Revisionsrapport Granskning av Januari 2004 Elektronisk hantering av leverantörsfakturor Anders Färnstrand Norrbottens läns landsting Ellinor Nybom

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Revisionsrapport Granskning av Januari 2004 Elektronisk hantering av leverantörsfakturor Anders Färnstrand Norrbottens läns landsting Ellinor Nybom"

Transkript

1 Revisionsrapport Januari 2004 Anders Färnstrand Ellinor Nybom Granskning av Elektronisk hantering av leverantörsfakturor Norrbottens läns landsting

2 Innehållsförteckning 1. Bakgrund, uppdrag och revisionsfråga Metod Organisation och ansvar för landstingets hantering av elektroniska leverantörsfakturor Resultat Tillförlitlig redovisning av leverantörsfakturor samt att system och rutiner möjliggör god intern kontroll Dokumentation Rutiner Granskning av ett urval av leverantörsfakturor Återsöka och hitta original faktura Avstämning av uppgifter mellan original och inscannad faktura Kontroll av momsbelopp Utveckling av landstingets kostnader för dröjsmålsräntor NLLs internkontrolluppdrag Våra kommentarer... 11

3 1. Bakgrund, uppdrag och revisionsfråga Landstinget påbörjade i slutet av 2001 en övergång från hantering av leverantörsfakturor i original till elektroniskt hantering. Idag scannas leverantörsfakturorna in och hanteras därefter elektroniskt inom hela landstinget. Det är enheten administrativ service inom division Service som administrerar landstingets samtliga leverantörsfakturor. Systemet e-flow hanterar dessa 1 ). Landstinget har ca leverantörer och hanterar ca fakturor årligen. Landstingets totala inköp är av betydande belopp. Fel i rutinerna kan medföra stora ekonomiska konsekvenser för landstinget. Bytet från manuella rutiner till elektroniska innebär att gamla kontroller försvinner och ersätts av nya, förhoppningsvis effektivare. Men införande och tillämpning av de nya rutinerna innebär alltid en risk för brister i tillförlitlighet och intern kontroll. Med anledning av detta har landstingets revisorer givit Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers i uppdrag att granska Norrbottens läns landstings elektroniska hantering av leverantörsfakturor. Granskningen ska besvara revisionsfrågorna: Är redovisningen av leverantörsfakturor tillförlitlig? Är system och rutiner så upplagda att det möjliggör en god intern kontroll? 2. Metod Granskningen grundar sig på intervjuer av personal inom administrativ service i Boden samt systemförvaltare vid landstingets IT-enhet. Även dokumentstudier har utförts inom ramen för granskningen. Dokument som avses är landstingets gemensamma regler och riktlinjer 2003, rutin- och kvalitetsdokument samt system- och flödesbeskrivningar. 1 Idag heter systemet Basware IP på externa marknaden. Men inom landstinget kallas systemet för e-flow. 1

4 Vid verifiering av enskilda fakturors flöde och utförda kontroller har flödesloggar 2 och statistik från systemet använts som underlag. Inom ramen för granskningen har totalt 40 fakturor granskats. Rapporten har sakgranskats. 3. Organisation och ansvar för landstingets hantering av elektroniska leverantörsfakturor Administrativ service i Boden ansvarar för landstingets hantering av leverantörsfakturor. Leverantörsgruppen består av åtta ekonomiassistenter och en ekonom som arbetar med leverantörsfakturor, administration av anläggningsregistret, administration av landstingets bilpool, utbetalning av ersättning till privata vårdgivare och registrering av statistik för tandvårdsreformen. Anställda inom gruppen har lokalt systemansvar för tre av ekonomisystemet Raindance moduler; anläggningsregistret, leverantörsreskontran och redovisningsmodulen samt uppgiften att vara lokal administratör för division Kultur och utbildning och division Tandvård. Leverantörsfakturahanteringen består av: Manuell registrering av leverantörsfakturor i ekonomisystemet. Scanning verifiering transfer i systemet för elektronisk fakturahantering. Filöverföring mellan e-flow och ekonomisystemet. Bevakning av fakturaflödet och hantering av returnerade fakturor i e-flow. Utbetalning till både leverantörer och privata vårdgivare i ekonomisystemet. Avstämningar; leverantörsreskontran mot redovisningen, preliminärbokningskontot, överföringar mellan e-flow och ekonomisystemet. Periodiseringar vid bokslut. 2 En flödeslogg visar information om alla händelser som fakturan genomgått från inscanning till betalning 2

5 4. Resultat Från och med oktober 2002 hanteras alla landstingets leverantörsfakturor av administrativ service inom division Service. Administrativ service ansvarar för hela flödet från postöppning till utbetalning och kontroll av landstingets samtliga leverantörsfakturor. Inledande avsnitt innehåller en allmän beskrivning och redovisning av landstingets arbete för att åstadkomma en tillförlitlig redovisning av leverantörsfakturor. Det därpå följande avsnittet innehåller resultatet av genomförda stickprovskontroller. Avslutningsvis behandlas landstingets eget arbete för att stärka den interna kontrollen. 4.1 Tillförlitlig redovisning av leverantörsfakturor samt att system och rutiner möjliggör god intern kontroll För att redovisning av leverantörsfakturor ska anses vara tillförlitlig krävs att dokumentation, rutiner, attestering samt att löpande kontroller av system och rutiner utförs systematiskt och regelbundet. Detta sammantaget möjliggör god intern kontroll Dokumentation Dokumentation av direktiv, riktlinjer och system för den interna kontrollen kompletterat med uppföljning och utvärdering av direktiv m m samt återkoppling av utvärderingsresultat till ansvarig nämnd/styrelse utgör grunden för en god intern kontroll. Dokumentationen bör ange vilka kontroller av leverantörsfakturor som ska genomföras. Men också hur olika typer av fel som upptäcks i samband med kontroller ska hanteras och hur dessa upptäckta fel ska dokumenteras och rapporteras. Resultat Norrbottens läns landsting har fastlagt regler för attester och utbetalningar med tillhörande tillämpningsanvisningar. Reglerna och anvisningarna finns samlade i landstingets gemensamma regler och riktlinjer Det är landstingsfullmäktige som fastställt attest och utbetalningsreglerna och landstingsstyrelsen som fastställt de centrala tillämpningsanvisningarna till attest- och utbetalningsreglementet. I landstingets attest- och utbetalningsregler finns dokumenterat vilka kontroller som ska genomföras avseende prestation, kvalitet, pris, villkor, beslut, behörighet och kontering. Instruktioner och rutiner avseende uppgifter om vad som ska granskas i detaljkontroller av inscannade fakturor finns dokumenterade i handböcker och arbetsrutiner. 3

6 Landstingets saknar däremot dokumentation över hur upptäckta fel i samband med kontroller ska hanteras. Det är viktigt att upptäckta fel dokumenteras, rapporteras och åtgärdas. Detta för att kunna förbättra och utveckla system och rutiner Rutiner Dokumenterade och fastställda rutiner är ett stöd för den interna kontrollen. I rutinerna ska det finnas inbyggda kontroller. Till de inbyggda kontrollerna kan fogas kompletterande kontroller, t ex stickprov. En av de viktigaste förutsättningarna för den interna kontrollen ska fungera är att den personal som handlägger ärenden enligt rutinerna har rätt kompetens. Berörd personal måste förstå varför rutinen ser ut som den gör. I och med denna kunskap kan risken för feltolkningar minimeras. För att säkra och underhålla kompetensen krävs ofta kontinuerlig information och utbildning. Att attestera 3 är ytterligare ett kontrollmoment som är viktigt för god intern kontroll. Det är viktigt att attestrutinerna utformas med hänsyn till övriga kontroller i landstingets totala organisation så att varje verksamhets interna kontroll får en rimlig omfattning. Varje enskild affärstransaktion bör attesteras av minst två personer. Resultat Personalen vid administrativ service uppger att de känner till de rutiner avseende hantering av elektroniska leverantörsfakturor som landstinget tillämpar. Dokumentationen finns att läsa via landstingets interna arbetsgrupper och via landstingets hemsida/hemadress på internet. I samband med införandet av elektronisk fakturahantering har samtliga användare fått utbildning i systemet e-flow. Nya användare utbildas löpande av sin lokala administratör. De rutiner som beskrivs nedan gäller hantering av samtliga leverantörsfakturor inom Norrbottens läns landsting. Ankomstregistrering och postöppning Alla leverantörsfakturor ska skickas till landstingets gemensamma faktureringsadress; Administrativ service, Fakturahanteringen, Boden. Leverantörsfakturor som skickas till landstingets övriga enheter vidarebefordras internt till administrativ service. Enheten har en central postöppning. Där utförs kontroller av om fakturan har rätt faktureringsadress eller tillhör landstinget och därefter sorteras fakturorna efter utseende och utformning (dubbel och enkel sidig, sekretess och/eller med bilaga). Kreditfakturor läggs i särskild hög. 3 Att attestera innebär att kontrollera och bekräfta att behörig person utfört handlingar på ett korrekt sätt utifrån rätt förutsättningar. 4

7 Scanning och överföring Fakturorna scannas och får ett unikt buntnummer av scannersystemet (Eyes & Hands). Originalfakturorna förvaras i plastmappar, buntvis med sitt unika nummer. Den som scannar fakturorna stämmer löpande av antalet fakturor som scannats in i systemet mot antalet pappersfakturor. Scannerprogrammet tolkar informationen på originalfakturan. Ekonomiassistenterna stämmer av och kompletterar informationen på den inscannade fakturan med hjälp av pappersfakturan. Korrigeringar utförs vid behov och pappersfakturorna arkiveras. Kontrollerade fakturor överförs flera gånger per dag till e-flow och det automatiska fakturaflödet. I samband med överföringen stäms antalet överförda fakturor av mot antalet mottagna fakturor i e-flow. Varje kväll skickas information avseende dagens leverantörsfakturorna till ekonomisystemet där fakturorna ankomstregistreras. Datumet för överföringen till e-flow registreras som ankomstdatum i ekonomisystemet. Kontroller av antalet fakturor samt bruttobelopp utförs i samband med överföringen till ekonomisystemets ankomstregistreringsmodul. Attestering Leverantörsfakturorna distribueras i systemet med hjälp av förutbestämda flöden som baserar sig på attesträtt för unika kostnadsställen. Sakattestanten ska kontrollera grunddatat på fakturan, kontera och sakattestera. Sedan skickas fakturan vidare till beslutsattestant. Beslutsattestanten ska kontrollera grunddatat på fakturan och kontering innan attest. Ett personligt lösenord används vid beslutsattestering. Vid beslutsattestering görs maskinellt en kontroll av att attestanten har attesträtt för aktuellt kostnadsställe. Om någon upptäcker att uppgifter på en faktura är felaktiga ska detta åtgärdas. I systemet går det att göra en sk makuleringsbegäran med kommentarer om upptäckta fel. Makuleringsbegäran skickas till administrativ service som utreder och korrigerar felet och ser till att fakturan åtgärdas för att åter hanteras i flödet. Alla fakturor måste attesteras av minst två personer för att gå vidare till betalning. Information Varje dag skickar systemet med automatik ut information via e-post till alla användare som under dagen fått fakturor för kontering. Dessutom får användare som inte konterat sina fakturor inom åtta dagar en ny påminnelse via e-post om att han/hon fortfarande har fakturor att attestera. Överföring till ekonomisystemet I samband med att fakturorna markeras som färdiga för överföring till ekonomisystemet utförs interna kvalitetskontroller. Administrativ service kontrollerar antal fakturor, fakturadatum, totalbelopp, momskonteringar samt fakturor med höga belopp för att undvika decimalfel. Efter genomförda kontroller överförs fakturorna för betalning från e-flow till leverantörs- 5

8 reskontran i ekonomisystemet Raindance. Slutlig avstämning mellan e-flow och ekonomisystemet avseende antal fakturor och totalbelopp utförs dagen efter överföringen. 4.2 Granskning av ett urval av leverantörsfakturor För att ytterligare granska den interna kontrollen av elektronisk hantering av leverantörsfakturor inom landstinget genomfördes ett stickprov av totalt 40 fakturor under år Vi har följt fakturaflödet med hjälp av data från systemet och sk flödesloggar samt analyserat statistik hämtat ur systemet. Vi har granskat: Att vi kunde återsöka och hitta original faktura. Att informationen på den inscannade fakturan överensstämde med originalfakturans avseende uppgifter om leverantör, postgiro- och bankgironummer och fakturabelopp. Att momsbeloppen är rätt konterade. Utvecklingen av landstingets kostnader för dröjsmålsräntor Återsöka och hitta original faktura Arkiverade fakturor förvaras i landstingets arkiv vid Björkskatans vårdcentral. Administrativ service skickar regelbundet (varannan månad) leverantörsfakturor för arkivering. Sekretessfakturor hanteras separat av administrativ service och förvaras i särskild ordning vid arkivet på Björkskatans vårdcentral. Vårt stickprov av fakturor återsöktes via det löpnummer fakturan tilldelades av e-flow. Med hjälp av löpnumret kunde originalfakturan återsökas i respektive arkivmapp. Resultat Det gick att återsöka och hitta originalfakturorna till samtliga, i detta urval ingående 4, leverantörsfakturor Avstämning av uppgifter mellan original och inscannad faktura För att säkerställa den interna kontrollen ska det finnas säkra rutiner som förhindrar ekonomiska förluster och underlättar för de anställda att utföra sitt arbete stycken slumpvis utvalda leverantörsfakturor. 6

9 Vi har kontrollerat om utbetalningar från landstinget går till avsedd leverantör, postgirobankgironummer och med rätt belopp. Resultat Kontrollen av om information på originalfakturan stämmer överens med den inscannade fakturans uppgifter visade inga felaktigheter för de i urvalet ingående leverantörsfakturorna. Användarna känner sig säkra på vilka rutiner som gäller vid kontrollerna. Kontrollerna finns dokumenterade i handbok över hantering av fakturor i e-flow. I samband med stickprovskontrollen uppmärksammades att en internrepresentationsfaktura inte hanterats i enlighet med landstingets rutiner och regler. Denna faktura saknade förteckning om sambandet och ändamålet för representationen samt vilka personer som deltagit vid lunchen. För att stärka den interna kontrollen skulle det vara önskvärt att i systemet inledningsvis ha möjlighet att manuellt märka representationsfakturorna för att i samband med betalning av samtliga fakturor kunna kontrollera att alla uppgifter finns med. (I likhet med kontrollen av momskonteringar se avsnitt nedan.) Kontroll av momsbelopp Det är viktigt för rättvisande räkenskaper att säkerställa att leverantörsfakturorna kontrolleras och påförs rätt momsbelopp. Landstinget har rätt till speciellt statsbidrag vid inköp av tjänster från företag som inte själva får dra av momsen. Så kallad särskild moms som uppgår till 6% och avser köp från privata näringsidkare inom sjukvård, tandvård och utbildning. Vid leasing av bilar är endast halva momsbeloppet avdragsgillt. Detta är viktigt att beakta även vid korttidshyra av bilar, t ex en dag. Periodisering av leasinghyran är aktuell om bilen leasas mer än en månad. Resultat Landstinget har utarbetat ett system för märkning av vissa leverantörer och dess fakturor. Detta för att underlätta kontroller av korrekta momsbelopp. Leverantörer som brukar vara aktuella för särskild moms märks med S och de leverantörer som levererar leasingbilar har märket L. 7

10 Attestanterna konterar själva fakturorna enligt fastställt flöde och med hjälp av konteringsanvisningar. Alla specialmärkta fakturor kontrolleras dagligen av administrativ service innan de överförs för utbetalning till leverantör via ekonomisystemet. I vårt stickprov har vi konstaterat att samtliga fakturor i urvalet 5 konterats och bokförts med rätt momsbelopp. Vi kan även, utifrån flödesloggarna, konstatera att kontering av leasingmoms upplevs som svårt. Attestanterna konsulterar oftare kollegor inom organisationen i detta fall än för attestering och kontering av särskild moms där flödet av fakturor löper utan frågor. Kunskapen kring kontering av leasingmoms bör förbättras Utveckling av landstingets kostnader för dröjsmålsräntor För att uppnå effektivitet i fakturaflödet och begränsa landstingets onödiga kostnader krävs det bland annat att landstinget har tillgång till information om utbetalade dröjsmålsräntor. Men även att kostnaden för betalda dröjsmålsräntor följs upp och att åtgärder vidtas. Resultat Med hjälp av e-flow kan alla enskilda dröjsmålsfakturor följas upp och kontrolleras. Möjligheten till uppföljning på enskilda leverantörer, under vissa tidsperioder och fakturor finns. Landstinget har i samband med införandet av elektronisk fakturahantering totalt sett fått ökade kostnader för dröjsmålsräntor på grund av att alla fakturor måste attesteras och följa flödet i e-flow. Tidigare kunde vissa typer av fakturor (samlingsfakturor) betalas utan att samtliga attestanter faktiskt attesterat fakturan fakturor avseende leasingmoms och 10 fakturor avseende särskild moms. 8

11 Diagram 1, Landstingets kostnader för dröjsmålsränta Utfall kr Dröjsmålsräntor (konto 8540) År Dröjsmålsräntor totalt Exkl Riks- och regionsjukvård Riks- och regionsjukvård Fakturor med dröjsmålsränta avseende riks- och regionsjukvård har ökat. De är ofta sk samlingsfakturor med många attestanter inför betalning. Landstinget har skärpt kraven mot fakturerande sjukhus avseende riks- och regionsjukvård. Idag faktureras remitterande klinik inom Norrbottens läns landsting för kostnader som avser dess patienter och inte som tidigare en faktura per sjukhus. Administrativ service påminner dagligen attestanter om fakturor som är på väg att förfalla. Påminnelser skickas till användarna via e-post. Administrativ service kontrollerar dagligen alla inkomna betalningspåminnelser från leverantörer. Den som tagit första kontakten avseende en påminnelse ansvarar för hela kedjan av kontakter med användaren tills ärendet är avslutat. 6 Uppgifter hämtade ur ekonomisystemet Raindance. 9

12 Vi har granskat tio fakturor med de högsta kostnaderna för dröjsmålsränta under Samtliga fakturor var räntefakturor och avsåg riks- och regionsjukvård. Totalt har landstinget haft dröjsmålsräntor för riks- och regionsjukvård om ca 670 tkr under Vi har konstaterat en förbättring mellan första halvåret 2003 då kostnaderna var 581 tkr jämfört med andra halvåret 87 tkr. Förbättrade rutiner internt samt dialog med leverantören har reducerat kostnaderna. Övriga leverantörer har tillsammans fakturerat dröjsmålsräntor för 160 tkr under föregående år. Vi anser att landstinget bör fortsätta med arbetet att minska förekomsten av samlingsfakturering samt att rutiner för övriga typer av fakturor stramas upp för att minimera den totala mängden kostnader för dröjsmålsräntor. 4.3 NLLs internkontrolluppdrag För att ytterligare stärka den interna kontrollen har landstinget under 2003 utfört två internkontrolluppdrag dels att granska anställdas köptrohet gentemot avtalad leverantör avseende rutiner för beställning av tjänsteresor och sjukresor med tåg och flyg, dels att granska om reglerna för attestering av egna utgifter och redovisning av representation följs. Resultatet från genomförda internkontrolluppdrag har redovisats till landstingsstyrelsen i augusti

13 5. Våra kommentarer Vi har konstaterat att landstinget aktivt arbetar med att effektivisera och kontrollera hanteringen av samtliga leverantörsfakturor. I samband med införandet av elektronisk hantering av leverantörsfakturor har administrationen centraliserats till Administrativ service i Boden. Enhetliga rutiner för flödet och hanteringen av leverantörsfakturor har skapats. Övergripande reglemente och tillämpningsanvisningar är antagna av landstingsfullmäktige respektive landstingsstyrelsen. Våra stickprovskontroller som verifierat dokumenterade och beskrivna rutiner visar att redovisningen av leverantörsfakturor är korrekt. Landstingets möjligheter att följa upp och kontrollera kostnaderna för dröjsmålsräntor har avsevärt förbättras. Vi kan konstatera att kostnaderna för dröjsmålsräntor har ökat efter införandet av elektronisk fakturahantering. Vi anser att landstinget bör fortsätta med arbetet att fortlöpande minska kostnaderna för dröjsmålsräntor. Landstingets manuella arbete med den interna kontrollen som komplement till de maskinella kontrollerna utgör ett bra underlag för god intern kontroll. Vi anser avslutningsvis att landstinget har en tillförlitlig redovisning av leverantörsfakturor samt att den interna kontrollen system och rutiner och deras tillämpning är god. 11

Intern kontroll avseende fakturahantering

Intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport* Intern kontroll avseende fakturahantering Eskilstuna kommun Mars 2008 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund och syfte...3 1.2

Läs mer

Elektronisk fakturahantering

Elektronisk fakturahantering Elektronisk fakturahantering Vad är Elektronisk fakturahantering? Elektronisk fakturahantering som förkortas EFH är en tilläggsfunktion i MONITOR som tillhandahåller systemstöd för att scanna in och elektroniskt

Läs mer

Granskning av interna kontrollen

Granskning av interna kontrollen Revisionsrapport* Granskning av interna kontrollen Landstinget Halland Datum 2006-11-29 Författare Leif Johansson Anita Andersson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Uppdrag...3 2 Syfte och metod...3

Läs mer

System och rutiner 2009

System och rutiner 2009 Revisionsrapport System och rutiner 2009 Smedjebackens kommun April 2010 Robert Heed Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.1 Revisionsfråga...4 2.2 Metod och avgränsning...4 3 Leverantörsfakturahantering...6

Läs mer

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Revisionsrapport Attestrutiner Östhammars kommun Datum: 080918 Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Sammanfattning Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har fått i uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

Fakturaskanning -processen ver 1.1

Fakturaskanning -processen ver 1.1 Fakturaskanning -processen ver 1.1 Faktura ankommer postbox 1. Posthantering 2. Postöppning, sortering, preparering 3. Skanning, tolkning, verifiering 5. Fysisk lagring Klicka på rutan du vill veta mer

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av leverantörsregister. Sollentuna kommun. pwc

Revisionsrapport. Granskning av leverantörsregister. Sollentuna kommun. pwc Revisionsrapport Granskning av leverantörsregister Sollentuna kommun pwc 2012-11-09 Anders Petersson Anders Haglund Projektledare Uppdragsledare Namn förtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner STYRDOKUMENT RIKTLINJE 2017-11-07 DNR: 2007-000183 Antagen av KS den 15 maj 2007 133 Gäller tillsvidare Tillämpningsanvisningar till reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner Inledning...

Läs mer

Intern kontroll inom ekonomiadministrationen

Intern kontroll inom ekonomiadministrationen www.pwc.se Revisionsrapport Malin Liljeblad Emil Forsling Intern kontroll inom ekonomiadministrationen Landstinget Dalarna Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering C4 Energi AB 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och revisionsfråga...2

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering AB Kristianstadsbyggen 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och revisionsfråga...2

Läs mer

Revisionsrapport. Jämtlands läns landsting. Granskning av Rutiner för skanning av fakturor 2004-09-24. Ante Strängby

Revisionsrapport. Jämtlands läns landsting. Granskning av Rutiner för skanning av fakturor 2004-09-24. Ante Strängby Revisionsrapport 2004-09-24 Ante Strängby Granskning av Rutiner för skanning av fakturor Jämtlands läns landsting Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...1 1.1 Sammanfattade

Läs mer

Rutinen fungerar enligt rutinbeskrivning. Rutinen fungerar men behöver utvecklas. Dokumenterad rutinbeskrivning saknas

Rutinen fungerar enligt rutinbeskrivning. Rutinen fungerar men behöver utvecklas. Dokumenterad rutinbeskrivning saknas 1(1) 2016-09-19 : Dröjsmålsränta mån januari-augusti uppgår till 61 tkr. Till detta tillkommer ränta debiterad på nästa faktura från leverantör som i vissa fall konteras tillsammans med den vanliga kostnaden.

Läs mer

Vilma Lisboa April 2010

Vilma Lisboa April 2010 Revisionsrapport Falkenbergs kommun Uppföljning av rapport : Intern kontroll och säkerhet vid elektronisk Vilma Lisboa April 2010 Bakgrund- revisionsfråga- genomförande PricewaterhouseCoopers har på uppdrag

Läs mer

Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor

Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor Revisionsrapport* Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor Februari 2007 Robert Heed Josefin Loqvist Göran Persson-Lingman *connectedthinking INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning och revisionell

Läs mer

REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER

REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER antaget av kommunfullmäktige den 31 maj 2007, 88. 1 Omfattning Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive

Läs mer

Arvika kommun. Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13

Arvika kommun. Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13 ABCD Arvika kommun Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13 201211 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the ABCD Arvika

Läs mer

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Katrineholms kommun 2009-06-11 Oscar Hjelte 2009- - Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning 1 Bakgrund...1 1.1

Läs mer

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Revisionsrapport Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Nynäshamns kommun December 2010 Jonas Eriksson Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 1.1 Syfte och revisionsfråga... 1 1.2 Avgränsning

Läs mer

Intern kontroll i kommunens elektroniska fakturahantering

Intern kontroll i kommunens elektroniska fakturahantering Intern kontroll i kommunens elektroniska fakturahantering Vänersborgs kommun Revisionsrapport November 2010 Kerstin Rosendahl Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Bakgrund... 3 Revisionsfråga...

Läs mer

Elektronisk handel Förstudie: Skanning av leverantörsfakturor

Elektronisk handel Förstudie: Skanning av leverantörsfakturor 1 Revisionsrapport* Elektronisk handel Förstudie: Skanning av leverantörsfakturor Landstinget Halland 2006-10-23 Rolf Aronsson *connectedthinking 2 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING AV SYNPUNKTER...3

Läs mer

Attestreglemente för Borgholms kommun

Attestreglemente för Borgholms kommun Attestreglemente för Borgholms kommun 1. Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagts eller åtagit sig

Läs mer

Offentlig sektor KPMG AB 2014-06-10 6 sidor

Offentlig sektor KPMG AB 2014-06-10 6 sidor Avesta Kommun Rapport avseende granskning av hantering av moms Offentlig sektor KPMG AB 6 sidor Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 2 4. Metod 2 5. Avgränsning 2 6. Genomförande 2 7. Avdrag

Läs mer

Granskning av landstingets regler och rutiner för attestering av leverantörsfakturor och löner

Granskning av landstingets regler och rutiner för attestering av leverantörsfakturor och löner Granskning av landstingets regler och rutiner för attestering av leverantörsfakturor och löner Rapport nr 8/2013 Oktober 2013 Jonas Hansson, Revisor, revisionskontoret Innehåll 1. Sammanfattande analys...

Läs mer

Revisionsrapport Leverantörsfakturor Sundsvalls kommun Anneth Nyqvist Maj 2015

Revisionsrapport Leverantörsfakturor Sundsvalls kommun Anneth Nyqvist Maj 2015 www.pwc.se Revisionsrapport Anneth Nyqvist Leverantörsfakturor Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Syfte och revisionsfråga...

Läs mer

Riktlinjer till reglemente för attest av ekonomiska transaktioner

Riktlinjer till reglemente för attest av ekonomiska transaktioner 1 (5) Typ: Riktlinjer Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.0 Fastställd: KF 2009-09-16, 64 Uppdateras: av ekonomiska transaktioner Paragrafen efter rubriken är hänvisning till reglementet för attest

Läs mer

INTERN KONTROLL AV Regionstyrelsen (Regionstyrelsen/Regionala Utvecklingsnämnden/Personalnämnden) RAPPORT 2015

INTERN KONTROLL AV Regionstyrelsen (Regionstyrelsen/Regionala Utvecklingsnämnden/Personalnämnden) RAPPORT 2015 Region Skåne 2015 Gemensam Servicefunktion KC Ekonomi INTERN KONTROLL AV Regionstyrelsen (Regionstyrelsen/Regionala Utvecklingsnämnden/Personalnämnden) RAPPORT 2015 http://www.skane.se/ Inledning Inom

Läs mer

Reglemente. Attest och kontroll av ekonomiska transaktioner. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2009-09-23

Reglemente. Attest och kontroll av ekonomiska transaktioner. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2009-09-23 Reglemente Attest och kontroll av ekonomiska transaktioner Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2009-09-23 Datum: 2012-01-24 Dnr: Sida: 2 (10) Reglemente för attest och kontroll av ekonomiska

Läs mer

Revisionsrapport. Norrbottens läns landsting. Granskning av Patientnämnden. Februari Ellinor Nybom Granskning av ansvarsutövande 2003

Revisionsrapport. Norrbottens läns landsting. Granskning av Patientnämnden. Februari Ellinor Nybom Granskning av ansvarsutövande 2003 Revisionsrapport Februari 2004 Granskning av Patientnämnden Ellinor Nybom Granskning av ansvarsutövande 2003 Norrbottens läns landsting Innehållsförteckning 1. Uppdrag, revisionsfråga och metod... 1 2.

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

WebAveny Elektronisk attest

WebAveny Elektronisk attest E t t e k o n o m i s y s t e m a n p a s s at för Svenska kyrkans verksamhet WebAveny Elektronisk attest Elektronisk attest WebAveny är ett alternativt gränssnitt som gör delar av Aveny tillgängligt via

Läs mer

F22 Attestant INNEHÅLL. Karolinska Institutet

F22 Attestant INNEHÅLL. Karolinska Institutet F22 Attestant INNEHÅLL 1 Generellt...1 1.1 Beskrivning av rutinen...1 1.1.1 Koppling till övriga rutiner...1 1.1.2 Navigationsväg...1 1.1.3 Arbetsflödet...1 2 Ansvar attestant...2 3 Attestera faktura...3

Läs mer

Intern kontroll av leverantörsfakturor och andra betalningar

Intern kontroll av leverantörsfakturor och andra betalningar Revisionsrapport Intern kontroll av leverantörsfakturor och andra betalningar Pajala kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor mars 2012 Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning 1 1.1. Bakgrund

Läs mer

Rutiner och intern kontroll vid ansökan om särskild ersättning

Rutiner och intern kontroll vid ansökan om särskild ersättning Revisionsrapport Rutiner och intern kontroll vid ansökan om särskild ersättning Marks kommun November 2009 Henrik Bergh Innehållsförteckning 1 Uppdrag och genomförande... 3 2 Bakgrund... 3 3 Revisionsfråga...

Läs mer

LS 93/07. Attestreglemente. Lednings- och verksamhetsstöd Bilaga 1. Landstingsstyrelsen. Bakgrund

LS 93/07. Attestreglemente. Lednings- och verksamhetsstöd Bilaga 1. Landstingsstyrelsen. Bakgrund Lednings- och verksamhetsstöd Bilaga 1 LS 93/07 DATUM DIARIENR Susanne Gårdö 2007-06-18 LS-LED07-316 Landstingsstyrelsen Attestreglemente Bakgrund Landstingsfullmäktige har i 103/02 beslutat om regler

Läs mer

Debiteringsrutiner Taxe- och avgiftsnämnden

Debiteringsrutiner Taxe- och avgiftsnämnden Revisionsrapport Debiteringsrutiner Taxe- och avgiftsnämnden Hallsbergs kommun 2010-04-08 Oscar Hjelte 2010-04-08 Lars Wigström Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2 Revisionsfråga...1

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering Kristianstads Renhållnings AB 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och

Läs mer

Interna kontrollen Primärvårdsnämnden i Varberg 2004-10-06

Interna kontrollen Primärvårdsnämnden i Varberg 2004-10-06 REVISIONSRAPPORT Interna kontrollen Primärvårdsnämnden i Varberg Anita Andersson Leif Johansson 2004-10-06 Innehållsförteckning 1. Inledning...3 1.1 Uppdraget...3 1.2 Bakgrund...3 1.3 Syfte och metod...3

Läs mer

Rapport intern kontroll 2016

Rapport intern kontroll 2016 Rapport Dnr: 2016/13 2017-01-27 Kommunstyrelsen Rapport intern kontroll 2016 Bakgrund och sammanfattning Enligt reglementet för internkontroll ska varje nämnd årligen anta en plan för granskning samt uppföljning

Läs mer

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Revisionsrapport Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Solna stad April 2010 Josefin Loqvist 2010-04 Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Tillämpningsanvisning till Attestreglemente

Tillämpningsanvisning till Attestreglemente Besöksadress: Postadress: Telefon: Webb: www.ange.se Datum: 2015-02-03 Tillämpningsanvisning till Attestreglemente Antaget av kommunstyrelsen den 3 februari 2015 Postadress Besöksadress Webb Telefon Bankgiro

Läs mer

Granskning av elektronisk fakturahantering (EFH)

Granskning av elektronisk fakturahantering (EFH) Granskning av elektronisk fakturahantering (EFH) KPMG Antal sidor: 18 Bilagor: 2 Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Vårt uppdrag 1 1.2 Avgränsning 1 1.3 Granskningens genomförande 1 2. Sammanfattning 2 3. Bedömning

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Interna kontrollen. Primärvårdsnämnden i Falkenberg. Anita Andersson Leif Johansson

REVISIONSRAPPORT. Interna kontrollen. Primärvårdsnämnden i Falkenberg. Anita Andersson Leif Johansson REVISIONSRAPPORT Interna kontrollen Primärvårdsnämnden i Falkenberg Anita Andersson Leif Johansson 2005-06-14 Innehållsförteckning 1. Inledning...3 1.1 Uppdraget...3 1.2 Bakgrund...3 1.3 Syfte och metod...3

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19

ATTESTREGLEMENTE 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19 ATTESTREGLEMENTE 1 Bakgrund och syfte Attestreglementet ingår som en del i kommunens internkontroll. Internkontrollens huvudsakliga syfte är att förbättra effektiviteten

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN

ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1(5) ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1 Omfattning För att upprätthålla en god intern kontroll krävs bl.a. ändamålsenliga regelverk och rutiner för kontroll av verifikationer. Kontroller i enlighet med

Läs mer

1. Sammanfattning sid 2. 2. Inledning/ utfört arbete sid 2. 2.1 Leverantörsfakturor sid 3. 2.2 Leverantörsfakturor som överstiger 100 000 kronor sid 3

1. Sammanfattning sid 2. 2. Inledning/ utfört arbete sid 2. 2.1 Leverantörsfakturor sid 3. 2.2 Leverantörsfakturor som överstiger 100 000 kronor sid 3 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning sid 2 2. Inledning/ utfört arbete sid 2 2.1 Leverantörsfakturor sid 3 2.2 Leverantörsfakturor som överstiger 100 000 kronor sid 3 2.3 Leverantörsfakturor som har

Läs mer

Reglemente för attest

Reglemente för attest Reglemente för attest Antagen av kommunfullmäktige, 2006-10-30, 67 Sidan 1 Attestreglemente för Vara kommun 1 Tillämpningsområde Reglementet omfattar kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunrevisionen har under hösten 2004 granskat rubricerade rutiner. Revisionsrapport har upprättats i september månad, bilaga.

Kommunstyrelsen. Kommunrevisionen har under hösten 2004 granskat rubricerade rutiner. Revisionsrapport har upprättats i september månad, bilaga. 2004-10-13 Kommunstyrelsen Revisionsrapport, september 2004, efter granskning av rutinerna för återsökning av statsbidrag för förhöjda kostnader vid inköp av momsbefriade tjänster Kommunrevisionen har

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av verifikationer och utbetalningsrutiner

Revisionsrapport Granskning av verifikationer och utbetalningsrutiner Revisorerna i Kmunstyrelsen För känned: Kmunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Granskning av verifikationer och utbetalningsrutiner Revisionen har via KPMG genfört en granskning av rutinerna för verifikationshantering

Läs mer

Utfärdad/ändrad Beslut, datum, paragraf Diarienr Gäller fr o m Avd Sida. ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE

Utfärdad/ändrad Beslut, datum, paragraf Diarienr Gäller fr o m Avd Sida. ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE RAGUNDA KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Utfärdad/ändrad Beslut, datum, paragraf Diarienr Gäller fr o m Avd Sida. Ändrad Kf 2006-10-05, 48 2006/755 002 2006-10-05 11 ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE 1 Tillämpningsområde

Läs mer

GNESTA gh i KOMMUN -X

GNESTA gh i KOMMUN -X GNESTA gh i KOMMUN -X Gnesta kommun Ink: 2014-10 - 2 9 Dnr För handläggning: 2014-10-29 Revisionsskrivelse Barn- och utbildningsnämnden För kännedom Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Revisionsrapport:

Läs mer

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING 2009-05-14 ExFlow är en tilläggsapplikation för Microsoft Dynamics NAV som effektiviserar och rationaliserar hanteringen av leverantörsfakturor och inköp.

Läs mer

www.hassleholm.se S Attestregler Policy Diarienummer: Fastställt den: 2015- - Fastställt av: Kommunfullmäktige För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För uppföljning ansvarar: Ekonomiavdelningen Dokumentet

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern Fastställda av KS 144 2012-05-15 1(6) Sten-Inge Lilja sten-inge.lilja@bengtsfors.se till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern E-post Telefon Fax Hemsida Bengtsfors

Läs mer

Revisionsrapport. Gotlands kommun. Intern kontroll vid handläggning av bostadsanpassningsbidrag. Mats Renborn 2009-09-24

Revisionsrapport. Gotlands kommun. Intern kontroll vid handläggning av bostadsanpassningsbidrag. Mats Renborn 2009-09-24 Revisionsrapport Gotlands kommun Intern kontroll vid handläggning av bostadsanpassningsbidrag Mats Renborn 2009-09-24 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1. SAMMANFATTNING...2 2. UPPDRAG...3 3. RESULTAT AV GRANSKNINGEN...4

Läs mer

Attestreglemente för Tierps kommun

Attestreglemente för Tierps kommun Attestreglemente för Tierps kommun Dokumenttyp Regler/reglemente Gäller för Kommunstyrelsens verksamheter Fastställd av Kommunstyrelsen 115/2016 Dokumentansvarig Conny Rönnholm Diarienummer 2016:677 Gäller

Läs mer

Region Skåne. Inköps- och attestrutinen. Insert Picture. November 2005. 2005 Deloitte All rights reserved.

Region Skåne. Inköps- och attestrutinen. Insert Picture. November 2005. 2005 Deloitte All rights reserved. Region Skåne s- och attestrutinen Insert Picture November 00 00 Deloitte All rights reserved. Kostnader Beskrivning av inköpsrutin Huvudbok Processing Accounts Payable Utbetalning Kassa bank Kostnader

Läs mer

Revidering av attestreglemente och tillämpningsanvisningar

Revidering av attestreglemente och tillämpningsanvisningar 1(2) 2013-03-15 LJ2013/426 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Revidering av attestreglemente och tillämpningsanvisningar Bakgrund Med början våren 2013 kommer successivt system med elektronisk

Läs mer

ExFlow AX. Produktbroschyr för ExFlow AX Elektronisk hantering av leverantörsfakturor för Microsoft Dynamics AX Datum: 2009-10-26

ExFlow AX. Produktbroschyr för ExFlow AX Elektronisk hantering av leverantörsfakturor för Microsoft Dynamics AX Datum: 2009-10-26 ExFlow AX Produktbroschyr för ExFlow AX Elektronisk hantering av leverantörsfakturor för Microsoft Dynamics AX Datum: 2009-10-26 Innehåll Översikt... 2 Import av fakturor... 4 Matchning mot inköpsorder...

Läs mer

Revisionsrapport Intern kontroll i redovisning och administrativa system: Leverantörsfakturor

Revisionsrapport Intern kontroll i redovisning och administrativa system: Leverantörsfakturor www.pwc.se Revisionsrapport Gun-Britt Alnefelt, Cert. kommunal revisor Himn Dagemir Intern kontroll i redovisning och administrativa system: Leverantörsfakturor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Riktlinjer för attest av ekonomiska transaktioner

Riktlinjer för attest av ekonomiska transaktioner 1 (6) Typ: Riktlinjer Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: 2014-11-18, KS 244 Uppdateras: 2017 Innehållsförteckning 1. Giltighet 2. Övergripande principer 3. Attestantens uppgift och ansvar

Läs mer

Riktlinjen trädde i kraft den 1 januari 1997 enligt beslut i kommunfullmäktige den 19 december 1996, 161.

Riktlinjen trädde i kraft den 1 januari 1997 enligt beslut i kommunfullmäktige den 19 december 1996, 161. Riktlinje 2014-01-27 Attestreglemente för Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS 2013/0267-8 Riktlinjen trädde i kraft den 1 januari 1997 enligt beslut i kommunfullmäktige den 19 december 1996,

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING

FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING Attestreglemente Omfattning 1 Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av mervärdesskatt. Tierp kommun. Maj 2010. Åsa Sandgren

Revisionsrapport. Granskning av mervärdesskatt. Tierp kommun. Maj 2010. Åsa Sandgren Revisionsrapport Granskning av mervärdesskatt Tierp kommun Maj 2010 Åsa Sandgren Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...3 2. Uppdrag...5 2.1. Metod och avgränsning...6 3. Kort information om momskompensation

Läs mer

UTBILDNING I EFH/AGRESSO. (EFH Elektronisk Fakturahantering)

UTBILDNING I EFH/AGRESSO. (EFH Elektronisk Fakturahantering) UTBILDNING I EFH/AGRESSO (EFH Elektronisk Fakturahantering) Beställningsreferens Vid beställning skall du ange ditt kth.se användarnamn och skolkod så att du får det som referens på fakturan. Exempel:

Läs mer

Samir Sandberg Åsa Sandgren

Samir Sandberg Åsa Sandgren Revisionsrapport Granskning av rutiner för momsredovisning Tyresö Kommun Samir Sandberg Åsa Sandgren Granskning av rutiner för momsredovisning Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer....

Läs mer

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013 Växjö Kommun Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2013 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 1.1 SYFTE OCH METOD... 2 2. ALLMÄNNA REVISIONSÅTGÄRDER...

Läs mer

F21 - Godkännare INNEHÅLL. Karolinska Institutet

F21 - Godkännare INNEHÅLL. Karolinska Institutet F21 - Godkännare INNEHÅLL 1 Generellt...1 1.1 Beskrivning av rutinen...1 1.1.1 Koppling till övriga rutiner...1 1.1.2 Navigationsväg...1 1.1.3 Arbetsflödet...1 2 Ansvar godkännare...2 3 Godkänna fakturor...3

Läs mer

Granskning av leverantörsfakturor

Granskning av leverantörsfakturor Revisionsrapport Granskning av leverantörsfakturor Eslövs kommun Februari 2008 Anna Eriksson Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Syfte och genomförande...3 2 Kommunens regler/anvisningar...4

Läs mer

Granskning av Jönköpings kommuns rutin för skanning av leverantörsfakturor

Granskning av Jönköpings kommuns rutin för skanning av leverantörsfakturor Granskning av Jönköpings kommuns rutin för skanning av leverantörsfakturor Elisabet Håkansson Januari 2006 Innehållsförteckning 1. Inledning sidan 2 2. Syfte/metod sidan 2 3. Rutin elektronisk hantering

Läs mer

S Attestregler Regler

S Attestregler Regler www.hassleholm.se S Attestregler Regler Diarienummer: 2015/586 040 Fastställt den: 2015-12-14 182 Fastställt av: Kommunfullmäktige För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För uppföljning ansvarar: Ekonomiavdelningen

Läs mer

Attestreglemente för Uppsala kommuns nämnder

Attestreglemente för Uppsala kommuns nämnder Attestreglemente för Uppsala kommuns nämnder Ett organiserande dokument som kommunfullmäktige fattade beslut om 2016-10-03 Attestreglemente Kommunfullmäktige 2016-10-03 1 (4) 1 Reglementets omfattning

Läs mer

Revisionsrapport. Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Inger Hansén Viveca Karlsson

Revisionsrapport. Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Inger Hansén Viveca Karlsson Revisionsrapport Löpande granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner vid Kostnämnden Landstinget Västmanland Inger Hansén Viveca Karlsson 18 mars 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande

Läs mer

Anvisningar för resor, kurser, konferenser och representation samt ersättning för utlägg vid Kommunstyrelseförvaltningen.

Anvisningar för resor, kurser, konferenser och representation samt ersättning för utlägg vid Kommunstyrelseförvaltningen. 10 januari 2007 Bilaga till riktlinjer för resor, kurser, konferenser och representation Anvisningar för resor, kurser, konferenser och representation samt ersättning för utlägg vid Kommunstyrelseförvaltningen.

Läs mer

NEXT e-invoice. Elektronisk fakturahantering. Rutinbeskrivning

NEXT e-invoice. Elektronisk fakturahantering. Rutinbeskrivning NEXT e-invoice Elektronisk fakturahantering Rutinbeskrivning Innehåll Inställningar... 3 Roller... 3 Rutinbeskrivning... 4 Flöde... 4 Vyer... 5 Inkomna ej färdigbehandlade... 5 Reklamationer... 5 Felaktig/saknad

Läs mer

Att betalning sker vid rätt tidpunkt. Att transaktionen är rätt konterad

Att betalning sker vid rätt tidpunkt. Att transaktionen är rätt konterad HAPARANDA STAD 01-05-02 ATTESTREGLEMENTE Omfattning 1 Detta reglemente gäller för Haparanda stads samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som staden

Läs mer

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2015 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION LÄNSSJUKVÅRDEN

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2015 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION LÄNSSJUKVÅRDEN För kännedom Landstingsstyrelsen Landstingsdirektör Jan Grönlund Ekonomidirektör Nicholas Prigorowsky Samlad Redovisning Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Hälso- och sjukvårdschef Jörgen Striem Ekonomichef

Läs mer

Sortera post - Centralt

Sortera post - Centralt Extern Centralt Vaktmästeri Förvaltning Sortera post - Centralt Skicka fakturor via internpost (Lev. Skickat fel) Osorterad post Tömma postboxen (samtliga lev.fakt hänvisas till boxen) Utsorterad post

Läs mer

Attestreglemente för Region Skåne

Attestreglemente för Region Skåne Attestreglemente för Region Skåne 1 Syfte Detta attestreglemente syftar till att vidmakthålla en hög säkerhetsnivå och god ekonomisk hushållning vad avser hanteringen av Region Skånes resurser. Regionens

Läs mer

Kommunal författningssamling för. Östra Göinge kommun

Kommunal författningssamling för. Östra Göinge kommun Kommunal författningssamling för Östra Göinge kommun Nr 25 Dnr KS 2010/806.003 Antaget av KS 2010-09-08, 124 Reglemente för kontroll av verifikationer 1 Omfattning och målsättning Detta reglemente gäller

Läs mer

Ekonomiavdelningen 2009-10-19 1(5) REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I VÄRNAMO KOMMUN

Ekonomiavdelningen 2009-10-19 1(5) REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I VÄRNAMO KOMMUN Ekonomiavdelningen 2009-10-19 1(5) REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I VÄRNAMO KOMMUN 1 Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner (kassaverifikationer, fakturautbetalningar,

Läs mer

Granskning av fakturahanteringen. Trelleborgs kommun

Granskning av fakturahanteringen. Trelleborgs kommun www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av fakturahanteringen Emelie Lönnblad Revisionskonsult 1. Sammanfattning har fått i uppdrag av Trelleborg kommuns revisorer att genomföra en granskning av styrelse

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor

Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor Dnr: Rev 33-2012 Genomförd av: Revisionsenheten Thomas Vilhelmsson Vilhelm Rundquist Behandlad av Revisorskollegiet den 19 februari 2014 1 Innehåll 1 Sammanfattning...

Läs mer

Beslutsattest omfattar följande moment:

Beslutsattest omfattar följande moment: 1 (3) 9:0 ATTESTREGLEMENTE 1 Tillämpningsområde Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning och medel som kommunen ålagts eller åtagit

Läs mer

Attesträtt och utanordnare för patientnämndens förvaltning år 2015

Attesträtt och utanordnare för patientnämndens förvaltning år 2015 Handläggare: Louise Skantze 1 (2) PAN 2015-09-17 P 11 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-08-11 PaN A1411-00276-55 Attesträtt och utanordnare för patientnämndens förvaltning år 2015 Ärendet Patientnämnden utser varje

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av momshantering Trelleborgs kommun

Revisionsrapport Granskning av momshantering Trelleborgs kommun Revisionsrapport Granskning av momshantering Trelleborgs kommun Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Mats Andersson, Risk Manager Henrik Friang, Risk Manager September 2011 Innehållsförteckning

Läs mer

Reglemente för kontroll av verifikationer attestreglemente Antaget av kommunfullmäktige 2006-12-18, 81

Reglemente för kontroll av verifikationer attestreglemente Antaget av kommunfullmäktige 2006-12-18, 81 Kommunal författningssamling Reglemente för kontroll av verifikationer attestreglemente Antaget av kommunfullmäktige 2006-12-18, 81 Omfattning 1 Detta reglemente gäller för kommunens samtliga verifikationer,

Läs mer

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2013 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION LÄNSSJUKVÅRDEN

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2013 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION LÄNSSJUKVÅRDEN För kännedom Länssjukvårdsnämnden Landstingsdirektör Jan Grönlund Ekonomidirektör Nicholas Prigorowsky Sektionschef Samlad Redovisning Maria Hultman Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Hälso- och sjukvårdschef

Läs mer

Attestordning för Region Halland

Attestordning för Region Halland 01054 1(1) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2015-01-23 RS140379 Anne Conradsson, Ekonom Avdelningen för styrning och uppföljning Regionstyrelsen Attestordning för Region Halland Förslag

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till attestreglemente

Tillämpningsanvisningar till attestreglemente Sida 1/8 Tillämpningsanvisningar till attestreglemente Ansvar Kommunfullmäktige har det övergripande ansvaret för kommunen och fastställer attestreglementet. Kommunstyrelsens förvaltning ekonomichefen

Läs mer

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1(8) TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1 Omfattning Med ekonomiska händelser avses alla förändringar i storleken och sammansättningen av förmögenheten som beror på ekonomiska

Läs mer

Jönköpings kommun Uppföljning av tidigare granskning avseende mervärdesskatt. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Jönköpings kommun Uppföljning av tidigare granskning avseende mervärdesskatt. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Jönköpings kommun Uppföljning av tidigare granskning avseende mervärdesskatt Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 2 1. Inledning...

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Revisorernas granskning av den interna kontrollen, Landstinget Halland

Tjänsteskrivelse. Revisorernas granskning av den interna kontrollen, Landstinget Halland G Landstinget Halland Tjänsteskrivelse (W t'a&a asa&i5 ht q 01031 Datum Diarienummer 2007-02-12 Ls070056 Konsult & stöd Mats Dahlgren, redovisningschef Ekonomiavdelningen Tfn 035-13 48 60 mats.dahlgren

Läs mer

Attestreglemente Reviderat 2012 KS12.185

Attestreglemente Reviderat 2012 KS12.185 Reviderat 2012 KS12.185 2012-03-27 Marina Skyldberg Innehåll 1 Inledning 5 2 Attestreglemente 6 2.1 Omfattning...6 2.2 Huvudregler...6 2.3 Ansvar...6 2.3.1 Kommunfullmäktige...6 2.3.2 Kommunstyrelsen...6

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Tekniska nämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se www.komrev.se Sammanfattning

Läs mer

Granskning av hantering av leverantörsfakturor

Granskning av hantering av leverantörsfakturor Revisionsrapport Nicklas Samuelsson Madeleine Grubbström Sandra Volter Granskning av hantering av leverantörsfakturor Region Gotland 2013-12-11 Granskning av hantering av leverantörsfakturor Innehållsförteckning

Läs mer

Katrineholms kommuns författningssamling

Katrineholms kommuns författningssamling Kommunstyrelsens handling nr 38/2008 Katrineholms kommuns författningssamling Reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner Antaget av kommunfullmäktige 1992-02-24, 86 Reviderat av kommunfullmäktige

Läs mer

Landstinget i Kalmar Län. Granskning av betalningsrutiner

Landstinget i Kalmar Län. Granskning av betalningsrutiner Landstinget i Kalmar Län Granskning av betalningsrutiner Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund och syfte...3 2.2. Revisionskriterier...3 2.3. Ansvarsprövningens grunder...4 2.4.

Läs mer