Granskning av intern kontroll i hanteringen av kommunens och bolagens bilar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskning av intern kontroll i hanteringen av kommunens och bolagens bilar"

Transkript

1 Revisions-PM Granskning av intern kontroll i hanteringen av kommunens och bolagens bilar Finspångs kommun 15 juni 2010 Andreas Gustavsson

2 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Bakgrund, syfte och metod Granskningsresultat Sammanfattning av de kommunala bolagens resultat Finet AB Vallonbygden AB Finspångs Tekniska Verk AB Sammanfattning av kommunens resultat Serviceenheten Räddningstjänsten Hemtjänsten...10

3 1 Sammanfattning En genomgång har skett av Finspångs kommun och de kommunala bolagen. Undersökta enheter är de som innehåller flest bilar samt de tre kommunala bolagen. Vad gäller kommunen har granskningen kommit att innefatta kommunens egen bilpool (serviceenheten), räddningstjänsten samt hemtjänsten Genomgången av kommunen och de kommunala bolagen i Finspångs kommun visar på att det i två av de kommunala bolagen, Vallonbygden AB och Finet AB, existerar en policy för hur dess bilar ska hanteras. I övriga kommunen samt det återstående kommunala bolaget, Finspångs Tekniska Verk AB, saknas det en bilpolicy. För kommunen överlag kan också konstateras att ingen övergripande bilpolicy existerar och att en sådan måste upprättas. Denna borde också vara gemensam för enheterna och bolagen. De två policies som för närvarande finns upprättade är istället egenhändigt utformade av respektive bolag. Bedömningen är att de är ändamålsenliga. Körjournaler finns hos Finet AB, Vallonbygden AB, på kommunens bilpool samt till viss del inom hemtjänsten. Hos räddningstjänsten samt inom Tekniska Verken finns inga körjournaler. I de fall körjournaler finns bedöms de överlag innehålla tillräckligt med information. Det sker i de fallen också vissa rimlighetsbedömningar av drivmedelskostnader, körningar samt även kontroll över innehållet i körjournalerna. Betalda drivmedelskostnader stäms även av mot bensinkvitton. Utifrån de stickprov som tagits av körjournalerna bedöms dessa även vara relativt korrekt hanterade. I de övriga fallen där inga körjournaler existerar finns även där vissa rimlighetsbedömningar i form av att kostnader för drivmedel stäms av mot kvitto samt att en viss uppskattning av totala kostnader för drivmedel görs. Granskningen har gett följande svar på revisionsfrågan: Är den interna kontrollen i rutinerna gällande koncernens bilar tillräcklig? En gemensamt upprättad policy för hur hanteringen av bilar inom kommunen ska skötas saknas och måste upprättas. Utifrån de rutiner som finns kan konstateras att den interna kontrollen är bristfällig främst i avseende på dokumenterade kontrollåtgärder. Rekommendationen är att fler dokumenterade kontrollåtgärder införs där exempelvis antal körda mil under ett år jämförs med drivmedelskostnaderna och rimlighetsbedöms samt att något mer ingående stickprov görs årligen för att tillse att rutinen avseende körjournaler (i de fall de existerar) fungerar tillfredsställande. I de fall körjournaler inte finns skulle en implementering av dessa kunna vara ett sätt att stärka den interna kontrollen. Hanteringen av bensinkort bedöms även behöva ses över i vissa fall. Ett intressant förslag som varit uppe för diskussion har även varit att införa GPS på bilarna med elektroniska körjournaler istället för manuella körjournaler. Detta skulle, förutom en stärkt intern kontroll, även kunna medföra bättre ekonomiska underlag för uppföljning samt spara tid avseende den nuvarande manuella uppföljningen. 2

4 2 Bakgrund, syfte och metod En del av revisorernas uppgift för prövning av intern kontroll består av att granska väsentliga och riskfyllda rutiner. Av intresse är om koncernen har välfungerande rutiner för att säkerställa att kommunens och bolagens bilar (egna och leasingbilar) används på avsett vis. Det är viktigt ur förtroendesynpunkt att koncernen har kontrollrutiner som minimerar risken för otillåtet användande av bil. Granskningen ska besvara revisionsfrågan: Är den interna kontrollen i rutinerna gällande koncernens bilar tillräcklig? Kontrollmål: - Finns det en fungerande kontroll av att körjournaler används i behövlig omfattning? - Sker rimlighetskontroll av mätarställning mot körjournal? - Kontrolleras tankad volym mot körd sträcka enligt körjournal? Granskningen omfattar nedanstående kontrollmål: - Genomgång av dokument med policies, riktlinjer och rutiner gällande hantering av koncernens bilar. - Stickprov bland körjournaler. - Bedömning av kommunens och bolagens rutiner för kontroll av körjournaler mot betalda drivmedelskostnader samt bensinkvitton. Granskningen omfattar kommunen och kommunens bolag Finet AB, Vallonbygden AB samt Finspångs Tekniska Verk AB. Verifiering sker genom stickprov bland körjournaler inom kommunen samt i bolagen. Granskningen genomförs genom granskning av dokument avseende riktlinjer och rutiner. Kontakter tas med berörda tjänstemän. Stickprov tas genom verifikations- och körjournalsgranskning. 3

5 3 Granskningsresultat 3.1 Sammanfattning av de kommunala bolagens resultat Uppgifterna i nedanstående avsnitt är hämtade efter intervju med respektive ekonomichef för de kommunala bolagen. Verifiering har även skett genom stickprov av körjournaler när det varit tillämpligt. Två av tre bolag har en bilpolicy. Dessa bolag har även körjournaler. Bedömningen är att den interna kontrollen mellan bolagen varierar, se nedan Finet AB Bolaget har en bilpolicy vilken har utvecklats internt på bolaget. Medarbetare har informerats om policyn genom ett personalmöte för cirka ett och ett halvt år sedan. Biljournaler finns även på bolaget och vid stickprovsgranskning bedömdes dessa korrekta. Bolaget har endast två bilar vilka står i ett garage tillsammans med personalens privata bilar. Det finns således en form av intern kontroll då exempelvis anställda går hem och ser att bilarna är där de ska vara. Bilar bokas via ett program och det går på så sätt att se var bilen har varit och stämma av mot körjournal. På bolaget finns en bilansvarig, som håller allmän ordning på bilarna, tankning etc. Exempelvis så stämmer personen av kvitto mot faktura samt kontrollerar kvaliteten på körjournalerna som respektive förare för. Det finns två bensinkort varav det ena innehas av ekonomichef och det andra av bilansvarig. Dessa kort måste således lånas. Då det endast är två bilar syns det tydligt om det är större avvikelser mellan perioder. Noterat vid granskning är att område skrivs i körjournalen om det varit centralt i Finspång, dvs. skrivs inte bara centrum eller liknande vilket ytterligare bedöms öka den interna kontrollen. En uppföljning i form av stickprov av körjournaler mot bokat ärende är således möjlig att göra. Bolagets bilpolicy i korta drag framgår enligt nedan: Bokning av bilarna ska ske i avsedd kalender. Vid bokning anges även start- samt sluttid, plats och ärende samt vem som bokar. Körjournal ska fyllas i liksom mätarställning vid start och slut samt signeras. Bilen ska vara parkerad i bolagets garage efter avslut. Vid avslutad körning om bilen har tankats lämnas bensinkort och kvitto ut omedelbart. Kontrollåtgärder som finns: Bolaget har körjournaler Körjournaler finns per bil Ekonomichef alternativt bilansvarig rimlighetsbedömer drivmedelskostnader löpande Bilansvarig jämför faktura mot erhållet kvitto Ingen förutom bilansvarig och ekonomichef har tillgång till ett bensinkort. Samtliga körjournaler för respektive månad under året finns (stickprovsvis avstämt) 4

6 Kontrollåtgärder som saknas: Inga stickprov görs av körjournalerna Ingen dokumenterad och aggregerad översyn görs exempelvis halvårsvis eller årsvis av drivmedelsförbrukningen jämfört med drivmedelskostnaderna Slutsats Bolaget har en bilpolicy enligt ovan. Denna är dock upprättad internt varför vår rekommendation är att kontakt tas med kommunen för att verifiera att den är tillräcklig när kommunen själva har upprättat en policy. Kontrollrutiner som även skulle kunna vara lämpliga att införa är en dokumenterad översyn halvårsvis eller årsvis av drivmedelsförbrukning jämfört med bolagets drivmedelskostnader för att kunna minimera risken för otillåtet användande av bil samt få en rimlighetsbedömning mellan perioden. Likaså skulle stickprov av körjournalerna någon gång per år kunna stärka den interna kontrollen ytterligare. Sammantaget anser vi dock att den interna kontrollen som råder på bolaget avseende bilanvändandet är god. Bolaget har även endast två bilar vilket ytterligare gör den interna kontrollen lättare att hantera och bolagets kontroll över bilanvändandet bedöms i dagsläget som relativt god Vallonbygden AB Bilpolicy finns hos bolaget och är implementerad sedan cirka ett och ett halvt år. Enligt uppgift från bolaget ska policyn vara framtagen i samråd med kommunen. Körjournaler har även utformats efter erfarenheter från ett annat bolag och bedöms vid översiktligt granskning ändamålsenliga. Vallonbygden har även haft en intern genomgång med samtliga anställda avseende bilpolicyn enligt punkter nedan: Vallonbygdens företagsbilar får enbart användas i tjänsteutövning Vid användandet av bilarna ska det dagligen föras körjournal enligt mall. Körjournalen ska finnas i bilen. Kopia på densamma ska månadsvis lämnas till ekonomienheten. Vid jour är det både lämpligt och tillåtet att använda företagsbil till och från hemmet. Om man i tjänsteutövning befinner sig nära hemmet t.ex. i anslutning till lunch är det tillåtet att ta företagsbilen hem. Arbetet skall dock ej planeras på så sätt att man regelmässigt använder företagsbilen på detta vis. Ett annat tillåtet exempel är att det i samband med yttre kvällstjänstgöring ibland kan vara lämpligt att ta företagsbilen hem. Om tjänsteutövning kräver avsteg från ovan angivna principer så kan VD medge detta. Vallonbygden AB:s företagskultur bedöms av bolaget även essentiell för hanteringen av en sådan sak som bilar. Det är hur personalen är och agerar överlag som även styr bilhantering. För närvarande har bolaget cirka tio bilar. Vem som har ansvaret för bilarna och dess hantering liksom uppföljning av körjournaler anses dock oklart och inte helt delegerat. 5

7 Vid stickprovsgranskning av körjournaler konstaterades att de bilar samt konstant används i verksamheten har körjournaler samt att dessa fylls i. I de flesta fall har även körjournalerna fyllts i tillfredsställande och det går att göra stickprov och rimlighetsbedöma körda sträckor samt miltal. Noteringar i övrigt vid stickprovsgranskningen är att resväg inte framgår alltid och är särskilt svårt att rimlighetsbedöma då det vid ärenden inom Finspång endast framgår att resan varit inom centrumområdet. Resvägen är också svår att rimlighetsbedöma då det oftast brukar vara flera ärenden och inte bara fram och tillbaka. Noterat är också att samtliga tankningar är signerade av rätt person. Även antalet körda mil enligt mätarställning samt genomförd tankning är korrekt ifyllda. Det framgår dock inte på samtliga journaler om en resa är tur och retur. Kontrollåtgärder som finns: Bolaget har en bilpolicy Bolaget har körjournaler Körjournaler samlas in per person och bil En person på ekonomiavdelningen gör en strukturerad insamling av materialet samt översiktlig översyn av körjournaler. Samtliga körjournaler för respektive månad under året finns (stickprovsvis avstämt) Tankning kan i princip bara ske av företagsbilen och det finns en ansvarig per bil. Samtliga tankningar är också signerade av rätt person. Bilarna har logotyp vilket ökar kontrollen för vart bilen befinner sig Kontrollåtgärder som saknas: Inga stickprov görs av körjournalerna Delegering av uppdraget runt vem som ska hantera körjournaler och uppföljning av bilhanteringen i bolaget är delvis oklar. För närvarande verkar det vara så att ansvaret egentligen är delegerat ner på individnivå, dvs. eget ansvar där ändå ekonomienheten får gå in och kontrollera emellanåt Ingen egentlig strukturerad analys görs av grunddatan som erhålls via körjournalerna Ingen dokumenterad och aggregerad översyn görs exempelvis halvårsvis eller årsvis av drivmedelsförbrukningen jämfört med drivmedelskostnaderna När en bil används i centrum fylls endast centralort i avseende resväg i körjournalen vilket försvårar ytterligare analys och eventuellt stickprov Slutsats Bolaget har en bilpolicy enligt ovan. Denna torde dock vara upprättad internt varför vår rekommendation är att kontakt tas med kommunen för att verifiera att den är tillräcklig när kommunen själva har upprättat en policy. Kontrollrutiner som även skulle kunna vara lämpliga att införa är en dokumenterad översyn halvårsvis eller årsvis av drivmedelsförbrukning jämfört med bolagets drivmedelskostnader för att kunna minimera risken för otillåtet användande av bil samt få en rimlighetsbedömning mellan perioderna. Likaså skulle stickprov av körjournalerna någon gång per år kunna stärka den interna kontrollen. Sammanfattningsvis anser vi att underlag finns för att ha en god intern kontroll. Bolaget 6

8 bedöms dock inte riktigt ha kommit i mål med samtliga kontrollmoment. Bolaget rekommenderas framförallt tydliggöra delegeringen av ansvaret kring rutinen för att stärka den interna kontrollen. Vid vår granskning av övriga koncernen framkom även att en GPS skulle kunna vara en idé även för Vallonbygden att införskaffa för att öka den interna kontrollen. Denna skulle kunna underlätta hanteringen av exempelvis körjournaler då dessa förs automatiskt via GPS. Genom detta skulle bolaget även kunna erhålla ekonomiska underlag för hur många bilar som krävs i verksamheten Finspångs Tekniska Verk AB Bolaget saknar en bilpolicy men har fört diskussioner om att ordna en sådan. Det finns dock informellt en policy att bil endast används i tjänsten. Inga körjournaler finns heller för närvarande på bolaget. Vad gäller tankning finns det ett kort per bil vilka också ligger i vardera bilen. Vid tankning så stäms kvitto av mot faktura och viss rimlighetsbedömning sker. För att använda bilen ska denna bokas i kalender. Bilarna har en logotyp på sig. Bilarna får enbart användas i tjänsteutövning (i detta ingår jour). Vid jour är det även tillåtet att använda företagsbil till och från hemmet. Framgent har bolaget funderat på att investera i en elektronisk GPS vilket skulle innebära att körjournaler sköts automatiskt via systemet. Kontrollåtgärder som finns: Viss rimlighetsbedömning av drivmedelskostnader sker Drivmedelsfaktura stäms av mot erhållet bensinkvitto Bokning behövs för att bil ska användas Bilarna har logotyp vilket ökar kontrollen för vart bilen befinner sig Kontrollåtgärder som saknas: Ingen bilpolicy existerar Inga körjournaler finns Ingen dokumenterad och aggregerad översyn görs exempelvis halvårsvis eller årsvis av drivmedelsförbrukning jämfört med drivmedelskostnader Bensinkort finns i respektive bil vilket eventuellt riskerar ett otillåtet bilanvändande Slutsats Bolaget saknar enligt ovan en bilpolicy vilket vi anser ska finnas. En sådan bör upprättas av kommunen för att sedan specificeras för bolaget. Kontrollrutiner som även skulle vara lämpliga att införa är en dokumenterad översyn halvårsvis eller årsvis av drivmedelsförbrukning jämfört med bolagets drivmedelskostnader för att kunna minimera risken för otillåtet användande av bil samt få en rimlighetsbedömning mellan perioder. En implementering av körjournaler skulle också kunna vara ett sätt att stärka den interna kontrollen. Vi rekommenderar även att hanteringen av bensinkorten ses över för att stärka den interna kontrollen avseende bilanvändandet ytterligare. Bolagets diskussion om att införa 7

9 en elektronisk GPS bedöms enligt oss vara av karaktären att det skulle stärka den interna kontroll betydligt jämfört med idag. 3.2 Sammanfattning av kommunens resultat Uppgifterna i nedanstående avsnitt är hämtade efter intervju med respektive bilansvarig på enheterna inom kommunen. Verifiering har även skett genom stickprov av körjournaler när så varit tillämpligt. Ingen av enheterna har någon framarbetad bilpolicy. Vad gäller körjournaler finns detta på kommunens poolbilar samt på vissa av hemtjänstens enheter. Vad gäller räddningstjänsten finns det inga körjournaler Serviceenheten Serviceenheten har en bilpool vilken används till att låna ut bilar till myndighetskontor, skolor, miljökontor m.m. Alla enheter som inte har egna leasingbilar lånar bilar från poolen. Ingen bilpolicy tros finnas enligt ansvarig för kommunens poolbilar. Det finns dock en informell policy i det avseendet att bilar endast används i tjänsten samt en slags sunt förnuft policy. Utöver detta finns det även regler om hur bilen får användas vid övernattning, maximalt en natt. I bilpoolen används körjournaler där bland annat resa, tid, mätarställning före och efter färd anges. Tankning sköts genom att respektive bilnyckel har ett tankkort. Åtkomst finns således bara till dessa när nyckel hämtas ut i receptionen. Bensinkvittona som sedan lämnas efter genomförd tankning stäms av mot erhållen faktura. En rimlighetskontroll görs löpande men det finns ingenting dokumenterat. Inga stickprov görs heller på mätarställning jämfört med den senaste tankningen. Viss kontroll av mätarställningen (om än informellt) sker vid reparationer samt för att se att inte antal körda mil för leasingbilar överstiger den gräns som finns. Varje kvartal skickas en internfaktura ut till varje enhet som lånat bilar. Alla körjournaler skickas med som underlag, där det framgår hur lång sträcka som körts och hur många timmar man lånat bilen. Möjligheten finns således för varje enhet att stämma av miltal mot resmål. Det finns totalt tretton bilar i poolen för närvarande och körjournalerna som lämnas in förs också in i ett dokument. För närvarande saknar bilarna logotyp men detta är något som precis håller på att ses över. Kontrollåtgärder som finns: Viss rimlighetsbedömning av drivmedelskostnader sker och kan också ske av respektive enhetschef när en internfaktura skickas Drivmedelsfaktura stäms av mot erhållet bensinkvitto Körjournaler finns och förs samlad dokumentation över Enheten har körjournaler Körjournaler samlas per bil En person på ekonomi gör en strukturerad insamling av materialet samt översiktlig översyn av körjournaler 8

10 Samtliga körjournaler och månader finns (stickprovsvis avstämt) Kontrollåtgärder som saknas: Ingen dokumenterad och aggregerad översyn görs exempelvis halvårsvis eller årsvis av drivmedelsförbrukning jämfört med drivmedelskostnader Ingen formell bilpolicy existerar Kommunens poolbilar har ännu ingen logotyp, detta håller dock på att åtgärdas och den 21 juni kommer en logotyp att finnas på bilarna poolen. Inga stickprov görs av körjournalerna Slutsats Kommunens bilpool saknar enligt ovan en bilpolicy vilket vi anser ska finnas. En sådan ska upprättas av kommunen. Kontrollrutiner som även skulle kunna vara lämpliga att införa är en dokumenterad översyn halvårsvis eller årsvis av drivmedelsförbrukning jämfört med enhetens drivmedelskostnader för att kunna minimera risken för otillåtet användande av bil samt få en rimlighetsbedömning mellan perioder. Likaså skulle stickprov av körjournalerna någon gång per år kunna stärka den interna kontrollen ytterligare. Sammantaget anser vi dock att den interna kontrollen som råder på serviceenheten avseende bilanvändandet ända är relativt god då dokumentation finns avseende körningar och bilar måste bokas av respektive enhet inom kommunen för att kunna användas Räddningstjänsten Ingen bilpolicy torde finnas enligt uppgift från räddningstjänsten. Istället finns det en informell policy i det avseendet att bilar endast används i tjänsten. Inga körjournaler finns inom räddningstjänsten. Tankning sköts genom att bensinkort finns på OK och Preem. Föraren går in på macken och legitimerar sig och får således tanka. Kvittona skrivs på och lämnas till kontorsbiträde som stämmer av kvittot mot erhållen faktura. Enligt bilansvarig på räddningstjänsten är det oftast relativt lätt att se om någonting sticker ut då körningarna inte varierar särdeles samt att det är känt vilka områden som berörts av uttryckningar. Det finns även en erfarenhet vilken period på året som drivmedelskostnaderna är högre respektive lägre. Samtliga bilar utom en har blåljus. Antalet vanliga bilar på räddningstjänsten uppgår till fem stycken varav tre är personbilar. Kontrollåtgärder som finns: Viss rimlighetsbedömning av drivmedelskostnader sker Drivmedelsfaktura stäms av mot erhållet bensinkvitto Bilarna har blåljus vilket ökar kontrollen för vart bilen befinner sig 9

11 Kontrollåtgärder som saknas: Inga körjournaler finns Ingen dokumenterad och aggregerad översyn görs exempelvis halvårsvis eller årsvis av drivmedelsförbrukning jämfört med drivmedelskostnader Ingen formell bilpolicy existerar Slutsats Räddningstjänsten saknar enligt ovan en bilpolicy vilket vi anser ska finnas. En sådan ska upprättas av kommunen. Kontrollrutiner som även skulle kunna vara lämpliga att införa är en dokumenterad översyn halvårsvis eller årsvis av drivmedelsförbrukning jämfört med Räddningstjänstens drivmedelskostnader för att kunna minimera risken för otillåtet användande av bil samt få en rimlighetsbedömning mellan perioder. Bolaget skulle även kunna överväga att införa körjournaler för att på så sätt ha möjlighet att stärka den interna kontrollen avseende rutinen. En översyn och ändring av ovanstående rutiner bedöms enligt oss öka den interna kontrollen Hemtjänsten Ingen bilpolicy torde finnas enligt uppgift från hemtjänsten. En viss introduktion dock avseende vad som gäller för bilarna vilket innebär att de ska användas i tjänsten. Något dokument över detsamma uppges dock förmodligen inte finnas. Istället finns dock en informell policy i det avseendet att bilar endast används i tjänsten samt en slags sunt förnuft policy. Utöver detta finns det även inom just hemtjänsten regler för att det inte får tas med husdjur i de leasade bilarna samt att rökning är förbjuden. Dessa regler är dock mer specifika för hemtjänsten. Vid samtal med en av enheterna använde sig denna inte av körjournaler då det enligt ansvarig skulle bli för opraktiskt på grund av mycket resor fram och tillbaka mellan olika platser. Vid samtal med ytterligare två enheter visade det sig att dessa hade körjournaler innehållande uppgifter om mätarställning vid resans början och slut. Tankning sköts genom att respektive bil har ett varsitt bensinkort. Bensinkorten har i sin tur en varsin kod som de anställda kan använda när de ska tanka. Kvittona lämnas till enhetschef och sekreterare vilka stämmer av kvittot mot erhållen faktura. Enligt enhetscheferna är det oftast relativt lätt att se om någonting sticker ut då hemtjänst områdena är relativt begränsade och drivmedelskostnaderna därmed borde ligga på liknande nivåer. En rimlighetskontroll görs löpande men det finns ingenting dokumenterat. Inga stickprov görs heller på mätarställning jämfört med den senaste tankningen. Enda gången som mätarställningen blir kontrollerad (om än informellt) är vid reparationer samt för att se att inte antal körda mil för leasingbilar överstiger den gräns som finns. 10

12 Kontrollåtgärder som finns: Viss rimlighetsbedömning av drivmedelskostnader sker Drivmedelsfaktura stäms av mot erhållet bensinkvitto Körjournaler finns ibland Kontrollåtgärder som saknas: Körjournaler finns i vissa fall inte Körjournalerna innehåller inte alla uppgifter som rekommenderas för körjournaler, bland annat saknas resväg och ärende. Vidare uppföljning av den interna kontrollen är således svår att göra utifrån existerande underlag Ingen dokumenterad och aggregerad översyn görs exempelvis halvårsvis eller årsvis av drivmedelsförbrukning jämfört med drivmedelskostnader Ingen formell bilpolicy existerar Bensinkort finns i respektive bil vilket eventuellt riskerar ett otillåtet bilanvändande Ingen logotyp finns på bilarna för tillfället, detta kommer att ske framöver. Slutsats Hemtjänsten saknar enligt ovan en bilpolicy vilket vi anser ska finnas. En sådan ska upprättas av kommunen. Respektive enhets hantering borde även se likadan ut där alla enheter har en liknande körjournal. Vi rekommenderar även att körjournalerna utökas med ytterligare uppgifter avseende framförallt resväg där åtminstone besökt område framgår för att möjliggöra stickprov och verifiering av den interna kontrollen. Kontrollrutiner som även skulle kunna vara lämpliga att införa är en dokumenterad översyn halvårsvis eller årsvis av drivmedelsförbrukning jämfört med hemtjänstens drivmedelskostnader för att kunna minimera risken för otillåtet användande av bil samt få en rimlighetsbedömning mellan perioder. Vi rekommenderar även att hanteringen av bensinkorten ses över för att stärka den interna kontrollen avseende bilanvändandet ytterligare. En översyn och eventuell ändring av ovanstående rutiner bedöms enligt oss stärka den interna kontrollen.. 11

Rapport avseende granskning av rutiner för bilanvändning.

Rapport avseende granskning av rutiner för bilanvändning. Rapport avseende granskning av rutiner för bilanvändning. Forshaga kommun Maj 2014 David Bäcker Pontus Ericsson Innehåll Sammanfattning... 1 1 Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Syfte och revisionsfrågor...

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av rutiner avseende kreditkort/drivmedelskort, handkassor

Vetlanda kommun. Granskning av rutiner avseende kreditkort/drivmedelskort, handkassor Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vetlanda kommun Vetlanda kommun Granskning av rutiner avseende kreditkort/drivmedelskort, körjournaler och handkassor Innehåll

Läs mer

Ronneby kommun. Granskning av kommunens fordonshantering KPMG AB 2013-04-04

Ronneby kommun. Granskning av kommunens fordonshantering KPMG AB 2013-04-04 Granskning av kommunens fordonshantering KPMG AB Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte och avgränsning 1 1.3 Ansvarig nämnd/styrelse 1 1.4 Metod 2 2. Regler och riktlinjer 2 3. Iakttagelser

Läs mer

Värmdö kommun. Granskning av kommunens system för hantering av tjänstebilar. Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 16 oktober 2012 Antal sidor: 7

Värmdö kommun. Granskning av kommunens system för hantering av tjänstebilar. Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 16 oktober 2012 Antal sidor: 7 Granskning av kommunens system för hantering av tjänstebilar Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB 16 oktober 2012 Antal sidor: 7 KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International

Läs mer

Avesta kommun. Kommunens system för hantering av tjänstebilar. Revisionsrapport. KPMG AB 17 juni 2011 Antal sidor: 10

Avesta kommun. Kommunens system för hantering av tjänstebilar. Revisionsrapport. KPMG AB 17 juni 2011 Antal sidor: 10 Kommunens system för hantering av tjänstebilar Revisionsrapport KPMG AB 17 juni 2011 Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte och avgränsning 2 4. Revisionskriterier 2 5. Ansvarig

Läs mer

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Markstedt Cert. kommunal revisor Jenny Krispinsson Revisionskonsult Januari 2013 Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare Gällivare kommun Innehållsförteckning

Läs mer

PM: Granskning av policy och riktlinjer för s.k. personalförmåner som kreditkort, mobiltelefoner och arbete på distans

PM: Granskning av policy och riktlinjer för s.k. personalförmåner som kreditkort, mobiltelefoner och arbete på distans PM: Granskning av policy och riktlinjer för s.k. personalförmåner som kreditkort, mobiltelefoner och arbete på distans Vadstena kommun Räkenskapsår 2013 Datum 20 juni 2013 Till Kommunrevisionen i Vadstena

Läs mer

Hantering av privata medel inom bostäder för funktionshindrade

Hantering av privata medel inom bostäder för funktionshindrade Revisionsrapport Hantering av privata medel inom bostäder för funktionshindrade Socialnämnden i Lindesbergs kommun Mars 2009 Oscar Hjelte Ingrid Norman, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning

Läs mer

2012-10-09. Rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av kommunens kontanthantering.

2012-10-09. Rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av kommunens kontanthantering. KARLSKOGA KOMMUN Kommunstyrelsen 2012-10- 10 S~ KARLSKOGA KOMMUN ~ Revisionen Diarienr 2012-10-09 Till: Kommunstyrelsen, gyrnnasienämnden, socialnämnden samt kultur- och fåreningsnämnden För kännedom:

Läs mer

Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget

Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget Revisionsrapport Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget Kalix kommun Jenny Krispinsson Christina Karlsson Maria Strömbäck Jan-Erik Wuolo Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Revisionsrapport Hantering av betalkort Botkyrka kommun

Revisionsrapport Hantering av betalkort Botkyrka kommun Revisionsrapport Hantering av betalkort Botkyrka kommun September 2011 Jan Nilsson Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Revisionsfråga

Läs mer

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013 Växjö Kommun Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2013 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 1.1 SYFTE OCH METOD... 2 2. ALLMÄNNA REVISIONSÅTGÄRDER...

Läs mer

Redovisning av resor vid studiebesök, kurser och konferenser m m

Redovisning av resor vid studiebesök, kurser och konferenser m m 1 (2) Landstingets revisorer 2006-12-19 Dnr REV/30/06 Revisionschef Lennart Ledin Tfn: 063-14 75 27 Landstingsstyrelsen Redovisning av resor vid studiebesök, kurser och konferenser m m Revisionskontoret

Läs mer

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Katrineholms kommun 2009-06-11 Oscar Hjelte 2009- - Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning 1 Bakgrund...1 1.1

Läs mer

Revisionsrapport Faktureringsrutiner

Revisionsrapport Faktureringsrutiner s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av faktureringsrutiner inom äldreomsorgen. Revisionen hemställer

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014. Landstinget Västernorrland Granskning av system för inköp och faktura

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014. Landstinget Västernorrland Granskning av system för inköp och faktura Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014 Landstinget Västernorrland Granskning av system för inköp och faktura Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Bakgrund... 4 2.1 Syfte och revisionsfråga

Läs mer

Dnr 2013-667 2014-02-14 D 14

Dnr 2013-667 2014-02-14 D 14 Dnr 2013-667 2014-02-14 D 14 D 14 1 Inledning Sedan Revisorsnämnden (RN) tagit del av uppgifter i bl.a. media rörande ett aktiebolag, här benämnt elbolaget eller bolaget, beslutade myndigheten att ställa

Läs mer

Granskning av fakturahanteringen. Trelleborgs kommun

Granskning av fakturahanteringen. Trelleborgs kommun www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av fakturahanteringen Emelie Lönnblad Revisionskonsult 1. Sammanfattning har fått i uppdrag av Trelleborg kommuns revisorer att genomföra en granskning av styrelse

Läs mer

Granskning av Staffanstorps kommuns leverantörsskulder och dess system

Granskning av Staffanstorps kommuns leverantörsskulder och dess system www.pwc.se Revisionsrapport Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Lotten Lasson, Revisionskonsult Henrik Friang, Risk manager Granskning av Staffanstorps kommuns leverantörsskulder och dess system

Läs mer

PROJEKTRAPPORT NR 04/2013. Risken för oegentligheter inom Stockholms läns sjukvårdsområde

PROJEKTRAPPORT NR 04/2013. Risken för oegentligheter inom Stockholms läns sjukvårdsområde PROJEKTRAPPORT NR 04/2013 N Risken för oegentligheter inom Stockholms läns sjukvårdsområde Vad gör Landstingsrevisorerna? Landstingsrevisorerna granskar den verksamhet som bedrivs av landstingets nämnder

Läs mer

Samverkan kring uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård

Samverkan kring uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård Revisionsrapport Samverkan kring uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård Landstinget i Östergötland Linköpings kommun Datum 2010-04-07 Eva Ogensjö, certifierad kommunal revisor Karin Jäderbrink, certifierad

Läs mer

Landstinget Kronoberg

Landstinget Kronoberg Landstinget Kronoberg Hur bidrar landstingets avvikelsehanteringssystem till förbättringar i vården? En granskning av landstingets system för avvikelsehantering. Revisionsrapport 2004-02-17 Genomförd på

Läs mer

Beviljad tid och insats inom hemtjänsten

Beviljad tid och insats inom hemtjänsten www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Jonas Wallin Beviljad tid och insats inom hemtjänsten Kalix kommun Beviljad tid och insats inom hemtjänsten Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Revisionsrapport Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Härryda kommun Juni 2009 Lars Näsström Innehållsförteckning Sammanfattning...1 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Tidigare granskningsarbete...3

Läs mer

Granskning av fakturahantering. 1. Sammanfattning

Granskning av fakturahantering. 1. Sammanfattning 1. Sammanfattning har fått i uppdrag av Hörby kommuns revisorer att genomföra en granskning av styrelse och nämnders fakturahantering. Syftet med granskningen har varit att bedöma om styrelsens och nämndernas

Läs mer

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Intern kontroll avseende fakturahantering

Intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport* Intern kontroll avseende fakturahantering Eskilstuna kommun Mars 2008 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund och syfte...3 1.2

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem Sida 1(1) Datum 2015-02-18 Revisionen Till: BAS-nämnden För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Kommunstyrelsen Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem KPMG har av s revisorer fått i uppdrag

Läs mer

1. RAPPORTENS DISPOSITION... 3

1. RAPPORTENS DISPOSITION... 3 Landstinget Kronoberg Granskning av årsredovisning, bokslut och intern kontroll för år 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2011 Innehållsförteckning 1. RAPPORTENS DISPOSITION... 3 2. GRANSKNING

Läs mer