Betalkort. Landstingets revisorer Revisionsrapport Februari 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Betalkort. Landstingets revisorer Revisionsrapport Februari 2013"

Transkript

1 Betalkort Landstingets revisorer Revisionsrapport Februari 2013

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 1 BAKGRUND 1 2 UPPDRAG Syfte Avgränsningar Revisionskriterier Metod 2 3 LANDSTINGETS RIKTLINJE Betalkort 2 4 IAKTTAGELSER OCH BEDÖMNING Till vilken omfattning förekommer betalkort med central fakturering Är användningen av betalkorten ändamålsenlig? Är redovisningsunderlagen kompletta? Sammanfattande bedömning 4

3 Tjänsteställe, handläggare Datum Dnr Sida Revisionskontoret REV 1 Revisor Peter Lindholm 1 Bakgrund Landstingets revisorer genomförde 2011 en granskning av kontokort inom landstinget. Granskningsresultatet visade på en del brister inom området, bl.a. saknades stöd i formella riktlinjer för hantering och innehav av kontokort. Vidare framkom att landstingsdirektören, samt ordförande och vice ordförande för landstingsstyrelsen hade kontokort som direkt belastar landstinget trots att sådana kontokort inte var tillåtna enligt då gällande regelverk. Styrelsen har i sitt svar bl.a. uppgett att man ska göra en översyn och uppdatering av gällande riktlinjer för kontokort. 2 Uppdrag 2.1 Syfte Syftet är att granska och bedöma användningen av betalkort med central fakturering samt om gällande regelverk efterföljs. Revisionsfrågor: - Till vilken omfattning förekommer betalkort med central fakturering? - Är användningen av betalkorten ändamålsenlig? - Är redovisningsunderlagen kompletta? 2.2 Avgränsningar De kontroller som ingått i granskningen utgörs av stickprov vilket innebär att granskningsresultatet inte är uttömmande och därmed utgör en avgränsning i sig. 2.3 Revisionskriterier Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som bildar underlag för revisionens analyser, slutsatser och bedömningar. Revisionskriterierna hämtas bl.a. från lagar, interna regelverk, policys och fullmäktigebeslut. Revisionskriterier hämtas i denna granskning främst från kommunallagen och landstingsinterna styrdokument. Postadress Besöksadress Telefon Internet E-post Landstinget Västernorrland Södra vägen 3-5, 2 tr, Härnösand HÄRNÖSAND

4 Datum Dnr Sida REV Metod Kontroll och analys av fakturor i landstingets leverantörsfakturasystem, IoF. 3 Landstingets riktlinje 3.1 Betalkort Landstingets riktlinjer för betalkort skiljer sig åt vad gäller företagsupphandlat privatkort med personligt betalningsansvar och betalkort med central fakturering. Denna granskning avser betalkort med central fakturering. Av de nya riktlinjerna för betalkort, vilka beslutades av landstingsstyrelsen , framgår att betalkort där faktura sänds direkt till landstinget (central fakturering) bara tilldelas i särskilda fall. Landstingsstyrelsens ordförande och vice ordförande samt landstingsdirektören får ha sådant kort. Landstingsstyrelsen kan besluta att annan medarbetare/förtroendevald ska tilldelas ett betalkort med central fakturering. Betalkort med centralfakturering får endast användas för utgifter i landstingets tjänst. De får alltså inte användas för privata köp/utgifter. Köp i tjänsten ska följa landstingets regelverk och när det är möjligt ska den normala kanalen för inköp användas, i andra hand ska betalkort användas. Kortinnehavaren är redovisningsskyldig för transaktioner som görs med betalkortet. Underlag för köp gjorda med betalkort ska bifogas fakturan innan betalning verkställs så det tydligt framgår vad fakturan avser, syftet med resa eller representation och så vidare. Kvitton i original ska bifogas, på varje kvitto ska det tydligt framgå vad som gjorts eller köpts. Kommentar Riktlinjerna är tydliga i så mån att det klart framgår hur redovisningen av inköpen ska ske. Det är dock inte helt tydligt vilka slag av inköp som korten är ämnade för, som exempel nämns i löpande text, resor och representation.

5 Datum Dnr Sida REV 3 4 Iakttagelser och bedömning 4.1 Till vilken omfattning förekommer betalkort med central fakturering? Uppgifter om omfattning har inhämtats från avdelningen ekonomi och administration. Av det svar som lämnats framgår att det inom Landstinget Västernorrland finns tre betalkort (Eurocard) med central fakturering utfärdade. Dessa betalkort innehas av: - Landstingsstyrelsens ordförande - Landstingsstyrelsens vice ordförande - Landstingsdirektören Kommentar Den granskning som gjorts har inte visat att det förekommer några ytterligare betalkort med central fakturering inom landstinget. 4.2 Är användningen av betalkorten ändamålsenlig? Granskningen omfattar ett urval som tidsmässigt sträcker sig från till Urvalet svarar mot bokförda samlingsfakturor 1 från Eurocard under ovan nämnda tidsperiod. Ett antal av dessa fakturor avser kostnad för årsavgift, dessa fakturor har exkluderats i granskningen. Sammanlagt ingår då 36 st. fakturor i granskningen. Under perioden har inköp gjorts med sammanlagt kr (inklusive mervärdesskatt och årsavgifter). Av bokförda fakturor framgår att de inköp som gjorts i huvudsak utgörs av resor varvid inköp av taxiresor står för den största delen. I övrigt har inköp gjorts av exempelvis, hotellogi, parkeringsavgifter, representationsmåltider samt mindre datortillbehör som Ipadväska, headset och laddare. Kommentar Vad gäller utgifter för representation så bör det nämnas att detta har förekommit i ringa omfattning vid enstaka tillfällen. Granskningen har inte visat att det gjorts inköp av alkohol vid sådan representation. 4.3 Är redovisningsunderlagen kompletta? Den granskning som gjorts visar att de granskade fakturorna har redovisningsunderlag i form av samlingsfakturor. Vid tidpunkten för granskningen var inte samtliga underliggande kvitton inlagda i leverantörsfakturasystemet. Ingående mervärdesskatt har redovisats med fel belopp i ett flertal fall. I stort sett samtliga granskade fakturor har genom en anteckning i IoF givits en beskrivning av inköpet. 1 Varje samlingsfaktura innehåller ett flertal inköp.

6 Datum Dnr Sida REV Sammanfattande bedömning När det gäller att bedöma om korten används på ett ändamålsenligt sätt är det, som ovan nämnts, inte helt tydligt klargjort vilka slag av inköp som betalkorten är ämnade för. Klart är att korten endast får användas till utgifter i tjänsten och inte till privata inköp. Vår granskning ger inte anledning till annan bedömning än att regelverket har följts i detta avseende. Granskningen indikerar att det finns brister i de administrativa rutinerna vad gäller tidsutdräkten när underliggande kvitton läggs in i leverantörsfakturasystemet. Om underliggande kvitton inte läggs in i systemet inom rimlig tid menar vi att möjligheten att granska och kontrollera gjorda inköp försvåras. Ingående mervärdesskatt har redovisats med för lågt belopp i ett flertal fall. Här skall nämnas att det rör sig om ringa belopp då det i de flesta fall avser en skattesats om 6 % för personbefordran. Anledningen till dessa felaktigheter bedömer vi vara resultatet av bristande bokföringsrutiner. Vi har noterat att betalkorten används till bl.a. inköp av hotellogi. Landstinget har i enlighet med Lagen om offentlig upphandling (LOU) upphandlat och tecknat avtal med leverantör av hotell- och resetjänster. Om inköp görs direkt med kontokort finns en risk att följsamheten till gällande avtal inte tillämpas fullt ut. Det ska dock nämnas att de inköp som ovan nämns förekommer i ringa omfattning. Granskningsresultatet kan sammanfattas med att vi, utöver vad som ovan nämnts, inte har funnit något särskilt att anmärka på eller något i övrigt att notera. Härnösand Peter Lindholm Revisor

Landstingets innehav av företagskort (kontokort)

Landstingets innehav av företagskort (kontokort) 1 (2) Landstingets revisorer 2007-12-18 Dnr REV /26/2007 Revisionschef Lennart Ledin 063-14 75 27 Landstingsstyrelsen Landstingets innehav av företagskort (kontokort) På vårt uppdrag har revisionskontoret

Läs mer

Representation. Granskning av. Revisionskontoret. Granskningsrapport nr 26/2013 januari 2014. Revisionskontoret

Representation. Granskning av. Revisionskontoret. Granskningsrapport nr 26/2013 januari 2014. Revisionskontoret Revisionskontoret Granskning av Representation Granskningsrapport nr 26/2013 januari 2014 Revisionskontoret Eva Tency Nilsson Fredrik Ljunggren Jan-Åke Leijon 2(11) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...3

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av attest och utbetalningsrutiner

Revisionsrapport: Granskning av attest och utbetalningsrutiner Revisorerna 2014-12-30 1 (1) Kmunstyrelsen För känned: Kmunfullmäktiges presidium Tekniska nämnden Socialnämnden Humanistiska nämnden Bygg- och miljönämnden Revisionsrapport: Granskning av est och utbetalningsrutiner

Läs mer

Intern kontroll av leverantörsfakturor och uppföljning av tidigare upphandlingsgranskning. Kalix kommun

Intern kontroll av leverantörsfakturor och uppföljning av tidigare upphandlingsgranskning. Kalix kommun Revisionsrapport Intern kontroll av leverantörsfakturor och uppföljning av tidigare upphandlingsgranskning Kalix kommun Hans Forsström Certifierad kommunal revisor Conny Erkheikki Auktoriserad revisor

Läs mer

Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor

Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor Dnr: Rev 33-2012 Genomförd av: Revisionsenheten Thomas Vilhelmsson Vilhelm Rundquist Behandlad av Revisorskollegiet den 19 februari 2014 1 Innehåll 1 Sammanfattning...

Läs mer

Granskning av delegation av beslutanderätt svar på skrivelse från Huddinge kommuns revisorer

Granskning av delegation av beslutanderätt svar på skrivelse från Huddinge kommuns revisorer KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-02-05 KS-2014/1683.912 1 (4) HANDLÄGGARE Stenbacka, Patrick 08-535 302 88 Patrick.Stenbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Granskning

Läs mer

Arvika kommun. Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13

Arvika kommun. Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13 ABCD Arvika kommun Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13 201211 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the ABCD Arvika

Läs mer

Revisionsrapport: Verifikationsgranskning. Revisionen har genom KPMG genomfört verifikationsgranskning. För revisorerna i Jämtlands Gymnasieförbund

Revisionsrapport: Verifikationsgranskning. Revisionen har genom KPMG genomfört verifikationsgranskning. För revisorerna i Jämtlands Gymnasieförbund Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört verifikationsgranskning. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns redovisade i sammanfattningen

Läs mer

Granskning av intern kontroll av leverantörsfakturor

Granskning av intern kontroll av leverantörsfakturor www.pwc.se Revisionsrapport Cecilia Fehling Revisionskonsult Malin Kronmar Revisionskonsult Caroline Liljebjörn Cert. kommunal revisor 28 Granskning av intern kontroll av leverantörsfakturor Kalmar kommun

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Juni 2012. Kungälvs kommun. Granskning av kontanthantering i kommunens gruppboenden

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Juni 2012. Kungälvs kommun. Granskning av kontanthantering i kommunens gruppboenden Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Juni 2012 Kungälvs kommun Granskning av kontanthantering i kommunens gruppboenden Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Revisionsrapport Hantering av betalkort Botkyrka kommun

Revisionsrapport Hantering av betalkort Botkyrka kommun Revisionsrapport Hantering av betalkort Botkyrka kommun September 2011 Jan Nilsson Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Revisionsfråga

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av verifikationer och utbetalningsrutiner

Revisionsrapport Granskning av verifikationer och utbetalningsrutiner Revisorerna i Kmunstyrelsen För känned: Kmunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Granskning av verifikationer och utbetalningsrutiner Revisionen har via KPMG genfört en granskning av rutinerna för verifikationshantering

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT. Representation. Revisorskollegiet 2014-10-13. Kaj Oldrup. Malmö stad Revisionskontoret 2014-10-01

GRANSKNINGSRAPPORT. Representation. Revisorskollegiet 2014-10-13. Kaj Oldrup. Malmö stad Revisionskontoret 2014-10-01 Malmö stad Revisionskontoret 2014-10-01 GRANSKNINGSRAPPORT Representation Revisorskollegiet 2014-10-13 Projektledare: Projektmedarbetare: Fredrik Jerntorp Lotta Onsö Kaj Oldrup Postadress: Stadshuset,

Läs mer

Offentlig sektor KPMG AB 2014-06-10 6 sidor

Offentlig sektor KPMG AB 2014-06-10 6 sidor Avesta Kommun Rapport avseende granskning av hantering av moms Offentlig sektor KPMG AB 6 sidor Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 2 4. Metod 2 5. Avgränsning 2 6. Genomförande 2 7. Avdrag

Läs mer

Umeå kommun Granskning av internkontroll kopplat till ekonomiadministrativa rutiner

Umeå kommun Granskning av internkontroll kopplat till ekonomiadministrativa rutiner Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Maj 2012 Umeå kommun Granskning av internkontroll kopplat till ekonomiadministrativa rutiner Innehåll 1 Slutsats och sammanfattning... 3 2 Bakgrund...

Läs mer

Tjänsteskrivelse Utredning av vissa förhållanden vid Bällstabergsskolan

Tjänsteskrivelse Utredning av vissa förhållanden vid Bällstabergsskolan VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-06-03 DNR KS 2015.138 KARIN KILERUD SID 1/2 KOMMUNSEKRETERARE 0858785118 KARIN.KILERUD@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Utredning

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2006-06-19 LS-LED06-115 58 Landstingsstyrelsens svar på revisionens granskning av landstingets policy/riktlinjer för resor i tjänsten Landstingsstyrelsens beslut

Läs mer

GRANSKNING AV PERSONTRANSPORTER OCH SKOLSKJUTSAR

GRANSKNING AV PERSONTRANSPORTER OCH SKOLSKJUTSAR STADSREVISIONEN www.stockholm.se/revision Nr 7 September 2011 DNR 420-130/2011 Revisionsrapport GRANSKNING AV PERSONTRANSPORTER OCH SKOLSKJUTSAR Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014. Landstinget Västernorrland Granskning av system för inköp och faktura

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014. Landstinget Västernorrland Granskning av system för inköp och faktura Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014 Landstinget Västernorrland Granskning av system för inköp och faktura Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Bakgrund... 4 2.1 Syfte och revisionsfråga

Läs mer

Granskning av rutiner för momsredovisning

Granskning av rutiner för momsredovisning www.pwc.se Revisionsrapport Camilla Engström Sandra Feiff Granskning av rutiner för momsredovisning Botkyrka kommun Granskning av rutiner för momsredovisning Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning

Läs mer

Uppföljning av upphandlingsgranskning från 2011

Uppföljning av upphandlingsgranskning från 2011 Revisionsrapport 10/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Uppföljning av upphandlingsgranskning från 2011 Upplands Väsby kommun Innehåll 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Syfte...2 1.3 Metod...2

Läs mer

Granskning avseende Härryda kommuns hantering av upplåning och placeringar.

Granskning avseende Härryda kommuns hantering av upplåning och placeringar. Granskning avseende Härryda kommuns hantering av upplåning och placeringar. Härryda kommun Oktober 2014 Pernilla Lihnell, certifierad kommunal Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 4 2. Finansförvaltningen...

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholms kommun. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholms kommun. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Revisionsrapport Granskning av inköpsrutinen och köptrohet mot leverantörer Borgholms kommun Malin Kronmar Caroline Liljebjörn 7 februari 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Granskning av Landstinget Dalarnas upphandling av konsulter

Granskning av Landstinget Dalarnas upphandling av konsulter www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av Landstinget Dalarnas upphandling av konsulter Lars-Åke Ullström Göran Persson- Lingman Malin Liljeblad Fredrik Andrén November 2014 Innehåll 1. Sammanfattande

Läs mer

TRAFIK-OCH RENHÅLLNINGSNÄMNDEN. Ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat är tillfredsställande

TRAFIK-OCH RENHÅLLNINGSNÄMNDEN. Ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat är tillfredsställande STADSREVISIONEN www.stockholm.se/revision Nr 29 Mars 2012 DNR 338-49/2012 Årsrapport 2011 TRAFIK-OCH RENHÅLLNINGSNÄMNDEN Ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat är tillfredsställande Styrning, uppföljning

Läs mer

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Katrineholms kommun 2009-06-11 Oscar Hjelte 2009- - Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning 1 Bakgrund...1 1.1

Läs mer

Försvarsmaktens årsredovisning 2014

Försvarsmaktens årsredovisning 2014 1 Försvarsmaktens årsredovisning 2014 Riksrevisionen har granskat Försvarsmaktens årsredovisning, daterad 2015-02-16. Syftet har varit att bedöma: årsredovisningen i allt väsentligt är upprättad i enlighet

Läs mer

Intern kontroll avseende fakturahantering

Intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport* Intern kontroll avseende fakturahantering Eskilstuna kommun Mars 2008 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund och syfte...3 1.2

Läs mer

Granskning av leverantörsfakturor

Granskning av leverantörsfakturor Revisionsrapport Granskning av leverantörsfakturor Ängelholms kommun December 2009 Anna Eriksson Karin Andersson Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte och genomförande... 3

Läs mer

Revisionsrapport Intern kontroll i redovisning och administrativa system: Leverantörsfakturor

Revisionsrapport Intern kontroll i redovisning och administrativa system: Leverantörsfakturor www.pwc.se Revisionsrapport Gun-Britt Alnefelt, Cert. kommunal revisor Himn Dagemir Intern kontroll i redovisning och administrativa system: Leverantörsfakturor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer