Revisionsrapport. Norrbottens läns landsting. Granskning av Patientnämnden. Februari Ellinor Nybom Granskning av ansvarsutövande 2003

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Revisionsrapport. Norrbottens läns landsting. Granskning av Patientnämnden. Februari Ellinor Nybom Granskning av ansvarsutövande 2003"

Transkript

1 Revisionsrapport Februari 2004 Granskning av Patientnämnden Ellinor Nybom Granskning av ansvarsutövande 2003 Norrbottens läns landsting

2 Innehållsförteckning 1. Uppdrag, revisionsfråga och metod Patientnämndens verksamhet Reglemente för patientnämnden Patientnämndens verksamhetsplan Sammanträden, protokoll samt rapportering Ekonomi, prestation och kvalitet Nyckeltal Sammanfattande kommentarer och bedömning... 5 Bilagor 1 Reglemente för patientnämnden 2 Verksamhetsrapport 2003 Patientnämnden 3 Analys Patientnämnden

3 1. Uppdrag, revisionsfråga och metod Landstingets revisorer har givit Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers i uppdrag att granska patientnämndens ansvarsutövande under Med ansvarsutövande avses nämndens aktiva åtgärder för att styra/leda, följa upp, kontrollera och rapportera om den verksamhet nämnden har ansvar för. Granskningen har studerat patientnämndens ansvarsutövande, kontrollerat nämndens analys och kommentarer med anledning av förra årets minskning av ärenden samt följt nämndens arbete med framtagande av beskrivande nyckeltal. Revisionsfråga: Är patientnämndens ansvarsutövande tillfredsställande? Informationsinsamlingen har skett via dokumentstudier och intervju med tjänstemän inom sekretariatet där patientnämndens kansli ingår. Granskningsrapporten har sakgranskats av ansvarig handläggare vid sekretariatet. 2. Patientnämndens verksamhet Landsting och kommuner är genom lagen om patientnämndsverksamhet (1998:1656), skyldiga att inrätta en eller flera nämnder som har till uppgift att stödja och hjälpa patienter inom: Den hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen som bedrivs av landsting eller enligt avtal med landsting. Den hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen som bedrivs av kommuner eller enligt avtal med kommuner och den allmänna omvårdnad enligt socialtjänstlagen som ges i samband med sådan hälso- och sjukvård. Den tandvård enligt tandvårdslagen som bedrivs av landsting

4 Patientnämnden ska även bistå patienter, intagna för psykiatrisk tvångsvård eller rättspsykiatrisk vård 1, med stödpersoner om patienterna vill det. Länets samtliga kommuner har avtal med landstinget om nyttjande av gemensam patientnämnd. Ersättning från kommunerna till landstinget för utförd tjänst baseras på antalet invånare i respektive kommun. Från och med 2004 kommer Kalix kommun att inrätta egen patientnämnd och därmed handlägga sina egna patientnämndsärenden. 3. Reglemente för patientnämnden Nämndens verksamhet regleras också i reglemente för patientnämnden, landstingets gemensamma regler & riktlinjer 2003, bilaga 1. Reglementet är antaget av landstingsfullmäktige och beskriver patientnämndens verksamhetsområde och arbetsformer. 4. Patientnämndens verksamhetsplan Den 17 december 2002 antog patientnämnden verksamhetsplan för Planen följer den i landstingsplanen givna strukturen. Där presenteras strategiska mål, framgångsfaktorer och uppföljningsområden med utgångspunkt i de fyra perspektiven (medborgare och patient, process och produktion, lärande och förnyelse samt ekonomi). Exempel på mål för patientnämndens verksamhet är att nämnden ska verka för att främja kontakten mellan patienter och vårdpersonal, genom iakttagelser öka kvalitén och stärka patientens ställning, utveckla samarbetet med kommunens och landstingets verksamheter. Patientnämndens verksamhetsplan för år 2004 antogs av patientnämnden den 13 november Sammanträden, protokoll samt rapportering Patientnämnden har under 2003 haft fyra protokollförda sammanträden. Protokollen delges, enligt nämndens reglemente, fullmäktiges ledamöter och ersättare, landstingets revisorer och ersättare samt landstingsstyrelsen. Nämndens verksamhetsrapport för år 2003 fastställs av nämnden vid sammanträdet den 25 februari 2004, bilaga 2. Rapporten behandlas av landstingsstyrelsen vid sammanträdet 1 Lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård och lag (1991:1129) om rättpsykiatrisk vård

5 den 18 mars och av landstingsfullmäktige senare under våren. Senast den sista februari 2004 ska den överlämnas till Socialstyrelsen. Patientnämnden har under året utrett och avrapporterat ett uppdrag inom landstingsdirektörens internkontrollplan. Uppdraget avsåg att undersöka vilka rutiner och åtgärder hälso- och sjukvården i landstinget hade för att åtgärda rapporterade patientnämndsärenden. Resultatet av genomfört uppdrag rapporterades till styrelsen den 27 november Ekonomi, prestation och kvalitet Ekonomi Patientnämndens budget under 2003 uppgick till totalt tkr fördelat på nämndsverksamhet 116 tkr och stödpersonsverksamhet 890 tkr. Stödpersonsverksamheten har jämfört med 2002 fått 144 tkr i ökat anslag. Nämnden visar totalt sett ett nollresultat, dvs inkomster och utgifter har tagit ut varandra. Prestation Ärendemängden till nämnden har under 2003 ökat något i jämförelse med föregående år. Under 2003 har 285 patientnämndsärenden (inkl 11 kommunala ärenden) handlagts av patientnämndens utredare. Det är en ökning med 30 ärenden jämfört med föregående år. Handläggarna vid patientnämnden har under hösten 2003 analyserat anledningen till tidigare års minskning av antalet ärenden till nämnden. Den 13 november 2003 presenterades analysen för nämnden samt delgavs revisorerna, bilaga 2. Sammanfattningsvis är det bland annat förändringar av organisation (sammanslagning av sjukhusen i Luleå och Boden, omsättning och i vissa fall brist på vårdpersonal) och det inledande arbetet från landstingets sida att styra patienter till rätt vårdnivå som gav upphov till ett flertal ärenden till nämnden under Fjolårets minskning av antalet ärenden visar att analysen har sin utgångspunkt i att patienter förstått och accepterat primärvården som första vårdinstans, att tillgängligheten till operationer ökat och framkomligheten till primärvården förbättrats i och med införandet av digitalt telefonbokningssystem (TeleQ). Analysen anger även den interna handläggningen vid patientnämnden som en anledning att ärendemängden minskade. Under 2002 var begreppet patientnämndsärende inte tydligt definierat. Under 2003 års första månader såg man en fortsatt nedgång av antalet ärenden jämfört med tidigare års utfall och med anledning av detta beslutade nämnden vid sammanträdet den 14 maj att kriterierna för definition av ett patientnämndsärende skulle ses över och dokumenteras

6 Definitionen av ärendebegreppet förtydligades och återrapporterades vid nämndens sammanträde den 13 november Den nya definitionen har använts under andra halvåret 2003 och uppges på ett bättre sätt följa riksnormen. Skillnaden från tidigare års definition, enligt handläggarnas uppfattning, är att direktrådgivning om hur medborgare bör handla i ärenden som rör nämndens verksamhetsområde inte i dagens definition anses vara ett ärende. Handläggare vid patientnämnden uppger dock att den största påverkan på ärendemängden är tillgänglighet till kontakt med utredare som kan ta emot problem och upprätta ärenden. Kvalitet Patientnämndens kansli fortsätter arbetet med att förbättra tillgängligheten till utredarna och patientnämdens tjänster via förbättrade telefontider, information via hemsida och elektronisk frågespalt där tidigare frågor och svar kan läsas utan direktkontakt med utredare vid patientnämnden. Annonser i dagspress, spridning av informationsmaterial i väntrum och i kommunens särskilda boenden ingår även i strategin att öka tillgängligheten. Patientnämnden uppger också att de upplever att arbetet med att effektivisera återföringsprocessen av anmälda ärenden från patient och patientnämnd till respektive verksamhet bidrar till utveckling av verksamheternas interna kvalitetsarbete. 5.2 Nyckeltal För att underlätta jämförelser mellan år, enheter och riket i övrigt görs jämförelser avseende huvudområdena (bemötande/kommunikation, organisation/regler/resurser, vård och behandling) mellan tidigare år. Dessutom presenteras antalet ärenden per 1000 invånare ,12 ärenden per invånare ,99 ärenden per invånare

7 6. Sammanfattande kommentarer och bedömning Patientnämnden har ett av fullmäktige antaget reglemente som beskriver nämndens verksamhetsområde och dess arbetsformer. Nämndens styrning sker främst genom verksamhetsplanen. I planen för 2003 beskrivs årets arbete utifrån perspektiven medborgare och patient, process och produktion, lärande och förnyelse samt ekonomi. Nämnden följer upp och rapporterar sin verksamhet via verksamhetsrapporten som beskriver 2003 års arbete i verbal och statistisk form. Rapporten delges landstingsstyrelsen vid sammanträdet i mars 2004 och fullmäktige senare under våren. Nämndens protokoll delges fullmäktiges ledamöter och ersättare, landstingets revisorer och ersättare samt landstingsstyrelsen. Nämnden håller sina kostnader inom givna budgetramar. Vi har tagit del av nämndens analys avseende ärendeförändringen under början av 2000-talet. Vi kan konstatera att det finns ett antal olika anledningar till ärendemängdens uppgång under 2001 samt dess nedgång under föregående år. Vi anser att patientnämnden ansvarsutövande under 2003 är tillfredsställande. Nämnden har fullgjort sitt uppdrag mot fullmäktige

Revisionsrapport. Granskning av. Patientnämnden. Norrbottens läns landsting. Datum Mars Jan-Erik Wuolo

Revisionsrapport. Granskning av. Patientnämnden. Norrbottens läns landsting. Datum Mars Jan-Erik Wuolo Revisionsrapport Granskning av Patientnämnden Norrbottens läns landsting Datum Mars 2005 Namn Jan-Erik Wuolo 1 Innehållsförteckning 1. Uppdrag, revisionsfråga och metod...3 2. Patientnämndens ansvarsområde...3

Läs mer

Patientnämnden. Revisionsrapport. Granskning av ansvarsutövandet 2009 Norrbottens läns landsting. Mars 2010

Patientnämnden. Revisionsrapport. Granskning av ansvarsutövandet 2009 Norrbottens läns landsting. Mars 2010 Revisionsrapport Patientnämnden Granskning av ansvarsutövandet 2009 Norrbottens läns landsting Mars 2010 Fredrik Markstedt, revisionskonsult Carina Olausson, certifierad kommunal revisor 2010-03-02 Fredrik

Läs mer

Patientnämnden Översiktlig granskning av ansvarsutövande 2010

Patientnämnden Översiktlig granskning av ansvarsutövande 2010 Patientnämnden Översiktlig granskning av ansvarsutövande 2010 Revisionsrapport Februari 2011 Fredrik Markstedt Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2 Bakgrund...

Läs mer

Granskning år 2012 av patientnämnden

Granskning år 2012 av patientnämnden Granskning år 2012 av patientnämnden Rapport nr 22/2012 Februari 2013 Jonas Hansson, Revisor, revisionskontoret Innehåll Innehåll... 2 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 3 2.1 Bakgrund... 3 2.2 Revisionsfrågor...

Läs mer

Granskning år 2015 av patientnämnden

Granskning år 2015 av patientnämnden Granskning år 2015 av patientnämnden Rapport nr 20/2015 Mars 2016 Jonas Hansson, revisionskontoret Diarienummer: REV 21:2 2015 Innehåll 1. SAMMANFATTANDE ANALYS... 3 1.1. REKOMMENDATIONER... 3 2. BAKGRUND...

Läs mer

Granskning år 2014 av patientnämnden

Granskning år 2014 av patientnämnden Granskning år 2014 av patientnämnden Rapport nr 26/2014 Mars 2015 Jonas Hansson, Revisor, revisionskontoret Diarienummer: Rev 24:2-2014 Innehåll 1. SAMMANFATTNING... 3 2. INLEDNING... 4 3. NÄMNDENS UPPDRAG...

Läs mer

Årlig granskning av Patientnämnden - Etiska nämnden Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Årlig granskning av Patientnämnden - Etiska nämnden Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Årlig granskning av Patientnämnden - Etiska nämnden 2015 Revisionspromemoria LANDSTINGETS REVISORER 2016-04-08 16REV20 2(7) Sammanfattning Granskningen visar att Patientnämnden - Etiska nämnden har arbetat

Läs mer

Årlig granskning Patientnämnd-Etisk nämnd. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Årlig granskning Patientnämnd-Etisk nämnd. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Årlig granskning Patientnämnd-Etisk nämnd Revisionspromemoria LANDSTINGETS REVISORER 2014-04-09 14REV46 2(7) Sammanfattning Vår bedömning är att Patientnämnd-Etisk nämnds verksamhet har bedrivits på ett

Läs mer

REVISIONSKONTORET. REVISIONSRAPPORT Grundläggande granskning för 2016 av Patientnämnden

REVISIONSKONTORET. REVISIONSRAPPORT Grundläggande granskning för 2016 av Patientnämnden Dnr: REV 6/2017 REVISIONSKONTORET REVISIONSRAPPORT Grundläggande granskning för 2016 av Patientnämnden Ansvarig: Jan-Olov Undvall Revisionsrapport 2 (5) Innehållsförteckning 1 INLEDNING/BAKGRUND... 3 SYFTE,

Läs mer

Grundläggande granskning år 2017 av patientnämnden

Grundläggande granskning år 2017 av patientnämnden Grundläggande granskning år 2017 av patientnämnden Rapport Gr 7/2017 Mars 2018 Eva Moe, revisionskontoret Diarienummer: REV 13:2 2017 Innehåll 1. SAMMANFATTANDE ANALYS... 3 2. BAKGRUND... 4 2.1. IAKTTAGELSER

Läs mer

Granskning av patientnämnden

Granskning av patientnämnden Revisionsrapport Granskning av patientnämnden Landstinget i Östergötland Eva Andlert Cert. kommunal revisor Christina Widerstrand Cert. kommunal revisor Eva Ogensjö Cert. kommunal revisor 2013-04-11 Granskning

Läs mer

Reglemente för Patientnämnden

Reglemente för Patientnämnden Reglemente för Patientnämnden Fastställt av landstingsfullmäktige 2010-06-01, 127 Senast reviderat av landstingsfullmäktige 2015-02-17, 22 Allmän del Arbetsformer Dessa bestämmelser gäller även för nämnds

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Division Folktandvårds kvalitetsarbete. Granskning av. Norrbottens läns landsting. Januari 2003. Ellinor Nybom Jan-Erik Wuolo

REVISIONSRAPPORT. Division Folktandvårds kvalitetsarbete. Granskning av. Norrbottens läns landsting. Januari 2003. Ellinor Nybom Jan-Erik Wuolo REVISIONSRAPPORT Granskning av Division Folktandvårds kvalitetsarbete Norrbottens läns landsting Januari 2003 Ellinor Nybom Jan-Erik Wuolo www.pwcglobal.com/se www.komrev.se Innehållsförteckning Fel! Bokmärket

Läs mer

Verksamhetsplan patientnämnden och patientnämndens kansli

Verksamhetsplan patientnämnden och patientnämndens kansli 1(8) Förvaltningsnamn Avsändare Verksamhetsplan 2017 2018 patientnämnden och patientnämndens kansli Inledning Den bärande tanken med en verksamhetsplan är att skapa fokus och riktning för kommande år.

Läs mer

Landstingsstyrelsens uppsikt över följsamhet till fullmäktiges reglemente för intern kontroll

Landstingsstyrelsens uppsikt över följsamhet till fullmäktiges reglemente för intern kontroll Landstingsstyrelsens uppsikt över följsamhet till fullmäktiges reglemente för intern kontroll Rapport nr 28/2015 April 2016 Richard Norberg, revisionskontoret Innehåll 1. SAMMANFATTANDE ANALYS... 3 BAKGRUND...

Läs mer

Patientnämnden - ansvarsutövande 2014

Patientnämnden - ansvarsutövande 2014 Revisionsrapport Maria Strömbäck Revisionskonsult Jonas Wallin Revisionskonsult februari 2015 Patientnämnden - ansvarsutövande 2014 Norrbottens läns landsting Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Demokratiutskottet Översiktlig granskning av ansvarsutövande 2010

Demokratiutskottet Översiktlig granskning av ansvarsutövande 2010 Demokratiutskottet Översiktlig granskning av ansvarsutövande 2010 Revisionsrapport Februari 2011 Fredrik Markstedt Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning... 1

Läs mer

Verksamhetsplan för patientnämnden och patientnämndens kansli

Verksamhetsplan för patientnämnden och patientnämndens kansli 1(7) Förvaltningsnamn Avsändare Verksamhetsplan 2019 2020 för patientnämnden och patientnämndens kansli Inledning Tanken med denna verksamhetsplan är att den ska skapa fokus och riktning för de två kommande

Läs mer

Revisionsrapport Marie Lindblad Certifierad kommunal revisor ErikJansen Revisionskonsult mars 2017 pwc

Revisionsrapport Marie Lindblad Certifierad kommunal revisor ErikJansen Revisionskonsult mars 2017 pwc www.pwc.se Revisionsrapport Marie Lindblad Certifierad kommunal revisor ErikJansen Revisionskonsult mars 2017 pwc Innehåll 1. Inlediting... 2 1.1. Inledande information om organisationsförändring... 2

Läs mer

Patientnämnden. Region Östergötland

Patientnämnden. Region Östergötland Patientnämnden Patientnämnden Enligt lag om patientnämndsverksamhet m.m. (1998:1656) ska varje landsting/region och kommun ha en eller flera patientnämnder med uppgift att stödja och hjälpa patienter.

Läs mer

Handläggning av patientnämndsärenden

Handläggning av patientnämndsärenden Revisionsrapport Handläggning av patientnämndsärenden Norrbottens läns landsting Oktober 2009 Fredrik Markstedt, Revisionskonsult 2009-10-07 Fredrik Markstedt, Projektledare Revisionskonsult Carina Olausson,

Läs mer

Dnr Patientnämndens Verksamhetsplan 2015

Dnr Patientnämndens Verksamhetsplan 2015 -03-24 Dnr Patientnämndens Verksamhetsplan Innehållsförteckning 1. Vision/verksamhetsidè... 3 2. Medborgarperspektivet... 4 3. Processperspektivet... 5 4. Ekonomiperspektivet... 6 5. Nyckelindikatorer...

Läs mer

Revisionsrapport Marie Lindblad Certifierad kommunal revisor ErikJansen Revisionskonsult mars 2017 pwc

Revisionsrapport Marie Lindblad Certifierad kommunal revisor ErikJansen Revisionskonsult mars 2017 pwc www.pwc.se Revisionsrapport Marie Lindblad Certifierad kommunal revisor ErikJansen Revisionskonsult mars 2017 pwc Landstingsfullmäktiges hälso- och sjukvårdsberedning nord, mitt, syd och öst- granskning

Läs mer

Landstingsstyrelsens uppsikt över följsamhet till fullmäktiges reglemente för intern kontroll

Landstingsstyrelsens uppsikt över följsamhet till fullmäktiges reglemente för intern kontroll Landstingsstyrelsens uppsikt över följsamhet till fullmäktiges reglemente för intern kontroll Rapport nr 19/2016 April 2017 Richard Norberg, revisionskontoret Diarienummer: REV 29:2-2016 Innehåll 1. SAMMANFATTANDE

Läs mer

1. den hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) som bedrivs av landstinget eller enligt avtal med landstinget,

1. den hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) som bedrivs av landstinget eller enligt avtal med landstinget, Reglemente för landstingets patientnämnd Allmänna bestämmelser 1 Patientnämnden har i enlighet med lag (1998:1656) om patientnämndsverksamhet m.m. till uppgift att stödja och hjälpa patienter inom 1. den

Läs mer

Dnr PN Patientnämndens Verksamhetsplan 2019

Dnr PN Patientnämndens Verksamhetsplan 2019 20160101 Dnr PN-2018-1100 Patientnämndens Innehållsförteckning 1. Vision/verksamhetsidé... 1 2. Medborgarperspektivet... 2 3. Processperspektivet... 2 4. Ekonomiperspektivet... 3 5. Nyckelindikatorer...

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 Sammanfattning Vår bedömning är att Hållbarhetsnämnden i stort bedrivit verksamhet utifrån fullmäktiges mål och beslut. Bedömningen är att årets bokslut

Läs mer

Emil Forsling Auktoriserad revisor. Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll inom Landstinget Dalarna 2014

Emil Forsling Auktoriserad revisor. Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll inom Landstinget Dalarna 2014 Emil Forsling Auktoriserad revisor Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll inom Landstinget Dalarna 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Uppdrag och revisionsfråga... 3 1.2

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2010:72 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Tillägg till reglemente för landstingsstyrelse och nämnder beträffande patientnämnden Föredragande landstingsråd: Catharina Elmsäter-Svärd

Läs mer

Revidering av reglemente avseende patientnämnden med anledning av ny lag 4 LS

Revidering av reglemente avseende patientnämnden med anledning av ny lag 4 LS Revidering av reglemente avseende patientnämnden med anledning av ny lag 4 LS 2017-1185 1 (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2017-11-22 LS 2017-1185 Landstingsstyrelsen Revidering av reglemente avseende

Läs mer

Granskning av redovisad måluppfyllelse i delårsrapport per april 2014

Granskning av redovisad måluppfyllelse i delårsrapport per april 2014 Granskning av redovisad måluppfyllelse i delårsrapport per april 2014 Rapport nr 03/2014 Juni 2014 Richard Norberg, revisionskontoret Innehåll 1 Sammanfattande analys... 3 2 Bakgrund... 4 2.1 Granskning

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2016 samt landstingsstyrelsens styrning, uppföljning och interna kontroll

Granskning av årsredovisning 2016 samt landstingsstyrelsens styrning, uppföljning och interna kontroll Landstingets revisorer 2017-03-28 Rev/17010 Revisionskontoret Karin Selander Anders Marmon Johan Magnusson Granskning av årsredovisning 2016 samt landstingsstyrelsens styrning, uppföljning och interna

Läs mer

Revisionsrapport Intern kontroll inom Landstinget Dalarna

Revisionsrapport Intern kontroll inom Landstinget Dalarna Revisionsrapport Intern kontroll inom Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Malin Liljeblad Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Uppdrag och revisionsfråga... 3 1.2

Läs mer

Reglemente för patientnämnden

Reglemente för patientnämnden Ärende 17 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Landstingsdirektörens stab Kanslienheten 2017-09-08 Diarienummer 170589 Landstingsfullmäktige Reglemente för patientnämnden Förslag till beslut Landstingsfullmäktige godkänner

Läs mer

Patientnämnden Halland Region Halland

Patientnämnden Halland Region Halland www.pwc.se Revisionsrapport Isabelle Panasco Malin Ringedal Grundläggande granskning 2018 Patientnämnden Halland Region Halland Sammanfattning På uppdrag av regionens förtroendevalda revisorer har genomfört

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Barn- och utbildningsnämndens ansvarsutövande. Granskning av. Söderhamns kommun. Februari Ove Lindholm

REVISIONSRAPPORT. Barn- och utbildningsnämndens ansvarsutövande. Granskning av. Söderhamns kommun. Februari Ove Lindholm REVISIONSRAPPORT Granskning av Barn- och utbildningsnämndens ansvarsutövande Söderhamns kommun Februari 2004 Ove Lindholm www.pwcglobal.com/se www.komrev.se Innehållsförteckning 1. Bakgrund, uppdrag och

Läs mer

Granskning år 2013 av hälso- och sjukvårdsnämnden

Granskning år 2013 av hälso- och sjukvårdsnämnden Granskning år 2013 av hälso- och sjukvårdsnämnden Rapport nr 32/2013 Mars 2014 Richard Norberg, revisionskontoret Innehåll 1. Sammanfattande analys... 3 1.1 Svag måluppfyllelse... 3 1.2 Svag styrning...

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Patientnämndens kansli. Verksamhetsplan 2014. Patientnämnden och Patientnämndens kansli 13OLLPN1166-1

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Patientnämndens kansli. Verksamhetsplan 2014. Patientnämnden och Patientnämndens kansli 13OLLPN1166-1 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Patientnämndens kansli Verksamhetsplan 2014 Patientnämnden och Patientnämndens kansli 13OLLPN1166-1 Uppdrag och styrdokument Patientnämnden och dess kansli har ett tydligt och avgränsat

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR GEMENSAM PATIENTNÄMND ÅR 2013

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR GEMENSAM PATIENTNÄMND ÅR 2013 GRANSKNINGSRAPPORT DIARIENR 2014-03-17 RE-REV14-016 GRANSKNINGSRAPPORT FÖR GEMENSAM PATIENTNÄMND ÅR 2013 Sammanfattning Den gemensamma patientnämnden, i fortsättningen kallad Patientnämnden, har för första

Läs mer

Dnr PN Patientnämndens Verksamhetsplan 2017

Dnr PN Patientnämndens Verksamhetsplan 2017 20160101 Dnr PN--1 Patientnämndens Verksamhetsplan Verksamhetsplan Innehållsförteckning 1. Vision/verksamhetsidé... 3 2. Medborgarperspektivet... 4 3. Processperspektivet... 5 4. Ekonomiperspektivet...

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 Sammanfattning Vår bedömning är att Hållbarhetsnämnden i stort bedrivit verksamhet utifrån fullmäktiges mål och beslut. Bedömningen är att årets bokslut

Läs mer

Landstingets internkontrollarbete år 2012

Landstingets internkontrollarbete år 2012 Landstingets internkontrollarbete år 2012 Rapport nr 33/2012 Mars 2013 Richard Norberg, Certifierad kommunal revisor, revisionskontoret Innehåll Innehåll... 2 1 Sammanfattning... 3 2 Bakgrund... 4 2.1

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av den interna kontrollen inom Patientnämnden. Mats Renborn

Revisionsrapport. Granskning av den interna kontrollen inom Patientnämnden. Mats Renborn Revisionsrapport Granskning av den interna kontrollen inom Patientnämnden Mats Renborn 2008-12-18 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1. SAMMANFATTNING...2 2. Uppdrag...3 3. Patientnämnden...4 4. Intern kontroll...6

Läs mer

UPPFÖLJNING AV BIFALLNA MOTIONER

UPPFÖLJNING AV BIFALLNA MOTIONER För kännedom Landstingsstyrelsen Landstingsdirektörens staber Landstingsdirektör Jan Grönlund Verksamhets- och ledningsservice Förvaltningschef Helena Söderquist UPPFÖLJNING AV BIFALLNA MOTIONER SAMMANFATTNING

Läs mer

Granskning av hur landstingsstyrelsen redovisar måluppfyllelse i delårsrapporten per april 2013

Granskning av hur landstingsstyrelsen redovisar måluppfyllelse i delårsrapporten per april 2013 Granskning av hur landstingsstyrelsen redovisar måluppfyllelse i delårsrapporten per april 2013 Rapport nr 05/2013 Juni 2013 Eva Moe, revisor, revisionskontoret Innehåll 1. Sammanfattande analys... 3 1.1.

Läs mer

Demokratiutskottet. Revisionsrapport. Granskning av ansvarsutövandet 2009 Norrbottens läns landsting. Mars 2010

Demokratiutskottet. Revisionsrapport. Granskning av ansvarsutövandet 2009 Norrbottens läns landsting. Mars 2010 Revisionsrapport Demokratiutskottet Granskning av ansvarsutövandet 2009 Norrbottens läns landsting Mars 2010 Fredrik Markstedt, revisionskonsult Jan-Erik Wuolo, certifierad kommunal revisor 2010-03-02

Läs mer

Granskning av kostnämnden i Lycksele år 2016

Granskning av kostnämnden i Lycksele år 2016 Granskning av kostnämnden i Lycksele år 2016 Rapport Gr 5/2016 Mars 2017 Jonas Hansson, revisionskontoret Diarienummer: REV 21:2-2016 Diarienummer: 245167 Innehåll 1. SAMMANFATTANDE ANALYS... 3 1.1. MÅLUPPFYLLELSE...

Läs mer

Revisionsrapport 2018 Genomförd på uppdrag av revisorerna Oktober Haparanda stad. Uppföljning granskning av placerade barn och unga

Revisionsrapport 2018 Genomförd på uppdrag av revisorerna Oktober Haparanda stad. Uppföljning granskning av placerade barn och unga Revisionsrapport 2018 Genomförd på uppdrag av revisorerna Oktober 2018 Haparanda stad Uppföljning granskning av placerade barn och unga Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Landstinget Halland granskning av ärendehanteringen inom primärvårdsnämnden i Halmstad

REVISIONSRAPPORT. Landstinget Halland granskning av ärendehanteringen inom primärvårdsnämnden i Halmstad REVISIONSRAPPORT Landstinget Halland granskning av ärendehanteringen inom primärvårdsnämnden i Halmstad 2003-09-30 Manfred Bachmann (2) Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTANDE SYNPUNKTER...4 2. INLEDNING...4

Läs mer

Granskning av hur landstingsstyrelsen redovisar måluppfyllelse i årsredovisningen 2013

Granskning av hur landstingsstyrelsen redovisar måluppfyllelse i årsredovisningen 2013 Granskning av hur landstingsstyrelsen redovisar måluppfyllelse i årsredovisningen 2013 Rapport nr 37/2013 April 2014 Richard Norberg, revisionskontoret Innehåll 1. Sammanfattande analys... 3 2. Inledning...

Läs mer

Granskning år 2015 av folkhögskolestyrelsen för Vindelns och Storumans folkhögskolor

Granskning år 2015 av folkhögskolestyrelsen för Vindelns och Storumans folkhögskolor Granskning år 2015 av folkhögskolestyrelsen för Vindelns och Storumans folkhögskolor Rapport nr 22/2015 Mars 2016 Eva Röste Moe, revisionskontoret Diarienummer: REV 16:2-2015 Innehåll 1. SAMMANFATTANDE

Läs mer

Barnperspektiv, förstudie

Barnperspektiv, förstudie LANDSTINGET I VÄRMLAND Revisionskontoret 2015-09-07 Karin Selander Rev/15022 Barnperspektiv, förstudie Rapport 3-15 Barnperspektiv, förstudie Bakgrund Landstingets revisorer ansvarar för att genomföra

Läs mer

Granskning av årsredovisning samt revisionsberättelse Regionfullmäktige Östen Högman, revisionens ordförande

Granskning av årsredovisning samt revisionsberättelse Regionfullmäktige Östen Högman, revisionens ordförande Granskning av årsredovisning samt revisionsberättelse 2018 Regionfullmäktige 2019-04-11 Östen Högman, revisionens ordförande 2015-2018 Mandatperioden rapporter, 2015-2018 Antal skriftliga rapporter: 98

Läs mer

Utvecklingsplan för god och jämlik vård. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Utvecklingsplan för god och jämlik vård. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Utvecklingsplan för god och jämlik vård Revisionspromemoria LANDSTINGETS REVISORER 2014-04-09 14REV9 2(7) Sammanfattning Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade i december 2011 om en utvecklingsplan för

Läs mer

Årlig granskning av fullmäktigeberedningarna 2013. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Årlig granskning av fullmäktigeberedningarna 2013. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Årlig granskning av fullmäktigeberedningarna 2013 Revisionspromemoria LANDSTINGETS REVISORER 2014-04-09 14REV33 2(10) Sammanfattning Landstinget Västernorrland har fyra fullmäktigeberedningar: Arvodeskommittén,

Läs mer

Patienternas synpunkter som underlag för att utveckla hälso- och sjukvården

Patienternas synpunkter som underlag för att utveckla hälso- och sjukvården LANDSTINGET I VÄRMLAND Revisionskontoret 2015-06-09 Johan Magnusson Rev/15003 Patienternas synpunkter som underlag för att utveckla hälso- och sjukvården Rapport 1-15 Patienternas synpunkter som underlag

Läs mer

Revisionsrapport 2015 Landstinget Blekinge

Revisionsrapport 2015 Landstinget Blekinge Revisionsrapport 2015 Landstinget Blekinge Granskning av Förtroendenämnden 1 Innehåll Innehåll... 1 Sammanfattning... 2 1 Inledning... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Revisionskriterier... 4 Lag om patientnämndsverksamhet,

Läs mer

Bokslut 2014. Patientnämnden

Bokslut 2014. Patientnämnden Bokslut 2014 Patientnämnden Sammanfattning VERKSAMHET OCH RESULTAT Patientnämnden ska utifrån synpunkter och klagomål stödja och hjälpa enskilda patienter och bidra till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet

Läs mer

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd 2014-12-09

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd 2014-12-09 Arbetsordning 2015 2018 Fastställd 2014-12-09 1 Arbetsordning för mandatperioden 2015-2018 Enligt God revisionssed i kommunal verksamhet 2014 bör revisorerna utarbeta effektiva och tydliga arbetsformer

Läs mer

Granskning år 2013 av nämnderna för folkhälsa och primärvård

Granskning år 2013 av nämnderna för folkhälsa och primärvård Granskning år 2013 av nämnderna för folkhälsa och primärvård Rapport nr 33/2013 Mars 2014 Richard Norberg, revisionskontoret Innehåll 1. Sammanfattande analys... 3 1.1 Tillfredsställande måluppfyllelse...

Läs mer

Årlig granskning av fullmäktigeberedningarna Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Årlig granskning av fullmäktigeberedningarna Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Årlig granskning av fullmäktigeberedningarna 2014 Revisionspromemoria LANDSTINGETS REVISORER 2015 04 09 15REV29 2(11) Sammanfattning Landstinget Västernorrland har fyra fullmäktigeberedningar: Arvodeskommittén,

Läs mer

REVISIONSKONTORET REVISIONSRAPPORT Gemensam nämnd för samordnad upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter

REVISIONSKONTORET REVISIONSRAPPORT Gemensam nämnd för samordnad upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter REVISIONSKONTORET REVISIONSRAPPORT 2015 Gemensam nämnd för samordnad upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter Revisionsrapport 2 (6) 1 INLEDNING/BAKGRUND Regionens revisorer granskar

Läs mer

Fördjupad granskning avseende Kommunalt forum Region Jönköpings län Revisorerna

Fördjupad granskning avseende Kommunalt forum Region Jönköpings län Revisorerna Fördjupad granskning avseende Kommunalt forum Region Jönköpings län Revisorerna Göteborg den 24 mars 2015 Attensum AB Jur.kand. Joakim Eriksson Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Iakttagelser och

Läs mer

Ansvarsutövande Lantmäterinämnden

Ansvarsutövande Lantmäterinämnden www.pwc.se Revisionsrapport Johan Lidström Ansvarsutövande Lantmäterinämnden Sundsvalls Kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga... 2

Läs mer

Regionens uppföljning av externa utförare inom primärvården

Regionens uppföljning av externa utförare inom primärvården Regionens uppföljning av externa utförare inom primärvården Dnr: Rev 34-2011 Genomförd av: Revisionsenheten Vilhelm Rundquist Behandlad av Revisorskollegiet den 14 december 2011 Regionens uppföljning av

Läs mer

Delårsrapport per april 2019

Delårsrapport per april 2019 Dnr 2019-104A Delårsrapport per april 2019 Patientnämndens rapport till Regionstyrelsen Antagen av Patientnämnden 2019-05-21 www.regionvasterbotten.se INNEHÅLL 1. INLEDNING... 3 1.1 Nämndens/styrelsens

Läs mer

Patientnämndens rapport 2014

Patientnämndens rapport 2014 Patientnämndens rapport 2014 1 Sammanfattning Rapporten avser patientnämndens verksamhet för 2014 med inkomna synpunkter samt stödpersonsuppdrag. Främst ses ärenden rörande felaktig, fördröjd eller utebliven

Läs mer

Ansvarsutövande: nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration

Ansvarsutövande: nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration www.pwc.se Revisionsrapport Johan Lidström Ansvarsutövande: nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls Kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1.

Läs mer

1 Verksamhetsberättelse Sammanfattning

1 Verksamhetsberättelse Sammanfattning 2016-01-20 Patientnämnden Annika Lundgren, Carina Rissvik, Ingrid Sivermo 1 Verksamhetsberättelse 2015 2 Sammanfattning I januari infördes den nya patientlagen som syftar till att stärka och tydliggöra

Läs mer

Bilaga 3. Kvalitetspolicy. Gäller från och med 2012

Bilaga 3. Kvalitetspolicy. Gäller från och med 2012 Bilaga 3 Kvalitetspolicy Gäller från och med 2012 Uppdaterad januari 2015 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND... 3 1 STYRNING... 3 1.1 LAGAR... 3 1.2 REGLEMENTE... 3 1.3 EXTERNA SAMVERKANSAVTAL... 3 1.4 ÖVRIGT...

Läs mer

Granskning av sjukresor

Granskning av sjukresor Granskning av sjukresor Rapport nr 21/2012 februari 2013 Jonas Hansson, Revisor, revisionskontoret Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Granskningens resultat... 3 2 Inledning... 5

Läs mer

Konsekvensanalys i det fall patientnämndens förvaltning i Stockholm ska handlägga klagomål på skolhälsovården

Konsekvensanalys i det fall patientnämndens förvaltning i Stockholm ska handlägga klagomål på skolhälsovården Förvaltningschef Staffan Blom PaN 2013-03-12 P 10 Dnr A1302-00049-56 ANMÄLAN 2013-02-15 Konsekvensanalys i det fall patientnämndens förvaltning i Stockholm ska handlägga klagomål på skolhälsovården Ärendet

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2015 samt landstingsstyrelsens styrning, uppföljning och interna kontroll

Granskning av årsredovisning 2015 samt landstingsstyrelsens styrning, uppföljning och interna kontroll Landstingets revisorer 2016-04-12 Rev/16015 Revisionskontoret Karin Selander Anders Marmon Johan Magnusson Granskning av årsredovisning 2015 samt landstingsstyrelsens styrning, uppföljning och interna

Läs mer

Patientnämndsverksamheten 2014

Patientnämndsverksamheten 2014 Patientnämndsverksamheten 2014 Ordinarie ledamöter Ordf. Margareta Pohjanen (S) Vice ordf. Per-Erik Muskos (S) Gunnel Sandlund (V) Marja Johansson (MP) Margareta Dahlén (NS) Anita Sköld (M) Ylva Mjärdell

Läs mer

Planeringsdelegationen Tid: , kl 09:00-11:55 Plats: Landstingets kansli, sal A

Planeringsdelegationen Tid: , kl 09:00-11:55 Plats: Landstingets kansli, sal A PROTOKOLL 1(8) Plats: Landstingets kansli, sal A Närvarande: ande: Håkan Jansson (M), ordförande Mia Frisk, (KD) Anna-Carin Magnusson (S) Rune Backlund (C) Lena Skaring Thorsén (FP) Marcus Eskdahl (S)

Läs mer

Granskning av drifts- och servicenämnden. Karlstads kommun

Granskning av drifts- och servicenämnden. Karlstads kommun www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av drifts- och servicenämnden Remmi Gimborn Nina Törling Karlstads kommun Mars 2017 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Syfte och

Läs mer

Revisorernas arbetsordning för år 2017

Revisorernas arbetsordning för år 2017 1 (5) Revisorernas arbetsordning för år 2017 I revisorernas reglemente anger fullmäktiges sina krav på revisorerna. Reglementet kompletterar reglerna i kommunallagen och den praxis för kommunal revision

Läs mer

Samverkansnämnden Uppsala Örebro regionen

Samverkansnämnden Uppsala Örebro regionen Samverkansnämnden Uppsala Örebro regionen En samgranskning mellan revisionskollegier inom regionen Revisionsrapport Februari 2011 Hans Gåsste Lars-Åke Ullström Innehållsförteckning Sammanfattning... 3

Läs mer

Patientnämnden ett stöd för dig som är patient. Carina Liljesand ordförande, patientnämnden Göteborg

Patientnämnden ett stöd för dig som är patient. Carina Liljesand ordförande, patientnämnden Göteborg Patientnämnden ett stöd för dig som är patient Carina Liljesand ordförande, patientnämnden Göteborg Patientnämndens uppdrag Lag (1998:1656) om patientnämndsverksamhet m.m. Utifrån synpunkter och klagomål

Läs mer

Kommunstyrelsens ekonomistyrning

Kommunstyrelsens ekonomistyrning www.pwc.se Revisionsrapport Kommunstyrelsens ekonomistyrning Per Stålberg Certifierad kommunal revisor Jenny Krispinsson Certifierad kommunal revisor Januari 2018 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning...

Läs mer

Patientnämnden. Synpunkter och stödpersoner. Boden Patientnämnden

Patientnämnden. Synpunkter och stödpersoner. Boden Patientnämnden Synpunkter och stödpersoner Boden 2015-01-13 Vad är patientnämnden? En fristående instans dit patient och närstående kan vända sig när problem uppstår i kontakt med landsting/kommun avseende hälso- och

Läs mer

RUTINER FÖR LEDNING OCH STYRNING INOM DU- NÄMNDEN OCH DESS UTSKOTT

RUTINER FÖR LEDNING OCH STYRNING INOM DU- NÄMNDEN OCH DESS UTSKOTT Tiina Olofsson 2012-03-06 RE-REV12-009 RUTINER FÖR LEDNING OCH STYRNING INOM DU- NÄMNDEN OCH DESS UTSKOTT SAMMANFATTNING Enligt revisionsplanen för 2011 har vi genomfört en granskning av vilka rutiner

Läs mer

Granskning av redovisad måluppfyllelse i delårsrapport per augusti 2015

Granskning av redovisad måluppfyllelse i delårsrapport per augusti 2015 Granskning av redovisad måluppfyllelse i delårsrapport per augusti 2015 Rapport nr 05/2015 Oktober 2015 Richard Norberg, revisionskontoret Innehåll 1. SAMMANFATTANDE ANALYS... 3 1.1. REKOMMENDATIONER...

Läs mer

Granskning av landstingets utbetalningar av bidrag till föreningar

Granskning av landstingets utbetalningar av bidrag till föreningar Granskning av landstingets utbetalningar av bidrag till föreningar Rapport nr 04/2013 Juni 2013 Jonas Hansson, Revisor, revisionskontoret Innehåll 1. Sammanfattande analys... 3 1.1 Landstingsstyrelsen...

Läs mer

Reglemente för patientnämnd

Reglemente för patientnämnd 1 (7) Reglemente Diarienummer RS 691-2012 Västra Götalandsregionen Antaget av regionfullmäktige den 24 november 2015, 204 Reglemente för patientnämnd Dokumentet består av tre delar. Först en allmän översiktlig

Läs mer

Granskning av landstingsstyrelsens styrning och uppföljning av planerat fastighetsunderhåll

Granskning av landstingsstyrelsens styrning och uppföljning av planerat fastighetsunderhåll Granskning av landstingsstyrelsens styrning och uppföljning av planerat fastighetsunderhåll Rapport nr 14/2013 December 2013 Susanne Hellqvist, revisor, revisionskontoret Innehåll 1. SAMMANFATTNING...

Läs mer

Löpande granskning av intern kontroll Utveckling av styrkort

Löpande granskning av intern kontroll Utveckling av styrkort Revisionsrapport Löpande granskning av intern kontroll Utveckling av styrkort Landstinget Gävleborg Lars-Åke Ullström Hanna Franck Oktober 2011 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden

Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden Mitt Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Intern kontroll och riskbedömningar. Strömsunds kommun

Intern kontroll och riskbedömningar. Strömsunds kommun www.pwc.se Revisionsrapport Intern kontroll och riskbedömningar Anneth Nyqvist Mars 2017 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Syfte och Revisionsfråga... 3 1.3. Kontrollmål

Läs mer

Granskning av kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande aktiviteter 2012 Hammarö kommun

Granskning av kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande aktiviteter 2012 Hammarö kommun Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande aktiviteter 2012 Hammarö kommun Maria Jäger Mars 2013 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1.

Läs mer

Patientnämnden Tid: Torsdagen den 3 december 2009, kl. 14:00-16:40. Plats: Sammanträdesrum Borgsalen, Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad

Patientnämnden Tid: Torsdagen den 3 december 2009, kl. 14:00-16:40. Plats: Sammanträdesrum Borgsalen, Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad Protokoll Sammanträdesdatum 2009-12-03 Patientnämnden 50-58 Tid: Torsdagen den 3 december 2009, kl. 14:00-16:40 Plats: Sammanträdesrum Borgsalen, Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad Ledamöter Elisabeth

Läs mer

Granskning av redovisad måluppfyllelse i delårsrapport

Granskning av redovisad måluppfyllelse i delårsrapport Granskning av redovisad måluppfyllelse i delårsrapport per augusti 2014 Rapport nr 13/2014 November 2014 Richard Norberg, certifierad kommunal revisor, revisionskontoret Innehåll 1. SAMMANFATTANDE ANALYS...

Läs mer

Granskning av hälso- och sjukvårdsnämndens delegationsordning

Granskning av hälso- och sjukvårdsnämndens delegationsordning LANDSTINGSREVISIONEN Granskning av hälso- och sjukvårdsnämndens delegationsordning Rapport nr 23/2013 Februari 2014 Joakim Eriksson, Attensum AB Granskning av hälso- och sjukvårdsnämndens delegationsordning

Läs mer

Intern kontroll i kommunen och dess företag. Sollefteå kommun

Intern kontroll i kommunen och dess företag. Sollefteå kommun Revisionsrapport Intern kontroll i kommunen och dess företag Anita Agefjäll December/2015 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte och Revisionsfrågor... 3 2.3. Revisionskriterier...

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Remisshantering. Norrbottens läns landsting. Juni Hans Rinander.

REVISIONSRAPPORT. Remisshantering. Norrbottens läns landsting. Juni Hans Rinander. REVISIONSRAPPORT Remisshantering Norrbottens läns landsting Juni 2002 Hans Rinander www.komrev.se Innehållsförteckning Fel! Bokmärket är inte definierat. 2. Metod... 3 3. Landstingets remissgaranti...

Läs mer

Reglemente. Revisorer

Reglemente. Revisorer Reglemente Revisorer 1 1.9 1 (4) Revisionsreglemente för revisorerna i Luleå kommun Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders och styrelsers

Läs mer

Protokoll Patient- och förtroendenämnden Birgit Jacobsson 2003-10-08 Sekreterare. Sammanträdesrummet Sessionssalen, Landstingshuset, Linköping

Protokoll Patient- och förtroendenämnden Birgit Jacobsson 2003-10-08 Sekreterare. Sammanträdesrummet Sessionssalen, Landstingshuset, Linköping Sammanträdesplats Sammanträdesrummet Sessionssalen, Landstingshuset, Linköping Ledamöter Margareta Isacsson (s) ordförande Inger Persson (m) vice ordförande Britt-Marie Asp (s) Jan-Erik Johansson (s) Solveig

Läs mer

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd Arbetsordning 2016 2018 Fastställd 2015-12-12 1 Arbetsordning för perioden 2016-2018 Enligt God revisionssed i kommunal verksamhet bör revisorerna utarbeta effektiva och tydliga arbetsformer tillsammans.

Läs mer

Utöver vad som enligt kommunallagen åligger landstingsstyrelsen tillkommer det styrelsen

Utöver vad som enligt kommunallagen åligger landstingsstyrelsen tillkommer det styrelsen Reglemente för landstingsstyrelsen Allmänna bestämmelser 1 Landstingsstyrelsen har 15 ledamöter och 15 ersättare. 2 Landstingsstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av landstingets angelägenheter

Läs mer

Öppna jämförelser; landstingets arbete med

Öppna jämförelser; landstingets arbete med Revisionsrapport* Öppna jämförelser; landstingets arbete med resultatet av redovisningen Landstinget Halland Oktober 2007 Christel Eriksson, certifierad kommunal yrkesrevisor 1 Sammanfattning Revisorerna

Läs mer