Patientnämnden. Revisionsrapport. Granskning av ansvarsutövandet 2009 Norrbottens läns landsting. Mars 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Patientnämnden. Revisionsrapport. Granskning av ansvarsutövandet 2009 Norrbottens läns landsting. Mars 2010"

Transkript

1 Revisionsrapport Patientnämnden Granskning av ansvarsutövandet 2009 Norrbottens läns landsting Mars 2010 Fredrik Markstedt, revisionskonsult Carina Olausson, certifierad kommunal revisor

2 Fredrik Markstedt, Projektledare Carina Olausson, Uppdragsledare

3 Innehållsförteckning 1 Inledning Bakgrund Revisionsfråga Metod Vad ansvarar Patientnämnden för Definition av patientnämndsärende Resultat Ansvar för hantering och uppföljning av patientnämndsärenden Sekretess mellan Patientnämnden och annan verksamhet inom hälso- och sjukvården Uppföljning av Patientnämndens verksamhet Stödpersonsverksamheten Ekonomi Återrapportering av Patientnämndens verksamhet Revisionell bedömning...8

4 1 Inledning 1.1 Bakgrund Patientnämnden stödjer och hjälper enskilda patienter och anhöriga samt bidrar till kvalitetsutveckling i hälso- och sjukvården. Patientnämndens bidrag till kartläggning av patienters besvikelser, frågor och tankar kring vården är unik eftersom Patientnämnden tar emot patienters och anhörigas spontant framförda redogörelser. Nämnden är en instans till vilken patienter och anhöriga inte står i beroendeställning. Patienter och anhöriga kan ventilera situationen och få hjälp från Patientnämnden att hitta kanaler för att föra fram erfarenheterna. Strävan är att aktuella problem ska lösas i samverkan med vården, att förtroendet återskapas och erfarenheterna kommer andra patienter till nytta. Enligt nämndens verksamhetsplan för 2009 är dess mål i sammanfattning: Verka för att hjälpa patienter och anhöriga att tillvarata intressen i hälso- och sjukvård samt tandvård. Vara lättillgänglig och främja kontakter mellan patienter och vårdpersonal. Tillgodose patientens önskemål om stödperson under vårdtiden inom tvångspsykiatrin. I nämndens uppdrag ligger även att rapportera iakttagelser och avvikelser av betydelse för patienterna till vårdgivare och vårdenheter inom såväl kommuner som landsting. Nämnden ska även verka för att stärka patientens ställning och öka kvaliteten genom att analysera tendenser i patientärenden. Nämnden ska i sitt arbete utgå från patientens rättighet att få och vårdgivarnas skyldighet att ge rätt vård. Varje patientärende ska även rapporteras till verksamheterna för deras interna kvalitetsarbete. Då ärendena från Patientnämnden syftar till att synliggöra, kartlägga och föra vidare patienternas besvikelser, frågor och tankar kring vården är det viktigt att kännedomen om och förståelsen för nämndens uppdrag är tydlig inom landstinget, men det är också viktigt att patienterna och/eller deras anhörigas känner till nämndens roll och uppdrag. Utan ovan nämnda förutsättningar är risken stor att Patientnämnden inte motsvarar vare sig sina egna, fullmäktiges eller patienternas förväntningar. 1.2 Revisionsfråga Landstingets revisorer har gett Komrev inom PricewaterhouseCoopers uppdraget att översiktligt granska Patientnämndens ansvarsutövande under Med ansvarsutövande avses nämndens aktiva åtgärder för att styra/leda, följa upp, kontrollera och rapportera om den verksamhet nämnden har ansvar för. Granskningens revisionsfråga är om Patientnämnden för 2009 på ett ändamålsenligt sätt utfört sitt arbete i enlighet med den inriktning som fullmäktige angett? 1

5 Årets ansvarsutövandegranskning avgränsas via följande kontrollfrågor: Finns en tydlig roll- och ansvarsfördelning mellan Patientnämnden och landstingsstyrelsen för hantering, uppföljning och återrapportering av patientnämndsärenden? Har uppföljning av Patientnämndens arbete genomförts i enlighet med fastställda rutiner? Har Patientnämnden återrapporterat till fullmäktige i enlighet med fastställda rutiner? 1.3 Metod Dokumentgranskningen omfattar landstingsplan , verksamhetsrapporter för 2008 och 2009, verksamhetsplan för 2009, reglementet samt granskning av Patientnämndens sammanträdesprotokoll för år En del i granskningsunderlaget har för 2009 års ansvarsutövandegranskning även utgjorts av en hearing, där landstingets förtroendevalda revisorer träffat Patientnämnden ( ). Ett utkast till revisionsrapport har faktakontrollerats av Patientnämndens utredare. 2 Vad ansvarar Patientnämnden för Enligt lagen om patientnämndsverksamhet (1998:1656) ska det i varje landsting och kommun finnas en Patientnämnd som har till uppgift att stödja och hjälpa patienter inom: Den hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen som bedrivs av landsting eller enligt avtal med landsting. Den tandvård enligt tandvårdslagen som bedrivs av landsting. Inom primärkommunernas verksamhet bedrivs även hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen och allmän omvårdnad enligt socialtjänstlagen som ges i samband med hälso- och sjukvård. Även dessa verksamheter omfattas av lagen om patientnämndsverksamhet. Patientnämnden ska även bistå patienter som är tvångsomhändertagna för psykiatrisk vård (LPT) eller rättspsykiatrisk vård (LRV) 1, med stödpersoner. Rätt till stödperson har även patient som bär på en allmänfarlig sjukdom och under tvång 1 Lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård och lag (1991:1129) om rättpsykiatrisk vård. 2

6 isoleras enligt smittskyddslagen. En ny vårdform kallad öppen psykiatrisk tvångsvård (ÖPT) i lagen om psykiatrisk tvångsvård respektive öppen rättspsykiatrisk vård (ÖRV) i lagen om rättspsykiatrisk vård som trädde i kraft den 1 september Länets kommuner har avtal med landstinget om nyttjande av gemensam Patientnämnd. Ersättning från kommunerna till landstinget för detta grundas på antalet invånare i respektive kommun. Kalix kommun har egen Patientnämnd och handlägger sina egna patientnämndsärenden. Patientnämndens verksamhet regleras, förutom av lagstiftningen, även i reglemente för Patientnämnden som finns i landstingets gemensamma regler & riktlinjer Reglementet är fastställt av landstingsfullmäktige och beskriver Patientnämndens verksamhetsområde och arbetsformer. 3 Definition av patientnämndsärende Ett ärende i Patientnämnden ska omfatta iakttagelser och avvikelser av betydelse för patienten. Problemen, frågorna eller synpunkternas art avgör om det blir ett ärende. Det ska även finnas en historia, händelse eller substans att föra fram till verksamheten. [ ]. Frågorna kan vara både individrelaterade och/eller generella. Vidare kan hjälp till patient, i kontakter med Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd eller Patientförsäkring, vara ett ärende om patienten ber om råd, vägledning, information, hjälp eller lämnar synpunkter i samband med detta. Vidare framgår även i nämndens definition att patienter som återkommer ofta och lyfter samma problem varje gång endast ska rendera ett ärende per år. Patientnämnden vill i sammanhanget betona att det inte ligger inom ramen för deras uppdrag att uttrycka sig i termer av rätt eller fel i vården. Nämndens arbete är inriktat på att bidra till problemlösning för patient och/eller anhörig samt återföring av erfarenheter till ansvarig för verksamheten. 4 Resultat 4.1 Ansvar för hantering och uppföljning av patientnämndsärenden Revisorerna har under år 2009 granskat hälso- och sjukvårdens handläggning av patientnämndsärenden 2. I granskningen uppmärksammades att oklarheter fanns mellan divisio- 2 Revisionsrapport Handläggning av patientnämndsärenden, oktober

7 nerna och Patientnämnden avseende roll-/ansvarsfördelning för handläggningen av patientnämndsärenden. Ett förhållande som bedömdes riskera att påverka handläggningen negativt. Exempelvis ska återkopplingen i form av ett yttrande från berörd verksamhet ske direkt till uppgiftslämnaren samt till Patientnämnden för kännedom. Granskningsresultatet indikerade att kännedomen om och tillämpningen av denna rutin inte var tillräcklig. Patientnämnden är medveten om problematiken, men anser samtidigt att nuvarande resurstilldelning inte ger utrymme för att följa upp hur lång tid det tar från det att berörd verksamhet tagit emot ärendet till dess att ett yttrande lämnats till uppgiftslämnaren. Det ingår inte heller i nämndens uppdrag att följa upp huruvida yttrande lämnats till uppgiftslämnaren. Förutom att enskilda ärenden översänds till berörd verksamhet för vidare handläggning, sker ändå viss löpande uppföljning och återkoppling mellan Patientnämnden och landstingets divisioner. Bland annat redovisar Patientnämndens utredare kvartalsvis till divisionerna förändrad ärendemängd per kategori. Dessutom redovisas föregående års helårsutfall. Därutöver presenterar utredarna vid ett årligt möte med respektive divisionschef tendenser inom de verksamheter vederbörande ansvarade för. Enligt Patientnämnden är den direkta dialogen med divisionerna ett led i att ytterligare stärka landstingets patientsäkerhetsarbete. Patientnämnden uppmärksammar även i sin verksamhetsrapport att landstingets verksamheter i större utsträckning än tidigare efterfrågar statistikunderlag från nämnden. 4.2 Sekretess mellan Patientnämnden och annan verksamhet inom hälso- och sjukvården Vid införandet av patientdatalagen (2008:355) den 1 juli 2008 ändrades dåvarande sekretesslagen varvid sekretessbrytande bestämmelser infördes i den paragrafen. Paragrafen utformades på ett sådant sätt att den i vissa situationer även bröt den sekretess som gällt för Patientnämnd i förhållande till annan verksamhet inom hälso- och sjukvården. Bestämmelserna bör därför ändras så att den inte bryter den sekretess som gäller i Patientnämndsverksamheten. Regeringen överlämnade med anledning av detta propositionen Patientnämnderna - begränsning av sekretessbrytande bestämmelse, till riksdagen den 22 december I lagrådsremiss anges att patienter och andra som vänder sig till en Patientnämnd måste vara säkra på att de uppgifter som de lämnar till nämnden inte förs vidare till annan del av hälso- och sjukvården, utan deras samtycke eller efter en sekretessprövning. Det är därför viktigt att det finns sekretess mellan Patientnämnd och t.ex. inrättningar inom hälso- och sjukvården för att inte patienternas förtroende till Patientnämnden ska skadas. Ändringen i offentlighets- och sekretesslagen föreslås träda i kraft den 1 maj

8 Enligt Patientnämndens rutiner inhämtas alltid patientens samtycke innan ärendet går vidare till berörd verksamhet. Information om vem som är uppgiftslämnaren framgår därför vid överlämnandet till verksamheten. Detta då berörd verksamhet är ansvarig för att återkoppling sker tillbaka till uppgiftslämnaren. I vissa fall vill uppgiftslämnaren vara anonym i förhållande till berörd verksamhet. I dessa fall sker heller ingen återkoppling. Nämnden bedömer inte att nuvarande rutiner behöver förändras med anledning av den kommande ändringen i offentlighets- och sekretesslagen. 4.3 Uppföljning av Patientnämndens verksamhet I verksamhetsrapporten för 2009 framgår att antalet ärenden till Patientnämnden ökade med 25 procent jämfört med föregående år till 735 ärenden, jfr tabell 1 nedan. Områden som står för ärendeökning under året är enligt nämnden främst bemötande/ kommunikation. Antalet ärenden har även ökat inom kategorin organisation/regler och resurser. Vård och behandlingsärenden har däremot minskat. Antalet ärenden under kategorin bemötande/kommunikation har i likhet med föregående år stått för den största procentuella ökningen. Årets resultat över antalet ärenden visar även att bemötandeärenden nu är den kategori som har flest antal ärenden totalt sett. Tabell 1 Ärendemängd , källa: Patientnämndens verksamhetsrapport 2009 (Bearbetad). År Bemötande/ kommunikation Organisation/ regler/resurser Vård och Behandling Ej rubr orsak TOTALT Årlig förändr, % , , , , , ,8 För , antal För , % 353,7 144,7 77,5-100,0 157,9 Även om antalet patientnämndsärenden ökar är Patientnämndens bedömning att de, på grund av den höga arbetsbelastningen på nämndens utredare, periodvis inte har en tillräckligt hög tillgänglighet för att ta emot nya ärenden. Av tabell 2 nedan framgår att ökningen i antalet ärenden är överlag jämt fördelat mellan divisionerna. Primärvården, division Opererande specialiteter och division Mediciniska specialiteter har i likhet med föregående år flest antal ärenden. Ökningen är även jämt fördelat per division och ärendekategori. Av sammanställningen framgår även att antalet vård och behandlingsärenden minskat under Det finns enligt Patientnämnden en rad förklaringar till varför ärendemängden ökat under året. En orsak som nämnden i sin verksamhetsrapport pekat på under de senaste 5

9 åren är att hälso- och sjukvårdspersonal i allt större utsträckning hänvisar patienter och anhöriga till Patientnämnden. Tabell 2 Antal ärenden per verksamhet 2009 (2008), källa: Patientnämndens verksamhetsrapport Verksamhet/Division Bemötande/ kommunikation Organisation/ regler/resurser Vård och behandling Totalt Div. Service 6 (1) 14 (5) 3 (0) 23 (6) Div. Diagnostik 1 (2) 6 (6) 3 (4) 10 (12) Div. Folktandvård 16 (5) 15 (5) 16 (11) 47 (21) Div. Opererande specialiteter 86 (55) 57 (37) 97 (104) 240 (196) Div. Medicinska specialiteter 47 (25) 23 (21) 37 (40) 107 (86) Div. Primärvård 95 (69) 33 ( 34) 55 (71) 183 (174) Div. Vuxenpsykiatri 39 (22) 33 (16) 21 (35) 93 (73) Kommuner 7 (5) 2 (4) 10 (5) 19 (14) Annat landsting/vårdgivare 7 (3) 3 (0) 3 (4) 13 (7) Övriga ej specificerade 0 (0) 0 (1) 0 (0) 0 (1) Totalt 304 (187) 186 (128) 245 (274) 735 (589) Stödpersonsverksamheten I nämndens uppdrag ligger, som tidigare nämnts, att utse stödpersoner till dem som har psykiatrisk tvångsvård och som vill ha stödperson (jfr kap. 2). I stödpersonernas uppdrag ligger att stödja patienten, men även bidra till att öka kunskapen i samhället om tvångsvårdens funktion. För år 2009 har nämnden haft tillgång till 54 aktiva stödpersoner i den aktuella banken i länet. Nämnden upplever inte att det är några större svårigheter att rekrytera samt behålla stödpersoner. Enligt sekretariatets uppgifter hade stödpersonsverksamheten 50 stycken pågående uppdrag per 31 december år Vid motsvarande tidpunkt år 2008 hade verksamheten 30 uppdrag. I Patientnämndens verksamhetsrapport framgår att 35 patienter önskat och fått stödpersoner under år 2009, vilket därmed innebär en minskning med en patient jämfört med föregående år Ekonomi I tabell 3 nedan framgår att Patientnämndens totala budget på ca 1,6 miljoner är uppdelad på dels förtroendemannaorganisationen ( kr), dels stödpersonsverksamheten ( kr). Nämnden fick år 2008 en utökad budget på ca 400 tkr. Den enskilt största anledningen till den utökade budgeten var att arvodet för stödpersoner fr.o.m. januari 2007 höjdes 6

10 från 295 kr till 350 kr per timme, motsvarande en ökning på ca 20 procent. Trots tidigare utökning av budgeten för stödpersonsverksamheten visar årets resultat på ett underskott på totalt kr. I verksamhetsrapporten förklaras resultatet med att verksamheten är svårprognostiserad då utfallet beror på hur många inom tvångsvården som önskar att ha stödperson. Tabell 3 Ekonomiskt utfall , kr källa: Patientnämndens verksamhetsrapport 2008 och År Kostnadsställe Utfall Årsbudget Avvikelse 2008 Patientnämnden Stödpersonsverksamheten Summa Patientnämnden Stödpersonsverksamheten Summa Av verksamhetsrapporten framgår att Patientnämnden för 2009 överskrider budgeten med totalt kr: Antalet förordnande stödpersoner uppgick under 2008 till 35, en minskning med en stödperson jämfört med 2008 (jfr kap 4.3.1). Enligt sekretariatets uppgifter hade stödpersonsverksamheten 50 stycken pågående uppdrag per 31 december år Vid motsvarande tidpunkt år 2008 hade verksamheten 30 uppdrag. Ökningen av uppdrag beror enligt sekretariatet på den lagändring som gör det möjligt att skriva ut patienter som är under tvångsvård på ÖPT och ÖRV med fortsatt rätt till stödperson. Baserat på sekretariatets uppgifter var snittkostnaden per förordnad stödperson år kr. Jämfört med år 2008 har snittkostnaden per stödperson minskat med kr under 2009, se tabell 4 nedan. Tabell 4 Genomsnittlig kostnad per förordnad stödperson , kr Förändring Genomsnittlig kostnad per stödperson Återrapportering av Patientnämndens verksamhet I enlighet med Patientnämndens reglemente har Årets samlade resultat redovisades i en verksamhetsrapport till Socialstyrelsen, kommunerna och landstinget. 7

11 Att Patientnämnden sedan 1 januari 2009 är direkt underställd landstingsfullmäktige har enligt nämndens ledamöter förbättrat deras möjligheter att lyfta patientnämndsfrågor i fullmäktige. Det har även bidragit till en tydligare gränsdragning mellan nämnden och landstingets övriga verksamhet. 5 Revisionell bedömning Vår bedömning är att Patientnämndens ansvarsutövande för 2009 i allt väsentligt skett på ett tillfredsställande sätt. Vår bedömning baseras på: - Att nämnden på ett tillfredställande sätt behandlat inkomna patientnämndsärenden. - Att nämnden i allt väsentligt informerat och verkat för att kännedomen om Patientnämndens uppdrag ska förbättras. Granskningsresultatet indikerar dock att kunskapen om Patientnämndens roll och uppdrag i förhållande till annan verksamhet inom hälso- och sjukvård fortfarande kan utvecklas. - Att nämnden arbetar i enlighet med de rutiner som finns för nämndens del i handläggningen av patientnämndsärenden. De indikationer revisionen fått från både verksamhet samt från nämnden visar dock på behov av att se över nuvarande ansvarsfördelning för de olika momenten i handläggningen. Detta för att framgent säkerställa och tydliggöra ansvaret för exempelvis uppföljningen av patientnämndsärendena, men även för att utveckla underlaget i det kontinuerliga förbättringsarbetet. - Att nämnden till stora delar hanterat sin ekonomi på ett tillfredsställande sätt. Vår bedömning är emellertid att nämnden i sin verksamhetsrapport bör tydliggöra sin redovisning av stödpersonsverksamheten. - Att Patientnämndens rapportering som den framgår av protokoll och verksamhetsrapport för året, genomförts på ett tillfredsställande sätt i enlighet till lagen om patientnämndsverksamhet, nämndens reglemente samt fastställd verksamhetsplan för

Revisionsrapport. Granskning av. Patientnämnden. Norrbottens läns landsting. Datum Mars Jan-Erik Wuolo

Revisionsrapport. Granskning av. Patientnämnden. Norrbottens läns landsting. Datum Mars Jan-Erik Wuolo Revisionsrapport Granskning av Patientnämnden Norrbottens läns landsting Datum Mars 2005 Namn Jan-Erik Wuolo 1 Innehållsförteckning 1. Uppdrag, revisionsfråga och metod...3 2. Patientnämndens ansvarsområde...3

Läs mer

Revisionsrapport. Norrbottens läns landsting. Granskning av Patientnämnden. Februari Ellinor Nybom Granskning av ansvarsutövande 2003

Revisionsrapport. Norrbottens läns landsting. Granskning av Patientnämnden. Februari Ellinor Nybom Granskning av ansvarsutövande 2003 Revisionsrapport Februari 2004 Granskning av Patientnämnden Ellinor Nybom Granskning av ansvarsutövande 2003 Norrbottens läns landsting Innehållsförteckning 1. Uppdrag, revisionsfråga och metod... 1 2.

Läs mer

Handläggning av patientnämndsärenden

Handläggning av patientnämndsärenden Revisionsrapport Handläggning av patientnämndsärenden Norrbottens läns landsting Oktober 2009 Fredrik Markstedt, Revisionskonsult 2009-10-07 Fredrik Markstedt, Projektledare Revisionskonsult Carina Olausson,

Läs mer

Demokratiutskottet. Revisionsrapport. Granskning av ansvarsutövandet 2009 Norrbottens läns landsting. Mars 2010

Demokratiutskottet. Revisionsrapport. Granskning av ansvarsutövandet 2009 Norrbottens läns landsting. Mars 2010 Revisionsrapport Demokratiutskottet Granskning av ansvarsutövandet 2009 Norrbottens läns landsting Mars 2010 Fredrik Markstedt, revisionskonsult Jan-Erik Wuolo, certifierad kommunal revisor 2010-03-02

Läs mer

Granskning år 2015 av patientnämnden

Granskning år 2015 av patientnämnden Granskning år 2015 av patientnämnden Rapport nr 20/2015 Mars 2016 Jonas Hansson, revisionskontoret Diarienummer: REV 21:2 2015 Innehåll 1. SAMMANFATTANDE ANALYS... 3 1.1. REKOMMENDATIONER... 3 2. BAKGRUND...

Läs mer

Patientnämnden. Region Östergötland

Patientnämnden. Region Östergötland Patientnämnden Patientnämnden Enligt lag om patientnämndsverksamhet m.m. (1998:1656) ska varje landsting/region och kommun ha en eller flera patientnämnder med uppgift att stödja och hjälpa patienter.

Läs mer

Dnr Patientnämndens Verksamhetsplan 2015

Dnr Patientnämndens Verksamhetsplan 2015 -03-24 Dnr Patientnämndens Verksamhetsplan Innehållsförteckning 1. Vision/verksamhetsidè... 3 2. Medborgarperspektivet... 4 3. Processperspektivet... 5 4. Ekonomiperspektivet... 6 5. Nyckelindikatorer...

Läs mer

1. den hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) som bedrivs av landstinget eller enligt avtal med landstinget,

1. den hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) som bedrivs av landstinget eller enligt avtal med landstinget, Reglemente för landstingets patientnämnd Allmänna bestämmelser 1 Patientnämnden har i enlighet med lag (1998:1656) om patientnämndsverksamhet m.m. till uppgift att stödja och hjälpa patienter inom 1. den

Läs mer

Årlig granskning av Patientnämnden - Etiska nämnden Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Årlig granskning av Patientnämnden - Etiska nämnden Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Årlig granskning av Patientnämnden - Etiska nämnden 2015 Revisionspromemoria LANDSTINGETS REVISORER 2016-04-08 16REV20 2(7) Sammanfattning Granskningen visar att Patientnämnden - Etiska nämnden har arbetat

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Patientnämndens kansli. Verksamhetsplan 2014. Patientnämnden och Patientnämndens kansli 13OLLPN1166-1

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Patientnämndens kansli. Verksamhetsplan 2014. Patientnämnden och Patientnämndens kansli 13OLLPN1166-1 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Patientnämndens kansli Verksamhetsplan 2014 Patientnämnden och Patientnämndens kansli 13OLLPN1166-1 Uppdrag och styrdokument Patientnämnden och dess kansli har ett tydligt och avgränsat

Läs mer

Patientnämnden ett stöd för dig som är patient. Carina Liljesand ordförande, patientnämnden Göteborg

Patientnämnden ett stöd för dig som är patient. Carina Liljesand ordförande, patientnämnden Göteborg Patientnämnden ett stöd för dig som är patient Carina Liljesand ordförande, patientnämnden Göteborg Patientnämndens uppdrag Lag (1998:1656) om patientnämndsverksamhet m.m. Utifrån synpunkter och klagomål

Läs mer

Bokslut 2014. Patientnämnden

Bokslut 2014. Patientnämnden Bokslut 2014 Patientnämnden Sammanfattning VERKSAMHET OCH RESULTAT Patientnämnden ska utifrån synpunkter och klagomål stödja och hjälpa enskilda patienter och bidra till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet

Läs mer

1 Verksamhetsberättelse Sammanfattning

1 Verksamhetsberättelse Sammanfattning 2016-01-20 Patientnämnden Annika Lundgren, Carina Rissvik, Ingrid Sivermo 1 Verksamhetsberättelse 2015 2 Sammanfattning I januari infördes den nya patientlagen som syftar till att stärka och tydliggöra

Läs mer

Revisionsrapport 2015 Landstinget Blekinge

Revisionsrapport 2015 Landstinget Blekinge Revisionsrapport 2015 Landstinget Blekinge Granskning av Förtroendenämnden 1 Innehåll Innehåll... 1 Sammanfattning... 2 1 Inledning... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Revisionskriterier... 4 Lag om patientnämndsverksamhet,

Läs mer

Årlig granskning av fullmäktigeberedningarna 2013. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Årlig granskning av fullmäktigeberedningarna 2013. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Årlig granskning av fullmäktigeberedningarna 2013 Revisionspromemoria LANDSTINGETS REVISORER 2014-04-09 14REV33 2(10) Sammanfattning Landstinget Västernorrland har fyra fullmäktigeberedningar: Arvodeskommittén,

Läs mer

Patientnämnden. en länk mellan patienten och vården

Patientnämnden. en länk mellan patienten och vården Patientnämnden en länk mellan patienten och vården 2013 Patientnämndens uppdrag Lag 1998:1656 Utifrån synpunkter och klagomål stödja och hjälpa enskilda patienter och bidra till kvalitetsutveckling och

Läs mer

Patientnämnden. Synpunkter och stödpersoner. Boden Patientnämnden

Patientnämnden. Synpunkter och stödpersoner. Boden Patientnämnden Synpunkter och stödpersoner Boden 2015-01-13 Vad är patientnämnden? En fristående instans dit patient och närstående kan vända sig när problem uppstår i kontakt med landsting/kommun avseende hälso- och

Läs mer

Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden

Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden Mitt Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR GEMENSAM PATIENTNÄMND ÅR 2013

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR GEMENSAM PATIENTNÄMND ÅR 2013 GRANSKNINGSRAPPORT DIARIENR 2014-03-17 RE-REV14-016 GRANSKNINGSRAPPORT FÖR GEMENSAM PATIENTNÄMND ÅR 2013 Sammanfattning Den gemensamma patientnämnden, i fortsättningen kallad Patientnämnden, har för första

Läs mer

Politisk samverkansberedning tisdag 14 maj, 2013, Kulturens hus. Patientnämnden kan förbättra för patienten! - med patientsynpunkter och stödpersoner

Politisk samverkansberedning tisdag 14 maj, 2013, Kulturens hus. Patientnämnden kan förbättra för patienten! - med patientsynpunkter och stödpersoner Politisk samverkansberedning tisdag 14 maj, 2013, Kulturens hus kan förbättra för patienten! - med patientsynpunkter och stödpersoner Historik patientnämnden 1980 Lag om förtroendenämnd 1992 Lag om tillförordnande

Läs mer

Granskning av vissa kostnadsslag Inhyrd sjukvårdspersonal och externt köpta tjänster

Granskning av vissa kostnadsslag Inhyrd sjukvårdspersonal och externt köpta tjänster Revisionsrapport* Granskning av vissa kostnadsslag Inhyrd sjukvårdspersonal och externt köpta tjänster Norrbottens läns landsting Februari 2007 PerÅke Brunström, Certifierad kommunal revisor Carina Olausson,

Läs mer

Erfarenhet och kunskap från avvikelserapporteringen

Erfarenhet och kunskap från avvikelserapporteringen LANDSTINGET I VÄRMLAND Revisorerna JM/AM 2010-12-23 Rev/10042 Erfarenhet och kunskap från avvikelserapporteringen Rapport 6-10 LANDSTINGET I VÄRMLAND 2010-12-23 2 Erfarenhet och kunskap från avvikelserapporteringen

Läs mer

Patientnämndens rapport 2014

Patientnämndens rapport 2014 Patientnämndens rapport 2014 1 Sammanfattning Rapporten avser patientnämndens verksamhet för 2014 med inkomna synpunkter samt stödpersonsuppdrag. Främst ses ärenden rörande felaktig, fördröjd eller utebliven

Läs mer

Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Granskning av landstingets hantering av personuppgifter

Granskning av landstingets hantering av personuppgifter Granskning av landstingets hantering av personuppgifter Rapport nr 25/2012 Februari 2013 Susanne Hellqvist, revisor, revisionskontoret Innehåll 1. SAMMANFATTNING... 3 1.1 REKOMMENDATIONER... 4 2. BAKGRUND...

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2010:72 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Tillägg till reglemente för landstingsstyrelse och nämnder beträffande patientnämnden Föredragande landstingsråd: Catharina Elmsäter-Svärd

Läs mer

Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten

Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten Revisionsrapport Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten Socialnämnden Katrineholms kommun Januari 2009 Christina Norrgård Kerstin Svensson, certifierad kommunal revisor

Läs mer

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Pyramis. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Pyramis. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult Revisionsrapport Revision 2011 Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Samordningsförbundet Pyramis Robert Bergman Revisionskonsult April 2012 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2

Läs mer

Ett mer ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården

Ett mer ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården Socialutskottets betänkande 2016/17:SoU16 Ett mer ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården Sammanfattning Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag till ett mer ändamålsenligt klagomålssystem

Läs mer

Revisionsrapport Intern kontroll inom Landstinget Dalarna

Revisionsrapport Intern kontroll inom Landstinget Dalarna Revisionsrapport Intern kontroll inom Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Malin Liljeblad Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Uppdrag och revisionsfråga... 3 1.2

Läs mer

Fördjupad granskning avseende Kommunalt forum Region Jönköpings län Revisorerna

Fördjupad granskning avseende Kommunalt forum Region Jönköpings län Revisorerna Fördjupad granskning avseende Kommunalt forum Region Jönköpings län Revisorerna Göteborg den 24 mars 2015 Attensum AB Jur.kand. Joakim Eriksson Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Iakttagelser och

Läs mer

Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport. Landstinget i Värmland

Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport. Landstinget i Värmland Granskningsrapport Carin Hultgren Lars Dahlin Anette Fagerholm Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport 2015 Landstinget i Värmland Granskning av delårsrapport 2015 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Patientlag; utfärdad den 19 juni 2014. SFS 2014:821 Utkom från trycket den 1 juli 2014 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande bestämmelser 1 Denna lag

Läs mer

Patientnämndsverksamheten 2014

Patientnämndsverksamheten 2014 Patientnämndsverksamheten 2014 Ordinarie ledamöter Ordf. Margareta Pohjanen (S) Vice ordf. Per-Erik Muskos (S) Gunnel Sandlund (V) Marja Johansson (MP) Margareta Dahlén (NS) Anita Sköld (M) Ylva Mjärdell

Läs mer

Revisorernas arbetsordning för år 2017

Revisorernas arbetsordning för år 2017 1 (5) Revisorernas arbetsordning för år 2017 I revisorernas reglemente anger fullmäktiges sina krav på revisorerna. Reglementet kompletterar reglerna i kommunallagen och den praxis för kommunal revision

Läs mer

Granskning av hur landstingsstyrelsen redovisar måluppfyllelse i delårsrapporten per april 2013

Granskning av hur landstingsstyrelsen redovisar måluppfyllelse i delårsrapporten per april 2013 Granskning av hur landstingsstyrelsen redovisar måluppfyllelse i delårsrapporten per april 2013 Rapport nr 05/2013 Juni 2013 Eva Moe, revisor, revisionskontoret Innehåll 1. Sammanfattande analys... 3 1.1.

Läs mer

Landstingets revisorer

Landstingets revisorer Landstingets revisorer Grafisk formgivning: Kent Forsberg, Norrbottens läns landsting, april 2011 Det är vi som är Revisorerna i Norrbottens läns landsting Lars Hedberg (s) ordf Marita Björkman (s) vice

Läs mer

Uppföljning av ärenden januari juni 2015

Uppföljning av ärenden januari juni 2015 Förvaltningschef Staffan Blom 1 (1) PaN 214-9-22 P 11 ANMÄLAN 214-9-2 PaN A147-196-43 Uppföljning av ärenden januari juni 215 Ärendet Ärendet innehåller förteckning över inkomna ärenden till patientnämndens

Läs mer

Granskning år 2013 av nämnderna för folkhälsa och primärvård

Granskning år 2013 av nämnderna för folkhälsa och primärvård Granskning år 2013 av nämnderna för folkhälsa och primärvård Rapport nr 33/2013 Mars 2014 Richard Norberg, revisionskontoret Innehåll 1. Sammanfattande analys... 3 1.1 Tillfredsställande måluppfyllelse...

Läs mer

Reglemente för nämnden för primärvård och tandvård

Reglemente för nämnden för primärvård och tandvård 2014-10-29 rev.2014-11-06 Håkan Blomgren Reglemente för nämnden för primärvård och tandvård 1. Nämnden för primärvård och tandvård består av 9 ledamöter och 9 ersättare, som väljs av landstingsfullmäktige

Läs mer

Utvecklingsplan för god och jämlik vård. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Utvecklingsplan för god och jämlik vård. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Utvecklingsplan för god och jämlik vård Revisionspromemoria LANDSTINGETS REVISORER 2014-04-09 14REV9 2(7) Sammanfattning Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade i december 2011 om en utvecklingsplan för

Läs mer

Projektplan Samverkan kring barn med behov av samordnande insatser

Projektplan Samverkan kring barn med behov av samordnande insatser 1 Projektplan Samverkan kring barn med behov av samordnande insatser En del barn och unga har behov av särskilt stöd. Det kan bero på flera orsaker så som social problematik, psykisk ohälsa, kroniska sjukdomar

Läs mer

Revisionsrapport Revision 2012 Samordningsförbundet Activus Linda Marklund Per Ståhlberg

Revisionsrapport Revision 2012 Samordningsförbundet Activus Linda Marklund Per Ståhlberg www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund Per Ståhlberg Revision 2012 Samordningsförbundet Activus Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Ett mer ändamålsenligt klagomålssystem i hälsooch sjukvården. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Ett mer ändamålsenligt klagomålssystem i hälsooch sjukvården. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Ett mer ändamålsenligt klagomålssystem i hälsooch sjukvården Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 26 januari 2017 Gabriel Wikström Lars Hedengran (Socialdepartementet)

Läs mer

Ansvarsutövande: Lantmäterinämnden Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Lantmäterinämnden Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Lantmäterinämnden Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2.

Läs mer

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete Revisionen har via KPMG genomfört en granskning

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Remisshantering. Norrbottens läns landsting. Juni Hans Rinander.

REVISIONSRAPPORT. Remisshantering. Norrbottens läns landsting. Juni Hans Rinander. REVISIONSRAPPORT Remisshantering Norrbottens läns landsting Juni 2002 Hans Rinander www.komrev.se Innehållsförteckning Fel! Bokmärket är inte definierat. 2. Metod... 3 3. Landstingets remissgaranti...

Läs mer

Informationsöverföring. kommunikation med landstinget - uppföljande granskning

Informationsöverföring. kommunikation med landstinget - uppföljande granskning www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Augusti 2015 Informationsöverföring och kommunikation med landstinget - uppföljande granskning Gällivare kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Beredning av beslutat investeringsutrymme

Beredning av beslutat investeringsutrymme PROMEMORIA Beredning av beslutat investeringsutrymme JANUARI 2016 Jonas Hansson, revisionskontoret Västerbottens läns landsting Diarienr: REV 52:2-2015 Sidan 1 av 7 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING...

Läs mer

Mål, aktivitets- och handlingsplan för kvalitet 2014-2016

Mål, aktivitets- och handlingsplan för kvalitet 2014-2016 Handläggare: Louise Skantze PaN 2014-06-03 P 10 ANMÄLAN 2014-05-14 1 (1) Diarienummer PaN A1404-00113-43 Mål, aktivitets- och handlingsplan för kvalitet 2014-2016 Ärendet Ärendet innehåller mål och handlingsplan

Läs mer

Patientnämndernas rapportering till Socialstyrelsen

Patientnämndernas rapportering till Socialstyrelsen Patientnämndernas rapportering till Socialstyrelsen Enligt regleringsbrevet 2001 skall Socialstyrelsen utifrån patientnämndernas årliga verksamhetsredogörelse redovisa effekterna av de förändringar rörande

Läs mer

Maria Åling. Vårdens regelverk

Maria Åling. Vårdens regelverk 2016-01 19 Maria Åling Vårdens regelverk Föreskrift, En föreskrift är bindande REGLER som skapats genom ett beslut i något offentligt organ. En föreskrift meddelas genom LAG eller FÖRORDNING eller, på

Läs mer

Landstingets ärende- och beslutsprocess

Landstingets ärende- och beslutsprocess LANDSTINGET I VÄRMLAND REVISIONSRAPPORT Revisorerna AM/JM 2012-12-18 Rev/12017 Landstingets ärende- och beslutsprocess Sammanfattning Denna granskning har omfattat hantering enligt riktlinjen för landstingets

Läs mer

Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten

Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten Revisionsrapport Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun Februari 2009 Christina Norrgård Kerstin Svensson, certifierad kommunal

Läs mer

Revisionsrapport Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn

Revisionsrapport Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn Revisionsrapport Revision 2010 Per Ståhlberg, certifierad kommunal revisor Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn Bo Rehnberg, certifierad kommunal revisor 2011-05-03 Per Ståhlberg, projektledare Samordningsförbundet

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 Sammanfattning Vår bedömning är att Hållbarhetsnämnden i stort bedrivit verksamhet utifrån fullmäktiges mål och beslut. Bedömningen är att årets bokslut

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2

Läs mer

Bygg- och miljönämndens ansvarsutövande Skellefteå kommun

Bygg- och miljönämndens ansvarsutövande Skellefteå kommun Revisionsrapport Bygg- och miljönämndens ansvarsutövande 2011 Skellefteå kommun Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Bygg- och miljönämndens ansvarsutövande 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2

Läs mer

Patientnämnden Tid: Torsdagen den 3 december 2009, kl. 14:00-16:40. Plats: Sammanträdesrum Borgsalen, Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad

Patientnämnden Tid: Torsdagen den 3 december 2009, kl. 14:00-16:40. Plats: Sammanträdesrum Borgsalen, Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad Protokoll Sammanträdesdatum 2009-12-03 Patientnämnden 50-58 Tid: Torsdagen den 3 december 2009, kl. 14:00-16:40 Plats: Sammanträdesrum Borgsalen, Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad Ledamöter Elisabeth

Läs mer

Att styra och leda för ökad patientsäkerhet

Att styra och leda för ökad patientsäkerhet Nationell satsning på ökad patientsäkerhet Att styra och leda för ökad patientsäkerhet Vägledning för vårdgivare enligt kraven i patientsäkerhetslagen Förord Den nya lagen om patientsäkerhet innebär stora

Läs mer

Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun Innehållsförteckning

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND DATUM DIARIENR 1999-03-26 VOS 99223 KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND Inledning Denna policy utgör en gemensam grund för att beskriva, följa upp och utveckla kvaliteten,

Läs mer

Stockholms läns landsting 1 (3)

Stockholms läns landsting 1 (3) Stockholms läns landsting 1 (3) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-10-22 LS 1408-0956 Landstingsstyrelsen Yttrande över departementspromemorian Delaktighet och rättsäkerhet vid psykiatrisk tvångsvård

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659); SFS 2012:957 Utkom från trycket den 28 december 2012 utfärdad den 18 december 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

Samverkan psykiatri och socialtjänst Lagstiftning mm. Robert Larsson Agneta Widerståhl 2015-01-15

Samverkan psykiatri och socialtjänst Lagstiftning mm. Robert Larsson Agneta Widerståhl 2015-01-15 Samverkan psykiatri och socialtjänst Lagstiftning mm. Robert Larsson Agneta Widerståhl 2015-01-15 Dagordning Styrande lagstiftning för socialtjänsten och hälso- och sjukvården Samordnad individuell plan

Läs mer

Granskning av överförmyndarna

Granskning av överförmyndarna Revisionsrapport Granskning av överförmyndarna Borgholms kommun Lisa Åberg Borgholms kommun Granskning av överförmyndarna Innehållsförteckning 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga och kontrollmål...

Läs mer

Patientnämnden Halland. Verksamhetsberättelse 2011

Patientnämnden Halland. Verksamhetsberättelse 2011 Patientnämnden Halland Verksamhetsberättelse 2011 Patientnämnden Halland 2011 Ledamöter Eva Ericsson (MP) ordförande Barbro Henriksson (M) Gudrun Pettersson (C) Britta Ramnemark (FP) Jan Palmgren (S) Ann-Louise

Läs mer

Granskning år 2015 av folkhögskolestyrelsen för Vindelns och Storumans folkhögskolor

Granskning år 2015 av folkhögskolestyrelsen för Vindelns och Storumans folkhögskolor Granskning år 2015 av folkhögskolestyrelsen för Vindelns och Storumans folkhögskolor Rapport nr 22/2015 Mars 2016 Eva Röste Moe, revisionskontoret Diarienummer: REV 16:2-2015 Innehåll 1. SAMMANFATTANDE

Läs mer

Verksamhetsrapport 2009

Verksamhetsrapport 2009 Verksamhetsrapport 2009 Patientnämnden i Norrbottens län Sammanfattning Patientnämndens ärenden ökade med 25 %. Ärenden inom den kommunala hälso- och sjukvården ökade. Ärenden där medborgaren är missnöjd

Läs mer

Revisionsreglemente för Malung-Sälens kommun

Revisionsreglemente för Malung-Sälens kommun Revisionsreglemente för Malung-Sälens kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-12-16 112 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Revisionens formella reglering... 3 Revisorernas antal och organisation... 3

Läs mer

Granskning av patientnämndens verksamhet svar till revisionen

Granskning av patientnämndens verksamhet svar till revisionen LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Landstingsstyrelsen 2012-04-27 18 (24) Dnr CK 2012-0071 85 Granskning av patientnämndens verksamhet svar till revisionen Förslag

Läs mer

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Lagstiftning kring samverkan

Lagstiftning kring samverkan 1(5) Lagstiftning kring samverkan För att samverkan som är nödvändig för många barn och unga ska komma till stånd finns det bestämmelser om det i den lagstiftning som gäller för de olika verksamheterna

Läs mer

Reglemente för landstingets revisorer

Reglemente för landstingets revisorer Reglemente för landstingets revisorer Mandatperioden 2015 2018 Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 145 2014-10-29--30 14LS7144 2(7) REGLEMENTE FÖR LANDSTINGET VÄSTERNORRLANDS REVISORER

Läs mer

Städning av vårdlokaler

Städning av vårdlokaler www.pwc.se Revisionsrapport David Boman December 2013 Städning av vårdlokaler Revisorerna landstinget Gävleborg Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisonell bedömning... 3 2. Inledning... 4 2.1.

Läs mer

Granskning av Delårsrapport 2 2015

Granskning av Delårsrapport 2 2015 Landstingets revisorer 2015-10-14 Rev/15036 Revisionskontoret Karin Selander Anders Marmon Johan Magnusson Granskning av Delårsrapport 2 2015 Rapport 4-15 1 Granskning av måluppfyllelsen i Delårsrapport

Läs mer

Regeringens proposition 2016/17:122

Regeringens proposition 2016/17:122 Regeringens proposition 2016/17:122 Ett mer ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården Prop. 2016/17:122 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 16 mars 2017 Stefan

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Gemensamma Taxe- och Avgiftsnämnden för Hallsberg, Laxå, Lekeberg och Askersund Hallsbergs kommun Lars Wigström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport Remissgarantin Norrbottens läns landsting Maj 2010 Fredrik Markstedt, Revisionskonsult Hans Rinander, Certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport Remissgarantin Norrbottens läns landsting Maj 2010 Fredrik Markstedt, Revisionskonsult Hans Rinander, Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Remissgarantin Maj 2010 Fredrik Markstedt, Revisionskonsult Hans Rinander, Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning...1 2 Inledning...2

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Division Folktandvårds kvalitetsarbete. Granskning av. Norrbottens läns landsting. Januari 2003. Ellinor Nybom Jan-Erik Wuolo

REVISIONSRAPPORT. Division Folktandvårds kvalitetsarbete. Granskning av. Norrbottens läns landsting. Januari 2003. Ellinor Nybom Jan-Erik Wuolo REVISIONSRAPPORT Granskning av Division Folktandvårds kvalitetsarbete Norrbottens läns landsting Januari 2003 Ellinor Nybom Jan-Erik Wuolo www.pwcglobal.com/se www.komrev.se Innehållsförteckning Fel! Bokmärket

Läs mer

Sammanställning av patientnämndernas statistik till IVO 2014

Sammanställning av patientnämndernas statistik till IVO 2014 Bilaga 1 Sammanställning av patientnämndernas statistik till IVO 2014 Uppdraget och material Enligt lag (1998:1656) om patientnämndsverksamhet m.m. ska nämnderna senast den sista februari varje år lämna

Läs mer

Ramavtal kring personer över 18 år med psykisk funktionsnedsättning/ psykisk sjukdom

Ramavtal kring personer över 18 år med psykisk funktionsnedsättning/ psykisk sjukdom Datum 2008-08-06 Ramavtal kring personer över 18 år med psykisk funktionsnedsättning/ psykisk sjukdom Mellan Region Skåne och.. kommun har träffats följande ramavtal om samverkan kring personer över 18

Läs mer

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård En ny lagstiftning vad betyder det för oss?

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård En ny lagstiftning vad betyder det för oss? Samverkan från sluten hälso- och sjukvård En ny lagstiftning vad betyder det för oss? Projekt Trygg och effektiv /A-MT Från och med 1 januari 2018 träder lagen Lag (2017:612) om samverkan från sluten hälso-

Läs mer

Patientnämndens förvaltning har under 2015 fått in ärenden gällande att vårdgarantin för neuropsykiatriska utredningar inte följs.

Patientnämndens förvaltning har under 2015 fått in ärenden gällande att vårdgarantin för neuropsykiatriska utredningar inte följs. Handläggare: Agneta Calleberg Siv Aronsson 1 (5) PaN 2016-02-02 P 7 Principärende Vårdgarantin efterlevs inte för neuropsykiatriska utredningar har under 2015 fått in ärenden gällande att vårdgarantin

Läs mer

Samverkan kring uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård

Samverkan kring uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård Revisionsrapport Samverkan kring uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård Landstinget i Östergötland Linköpings kommun Datum 2010-04-07 Eva Ogensjö, certifierad kommunal revisor Karin Jäderbrink, certifierad

Läs mer

PaN A1503-00103-55 BILAGA. Årsredovisning 2014 Stödpersonsverksamheten

PaN A1503-00103-55 BILAGA. Årsredovisning 2014 Stödpersonsverksamheten PaN A1503-00103-55 BILAGA Årsredovisning 2014 Stödpersonsverksamheten Sida 2 av 7 Innehåll INLEDNING... 3 FÖRVALTNINGENS ORGANISATION OCH RUTINER... 3 UTVECKLING AV FÖRORDNANDEN... 4 STÖDPERSONERNA...

Läs mer

Revisionsreglemente för revisorerna i Hudiksvalls kommun

Revisionsreglemente för revisorerna i Hudiksvalls kommun Revisionsreglemente för revisorerna i Hudiksvalls kommun Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument, för granskning

Läs mer

Förstudie; Äldres läkemedelsanvändning vid kommunens särskilda boenden

Förstudie; Äldres läkemedelsanvändning vid kommunens särskilda boenden Gällivare kommun Förstudie; Äldres läkemedelsanvändning vid kommunens särskilda boenden Inledning Bakgrund Varje kommun ska enligt hälso- och sjukvårdslagen erbjuda en god och säker hälso- och sjukvård

Läs mer

Årlig granskning 2014 Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet

Årlig granskning 2014 Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet www.pwc.se Revisionsrapport Martin Gandal Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Årlig granskning 2014 Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet April 2015 Innehållsförteckning

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Maria;

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Maria; Socialstyrelsens författningssamling Ansvarig utgivare: Chefsjurist Eleonore Källstrand Nord SOSFS 2012:X (M) Utkom från trycket Den x månad 2012 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Maria;

Läs mer

SOSFS 2014:xx (S) Utkom från trycket den 2014

SOSFS 2014:xx (S) Utkom från trycket den 2014 2013-11-11 1 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer; beslutade den xx xx 2014. SOSFS 2014:xx (S) Utkom från trycket den 2014 Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

Uppföljning palliativ vård

Uppföljning palliativ vård Revisionsrapport* Uppföljning palliativ vård Eskilstuna kommun Februari 2008 Kerstin Svensson, certifierad kommunal revisor *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Uppdraget...3 1.1 Bakgrund...3 1.2

Läs mer

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete xx Fastställd Socialnämnden 2014-05-07 Reviderad - Produktion Socialförvaltningen

Läs mer

Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Tandvårdsnämnden 2015

Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Tandvårdsnämnden 2015 Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Tandvårdsnämnden 2015 Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 3 1.1 Revisionsfråga... 3 1.2 Metod...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Årsrapport för stödpersonsverksamheten 2015

Årsrapport för stödpersonsverksamheten 2015 Handläggare: Milana Kapfält 1 (1) PAN 2016-02-02 P 10 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-01-20 PaN A1601-00006-60 Årsrapport för stödpersonsverksamheten 2015 Ärendet Förvaltningen tar årligen fram en årsrapport för

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 Sammanfattning Vår bedömning är att Hållbarhetsnämnden i stort bedrivit verksamhet utifrån fullmäktiges mål och beslut. Bedömningen är att årets bokslut

Läs mer