Granskning av intern kontroll svar på revisionsskrivelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse"

Transkript

1 STYRELSEN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 30 (36) Sammanträdesdatum Paragraf Kommunstyrelsen 30 januari Diarienummer KS-2011/ Granskning av intern kontroll svar på revisionsskrivelse Kommunstyrelsens beslut Som svar på revisionsskrivelsen från Huddinge kommuns revisorer, daterad , åberopas innehållet i tjänsteutlåtande KS 2011/ , daterat den 9 januari Sammanfattning Kommunens revisorer har med stöd av Ernst & Young genomfört en granskning av den interna kontrollen inom Huddinge kommun år 2011 kopplad till rättvisande räkenskaper och korrekt finansiell rapportering. Sammanfattningsvis bedöms kommunen ha en god ansats i sitt internkontrollarbete och ha kommit långt när det gäller att identifiera verksamhetsrelaterade risker. Revisorerna noterar att kommunen har fortsatt utvecklingen av den interna kontrollen genom att ett pågående arbete för att ta fram en gemensam struktur för internkontrollplanema och deras uppföljning, som även tillser att det finns tydliga kopplingar mellan identifierade risker och mål för verksamheten. Revisionsskrivelsen lämnar utifrån granskningens resultat ett antal rekommendationer som kommunstyrelsen besvarar i detta tjänsteutlåtande.förvaltningen föreslår att innehållet i tjänsteutlåtandet, daterat den, utgör kommunstyrelsens svar på revisorernas skrivelse. Beslutet delges Huddinge kommuns revisorer

2 STYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLATANDE 1 (6) HANDLÄGGARE Johan Lundström Kommunstyrelsen Granskning av intern kontroll svar på revisionsskrivelse Förslag tijjbeslut Kommunstyrelsens beslut: Som svar på revisionsskrivelsen från Huddinge kommuns revisorer, daterad , åberopas innehållet i tjänsteutlåtande KS 2011/ , daterat den. Sammanfattning Kommunens revisorer har med stöd av Ernst & Young genomfört en granskning av den interna kontrollen inom Huddinge kommun år 2011 kopplad till rättvisande räkenskaper och korrekt finansiell rapportering. Sammanfattningsvis bedöms kommunen ha en god ansats i sitt internkontrollarbete och ha kommit långt när det gäller att identifiera verksamhetsrelaterade risker. Revisorerna noterar att kommunen har fortsatt utvecklingen av den interna kontrollen genom att ett pågående arbete får att ta fram en gemensam struktur får internkontrollplanerna och deras uppföljning, som även tillser att det finns tydliga kopplingar mellan identifierade risker och mål får verksamheten. Revisionsskrivelsen lämnar utifrån granskningens resultat ett antal rekommendationer som kommunstyrelsen besvarar i detta tjänsteutlåtande. Förvaltningen föreslår att innehållet i tjänsteutlåtandet, daterat den 9 januari 2012, utgör kommunstyrelsens svar på revisorernas skrivelse. Beskrivning av ärendet På uppdrag av kommunens revisorer har Ernst & Young genomfört en granskning av intern kontroll kopplad till rättvisande räkenskaper och korrekt finansiell rapportering. Granskningen tar sin utgångspunkt i en risk- och väsentlighetsanalys och har inriktats på de mest väsentliga riskområdena i redovisningen. Rapporten betonar att det inte handlar om en fullständig granskning och att den således POSTADRESS BESÖKSADRESS Kommunstyrelsens förvaltning Kommunalvägen 28 Ekonomiavdelningen Huddinge kommun, Huddinge TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

3 STYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLATANDE 2 (6) inte har klarlagt samtliga svagheter som kan förekomma i kommunens kontrollsystem. Huvudområden vid granskning av den interna kontrollen 2011 har varit: Intern kontrollplan Bokslutsprocessen Leverantörsfakturor - utbetalningar Granskning av ledningsnära kostnader Intäkter - kundfakturering - inbetalningar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar PA/löneprocessen Försäljning av varor och tjänster vid gymnasieskolans yrkesprogram (Besvaras av barn- och utbildningsförvaltningen) Granskningen har genomförts genom intervjuer med berörd personal samt genom analys av relevant dokumentation, exempelvis rutinbeskrivningar, kopplade till respektive process. För att få en fördjupad kunskap om processerna och säkerställa att de kontroller som beskrivs genomförs har en transaktion per process följts och kontrollerats. Intern kontrollplan Ernst & Young har gått igenom kommunens system för intern kontroll och bedömer att kommunen har en god ansats i sitt internkontrollarbete och har kommit långt när det gäller att identifiera verksamhetsrelaterade risker. Revisorerna noterar att kommunen har fortsatt utvecklingen av den interna kontrollen genom att ett pågående arbete för att ta fram en gemensam struktur för internkontrollplanema och deras uppföljning, som även tillser att det finns tydliga kopplingar mellan identifierade risker och mål för verksamheten. Bokslutsprocessen Granskningen har skett genom intervjuer med ekonomienheten på kommunstyrelsens förvaltning, genom granskning av avstämningar i delårsbokslutet per sista augusti 2011 samt genom stickprovsgranskning av manuella bokföringsorders. Urvalet har gjorts hos samtliga nämnder. Granskningen visar att de dokumentationskrav som ställs i kommunens ekonomihandbok ofta inte följs men att samtliga granskade bokföringsorders uppfyller kravet på attest.

4 STYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLATANDE 3 (6) Att styrelser och nämnder ser över dokumentationen som biläggs manuella bokföringsorders så att de motsvarar lagens krav och interna krav. Leverantörsfakturor - utbetalningar Rutinen får leverantörsfakturor och utbetalningar granskades genom intervjuer med berörd personal samt genom stickprovsgranskning av fakturor och utbetalningar. Revisorerna beskriver kommunens nya e-handelssystem Proceedo, som ska användas från beställning till betalning och de har tittat på inbyggda kontroller samt den avvägning som gjorts kring vilka fakturor som ska granskas aven administratör och gjort bedömningen att den är rimlig. Dokumentera de kontroller som utförs vid avstämning mellan betalningsbekräftelse och kontrollista från ekonomisystemet samt den kontroll som görs för fakturor överstigande 10 mnkr. Granskning av ledningsnära kostnader Revisorerna har stickprovsvis granskat ledningsnära/förtroendekänsliga kostnader vilket inkluderar representation, konferenser och resor, får att säkerställa att dessa inte strider mot gällande lagar och kommuninterna regler. Granskningen omfattar kommunens alla verksamheter. I granskningen noterades att det vid flera tillfållen saknats underlag vid representation och liknande. Revisorerna poängterar vikten av att erforderliga underlag finns tillgängliga då dessa kostnader annars skulle kunna betraktas som löneförmåner, vilket är förenat med förmånsbeskattning samt kan vara förtroendeskadligt för kommunen. Tillse att erforderliga underlag finns tillgängliga till verifikationer avseende representation och liknande kostnader. Intäkter, kundfakturering och inbetalningar Revisorerna har valt att koncentrera granskningen av intäktsprocessen till olika delområden varje år. I år fokuserades granskningen på fakturering och intäktsredovisning inom äldreomsorgen. Granskningen visar att kravrutinerna följer kommunens vanliga rutiner och fåranieder inga noteringar.

5 STYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLATANDE 4 (6) Materiella anläggningstillgångar Granskningen har genomförts genom intervju med redovisnings chef och budgetansvarig och föranleder inte några anmärkningar. En fördjupad granskning av hanteringen av materiella anläggningstillgångar har skett genom en kontroll av kommunens hantering av intäkter och inkomster kopplade till exploateringsprojekt. En övergripande granskning av de två största exploateringsprojekten som avslutades i samband med delårsbokslutet per sista augusti har genomförts. Inga väsentliga noteringar har gjorts. Revisorerna kommer i samband med granskningen av årsbokslutet att fortsätta följa upp redovisningen av exploateringsresultaten. Finansiella anläggningstillgångar - internbank, ett samarbete mellan Huddinge, Botkyrka och Södertälje kommuner Processen för finansiella anläggningstillgångar har granskats genom intervju med finans ansvarig och genom genomgång av de policydokument som finns. Granskningsrapporten beskriver samarbetet kring en gemensam intembank mellan Botkyrka, Huddinge och Södertälje kommunkoncemer. De har också följt upp tidigare rekommendation om att Huddinge kommun inför samarbetet med Botkyrka och Södertälje kommuner noggrant reglerar fonnema för samarbetet avseende ansvar, roller och eventuellt avslut av samarbetet. Revisorema konstaterar att detta regleras i det avtal som finns upprättat mellan kommunema. De rekommenderade även kommunen att fastställa fonnema för insyn i samarbetet och konstaterar nu att detta sker genom den månatliga återrapportering som sker, där information om bland annat ränte- och kapitalbindning samt eventuella avsteg i förhållande till finanspolicyn lämnas. PAJlöneprocessen Granskningen av löneprocessen har fokuserat på rutiner och kontroller kopplade ti1llöneprocessen. Det inbegriper bland annat rutiner för godkännande av anställningar, förändringar av fast lönedata, löpande tidredovisning, utbetalning av löner och ersättningar samt korrekt redovisning. Även kommunens rutiner för inrapportering av data till pensionsförvaltaren SPP har översiktligt granskats. Granskningen har skett genom intervjuer och stickprovsvis granskning av registrering av fast lönedata mot anställnings avtal samt godkännande av avvikelserapporter i personalsystemet Heroma. Dessutom har stickprovsvis granskning av inrapporterade uppgifter till SPP genomförts.

6 STYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLATANDE 5 (6) Granskningen av löneprocessen genomfördes utan några väsentliga noteringar och bedömningen är att kommunen har ändamålsenliga rutiner och kontroller för att hantera löner och personalrelaterade skulder. Däremot konstaterar revisorerna att pensioner är en omfattande post både i resultat- och balansräkning. Både den form ella och den informella kontrollen från de anställda och chefer i organisationen brukar vanligtvis vara lägre inom detta område än vad som gäller för andra poster, exempelvis inköp och löner. Detta beror bland annat på att pensioner är ett komplext område och att kunskapen om pensioner generellt sett är förhållandevis låg. Det är därför viktigt att det finns tydliga dokumenterade kontroller får pensioner som omhändertar riskerna för såväl avsiktliga som oavsiktliga fel. Revisorerna konstaterar att stickprov genomförs i samband med inrapporteringen till SPP, men att dokumentation av dem inte sker med någon regelbundenhet. Dokumentera de stickprov som genomförs i samband med årlig inrapportering till pensionsförvaltare. Förvaltningens synpunkter Revisorernas rekommendationer utgör rubriker nedan och förvaltningens synpunkter och förslag redovisas i brödtext under respektive rubrik. Att styrelser och nämnder ser över dokumentationen som biläggs manuella bokföringsorders så att de motsvarar lagens krav och interna krav. Bokföringsorder ska vara utformade så att de följer krav på dokumentation. Under 2012 kommer ekonomiavdelningen tillsammans med övriga förvaltningars ekonomi funktioner att gemensamt arbeta för att ta fram åtgärder så att kraven till fullo efterlevs. Dokumentera de kontroller som utförs vid avstämning mellan betalningsbekräftelse och kontrollista från ekonomisystemet samt den kontroll som görs för fakturor överstigande 10 mnkr, Kommunen dokumenterar redan de kontroller som utförs vid avstämning mellan betalningsbekräftelse och den kontrollista som erhålls vid betalning av leverantörsfakturor. Däremot dokumenteras inte de kontroller som görs för fakturor överstigande 10 mnkr. Kommunen avser att framöver dokumentera även dessa avstämningar.

7 STYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLATANDE 6 (6) Tillse att erforderliga underlag finns tillgängliga till verifikationer avseende representation och liknande kostnader. Kommunens liktlinjer anger att det ska framgå syfte och deltagare vid representation, kurser och konferenser och vid resor även resväg. Respektive attestant ansvarar får att se till att adekvata underlag finns bilagda varj e verifikation. Därutöver kontrolleras dessa typer av fakturor aven administratör och om underlag saknas ska fakturan skickas tillbaka till attestanten får komplettering innan den bokförs. För att ytterligare förstärka kontrollen avser kommunen att även i efterhand göra granskningar av fakturor som avser representation och liknande kostnader. Dokumentera de stickprov som genomförs i samband med årlig inrapportering till pensionsförvaltare.. I samband med den årliga inrapporteringen till pensionsförvaltaren genomförs stickprov på innehållet i filen. Stickproven har hittills inte dokumenterats. Från och med 2012, och då i samband med inrapportering av 2011 års årsinkomst får anställda, kommer de genomförda stickproven att dokumenteras. Kommundirektör /---7 ~ '- --C-~-" Q -..._~. MatsOber,~--r-- Ekonomichef Bilagor Revisionsskrivelse Revisionsrapport, Granskning av intern kontroll 2011 Beslutet delges Huddinge kommuns revisorer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2014 Granskning av intern kontroll Huddinge kommun Innehåll 1 Sammanfattning och rekommendationer...2 2 Inledning...4 2.1. Metod...4 3 Intern kontrollplan...5

Läs mer

Revisionsrapport 4 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2008. Lidingö Stad Granskning av Intern kontroll 2008

Revisionsrapport 4 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2008. Lidingö Stad Granskning av Intern kontroll 2008 Revisionsrapport 4 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2008 Lidingö Stad Granskning av intern kontroll 2008 Lidingö Stad Granskning av Intern kontroll 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning...

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna 12 december 2012. Alingsås Kommun. Löpande granskning 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna 12 december 2012. Alingsås Kommun. Löpande granskning 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna 12 december 2012 Alingsås Kommun Löpande granskning 2012 Innehåll 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Granskningsansats... 2 2. Iakttagelser

Läs mer

Upplands Väsby kommun Löpande granskning av redovisningsrutiner 2014. Revisionsrapport 7 / 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Oktober 2014

Upplands Väsby kommun Löpande granskning av redovisningsrutiner 2014. Revisionsrapport 7 / 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Oktober 2014 Upplands Väsby kommun Löpande granskning av redovisningsrutiner 2014 Revisionsrapport 7 / 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Oktober 2014 1. Sammanfattning och rekommendationer...2 2. Granskning

Läs mer

Sundbybergs stad. Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering

Sundbybergs stad. Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering Revisionsrapport/2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2014 Sundbybergs stad Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2

Läs mer

Haninge kommun. Granskning av intern kontroll med avseende på finansiell rapportering 2011

Haninge kommun. Granskning av intern kontroll med avseende på finansiell rapportering 2011 Revisionsrapport 6 / 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober/november 2011 Haninge kommun Granskning av intern kontroll med avseende på finansiell rapportering 2011 Innehåll 1. Sammanfattning...

Läs mer

Sundbybergs stad. Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering

Sundbybergs stad. Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering Revisionsrapport/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna december 2013 Sundbybergs stad Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering 2013 Innehåll 1. Sammanfattning...2

Läs mer

System och rutiner 2009

System och rutiner 2009 Revisionsrapport System och rutiner 2009 Smedjebackens kommun April 2010 Robert Heed Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.1 Revisionsfråga...4 2.2 Metod och avgränsning...4 3 Leverantörsfakturahantering...6

Läs mer

Nacka Energi AB Revision av bolagets interna kontroll kopplat till den finansiella rapporteringen 2014 2014-11-21

Nacka Energi AB Revision av bolagets interna kontroll kopplat till den finansiella rapporteringen 2014 2014-11-21 Nacka Energi AB Revision av bolagets interna kontroll kopplat till den finansiella rapporteringen 2014 2014-11-21 2014-11-20 Styrelse, VD och lekmannarevisorer Revisionen är utformad för att vi ska kunna

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering AB Kristianstadsbyggen 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och revisionsfråga...2

Läs mer

Intern kontroll inom ekonomiadministrationen

Intern kontroll inom ekonomiadministrationen www.pwc.se Revisionsrapport Malin Liljeblad Emil Forsling Intern kontroll inom ekonomiadministrationen Landstinget Dalarna Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Granskning av intern kontroll avseende tillförlitlighet i system och rutiner för hantering av leverantörsfakturor.

Granskning av intern kontroll avseende tillförlitlighet i system och rutiner för hantering av leverantörsfakturor. www.pwc.se Revisionsrapport Linda Yacoub Sandra Feiff December 2013 Granskning av intern kontroll avseende tillförlitlighet i system och rutiner för hantering av leverantörsfakturor Danderyds kommun Ange

Läs mer

Löpande granskning av intern kontroll

Löpande granskning av intern kontroll Revisionsrapport Löpande granskning av intern kontroll Redovisningsrutiner (PM 4) Landstinget Gävleborg Pär Månsson Helena Carlson Hanna Franck Larsson Februari 2013 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013 Växjö Kommun Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2013 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 1.1 SYFTE OCH METOD... 2 2. ALLMÄNNA REVISIONSÅTGÄRDER...

Läs mer

Trelleborgs kommun Revisorerna

Trelleborgs kommun Revisorerna Revisorerna 2013-09-10 Kommunstyrelsen Granskning av kommunens faktura hantering har på uppdrag av kommunens revisorer i Trelleborg kommun genomfört en granskning av om styrelsens och nämndernas interna

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av löner och ersättningar. Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av löner och ersättningar.

Revisionsrapport: Granskning av löner och ersättningar. Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av löner och ersättningar. Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av löner och ersättningar. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns redovisade

Läs mer

Umeå kommun Granskning av internkontroll kopplat till ekonomiadministrativa rutiner

Umeå kommun Granskning av internkontroll kopplat till ekonomiadministrativa rutiner Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Maj 2012 Umeå kommun Granskning av internkontroll kopplat till ekonomiadministrativa rutiner Innehåll 1 Slutsats och sammanfattning... 3 2 Bakgrund...

Läs mer

Granskning av delegation av beslutanderätt svar på skrivelse från Huddinge kommuns revisorer

Granskning av delegation av beslutanderätt svar på skrivelse från Huddinge kommuns revisorer KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-02-05 KS-2014/1683.912 1 (4) HANDLÄGGARE Stenbacka, Patrick 08-535 302 88 Patrick.Stenbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Granskning

Läs mer

Granskning av fakturahanteringen. Trelleborgs kommun

Granskning av fakturahanteringen. Trelleborgs kommun www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av fakturahanteringen Emelie Lönnblad Revisionskonsult 1. Sammanfattning har fått i uppdrag av Trelleborg kommuns revisorer att genomföra en granskning av styrelse

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering C4 Energi AB 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och revisionsfråga...2

Läs mer

Uppföljande granskning av löpande redovisning

Uppföljande granskning av löpande redovisning Revisionsrapport Uppföljande granskning av löpande redovisning Sandvikens kommun Helena Carlson Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och bedömning... 1 2. Bakgrund och uppdrag...2 2.1. Syfte och revisionsfråga...2

Läs mer

Revisionsberättelse för budgetåret 2014 - prövning av ansvarsfrihet enligt 5 kap. 25 a kommunallagen

Revisionsberättelse för budgetåret 2014 - prövning av ansvarsfrihet enligt 5 kap. 25 a kommunallagen KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-04-01 KS-2015/620.912 1 (4) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Kommunfullmäktige Revisionsberättelse

Läs mer

Svar till kommunrevisionens granskning av intern kontroll i redovisningsprocessen och rutiner för utanordningar och leverantörsfakturor 2014

Svar till kommunrevisionens granskning av intern kontroll i redovisningsprocessen och rutiner för utanordningar och leverantörsfakturor 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Backlund Thomas 2015-03-03 KSN-2014-1681 Kommunstyrelsen Svar till kommunrevisionens granskning av intern kontroll i redovisningsprocessen och rutiner

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till reglemente för kontroll av verifikationer i Värmdö kommun

Tillämpningsanvisningar till reglemente för kontroll av verifikationer i Värmdö kommun Tillämpningsanvisningar till reglemente för kontroll av verifikationer i Värmdö kommun Allmänt Reglerna för kontroll av verifikationer är en del av den interna kontrollen. Intern kontroll är en process

Läs mer

Arvika kommun. Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13

Arvika kommun. Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13 ABCD Arvika kommun Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13 201211 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the ABCD Arvika

Läs mer

Granskning av intern kontroll till skydd för oegentligheter

Granskning av intern kontroll till skydd för oegentligheter www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Malin Kronmar Revisionskonsult Cecilia Fehling Revisionskonsult Granskning av intern kontroll till skydd för oegentligheter

Läs mer

Revisionsrapport Intern kontroll i redovisning och administrativa system: Leverantörsfakturor

Revisionsrapport Intern kontroll i redovisning och administrativa system: Leverantörsfakturor www.pwc.se Revisionsrapport Gun-Britt Alnefelt, Cert. kommunal revisor Himn Dagemir Intern kontroll i redovisning och administrativa system: Leverantörsfakturor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Tekniska nämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se www.komrev.se Sammanfattning

Läs mer

Botkyrka kommun. Ernst & Young AB Granskningsrapport 2014-01-10

Botkyrka kommun. Ernst & Young AB Granskningsrapport 2014-01-10 Botkyrka kommun Granskning av processer runt misstänkta oegentligheter inom Samhällsbyggnadsförvaltningen Ernst & Young AB Granskningsrapport 2014-01-10 Innehållsförteckning 1 Uppdraget... 2 1.1 Granskningens

Läs mer

Granskning av rutiner för momsredovisning

Granskning av rutiner för momsredovisning www.pwc.se Revisionsrapport Camilla Engström Sandra Feiff Granskning av rutiner för momsredovisning Botkyrka kommun Granskning av rutiner för momsredovisning Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning

Läs mer