anser vi dock att den interna kontrollen som råder på bolaget avseende bilanvändandet är god. Bolaget har även endast två bilar vilket ytterligare gör den interna kontrollen lättare att hantera och bolagets kontroll över bilanvändandet bedöms i dagsläget som relativt god Vallonbygden AB Bilpolicy finns hos bolaget och är implementerad sedan cirka ett och ett halvt år. Enligt uppgift från bolaget ska policyn vara framtagen i samråd med kommunen. Körjournaler har även utformats efter erfarenheter från ett annat bolag och bedöms vid översiktligt granskning ändamålsenliga. Vallonbygden har även haft en intern genomgång med samtliga anställda avseende bilpolicyn enligt punkter nedan: Vallonbygdens företagsbilar får enbart användas i tjänsteutövning Vid användandet av bilarna ska det dagligen föras körjournal enligt mall. Körjournalen ska finnas i bilen. Kopia på densamma ska månadsvis lämnas till ekonomienheten. Vid jour är det både lämpligt och tillåtet att använda företagsbil till och från hemmet. Om man i tjänsteutövning befinner sig nära hemmet t.ex. i anslutning till lunch är det tillåtet att ta företagsbilen hem. Arbetet skall dock ej planeras på så sätt att man regelmässigt använder företagsbilen på detta vis. Ett annat tillåtet exempel är att det i samband med yttre kvällstjänstgöring ibland kan vara lämpligt att ta företagsbilen hem. Om tjänsteutövning kräver avsteg från ovan angivna principer så kan VD medge detta. Vallonbygden AB:s företagskultur bedöms av bolaget även essentiell för hanteringen av en sådan sak som bilar. Det är hur personalen är och agerar överlag som även styr bilhantering. För närvarande har bolaget cirka tio bilar. Vem som har ansvaret för bilarna och dess hantering liksom uppföljning av körjournaler anses dock oklart och inte helt delegerat. 5

7 Vid stickprovsgranskning av körjournaler konstaterades att de bilar samt konstant används i verksamheten har körjournaler samt att dessa fylls i. I de flesta fall har även körjournalerna fyllts i tillfredsställande och det går att göra stickprov och rimlighetsbedöma körda sträckor samt miltal. Noteringar i övrigt vid stickprovsgranskningen är att resväg inte framgår alltid och är särskilt svårt att rimlighetsbedöma då det vid ärenden inom Finspång endast framgår att resan varit inom centrumområdet. Resvägen är också svår att rimlighetsbedöma då det oftast brukar vara flera ärenden och inte bara fram och tillbaka. Noterat är också att samtliga tankningar är signerade av rätt person. Även antalet körda mil enligt mätarställning samt genomförd tankning är korrekt ifyllda. Det framgår dock inte på samtliga journaler om en resa är tur och retur. Kontrollåtgärder som finns: Bolaget har en bilpolicy Bolaget har körjournaler Körjournaler samlas in per person och bil En person på ekonomiavdelningen gör en strukturerad insamling av materialet samt översiktlig översyn av körjournaler. Samtliga körjournaler för respektive månad under året finns (stickprovsvis avstämt) Tankning kan i princip bara ske av företagsbilen och det finns en ansvarig per bil. Samtliga tankningar är också signerade av rätt person. Bilarna har logotyp vilket ökar kontrollen för vart bilen befinner sig Kontrollåtgärder som saknas: Inga stickprov görs av körjournalerna Delegering av uppdraget runt vem som ska hantera körjournaler och uppföljning av bilhanteringen i bolaget är delvis oklar. För närvarande verkar det vara så att ansvaret egentligen är delegerat ner på individnivå, dvs. eget ansvar där ändå ekonomienheten får gå in och kontrollera emellanåt Ingen egentlig strukturerad analys görs av grunddatan som erhålls via körjournalerna Ingen dokumenterad och aggregerad översyn görs exempelvis halvårsvis eller årsvis av drivmedelsförbrukningen jämfört med drivmedelskostnaderna När en bil används i centrum fylls endast centralort i avseende resväg i körjournalen vilket försvårar ytterligare analys och eventuellt stickprov Slutsats Bolaget har en bilpolicy enligt ovan. Denna torde dock vara upprättad internt varför vår rekommendation är att kontakt tas med kommunen för att verifiera att den är tillräcklig när kommunen själva har upprättat en policy. Kontrollrutiner som även skulle kunna vara lämpliga att införa är en dokumenterad översyn halvårsvis eller årsvis av drivmedelsförbrukning jämfört med bolagets drivmedelskostnader för att kunna minimera risken för otillåtet användande av bil samt få en rimlighetsbedömning mellan perioderna. Likaså skulle stickprov av körjournalerna någon gång per år kunna stärka den interna kontrollen. Sammanfattningsvis anser vi att underlag finns för att ha en god intern kontroll. Bolaget 6

8 bedöms dock inte riktigt ha kommit i mål med samtliga kontrollmoment. Bolaget rekommenderas framförallt tydliggöra delegeringen av ansvaret kring rutinen för att stärka den interna kontrollen. Vid vår granskning av övriga koncernen framkom även att en GPS skulle kunna vara en idé även för Vallonbygden att införskaffa för att öka den interna kontrollen. Denna skulle kunna underlätta hanteringen av exempelvis körjournaler då dessa förs automatiskt via GPS. Genom detta skulle bolaget även kunna erhålla ekonomiska underlag för hur många bilar som krävs i verksamheten Finspångs Tekniska Verk AB Bolaget saknar en bilpolicy men har fört diskussioner om att ordna en sådan. Det finns dock informellt en policy att bil endast används i tjänsten. Inga körjournaler finns heller för närvarande på bolaget. Vad gäller tankning finns det ett kort per bil vilka också ligger i vardera bilen. Vid tankning så stäms kvitto av mot faktura och viss rimlighetsbedömning sker. För att använda bilen ska denna bokas i kalender. Bilarna har en logotyp på sig. Bilarna får enbart användas i tjänsteutövning (i detta ingår jour). Vid jour är det även tillåtet att använda företagsbil till och från hemmet. Framgent har bolaget funderat på att investera i en elektronisk GPS vilket skulle innebära att körjournaler sköts automatiskt via systemet. Kontrollåtgärder som finns: Viss rimlighetsbedömning av drivmedelskostnader sker Drivmedelsfaktura stäms av mot erhållet bensinkvitto Bokning behövs för att bil ska användas Bilarna har logotyp vilket ökar kontrollen för vart bilen befinner sig Kontrollåtgärder som saknas: Ingen bilpolicy existerar Inga körjournaler finns Ingen dokumenterad och aggregerad översyn görs exempelvis halvårsvis eller årsvis av drivmedelsförbrukning jämfört med drivmedelskostnader Bensinkort finns i respektive bil vilket eventuellt riskerar ett otillåtet bilanvändande Slutsats Bolaget saknar enligt ovan en bilpolicy vilket vi anser ska finnas. En sådan bör upprättas av kommunen för att sedan specificeras för bolaget. Kontrollrutiner som även skulle vara lämpliga att införa är en dokumenterad översyn halvårsvis eller årsvis av drivmedelsförbrukning jämfört med bolagets drivmedelskostnader för att kunna minimera risken för otillåtet användande av bil samt få en rimlighetsbedömning mellan perioder. En implementering av körjournaler skulle också kunna vara ett sätt att stärka den interna kontrollen. Vi rekommenderar även att hanteringen av bensinkorten ses över för att stärka den interna kontrollen avseende bilanvändandet ytterligare. Bolagets diskussion om att införa 7

9 en elektronisk GPS bedöms enligt oss vara av karaktären att det skulle stärka den interna kontroll betydligt jämfört med idag. 3.2 Sammanfattning av kommunens resultat Uppgifterna i nedanstående avsnitt är hämtade efter intervju med respektive bilansvarig på enheterna inom kommunen. Verifiering har även skett genom stickprov av körjournaler när så varit tillämpligt. Ingen av enheterna har någon framarbetad bilpolicy. Vad gäller körjournaler finns detta på kommunens poolbilar samt på vissa av hemtjänstens enheter. Vad gäller räddningstjänsten finns det inga körjournaler Serviceenheten Serviceenheten har en bilpool vilken används till att låna ut bilar till myndighetskontor, skolor, miljökontor m.m. Alla enheter som inte har egna leasingbilar lånar bilar från poolen. Ingen bilpolicy tros finnas enligt ansvarig för kommunens poolbilar. Det finns dock en informell policy i det avseendet att bilar endast används i tjänsten samt en slags sunt förnuft policy. Utöver detta finns det även regler om hur bilen får användas vid övernattning, maximalt en natt. I bilpoolen används körjournaler där bland annat resa, tid, mätarställning före och efter färd anges. Tankning sköts genom att respektive bilnyckel har ett tankkort. Åtkomst finns således bara till dessa när nyckel hämtas ut i receptionen. Bensinkvittona som sedan lämnas efter genomförd tankning stäms av mot erhållen faktura. En rimlighetskontroll görs löpande men det finns ingenting dokumenterat. Inga stickprov görs heller på mätarställning jämfört med den senaste tankningen. Viss kontroll av mätarställningen (om än informellt) sker vid reparationer samt för att se att inte antal körda mil för leasingbilar överstiger den gräns som finns. Varje kvartal skickas en internfaktura ut till varje enhet som lånat bilar. Alla körjournaler skickas med som underlag, där det framgår hur lång sträcka som körts och hur många timmar man lånat bilen. Möjligheten finns således för varje enhet att stämma av miltal mot resmål. Det finns totalt tretton bilar i poolen för närvarande och körjournalerna som lämnas in förs också in i ett dokument. För närvarande saknar bilarna logotyp men detta är något som precis håller på att ses över. Kontrollåtgärder som finns: Viss rimlighetsbedömning av drivmedelskostnader sker och kan också ske av respektive enhetschef när en internfaktura skickas Drivmedelsfaktura stäms av mot erhållet bensinkvitto Körjournaler finns och förs samlad dokumentation över Enheten har körjournaler Körjournaler samlas per bil En person på ekonomi gör en strukturerad insamling av materialet samt översiktlig översyn av körjournaler 8

10 Samtliga körjournaler och månader finns (stickprovsvis avstämt) Kontrollåtgärder som saknas: Ingen dokumenterad och aggregerad översyn görs exempelvis halvårsvis eller årsvis av drivmedelsförbrukning jämfört med drivmedelskostnader Ingen formell bilpolicy existerar Kommunens poolbilar har ännu ingen logotyp, detta håller dock på att åtgärdas och den 21 juni kommer en logotyp att finnas på bilarna poolen. Inga stickprov görs av körjournalerna Slutsats Kommunens bilpool saknar enligt ovan en bilpolicy vilket vi anser ska finnas. En sådan ska upprättas av kommunen. Kontrollrutiner som även skulle kunna vara lämpliga att införa är en dokumenterad översyn halvårsvis eller årsvis av drivmedelsförbrukning jämfört med enhetens drivmedelskostnader för att kunna minimera risken för otillåtet användande av bil samt få en rimlighetsbedömning mellan perioder. Likaså skulle stickprov av körjournalerna någon gång per år kunna stärka den interna kontrollen ytterligare. Sammantaget anser vi dock att den interna kontrollen som råder på serviceenheten avseende bilanvändandet ända är relativt god då dokumentation finns avseende körningar och bilar måste bokas av respektive enhet inom kommunen för att kunna användas Räddningstjänsten Ingen bilpolicy torde finnas enligt uppgift från räddningstjänsten. Istället finns det en informell policy i det avseendet att bilar endast används i tjänsten. Inga körjournaler finns inom räddningstjänsten. Tankning sköts genom att bensinkort finns på OK och Preem. Föraren går in på macken och legitimerar sig och får således tanka. Kvittona skrivs på och lämnas till kontorsbiträde som stämmer av kvittot mot erhållen faktura. Enligt bilansvarig på räddningstjänsten är det oftast relativt lätt att se om någonting sticker ut då körningarna inte varierar särdeles samt att det är känt vilka områden som berörts av uttryckningar. Det finns även en erfarenhet vilken period på året som drivmedelskostnaderna är högre respektive lägre. Samtliga bilar utom en har blåljus. Antalet vanliga bilar på räddningstjänsten uppgår till fem stycken varav tre är personbilar. Kontrollåtgärder som finns: Viss rimlighetsbedömning av drivmedelskostnader sker Drivmedelsfaktura stäms av mot erhållet bensinkvitto Bilarna har blåljus vilket ökar kontrollen för vart bilen befinner sig 9

11 Kontrollåtgärder som saknas: Inga körjournaler finns Ingen dokumenterad och aggregerad översyn görs exempelvis halvårsvis eller årsvis av drivmedelsförbrukning jämfört med drivmedelskostnader Ingen formell bilpolicy existerar Slutsats Räddningstjänsten saknar enligt ovan en bilpolicy vilket vi anser ska finnas. En sådan ska upprättas av kommunen. Kontrollrutiner som även skulle kunna vara lämpliga att införa är en dokumenterad översyn halvårsvis eller årsvis av drivmedelsförbrukning jämfört med Räddningstjänstens drivmedelskostnader för att kunna minimera risken för otillåtet användande av bil samt få en rimlighetsbedömning mellan perioder. Bolaget skulle även kunna överväga att införa körjournaler för att på så sätt ha möjlighet att stärka den interna kontrollen avseende rutinen. En översyn och ändring av ovanstående rutiner bedöms enligt oss öka den interna kontrollen Hemtjänsten Ingen bilpolicy torde finnas enligt uppgift från hemtjänsten. En viss introduktion dock avseende vad som gäller för bilarna vilket innebär att de ska användas i tjänsten. Något dokument över detsamma uppges dock förmodligen inte finnas. Istället finns dock en informell policy i det avseendet att bilar endast används i tjänsten samt en slags sunt förnuft policy. Utöver detta finns det även inom just hemtjänsten regler för att det inte får tas med husdjur i de leasade bilarna samt att rökning är förbjuden. Dessa regler är dock mer specifika för hemtjänsten. Vid samtal med en av enheterna använde sig denna inte av körjournaler då det enligt ansvarig skulle bli för opraktiskt på grund av mycket resor fram och tillbaka mellan olika platser. Vid samtal med ytterligare två enheter visade det sig att dessa hade körjournaler innehållande uppgifter om mätarställning vid resans början och slut. Tankning sköts genom att respektive bil har ett varsitt bensinkort. Bensinkorten har i sin tur en varsin kod som de anställda kan använda när de ska tanka. Kvittona lämnas till enhetschef och sekreterare vilka stämmer av kvittot mot erhållen faktura. Enligt enhetscheferna är det oftast relativt lätt att se om någonting sticker ut då hemtjänst områdena är relativt begränsade och drivmedelskostnaderna därmed borde ligga på liknande nivåer. En rimlighetskontroll görs löpande men det finns ingenting dokumenterat. Inga stickprov görs heller på mätarställning jämfört med den senaste tankningen. Enda gången som mätarställningen blir kontrollerad (om än informellt) är vid reparationer samt för att se att inte antal körda mil för leasingbilar överstiger den gräns som finns. 10

12 Kontrollåtgärder som finns: Viss rimlighetsbedömning av drivmedelskostnader sker Drivmedelsfaktura stäms av mot erhållet bensinkvitto Körjournaler finns ibland Kontrollåtgärder som saknas: Körjournaler finns i vissa fall inte Körjournalerna innehåller inte alla uppgifter som rekommenderas för körjournaler, bland annat saknas resväg och ärende. Vidare uppföljning av den interna kontrollen är således svår att göra utifrån existerande underlag Ingen dokumenterad och aggregerad översyn görs exempelvis halvårsvis eller årsvis av drivmedelsförbrukning jämfört med drivmedelskostnader Ingen formell bilpolicy existerar Bensinkort finns i respektive bil vilket eventuellt riskerar ett otillåtet bilanvändande Ingen logotyp finns på bilarna för tillfället, detta kommer att ske framöver. Slutsats Hemtjänsten saknar enligt ovan en bilpolicy vilket vi anser ska finnas. En sådan ska upprättas av kommunen. Respektive enhets hantering borde även se likadan ut där alla enheter har en liknande körjournal. Vi rekommenderar även att körjournalerna utökas med ytterligare uppgifter avseende framförallt resväg där åtminstone besökt område framgår för att möjliggöra stickprov och verifiering av den interna kontrollen. Kontrollrutiner som även skulle kunna vara lämpliga att införa är en dokumenterad översyn halvårsvis eller årsvis av drivmedelsförbrukning jämfört med hemtjänstens drivmedelskostnader för att kunna minimera risken för otillåtet användande av bil samt få en rimlighetsbedömning mellan perioder. Vi rekommenderar även att hanteringen av bensinkorten ses över för att stärka den interna kontrollen avseende bilanvändandet ytterligare. En översyn och eventuell ändring av ovanstående rutiner bedöms enligt oss stärka den interna kontrollen.. 11

Revisionsrapport Oxelösunds kommun

Revisionsrapport Oxelösunds kommun Revisionsrapport Granskning av intern kontroll i hantering av kommunens och bolagens bilar Oxelösunds kommun Andreas Gustavsson Stefan Knutsson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1

Läs mer

Uppföljande granskning: leasingbilar

Uppföljande granskning: leasingbilar Revisionsrapport Uppföljande granskning: leasingbilar Vara kommun Karin Norrman Elgh Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga... 1 1.3. Metod... 1 2. Granskningsresultat...

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Internkontroll avseende drivmedelskort till kommunens bilar Anna Carlénius Kiruna kommun Mars 2015

www.pwc.se Revisionsrapport Internkontroll avseende drivmedelskort till kommunens bilar Anna Carlénius Kiruna kommun Mars 2015 www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Internkontroll avseende drivmedelskort till kommunens bilar Kiruna kommun Innehåll 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Granskning av kommunens leasingbilar

Granskning av kommunens leasingbilar www.pwc.se Revisionsrapport Stina Björnram Granskning av kommunens leasingbilar Surahammars kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning och bakgrund...2 2.1.

Läs mer

Resepolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-20, 75

Resepolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-20, 75 Resepolicy Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-20, 75 Resepolicy Denna resepolicy är antagen av kommunfullmäktige 2011-06-20, 75 och gäller from 2011-07-01. Omfattning Policyn är kommunövergripande och

Läs mer

Granskning av de kommunala bolagens rutiner för kontroll av mobiltelefonkostnader Finspångs kommun

Granskning av de kommunala bolagens rutiner för kontroll av mobiltelefonkostnader Finspångs kommun Revisionsrapport* Granskning av de kommunala bolagens rutiner för kontroll av mobiltelefonkostnader Finspångs kommun 2008-06-09 Stefan Knutsson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte...3

Läs mer

2013-11-13. Rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av rutiner för bilanvändning

2013-11-13. Rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av rutiner för bilanvändning KARLSKOGA KOMMUN Kommunstyrelsen 2013-11- 1 4 ~ KARLSKOGA KOMMUN "ld'. Revisionen 2013-11-13 Samhällsbyggnadsnämnden Socialnämnden För kännedom: Kommunfullmäktige Rapport från kommunrevisorerna avseende

Läs mer

Rapport avseende granskning av rutiner för bilanvändning.

Rapport avseende granskning av rutiner för bilanvändning. Rapport avseende granskning av rutiner för bilanvändning. Forshaga kommun Maj 2014 David Bäcker Pontus Ericsson Innehåll Sammanfattning... 1 1 Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Syfte och revisionsfrågor...

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av rutiner avseende kreditkort/drivmedelskort, handkassor

Vetlanda kommun. Granskning av rutiner avseende kreditkort/drivmedelskort, handkassor Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vetlanda kommun Vetlanda kommun Granskning av rutiner avseende kreditkort/drivmedelskort, körjournaler och handkassor Innehåll

Läs mer

Granskning av den interna kontrollen inom Servicenämnden

Granskning av den interna kontrollen inom Servicenämnden Revisionsrapport Granskning av den interna kontrollen inom Servicenämnden Eslövs kommun Oktober 2007 Anna Eriksson Mattias Haraldsson Innehållsförteckning 1 Inledning och bakgrund...3 1.1 Syfte och metod...3

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

Revisionsrapport Leasing av bilar. Krokoms kommun

Revisionsrapport Leasing av bilar. Krokoms kommun Revisionsrapport Leasing av bilar Krokoms kommun Juni 2014 Innehåll Sammanfattning... 1 Uppdrag och bakgrund... 1 Revisionsfråga... 1 Revisionskriterier... 1 Svar på revisionsfrågan... 1 Iakttagelser...

Läs mer

TID: 2013-03-12 PLATS: PwC:s lokaler, Halmstad. Närvarande: Martinsen Jan-Erik Olofsdotter Lena Bertilsson Hans Gustafsson Gösta Hudin Eva

TID: 2013-03-12 PLATS: PwC:s lokaler, Halmstad. Närvarande: Martinsen Jan-Erik Olofsdotter Lena Bertilsson Hans Gustafsson Gösta Hudin Eva TID: 2013-03-12 PLATS: :s lokaler, Halmstad Närvarande: Martinsen Jan-Erik Olofsdotter Lena Bertilsson Hans Gustafsson Gösta Hudin Eva Sekr Eriksson Christel 1. Revision Bensinkort Revisorerna i Region

Läs mer

Rapport Granskning av försörjningsstöd.

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Rapport Granskning av försörjningsstöd. Härjedalens kommun Socialnämnden 13 November 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

Revisionsrapport. Revision vid Sveriges lantbruksuniversitet 2010

Revisionsrapport. Revision vid Sveriges lantbruksuniversitet 2010 Revisionsrapport Sveriges lantbruksuniversitet Box 7070 750 07 Uppsala Datum Dnr 2011-04-18 32-2010-0675 Revision vid Sveriges lantbruksuniversitet 2010 Riksrevisionen har genomfört löpande och slutlig

Läs mer

Granskning av inköpskort, uppföljning. Halmstads kommun. Revisionsrapport. Februari 2012. Kerstin Sikander Carl-Magnus Stensson

Granskning av inköpskort, uppföljning. Halmstads kommun. Revisionsrapport. Februari 2012. Kerstin Sikander Carl-Magnus Stensson Granskning av inköpskort, uppföljning Halmstads kommun Revisionsrapport Februari 2012 Kerstin Sikander Carl-Magnus Stensson Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund, syfte, avgränsning och metod...

Läs mer

Riktlinjer. Fordonshantering Gäller fr.o.m. 2015-11-05. Antagen av kommundirektören 2015-11-05. Gäller fr.o.m : Rubrik 8

Riktlinjer. Fordonshantering Gäller fr.o.m. 2015-11-05. Antagen av kommundirektören 2015-11-05. Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Riktlinjer Fordonshantering Gäller fr.o.m. 2015-11-05 Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Antagen av kommundirektören 2015-11-05 Innehållsförteckning Inledning... 1 Syfte... 1 Organisation... 1 Omfattning... 1 Fordonsanskaffning...

Läs mer

Riktlinjer. Fordonshantering. Gäller fr.o.m. 2012-05-01. Antagen av kommundirektören 2012-04-23

Riktlinjer. Fordonshantering. Gäller fr.o.m. 2012-05-01. Antagen av kommundirektören 2012-04-23 Riktlinjer Fordonshantering Gäller fr.o.m. 2012-05-01 Antagen av kommundirektören 2012-04-23 Innehållsförteckning Innehåll Inledning... 1 Bakgrund... 1 Syfte... 1 Organisation... 1 Omfattning... 1 Resepolicy...

Läs mer

Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Revisionsrapport

Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Revisionsrapport Revisionsrapport Löpande granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner vid Kostnämnden Landstinget Västmanland Charlotta Fardelius Bert Hedberg Viveca Karlsson 31 maj 2013 Innehållsförteckning

Läs mer

Arvika kommun. Granskning av den interna kontrollen avseende kommunens fordon Revisionsrapport

Arvika kommun. Granskning av den interna kontrollen avseende kommunens fordon Revisionsrapport Granskning av den interna kontrollen avseende kommunens fordon Revisionsrapport KPMG AB Offentlig sektor Karlstad Antal sidor: 8 KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International

Läs mer

Granskning av anställningar och avslut i lönesystemet och tilldelning av behörigheter till dokumentationssystem

Granskning av anställningar och avslut i lönesystemet och tilldelning av behörigheter till dokumentationssystem Karin Norrman Elgh Översiktlig revisionsrapport Granskning av anställningar och avslut i lönesystemet och tilldelning av behörigheter till dokumentationssystem Vara kommun Anställningar och avslut i lönesystemet

Läs mer

Höörs kommun. Övergripande förstudie av kommunens fordonshantering. Audit KPMG AB 21 maj 2012 Antal sidor: 8

Höörs kommun. Övergripande förstudie av kommunens fordonshantering. Audit KPMG AB 21 maj 2012 Antal sidor: 8 kommunens fordonshantering Audit KPMG AB 21 maj 2012 Antal sidor: 8 Innehåll 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 3. Syfte och avgränsning 4. Metod 5. Policys och styrdokument 5.1 Fordonshantering 5.1.1 Iakttagelser

Läs mer

Landstingets innehav av företagskort (kontokort)

Landstingets innehav av företagskort (kontokort) 1 (2) Landstingets revisorer 2007-12-18 Dnr REV /26/2007 Revisionschef Lennart Ledin 063-14 75 27 Landstingsstyrelsen Landstingets innehav av företagskort (kontokort) På vårt uppdrag har revisionskontoret

Läs mer

Granskning av förlorad arbetsinkomst avseende politiker

Granskning av förlorad arbetsinkomst avseende politiker Revisionsrapport Granskning av förlorad arbetsinkomst avseende politiker Ängelholms kommun Januari 2010 Anna Eriksson Karin Andersson Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 4 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Tandvårdsnämnden 2015

Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Tandvårdsnämnden 2015 Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Tandvårdsnämnden 2015 Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 3 1.1 Revisionsfråga... 3 1.2 Metod...

Läs mer

Granskning av privata medel/ kontanthantering Kalix kommun

Granskning av privata medel/ kontanthantering Kalix kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Granskning av privata medel/ kontanthantering Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2

Läs mer

Revisionsrapport nr 1, 2013, slutversion R Wallin. Valdemarsviks kommun Leasingbilar

Revisionsrapport nr 1, 2013, slutversion R Wallin. Valdemarsviks kommun Leasingbilar Revisionsrapport nr 1, 2013, slutversion R Wallin Valdemarsviks kommun Leasingbilar Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Revisionsfrågor... 3 2.2. Metod... 3 3. Bakgrund... 3 4. Utgångspunkter/revisionsbevis...

Läs mer

Övergripande säkerhetsgranskning av kommunens säkerhet angående externa och interna dataintrång. Klippans kommun

Övergripande säkerhetsgranskning av kommunens säkerhet angående externa och interna dataintrång. Klippans kommun Revisionsrapport Övergripande säkerhetsgranskning av kommunens säkerhet angående externa och interna dataintrång Björn Johrén, Säkerhetsspecialist Klippans kommun Innehållsförteckning 1. Inledning 1 1.1.

Läs mer

Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse

Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse STYRELSEN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 30 (36) Sammanträdesdatum Paragraf Kommunstyrelsen 30 januari 2012 19 Diarienummer KS-2011/1 036.912 Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse Kommunstyrelsens

Läs mer

Internkontroll inom bilpoolen i Söderhamns kommun. Revisorerna Söderhamns kommun

Internkontroll inom bilpoolen i Söderhamns kommun. Revisorerna Söderhamns kommun www.pwc.se Revisionsrapport Internkontroll inom bilpoolen i Söderhamns kommun David Boman Februari 2016 Revisorerna Söderhamns kommun Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2.

Läs mer

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Revisionsrapport Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Solna stad April 2010 Josefin Loqvist 2010-04 Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport: Förebyggande arbete mot mutor och jäv

Revisionsrapport: Förebyggande arbete mot mutor och jäv Revisorerna 2014-11-19 1 (1) Styrelsen i Ånge Fastighets- & Industri AB Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Förebyggande arbete mot mutor och jäv KPMG har på uppdrag

Läs mer

Attestreglemente för Borgholms kommun

Attestreglemente för Borgholms kommun Attestreglemente för Borgholms kommun 1. Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagts eller åtagit sig

Läs mer

Revisionsrapport. Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Inger Hansén Viveca Karlsson

Revisionsrapport. Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Inger Hansén Viveca Karlsson Revisionsrapport Löpande granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner vid Kostnämnden Landstinget Västmanland Inger Hansén Viveca Karlsson 18 mars 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande

Läs mer

Granskning av förlorad arbetsinkomst avseende politiker

Granskning av förlorad arbetsinkomst avseende politiker Revisionsrapport Granskning av förlorad arbetsinkomst avseende politiker Trelleborgs kommun September 2010 Anna Eriksson Karin Andersson Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 4 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Värmdö kommun. Granskning av kommunens system för hantering av tjänstebilar. Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 16 oktober 2012 Antal sidor: 7

Värmdö kommun. Granskning av kommunens system för hantering av tjänstebilar. Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 16 oktober 2012 Antal sidor: 7 Granskning av kommunens system för hantering av tjänstebilar Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB 16 oktober 2012 Antal sidor: 7 KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International

Läs mer

Olofströms kommun. Uppföljning av körjournaler och bensinkort KPMG AB 2012-03-20

Olofströms kommun. Uppföljning av körjournaler och bensinkort KPMG AB 2012-03-20 Olofströms kommun Uppföljning av körjournaler och bensinkort KPMG AB 0-03-0 0 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the 0-03-0 Innehåll. Bakgrund och syfte. Avgränsning 3. Metod

Läs mer

Kontaktperson Eva Danielsson Friberg/ Jan-Olof Stoor

Kontaktperson Eva Danielsson Friberg/ Jan-Olof Stoor Riktlinjer och rutiner för hantering av kommunens bilar 2014-10-24 Antagen av Kommunstyrelsen 2014-11-26 265 Dnr 2014-000398 Kontaktperson Eva Danielsson Friberg/ Jan-Olof Stoor Innehållsförteckning 1

Läs mer

Revisionsrapport Leasing av bilar. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Leasing av bilar. Härjedalens kommun Revisionsrapport Leasing av bilar Härjedalens kommun 19 september 2014 Innehåll Sammanfattning... 1 Uppdrag och bakgrund... 1 Revisionsfråga... 1 Revisionskriterier... 1 Svar på revisionsfrågan... 1 Iakttagelser...

Läs mer

Svar över vidtagna åtgärder önskas före februari månads utgång 2009.

Svar över vidtagna åtgärder önskas före februari månads utgång 2009. Kommunrevisionen 2009-01-14 Renhållningsstyrelsen Miljönämnden Byggnadsnämnden Socialnämnden För kännedom: Kommunfullmäktige Granskning av personuppgiftslagens tillämpning På uppdrag av Lunds kommuns revisorer

Läs mer

Åstorps kommun. Detaljplan- och bygglovsprocessen Revisionsrapport. Audit KPMG AB 10 juni 2014 Antal sidor: 7. Detaljplan- och bygglovsprocessen.

Åstorps kommun. Detaljplan- och bygglovsprocessen Revisionsrapport. Audit KPMG AB 10 juni 2014 Antal sidor: 7. Detaljplan- och bygglovsprocessen. Granskning 2014-2 Revisionsrapport Audit KPMG AB 10 juni 2014 Antal sidor: 7.docx Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 1 4. Avgränsning 2 5. Revisionskriterier 2 6. Ansvarig nämnd/styrelse

Läs mer

Granskning av. debiteringsrutiner inom vård och omsorg Katrineholms kommun

Granskning av. debiteringsrutiner inom vård och omsorg Katrineholms kommun www.pwc.se Revisionsrapport Annika Hansson, certifierad kommunal revisor, Himn Dagemir Granskning av den interna kontrollen avseende debiteringsrutiner inom vård och omsorg Katrineholms kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Kumla kommuns revisorer. Granskning av uppföljning av tidigare granskning samt den interna kontrollen avseende kommunens fordon Granskningsrapport

Kumla kommuns revisorer. Granskning av uppföljning av tidigare granskning samt den interna kontrollen avseende kommunens fordon Granskningsrapport Granskning av uppföljning av tidigare granskning samt den interna kontrollen avseende kommunens Granskningsrapport KPMG AB 21 november 2014 Antal sidor: 13 Innehåll 1. Sammanfattande kommenterar och synpunkter

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

2006-04-03 LS-LED06-115. Landstingsstyrelsens beslut

2006-04-03 LS-LED06-115. Landstingsstyrelsens beslut PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2006-04-03 LS-LED06-115 34 Landstingsstyrelsens svar på revisionens granskning av landstingets policy/riktlinjer för resor i tjänsten Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet Yvonne Lundin C 4 Energi AB och C 4 Elnät AB Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 2 1.3 Metod och avgränsning 2 2 Iakttagelser

Läs mer

Ånge Fastighets och Industri AB Kommunstyrelsen. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium. Revisionsrapport: Granskning av bisysslor

Ånge Fastighets och Industri AB Kommunstyrelsen. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium. Revisionsrapport: Granskning av bisysslor Revisorerna 1 (1) Ånge Fastighets och Industri AB Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till KPMG att genomföra en granskning av bisysslor,

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet AB Kristianstadsbyggen Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 1 1.3 Metod och avgränsning 2 2 Iakttagelser

Läs mer

Revisionsrapport Bokslutsprocessen

Revisionsrapport Bokslutsprocessen www.pwc.se Revisionsrapport Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Bokslutsprocessen Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Askersunds kommun. Granskning mervärdesskatt. Offentlig sektor KPMG Bohlins AB 23 november 2007 Antal sidor: 6

Askersunds kommun. Granskning mervärdesskatt. Offentlig sektor KPMG Bohlins AB 23 november 2007 Antal sidor: 6 Granskning mervärdesskatt Offentlig sektor KPMG Bohlins AB 23 november 2007 Antal sidor: 6 Innehåll 1. Inledning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 1 4. Metod 2 5. Resultat av granskningen 2 5.1 Allmänna iakttagelser

Läs mer

Granskning av rutinerna för intern kontroll inom Markentreprenad Servicenämnden

Granskning av rutinerna för intern kontroll inom Markentreprenad Servicenämnden 2006-02-08 Servicenämnden För kännedom: Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Granskning av rutinerna för intern kontroll inom Markentreprenad Servicenämnden Revisorerna har granskat intern kontroll avseende

Läs mer

Mars 2013 Harald Jagner, Pernilla Lihnell, Marcus Carlsson. Härryda kommun Granskning avseende nyttjande av Härryda kommuns fordonspark

Mars 2013 Harald Jagner, Pernilla Lihnell, Marcus Carlsson. Härryda kommun Granskning avseende nyttjande av Härryda kommuns fordonspark Mars 2013 Harald Jagner, Pernilla Lihnell, Marcus Carlsson Härryda kommun Granskning avseende nyttjande av Härryda kommuns fordonspark Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 2 3. Verksamhetsfordon 7

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun 11 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 7 Sammanfattning På uppdrag

Läs mer

Revisionsrapport Kommunens fordon Sölvesborgs kommun

Revisionsrapport Kommunens fordon Sölvesborgs kommun Revisionsrapport Kommunens fordon Sölvesborgs kommun Nils Fredholm 2014-03-21 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och metod 2 3 Iakttagelser

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskning av kommunens fordon

Uppföljning av tidigare granskning av kommunens fordon www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Sandra Marcusson Oktober 2014 Uppföljning av tidigare granskning av kommunens fordon Karlshamn kommun Uppföljning av tidigare granskning

Läs mer

Uppföljning av tre tidigare granskningar

Uppföljning av tre tidigare granskningar www.pwc.se Revisionsrapport Uppföljning av tre tidigare granskningar Remmi Gimborn Maj 2015 Region Värmland Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning... 1 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.1.1.

Läs mer

Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna december 2013. Alingsås kommun. Löpande granskning 2013

Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna december 2013. Alingsås kommun. Löpande granskning 2013 Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna december 2013 Alingsås kommun Löpande granskning 2013 Innehåll 1. Inledning...2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Syfte... 2 2. Iakttagelser och förslag

Läs mer

Revisionsrapport Intern kontroll avseende representation och resor hos samtliga nämnder

Revisionsrapport Intern kontroll avseende representation och resor hos samtliga nämnder www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Intern kontroll avseende representation och resor hos samtliga nämnder Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Privata medel Region Gotland Carin Hultgren Cert. kommunal revisor Sandra Volter Ebba Lind

www.pwc.se Revisionsrapport Privata medel Region Gotland Carin Hultgren Cert. kommunal revisor Sandra Volter Ebba Lind www.pwc.se Revisionsrapport Carin Hultgren Cert. kommunal revisor Privata medel Region Gotland Sandra Volter Ebba Lind 2015-12-16 Sandra Volter Projektledare Carin Hultgren Uppdragsledare Innehållsförteckning

Läs mer

Riktlinjer för hantering av privata medel inom hemtjänsten

Riktlinjer för hantering av privata medel inom hemtjänsten Riktlinjer för hantering av privata medel inom hemtjänsten Administration av den enskildes privata medel sker på olika sätt utifrån det behov av stöd som han/hon har: 1. Den enskilde sköter ekonomi på

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av arvoden till förtroendevalda. Härnösand Kommun

Revisionsrapport Granskning av arvoden till förtroendevalda. Härnösand Kommun Revisionsrapport Granskning av arvoden till förtroendevalda. Härnösand Kommun 7 Juni 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 3 2. Rutinbeskrivning... 4 3. Granskningsresultat... 6 Sammanfattning

Läs mer

Hällefors kommun. Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-05-16 Antal sidor: 13

Hällefors kommun. Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-05-16 Antal sidor: 13 Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 13 Innehåll 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 2.1 Definition av intern kontroll 2.2 Exempel på uppföljning av den interna kontrollen 3. Syfte 4. Avgränsning

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT. Risker med Malmö stads biltransporter. Revisor Lotta Onsö Projektledare Fredrik Edler

GRANSKNINGSRAPPORT. Risker med Malmö stads biltransporter. Revisor Lotta Onsö Projektledare Fredrik Edler GRANSKNINGS Risker med Malmö stads biltransporter Revisor Lotta Onsö Projektledare Fredrik Edler Beslutad av revisorskollegiet 2014-10-13 Faktagranskad av berörda nämnder Risker med Malmö stads biltransporter(220784)_tmp

Läs mer

Granskning av interna kontrollen

Granskning av interna kontrollen Revisionsrapport* Granskning av interna kontrollen Landstinget Halland Datum 2006-11-29 Författare Leif Johansson Anita Andersson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Uppdrag...3 2 Syfte och metod...3

Läs mer

Granskningar avseende Upphandling och Personuppgiftslagen

Granskningar avseende Upphandling och Personuppgiftslagen Lekmannarevisorerna i Kraftringen AB och 2009-01-15 För kännedom: Kraftringen Service AB avseende Upphandlingar avseende Personuppgiftslagen Granskningar avseende Upphandling och Personuppgiftslagen På

Läs mer

Granskning av arvoden till förtroendevalda

Granskning av arvoden till förtroendevalda www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Cert. kommunal revisor Granskning av arvoden till förtroendevalda Hultsfreds kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Revisionsfråga... 1 1.1.1.

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Juni 2012. Kungälvs kommun. Granskning av kontanthantering i kommunens gruppboenden

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Juni 2012. Kungälvs kommun. Granskning av kontanthantering i kommunens gruppboenden Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Juni 2012 Kungälvs kommun Granskning av kontanthantering i kommunens gruppboenden Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Granskning av kontroller i investeringsprocessen. Trosa kommun

Granskning av kontroller i investeringsprocessen. Trosa kommun Revisionsrapport Granskning av kontroller i investeringsprocessen Matti Leskelä Februari 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Vårt uppdrag 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte 2 2.3 Metod 2 3

Läs mer

Extern kommunikation

Extern kommunikation Granskningsredogörelse Extern kommunikation Skelleftebuss AB Linda Marklund Robert Bergman Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga 2 2.3 Metod och avgränsning

Läs mer

Finspångs kommun Revisorerna. Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens uppsikt över nämnder och kommunala företag

Finspångs kommun Revisorerna. Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens uppsikt över nämnder och kommunala företag Finspångs kommun Revisorerna Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens uppsikt över nämnder och kommunala företag Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Inledning...4 1.1 Uppdrag...4 1.2 Metod...5

Läs mer

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Krokoms Kommun

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Krokoms Kommun Rapport Granskning av försörjningsstöd. Krokoms Kommun 2 December 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 8 Sammanfattning På

Läs mer

Debiteringsrutiner Taxe- och avgiftsnämnden

Debiteringsrutiner Taxe- och avgiftsnämnden Revisionsrapport Debiteringsrutiner Taxe- och avgiftsnämnden Hallsbergs kommun 2010-04-08 Oscar Hjelte 2010-04-08 Lars Wigström Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2 Revisionsfråga...1

Läs mer

Svedala kommun. Granskning av anställningsavtal,

Svedala kommun. Granskning av anställningsavtal, Svedala kommun Granskning av anställningsavtal, anställningsförmåner och avgångsvederlag för högre tjänstemän Juni 2014 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 Uppdraget... 2 Svar på revisionsfrågan... 2 Mot bakgrund

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc www.pwc.se Revisionsrapport Joanna Hägg Tilda Lindell Granskning av intern kontroll Tierps kommun pwc Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Granskningsbakgrund...

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av attester och utbetalningsrutiner

Revisionsrapport Granskning av attester och utbetalningsrutiner Sida 1(1) Datum Revisionen Till: Kmunstyrelsen För känned: Kmunfullmäktiges presidium Samtliga nämnder Revisionsrapport Granskning av attester och utbetalningsrutiner KPMG har på uppdrag av kmunens revisorer

Läs mer

Omstående fordonspolicy behandlar övergripande information om bilpolicyn, exempelvis vilka som är berättigade till bil på företaget m.m.

Omstående fordonspolicy behandlar övergripande information om bilpolicyn, exempelvis vilka som är berättigade till bil på företaget m.m. BILPOLICY Allmänt Omstående fordonspolicy behandlar övergripande information om bilpolicyn, exempelvis vilka som är berättigade till bil på företaget m.m. 1. Företag Denna bilpolicy gäller för anställda,

Läs mer

Granskning av förmånsbilar

Granskning av förmånsbilar Granskning av förmånsbilar Rapport nr 2/2017 Jonas Hansson, revisionskontoret Diarienummer: REV 7:2-2017 Innehåll 1. SAMMANFATTANDE ANALYS... 3 1.1. REKOMMENDATIONER... 3 2. BAKGRUND... 4 2.1. REVISIONSFRÅGOR...

Läs mer

Granskning av konsultanvändningen inom kommunstyrelsen organisation

Granskning av konsultanvändningen inom kommunstyrelsen organisation Revisionsrapport Granskning av konsultanvändningen inom kommunstyrelsen organisation Kalmar kommun Maj 2009 Pär Sturesson Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Inledning...1 2 Tillvägagångssätt...1 3 Iakttagelser...2

Läs mer

Lönehanteringen. Trelleborgs kommun. December 2010. Anna Eriksson Karin Andersson Henrik Friang

Lönehanteringen. Trelleborgs kommun. December 2010. Anna Eriksson Karin Andersson Henrik Friang Lönehanteringen Trelleborgs kommun December 2010 Anna Eriksson Karin Andersson Henrik Friang Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning...

Läs mer

Hållbara resor. resepolicy för Norrmalms stadsdelsnämnd Juni 2015. stockholm.se

Hållbara resor. resepolicy för Norrmalms stadsdelsnämnd Juni 2015. stockholm.se Hållbara resor resepolicy för Norrmalms stadsdelsnämnd Juni 2015 stockholm.se 2 (8) Innehåll Inledning 3 Miljövänliga och säkra resor i tjänsten 3 Ekonomiska och administrativa riktlinjer 7 3 (8) Inledning

Läs mer

Extern kommunikation

Extern kommunikation Granskningsredogörelse Extern kommunikation Skelleftebostäder AB Linda Marklund Robert Bergman Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga 2 2.3 Metod och avgränsning

Läs mer

PWC:s granskningsrapport av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess. KS 2015-44

PWC:s granskningsrapport av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess. KS 2015-44 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-26 163 PWC:s granskningsrapport av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess. KS 2015-44 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Göteborg Energi AB. Självdeklaration 2012 Verifiering av inköpsprocessen Utförd av Deloitte. 18 december 2012

Göteborg Energi AB. Självdeklaration 2012 Verifiering av inköpsprocessen Utförd av Deloitte. 18 december 2012 Göteborg Energi AB Självdeklaration 2012 Verifiering av inköpsprocessen Utförd av Deloitte 18 december 2012 1 Sammanfattning Med start hösten 2010 har Deloitte, Ernst & Young och PwC på uppdrag av Göteborgs

Läs mer

Granskning av bokslutsprocessen

Granskning av bokslutsprocessen www.pwc.se Revisionsrapport Martin Westholm Granskning av bokslutsprocessen Motala kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Katrineholms kommun 2009-06-11 Oscar Hjelte 2009- - Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning 1 Bakgrund...1 1.1

Läs mer

Hantering av kontantkassor Kalix kommun

Hantering av kontantkassor Kalix kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Hantering av kontantkassor Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga...

Läs mer

PM efter genomförd löpande granskning

PM efter genomförd löpande granskning PM efter genomförd löpande granskning Föreningen Furuboda Till: Från: Styrelsen Håkan Sventorp, auktoriserad revisor Räkenskapsår: 2016-01-01 2016-12-31 Datum: 1 december 2016 Innehållsförteckning 1. Revisionens

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet Yvonne Lundin Kristianstads Renhållnings AB, Kristianstads Biogas AB Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 2 1.3 Metod och

Läs mer

Externt finansierade projekt

Externt finansierade projekt Revisionsrapport Externt finansierade projekt Gällivare kommun Mars 2010 Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Rolf Särkimukka, revisionskonsult 2010-03-11 Hans Forsström Rolf Särkimukka Innehållsförteckning

Läs mer

Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor

Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor Dnr: Rev 33-2012 Genomförd av: Revisionsenheten Thomas Vilhelmsson Vilhelm Rundquist Behandlad av Revisorskollegiet den 19 februari 2014 1 Innehåll 1 Sammanfattning...

Läs mer

Granskning av Konstregister rutiner för hantering, oktober 2005

Granskning av Konstregister rutiner för hantering, oktober 2005 2005-10-19 Kultur- och fritidsnämnden För kännedom: Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Granskning av Konstregister rutiner för hantering, oktober 2005 Kommunrevisionen har genomfört en uppföljning av hur

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN

ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1(5) ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1 Omfattning För att upprätthålla en god intern kontroll krävs bl.a. ändamålsenliga regelverk och rutiner för kontroll av verifikationer. Kontroller i enlighet med

Läs mer

Lönehanteringen Ängelholms kommun December 2010 Anna Eriksson, revisionskonsult Karin Andersson, revisionskonsult Kenix Vuong, riskhanteringskonsult

Lönehanteringen Ängelholms kommun December 2010 Anna Eriksson, revisionskonsult Karin Andersson, revisionskonsult Kenix Vuong, riskhanteringskonsult Lönehanteringen Ängelholms kommun December 2010 Anna Eriksson, revisionskonsult Karin Andersson, revisionskonsult Kenix Vuong, riskhanteringskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Inledning...

Läs mer

Rapportering Intern kontroll - Socialnämnden Hallstahammar kommun

Rapportering Intern kontroll - Socialnämnden Hallstahammar kommun www.pwc.com/se Rapportering Intern kontroll - Socialnämnden Hallstahammar kommun Bakgrund Granskning genomfördes av intern kontroll 2009 samt uppföljning av denna 2011. Resultatet var bl.a. att kommunen

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Tekniska nämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se www.komrev.se Sammanfattning

Läs mer

Yttrande över revisorernas granskningsrapport om intern kontroll avseende investeringsprojekt. Ärendebeskrivning LULEÅ KOMMUN

Yttrande över revisorernas granskningsrapport om intern kontroll avseende investeringsprojekt. Ärendebeskrivning LULEÅ KOMMUN Tekniska nämnden 2012 05 24 58 164 Tekniska nämndens arbetsutskott 2012 05 11 73 174 Dnr 2011/945.04 Yttrande över revisorernas granskningsrapport om intern kontroll avseende investeringsprojekt Bilaga:

Läs mer

Ny funktionalitet för Finansinspektionens offentliggörande av prospekt

Ny funktionalitet för Finansinspektionens offentliggörande av prospekt PROMEMORIA Datum 2007-04-13 Författare Ruth Yosef Ny funktionalitet för Finansinspektionens offentliggörande av prospekt Finansinspektionen P.O. Box 6750 SE-113 85 Stockholm [Sveavägen 167] Tel +46 8 787

Läs mer

Granskning av löner och ersättningar inklusive arvoden till förtroendevalda. Region Gotland

Granskning av löner och ersättningar inklusive arvoden till förtroendevalda. Region Gotland www.pwc.se Revisionsrapport Carin Hultgren Cert. kommunal revisor Jenny Nyholm Sandra Feiff Granskning av löner och ersättningar inklusive arvoden till förtroendevalda Region Gotland Granskning av intern

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av momshantering Trelleborgs kommun

Revisionsrapport Granskning av momshantering Trelleborgs kommun Revisionsrapport Granskning av momshantering Trelleborgs kommun Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Mats Andersson, Risk Manager Henrik Friang, Risk Manager September 2011 Innehållsförteckning

Läs mer