ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Patientnämndens kansli. Verksamhetsplan Patientnämnden och Patientnämndens kansli 13OLLPN1166-1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Patientnämndens kansli. Verksamhetsplan 2014. Patientnämnden och Patientnämndens kansli 13OLLPN1166-1"

Transkript

1 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Patientnämndens kansli Verksamhetsplan 2014 Patientnämnden och Patientnämndens kansli 13OLLPN1166-1

2 Uppdrag och styrdokument Patientnämnden och dess kansli har ett tydligt och avgränsat uppdrag enligt lagen om patientnämndsverksamhet m.m. (1998:1656). Patientnämnden och dess kansli bedriver verksamhet för Örebro läns landsting och Örebro läns tolv kommuner som alla har avtal med landstinget. Enligt lagen om patientnämndsverksamhet m.m. ska inom varje landsting och kommun finnas en eller flera nämnder med uppgift att stödja och hjälpa patienter inom 1. den hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) som bedrivs av landsting eller enligt avtal med landsting 2. den hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen som bedrivs av kommuner eller enligt avtal med kommuner och den allmänna omvårdnad enligt socialtjänstlagen (2001:453) som ges i samband med sådan hälso- och sjukvård, samt 3. den tandvård enligt tandvårdslagen (1985:125) som bedrivs eller helt eller delvis finansieras av landsting. Efter beslut av Landstingsfullmäktige den 25 april 2013 inkluderas skolhälsovård/elevhälsa i Patientnämndens uppdrag. Nämnderna ska utifrån synpunkter och klagomål stödja och hjälpa enskilda patienter och bidra till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet i hälso- och sjukvården genom att hjälpa patienter att få den information de behöver för att kunna ta till vara sina intressen i hälso- och sjukvården, främja kontakterna mellan patienter och personal, hjälpa patienter att vända sig till rätt myndighet, samt rapportera iakttagelser och avvikelser, som är av betydelse för patienterna, till vårdgivare och vårdenheter. Nämnderna ska informera allmänheten, hälso- och sjukvårdspersonalen och andra berörda om sin verksamhet. Nämnderna ska göra Inspektionen för vård och omsorg (ivo) uppmärksam på förhållanden som omfattas av myndighetens tillsyn. Nämnderna ska senast den sista februari varje år till IVO och Socialstyrelsen lämna en redogörelse över patientnämndsverksamheten under föregående år. Dessutom ska Patientnämnden utse stödpersoner för patienter inom psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård samt för isolerade enligt smittskyddslagen. Förutom lagen om patientnämndsverksamhet m.m. utgör Landstingsfullmäktiges reglemente för Patientnämnden och delegationsordning, av Landstingsfullmäktige antagen verksamhetsplan med budget samt Örebro läns landstings vision och värdegrund 1 underlag för Patientnämndens verksamhetsplan. 1. Hälsa och livskraft genom trygghet, kvalitet och hållbar utveckling. Vi skapar förtroende genom att vara lyhörda, öppna, samspelta och engagerade i en utveckling för människors bästa. Vi visar respekt för allas lika värde och delaktighet. Vi finns nära medborgarna under hela livet. Vi ser behoven hos varje person. 2

3 Patientnämnden Vision Att hälso- och sjukvårdens kvalitets- och patientsäkerhetsarbete leder till att Patientnämnden och dess kansli blir överflödiga. Syfte Att Patientnämndens verksamhet bidrar till bra bemötande, säkrare och jämställd vård samt till minskat lidande för patienter och minskade kostnader för undvikbara vårdskador. Mål Att Patientnämndens erfarenheter tillvaratas på nationell nivå bland annat hos IVO. Att synpunkter och patienterfarenheter återförs till berörda nämnder och styrelser så att de kan tas tillvara i säkerhets- och utvecklingsarbetet och bidra till vårdens systematiska patientsäkerhetsarbete med minskat antal vårdskador som yttersta mål. Att Patientnämndsverksamheten är känd inom kommunerna och landstinget och bland länets invånare. Att nämndens kompetens inom området patientsäkerhet upprätthålls och utvecklas. Aktiviteter Att delta i nationella sammankomster kring patientsäkerhet och arbeta aktivt för att patienternas och Patientnämndernas erfarenheter ska tas tillvara på bästa möjliga sätt. Att utifrån personärenden, avslutade av kansliets tjänstemän, fånga upp strukturella frågor som rör vårdsystem, vårdkvalitet och patientsäkerhet för rapportering till berörda nämnder och styrelser inom kommunerna och landstinget. Att söka mötesplatser och arrangemang, för att möta allmänheten i syfte att göra verksamheten känd framför allt för befolkningsgrupper som har svårare att tillvarata sina intressen i hälso- och sjukvården. Att fortsätta att utveckla informationsutbytet med revision och nämnder med återkommande möten. Att arbeta för att skapa utbildningsmöjligheter inom patientsäkerhetsområdet för förtroendevalda. Att delta i konferenser och seminarier som har bäring på patientsäkerhetsområdet. Patientnämndens kansli 3

4 Patientnämndens kansli Patientnämndens kansli ska i mötet med den enskilde patienten visa respekt för denne och utgå från alla människors rätt till en god och säker hälso- och sjukvård, ha samma förhållningssätt till patienten oberoende av etnisk/kulturell bakgrund, religion eller annan trosuppfattning, ålder, kön, sexuell läggning, funktionshinder, könsöverskridande identitet eller uttryck. Mål Patientnämndsverksamheten är känd hos allmänheten. Patientnämndens kansli är tillgängligt för invånarna i länet. Patientnämndsverksamheten är känd bland personalen inom hälso- och sjukvården, landstinget och kommunerna. Patientnämndsverksamheten är integrerad som en del i landstingets och kommunernas satsning på området patientsäkerhet. Återföringen av patienterfarenheterna sker i sådan form att uppgifterna kan tillvaratas i hälso- och sjukvårdens kvalitets- och patientsäkerhetsarbete. Patienter och närstående som vänder sig till Patientnämndens kansli är nöjda med kansliets hantering av deras ärende. Relevant underlag levereras för ivo:s tillsyn. Aktiviteter Informationsinsatser till allmänheten. Minst en telefon öppen för inkommande telefonsamtal från allmänheten dagtid varje helgfri måndag fredag om inte sådan dag samtidigt är midsommarafton, julafton eller nyårsafton. Informationsinsatser, inklusive återföring av patienterfarenheter i samlad form, till hälso- och sjukvården inom landstinget och kommunerna. Informationsinsatser riktade till studenter som genomgår utbildningar med anknytning till hälso- och sjukvårdsområdet. Statistik och sammanställningar av ärenden på en övergripande nivå levereras till vården minst två gånger per år. Delaktighet i landstingets kvalitets- och patientsäkerhetsarbete. Att i samverkan med mottagarna utveckla formerna för återföring av patienterfarenheterna. Professionell, opartisk och om möjligt skyndsam hantering av patientärenden. Samverkan med övriga Patientnämnder för gemensam rapportering på aggregerad nivå. Samverkan med ivo i syfte att möjliggöra deras systematiska tillvaratagande av information från Patientnämnden. Personal och kompetens Alla medarbetare på kansliet ska ges möjlighet till att upprätthålla och utveckla sin kompetens. Medarbetarna ska ha den kompetens som krävs för att nämndens mål ska kunna uppnås. Vidare ska medarbetarna ha så bred kompetens att de kan ersätta varandra vid frånvaro. Kompetensutveckling 4

5 sker bland annat i juridik, nämndadministration och projektledning genom kurser, deltagande i för verksamheten relevanta konferenser samt studiebesök i verksamheter inom hälso- och sjukvården. Arbetsmiljön på kansliet ska vara sådan att den främjar ett långsiktigt hållbart arbetsliv. För att upprätthålla en tillfredsställande arbetsmiljö ska ett systematiskt arbetsmiljöarbete bedrivas. Uppföljning av arbetsmiljön sker vart annat år genom medarbetarenkät, genom årligen återkommande medarbetarsamtal samt vid arbetsplatsträffar. Stödpersonsverksamhet Uppdraget består i att rekrytera, utbilda och utse stödpersoner till patienter som vårdas enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT), lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV) eller enligt smittskyddslagen. Mål Att patientnämndens stödpersonsverksamhet och tvångsvårdade patienters rätt till stödperson är känd av berörd personal inom hälso- och sjukvården. Att patientens önskemål, så långt det är möjligt, tillvaratas vid val av stödperson. Att tillgången på stödpersoner är sådan att patienternas önskemål kan tillvaratas vid val av stödperson. Att stödperson utses inom en vecka efter det att ansökan om stödperson inkommit till Patientnämndens kansli. Att stödpersonerna har den kompetens som uppdraget fordrar. Aktiviteter Aktivt rekrytera stödpersoner Kontinuerligt erbjuda stödpersonerna kompetensutveckling i form av föreläsningar och annan utbildning. Samverkan med andra patientnämnder, föreningar och andra myndigheter som arbetar med lagreglerade frivilliguppdrag bland annat för att tillgodose behovet av nya stödpersoner. Informationsinsatser riktade till berörd personal inom hälso- och sjukvården. Utvecklingsarbete Under 2013 påbörjades ett arbete med att regelbundet, och med relativt korta intervaller, återföra patienternas synpunkter och klagomål i samlad form till hälso- och sjukvården. Avsikten är att uppgifterna ska användas tillsammans med andra informationskällor i arbetet med förbättrad patientsäkerhet. Återföringen sker i form av avidentifierade sammanfattningar av ärenden som inkommit eller avslutats under en viss period. Det är angeläget att i samverkan med hälso- och sjukvården fortsätta att utveckla arbetet med återföring av patienternas erfarenheter till hälso- och sjukvården. Målsättningen är att återföringen sker på sådant sätt att största möjliga förutsättningar finns för hälso- och sjukvården att använda uppgifterna från Patientnämnden i arbetet med kvalitetsutveckling och höjd patientsäkerhet. 5

6 Patientnämndens kansli ska tillhandahålla ett underlag som är av sådan kvalitet att politikerna i Patientnämnden ges möjlighet att identifiera strukturella frågor som rör vårdsystem, vårdkvalitet och patientsäkerhet för rapportering till berörda nämnder och styrelser inom kommuner och landsting. För att skapa bästa möjliga förutsättningar för ovanstående behöver formerna för kansliets rapportering till nämnden fortsätta att utvecklas. Patientnämndens kansli arbetar alltmer utåtriktat bland annat genom att göra besök i olika hälso- och sjukvårdsverksamheter för att informera om Patientnämndens arbete. Trots det utåtriktade arbete som hittills bedrivits är Patientnämnden inte känd i tillräckligt stor utsträckning, särskilt gäller detta kommunerna. Alltså utgör information till hälso- och sjukvården om Patientnämnden ett fortsatt utvecklingsområde. Utöver ovanstående ska följande utvecklingsarbete bedrivas: Översyn av kansliets processer, särskilt såvitt avser stödpersonsverksamheten, nämndadministration och registrering. Genom samverkan med andra myndigheter samt föreningar utveckla formerna för rekrytering av stödpersoner. Utveckling av formerna för samverkan med ivo. Utveckling av kansliets egen avvikelsehantering. Ärende- och dokumenthanteringssystem Alla Patientnämndsärenden registreras och dokumenteras i landstingets diarieoch dokumenthanteringssystem Platina. Systemet fyller en central funktion i arbetet med synpunkter och klagomål. Under 2013 har Sveriges patientnämnder tagit fram en gemensam kravspecifikation för ärende- och dokumenthanteringssystem. För kansliets vidkommande visar resultatet att Platina, i sin nuvarande form, endast uppfyller hälften av de ställda kraven (17 av 34). Bristerna/begränsningarna i systemet innebär bland annat svårigheter att ta fram statistik vilket i sin tur försvårar kansliets möjlighet att enkelt och snabbt kunna rapportera till vårdgivare, vårdenheter, Patientnämnden och ivo. Mot bakgrund av den centrala funktionen ärende- och dokumenthanteringssystemet fyller i kansliets arbete med patienternas synpunkter och klagomål samt återföring av dessa till hälso- och sjukvården med flera kommer kansliet fortsätta att kräva förbättringar av systemet. Kan sådana ändringar inte genomföras bör byte till ett annat system som bättre motsvarar kansliets behov övervägas. Vid registrering av synpunkter och klagomål anges i det enskilda ärendet tillämpliga sökord/fraser som tagits fram gemensamt av patientnämnderna i landet. Syftet med den gemensamma formen för registrering av sökord/ fraser är att möjliggöra insamling av jämförbara uppgifter från de olika patientnämnderna för presentation bland annat till ivo. Under 2013 har den gemensamma instruktionen för registrering samt listan med sökord/fraser reviderats för att göra registreringen ännu mer enhetlig. För Patientnämndens i Örebro läns landsting vidkommande införs den nya formen för registrering av sökord/fraser den 1 januari

7 Miljö Patientnämndens kansli ska i första hand nyttja kollektivtrafik vid resande och resfria möten ska övervägas. Vid köp till kansliet ska ekologiska produkter väljas om så är möjligt. miljövänliga pappersprodukter väljas. flergångsprodukter väljas i stället för engångsprodukter om så är möjligt. Ekonomi Verksamhetens resultat ska vara minst noll. Omvärld Patientmaktsutredningen föreslår att ivo, i samverkan med patientnämnderna, ska arbeta fram en modell för att i enlighet med kraven i patientsäkerhetslagen systematiskt tillvarata den information patientnämnderna lämnar. Förslaget kan innebära att nya krav ställs på Patientnämnden vid rapportering till ivo. Patientmaktsutredningen föreslog i delbetänkandet Patientlag att den första delen i patientnämndernas uppdrag ska förtydligas så att det framgår att nämnderna ska erbjuda patienter den information de behöver för att kunna tillvarata sina rättigheter i hälso- och sjukvården. Förslaget innebär, om det genomförs, en utökad omfattning av Patientnämndens uppdrag att informera patienterna. IVO har i en promemoria uttryckt en vilja att patientsäkerhetslagen ändras så att myndigheten får större möjlighet att självständigt bedöma hur ett enskilt klagomål ska handläggas genom att exempelvis kunna överlämna ett klagomål till patientnämnd för åtgärd. Om IVO:s förslag till ändring av patientsäkerhetslagen genomförs kan det innebära en ökad belastning på Patientnämnden. Arbete med att bilda region i Örebro län pågår. Regionbildningen innebär ny organisation för politiker och tjänstemän vilket kan komma att påverka patientnämndens arbete. Örebro den 12 december 2013 Elisabeth Hammar Ordförande Marcus Philipson Chef för Patientnämndens kansli 7

8 Landstinget och länets kommuner i samverkan Postadress: Patientnämnden, Örebro läns landsting, Box 1613, Örebro. Besöksadress: Landbotorpsallén 25 A, Örebro. E-post: Telefon , telefax

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Reviderad plan från 2011-2014 Beslutad av landstingsfullmäktige den 24 september 2012 Innehåll 1. Förord...

Läs mer

Delbetänkandet SOU 2015:14 Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården

Delbetänkandet SOU 2015:14 Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården REMISSVAR 2015-06-18 Dnr 10.1-8703/2015 1(11) Socialdepartementet Delbetänkandet SOU 2015:14 Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården (dnr S2015/1547/FS) Övergripande

Läs mer

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Granskning av patientnämndernas verksamhet och måluppfyllelse Västra Götalandsregionen 2014

Granskning av patientnämndernas verksamhet och måluppfyllelse Västra Götalandsregionen 2014 Granskning av patientnämndernas verksamhet och måluppfyllelse Västra Götalandsregionen 2014 Oslo 16 juni, 2014 Rapporten är framtagen för uppdragsgivare och svarar endast på syftet med detta uppdrag. Alla

Läs mer

Agneta Calleberg Förvaltningsjurist Telefon 690 67 14 agneta.lonnemo-calleberg@pan.sll.se

Agneta Calleberg Förvaltningsjurist Telefon 690 67 14 agneta.lonnemo-calleberg@pan.sll.se Agneta Calleberg Förvaltningsjurist Telefon 690 67 14 agneta.lonnemo-calleberg@pan.sll.se Patientsäkerhetslagen (2010:659) Bakgrund och framtid Klagomålsinstanser Patientnämnden Socialstyrelsen (klagomål

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2015 Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2015 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2015

Läs mer

Lisa Mattsson 08-5230 3422. Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Lisa Mattsson 08-5230 3422. Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete m Södertalie kommun 2012-1 1-21 Tjänsteskrivelse Kontor Social- och omsorgskontoret Handläggare Lisa Mattsson 08-5230 3422 Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem

Läs mer

Landstingsplan och budget 2013-2015

Landstingsplan och budget 2013-2015 1 (63) Landstingsplan och budget 2013-2015 För ett hälsoinriktat landsting 2 (63) Innehåll 1 Politiskt förord...4 2 Inledning...5 3 Vision och värdegrund...5 4 Landstingsplanen landstingets övergripande

Läs mer

God vård. om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården

God vård. om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården God vård om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården 1 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Denna publikation tillhör handböcker för handläggning.

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Vård och omsorg December 2013 Per-Olof Frick, Kvalitetscontroller 076 724 41 43 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Antagen av nämnden 2013-12-11 Ledningssystem

Läs mer

Strategisk plan 2016-2018

Strategisk plan 2016-2018 Styrande dokument Måldokument Plan Sida 1 (48) Strategisk plan 2016-2018 Till landstingsfullmäktige 9-10 juni 2015 GÄLLER FÖR VERKSAMHET [Norrbottens läns landsting] GODKÄNT DATUM [Godkänt datum] DOKUMENT-ID

Läs mer

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund 3 Vårdplanering och informationsöverföring

Läs mer

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Adrian Göransson revisionskonsult Christel Eriksson Certifierad kommunal

Läs mer

PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16

PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16 PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16 Avd för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Patientlagen Sammanfattning Den 1 januari 2015 träder patientlagen (2014:xxx) i kraft. För

Läs mer

Nationella indikatorer för God vård. Hälso- och sjukvårdsövergripande indikatorer Indikatorer i Socialstyrelsens nationella riktlinjer

Nationella indikatorer för God vård. Hälso- och sjukvårdsövergripande indikatorer Indikatorer i Socialstyrelsens nationella riktlinjer Nationella indikatorer för God vård Hälso- och sjukvårdsövergripande indikatorer Indikatorer i Socialstyrelsens nationella riktlinjer Artikelnr 2009-11-5 Publicerad www.socialstyrelsen.se, november 2009

Läs mer

Att arbeta med kvalitet inom Vård och Omsorg, Sjöbo kommun Kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2006:11 (SoL/LSS)

Att arbeta med kvalitet inom Vård och Omsorg, Sjöbo kommun Kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2006:11 (SoL/LSS) Verksamhetsområde: SoL och LSS Ansvarig för dokumentet: Kjell-Åke Nilsson, förvaltningschef Gäller fr.o.m. 2009-06-15 Senaste ändringen: 2010-06-14 Kvalitetsledningssystem för SoL och LSS Att arbeta med

Läs mer

LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN

LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN Landstingsplan 2015-2017 1 LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN ANTAGEN AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE

Läs mer

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (M) frfattningssam lingföreskrifter Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Från A till Ö i landstingsvärlden

Från A till Ö i landstingsvärlden Från A till Ö i landstingsvärlden Jean Odgaard, Jean Odgaard Innehållsförteckning Barnkonventionen, Ny 1 Barns och ungas psykiska hälsa,* 1 Bättre behörighetskontroll Ändringar i förordningen (2006:196)

Läs mer

KVALITETSPLAN 2012 ENHET FÖR LSS VERKSAMHETER PERSONLIG ASSISTANS LSS, LASS KONTAKTPERSON LSS LEDSAGARSERVICE LSS AVLÖSARSERVICE LSS

KVALITETSPLAN 2012 ENHET FÖR LSS VERKSAMHETER PERSONLIG ASSISTANS LSS, LASS KONTAKTPERSON LSS LEDSAGARSERVICE LSS AVLÖSARSERVICE LSS Socialförvaltningen KVALITETSPLAN 2012 ENHET FÖR LSS VERKSAMHETER PERSONLIG ASSISTANS LSS, LASS KONTAKTPERSON LSS LEDSAGARSERVICE LSS AVLÖSARSERVICE LSS Enhetschef: Gunilla Haake Telefon: 08 581 69000

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:77

Regeringens proposition 2012/13:77 Regeringens proposition 2012/13:77 God kvalitet och ökad tillgänglighet inom missbruks- och beroendevården Prop. 2012/13:77 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 mars

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE. för Socialtjänsten i Tranås kommun enligt SOSFS 2011:9 DEL 1 GRUNDLÄGGANDE UPPBYGGNAD

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE. för Socialtjänsten i Tranås kommun enligt SOSFS 2011:9 DEL 1 GRUNDLÄGGANDE UPPBYGGNAD LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE för Socialtjänsten i Tranås kommun enligt SOSFS 2011:9 DEL 1 GRUNDLÄGGANDE UPPBYGGNAD Upprättat/fastställt 2013-11-13 av Socialnämnden Senast reviderat Revideringsintervall

Läs mer

Landstinget Kronoberg

Landstinget Kronoberg Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2009 Landstinget Kronoberg Granskning av landstingets arbete för att vara en attraktiv arbetsgivare Innehåll 1 Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Årsredovisning för år 2011

Årsredovisning för år 2011 1(2) 2012-03-14 LK11-0636 Landstingets kansli Ekonomiavdelningen Landstingsstyrelsen Årsredovisning för år 2011 Landstingets utgångspunkt för styrning är att tillgängliga resurser används så att en god

Läs mer

Så styr vi Lerum 2011

Så styr vi Lerum 2011 Hur styr man en organisation med mer än 2 500 anställda och 120 chefer, spridda på fler än 100 arbetsplatser och med 38 000 kunder mellan 0 och 100 år? Man behöver förstås ha en idé eller en modell för

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Personlig assistans för barn. Tillsyn av enskilda assistansanordnare

Personlig assistans för barn. Tillsyn av enskilda assistansanordnare Personlig assistans för barn Tillsyn av enskilda assistansanordnare Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING. Vård- och omsorgsboende

Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING. Vård- och omsorgsboende Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING Vård- och omsorgsboende Innehållsförteckning 1. Uppdragsbeskrivning... 5 1.1 Parter... 5 1.2 Giltighetstid... 5 1.3 Uppdragsbeskrivningar...

Läs mer

Samordnad tillsyn över socialtjänst och hälsooch sjukvård?

Samordnad tillsyn över socialtjänst och hälsooch sjukvård? 2006:9 Samordnad tillsyn över socialtjänst och hälsooch sjukvård? Tre möjliga organisationsmodeller MISSIV DATUM DIARIENR 2006-10-31 2006/53-5 ERT DATUM 2006-02-28 ER BETECKNING Utredningen om tillsynen

Läs mer

Att leva gott som äldre i Östhammars kommun.

Att leva gott som äldre i Östhammars kommun. Att leva gott som äldre i Östhammars kommun. Plan för framtidens service, trygghet, omsorg och vård av äldre Östhammars kommun. Inledning Bakgrund, uppdrag och syfte Kommunstyrelsen har gett socialnämnden

Läs mer