Revisionsrapport Granskning av verifikationer och utbetalningsrutiner

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Revisionsrapport Granskning av verifikationer och utbetalningsrutiner"

Transkript

1 Revisorerna i Kmunstyrelsen För känned: Kmunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Granskning av verifikationer och utbetalningsrutiner Revisionen har via KPMG genfört en granskning av rutinerna för verifikationshantering och utbetalningar. Revisionen begär att synpunkter avseende bifogad rapport lämnas senast den 1 december 201. Revisionen begär att kmunstyrelsen lämnar synpunkter och uppgift vilka åtgärder s avses att vidtas avseende de rekmendationer och förslag s lyfts fram i rapporten, företrädesvis de s framgår av rapportens sammanfattning. För s revisorer Sverker Söderström Ordförande

2 Granskning av verifikationer och utbetalningsrutiner Revisionsrapport KPMG AB 0 oktober 201 Antal sidor: 10 Revisionsrapport verifikationsgranskning 201

3 Innehåll 1. Sammanfattning 2. Bakgrund. Syfte. Avgränsning 5. Revisionskriterier 6. Ansvarig nämnd 7. Metod 8. Projektorganisation 9. Regelverk 9.1 Kmunal redovisningslag 9.2 Skattelagstiftning 10. Allmänt registrering 11. Attestering 11.1 Attestreglemente och attestanter 11.2 Registrering av attestanter 11. Attestgranskning 12. Behörigheter 12.1 Leverantörsregister 1. Verifikationsgranskning 1.1 Avgifter för kurser och personalutbildning samt resor 1.2 Representation 1. Uppgift msregistrering, godkänd för F-skatt och fakturaadress 1. Utbetalningar verifikationsgranskning 201.docx

4 1. Sammanfattning Vi har av s revisorer fått i uppdrag att granska verifikationer för kostnader avseende resor, utbildningar, konferenser, och viss representation samt kmunens utbetalningsrutin. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 201. Kmunen använder sig av elektronisk fakturahantering där endast en person s har registrerad behörighet kan attestera. Attestanterna registreras i leverantörsfakturasystemets attestregister. Årligen genförs en avstämning mellan registrerade behörigheter i leverantörsfakturasystemet mot de av nämnderna inlämnade listor, se avsnitt Vi har gjort följande iakttagelser vid vår granskning; att attesträtten saknar beloppsbegränsningar, se avsnitt 11. att det i några fall förekmer beslutstattest av egna kostnader, se avsnitt 11. att att de flesta av ekonipersonalen har full behörighet till leverantörsregister och det görs ingen kontroll av behandlingshistorik, se avsnitt 12.1 det finns inget krav i attestreglementet eller i tillämpningsanvisningarna att utbildningsprogram ska bifogas verifikationen, se avsnitt 1.1 att det stickprov s vi har gjort visar på brister i underlagen, se avsnitt 1.1 och 1.2 att utbetalningar av leverantörsfakturor görs av en person, se avsnitt 1 Vi rekmenderar att kmunstyrelsen överväger vilka åtgärder s bör vidtas för att stärka den interna kontrollen med anledning av våra iakttagelser i denna rapport. verifikationsgranskning 201.docx 1

5 2. Bakgrund Vi har av Nordantigs kmuns revisorer fått i uppdrag att granska verifikationer för kostnader avseende resor, utbildningar, konferenser och viss representation samt kmunens utbetalningsrutin. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 201. s revisorer bedömer att det är väsentligt att underlagen för ovan angivna kostnader uppfyller både lag kmunal redovisning (KRL) och skattelagstiftning inklusive skatteverkets rekmendationer. Om rutinen inte fungerar föreligger det en risk för att det av underlagen inte framgår vad s avses och vilka s deltagit. Det kan i sin tur innebära risk för förmånsbeskattning (påverkar den enskilde i form av skatteförmån och arbetsgivaravgifter för kmunen). När det gäller utbetalningsrutinen är det väsentligt att den fungerar ändamålsenligt då det annars kan finnas risk för oavsiktliga eller avsiktliga fel. Förtroendet för den kmunala administrationen kan skadas det skulle visa sig att rutinerna för verifikationshantering eller utbetalningar inte fungerar ändamålsenligt.. Syfte Syftet med granskningen är att bedöma verifikationerna/underlagen uppfyller KRL och vad s sägs i skattelagstiftning. Vi har granskat: det av underlagen (verifikationerna) framgår när de sammanställts, när den ekoniska händelsen inträffat, vad denna avser (inklusive vilka s deltagit och ändamålet), vilket belopp den gäller, och vilken motpart den berör (1 kap KRL). program, deltagare och andra underlag finns bifogade. det framgår att är köpare av tjänsten. verifikationen är attesterad av behörig tjänsteman. underlaget innehåller information skattsedel och msregistrering. Ett ytterligare syfte med granskningen är att bedöma ändamålsenligheten i kmunens utbetalningsrutiner. Vi har därför granskat: utbetalningar görs i rätt tid (inte för tidigt och inte för sent), utbetalningar görs med god intern kontroll d.v.s. av två tjänstemän i förening, underlagen för utbetalningarna är attesterade i enlighet med kmunens attestreglemente. verifikationsgranskning 201.docx 2

6 . Avgränsning Granskningen fattar år 201. Vår granskning har skett via stickprov och har primärt att inriktats mot leverantörsfakturor och utbetalningar avseende större belopp. 5. Revisionskriterier Vi har bedömt rutinerna uppfyller Kmunal redovisningslag Skattelagstiftning (inklusive tillämpliga rekmendationer från skatteverket och praxis in rådet) Övriga tillämpbara interna regelverk, policys och fullmäktigebeslut 6. Ansvarig nämnd Granskningen avser hela kmunorganisationen. Rapporten har saklighetsgranskats av Micaela Hedin, Margareta Tamm-Persson och Margareta Rosen-Vedin. 7. Metod Granskningen av verifikationer har genförts gen kontoanalys av aktuella huvudbokskonton. Granskningen av utbetalningar har genförts via urval från gjorda utbetalningar av olika slag under den granskade perioden. 8. Projektorganisation Granskningen har genförts av Anna Sundholm, auktoriserad revisor under ledning av Tmy Eriksson, auktoriserad revisor och certifierad kmunalrevisor. 9. Regelverk 9.1 Kmunal redovisningslag Vid redovisning och bokföring av ekoniska händelser gäller Kmunala redovisningslagen, KRL. Av KRL framgår bl.a. vad underlaget ska innehålla samt hur och när den ska bokföras. Ekoniska händelser ska bokföras så att de kan presenteras såväl i kronologisk ordning s i systematisk ordning. Enligt KRL, 2 kap 5, ska underlaget (leverantörsfakturan) innehålla uppgift när den har sammanställts, när den ekoniska händelsen har inträffat, vad denna avser, vilket belopp den gäller och vilken motpart den berör. verifikationsgranskning 201.docx

7 9.2 Skattelagstiftning Av mervärdesskattelagen, ML 11:15, framgår att kmunen normalt har rätt att dra av ingående ms på sina inköp till verksamheten följande uppgifter framgår av fakturan: Datum för utfärdandet Ett unikt löpnummer för varje faktura Säljarens registreringsnummer till ms Säljarens och köparens namn och adress Varornas mängd och art eller tjänsternas fattning och art Beskattningsunderlaget för varje mssats (enhetspris exkl. ms) Tillämpad mssats Datum då sättningen av varorna eller tjänsterna utförts eller slutförts Den ms s ska betalas 10. Allmänt registrering Kmunen använder sig av leverantörsfakturasystemet Å-data ekoni för elektronisk registrering av leverantörsfakturor. 11. Attestering 11.1 Attestreglemente och attestanter Kmunfullmäktige fastställde Attestreglemente för. Tillämpningsanvisningar till attestreglemente för fastställdes av kmunstyrelsen. Av attestreglementet framgår det att varje nämnd utser huvuddelegater. Huvuddelegaten har huvudansvar för respektive förvaltnings attestering med rätt att beslutsattestera eller vara ersättare för dessa. Med budgetansvar följer även ansvar för kontroll av ekoniska transaktioner, så kallad beslutsattest. Ansvarsfördelningen ska vara tydlig. Huvudregeln är att ingen person ensam skall hantera en transaktion från början till slut. Attestanterna är var för sig ansvarig för sina respektive åtgärder. Attesträtten skall knytas till ett ansvarsråde med angivande av eventuella begränsningar. Nämnden ansvarar för att upprätthålla en aktuell förteckning över beslutsattestanter s anger fattningen för respektive beslutsattestants ansvar. Samtliga s berörs av attestreglementet får enligt uppgift utbildning i förfarandet Registrering av attestanter Förteckningarna över attestanter och ersättare uppdateras varje år av samtliga nämnder. Attestanterna registreras i leverantörsfakturasystemets attestregister. verifikationsgranskning 201.docx

8 Vid registrering av en ny användare, avsluta en användare eller ändrade uppgifter på befintlig användare ska särskild blankett undertecknad av behörig person skickas in till ekoniavdelningen, se exempel bilaga 1. De begrepp s används i fakturasystemet är granskningsattest och beslutsattest. Granskningsattest innebär att personen attesterar beställning och granskar transaktionen. Beslutsattestanten har huvudansvaret för att garantera transaktionens korrekthet. Samtliga transaktioner ska attesteras innan de utförs. Av attestreglementet framgår att för alla transaktioner ska minst två personer attestera varav en ska vara beslutsattestant. 11. Attestgranskning Leverantörsfakturor inkmer till postavdelningen på kmunhuset s öppnar och ankststämplar fakturan. Fakturorna ankstregistreras av ekoniavdelningen s sedan lämnar fakturan för scanning. Den tjänsteman s ansvarar för scanningen styr fakturan till den s ska behörighetsattestera den. Denne saklighetsgranskar fakturan innan den skickas vidare för beslutsattest. Den s beslutsattesterar fakturan är ytterst ansvarig bl.a. för att kostnaden tillhör verksamheten och att fakturan uppfyller formkraven. Innan utbetalning kan ske måste fakturan vara beslutsattesterad. Enligt kmunens attestregler är det inte tillåtet att beslutsattestera egna kostnader i tjänsten, t.ex. i form av reseräkningar eller fakturor för resor, utbildning och representation. Beslutsattestering får inte heller utföras av en person s är jävig. Med jäv avses att attestanten kan få egen vinning av beslutet. Kmentar Det finns inga beloppsgränser för attester. Vår stickprovsgranskning visar att det i några fall förekmer beslutsattest av egna kostnader. 12. Behörigheter 12.1 Leverantörsregister Nya leverantörer samt ändringar i leverantörsregistret kan göras av samtliga på ekoniavdelningen. När en ny leverantör läggs upp så upprättas ett registerkort. Till denna bifogas leverantörsfakturan s föranleder upplägget. En kontroll görs av fakturans bankpostgironummer mot bankgiro/postgiro centralen. Kontrollen skrivs ut och sparas tillsammans med de övriga handlingarna och sparas s räkenskapsmaterial i sju år. Kmentar Vi har gjort stickprov av den ovan beskrivna rutinen utan anmärkning. Vi ser en risk med att de flesta av ekonipersonalen har full behörighet till leverantörsregistret. För att stärka den interna kontrollen rekmenderar vi att de personer s hanterar leverantörsfakturor och/eller utbetalningar inte har behörighet till registret. verifikationsgranskning 201.docx 5

9 Vi noterar att ingen kontroll av behandlingshistorik görs. Av historiken ska det framgå vilka ändringar s gjorts i leverantörsregistret och vem s har gjort ändringen. Vi rekmenderar att behandlingshistorik skrivs ut och kontrolleras någon/några gånger per år. 1. Verifikationsgranskning 1.1 Avgifter för kurser och personalutbildning samt resor Av en verifikation ska det alltid framgå vad s avses bl.a. så att det kan säkerställas att kostnaden har ett för verksamheten tillhörande syfte. I tillämpningsanvisningarna till reglemente för attest framgår att för en verifikation avseende en utbildning/konferens ska alltid syftet med kursen/utbildningen anges på fakturan eller s en permanent anteckning vid elektronisk faktura. Uppgift vem/vilka s deltagit ska finnas. För resor ska resmålet, syftet med resan och namn på resenärer alltid framgå av verifikationen (permanent anteckning vid elektronisk faktura). Kmentar Det bör uppmärksammas att Skatteverket har gjort bedömningen för kurser och personalutbildning att när det saknas program, när utbildningen innehållit för få utbildningstimmar eller utbildningen varit mer av nöjeskaraktär kan deltagarna förmånsbeskattas. Programmet ska även innehålla uppgift antal utbildningstimmar. I attestreglementet saknas instruktioner att program ska bifogas verifikationer. Vi rekmenderar att detta kpletteras instruktionerna. Vi har gjort stickprov s visar att på ca 0% av stickproven saknas syfte samt namn på deltagare. I ett fall har beslutsattest gjorts av egen kostnad. Det fanns inga program bifogade till något av stickproven. 1.2 Representation I tillämpningsanvisningarna står det att vid extern och intern representation ska alltid representationens samband med verksamheten styrkas gen att syftet med representationen anges på fakturan/notan eller s en permanent anteckning vid elektronisk faktura. Uppgift ska även finnas vilka s deltagit. Kmentar Vi har gjort stickprov. Den granskningen visar att det saknas uppgift deltagare på ca en tredjedel av stickproven. 1. Uppgift msregistrering, godkänd för F-skatt och fakturaadress Av skriften Tillämpningsanvisningar till attestreglemente framgår de skattemässiga reglerna för avdragsrätt för mervärdesskatt, se avsnitt 9.2. Det innebär att uppgift leverantörens verifikationsgranskning 201.docx 6

10 registreringsnummer för mervärdesskatt samt uppgift att leverantören är msregistrerad måste framgå av fakturan för att den ingående mervärdesskatten ska vara avdragsgill. Uppgift att leverantören är godkänd för F-skatt är speciellt viktigt vid köp av tjänster. Om leverantören inte är godkänd för F-skatt ska kmunen göra avdrag för källskatt och vissa fall betala sociala avgifter. Kmunen kan inhämta information leverantören är godkänd för F- skatt på annat sätt, t.ex. gen Skatteverket. Enligt uppgift ska alla fakturor vara utställda till kmunens serviceenhet/fakturaenheten. Kmentarer Granskningen avseende uppgifter på leverantörsfakturor har gjorts utan anmärkning. 1. Utbetalningar I samband med vår granskning har vi efterfrågat en rutinbeskrivning för utbetalningar av leverantörsfakturor. Någon sådan har vi inte fått. Vi har istället fått följande muntliga beskrivning av rutinen: Det finns fyra personer på ekoniavdelningen s har fullmakt att utföra utbetalningar. En tjänsteman tar fram en kontrollista över aktuella utbetalningar och läser på bildskärmen vilka leverantörer och belopp s ska utbetalas. Ingen dokumentation görs av kontrollen. Om hon bedömer listan vara korrekt så utför hon utbetalningen gen att betalfilen skickas. Leverantörsbetalningarna kan göras av var och en för sig när det sker via Å-data ekoni. Utbetalningar direkt från bank kan dock enligt uppgift endast utföras två i förening. Enligt den information vi har fått går det inte att göra en utbetalning leverantörsfakturan inte är attesterad enligt attestrutinen. Det händer att kmunen får betalningspåminnelser men det är inte ofta. Anledningen uppges kunna vara att organisationen är oense vilken s ska stå för kostnaden. verifikationsgranskning 201.docx 7

11 Kmentar Vi rekmenderar normalt att rutiner för utbetalningar av leverantörsfakturor görs gen att utbetalningar endast går att utföras av två personer i förening. De leverantörsfakturor s vi granskat var betalade på förfallodagen. Vid vår granskning uppgick kostnaden för dröjsmålsränta till 28 tkr varav den enskilt största posten var 16 tkr och avsåg Bollnäs kmun s var betalad 9 dagar för sent. KPMG, dag s ovan Tmy Eriksson Auktoriserad revisor & Certifierad kmunal revisor Anna Sundholm Auktoriserad revisor verifikationsgranskning 201.docx 8

Granskning av Staffanstorps kommuns leverantörsskulder och dess system

Granskning av Staffanstorps kommuns leverantörsskulder och dess system www.pwc.se Revisionsrapport Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Lotten Lasson, Revisionskonsult Henrik Friang, Risk manager Granskning av Staffanstorps kommuns leverantörsskulder och dess system

Läs mer

Vägledning Bokföring. Oktober 2014

Vägledning Bokföring. Oktober 2014 Vägledning Bokföring Oktober 2014 1 Vägledning Bokföring Innehållsförteckning Inledning...4 Förkortningslista...4 Lagregler, rekommendation (RKR 23 Bokföring) och kommentarer...5 Avsnitt I Inledande bestämmelser...5

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Vem får upprätta förenklat årsbokslut? 3 Vilka regler tillämpas?

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföring

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföring Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföring 2013-12-05 Innehållsförteckning Inledning... 5 Förkortningslista... 5 Lagregler, allmänt råd (BFNAR 2013:2) och kommentarer... 6 Avsnitt I Inledande bestämmelser...

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

Ekonomiavdelningen 2009-10-19 1(5) REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I VÄRNAMO KOMMUN

Ekonomiavdelningen 2009-10-19 1(5) REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I VÄRNAMO KOMMUN Ekonomiavdelningen 2009-10-19 1(5) REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I VÄRNAMO KOMMUN 1 Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner (kassaverifikationer, fakturautbetalningar,

Läs mer

Lagreglerna och Bokföringsnämndens allmänna råd är tillämpliga för samtliga bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen.

Lagreglerna och Bokföringsnämndens allmänna råd är tillämpliga för samtliga bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen. VERIFIKATIONER Introduktion Vägledningen och dess innehåll Bokföringsnämnden har i denna vägledning samlat bokföringslagens bestämmelser och nämndens allmänna råd om verifikationer (BFNAR 2000:6), kommentarer

Läs mer

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006 27.12.2006 SV Europeiska unionens officiella tidning L 371/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006 av den 8 december 2006 om tillämpningsföreskrifter

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

Att vara föreningsrevisor

Att vara föreningsrevisor Att vara föreningsrevisor av Sven Knutson SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker 1 Innehåll Förord 3 Uppdraget som revisor 4 Vem kan utses till revisor? 4 Detta styr revisorernas arbete 5 Att planera

Läs mer

Villkor för. Spelkort och Spelkonto

Villkor för. Spelkort och Spelkonto Villkor för Spelkort och Spelkonto 1. Allmänt 1.1 Tillämpliga regler Dessa villkor reglerar vad som gäller för nyttjande av Spelkort och Spelkonto hos AB Svenska Spel ( Svenska Spel ). Att vara Spelkortskund

Läs mer

Beviljad tid och insats inom hemtjänsten

Beviljad tid och insats inom hemtjänsten www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Jonas Wallin Beviljad tid och insats inom hemtjänsten Kalix kommun Beviljad tid och insats inom hemtjänsten Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Att vara god man. Den löpande förvaltningen

Att vara god man. Den löpande förvaltningen Att vara god man Den löpande förvaltningen Innehåll God man ett uppdrag som kräver ansvar... 3 God man... 3 Huvudman, personen som har god man... 3 Viktigt med samarbete mellan god man och huvudman...

Läs mer

Bokföring för nybörjare.

Bokföring för nybörjare. Bokföring för nybörjare. Har du precis startat företag och vill sköta din egen bokföring? Den här bokföringsguiden är till för dig! Senast uppdaterad: 2015-05-22 Vi tar ditt företagande personligt Innehåll.

Läs mer

SJUKGYMNASTIKEN I LANDSTINGET DALARNA UPPFÖLJNINGSGRANSKNING

SJUKGYMNASTIKEN I LANDSTINGET DALARNA UPPFÖLJNINGSGRANSKNING SJUKGYMNASTIKEN I LANDSTINGET DALARNA UPPFÖLJNINGSGRANSKNING 2014-09-21 Rapporten är framtagen för uppdragsgivaren, och täcker enbart avtalade ändamål. All annan distribution och nyttjande sker på uppdragsgivarens

Läs mer

Innehållsförteckning. Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3. Företagsnamnet... 4. Bolagsordningen... 6

Innehållsförteckning. Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3. Företagsnamnet... 4. Bolagsordningen... 6 Ändra aktiebolag 1 Innehållsförteckning Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3 Företagsnamnet... 4 Bolagsordningen... 6 Styrelsen och verkställande direktören... 8 Revisorer...10 Adress...12 Fondemission...14

Läs mer

EtikU 11 Medlemmarnas tillämpning av lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

EtikU 11 Medlemmarnas tillämpning av lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism FARS UTTALANDEN I ETIKFRÅGOR EtikU 11 Medlemmarnas tillämpning av lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (december 2012) ETIKU 11 MEDLEMMARNAS TILLÄMPNING AV PENNINGTVÄTTSLAGEN

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket... Starta aktiebolag 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta ett aktiebolag?......3 Kort om aktiebolag...4 Bilda aktiebolaget...6 Anmäl till Bolagsverket...8 Välj företagsnamn....10 Styrelsen och

Läs mer

Hur hanterar banker en ansökan om registerutdrag? Datainspektionens rapport 2004:3

Hur hanterar banker en ansökan om registerutdrag? Datainspektionens rapport 2004:3 Hur hanterar banker en ansökan om registerutdrag? Datainspektionens rapport 2004:3 Innehållsförteckning 1. Inledning...2 2. Sammanfattning...3 3. Aktuell lagstiftning...5 4. Datainspektionens iakttagelser,

Läs mer

Räkenskapsinformation i konkurs

Räkenskapsinformation i konkurs 1(15) Räkenskapsinformation i konkurs Konkursförvaltarens omhändertagande och redovisning av räkenskapsinformation i konkursbouppteckningen och edstemats omfattning avseende räkenskapsinformation Innehållsförteckning:

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Adrian Göransson revisionskonsult Christel Eriksson Certifierad kommunal

Läs mer

Yttrande över förslag till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning om bokföring

Yttrande över förslag till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning om bokföring Datum Sida Yttrande 2013-02-28 1 (6) Henrik Lundin Ert dnr Dnr Ekorevisor EBM A-2012/0539 Rättsenheten 10-19 Bokföringsnämnden Yttrande över förslag till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning om

Läs mer

Granskning av kommunens hantering av styrdokument

Granskning av kommunens hantering av styrdokument Granskning av kommunens hantering av styrdokument Smedjebackens kommun Revisionsrapport Februari 2011 Hans Gåsste Innehållsförteckning Sammanfattning och revisionell bedömning...... 3 1 Bakgrund och syfte......

Läs mer

REVISORERS ÅTGÄRDER VID MISSTANKE OM BROTT

REVISORERS ÅTGÄRDER VID MISSTANKE OM BROTT 38 62+532/17*44=1538 62*44=1538 62+532/17*44=1538 62+532/17*44=1538 62*44=1538 62+532/17*44=1 532/17*44 = 1538 62 + 532/538 62+532/17*44=1538 62+532/17*44 = 1538 62 + 532/538 62+532/17*44=1538 62 7*44

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för dagkonferenstjänster Referensnr: 96-121-2011:074 Konferenstjänster Upph. ref.nr: 96-121-2011 2012-05-22 Slutdatum: 2013-12-31 Typ av avtal: Ramavtal

Läs mer

Arbetsordning för LAG Lundaland

Arbetsordning för LAG Lundaland Arbetsordning för LAG Lundaland LAG betyder Local Action Group och ett Leaderområde får bara ha en sådan grupp. LAG:s viktigaste uppgift är att fatta beslut om Leaderprojekt. Kring LAG finns ett regelverk

Läs mer

Granskning av ansvarsfördelning mellan fritidsnämnd och förvaltning

Granskning av ansvarsfördelning mellan fritidsnämnd och förvaltning www.pwc.se Alf Wahlgren, certifierade kommunal revisor Carl-Gustaf Folkeson, revisionskonsult Granskning av ansvarsfördelning mellan fritidsnämnd och förvaltning Innehållsförteckning 1. Inledning... 1

Läs mer

Kvalitetsuppföljning. Hemvården i Svalövs kommun

Kvalitetsuppföljning. Hemvården i Svalövs kommun Kvalitetsuppföljning - Hemvården i Svalövs kommun Lagen om valfrihetssystem 2013-01-14 1 Innehållsförteckning 1 BAKGRUND 2 2 SYFTE 2 3 METOD 2 4 MÅLGRUPP 3 5 RESULTAT 3 5.1 Styrkor 3 5.1.1 Systematiskt

Läs mer

Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län

Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län Förfrågningsunderlag med förutsättningar för att bedriva psykoterapi inom Region Örebro län Beslutad i LS 2014-12-09 1 (35) Innehållsförteckning

Läs mer