Intern kontroll inom ekonomiadministrationen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Intern kontroll inom ekonomiadministrationen"

Transkript

1 Revisionsrapport Malin Liljeblad Emil Forsling Intern kontroll inom ekonomiadministrationen Landstinget Dalarna

2 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning Inledning Bakgrund Uppdrag och revisionsfrågor Metod och avgränsning Granskningsresultat Dokumenterade rutiner och styrdokument Kommentarer Leverantörsfakturahantering Inscanning Attest Ekonomiadministration Inyett AB Identifierade kontroller Kommentarer och rekommendationer Kundfakturering Fakturering Krav Identifierade kontroller Kommentarer och rekommendationer Internkontrollplan Landstinget Dalarna

3 1. Sammanfattning och revisionell bedömning På uppdrag av Landstinget Dalarnas förtroendevalda revisorer har granskat den interna kontrollen inom ekonomiadministrationen. Granskningen syftar till att bedöma om rutiner, system och arbetssätt, när det gäller landstingets ekonomiska redovisning, är ändamålsenliga och säkerställer en rättvisande redovisning av resultat och ekonomisk ställning. Revisionsfrågan som skall besvaras är: Finns ändamålsenliga kontroller inom ekonomiadministrationen för att säkerställa en tillförlitlig ekonomisk rapportering och är dessa kontroller tillräckliga? Denna besvaras genom följande kontrollfrågor: Vilka är nyckelkontrollerna? Är kontrollerna tillräckliga? Fungerar kontrollerna på ett ändamålsenligt sätt? Vi bedömer att landstingsstyrelsen i huvudsak har säkerställt en tillräcklig intern kontroll avseende granskade processer inom landstingets ekonomiadministration. Vi redogör dock för vissa brister och förbättringsområden i rapporten och som sammanfattas nedan; - Beloppsgränser finns för attestanter vid elektroniska beställningar men inte vid attest av övriga leverantörsfakturor. Vi rekommenderar att man inför beloppsgränser även i attestinstruktionen för leverantörsfakturor och att detta är kopplat i Basware. - Kundfaktureringen är till övervägande del helt automatiserad. Detta ställer stora krav på att data i försystemen är korrekta när fakturering ska ske. I dagsläget har man inte någon kontroll på ekonomiadministrationen av att faktureringen blir komplett. Vi rekommenderar att signallistor tas fram för att få indikationer på om systemen levererar fullständig information. - Inget område i den gemensamma internkontrollplanen eller i Central förvaltnings internkontrollplan för 2013 innefattar någon av nyckelprocesserna inom ekonomiadministrationen. Landstinget Dalarna 1 av 11

4 2. Inledning 2.1. Bakgrund En av revisorernas uppgifter enligt kommunallagen 9 kap 9 är att utröna om räkenskaperna är rättvisande och om den kontroll som görs inom nämnderna är tillräcklig. I kommunallagen nämns att all verksamhet skall granskas årligen. Löpande granskning av intern kontroll i system och rutiner är en breddgranskning och skall täcka in så många förvaltningar som möjligt. Mot bakgrund av ovan samt genomförd risk- och väsentlighetsanalys har Landstinget Dalarnas revisorer givit i uppdrag att granska den interna kontrollen inom ekonomiadministrationen. Som ett led i granskningen av Landstinget Dalarnas räkenskaper kommer granskning ske av den interna kontrollen inom ekonomiadministrationen. Intern kontroll är en process som utformas för att ge en rimlig försäkran om att Landstinget Dalarnas mål uppnås inom följande områden: Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet Tillförlitlig finansiell rapportering Tillförlitlig rapportering och information om verksamheten Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm. Utgångspunkt i granskningen är landstingets nyckelkontroller inom ekonomiadministrationen. kommer att granska och bedöma ändamålsenligheten i dessa nyckelkontroller samt bedöma om kontrollerna är tillräckliga Uppdrag och revisionsfrågor Granskningen syftar till att bedöma om rutiner, system och arbetssätt, när det gäller landstingets ekonomiska redovisning, är ändamålsenliga och säkerställer en rättvisande redovisning av resultat och ekonomisk ställning. Revisionsfrågan som skall besvaras är: Finns ändamålsenliga kontroller inom ekonomiadministrationen för att säkerställa en tillförlitlig ekonomisk rapportering och är dessa kontroller tillräckliga? Denna besvaras genom följande kontrollfrågor: Vilka är nyckelkontrollerna? Är kontrollerna tillräckliga? Landstinget Dalarna 2 av 11

5 Fungerar kontrollerna på ett ändamålsenligt sätt? 2.3. Metod och avgränsning Avgränsning och inriktning sker efter en bedömning av väsentlighet och risk för felaktigheter i räkenskaperna. Granskningen avgränsas till att omfatta processerna kundfakturering, leverantörsfakturor och utbetalningar. Lönehanteringen kommer inte att omfattas av denna granskning då det genomfördes en separat granskning av denna process under Vidare kommer granskningen inte omfatta kontroll av avtalstrohet avseende inköp och inte heller granskning av försystemen till Raindance avseende kundfakturering. I detta fall kommer granskningen att fokusera på området tillförlitlig ekonomisk rapportering. Granskning och bedömning av den interna kontrollen kommer att utföras för ett urval processer inom ekonomiadministrationen, vilka nämns ovan. kommer att identifiera nyckelkontroller inom ovanstående områden för vidare granskning. Granskningen utförs i samarbete med nyckelpersoner inom ekonomiadministrationen. Granskningen sker genom intervjuer, dokumentgranskning och granskning av räkenskapsmaterial. Landstinget Dalarna 3 av 11

6 3. Granskningsresultat 3.1. Dokumenterade rutiner och styrdokument Följande styrdokument/rutinbeskrivningar har inhämtats och granskats: - Landstinget Dalarnas Internkontrollplan 2013 och dess uppföljning per januari Attestinstruktioner för elektroniska beställningar inom Landstinget Dalarna ( ) - Attestinstruktioner för leverantörsfakturor inom Landstinget Dalarna ( ) - Rutin för bokning av ankomstregistrerade leverantörsfakturor ( ) - Checklista kontroller innan ny leverantör lämnas för upplägg - Checklista vid överföring leverantörsfakturor från IP till RD - Faktura ej i flöde - Koll av IP-Jobb - Avstämning konto 2418 Leverantörsreskontran i Raindance - Rutiner Raindance (systemförvaltare) - Attest återbetalning KR - Justering betalningsdifferenser - Utländska patienter med kreditsaldo Kommentarer Vi bedömer att rutinbeskrivningar och styrdokument finns avseende de identifierade kontrollerna som utförs, se avsnitt och Dock framgår inte i dokumenten när de är framtagna vilket gör att det kan finnas ett uppdateringsbehov. Innehållet bedöms dock överensstämma i all väsentlighet mot de beskrivningar vi erhållit genom intervjuer. Landstinget Dalarna 4 av 11

7 3.2. Leverantörsfakturahantering Inscanning Samtliga leverantörsfakturor scannas av Recall AB Östersund vilket sker dagligen. Därefter förs fakturorna över via fil in i Basware/IP och systemförvaltarna på Landstinget Dalarna får då ett mail från Recall att filen har gått. Varje leverantörsfaktura ska vara märkt med ett kostnadsställe som är kopplat till en mottagare i systemet. Vid inläsning av filen in i Basware går därför fakturan med automatik till den mottagare som är kopplad till kostnadsstället på fakturan. I de fall märkning saknas eller att leverantören saknas i registret stannar fakturan i systemet och åtgärd krävs för att den ska komma vidare i flödet. I de fall leverantören saknas så skriver reskontrateamet ut fakturan, stämmer av att angivet bankgiro och postgiro är leverantörens, kontrollerar att leverantören angivit att den har F-skattsedel samt kontrollerar mot register om det är en bluffleverantör. Dessa underlag lämnas sedan till kassateamet som lägger upp leverantören i Raindance. Basware uppdateras sedan med automatik och fakturan kan då komma vidare i flödet. Om märkning saknas på fakturan, det vill säga kostnadsställe är inte angivet, korrigerar reskontrateamet detta direkt i Basware. Därefter går fakturan vidare till registrerad mottagare Attest Attestinstruktioner finns upprättade både avseende elektroniska beställningar och avseende leverantörsfakturor. Där framgår definitionen av attest, vilka kontroller som skall genomföras i samband med attest, att det inte är tillåtet att attestera egna utgifter samt att samma person inte får både leveransattestera och slutattestera. När det gäller elektroniska beställningar finns även beloppsgränser reglerade i attestinstruktionen. Efter överföring av filen med fakturor från Recall in i Basware går fakturorna genom sin märkning till registrerad mottagare. Mottagaren skickar sedan fakturan vidare för leveransgodkännande och slutligen går fakturan till slutattestering. I systemet finns spärrar så att slutattest inte kan genomföras av någon som inte har den behörigheten. Det finns också spärrar som gör att det inte är möjligt att både leveransgodkänna samt slutattestera. Attestanter läggs upp av systemförvaltarna med mail från verksamhetschef som underlag. Systemet uppdateras två gånger per dygn och underlagen sparas. Under hösten 2013 gjordes en genomgång av samtliga attestanter för att säkerställa att rätt behörigheter är registrerade i systemet. Detta är en kontroll som framöver ska göras årligen. Efter slutattest av fakturan får den status Färdig för överföring i Basware. Landstinget Dalarna 5 av 11

8 Ekonomiadministration När fakturan får status enligt ovan så krävs åtgärder av administratörerna på ekonomikontoret innan överföring till Raindance. Reskontrateamet går igenom samtliga leverantörsfakturor innan de förs över till affärssystemet Raindance. Följande kontrolleras: - Fakturan är ställd till Landstinget - Periodisering - Investering - Representation, krav på bilaga finns vid representation, administratören kontrollerar att den innehåller rätt uppgifter - Rimlighetsbedömning av innehåll och kontering När fakturorna är kontrollerade går dessa över till Raindance via fil. I samband med överföringen som sker dagligen genererar systemet tre olika signallistor, Ankomstlista, Makuleringslista och IPSlu (slutkontering). Administratören går igenom listorna och kontrollerar de eventuella felmeddelanden som framgår av listorna. Dessa signeras och sparas. Betalning av leverantörsfakturor görs dagligen. Betalfil till banken skapas av systemförvaltarna innehållande de fakturor som är färdigattesterade, definitiva fakturor som har förfallodag inom valt betalningsintervall. Därefter går filen till banken via krypterad fil. En återredovisningsfil erhålls från banken och bokföring sker av betalningarna då denna fil blir inläst. Fakturan byter då status till HBET istället för DEFö ATT. Systemförvaltarna kontrollerar varje vecka fakturor med status DEFö ATT för att säkerställa att skickade betalningar blir registrerade. Reskontra i Raindance och bokföringen uppdateras med automatik då överföring från Basware sker och betalningsfil skickas. Avstämning mellan huvudbok och reskontra sker minst månadsvis och dokumenteras Inyett AB Landstinget Dalarna anlitar från och med januari 2014 Inyett AB för att genom deras tjänster ytterligare förstärka sin interna kontroll avseende leverantörsfakturor och utbetalningar. Tjänsterna används exempelvis i samband med att ny leverantör ska registreras. Då kan de genom Inyett kontrollera att uppgifterna avseende leverantören är korrekta och att det inte rör sig om en bluffaktura. Detta är kontroller som man även tidigare gjort men nu får de informationen samlat på ett ställe. Tjänsterna används också i samband med utbetalning. När betalfilen skickas genomsöks den av Inyett som då signalerar om beloppen exempelvis avviker från Landstinget Dalarna 6 av 11

9 historik, om leverantören har försatts i konkurs, om dubbelbetalning är registrerad, om leverantören saknar F-skattsedel. Det finns även möjlighet att kontrollera betalningar som går till personalens registrerade egna företag, bisysslor Identifierade kontroller Utifrån vår genomgång av Landstingets rutiner avseende leverantörsfakturahanteringen som beskrivs ovan har vi identifierat följande kontroller: - Kontroll av att fil skickats från Recall (systemförvaltare) - Kontroll av avsaknad av uppgifter på faktura (systembaserad kontroll) - Kontroll av Leverantörsuppgifter vid ny leverantör (Reskontrateam) - Kontroll av nya attestanter (systemförvaltare) - Kontroll av faktura efter attest, kontering, rimlighetsbedömning, underlag mm. (Reskontrateam) - Kontroll vid överföring av fakturor till Raindance, signallistor (systembaserad kontroll med genomgång av reskontrateam) - Kontroll av att fakturor skickade för betalning registreras (systemförvaltare) - Avstämning mellan huvudbok och reskontra (Reskontrateam) Kommentarer och rekommendationer Den interna kontrollen kring hanteringen av leverantörsfakturor bedöms fungera väl. Vi ser det som mycket positivt att man har delat upp kontroller och arbetsuppgifter mellan reskontrateam, kassateam och systemförvaltare så att inte ett fåtal personer kan hantera hela kedjan. När det gäller elektroniska beställningar finns beloppsgränser reglerade i attestinstruktionen men inte i attestinstruktionen för leverantörsfakturor. Vid kontroll av att beskrivna kontroller utförs har vi inte noterat några avvikelser. Vi rekommenderar att: - man inför beloppsgränser även i attestinstruktionen för leverantörsfakturor och kopplar dessa till attestanterna i Basware. Landstinget Dalarna 7 av 11

10 3.3. Kundfakturering Fakturering Under 2010 påbörjades en övergång till kontantlösa kassor inom Landstinget Dalarna. Detta har medfört att andelen avgifter som faktureras har ökat betydligt. Inom Landstinget används ett flertal olika försystem beroende av bedriven verksamhet. Det är i respektive försystem som fakturaunderlagen upprättas baserat på de uppgifter som registreras i anslutning till ett besök eller behandling. Överföring av systemfiler sker med automatik från försystemen till Raindance där faktura upprättas. Viss manuell överföring av filer sker också, särskilt avseende överföringar från det nya journalsystemet Take Care. Kontroll görs av att filer erhålls från samtliga försystem dock kan man inte kontrollera att dessa filer är kompletta. Det görs därmed ingen kontroll av att allt som ska faktureras blir fakturerat. Vid införandet av det nya journalsystemet har problem uppdagats avseende bland annat faktureringen där det ibland saknas fakturaunderlag vilket gör att faktureringen inte blir fullständig. Intäkten bokförs på natten då fakturorna ändras från preliminär till definitiv, intäktskonto styrs från försystemen. Fil med fakturorna går efter att de har definitivbokats till StreamServe som skapar fakturan i enlighet med Landstingets layout. Därefter överförs fakturorna till Posten Strålfors som administrerar utskicket av fakturorna. En mindre del av kundfakturorna skrivs ut lokalt, som till exempel LD Hjälpmedels fakturor där underlag måste biläggas. Bekräftelse erhålls från Posten där antalet fakturor anges som systemförvaltarna bevakar och stämmer av mot skickad fil från Raindance Inbetalningar läses in via betalningsfil från bankgiro eller postgiro där OCR nummer eller fakturanummer matchas med motsvarande faktura i Raindance. Bokföring och reskontra uppdateras då med automatik. Om en inbetalning inte matchas mot en faktura bokförs den med automatik på separat konto fel kund för utredning. Avstämning mellan huvudbok och reskontra sker månatligen Krav Första påminnelse skickas 10 dagar efter förfallodatum. Efter ytterligare 20 dagar överförs fordran till Visma som sedan februari 2013 anlitas för kravhantering och bevakning. Överföringen sker via fil med samtliga förfallna fakturor som efter en påminnelse ännu ej betalat. Fakturor till andra Landsting och försäkringskassan undantas enligt avtal. Fakturor som överförts till Visma får en särskild märkning i reskontran och överförs till separat fordringskonto. Då fordran hamnat på långtidsbevakning + 90 dagar skrivs fordran av och kundförlusten bokförs på den förvaltning som äger intäkten. Landstinget Dalarna 8 av 11

11 I särskilda fall skrivs fordran av innan de går till Visma för bevakning. Det kan exempelvis vara vid fordringar på dödsbon utan tillgångar, utländska patienter där uppgifter saknas. Det finns enbart en person med behörighet att göra dessa nedskrivningar. Underlagen och blanketter undertecknas av avdelningschef och attesteras av ekonomidirektör. Kundförluster rapporteras till styrelsen löpande, vanligtvis kvartalsvis. Nedan redovisas konstaterade kundförluster de senaste tre räkenskapsåren. Kundförluster Totalt 01 - Finansförvaltningen Tandvårdsförvaltningen Central förvaltning Landstingsfastigheter Kultur- och bildningsnämnd Hälso- & Sjukvården LD Hjälpmedel Landstingsservice Dalarna LD Hjälpmedel Totalt Nedan framgår att Landstingets bokförda kundförluster de senaste tre åren har varierat något i förhållande till verksamhetens intäkter. Anledningen till skillnaderna är att man under 2011 hade problem med filöverföringar med inkassobolaget som användes då vilket gjorde att 2012 genomfördes en större tömning. Detta visas nedan genom att 2012 redovisar en större andel kundförluster än 2011 och Vid den tiden bokades befarade kundförluster upp som delvis jämnar ut skillnaderna. Mnkr Totalt Verksamhetens intäkter Kundförluster 12,4 15,7 9,5 37,7 1,2 % 1,5 % 0,8% 1,1 % Identifierade kontroller I samband med vår genomgång av Landstingets rutiner avseende kundfakturahanteringen har vi identifierat följande kontroller: - Kontroll av att filer läses in i Raindance från samtliga försystem - Bekräftelse från Posten med antal fakturor stäms av mot skickad fil (systemförvaltare) - Vid inbetalning kontrolleras signallista avseende ej matchade inbetalningar (kassateam) Landstinget Dalarna 9 av 11

12 - Avstämning mellan huvudbok och reskontra - Bevakning av förfallna fordringar och inkassoärenden (systemförvaltare) Kommentarer och rekommendationer Vi konstaterar att större delen av flödet är automatiserat, det vill säga manuell hantering är i det närmaste obefintlig. I och med detta är kontrollerna få och man förlitar sig på systemen. För att kunna säkerställa att allt blir fakturerat som ska bli fakturerat och till rätt pris krävs därmed att indata som registreras i försystemen är korrekt och att ändamålsenliga kontroller finns avseende detta. Idag saknas systembaserade kontroller hos ekonomiadministrationen avseende indata i försystemen exempelvis i form av signallistor eller liknande. Kontrollerna ska bland annat säkerställa att samtliga faktureras och att redovisningen blir korrekt. Under året har man konstaterat att försystemet TakeCare inte fungerat ändamålsenligt avseende registrering av fakturaunderlag och man arbetar i nuläget med att ta fram rapporter som kan visa var problemen finns. Vi rekommenderar att: - Kontroll bör göras av vilka rapporter som är möjliga att få ut från de olika försystemen för att säkerställa att allt blir fakturerat Internkontrollplan 2013 Vi har tagit del av den interna kontrollplanen som avser gemensamma internkontroll områden för De områden som har prioriterats under 2013 är: - Information om likabehandlingspolicy - Bisysslor - Upphandling och avtal - Användning av Bild - Budgetprocessen Central förvaltnings internkontrollplan omfattar följande områden: - Utformning av regeldatabasen - Budgetuppföljning - Efterlevnad av attestinstruktioner - Policy för Bisysslor - Flexsaldon Landstinget Dalarna 10 av 11

13 Vi konstaterar att inget område kopplat till ekonomiadministrationen finns prioriterat Malin Liljeblad Projektledare Emil Forsling Uppdragsledare Landstinget Dalarna 11 av 11

Revisionsrapport. Granskning av leverantörsregister. Sollentuna kommun. pwc

Revisionsrapport. Granskning av leverantörsregister. Sollentuna kommun. pwc Revisionsrapport Granskning av leverantörsregister Sollentuna kommun pwc 2012-11-09 Anders Petersson Anders Haglund Projektledare Uppdragsledare Namn förtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Revisionsrapport Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Solna stad April 2010 Josefin Loqvist 2010-04 Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport Kundfakturering Sundsvalls kommun Linda Marklund Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor

Revisionsrapport Kundfakturering Sundsvalls kommun Linda Marklund Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund Kundfakturering Sundsvalls kommun Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2

Läs mer

Region Skåne. Inköps- och attestrutinen. Insert Picture. November 2005. 2005 Deloitte All rights reserved.

Region Skåne. Inköps- och attestrutinen. Insert Picture. November 2005. 2005 Deloitte All rights reserved. Region Skåne s- och attestrutinen Insert Picture November 00 00 Deloitte All rights reserved. Kostnader Beskrivning av inköpsrutin Huvudbok Processing Accounts Payable Utbetalning Kassa bank Kostnader

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering C4 Energi AB 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och revisionsfråga...2

Läs mer

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Revisionsrapport Attestrutiner Östhammars kommun Datum: 080918 Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Sammanfattning Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har fått i uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Katrineholms kommun 2009-06-11 Oscar Hjelte 2009- - Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning 1 Bakgrund...1 1.1

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering AB Kristianstadsbyggen 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och revisionsfråga...2

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering Kristianstads Renhållnings AB 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

Intern kontroll och attester

Intern kontroll och attester Revisionsrapport Intern kontroll och attester Strömsunds kommun Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1 Bakgrund och revisionskriterier 2.2 Metod

Läs mer

Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse

Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse STYRELSEN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 30 (36) Sammanträdesdatum Paragraf Kommunstyrelsen 30 januari 2012 19 Diarienummer KS-2011/1 036.912 Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse Kommunstyrelsens

Läs mer

Revisionsrapport Leverantörsfakturor Sundsvalls kommun Anneth Nyqvist Maj 2015

Revisionsrapport Leverantörsfakturor Sundsvalls kommun Anneth Nyqvist Maj 2015 www.pwc.se Revisionsrapport Anneth Nyqvist Leverantörsfakturor Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Syfte och revisionsfråga...

Läs mer

GNESTA gh i KOMMUN -X

GNESTA gh i KOMMUN -X GNESTA gh i KOMMUN -X Gnesta kommun Ink: 2014-10 - 2 9 Dnr För handläggning: 2014-10-29 Revisionsskrivelse Barn- och utbildningsnämnden För kännedom Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Revisionsrapport:

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av Januari 2004 Elektronisk hantering av leverantörsfakturor Anders Färnstrand Norrbottens läns landsting Ellinor Nybom

Revisionsrapport Granskning av Januari 2004 Elektronisk hantering av leverantörsfakturor Anders Färnstrand Norrbottens läns landsting Ellinor Nybom Revisionsrapport Januari 2004 Anders Färnstrand Ellinor Nybom Granskning av Elektronisk hantering av leverantörsfakturor Norrbottens läns landsting Innehållsförteckning 1. Bakgrund, uppdrag och revisionsfråga...

Läs mer

Debiteringsrutiner för barnomsorgsavgifter, uppföljande granskning

Debiteringsrutiner för barnomsorgsavgifter, uppföljande granskning Revisionsrapport Debiteringsrutiner för barnomsorgsavgifter, uppföljande granskning Vara kommun Charlotte Karlsson Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och förslag... 1 2. Inledning... 2 2.1

Läs mer

Granskning av rutiner för kravverksamheten

Granskning av rutiner för kravverksamheten Revisionsrapport Granskning av rutiner för kravverksamheten Eslövs kommun December 2008 Karin Andersson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga...2 2.2

Läs mer

Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Tandvårdsnämnden 2015

Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Tandvårdsnämnden 2015 Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Tandvårdsnämnden 2015 Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 3 1.1 Revisionsfråga... 3 1.2 Metod...

Läs mer

Intern kontroll avseende fakturahantering

Intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport* Intern kontroll avseende fakturahantering Eskilstuna kommun Mars 2008 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund och syfte...3 1.2

Läs mer

Debiteringsrutiner Taxe- och avgiftsnämnden

Debiteringsrutiner Taxe- och avgiftsnämnden Revisionsrapport Debiteringsrutiner Taxe- och avgiftsnämnden Hallsbergs kommun 2010-04-08 Oscar Hjelte 2010-04-08 Lars Wigström Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2 Revisionsfråga...1

Läs mer

Uppföljande granskning av landstingets leverantörsregister

Uppföljande granskning av landstingets leverantörsregister DNR: REV 49:2-2015 PROMEMORIA Uppföljande granskning av landstingets leverantörsregister OKTOBER 2015 Rapport Ingrid Lindberg, revisionskontoret Innehåll 1 SAMMANFATTANDE ANALYS... 3 1.1 REKOMMENDATIONER...

Läs mer

Revisionsrapport Intern kontroll inom Landstinget Dalarna

Revisionsrapport Intern kontroll inom Landstinget Dalarna Revisionsrapport Intern kontroll inom Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Malin Liljeblad Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Uppdrag och revisionsfråga... 3 1.2

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av intern kontroll gällande attester för manuella bokföringsordrar, manuella betalningar samt leverantörsfakturor

Revisionsrapport. Granskning av intern kontroll gällande attester för manuella bokföringsordrar, manuella betalningar samt leverantörsfakturor www.pwc.se Revisionsrapport Martin Möllerberg Projektledare Anna Thernfrid Projektmedarbetare Granskning av intern kontroll gällande attester för manuella bokföringsordrar, manuella betalningar samt leverantörsfakturor

Läs mer

Granskning av leverantörsreskontran

Granskning av leverantörsreskontran www.pwc.se Revisionsrapport Linda Yacoub Granskning av leverantörsreskontran Botkyrka kommun 2013-12-04 Linda Yacoub Projektledare Janne Nilsson Uppdragsledare Botkyrka kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Granskning Intern kontroll av debiteringsrutiner Vård och omsorg Oxelösunds kommun mars 2015

Granskning Intern kontroll av debiteringsrutiner Vård och omsorg Oxelösunds kommun mars 2015 www.pwc.se Granskning Intern kontroll av debiteringsrutiner Vård och omsorg Oxelösunds kommun Annika Hansson, Velid Jahic Är kommunstyrelsens och nämndens interna kontroll tillräcklig för att säkerställa

Läs mer

PWC:s granskningsrapport av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess. KS 2015-44

PWC:s granskningsrapport av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess. KS 2015-44 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-26 163 PWC:s granskningsrapport av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess. KS 2015-44 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

System och rutiner 2008

System och rutiner 2008 Revisionsrapport System och rutiner 2008 Avesta kommun Mars 2009 Åke Andersson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...2 2 Inledning...3 2.1 Uppdrag...3 2.2 Syfte...3 2.3 Metod...3 3 Fakturering och betalningsbevakning...4

Läs mer

Revisionsrapport 4 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2008. Lidingö Stad Granskning av Intern kontroll 2008

Revisionsrapport 4 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2008. Lidingö Stad Granskning av Intern kontroll 2008 Revisionsrapport 4 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2008 Lidingö Stad Granskning av intern kontroll 2008 Lidingö Stad Granskning av Intern kontroll 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning...

Läs mer

Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor

Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor Revisionsrapport* Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor Februari 2007 Robert Heed Josefin Loqvist Göran Persson-Lingman *connectedthinking INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Löpande redovisning och intern kontroll i redovisningsrutiner

Löpande redovisning och intern kontroll i redovisningsrutiner www.pwc.se Revisionsrapport Simon Lindskog Dennis Hedberg Löpande redovisning och intern kontroll i redovisningsrutiner Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2

Läs mer

Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter

Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter 1 Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Statens Servicecenter granskat den interna styrning och kontroll i myndighetens

Läs mer

Pajala kommun. Uppföljande granskning av leverantörsfakturor samt granskning av kundfakturor. Revisionsrapport. Anna Carlénius Revisonskonsult

Pajala kommun. Uppföljande granskning av leverantörsfakturor samt granskning av kundfakturor. Revisionsrapport. Anna Carlénius Revisonskonsult Revisionsrapport Uppföljande granskning av leverantörsfakturor samt granskning av kundfakturor Pajala kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisonskonsult Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Elektronisk fakturahantering

Elektronisk fakturahantering Elektronisk fakturahantering Vad är Elektronisk fakturahantering? Elektronisk fakturahantering som förkortas EFH är en tilläggsfunktion i MONITOR som tillhandahåller systemstöd för att scanna in och elektroniskt

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av anställdas bisysslor

Revisionsrapport Granskning av anställdas bisysslor www.pwc.se Malin Liljeblad November 2013 Revisionsrapport Granskning av anställdas bisysslor Söderhamns Kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1.

Läs mer

Granskning av. debiteringsrutiner inom vård och omsorg Katrineholms kommun

Granskning av. debiteringsrutiner inom vård och omsorg Katrineholms kommun www.pwc.se Revisionsrapport Annika Hansson, certifierad kommunal revisor, Himn Dagemir Granskning av den interna kontrollen avseende debiteringsrutiner inom vård och omsorg Katrineholms kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av stadens internkontrollplan samt nyckelkontroller inom ekonomiadministration och IT

Revisionsrapport Granskning av stadens internkontrollplan samt nyckelkontroller inom ekonomiadministration och IT Revisionsrapport 3/2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport Granskning av stadens internkontrollplan samt nyckelkontroller inom ekonomiadministration och IT Nicklas Samuelsson Magnus Nilsson

Läs mer

December 2014. Rapport avseende löpande granskning Uddevalla kommun

December 2014. Rapport avseende löpande granskning Uddevalla kommun December 2014 Rapport avseende löpande granskning Uddevalla kommun Innehåll Inledning 1 Utförd granskning 2 Sammanfattande bedömning 6 Inledning Bakgrund Som ett led i den löpande revisionen har vi i denna

Läs mer

Landstinget i Kalmar Län. Granskning av betalningsrutiner

Landstinget i Kalmar Län. Granskning av betalningsrutiner Landstinget i Kalmar Län Granskning av betalningsrutiner Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund och syfte...3 2.2. Revisionskriterier...3 2.3. Ansvarsprövningens grunder...4 2.4.

Läs mer

Granskning av Staffanstorps kommuns leverantörsskulder och dess system

Granskning av Staffanstorps kommuns leverantörsskulder och dess system www.pwc.se Revisionsrapport Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Lotten Lasson, Revisionskonsult Henrik Friang, Risk manager Granskning av Staffanstorps kommuns leverantörsskulder och dess system

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Kerstin Sikander Cert. kommunal revisor Mars 2013 Landstinget i Jönköpings län Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund och revisionsfråga...

Läs mer

Granskning av intern kontroll i redovisningsprocessen 2013

Granskning av intern kontroll i redovisningsprocessen 2013 Revisionsrapport Granskning av intern kontroll i redovisningsprocessen 2013 Uppsala kommun Fredrik Hellström Nicklas Samuelsson Klara Tengstrand Innehållsförteckning 1. Sammanfande revisionell bedömning...

Läs mer

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013 Växjö Kommun Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2013 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 1.1 SYFTE OCH METOD... 2 2. ALLMÄNNA REVISIONSÅTGÄRDER...

Läs mer

Externt finansierade projekt

Externt finansierade projekt Revisionsrapport Externt finansierade projekt Gällivare kommun Mars 2010 Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Rolf Särkimukka, revisionskonsult 2010-03-11 Hans Forsström Rolf Särkimukka Innehållsförteckning

Läs mer

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Revisionsrapport Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Nynäshamns kommun December 2010 Jonas Eriksson Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 1.1 Syfte och revisionsfråga... 1 1.2 Avgränsning

Läs mer

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING 2009-05-14 ExFlow är en tilläggsapplikation för Microsoft Dynamics NAV som effektiviserar och rationaliserar hanteringen av leverantörsfakturor och inköp.

Läs mer

Granskning av rutiner för löpande redovisning Region Gävleborg

Granskning av rutiner för löpande redovisning Region Gävleborg www.pwc.se Revisionsrapport Pär Månsson Dennis Hedberg Granskning av rutiner för löpande redovisning Region Gävleborg Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning... 2 1. Inledning... 4 1.1. Bakgrund

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskningar

Uppföljning av tidigare granskningar www.pwc.se Revisionsrapport Sandra Volter Richard Vahul Uppföljning av tidigare granskningar Nynäshamns kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av tillförlitlighet i redovisning, system och rutiner för kundfakturering. Överkalix kommun

Revisionsrapport. Granskning av tillförlitlighet i redovisning, system och rutiner för kundfakturering. Överkalix kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Granskning av tillförlitlighet i redovisning, system och rutiner för kundfakturering Överkalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Granskning av intern kontroll av leverantörsfakturor

Granskning av intern kontroll av leverantörsfakturor www.pwc.se Revisionsrapport Cecilia Fehling Revisionskonsult Malin Kronmar Revisionskonsult Caroline Liljebjörn Cert. kommunal revisor 28 Granskning av intern kontroll av leverantörsfakturor Kalmar kommun

Läs mer

Löpande granskning av intern kontroll

Löpande granskning av intern kontroll Revisionsrapport Löpande granskning av intern kontroll Redovisningsrutiner (PM 4) Landstinget Gävleborg Pär Månsson Helena Carlson Hanna Franck Larsson Februari 2013 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Revisionsrapport 7 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2010. Haninge kommun. Granskning av säkerhet i löneutbetalningar

Revisionsrapport 7 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2010. Haninge kommun. Granskning av säkerhet i löneutbetalningar Revisionsrapport 7 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2010 Haninge kommun Granskning av säkerhet i löneutbetalningar Innehåll 1. Sammanfattning och slutsatser...2 2. Inledning...2 2.1.

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av kravverksamhet kundfordringar. Botkyrka kommun. Anders Petersson och Josefin Loqvist

Revisionsrapport. Granskning av kravverksamhet kundfordringar. Botkyrka kommun. Anders Petersson och Josefin Loqvist Revisionsrapport Granskning av kravverksamhet kundfordringar Botkyrka kommun Anders Petersson och Josefin Loqvist Juni 2011 2011-06-07 Anders Petersson Projektledare Jan Nilsson Uppdragsledare Namnförtydligande

Läs mer

Revisionsrapport Internkontroll avseende barnomsorgsavgifter Gällivare kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Mars 2016

Revisionsrapport Internkontroll avseende barnomsorgsavgifter Gällivare kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Mars 2016 www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Internkontroll avseende barnomsorgsavgifter Gällivare kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Granskning av lönesystem

Granskning av lönesystem www.pwc.se Revisionsrapport Anna Gröndahl Granskning av lönesystem Vingåker kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Uppdrag...

Läs mer

PM efter genomförd löpande granskning

PM efter genomförd löpande granskning PM efter genomförd löpande granskning Föreningen Furuboda Till: Från: Styrelsen Håkan Sventorp, auktoriserad revisor Räkenskapsår: 2016-01-01 2016-12-31 Datum: 1 december 2016 Innehållsförteckning 1. Revisionens

Läs mer

Granskning av bokslutsprocessen

Granskning av bokslutsprocessen www.pwc.se Revisionsrapport Martin Westholm Granskning av bokslutsprocessen Motala kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Granskning av landstingets regler och rutiner för attestering av leverantörsfakturor och löner

Granskning av landstingets regler och rutiner för attestering av leverantörsfakturor och löner Granskning av landstingets regler och rutiner för attestering av leverantörsfakturor och löner Rapport nr 8/2013 Oktober 2013 Jonas Hansson, Revisor, revisionskontoret Innehåll 1. Sammanfattande analys...

Läs mer

Hantering av kontantkassor Kalix kommun

Hantering av kontantkassor Kalix kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Hantering av kontantkassor Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Revisionsrapport Bokslutsprocessen

Revisionsrapport Bokslutsprocessen www.pwc.se Revisionsrapport Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Bokslutsprocessen Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Sortera post - Centralt

Sortera post - Centralt Extern Centralt Vaktmästeri Förvaltning Sortera post - Centralt Skicka fakturor via internpost (Lev. Skickat fel) Osorterad post Tömma postboxen (samtliga lev.fakt hänvisas till boxen) Utsorterad post

Läs mer

Granskning av anställningar och avslut i lönesystemet och tilldelning av behörigheter till dokumentationssystem

Granskning av anställningar och avslut i lönesystemet och tilldelning av behörigheter till dokumentationssystem Karin Norrman Elgh Översiktlig revisionsrapport Granskning av anställningar och avslut i lönesystemet och tilldelning av behörigheter till dokumentationssystem Vara kommun Anställningar och avslut i lönesystemet

Läs mer

Internkontrollplan 2016

Internkontrollplan 2016 Landstingsdirektörens stab Ekonienheten TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-11-05 Landstingsstyrelsen Sida 1(2) Referens Diarienummer 150708 Internkontrollplan 2016 Förslag till beslut Landstingsstyrelsen godkänner

Läs mer

Granskning av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess

Granskning av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess Revisionsrapport Granskning av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess Marks kommun Andreas Crusell Erik Sellergren Augusti 2015 Innehållsförteckning 1. Introduktion... 1 1.1. Bakgrund och revisionsfråga...

Läs mer

Tjänstekatalog Patientkontorsadministration, bilaga 6

Tjänstekatalog Patientkontorsadministration, bilaga 6 Tjänstekatalog Patientkontorsadministration, bilaga 6 1 1 Innehåll 1 Innehåll... 2 2 Ömsesidiga åtaganden... 3 2.1 GSFs åtaganden... 3 2.2 Kundens åtaganden... 3 3 Generella tjänstebeskrivningar... 5 4

Läs mer

24SevenOffice Systemdokumentation. Uppdaterad 2012-03-28

24SevenOffice Systemdokumentation. Uppdaterad 2012-03-28 24SevenOffice Systemdokumentation Uppdaterad 2012-03-28 Systemdokumentation Redovisningsplan Baskontoplanen med anvisningar används, standardversion följs. Kunden kan anpassa kontoplanen efter önskemål

Läs mer

Intern kontroll i kommunens elektroniska fakturahantering

Intern kontroll i kommunens elektroniska fakturahantering Intern kontroll i kommunens elektroniska fakturahantering Vänersborgs kommun Revisionsrapport November 2010 Kerstin Rosendahl Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Bakgrund... 3 Revisionsfråga...

Läs mer

Rapport avseende granskning av kontroller av intäktsredovisningen.

Rapport avseende granskning av kontroller av intäktsredovisningen. Rapport avseende granskning av kontroller av intäktsredovisningen. Östersunds kommun April 2014 Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 2. Granskningsresultat 3 3. Revisionell bedömning 9 4. Bilagor 11

Läs mer

Arvika kommun. Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13

Arvika kommun. Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13 ABCD Arvika kommun Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13 201211 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the ABCD Arvika

Läs mer

Granskning av den interna kontrollen avseende löner

Granskning av den interna kontrollen avseende löner www.pwc.se Revisionsrapport 3/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Maj Juni 2013 Revisionsrapport Magnus Nilsson Nicklas Samuelsson Richard Vahul Granskning av den interna kontrollen avseende löner

Läs mer

Revisionsrapport. Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Inger Hansén Viveca Karlsson

Revisionsrapport. Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Inger Hansén Viveca Karlsson Revisionsrapport Löpande granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner vid Kostnämnden Landstinget Västmanland Inger Hansén Viveca Karlsson 18 mars 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande

Läs mer

Attestordning för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Attestordning för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Attestordning för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Antagen av förbundsdirektionen den 8 januari 2015, 9 1 Attest 1.1 Omfattning Denna attestordning gäller för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets

Läs mer

Till: Uddevalla kommun Kommunstyrelsen. 451 81 Uddevalla

Till: Uddevalla kommun Kommunstyrelsen. 451 81 Uddevalla Revisorerna Till: Uddevalla kommun Kommunstyrelsen 451 81 Uddevalla Löpande granskning 2012 Inom ramen för årets redovisningsrevision har Ernst & Young på uppdrag av kommunrevisionen genomfört en granskning

Läs mer

Enklare samarbete med Visma eekonomi. 3 OLIKA ARBETSSÄTT

Enklare samarbete med Visma eekonomi. 3 OLIKA ARBETSSÄTT Enklare samarbete med Visma eekonomi. 3 OLIKA ARBETSSÄTT 3 olika arbetssätt: 1. 2. 3. Samarbete med kunden, oavsett bokföringsmetod. Byrån gör allt, kunden har Kontantmetoden. Byrån gör allt, kunden har

Läs mer

Landstingets innehav av företagskort (kontokort)

Landstingets innehav av företagskort (kontokort) 1 (2) Landstingets revisorer 2007-12-18 Dnr REV /26/2007 Revisionschef Lennart Ledin 063-14 75 27 Landstingsstyrelsen Landstingets innehav av företagskort (kontokort) På vårt uppdrag har revisionskontoret

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Interna kontrollen. Primärvårdsnämnden i Falkenberg. Anita Andersson Leif Johansson

REVISIONSRAPPORT. Interna kontrollen. Primärvårdsnämnden i Falkenberg. Anita Andersson Leif Johansson REVISIONSRAPPORT Interna kontrollen Primärvårdsnämnden i Falkenberg Anita Andersson Leif Johansson 2005-06-14 Innehållsförteckning 1. Inledning...3 1.1 Uppdraget...3 1.2 Bakgrund...3 1.3 Syfte och metod...3

Läs mer

Tidplan för Bokslut 2014

Tidplan för Bokslut 2014 Anläggningstillgångar / Anläggning - Aktivering av investeringar Försäljningar Anläggning - Avskrivningar och kapitaltjänst Anläggning - Sista dag för registerering av tid i Agresso (Tid & Projekt) Sista

Läs mer

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2013 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION LÄNSSJUKVÅRDEN

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2013 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION LÄNSSJUKVÅRDEN För kännedom Länssjukvårdsnämnden Landstingsdirektör Jan Grönlund Ekonomidirektör Nicholas Prigorowsky Sektionschef Samlad Redovisning Maria Hultman Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Hälso- och sjukvårdschef

Läs mer

Revisionsrapport Intern kontroll i redovisning och administrativa system: Leverantörsfakturor

Revisionsrapport Intern kontroll i redovisning och administrativa system: Leverantörsfakturor www.pwc.se Revisionsrapport Gun-Britt Alnefelt, Cert. kommunal revisor Himn Dagemir Intern kontroll i redovisning och administrativa system: Leverantörsfakturor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2014 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION KULTUR OCH UTBILDNING

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2014 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION KULTUR OCH UTBILDNING För kännedom Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet Landstingsdirektör Jan Grönlund Ekonomidirektör Nicholas Prigorowsky Samlad redovisning Kultur- och utbildningsförvaltningen Förvaltningschef

Läs mer

Välkommen till Ekonomidagen maj 2015

Välkommen till Ekonomidagen maj 2015 Välkommen till Ekonomidagen maj 2015 Ekonomidagen 21 maj 2015 Presentation av ekonomiavdelningen Bokslutsinformation + projekthantering Kaffepaus Framtidens inköp Raindance - systeminformation Aktuellt

Läs mer

Granskning av anställdas bisysslor

Granskning av anställdas bisysslor www.pwc.se Malin Liljeblad Fredrik Winter Februari 2013 Revisionsrapport Granskning av anställdas bisysslor Smedjebackens Kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2.

Läs mer

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2015

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2015 Göteborgsregionens kommunalförbund Dnr: 15-287.026 Styrelseärende 4 2015-12-11 Till förbundsstyrelsen Revisorernas bedömning av delårsrapport 2015 De förtroendevalda respektive auktoriserade revisorernas

Läs mer

Enklare samarbete med Visma eekonomi. 3 OLIKA ARBETSSÄTT

Enklare samarbete med Visma eekonomi. 3 OLIKA ARBETSSÄTT Enklare samarbete med Visma eekonomi. 3 OLIKA ARBETSSÄTT 3 olika arbetssätt: 1. Samarbete med kunden, oavsett bokföringsmetod. 2. Byrån gör allt, kunden har Kontantmetoden. 3. Byrån gör allt, kunden har

Läs mer

Innehållsförteckning. 4. Granskningsresultat... 10 4.1. Avstämning mot kontrollmål... 10 4.2. Svar på revisionsfrågan... 11

Innehållsförteckning. 4. Granskningsresultat... 10 4.1. Avstämning mot kontrollmål... 10 4.2. Svar på revisionsfrågan... 11 Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 2 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund... 4 2.2. Syfte, revisionsfråga och kontrollmål... 4 2.3. Revisionsmetod och avgränsning... 4

Läs mer

Revisionsrapport Avtalstrohet

Revisionsrapport Avtalstrohet www.pwc.se Revisionsrapport Helena Carlson Avtalstrohet Ljusdal Energi AB Innehållsförteckning 1. Bakgrund och uppdrag... 1 1.1. Syfte och revisionsfråga... 1 1.2. Avgränsning...2 1.2.1. Kommunala bolag...2

Läs mer

Cura Individutveckling

Cura Individutveckling Revisionsrapport Yvonne Lundin Uppföljning av Granskning av intern kontroll i ekonomiadministrativa rutiner och Privata medel 2014 Cura Individutveckling Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning

Läs mer

Revisionsrapport. Botkyrka kommun. Granskning av utlämnade lån. Pernilla Fagerstedt Anders Petersson

Revisionsrapport. Botkyrka kommun. Granskning av utlämnade lån. Pernilla Fagerstedt Anders Petersson Revisionsrapport Granskning av utlämnade lån Botkyrka kommun Pernilla Fagerstedt Anders Petersson Augusti 2011 2011-08-25 Anders Petersson Projektledare Jan Nilsson Uppdragsansvarig PwC Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av bokslutsprocessen

Granskning av bokslutsprocessen www.pwc.se Revisionsrapport Martin Westholm Granskning av bokslutsprocessen Mjölby kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Uppdrag... 2 2.3. Metod och

Läs mer

Intern kontroll av leverantörsfakturor och andra betalningar

Intern kontroll av leverantörsfakturor och andra betalningar Revisionsrapport Intern kontroll av leverantörsfakturor och andra betalningar Pajala kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor mars 2012 Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning 1 1.1. Bakgrund

Läs mer

Rapportering från PwC Hudiksvalls kommun Löpande redovisning och intern kontroll i redovisningsrutiner

Rapportering från PwC Hudiksvalls kommun Löpande redovisning och intern kontroll i redovisningsrutiner www.pwc.se Rapportering från Löpande redovisning och intern kontroll i redovisningsrutiner Cecilia Axelsson Hanna Franck Larsson Kontaktrevisorer: Kjell-Olof Hofsberger Anders Ohlsson Rapportering från

Läs mer

Rapport Granskning av försörjningsstöd.

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Rapport Granskning av försörjningsstöd. Härjedalens kommun Socialnämnden 13 November 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Uppföljning av granskningen av kommu- nens kravrutiner

Uppföljning av granskningen av kommu- nens kravrutiner Uppföljning av granskningen av kommu- nens kravrutiner Uppvidinge kommun Revisionsrapport 2011-01-31 Eva Gustafsson Innehåll Bakgrund, syfte och revisionsfråga......3 Iakttagelser......3 Arbetsgången......3

Läs mer

Granskning av Landstinget Dalarnas anläggningsregister och avskrivningar

Granskning av Landstinget Dalarnas anläggningsregister och avskrivningar www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av Landstinget Dalarnas anläggningsregister och avskrivningar Emil Forsling Malin Liljeblad Fredrik Winter Innehåll 1. Sammanfattande bedömning... 2 2. Inledning...

Läs mer

Intern kontroll avseende inköpskort

Intern kontroll avseende inköpskort www.pwc.se Revisionsrapport Carin Hultgren Cert. kommunal revisor Ebba Lind Intern kontroll avseende inköpskort Region Gotland Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 2 2. Inledning... 4 2.1.

Läs mer

Verifikationsgranskning

Verifikationsgranskning Revisionsrapport Verifikationsgranskning Krokoms kommun 2009-12-17 Lisbet Östberg Revisionskonsult 17 december 2009 Uppdragsledare Revisionskonsult Erik Maj-Britt Åkerström Lisbet Östberg Uppdragsledare

Läs mer

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2014 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION LÄNSSJUKVÅRDEN

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2014 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION LÄNSSJUKVÅRDEN För kännedom Länssjukvårdsnämnden Landstingsdirektör Jan Grönlund Ekonomidirektör Nicholas Prigorowsky Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Hälso- och sjukvårdschef Jörgen Striem Ekonomichef Åsa Hedin-Karlsson

Läs mer

Granskning av intäktsredovisning av patientavgifter

Granskning av intäktsredovisning av patientavgifter Revisionsrapport Granskning av intäktsredovisning av patientavgifter Landstinget Gävleborg Pär Månsson Helena Carlson Innehåll 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Bakgrund och uppdrag...

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se

Läs mer