Löpande granskning av intern kontroll

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Löpande granskning av intern kontroll"

Transkript

1 Revisionsrapport Löpande granskning av intern kontroll Redovisningsrutiner (PM 4) Landstinget Gävleborg Pär Månsson Helena Carlson Hanna Franck Larsson Februari 2013

2 Innehållsförteckning 1. Inledning Bakgrund Intern kontroll Revisionsfråga och revisionskriterier Avgränsning och metod Granskningsresultat Lager- och förrådshantering Lager- och förrådsinventering Leverantörsfakturahantering Skanning Kontering och attest Utbetalning Rutin för resor och representation Resultat från stickprov Kundfakturahantering Lönehantering Reseräkningar och egna utlägg Revisionell bedömning Landstinget Gävleborg

3 1. Inledning 1.1. Bakgrund Av kommunallagen framgår att styrelser och nämnder ska ha kontroll över sin verksamhet. Detta innebär att styrelser och nämnder själva ansvarar för att ha ändamålsenlig styrning och säkra rutiner. Intern kontroll är ett ledningsverktyg med betydelse för tjänstemannaledning, landstingsstyrelsen samt nämnderna. Kontrollsystem ska säkerställa att beslut fattas på ett korrekt underlag. De ska också skydda mot medvetna eller omedvetna fel när det gäller hanteringen av landstingets tillgångar. En av revisorernas uppgifter enligt kommunallagen 9 kap 9 är att utröna om räkenskaperna är rättvisande och om den kontroll som görs inom nämnderna är tillräcklig. I kommunallagen nämns att all verksamhet ska granskas årligen. På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Landstinget Gävleborg genomför en årlig granskning, Löpande granskning av intern kontroll i system och rutiner. Denna granskning omfattar en genomgång och analys av ett antal rutiner/ processer för att säkerställa den interna kontrollen Intern kontroll Intern kontroll kan övergripande definieras som en process för att kunna uppnå följande mål; Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet. Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten. Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m m. Landstingsstyrelsen har ett tydligt ansvar för den interna kontrollen enligt kommunallagen 6 kap 1. I lagen nämns bl a att styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av landstingskommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet Revisionsfråga och revisionskriterier Syftet med löpande granskning av intern kontroll är att granska och bedöma landstingsstyrelsens förmåga att leda och styra verksamheten för att skapa förutsättningar för en god intern kontroll. Granskningen ska besvara följande revisionsfråga och revisionskriterier: Är landstingsstyrelsens interna kontroll avseende utvalda redovisningsrutiner tillfredsställande? Landstinget Gävleborg 1 av 10

4 Revisionskriterier: Finns tillförlitliga redovisningsrutiner? Hur är följsamheten till dessa rutiner? Vilka kontroller/uppföljning sker utifrån fastställda rutiner? Finns tillförlitliga rutiner för lagerinventering? 1.4. Avgränsning och metod Granskningen avgränsas till redovisningsrutiner gällande resor och representation, faktureringsrutin, lönerutin samt rutiner för lagerinventering. I granskningen har det även inom tillämpliga områden gjorts en uppföljning av föregående års noteringar. Granskningen har genomförts genom intervjuer med verksamhetsföreträdare på ekonomiservice och löneservice, stickprov avseende resor och representation samt en genomgång av dokument exempelvis rutiner. Landstinget Gävleborg 2 av 10

5 2. Granskningsresultat 2.1. Lager- och förrådshantering Under år 2009 startades genomförandet av projektet Varuförsörjning till avdelning. Målen med projektet var att minimera tiden för utbildad personal att hantera förråden, minska lagerytorna samt minska lagren av förrådsartiklar. Projektet bestod bland annat av följande delprojekt: Förrådsskåp, vilket innebar att den tidigare hanteringen ersattes med lokala förrådsskåp. I början av år 2013 var 110 enheter inne i förrådslösningen med totalt ca 240 förrådsskåp. Arbetet med att få in fler enheter pågår. Man arbetar idag utifrån principen att två veckors lager fördelas på två fack. När det första facket är slut så görs en beställning genom att underlagen till beställningarna skannas. Inventering av lager- och förråd där bland annat en ny rutin för inventering togs fram. Enligt slutrapporten har den nya förrådshanteringen medfört en effektivare inventeringsrutin. Målen med projektet har enligt slutrapporten överträffats, vilket bland annat medfört att resurser frigjorts till att utnyttjas till vårdande uppgifter samt att ytor har friställts till annat ändamål. Utöver detta har även förrådens storlek halverats Lager- och förrådsinventering Per den sista december uppgick värdet av lager- och förråd till: (tkr) Förråd och lager Lager, hörapparater Lager, läkemdel Lager, implantat Totalt Under året bokförs inköp av förbrukningsmaterial löpande, som en driftkostnad. Kvarvarande material per den sista december inventeras sedan i enlighet med rutinen för lager- och förrådsinventering, för att erhålla en rättvisande bild av förbrukningen under året. I den rutin som fastställdes avseende Rutin för lager- och förrådsinventering anges att syftet med denna är att säkerställa att landstingets förråd identifieras, värderas och redovisas på ett rättvisande sätt. Landstinget Gävleborg 3 av 10

6 Följande fastställs i rutinen: Förråds- och lagervärden ska fastställas årligen genom fysisk inventering per den 31 december. För den fysiska inventeringen ansvarar verksamhetseller avdelningschef. En bedömning ska göras om vilka förråd som är aktuella för inventering samt när och hur inventeringen lämpligast genomförs. Bland annat ska förrådsvärdena vara av väsentlig betydelse. Utifrån detta har en lägsta beloppsgräns om 50 tkr angivits för respektive vårdenhet/enhet. Detta medför att förråd som sammantaget inom en vårdenhet/enhet bedöms understiga ett värde om 50 tkr inte ska medräknas och inte heller behöver inventeras. Ekonomistöd ansvarar för att samordna genomförandet och fungera som stöd i värderingsfrågorna. Inventering ska endast göras av varor som ingår i den direkta kärnverksamheten. Bland annat ska läkemedel, implantat och sjukvårdsmaterial medräknas. Livsmedel, utbildningsmaterial samt material för apparat- och maskinunderhåll medräknas endast av de verksamheter som tillhandahåller varor/tjänster inom respektive område. Varor som inte används i direkt koppling mot kärnverksamheten eller varor som inte längre används ska inte medräknas i lagervärdet. Huvudregeln är att inventering ska göras vara för vara och enhet för enhet. En samlad värdering är tillåten där varje enskild vara betingar ett relativt litet värde och där det är naturligt att till exempel inventera förpackningar istället. Värderingen ska ske till det lägsta värdet av anskaffningspris och återanskaffningspris. Fastställd inventeringsmall ska användas och ska fyllas i elektroniskt eller om dator inte är tillgänglig ska uppgifterna fyllas i elektroniskt i efterhand. Ifylld mall ska skrivas ut och signeras och lämnas till Ekonomistöd som ska kontrollera att listorna är summerade och signerade. Ekonomiservice ansvarar sedan för att redovisning sker i ekonomisystemet samt att materialet arkiveras. Efter genomförd genomgång av lagerinventeringsunderlag upprättade i samband med bokslut år 2012, lämnas följande kommentarer: Inventeringsunderlag återfinns för granskade enheter och är upprättade inför bokslut Inventeringsdatum kan dock avvika från den 31 december. Det återfinns enskilda lager som understiger 50 tkr, men det kan i dessa fall vara så att enhetens totala lager överstiger minimigränsen för inventering. Av kontrollerade inventeringar är bedömningen att dessa görs vara för vara i enlighet med rutinen och i regel innehåller artiklar kopplade till kärnverksamheten. I underlagen återfinns dock även artiklar som inte borde ha inventerats, som till exempel diskmedel. I ett fall har livsmedel inventerats per den 21 december. Det kan ifrågasättas vilket värde dessa hade på balansdagen, den sista december. Landstinget Gävleborg 4 av 10

7 För att kontrollera värderingen, har stickprov genomförts. Av kontrollerade artiklar är värdet på dessa genomgående värderade till anskaffningsvärde. I regel används fastställd inventeringsmall, men det förekommer även att andra mallar används. Det återfinns även underlag som kompletterats med manuella noteringar i blyerts samt nya summeringar. I regel är inventeringsintygen undertecknade, men i flera fall återfinns endast maskinella namnförtydliganden Leverantörsfakturahantering Skanning Under år 2009 övergick landstinget från att skanna leverantörsfakturor internt på Ekonomiservice till att lägga ut hanteringen externt. Skanning samt arkivering sker idag hos extern distributör. Leverantörsfakturor sänds till en speciell adress för att gå direkt till skanningsleverantören. I de fall fakturor feladresseras sänds fakturorna vidare manuellt för skanning. Det finns dock även fakturor som skannas manuellt på Ekonomiservice. Efter att fakturan har skannats och ankomstregistrerats hos skanningsleverantören sänds den i fil tillbaka till Ekonomiservice som läser in filen i systemet. I de fall det uppstår problem i samband med skanningen görs en återkoppling till leverantören för att åtgärda problemet. I samband med intervjuer har det framkommit att rutinen idag fungerar väl. Upplägg av nya leverantörer görs manuellt på Ekonomiservice. Vid upplägg av ny leverantör sker bland annat kontroll av att leverantören innehar F-skatt. Om denna saknas, läggs leverantören inte upp, utan man kontaktar leverantören alternativt sänder faktura till Löneservice för utbetalning. Det pågår ett arbete med att ta fram en checklista som ska användas i samband med upplägg av nya leverantörer. För att kunna lägga upp en ny leverantör måste man inneha en särskild roll i systemet. Det är olika roller för upplägg av leverantörer samt registrering av faktura. En person får inte inneha båda rollerna, d v s inte både lägga upp leverantörer/ändra leverantörsuppgifter och registrera fakturor. Kontroll av att man har rätt roller i systemet har genomförts under året, bland annat att samma person inte kan lägga upp en leverantör samt registrera fakturor Kontering och attest När fakturan kommer till Ekonomiservice ska kontroll göras av att den innehåller obligatoriska uppgifter. Även här håller en checklista på att tas fram, som stöd för arbetet. En grupp på Ekonomiservice förslagskonterar och skickar sedan fakturan vidare för granskningsattest. Förslagskonteringen uppges fungera bra och bidrar till en mer korrekt kontering. Vid intervjuer framkommer dock att det finns en risk att förslagskonteringen inte kontrolleras fullt ut av attestanterna. Landstinget Gävleborg 5 av 10

8 Periodisering av fakturorna sker i samband med förslagskontering. Det finns en rutin för periodisering som stöd för arbetet, där det bland annat anges vilka beloppsgränser som gäller. Granskningsattestanten ska kontrollera fakturans korrekthet, förslagskonteringen och efter attest sänds fakturan till beslutsattestant som godkänner fakturan. För beslutsattest finns beloppsgränser för olika organisationsnivåer. Om fakturan överskrider beloppsgränsen ska fakturan inte bara attesteras på aktuell organisationsnivå utan även av överordnad chef. Om en faktura överstiger en beloppsgräns går den med automatik vidare till nästa attestant i systemet. För att säkerställa att det endast finns behöriga attestanter registrerade i systemet sker kontroller genom att det sänds ut förteckningar över aktuella attestanter som kontrolleras av verksamheterna. Kontroll av detta har genomförts under året, men det finns ingen rutin som fastställer med vilken periodicitet det ska ske Utbetalning Utbetalningar hanteras av personer inom kassagruppen på Ekonomiservice och regleras genom attestreglementet och anvisningarna till dessa. Det skapas en betalningsfil som består av de fakturor som förfaller till betalning inom två bankdagar. Betalningsfilen attesteras av två personer. Attestanterna som hanterar utbetalningen gör en signatur i ekonomisystemet. Efter detta motsignerar banken innan utbetalning sker. I samband med utbetalning ska även kontroller genomföras. Kontrollerna består av en rimlighetsbedömning av det totalt utbetalda beloppet, kontroll av samtliga fakturor överstigande 200 tkr samt stickprovskontroll av övriga fakturor. När kontroll har utförts, ska den som kontrollerat sätta sin signatur på fakturan, elektroniskt i systemet. Löpande avstämning av leverantörsreskontran sker på Ekonomiservice Rutin för resor och representation Det ska tas fram en dokumenterad rutin för hur stickprovskontroller av fakturor avseende resor och representation ska genomföras. Arbetet med rutinen hade vid granskningstillfället inte slutförts. I samband med årsbokslut 2012 gjordes även stickprov inom dessa kostnadsslag. Någon dokumentation kring detta har inte erhållits men i samband med intervjuer har det framkommit att resultatet visade att deltagare i regel finns angiven på representationsfakturorna men att syfte ofta saknas. Det pågår även ett arbete med att ta fram en rutin som tydliggör vilken information som ska finnas med på fakturor bland annat vid resor. När Ekonomiservice uppmärksammar att information saknas på fakturorna meddelas detta till verksamheterna. Det framkom i samband med intervjuer att det, framförallt avseende representation, krävs ständiga påminnelser till verksamheterna angående syfte och deltagare. Landstinget Gävleborg 6 av 10

9 Resultat från stickprov I samband med den löpande granskningen har det genomförts stickprovskontroller av leverantörsfakturor, för att kontrollera tillförlitligheten i hanteringen. Den generella bedömningen från tidigare år är att informationen på fakturorna förbättrats de senaste åren. Några av anledningarna till detta har varit ett resultat av lämnad information samt arbetet med kontroller hos de som arbetar med förslagskontering. Vissa brister uppmärksammades dock även föregående år och rekommendationen var att fortsätta arbetet med kontroller samt förmedla information till berörda avseende vilka uppgifter som ska framgå på fakturan. Vi har översiktligt och stickprovsmässigt granskat fakturor inom kostnadsslagen representation och resor. Tabellen nedan visar vilka kontroller vi har gjort för respektive kostnadsslag: Kostnadsslag Syfte Deltagare Moms Representation * X X X Resor X X * Momsavdrag max 10,80 per person restaurangmomsen sänktes från den 1 januari 2012 till 12% Utifrån genomförd stickprovskontroll konstateras att: På de granskade representationsfakturorna (inklusive personalrepresentation) finns brister i information både avseende syfte samt deltagare. Det kan även konstateras att det finns brister avseende momshanteringen. Det finns de fakturor där man har reducerat momsen korrekt utifrån den nya restaurangmomsen om 12%, men det återfinns ett antal fakturor där någon reducering av momsen inte har gjorts, trots att detta borde ha gjorts. Det på de fakturor som avser resor, i stor utsträckning anges deltagare. Däremot finns brister i angivande av syfte genom att det antingen saknas helt alternativt att det anges, men beskrivningen inte bedöms tillräcklig. Rekommendationen är att fortsätta arbetet med kontroller samt förmedla information till berörda avseende vilka uppgifter som ska framgå på fakturan samt att säkerställa att momshanteringen blir korrekt. Avseende momshanteringen är det av vikt att det säkerställs att information lämnas till samtliga berörda i samband med att momsregler ändras Kundfakturahantering Under år 2012 har det gjorts en separat fördjupad granskning av intäktsredovisningen av patientavgifter. I den löpande granskningen har därför endast den manuella hanteringen följts upp. För hanteringen kring intäktsredovisningen kopplad till patientavgifter hänvisas till den fördjupade granskningen. Landstinget Gävleborg 7 av 10

10 De manuella underlagen till kundfakturor avser exempelvis underlag för vidarefakturering från Folkhögskolorna. För ändamålet finns särskilda blanketter som ska användas. Underlaget till fakturorna sänds till Ekonomiservices kundreskontragrupp, som sedan sköter den vidare hanteringen. I samband med intervjuer har det framkommit att de manuella underlagen från verksamheterna överlag håller en god standard. Det förekommer dock att det är brister i underlagen. I dessa fall kontaktas verksamheten och kompletterande information lämnas Lönehantering Under år 2011 implementerades ett nytt HR system, Personec P. Det nya systemet medförde en rad förändringar i arbetssätt, bland annat registreras ytterligare uppgifter ute i verksamheterna, vilket medfört att mer ansvar lagts på dessa. Tidigare år har rekommendationen varit att det bör tas fram en rutin för att säkerställa att samtliga löner blir kontrollerade ute i verksamheterna, för att ytterligare stärka den interna kontrollen. I och med den ändrade hanteringen blir det ännu viktigare med dessa kontroller. En annan förändring är att lönebearbetning sker varje natt istället för som tidigare en gång per månad. I samband med detta skapas fellistor, med olika kontroller, t.ex. bruttolön och negativ semester. Effekten har blivit att kontroller ska göras löpande, men att det endast finns en dag för att genomföra slutliga kontroller före löneutbetalning. I samband med implementeringen uppstod problem vid konvertering. Löpande under år 2011 uppmärksammades sedan felaktigheter i samband med löneutbetalningar. Ett resultat av de konstaterade bristerna var att det genomfördes en extern genomgång av utbetalda löner och lönehantering. Utredningen rekommenderade bland annat att: Förtydliga löneprocesserna samt beskriva vilka aktiviteter som ingår och vilka roller som finns kopplade till respektive process/aktivitet. Inventera rutiner/instruktioner samt koppla dessa till respektive process. Säkerställa att störningar och problem utreds, så att grundproblemen identifieras och åtgärdas. Tydliggöra vikten av att inrapportering och attestering görs i rätt tid. Genomföra riskanalyser. Ett resultat av genomförd utredning var att det gavs ett uppdrag till en extern konsult, som fick till uppdrag att hjälpa och stödja löneenheten med arbetet att åtgärda de brister rapporten pekat på samt att enheten skulle komma igång med ett systematiskt förbättringsarbete. Uppdraget är enligt lämnade uppgifter, i samband med granskningen, genomförda, men det kvarstår ett arbete med att hitta nya arbetssätt inom enheten. Landstinget Gävleborg 8 av 10

11 I samband med årets granskning har det även konstaterats att det kvarstår områden som ännu inte är helt åtgärdade, däribland redovisning av semesterlöneskuld samt läkarnas jourtid Reseräkningar och egna utlägg Reseräkningar görs i ett system där den anställde själv registrerar sina uppgifter, såsom utlägg, frånvaro mm, sk självservice. Reseräkningen ska skrivas ut och kompletteras med originalkvitto för att sedan skickas till Löneservice för arkivering. I granskningen har noterats att utbetalning av ersättning enligt reseräkning sker även om en reseräkning inte är utskriven med kvitto. Det har hittills inte genomförts några stickprov för att kontrollera att rätt utbetalning har skett och att reseräkningar har inkommit till Löneservice. Landstinget Gävleborg 9 av 10

12 3. Revisionell bedömning har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Landstinget Gävleborg genomfört den årligen återkommande granskningen avseende intern kontroll. Granskningen är indelad i ett antal PM, varav denna fokuserar på att bedöma hur den interna kontrollen fungerar inom utvalda rutiner. Denna PM har bland annat sin bakgrund i tidigare genomförda granskningar där synpunkter har lämnats på bland annat redovisningen kring representation och resor, hantering av leverantörs- och kundfakturor samt lönerutin. Den övergripande bedömningen är att landstingsstyrelsen i huvudsak har en god intern kontroll inom lager- och förrådshantering, elektronisk leverantörsfakturahantering samt kundfakturahantering, men det kan konstateras att det finns förbättringsområden för att stärka den interna kontrollen. Avseende lager- och förrådshanteringen finns fastställd rutin, där bedömningen är att denna i huvudsak är tillförlitlig för att stödja en korrekt inventering och värdering av befintliga lager och förråd. Följsamheten mot fastställd rutin fungerar i huvudsak, men behöver stärkas ytterligare för att säkerställa att hanteringen följer fastställda principer. Inom den elektroniska leverantörsfakturahanteringen återfinns rutiner, men det pågår även ett arbete att ta fram kompletterande rutiner inom området. Det är positivt att ett arbete pågår med att komplettera upp med nya rutiner. Det är av vikt att de rutiner som håller på att tas fram färdigställs samt att befintliga rutiner hålls uppdaterade. Genomförda stickprov avseende resor och representation visar att den interna kontrollen behöver stärkas ytterligare. Ett fortsatt aktivt arbete måste genomföras för att förmedla information till berörda. I den separata granskningen av intäktsredovisningen av patientavgifter konstaterades att det finns brister i den interna kontrollen, vilket gör att rutiner för att säkerställa en tillräcklig intern kontroll avseende intäktsredovisningen av patientavgifter behöver stärkas ytterligare. Det är av vikt att de rutiner som finns kopplade till kundfakturahanteringen löpande gås igenom för att hållas uppdaterade för att utgöra ett bra stöd för verksamheterna. Vidare måste det säkerställas att de kontroller som ska ske i samband med fakturering genomförs och att dessa dokumenteras. Under år 2012 har ett arbete pågått med att stärka processerna inom lönehanteringen. I granskningen har ingen fördjupad uppföljning gjorts kring utvecklingen av processer och rutiner inom löneområdet, utan detta kommer att göras i en separat granskning under år Det kan dock konstateras att det är av väsentlig betydelse att arbetet fortsätter, för att stärka den interna kontrollen. Landstinget Gävleborg 10 av 10

System och rutiner 2009

System och rutiner 2009 Revisionsrapport System och rutiner 2009 Smedjebackens kommun April 2010 Robert Heed Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.1 Revisionsfråga...4 2.2 Metod och avgränsning...4 3 Leverantörsfakturahantering...6

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av lönerutinerna. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av lönerutinerna. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av lönerutinerna Härjedalens Kommun 3 September 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 3 2. Rutinbeskrivning... 4 3. Granskningsresultat... 6 Sammanfattning Uppdrag

Läs mer

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Revisionsrapport Attestrutiner Östhammars kommun Datum: 080918 Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Sammanfattning Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har fått i uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

Intern kontroll avseende fakturahantering

Intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport* Intern kontroll avseende fakturahantering Eskilstuna kommun Mars 2008 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund och syfte...3 1.2

Läs mer

Granskning av interna kontrollen

Granskning av interna kontrollen Revisionsrapport* Granskning av interna kontrollen Landstinget Halland Datum 2006-11-29 Författare Leif Johansson Anita Andersson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Uppdrag...3 2 Syfte och metod...3

Läs mer

Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor

Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor Revisionsrapport* Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor Februari 2007 Robert Heed Josefin Loqvist Göran Persson-Lingman *connectedthinking INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av arvoden till förtroendevalda. Härnösand Kommun

Revisionsrapport Granskning av arvoden till förtroendevalda. Härnösand Kommun Revisionsrapport Granskning av arvoden till förtroendevalda. Härnösand Kommun 7 Juni 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 3 2. Rutinbeskrivning... 4 3. Granskningsresultat... 6 Sammanfattning

Läs mer

Riktlinjer för attest av ekonomiska transaktioner

Riktlinjer för attest av ekonomiska transaktioner 1 (6) Typ: Riktlinjer Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: 2014-11-18, KS 244 Uppdateras: 2017 Innehållsförteckning 1. Giltighet 2. Övergripande principer 3. Attestantens uppgift och ansvar

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner STYRDOKUMENT RIKTLINJE 2017-11-07 DNR: 2007-000183 Antagen av KS den 15 maj 2007 133 Gäller tillsvidare Tillämpningsanvisningar till reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner Inledning...

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

Revisionsrapport Leverantörsfakturor Sundsvalls kommun Anneth Nyqvist Maj 2015

Revisionsrapport Leverantörsfakturor Sundsvalls kommun Anneth Nyqvist Maj 2015 www.pwc.se Revisionsrapport Anneth Nyqvist Leverantörsfakturor Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Syfte och revisionsfråga...

Läs mer

Intern kontroll och attester

Intern kontroll och attester Revisionsrapport Intern kontroll och attester Strömsunds kommun Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1 Bakgrund och revisionskriterier 2.2 Metod

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering C4 Energi AB 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och revisionsfråga...2

Läs mer

Granskning av landstingets regler och rutiner för attestering av leverantörsfakturor och löner

Granskning av landstingets regler och rutiner för attestering av leverantörsfakturor och löner Granskning av landstingets regler och rutiner för attestering av leverantörsfakturor och löner Rapport nr 8/2013 Oktober 2013 Jonas Hansson, Revisor, revisionskontoret Innehåll 1. Sammanfattande analys...

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering Kristianstads Renhållnings AB 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se

Läs mer

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Katrineholms kommun 2009-06-11 Oscar Hjelte 2009- - Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning 1 Bakgrund...1 1.1

Läs mer

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Revisionsrapport Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Nynäshamns kommun December 2010 Jonas Eriksson Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 1.1 Syfte och revisionsfråga... 1 1.2 Avgränsning

Läs mer

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Revisionsrapport Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Solna stad April 2010 Josefin Loqvist 2010-04 Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering AB Kristianstadsbyggen 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och revisionsfråga...2

Läs mer

Riktlinjer till reglemente för attest av ekonomiska transaktioner

Riktlinjer till reglemente för attest av ekonomiska transaktioner 1 (5) Typ: Riktlinjer Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.0 Fastställd: KF 2009-09-16, 64 Uppdateras: av ekonomiska transaktioner Paragrafen efter rubriken är hänvisning till reglementet för attest

Läs mer

REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER

REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER antaget av kommunfullmäktige den 31 maj 2007, 88. 1 Omfattning Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Löpande redovisning och intern kontroll i redovisningsrutiner

Löpande redovisning och intern kontroll i redovisningsrutiner www.pwc.se Revisionsrapport Simon Lindskog Dennis Hedberg Löpande redovisning och intern kontroll i redovisningsrutiner Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Interna kontrollen. Primärvårdsnämnden i Falkenberg. Anita Andersson Leif Johansson

REVISIONSRAPPORT. Interna kontrollen. Primärvårdsnämnden i Falkenberg. Anita Andersson Leif Johansson REVISIONSRAPPORT Interna kontrollen Primärvårdsnämnden i Falkenberg Anita Andersson Leif Johansson 2005-06-14 Innehållsförteckning 1. Inledning...3 1.1 Uppdraget...3 1.2 Bakgrund...3 1.3 Syfte och metod...3

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av leverantörsregister. Sollentuna kommun. pwc

Revisionsrapport. Granskning av leverantörsregister. Sollentuna kommun. pwc Revisionsrapport Granskning av leverantörsregister Sollentuna kommun pwc 2012-11-09 Anders Petersson Anders Haglund Projektledare Uppdragsledare Namn förtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse

Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse STYRELSEN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 30 (36) Sammanträdesdatum Paragraf Kommunstyrelsen 30 januari 2012 19 Diarienummer KS-2011/1 036.912 Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse Kommunstyrelsens

Läs mer

Granskning av Jönköpings kommuns rutin för skanning av leverantörsfakturor

Granskning av Jönköpings kommuns rutin för skanning av leverantörsfakturor Granskning av Jönköpings kommuns rutin för skanning av leverantörsfakturor Elisabet Håkansson Januari 2006 Innehållsförteckning 1. Inledning sidan 2 2. Syfte/metod sidan 2 3. Rutin elektronisk hantering

Läs mer

Intern kontroll inom ekonomiadministrationen

Intern kontroll inom ekonomiadministrationen www.pwc.se Revisionsrapport Malin Liljeblad Emil Forsling Intern kontroll inom ekonomiadministrationen Landstinget Dalarna Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern Fastställda av KS 144 2012-05-15 1(6) Sten-Inge Lilja sten-inge.lilja@bengtsfors.se till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern E-post Telefon Fax Hemsida Bengtsfors

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Tekniska nämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se www.komrev.se Sammanfattning

Läs mer

Revisionsrapport 7 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2010. Haninge kommun. Granskning av säkerhet i löneutbetalningar

Revisionsrapport 7 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2010. Haninge kommun. Granskning av säkerhet i löneutbetalningar Revisionsrapport 7 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2010 Haninge kommun Granskning av säkerhet i löneutbetalningar Innehåll 1. Sammanfattning och slutsatser...2 2. Inledning...2 2.1.

Läs mer

Riktlinjen trädde i kraft den 1 januari 1997 enligt beslut i kommunfullmäktige den 19 december 1996, 161.

Riktlinjen trädde i kraft den 1 januari 1997 enligt beslut i kommunfullmäktige den 19 december 1996, 161. Riktlinje 2014-01-27 Attestreglemente för Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS 2013/0267-8 Riktlinjen trädde i kraft den 1 januari 1997 enligt beslut i kommunfullmäktige den 19 december 1996,

Läs mer

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013 Växjö Kommun Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2013 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 1.1 SYFTE OCH METOD... 2 2. ALLMÄNNA REVISIONSÅTGÄRDER...

Läs mer

Audit KPMG AB 2011-10-31 Antal sidor: 6

Audit KPMG AB 2011-10-31 Antal sidor: 6 Rapport avseende granskning av lönerutin Audit KPMG AB 2011-10-31 Antal sidor: 6 2011 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated

Läs mer

Till: Uddevalla kommun Kommunstyrelsen. 451 81 Uddevalla

Till: Uddevalla kommun Kommunstyrelsen. 451 81 Uddevalla Revisorerna Till: Uddevalla kommun Kommunstyrelsen 451 81 Uddevalla Löpande granskning 2012 Inom ramen för årets redovisningsrevision har Ernst & Young på uppdrag av kommunrevisionen genomfört en granskning

Läs mer

Revisionsrapport Avtalstrohet

Revisionsrapport Avtalstrohet www.pwc.se Revisionsrapport Helena Carlson Avtalstrohet Ljusdal Energi AB Innehållsförteckning 1. Bakgrund och uppdrag... 1 1.1. Syfte och revisionsfråga... 1 1.2. Avgränsning...2 1.2.1. Kommunala bolag...2

Läs mer

Reglemente för attest

Reglemente för attest Reglemente för attest Antagen av kommunfullmäktige, 2006-10-30, 67 Sidan 1 Attestreglemente för Vara kommun 1 Tillämpningsområde Reglementet omfattar kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive

Läs mer

Revisionsrapport Landstinget Gävleborg

Revisionsrapport Landstinget Gävleborg Revisionsrapport Löpande granskning av intern kontroll - Projektredovisning PM 5 Lars-Åke Ullström Hanna Franck Larsson Landstinget Gävleborg Mars 2013 Löpande granskning av intern kontroll - Projektredovisning

Läs mer

Offentlig sektor KPMG AB 2014-06-10 6 sidor

Offentlig sektor KPMG AB 2014-06-10 6 sidor Avesta Kommun Rapport avseende granskning av hantering av moms Offentlig sektor KPMG AB 6 sidor Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 2 4. Metod 2 5. Avgränsning 2 6. Genomförande 2 7. Avdrag

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr R 22 1 (8) REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Fastställt av kommunfullmäktige 2007-06-04, 56 Syfte reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att styrelser och

Läs mer

Lönehanteringen Ängelholms kommun December 2010 Anna Eriksson, revisionskonsult Karin Andersson, revisionskonsult Kenix Vuong, riskhanteringskonsult

Lönehanteringen Ängelholms kommun December 2010 Anna Eriksson, revisionskonsult Karin Andersson, revisionskonsult Kenix Vuong, riskhanteringskonsult Lönehanteringen Ängelholms kommun December 2010 Anna Eriksson, revisionskonsult Karin Andersson, revisionskonsult Kenix Vuong, riskhanteringskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Inledning...

Läs mer

Granskning av fakturahanteringen. Trelleborgs kommun

Granskning av fakturahanteringen. Trelleborgs kommun www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av fakturahanteringen Emelie Lönnblad Revisionskonsult 1. Sammanfattning har fått i uppdrag av Trelleborg kommuns revisorer att genomföra en granskning av styrelse

Läs mer

Uppföljande granskning av landstingets leverantörsregister

Uppföljande granskning av landstingets leverantörsregister DNR: REV 49:2-2015 PROMEMORIA Uppföljande granskning av landstingets leverantörsregister OKTOBER 2015 Rapport Ingrid Lindberg, revisionskontoret Innehåll 1 SAMMANFATTANDE ANALYS... 3 1.1 REKOMMENDATIONER...

Läs mer

INTERN KONTROLL AV Regionstyrelsen (Regionstyrelsen, Regionala Tillväxtnämnden och Näringsliv Skåne) RAPPORT 2012

INTERN KONTROLL AV Regionstyrelsen (Regionstyrelsen, Regionala Tillväxtnämnden och Näringsliv Skåne) RAPPORT 2012 Region Skåne 2012-12-12 Ekonomiservice Gemensam Servicefunktion, KC Ekonomi INTERN KONTROLL AV (, och ) RAPPORT 2012 http://www.skane.se/ Inledning Inom ramen för Gemensam Servicefunktion ligger kunduppdraget

Läs mer

Intern kontroll i kommunens elektroniska fakturahantering

Intern kontroll i kommunens elektroniska fakturahantering Intern kontroll i kommunens elektroniska fakturahantering Vänersborgs kommun Revisionsrapport November 2010 Kerstin Rosendahl Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Bakgrund... 3 Revisionsfråga...

Läs mer

Intern kontroll avseende behörigheter i ekonomisystem samt hantering av leverantörsfakturor och manuella betalningar

Intern kontroll avseende behörigheter i ekonomisystem samt hantering av leverantörsfakturor och manuella betalningar www.pwc.se Revisionsrapport Ebba Lind Simon Löwenthal Rebecka Hansson, Certifierad kommunal revisor, Auktoriserad revisor Intern kontroll avseende behörigheter i ekonomisystem samt hantering av leverantörsfakturor

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av ekonomihandbok Kustbostäder och Oxelö Energi. December 2009 Karin Sundelius

Revisionsrapport. Granskning av ekonomihandbok Kustbostäder och Oxelö Energi. December 2009 Karin Sundelius Revisionsrapport Granskning av ekonomihandbok Kustbostäder och Oxelö Energi December 2009 Karin Sundelius INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...1 2. Bakgrund och revisionsfråga...3

Läs mer

Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor

Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor Dnr: Rev 33-2012 Genomförd av: Revisionsenheten Thomas Vilhelmsson Vilhelm Rundquist Behandlad av Revisorskollegiet den 19 februari 2014 1 Innehåll 1 Sammanfattning...

Läs mer

Granskning av den interna kontrollen avseende löner

Granskning av den interna kontrollen avseende löner www.pwc.se Revisionsrapport 3/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Maj Juni 2013 Revisionsrapport Magnus Nilsson Nicklas Samuelsson Richard Vahul Granskning av den interna kontrollen avseende löner

Läs mer

Utfärdad/ändrad Beslut, datum, paragraf Diarienr Gäller fr o m Avd Sida. ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE

Utfärdad/ändrad Beslut, datum, paragraf Diarienr Gäller fr o m Avd Sida. ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE RAGUNDA KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Utfärdad/ändrad Beslut, datum, paragraf Diarienr Gäller fr o m Avd Sida. Ändrad Kf 2006-10-05, 48 2006/755 002 2006-10-05 11 ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE 1 Tillämpningsområde

Läs mer

Granskning av intern kontroll i redovisningsprocessen 2013

Granskning av intern kontroll i redovisningsprocessen 2013 Revisionsrapport Granskning av intern kontroll i redovisningsprocessen 2013 Uppsala kommun Fredrik Hellström Nicklas Samuelsson Klara Tengstrand Innehållsförteckning 1. Sammanfande revisionell bedömning...

Läs mer

Granskning av intern kontroll av leverantörsfakturor

Granskning av intern kontroll av leverantörsfakturor www.pwc.se Revisionsrapport Cecilia Fehling Revisionskonsult Malin Kronmar Revisionskonsult Caroline Liljebjörn Cert. kommunal revisor 28 Granskning av intern kontroll av leverantörsfakturor Kalmar kommun

Läs mer

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2013 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION LÄNSSJUKVÅRDEN

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2013 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION LÄNSSJUKVÅRDEN För kännedom Länssjukvårdsnämnden Landstingsdirektör Jan Grönlund Ekonomidirektör Nicholas Prigorowsky Sektionschef Samlad Redovisning Maria Hultman Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Hälso- och sjukvårdschef

Läs mer

Landstingets innehav av företagskort (kontokort)

Landstingets innehav av företagskort (kontokort) 1 (2) Landstingets revisorer 2007-12-18 Dnr REV /26/2007 Revisionschef Lennart Ledin 063-14 75 27 Landstingsstyrelsen Landstingets innehav av företagskort (kontokort) På vårt uppdrag har revisionskontoret

Läs mer

Arvika kommun. Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13

Arvika kommun. Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13 ABCD Arvika kommun Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13 201211 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the ABCD Arvika

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK

Revisionsrapport Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK www.pwc.se Revisionsrapport Carl-Stefan von Engeström Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK Carl-Stefan von Engeström Projektledare Roger Burström Uppdragsledare

Läs mer

Ärendets Första giltig- Diarieplandiarienummer. 1 Det åligger kommunens nämnder att tillse att bestämmelserna i detta reglemente om attest iakttas.

Ärendets Första giltig- Diarieplandiarienummer. 1 Det åligger kommunens nämnder att tillse att bestämmelserna i detta reglemente om attest iakttas. Ärendets Första giltig- Diarieplandiarienummer hetsdatum beteckning 925/99 2000-01-31 003 ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE 1 Det åligger kommunens nämnder att tillse att bestämmelserna i detta reglemente

Läs mer

Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Revisionsrapport

Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Revisionsrapport Revisionsrapport Löpande granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner vid Kostnämnden Landstinget Västmanland Charlotta Fardelius Bert Hedberg Viveca Karlsson 31 maj 2013 Innehållsförteckning

Läs mer

Tillämpningsanvisning

Tillämpningsanvisning Tillämpningsanvisning Varbergs Kommuns attestreglemente Antagen av kommunstyrelsen 2014-10-28 215 Ägare, Kommunstyrelsen Förvaltarskap, Ekonomidirektör TILLÄMPNINGSANVISNING TILL ATTESTREGLEMENTE 1 Omfattning

Läs mer

Sortera post - Centralt

Sortera post - Centralt Extern Centralt Vaktmästeri Förvaltning Sortera post - Centralt Skicka fakturor via internpost (Lev. Skickat fel) Osorterad post Tömma postboxen (samtliga lev.fakt hänvisas till boxen) Utsorterad post

Läs mer

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Projekt med extern finansiering styrning och kontroll Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

Attestreglemente för Orsa kommun

Attestreglemente för Orsa kommun Orsa kommun 2007-01-01 1(6) för Orsa kommun 1 Omfattning Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagt

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008 Avesta kommun Oktober 2008 Robert Heed INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning...3 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning...3 1.2 Mål av betydelse

Läs mer

Granskning av lönehanteringen

Granskning av lönehanteringen www.pwc.se Revisionsrapport Emelie Lönnblad, Revisionskonsult, Fredrik Anderberg, Revisionskonsult, Henrik Friang, Risk Manager Granskning av lönehanteringen Sammanfattning På uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

Uppföljning av granskningsplan 2012 för administrativa processer

Uppföljning av granskningsplan 2012 för administrativa processer 1(5) Landstingsstyrelsen Uppföljning av granskningsplan 2012 för administrativa processer Inledning De förtroendevalda har ett övergripande ansvar att följa upp att det är en god internkontroll i landstinget.

Läs mer

Revisionsrapport 4 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2008. Lidingö Stad Granskning av Intern kontroll 2008

Revisionsrapport 4 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2008. Lidingö Stad Granskning av Intern kontroll 2008 Revisionsrapport 4 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2008 Lidingö Stad Granskning av intern kontroll 2008 Lidingö Stad Granskning av Intern kontroll 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning...

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till attestreglemente

Tillämpningsanvisningar till attestreglemente Sida 1/8 Tillämpningsanvisningar till attestreglemente Ansvar Kommunfullmäktige har det övergripande ansvaret för kommunen och fastställer attestreglementet. Kommunstyrelsens förvaltning ekonomichefen

Läs mer

Revisionsrapport Intern kontroll avseende representation och resor hos samtliga nämnder

Revisionsrapport Intern kontroll avseende representation och resor hos samtliga nämnder www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Intern kontroll avseende representation och resor hos samtliga nämnder Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...

Läs mer

Granskning av leverantörsreskontran

Granskning av leverantörsreskontran www.pwc.se Revisionsrapport Linda Yacoub Granskning av leverantörsreskontran Botkyrka kommun 2013-12-04 Linda Yacoub Projektledare Janne Nilsson Uppdragsledare Botkyrka kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Revisionsrapport. Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Inger Hansén Viveca Karlsson

Revisionsrapport. Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Inger Hansén Viveca Karlsson Revisionsrapport Löpande granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner vid Kostnämnden Landstinget Västmanland Inger Hansén Viveca Karlsson 18 mars 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande

Läs mer

Intern kontroll avseende inköpskort

Intern kontroll avseende inköpskort www.pwc.se Revisionsrapport Carin Hultgren Cert. kommunal revisor Ebba Lind Intern kontroll avseende inköpskort Region Gotland Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 2 2. Inledning... 4 2.1.

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av verifikationer och utbetalningsrutiner

Revisionsrapport Granskning av verifikationer och utbetalningsrutiner Revisorerna i Kmunstyrelsen För känned: Kmunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Granskning av verifikationer och utbetalningsrutiner Revisionen har via KPMG genfört en granskning av rutinerna för verifikationshantering

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Kommunala kontokort Haparanda stad Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Martin Gandal

www.pwc.se Revisionsrapport Kommunala kontokort Haparanda stad Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Martin Gandal www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Kommunala kontokort Haparanda stad Martin Gandal Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Syfte

Läs mer

Attestreglemente för Uppsala kommuns nämnder

Attestreglemente för Uppsala kommuns nämnder Attestreglemente för Uppsala kommuns nämnder Ett organiserande dokument som kommunfullmäktige fattade beslut om 2016-10-03 Attestreglemente Kommunfullmäktige 2016-10-03 1 (4) 1 Reglementets omfattning

Läs mer

Reglemente för attest och utanordning samt kontroll av ekonomiska transaktioner ( Inkluderarar bilaga 1 och 2 )

Reglemente för attest och utanordning samt kontroll av ekonomiska transaktioner ( Inkluderarar bilaga 1 och 2 ) Reglemente för attest och utanordning samt kontroll av ekonomiska transaktioner ( Inkluderarar bilaga 1 och 2 ) 1 Inledande bestämmelser Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner,

Läs mer

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2014 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION KULTUR OCH UTBILDNING

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2014 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION KULTUR OCH UTBILDNING För kännedom Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet Landstingsdirektör Jan Grönlund Ekonomidirektör Nicholas Prigorowsky Samlad redovisning Kultur- och utbildningsförvaltningen Förvaltningschef

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

Marks kommun - Granskning av intern kontroll i lönehanteringen

Marks kommun - Granskning av intern kontroll i lönehanteringen 3.2 Roller och ansvarsfördelning 3.4 Riktlinjer kring intern kontroll 4 Rimlighetsbedömning löneutbetalning Ansvarsfördelning Ansvars- och rollbeskrivningar bör finnas för väsentliga roller relaterat till

Läs mer

Ärende 22. Redovisning av internkontroll kommunstyrelsen 2015 avseende fakturor för representation, kurser, resor och hotell

Ärende 22. Redovisning av internkontroll kommunstyrelsen 2015 avseende fakturor för representation, kurser, resor och hotell Ärende 22 Redovisning av internkontroll kommunstyrelsen 2015 avseende fakturor för representation, kurser, resor och hotell Tjänsteskrivelse 2015-10-28 KS 2014.0345 Handläggare: Per Nordin Internkontroll

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19

ATTESTREGLEMENTE 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19 ATTESTREGLEMENTE 1 Bakgrund och syfte Attestreglementet ingår som en del i kommunens internkontroll. Internkontrollens huvudsakliga syfte är att förbättra effektiviteten

Läs mer

Granskning av anställningar och avslut i lönesystemet och tilldelning av behörigheter till dokumentationssystem

Granskning av anställningar och avslut i lönesystemet och tilldelning av behörigheter till dokumentationssystem Karin Norrman Elgh Översiktlig revisionsrapport Granskning av anställningar och avslut i lönesystemet och tilldelning av behörigheter till dokumentationssystem Vara kommun Anställningar och avslut i lönesystemet

Läs mer

2012-12-04. Komrnunstyrelseri Nämnder och styrelser

2012-12-04. Komrnunstyrelseri Nämnder och styrelser Uppsala "KOMMUN Kommunrevisionen 2012-12-04 BUK aj>t4~cu~23 UPPSALA KOMMUN Komrnunstyrelseri Nämnder och styrelser U Dnr:, I R : IDDI Angående intern kontroll i redovisningsprocessen PwC har på uppdrag

Läs mer

Revidering av attestreglemente och tillämpningsanvisningar

Revidering av attestreglemente och tillämpningsanvisningar 1(2) 2013-03-15 LJ2013/426 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Revidering av attestreglemente och tillämpningsanvisningar Bakgrund Med början våren 2013 kommer successivt system med elektronisk

Läs mer

Lönehanteringen. Trelleborgs kommun. December 2010. Anna Eriksson Karin Andersson Henrik Friang

Lönehanteringen. Trelleborgs kommun. December 2010. Anna Eriksson Karin Andersson Henrik Friang Lönehanteringen Trelleborgs kommun December 2010 Anna Eriksson Karin Andersson Henrik Friang Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning...

Läs mer

Revisionsrapport 5 / 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Oktober 2014. Nacka kommun. Granskning av intern kontroll kopplat till räkenskaperna

Revisionsrapport 5 / 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Oktober 2014. Nacka kommun. Granskning av intern kontroll kopplat till räkenskaperna Revisionsrapport 5 / 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Oktober 2014 Nacka kommun Granskning av intern kontroll kopplat till räkenskaperna Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och rekommendationer

Läs mer

Intern kontroll-resultat av genomförd granskning 2010 samt intern kontrollplan 2011

Intern kontroll-resultat av genomförd granskning 2010 samt intern kontrollplan 2011 1(6) KS 2011/0042 Intern kontroll-resultat av genomförd granskning 2010 samt intern kontrollplan 2011 Sammanfattning Nämnderna har, i samband med rapportering av verksamhetsberättelsen, redovisat resultatet

Läs mer

Granskning av Staffanstorps kommuns leverantörsskulder och dess system

Granskning av Staffanstorps kommuns leverantörsskulder och dess system www.pwc.se Revisionsrapport Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Lotten Lasson, Revisionskonsult Henrik Friang, Risk manager Granskning av Staffanstorps kommuns leverantörsskulder och dess system

Läs mer

Granskning av rutiner för löpande redovisning Region Gävleborg

Granskning av rutiner för löpande redovisning Region Gävleborg www.pwc.se Revisionsrapport Pär Månsson Dennis Hedberg Granskning av rutiner för löpande redovisning Region Gävleborg Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning... 2 1. Inledning... 4 1.1. Bakgrund

Läs mer

Granskning av rutiner för arvoden och ersättningar till förtroendevalda

Granskning av rutiner för arvoden och ersättningar till förtroendevalda Rapportsammandrag Stadsrevisionen 13 september 2016 Granskning av rutiner för arvoden och ersättningar till förtroendevalda Bakgrund Enligt kommunallagen har förtroendevalda rätt till skälig ersättning

Läs mer

December 2014. Rapport avseende löpande granskning Uddevalla kommun

December 2014. Rapport avseende löpande granskning Uddevalla kommun December 2014 Rapport avseende löpande granskning Uddevalla kommun Innehåll Inledning 1 Utförd granskning 2 Sammanfattande bedömning 6 Inledning Bakgrund Som ett led i den löpande revisionen har vi i denna

Läs mer

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR TILL REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV VERIFIKATIONER

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR TILL REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV VERIFIKATIONER U T G I V E N A V K O M M U N K A N S L I E T Nr 9.1.1 Sid 1 (5) Dnr Gäller fr. o. m. Antagen 424/2006/003 2007-01-01 Kf 2006/11-27 166 2016/37 2016-03-21 Kf 2016-03-21 19 rev av 5 TILLÄMPNINGSANVISNINGAR

Läs mer

Externt finansierade projekt

Externt finansierade projekt Revisionsrapport Externt finansierade projekt Gällivare kommun Mars 2010 Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Rolf Särkimukka, revisionskonsult 2010-03-11 Hans Forsström Rolf Särkimukka Innehållsförteckning

Läs mer

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2014 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION LÄNSSJUKVÅRDEN

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2014 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION LÄNSSJUKVÅRDEN För kännedom Länssjukvårdsnämnden Landstingsdirektör Jan Grönlund Ekonomidirektör Nicholas Prigorowsky Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Hälso- och sjukvårdschef Jörgen Striem Ekonomichef Åsa Hedin-Karlsson

Läs mer

Löpande granskning av intern kontroll Läkemedelshantering (PM3)

Löpande granskning av intern kontroll Läkemedelshantering (PM3) Revisionsrapport Löpande granskning av intern kontroll Läkemedelshantering (PM3) Landstinget Gävleborg Lars-Åke Ullström Hanna Franck Emil Ring Februari 2012 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1.

Läs mer

Nämndens verksamhetsberättelse 2014, Kultur & Utbildning - komplettering med rapport avseende intern kontroll

Nämndens verksamhetsberättelse 2014, Kultur & Utbildning - komplettering med rapport avseende intern kontroll TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(1) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Marita Karlsson Stab (Kultur & Utbildning Sörmland) +46155247088 2015-03-31 KN-KUS14-003-19 Ä R E N D E G Å N G Nämnden för kultur,

Läs mer

Cura Individutveckling

Cura Individutveckling Revisionsrapport Yvonne Lundin Uppföljning av Granskning av intern kontroll i ekonomiadministrativa rutiner och Privata medel 2014 Cura Individutveckling Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning

Läs mer

Attestreglemente för Härnösands kommun

Attestreglemente för Härnösands kommun Kommunstyrelseförvaltningen Attestreglemente Härnösands kommun Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Attestreglemente Kommunfullmäktige Dokumenttyp Reglemente 2016-09-26 Diarienummer KS16-409-003 Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Rapport intern kontroll 2016

Rapport intern kontroll 2016 Rapport Dnr: 2016/13 2017-01-27 Kommunstyrelsen Rapport intern kontroll 2016 Bakgrund och sammanfattning Enligt reglementet för internkontroll ska varje nämnd årligen anta en plan för granskning samt uppföljning

Läs mer