Elektronisk handel Förstudie: Skanning av leverantörsfakturor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Elektronisk handel Förstudie: Skanning av leverantörsfakturor"

Transkript

1 1 Revisionsrapport* Elektronisk handel Förstudie: Skanning av leverantörsfakturor Landstinget Halland Rolf Aronsson *connectedthinking

2 2 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING AV SYNPUNKTER Allmänt om dokumentation av MEA-Effekt Dokumenthanteringsplan Efterkontroller BAKGRUND, REVISIONSFRÅGA OCH GENOMFÖRANDE KARTLÄGGNING OCH ÖVERSIKTLIG ANALYS AV RUTINER Allmänt kring elektronisk fakturahantering Beskrivning av elektronisk fakturahantering i MEA-Effekt Avtal med extern leverantör för skanning av fakturor Arkivplan och dokumenthanteringsplan KONTROLLMILJÖ OCH KONTROLLAKTIVITETER Ankomstregistrering, skanning och import Felhantering Attester och ärendeflöde Attest- och utanordningsreglemente för Landstinget Halland Arbetsuppgifter i fakturaflödet Behörigheter och loggning Meddelanderutiner Efterkontrollattester Sekretess...12

3 3 1 Sammanfattning av synpunkter 1.1 Allmänt om dokumentation av MEA-Effekt Vi har noterat att dokumentationen i flera avseende enligt vår uppfattning är mycket bra. Detta gäller både överenskommelser med skanningsföretaget, systembeskrivningen över systemet MEA-Effekt, arbetsuppgifter i fakturaflödet, anvisningar till attest- och utanordningsreglemente samt användarhandledningar för hantering av fakturor och attestering av fakturor. Nedan tar vi upp några synpunkter som uppkommit under granskningen. 1.2 Dokumenthanteringsplan Vi har inte kunnat återfinna någon fastställd rutin/dokumenthanteringsplan som beskriver hur arkivering och förvarande samt gallring skall ske av elektronisk information i ekonomisystemet MEA och MEA-Effekt. Enligt arkivreglemente för Landstinget Halland står följande: En dokumenthanteringsplan är en hanteringsanvisning för allmänna handlingar. Av planen skall det framgå vilka handlingar som förekommer i verksamheten, hur de skall hållas ordnade och om handlingarna skall bevaras eller gallras samt tidpunkt för gallring. Dokumenthanteringsplanen utarbetas av landstingsarkivet i samråd med myndigheten. Upprättandet av dokumenthanteringsplan kräver beslut av ansvarig myndighet. Vi har inte gjort någon mer omfattande analys av vilka filer och databaser som kan vara aktuella, men konstaterar exempelvis att skannade fakturor inkommer i elektroniskt textformat och bilder i s k tiff-format och lagras i MEA. Dessa elektroniska fakturor uppdateras sedan med olika kontrollmoment i form av attester (leveransgodkännande, beslutsattest, efterkontroller m.m.) som måste sparas som räkenskapsmaterial. Det finns också ett antal olika tabeller över attestanter, behörigheter, kontoplaner m.m. som också är viktig elektronisk information i ekonomisystemet. Denna information finns i dag i databasen i MEA. Vi har tagit del av ett utkast till dokument Om avställning, gallring och arkivering i MEA som beskriver både rutiner och vilken information som skall sparas. Vår bedömning är att denna måste utvecklas ytterligare i samarbete med landstingsarkivet. Vi rekommenderar att en heltäckande rutin/dokumenthanteringsplan upprättas och fastställs av landstingsstyrelsen med hög prioritet. Denna bör också innefatta inte enbart elektronisk information utan även andra dokument som skall sparas och arkiveras. Som exempel kan 3

4 4 nämnas originalfakturor som skannas och arkiveras av skanningsföretaget, systemdokumentation och avtal m.m. 1.3 Efterkontroller Funktionen i MEA-Effekt att kunna styra vilka typer av stickprovsmässiga efterkontroller som skall genomföras är en mycket bra funktion som möjliggör en väl avvägd och genomtänkt intern kontroll av fakturaflödet. Vi rekommenderar därför att landstinget ytterligare tydliggör möjligheten att utnyttja funktionen i den interna kontrollen. Felaktigheter som upptäcks vid efterkontrollerna skall enligt nuvarande rutin åtgärdas via kontakt med den som har gjort felet alternativt rapporteras till överordnad chef beroende på typ av fel. Vi rekommenderar att rutinen tydligare dokumenteras. Enligt vår uppfattning bör man också överväga att upprätta någon form av statistik över felaktigheter som upptäcks vid efterkontrollerna för att mäta typ av felaktigheter och kvaliteten i genomförda kontroller och attester. Vilka styrda efterkontroller som sker loggas i systemet. Det kan också finnas anledning att i statistiken också dokumentera vilka typer av efterkontroller som har gjorts. Detta blir då en del av den uppföljning av internkontrollen som sker i landstinget. Utöver de efterkontroller som har fastställts centralt så har förvaltningarna möjlighet att lägga in egna efterkontroller. Vi rekommenderar att man tydligare informerar om denna möjlighet till förvaltningarna. Som exempel kan nämnas selektiv efterkontroll av vissa leverantörer eller specifika konton. 2 Bakgrund, revisionsfråga och genomförande Utgångspunkten för vårt synsätt och vår inriktning är att elektronisk handel skall införas och användas med utgångspunkt från krav på hög säkerhet och med krav på effektivare verksamhet och rationellare administration. Förväntningarna i ett E-handelsprojekt är naturligtvis att åstadkomma en effektivare verksamhet. En risk vid införandet är dock att resultatet snarare blir en automatisering av nuvarande rutiner, och inte en effektivisering av verksamhetsprocesserna. En väsentlig förändring av verksamhetsprocesserna är dock nödvändig för att förväntade effektiviseringar skall kunna uppnås. I förstudien steg 1 sker en nulägesanalys och riskbedömning med utgångspunkt från ovanstående synsätt. 4

5 5 I avvaktan på ett mer omfattande införande av eller som ett komplement till elektronisk handel så skapas rutiner för skanning av leverantörsfaktorer som sedan lagras för elektronisk hantering av attester och utbetalning m.m. Syftet med granskningen är att övergripande granska säkerheten i rutinerna samt om den interna kontrollen synes vara tillfredsställande. 3 Kartläggning och översiktlig analys av rutiner 3.1 Allmänt kring elektronisk fakturahantering Elektronisk fakturahantering är för närvarande begränsad till skanning av fakturor som sedan överförs till MEA-effekt för elektroniska attester och olika kontroller samt överföring till leverantörsregister och betalning i ekonomisystemet MEA. Någon elektronisk hantering av hela kedjan från upphandling, beställning, fakturahantering och betalning finns inte i landsstinget för närvarande. Enlig uppgift kommer ett mindre pilotprojekt att påbörjas under hösten med fakturor för telefoni. Projektet är begränsat till att omfatta enbart elektronisk faktura. 3.2 Beskrivning av elektronisk fakturahantering i MEA-Effekt MEA-Effekt är namnet på MedicITs system för elektronisk fakturahantering. MEA-Effekt består bl a av ett webbaserat användargränssnitt för attest på webb, men är också direkt integrerat med och utnyttjar Ekonomisystemet MEA och dess beprövade regelverk och databas. MEA-Effekts huvuduppgift är att på ett snabbt och smidigt sätt hantera inskannade leverantörsfakturor. Detta sker genom import av fakturor från fil, automatisk ankomstregistrering och skuld-/momskonteringar. Om fakturan är godkänd och passerar MEAs regelverk ser användaren fakturan först då det är dags för den första manuella bearbetningen, slutkontering/attestering, av fakturan. MEA-Effekt kan delas upp i två delar, ett administrativt användargränssnitt i MEA och ett webbaserat slutanvändargränssnitt. 5

6 6 Översiktbild över MEA-Effekt MEA-Effekt Elektronisk Fakturahantering 1. Fakturor Filserver Import DB 5. Import/ Ankomstreg/ Skuld- Momskontering FEL! Lfaktura_import Manuell Korrigering Konvertering till PDF OK! 2. Scanning/ Tolkning/ Verifiering FEL! 4. Import jobb (allmän) MEA Ekonomisystem - Regelverk - Leverantörsreskontra -Leverantörsregister MEA DB 3. Bildfiler (.tiff) datafil Ärendeflöde Ärendeflöde Arkiv 6. Kontering/ Attest På Web Betalning Skanning Import Attest och Leverantörsreskontra Se för övrigt översiktlig berskrivning av systemet MEA-Effekt i bilaga 1. 6

7 7 3.3 Avtal med extern leverantör för skanning av fakturor Landstinget Halland har tecknat ett särskilt Avtal om skanning av fakturor med företaget ibusiness AB. Avtalet gäller med möjlighet till förlängning upp till 24 månader. Avtalet reglerar olika mellanhavanden inklusive priser, leveransförseningar och vite, sekretess m.m. Detaljreglering av mellanhavandet regleras också i s.k. Service level agreement (SLA), vilket har till uppgift att tydliggöra förhållandet mellan beställare och leverantör. I förekommande fall hänvisar vi till ovanstående avtal vid analyser i vår rapport Arkivplan och dokumenthanteringsplan En viktig fråga inte minst eftersom skanning av inkommande fakturor sker utanför landstinget är formuleringar i arkivplan och dokumenthanteringsplan. I ekonomihandboken finns skrivningar om arkivering av leverantörsfakturor med arkiveringstid 10 år. Detta gäller också skannade fakturor med uppdrag till ebusiness AB enligt beskrivning under punkt nedan. Det finns också ett avsnitt om arkivering och gallring av rapporter från MEA Leverantörsreskontra. Här upptas bl.a. avstämningslistor, klarmarkeringslistor och utbetalningslistor. Några dokumenterade regler för arkivering, förvaring och gallring av elektronisk information har vi inte kunnat återfinna. Se skrivning i punkt nedan Arkivering av inkommande pappersfakturor som skannas Arkivering av inkommande pappersfakturor ombesörjs enligt överenskommelse av ibus iness AB. I dokumentet SLA står följande skrivning: Efter att fakturor och bilagor har skannats paketeras pappersoriginalen i arkivkartornger i ankomst och skanningsordning. Under en period om 14 dagar finns pappersoriginalen tillgängliga i skanningscentralen. Därefter flyttas pappersoriginalen till godkända utrymmen hos Svenska arkiv i enlighet med gällande lagstiftning. Originalfaktura återsöks via kontaktperson hos ibusiness även när fakturan har skickats till Svenska arkiv. I huvudavtalet finns också skrivningar om krav på lokaler för långtidsarkivering av pappersdokument. Enligt vår uppfattning synes nuvarande rutin tillfredställande 7

8 Arkivering av elektronisk information Vi har inte kunnat återfinna någon fastställd rutin/dokumenthanteringsplan som beskriver hur arkivering och förvarande samt gallring skall ske av elektronisk information i ekonomisystemet MEA och MEA-Effekt. Enligt arkivreglemente för Landstinget Halland står följande: En dokumenthanteringsplan är en hanteringsanvisning för allmänna handlingar. Av planen skall det framgå vilka handlingar som förekommer i verksamheten, hur de skall hållas ordnade och om handlingarna skall bevaras eller gallras samt tidpunkt för gallring. Dokumenthanteringsplanen utarbetas av landstingsarkivet i samråd med myndigheten. Upprättandet av dokumenthanteringsplan kräver beslut av ansvarig myndighet. Vi har inte gjort någon mer omfattande analys av vilka filer och databaser som kan vara aktuella, men konstaterar exempelvis att skannade fakturor inkommer i elektroniskt textformat och bilder i s k tiff-format och lagras i MEA. Dessa elektroniska fakturor uppdateras sedan med olika kontrollmoment i form av attester (leveransgodkännande, beslutsattest, efterkontroller m.m.) som måste sparas som räkenskapsmaterial. Det finns också ett antal olika tabeller över attestanter, behörigheter, kontoplaner m.m. som också är viktig elektronisk information i ekonomisystemet. Denna information finns i databasen i MEA. Vi har tagit del av ett utkast till dokument Om avställning, gallring och arkivering i MEA som beskriver både rutiner och vilken information som skall sparas. Vår bedömning är att denna måste utvecklas ytterligare i samarbete med landstingsarkivet. Vi rekommenderar att en heltäckande rutin/dokumenthanteringsplan upprättas och fastställs av landstingsstyrelsen med hög prioritet. 4 Kontrollmiljö och kontrollaktiviteter 4.1 Ankomstregistrering, skanning och import Ankomstregistrering sker automatiskt i samband med skanning av fakturan. Inskanning av pappersfakturan sker i ett separat system som lagrar fakturainformationen i en textfil. Fakturabilderna lagras i s k tiff-filer. Skanningssystemet läser in fakturafilerna i MEAeffekt som fortsätter bearbetningen i följande steg: 1. Textfilen läses av en generell importrutin som lagrar informationen i en importdatabas, bildfiler konverteras från TIFF-format till PDF-format och lagras på en filserver. 2. Fakturainformationen importeras i MEA, fakturan ankomstregistreras (med automatik) 8

9 9 och kompletteras med skuld- och momskonteringar. Fakturans referensnummer avgör till vilken redovisningsenhet en faktura importeras. 4.2 Felhantering Om fakturainformationen saknas eller är felaktig vid importen från importdatabasen till MEA så loggar systemet de ofullständiga/felaktiga fakturorna och signalerar användaren. Användaren kan genom ett formulär granska den ofullständiga fakturan, komplettera denna manuellt och köra om import-/ankomstregistrerings-/skuldmomskonteringsåtgärden. De fakturor som saknar referens (dvs vart fakturan skall skickas för åtgärd) skickas automatiskt till central redovisningsenhet 10 som utreder och åtgärdar. Vi har översiktligt tagit del av felhanteringen vid den centrala redovisningsenheten RE 10, som då främst omfattar att referens saknas (dvs kan ej finna enhet och attestant) samt att leverantören inte är upplagd. 4.3 Attester och ärendeflöde I landstinget finns ett antal dokument som beskriver arbetsuppgifter, attester, ärendeflöde och kontroller. Vi har noterat följande dokument. - Om MEA-Effekt Elektronisk Fakturahantering, Rapportbilaga 1. - Arbetsuppgifter i fakturaflödet, Rapportbilaga 2. - Attest- och utanordningsreglemente. - Tillämpningsanvisningar till attest- och utanordningsreglemente, Rapportbilaga 3. - Kompletterande anvisning för attest- och utanordningsreglemente, Rapportbilaga 4. - MEA-Effekt. Användarhandledning: För attestering av fakturor på webben. - MEA-Effekt. Användarhandledning: Hantering av fakturor i MEA-Effekt Attest- och utanordningsreglemente för Landstinget Halland Vi har tagit del av landstingets attest- och utanordningsreglemente samt tillämpningsanvisningar fastställda av landstingsstyrelsen (bilaga 3) och kompletterande anvisningar för hantering av elektroniska fakturor i systemet MEA-Effekt (bilaga 4) När det gäller tillämpningsanvisningar och kompletterande anvisningar har vi särskilt noterat skrivningar om efterkontroll som anknyter till reglemente paragraf 5 om att varje nämnd skall utse efterkontrollattestanter. Detta beskrivs närmare under avsnitt Vad vi kan finna är kontrollstrukturen för attestanter och olika åtgärd väl beskriven i ovanstående dokument. 9

10 Arbetsuppgifter i fakturaflödet I bilaga 2 beskrivs arbetsuppgifterna i fakturaflödet på olika ansvarsnivåer. Vi har gått igenom rutinen för fakturaflödet med ansvarig personal vid den centrala ekonomifunktionen i Landstinget. I vår genomgång har vi noterat följande kontroller och attestanter attesttyp i MEA-Effekt anges inom parentes (x): Leveransgodkännande attestant (L) är en person som är utsedd av basenhetschef att bestyrka att varan/tjänsten har erhållits. Konterare (K) är en person som är utsedd av basenhetschefen att kontera en faktura på en ansvarsenhet. Beslutsattestant (BA) är en person som är utsedd av nämnden (eventuellt via delegationsbeslut) att beslutsattestera en ansvarsenhet. Efterkontrollattestant (U). Attestant för efterkontroll är en person som är utsedd av nämnden (eventuellt via delegationsbeslut) att kontrollera fakturor enligt landstingets attestoch utanordningsreglemente. Se för övrigt vår analys under punkt i rapporten. Inköpsattestant (I) är en person som är inblandad i den beställning som föregått fakturan. Granskningsattestant. I de fall en attestant så önskar så finns möjlighet att skicka fakturan för en granskningsattest. Detta är en frivillig kontrollfunktion. Systemadministratör som har en övergripande funktion och övervakning av bl.a. om inte en faktura betalas i tid. Tabellansvariga. I MEAS ekonomisystem finns ett antal register som inrapporteras per redovisningsenhet. Uppgifterna i dessa register styr behörigheterna i MEA Effekt Behörigheter och loggning Vi har översiktligt analyserat hela kedjan från att fakturan via filöverföring kommer in i MEA-Effekt till elektroniska attester (leveransgodkännande, beslutsattest, efterkontrollattest etc). Grundläggande för systemet är uppläggning av behöriga användare med olika rättigheter. Vi har övergripande tagit del av inlagda uppgifter för RE 10/Landstingsstyrelsen. 10

11 11 Vi har också noterat att samtliga steg i kontrollmiljön loggas vad gäller olika åtgärder i form av inkommande faktura, felmeddelande, vem som har attesterat i form av leveransgodkännande, beslutsattest, efterkontroller m.m. Vi har inte gjort någon mer detaljerad analys av behörigheter eller loggade uppgifter Meddelanderutiner Så fort en faktura har ankomstregistrerats bevakas den av ett antal meddelande- och påminnelserutiner i systemet som skickar e-post när en faktura inte har behandlats efter ett specificerat antal dagar eller om fakturan har passerat förfallodatum Efterkontrollattester Kompletterande anvisningar till attest- och utanordningsreglemente framgår av bilaga 4. Denna beskriver bl.a hur efterkontroller skall ske. Vi har också noterat att felaktiga skanningar som upptäcks i flödet av kontroller enligt rutinen skall dokumenteras på en särskild blankett som skickas till landstingets centrala ekonomifunktion. Felaktiga skanningar tas sedan upp med skanningsleverantören ibusiness. Bilagda kompletterande anvisningar när det gäller vilka konton och leverantörer som skall efterkontrolleras gäller enligt uppgift för hela landstinget. I attest- och utanordningsreglementet (paragraf 5) står följande: Varje nämnd skall utse en eller flera personer som är efterkontrollattestanter. Uppdraget för efterkontrollen skall vara klart definierat per enhet. Uppdraget innebär att ett specifikt urval av fakturor efterkontrolleras efter beslutsattest men innan utanordning. Ovanstående skrivning innebär enligt vår tolkning att varje enhet med utgångspunkt från behovet av kontroller i den egna verksamheten måste definiera urval av fakturor och nivåer för kontrollerna. Behovet av vilka fakturor som skall efterkontrolleras varierar givetvis beroende av vilken verksamhet som bedrivs. Enligt uppgift så har förvaltningarna möjlighet att själva rapportera konton och leverantörer som skall kontrolleras utöver de kontroller som rapporterats centralt. Vi har inte närmare granskat i vilken omfattning som förvaltningarna utnyttjar denna möjlighet. Det är dock också viktigt med centrala riktlinjer och rekommendationer kring exempelvis beloppsgränser och olika typer av leverantörer etc. Beloppsgränserna är fasta för alla förvaltningar och är i dag kr, men avses att höjas till kr. Se för övrigt bilaga 4. 11

12 12 Funktionen i MEA-Effekt att kunna styra vilka typer av stickprovsmässiga efterkontroller som skall genomföras är en mycket bra funktion som möjliggör en väl avvägd och genomtänkt intern kontroll av fakturaflödet. Vi rekommenderar därför att landstinget ytterligare tydliggör möjligheten att utnyttja funktionen i den interna kontrollen. Felaktigheter som upptäcks vid efterkontrollerna skall enligt nuvarande rutin åtgärdas via kontakt med den som har gjort felet alternativt rapporteras till överordnad chef beroende på typ av fel. Vi rekommenderar att rutinen tydligare dokumenteras Enligt vår uppfattning bör man också överväga att upprätta någon form av statistik över felaktigheter som upptäcks vid efterkontrollerna för att mäta typ av felaktigheter och kvaliteten i genomförda kontroller och attester. Vilka styrda efterkontroller som sker loggas i systemet. Det kan också finnas anledning att i statistiken också dokumentera vilka typer av efterkontroller som har gjorts. Detta blir då en del av den uppföljning av internkontrollen som sker i landstinget. Utöver de efterkontroller som har fastställts centralt så har förvaltningarna möjlighet att lägga in egna efterkontroller. Vi rekommenderar att man tydligare informerar om denna möjlighet till förvaltningarna. Som exempel kan nämnas selektiv efterkontroll av vissa leverantörer eller specifika konton Sekretess I avtalet med skanningsleverantören finns tydliga skrivningar om sekretess och framförallt då när det gäller hantering av personuppgifter. Landstinget har dock valt att i nuläget inte använda elektronisk fakturahantering för fakturor som innehåller eller kan innehålla uppgifter som är känslig för enskilda patienter. Detta innebär att s.k. vårdfakturor i dag behandlas manuellt. 12

Tjänsteskrivelse Datum 2006-12-28. Revisorernas granskning av Elektronisk handel - Förstudie: Skanning av leverantörsfakturor

Tjänsteskrivelse Datum 2006-12-28. Revisorernas granskning av Elektronisk handel - Förstudie: Skanning av leverantörsfakturor Landstinget Halland Konsult & stöd Mats Dahlgren, redovisningschef Ekonomiavdelningen Tfn 035-13 48 60 m ats. d a h l g re n@ I t h a l l a n d. s e Tjänsteskrivelse Datum 2006-12-28 etäaes S flika 4s6

Läs mer

Vilma Lisboa April 2010

Vilma Lisboa April 2010 Revisionsrapport Falkenbergs kommun Uppföljning av rapport : Intern kontroll och säkerhet vid elektronisk Vilma Lisboa April 2010 Bakgrund- revisionsfråga- genomförande PricewaterhouseCoopers har på uppdrag

Läs mer

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Revisionsrapport Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Nynäshamns kommun December 2010 Jonas Eriksson Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 1.1 Syfte och revisionsfråga... 1 1.2 Avgränsning

Läs mer

Intern kontroll i kommunens elektroniska fakturahantering

Intern kontroll i kommunens elektroniska fakturahantering Intern kontroll i kommunens elektroniska fakturahantering Vänersborgs kommun Revisionsrapport November 2010 Kerstin Rosendahl Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Bakgrund... 3 Revisionsfråga...

Läs mer

Granskning av Jönköpings kommuns rutin för skanning av leverantörsfakturor

Granskning av Jönköpings kommuns rutin för skanning av leverantörsfakturor Granskning av Jönköpings kommuns rutin för skanning av leverantörsfakturor Elisabet Håkansson Januari 2006 Innehållsförteckning 1. Inledning sidan 2 2. Syfte/metod sidan 2 3. Rutin elektronisk hantering

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Intern kontroll och säkerhet vid elektronisk handläggning av leverantörsfakturor. Arvika kommun. September 2005.

REVISIONSRAPPORT. Intern kontroll och säkerhet vid elektronisk handläggning av leverantörsfakturor. Arvika kommun. September 2005. REVISIONSRAPPORT Intern kontroll och säkerhet vid elektronisk handläggning av leverantörsfakturor Arvika kommun September 2005 Rolf Aronsson (1) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning av synpunkter...3

Läs mer

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Revisionsrapport Attestrutiner Östhammars kommun Datum: 080918 Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Sammanfattning Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har fått i uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

Riktlinjer för attest av ekonomiska transaktioner

Riktlinjer för attest av ekonomiska transaktioner 1 (6) Typ: Riktlinjer Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: 2014-11-18, KS 244 Uppdateras: 2017 Innehållsförteckning 1. Giltighet 2. Övergripande principer 3. Attestantens uppgift och ansvar

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

Intern kontroll avseende fakturahantering

Intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport* Intern kontroll avseende fakturahantering Eskilstuna kommun Mars 2008 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund och syfte...3 1.2

Läs mer

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Katrineholms kommun 2009-06-11 Oscar Hjelte 2009- - Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning 1 Bakgrund...1 1.1

Läs mer

Attestreglemente för Borgholms kommun

Attestreglemente för Borgholms kommun Attestreglemente för Borgholms kommun 1. Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagts eller åtagit sig

Läs mer

Attestordning för Region Halland

Attestordning för Region Halland 01054 1(1) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2015-01-23 RS140379 Anne Conradsson, Ekonom Avdelningen för styrning och uppföljning Regionstyrelsen Attestordning för Region Halland Förslag

Läs mer

Riktlinjer till reglemente för attest av ekonomiska transaktioner

Riktlinjer till reglemente för attest av ekonomiska transaktioner 1 (5) Typ: Riktlinjer Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.0 Fastställd: KF 2009-09-16, 64 Uppdateras: av ekonomiska transaktioner Paragrafen efter rubriken är hänvisning till reglementet för attest

Läs mer

Granskning av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess

Granskning av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess Revisionsrapport Granskning av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess Marks kommun Andreas Crusell Erik Sellergren Augusti 2015 Innehållsförteckning 1. Introduktion... 1 1.1. Bakgrund och revisionsfråga...

Läs mer

www.hassleholm.se S Attestregler Policy Diarienummer: Fastställt den: 2015- - Fastställt av: Kommunfullmäktige För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För uppföljning ansvarar: Ekonomiavdelningen Dokumentet

Läs mer

Elektronisk fakturahantering

Elektronisk fakturahantering Elektronisk fakturahantering Vad är Elektronisk fakturahantering? Elektronisk fakturahantering som förkortas EFH är en tilläggsfunktion i MONITOR som tillhandahåller systemstöd för att scanna in och elektroniskt

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av Januari 2004 Elektronisk hantering av leverantörsfakturor Anders Färnstrand Norrbottens läns landsting Ellinor Nybom

Revisionsrapport Granskning av Januari 2004 Elektronisk hantering av leverantörsfakturor Anders Färnstrand Norrbottens läns landsting Ellinor Nybom Revisionsrapport Januari 2004 Anders Färnstrand Ellinor Nybom Granskning av Elektronisk hantering av leverantörsfakturor Norrbottens läns landsting Innehållsförteckning 1. Bakgrund, uppdrag och revisionsfråga...

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

Attestreglemente för Malung-Sälens kommun

Attestreglemente för Malung-Sälens kommun Attestreglemente för Malung-Sälens kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-09-23 73 Gäller från och med 2013-10-23 Innehåll Allmänt... 3 Ansvar... 3 Attest... 3 Kontroll av attest, behörighetsattest...

Läs mer

Kommunal författningssamling för. Östra Göinge kommun

Kommunal författningssamling för. Östra Göinge kommun Kommunal författningssamling för Östra Göinge kommun Nr 25 Dnr KS 2010/806.003 Antaget av KS 2010-09-08, 124 Reglemente för kontroll av verifikationer 1 Omfattning och målsättning Detta reglemente gäller

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19

ATTESTREGLEMENTE 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19 ATTESTREGLEMENTE 1 Bakgrund och syfte Attestreglementet ingår som en del i kommunens internkontroll. Internkontrollens huvudsakliga syfte är att förbättra effektiviteten

Läs mer

Attestreglemente för Härnösands kommun

Attestreglemente för Härnösands kommun Kommunstyrelseförvaltningen Attestreglemente Härnösands kommun Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Attestreglemente Kommunfullmäktige Dokumenttyp Reglemente 2016-09-26 Diarienummer KS16-409-003 Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Fakturaskanning -processen ver 1.1

Fakturaskanning -processen ver 1.1 Fakturaskanning -processen ver 1.1 Faktura ankommer postbox 1. Posthantering 2. Postöppning, sortering, preparering 3. Skanning, tolkning, verifiering 5. Fysisk lagring Klicka på rutan du vill veta mer

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se

Läs mer

Ärendets Första giltig- Diarieplandiarienummer. 1 Det åligger kommunens nämnder att tillse att bestämmelserna i detta reglemente om attest iakttas.

Ärendets Första giltig- Diarieplandiarienummer. 1 Det åligger kommunens nämnder att tillse att bestämmelserna i detta reglemente om attest iakttas. Ärendets Första giltig- Diarieplandiarienummer hetsdatum beteckning 925/99 2000-01-31 003 ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE 1 Det åligger kommunens nämnder att tillse att bestämmelserna i detta reglemente

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering C4 Energi AB 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och revisionsfråga...2

Läs mer

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING 2009-05-14 ExFlow är en tilläggsapplikation för Microsoft Dynamics NAV som effektiviserar och rationaliserar hanteringen av leverantörsfakturor och inköp.

Läs mer

Arvika kommun. Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13

Arvika kommun. Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13 ABCD Arvika kommun Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13 201211 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the ABCD Arvika

Läs mer

S Attestregler Regler

S Attestregler Regler www.hassleholm.se S Attestregler Regler Diarienummer: 2015/586 040 Fastställt den: 2015-12-14 182 Fastställt av: Kommunfullmäktige För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För uppföljning ansvarar: Ekonomiavdelningen

Läs mer

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR TILL REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV VERIFIKATIONER

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR TILL REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV VERIFIKATIONER U T G I V E N A V K O M M U N K A N S L I E T Nr 9.1.1 Sid 1 (5) Dnr Gäller fr. o. m. Antagen 424/2006/003 2007-01-01 Kf 2006/11-27 166 2016/37 2016-03-21 Kf 2016-03-21 19 rev av 5 TILLÄMPNINGSANVISNINGAR

Läs mer

Revisionsrapport. Jämtlands läns landsting. Granskning av Rutiner för skanning av fakturor 2004-09-24. Ante Strängby

Revisionsrapport. Jämtlands läns landsting. Granskning av Rutiner för skanning av fakturor 2004-09-24. Ante Strängby Revisionsrapport 2004-09-24 Ante Strängby Granskning av Rutiner för skanning av fakturor Jämtlands läns landsting Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...1 1.1 Sammanfattade

Läs mer

Granskning av fakturahanteringen. Trelleborgs kommun

Granskning av fakturahanteringen. Trelleborgs kommun www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av fakturahanteringen Emelie Lönnblad Revisionskonsult 1. Sammanfattning har fått i uppdrag av Trelleborg kommuns revisorer att genomföra en granskning av styrelse

Läs mer

Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor

Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor Revisionsrapport* Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor Februari 2007 Robert Heed Josefin Loqvist Göran Persson-Lingman *connectedthinking INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner STYRDOKUMENT RIKTLINJE 2017-11-07 DNR: 2007-000183 Antagen av KS den 15 maj 2007 133 Gäller tillsvidare Tillämpningsanvisningar till reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner Inledning...

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av leverantörsregister. Sollentuna kommun. pwc

Revisionsrapport. Granskning av leverantörsregister. Sollentuna kommun. pwc Revisionsrapport Granskning av leverantörsregister Sollentuna kommun pwc 2012-11-09 Anders Petersson Anders Haglund Projektledare Uppdragsledare Namn förtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern Fastställda av KS 144 2012-05-15 1(6) Sten-Inge Lilja sten-inge.lilja@bengtsfors.se till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern E-post Telefon Fax Hemsida Bengtsfors

Läs mer

REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER

REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER antaget av kommunfullmäktige den 31 maj 2007, 88. 1 Omfattning Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Dokumenttyp Dokumentnamn Nämnd Förvaltning Reglemente Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen Kommunfullmäktige 2015-09-14 Paragraf 77/2015 Ansvar Ekonomichef / Kanslichef Antagen

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Tekniska nämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se www.komrev.se Sammanfattning

Läs mer

Tillämpningsanvisning

Tillämpningsanvisning Tillämpningsanvisning Varbergs Kommuns attestreglemente Antagen av kommunstyrelsen 2014-10-28 215 Ägare, Kommunstyrelsen Förvaltarskap, Ekonomidirektör TILLÄMPNINGSANVISNING TILL ATTESTREGLEMENTE 1 Omfattning

Läs mer

Revisionsrapport Leverantörsfakturor Sundsvalls kommun Anneth Nyqvist Maj 2015

Revisionsrapport Leverantörsfakturor Sundsvalls kommun Anneth Nyqvist Maj 2015 www.pwc.se Revisionsrapport Anneth Nyqvist Leverantörsfakturor Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Syfte och revisionsfråga...

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av verifikationer inom teknikoch fastighetsnämnden. Karlstads kommun. Peter Aschberg Daniel Brandt. November 2012.

Revisionsrapport. Granskning av verifikationer inom teknikoch fastighetsnämnden. Karlstads kommun. Peter Aschberg Daniel Brandt. November 2012. _..._..._._.... _. _--_._-_.._--. Revisionsrapport Granskning av verifikationer inom teknikoch fastighetsnämnden Karlstads kommun Peter Aschberg Daniel Brandt pwc Innehåll Sammanfattning Inledning. Bakgrund..

Läs mer

Beslutsattest omfattar följande moment:

Beslutsattest omfattar följande moment: 1 (3) 9:0 ATTESTREGLEMENTE 1 Tillämpningsområde Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning och medel som kommunen ålagts eller åtagit

Läs mer

LS 93/07. Attestreglemente. Lednings- och verksamhetsstöd Bilaga 1. Landstingsstyrelsen. Bakgrund

LS 93/07. Attestreglemente. Lednings- och verksamhetsstöd Bilaga 1. Landstingsstyrelsen. Bakgrund Lednings- och verksamhetsstöd Bilaga 1 LS 93/07 DATUM DIARIENR Susanne Gårdö 2007-06-18 LS-LED07-316 Landstingsstyrelsen Attestreglemente Bakgrund Landstingsfullmäktige har i 103/02 beslutat om regler

Läs mer

Svedala Kommuns 4:16 Författningssamling 1(6)

Svedala Kommuns 4:16 Författningssamling 1(6) Författningssamling 1(6) Reglemente för ekonomiska transaktioner antaget av kommunfullmäktige 2002-02-13, 11 Gäller från 2002-03-01 1 Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering AB Kristianstadsbyggen 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och revisionsfråga...2

Läs mer

Granskning av leverantörsfakturor

Granskning av leverantörsfakturor Revisionsrapport Granskning av leverantörsfakturor Ängelholms kommun December 2009 Anna Eriksson Karin Andersson Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte och genomförande... 3

Läs mer

ExFlow AX. Produktbroschyr för ExFlow AX Elektronisk hantering av leverantörsfakturor för Microsoft Dynamics AX Datum: 2009-10-26

ExFlow AX. Produktbroschyr för ExFlow AX Elektronisk hantering av leverantörsfakturor för Microsoft Dynamics AX Datum: 2009-10-26 ExFlow AX Produktbroschyr för ExFlow AX Elektronisk hantering av leverantörsfakturor för Microsoft Dynamics AX Datum: 2009-10-26 Innehåll Översikt... 2 Import av fakturor... 4 Matchning mot inköpsorder...

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering Kristianstads Renhållnings AB 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva november 1992 6:3 TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ATTESTREGLEMENTE 1 Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner,

Läs mer

Barn- och ungdomsnämndens riktlinjer för attest. Förslag till beslut Barn- och ungdomsnämnden godkänner riktlinje för attest

Barn- och ungdomsnämndens riktlinjer för attest. Förslag till beslut Barn- och ungdomsnämnden godkänner riktlinje för attest Christel Modin - p6cm01 E-post: christel.modin@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2013-01-21 Dnr: 2013/45-BaUN-040 Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämndens riktlinjer för attest Förslag

Läs mer

Attestreglemente för Orsa kommun

Attestreglemente för Orsa kommun Orsa kommun 2007-01-01 1(6) för Orsa kommun 1 Omfattning Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagt

Läs mer

Attestreglemente Reviderat 2012 KS12.185

Attestreglemente Reviderat 2012 KS12.185 Reviderat 2012 KS12.185 2012-03-27 Marina Skyldberg Innehåll 1 Inledning 5 2 Attestreglemente 6 2.1 Omfattning...6 2.2 Huvudregler...6 2.3 Ansvar...6 2.3.1 Kommunfullmäktige...6 2.3.2 Kommunstyrelsen...6

Läs mer

UaFS 14/2006 00.13 Blad 1 RIKTLINJER, MED REGLER, FÖR KONTROLL (ATTEST) AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I UDDEVALLA KOMMUN

UaFS 14/2006 00.13 Blad 1 RIKTLINJER, MED REGLER, FÖR KONTROLL (ATTEST) AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I UDDEVALLA KOMMUN Blad 1 RIKTLINJER, MED REGLER, FÖR KONTROLL (ATTEST) AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I UDDEVALLA KOMMUN Fastställda av kommunfullmäktige den 14 december 2005, 226 (tidigare anvisningar antagna av kommunstyrelsen

Läs mer

Riktlinje Attestreglemente för Karlskoga kommun

Riktlinje Attestreglemente för Karlskoga kommun Riktlinje Attestreglemente för Karlskoga kommun Fastställd av: KF 122, 2014-09-23 Revideras senast: 2016-12-31 Innehåll Riktlinje - Attestreglemente... 3 Omfattning... 3 Angränsande styrdokument... 3 Syfte...

Läs mer

Utfärdad/ändrad Beslut, datum, paragraf Diarienr Gäller fr o m Avd Sida. ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE

Utfärdad/ändrad Beslut, datum, paragraf Diarienr Gäller fr o m Avd Sida. ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE RAGUNDA KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Utfärdad/ändrad Beslut, datum, paragraf Diarienr Gäller fr o m Avd Sida. Ändrad Kf 2006-10-05, 48 2006/755 002 2006-10-05 11 ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE 1 Tillämpningsområde

Läs mer

Granskning av interna kontrollen

Granskning av interna kontrollen Revisionsrapport* Granskning av interna kontrollen Landstinget Halland Datum 2006-11-29 Författare Leif Johansson Anita Andersson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Uppdrag...3 2 Syfte och metod...3

Läs mer

Tillämpningsanvisning till Attestreglemente

Tillämpningsanvisning till Attestreglemente Besöksadress: Postadress: Telefon: Webb: www.ange.se Datum: 2015-02-03 Tillämpningsanvisning till Attestreglemente Antaget av kommunstyrelsen den 3 februari 2015 Postadress Besöksadress Webb Telefon Bankgiro

Läs mer

Granskning av Staffanstorps kommuns leverantörsskulder och dess system

Granskning av Staffanstorps kommuns leverantörsskulder och dess system www.pwc.se Revisionsrapport Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Lotten Lasson, Revisionskonsult Henrik Friang, Risk manager Granskning av Staffanstorps kommuns leverantörsskulder och dess system

Läs mer

Attestreglemente för Region Skåne

Attestreglemente för Region Skåne Attestreglemente för Region Skåne 1 Syfte Detta attestreglemente syftar till att vidmakthålla en hög säkerhetsnivå och god ekonomisk hushållning vad avser hanteringen av Region Skånes resurser. Regionens

Läs mer

Råd för systembeskrivning

Råd för systembeskrivning Landstingsarkivet Råd nr. 3 Sidan 1 av 6 LA 2011-4072 Version 3 Råd för systembeskrivning Varför ska systembeskrivningar upprättas? Följande text återfinns i Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) 4 kap.

Läs mer

Riktlinjen trädde i kraft den 1 januari 1997 enligt beslut i kommunfullmäktige den 19 december 1996, 161.

Riktlinjen trädde i kraft den 1 januari 1997 enligt beslut i kommunfullmäktige den 19 december 1996, 161. Riktlinje 2014-01-27 Attestreglemente för Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS 2013/0267-8 Riktlinjen trädde i kraft den 1 januari 1997 enligt beslut i kommunfullmäktige den 19 december 1996,

Läs mer

Sortera post - Centralt

Sortera post - Centralt Extern Centralt Vaktmästeri Förvaltning Sortera post - Centralt Skicka fakturor via internpost (Lev. Skickat fel) Osorterad post Tömma postboxen (samtliga lev.fakt hänvisas till boxen) Utsorterad post

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN

ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1(5) ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1 Omfattning För att upprätthålla en god intern kontroll krävs bl.a. ändamålsenliga regelverk och rutiner för kontroll av verifikationer. Kontroller i enlighet med

Läs mer

Attestreglemente för Uppsala kommuns nämnder

Attestreglemente för Uppsala kommuns nämnder Attestreglemente för Uppsala kommuns nämnder Ett organiserande dokument som kommunfullmäktige fattade beslut om 2016-10-03 Attestreglemente Kommunfullmäktige 2016-10-03 1 (4) 1 Reglementets omfattning

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Interna kontrollen. Primärvårdsnämnden i Falkenberg. Anita Andersson Leif Johansson

REVISIONSRAPPORT. Interna kontrollen. Primärvårdsnämnden i Falkenberg. Anita Andersson Leif Johansson REVISIONSRAPPORT Interna kontrollen Primärvårdsnämnden i Falkenberg Anita Andersson Leif Johansson 2005-06-14 Innehållsförteckning 1. Inledning...3 1.1 Uppdraget...3 1.2 Bakgrund...3 1.3 Syfte och metod...3

Läs mer

F22 Attestant INNEHÅLL. Karolinska Institutet

F22 Attestant INNEHÅLL. Karolinska Institutet F22 Attestant INNEHÅLL 1 Generellt...1 1.1 Beskrivning av rutinen...1 1.1.1 Koppling till övriga rutiner...1 1.1.2 Navigationsväg...1 1.1.3 Arbetsflödet...1 2 Ansvar attestant...2 3 Attestera faktura...3

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE FÖR UMEÅ KOMMUN

ATTESTREGLEMENTE FÖR UMEÅ KOMMUN ATTESTREGLEMENTE FÖR UMEÅ KOMMUN Ersätter attestreglemente för Umeå kommun antaget av kommunfullmäktige 2002-03-26 52 och reviderat av kommunfullmäktige 2006-11-27 157 Dokumenttyp Riktlinjer Dokumentägare

Läs mer

Revidering av attestreglemente och tillämpningsanvisningar

Revidering av attestreglemente och tillämpningsanvisningar 1(2) 2013-03-15 LJ2013/426 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Revidering av attestreglemente och tillämpningsanvisningar Bakgrund Med början våren 2013 kommer successivt system med elektronisk

Läs mer

Botkyrka kommun. Ernst & Young AB Granskningsrapport 2014-01-10

Botkyrka kommun. Ernst & Young AB Granskningsrapport 2014-01-10 Botkyrka kommun Granskning av processer runt misstänkta oegentligheter inom Samhällsbyggnadsförvaltningen Ernst & Young AB Granskningsrapport 2014-01-10 Innehållsförteckning 1 Uppdraget... 2 1.1 Granskningens

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Innehåll Förutsättningar...2 Mail och inloggning...3 Ekonomisk attest...5 Åtgärdsknappar för ekonomisk attestant... 10 Alternativ 1 - Fakturan är korrekt... 11 Alternativ

Läs mer

Rollanalys INKA- och EL-projektet

Rollanalys INKA- och EL-projektet 1 (8) IT-avdelningen 2008-02-15 Rollanalys INKA- och EL-projektet Nuläge Administratör Avnämare Beställare Betalningsinstitut Budgetansvarig Godsmottagare Handläggare leverantörsfunktionen person som hjälper

Läs mer

Vi hjälper allt från små företag till stora koncerner att ta hand om och effektivisera de ekonomiska processerna från beställning till betalning.

Vi hjälper allt från små företag till stora koncerner att ta hand om och effektivisera de ekonomiska processerna från beställning till betalning. Vi hjälper allt från små företag till stora koncerner att ta hand om och effektivisera de ekonomiska processerna från beställning till betalning. Med marknadens vassaste system och ett brett spektrum av

Läs mer

Reglemente för kontroll av verifikationer attestreglemente Antaget av kommunfullmäktige 2006-12-18, 81

Reglemente för kontroll av verifikationer attestreglemente Antaget av kommunfullmäktige 2006-12-18, 81 Kommunal författningssamling Reglemente för kontroll av verifikationer attestreglemente Antaget av kommunfullmäktige 2006-12-18, 81 Omfattning 1 Detta reglemente gäller för kommunens samtliga verifikationer,

Läs mer

Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor

Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor Dnr: Rev 33-2012 Genomförd av: Revisionsenheten Thomas Vilhelmsson Vilhelm Rundquist Behandlad av Revisorskollegiet den 19 februari 2014 1 Innehåll 1 Sammanfattning...

Läs mer

Granskning av löner och ersättningar inklusive arvoden till förtroendevalda. Region Gotland

Granskning av löner och ersättningar inklusive arvoden till förtroendevalda. Region Gotland www.pwc.se Revisionsrapport Carin Hultgren Cert. kommunal revisor Jenny Nyholm Sandra Feiff Granskning av löner och ersättningar inklusive arvoden till förtroendevalda Region Gotland Granskning av intern

Läs mer

EXFLOW NAV BROSCHYR VÄLJ LÖNSAMHET ISTÄLLET FÖR ADMINISTRATION HANTERA DINA LEVERANTÖRSFAKTUROR DIREKT I MICROSOFT DYNAMICS NAV

EXFLOW NAV BROSCHYR VÄLJ LÖNSAMHET ISTÄLLET FÖR ADMINISTRATION HANTERA DINA LEVERANTÖRSFAKTUROR DIREKT I MICROSOFT DYNAMICS NAV EXFLOW NAV BROSCHYR VÄLJ LÖNSAMHET ISTÄLLET FÖR ADMINISTRATION HANTERA DINA LEVERANTÖRSFAKTUROR DIREKT I MICROSOFT DYNAMICS NAV Vad är ExFlow NAV? För vem? ExFlow NAV är en tilläggsmodul i Microsoft Dynamics

Läs mer

Föreliggande dokument är antaget av kommunfullmäktige 2009-12-15 102. Dokumentet är fastställt på nytt av kommunfullmäktige 2011-05-24, 63.

Föreliggande dokument är antaget av kommunfullmäktige 2009-12-15 102. Dokumentet är fastställt på nytt av kommunfullmäktige 2011-05-24, 63. Föreliggande dokument är antaget av kommunfullmäktige 2009-12-15 102. Dokumentet är fastställt på nytt av kommunfullmäktige 2011-05-24, 63. Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras,

Läs mer

WebAveny Elektronisk attest

WebAveny Elektronisk attest E t t e k o n o m i s y s t e m a n p a s s at för Svenska kyrkans verksamhet WebAveny Elektronisk attest Elektronisk attest WebAveny är ett alternativt gränssnitt som gör delar av Aveny tillgängligt via

Läs mer

Kom igång med E-fakturering

Kom igång med E-fakturering Kom igång med E-fakturering Allmänt. Det finns två sätt att skicka elektroniska fakturor från Hogias ekonomisystem. Normalt är att skicka fakturorna via en VAN-leverantör. För elektronisk fakturering inom

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING

FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING Attestreglemente Omfattning 1 Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt

Läs mer

Trelleborgs kommun Revisorerna

Trelleborgs kommun Revisorerna Revisorerna 2013-09-10 Kommunstyrelsen Granskning av kommunens faktura hantering har på uppdrag av kommunens revisorer i Trelleborg kommun genomfört en granskning av om styrelsens och nämndernas interna

Läs mer

NEA Nätverket för elektroniska affärer

NEA Nätverket för elektroniska affärer NEA Nätverket för elektroniska affärer Vägledning för tredjepartsavtal för leverans av tjänster inom e-affärer Bilaga: Tjänstebeskrivning I denna bilaga ges exempel på tjänster som tillhandahålls av tjänsteleverantörer

Läs mer

Bevarande- och gallringsplan för ekonomisystem med försystem på Landstingsservice

Bevarande- och gallringsplan för ekonomisystem med försystem på Landstingsservice LA 9812-0218 Bevarande- och gallringsplan för ekonomisystem med försystem på Landstingsservice Bevaranded- och gallringsplan för decentraliserade ekonomisystem i Stockholms läns lansting (generella regler)

Läs mer

Attestreglemente för Karlstads kommun

Attestreglemente för Karlstads kommun KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2015-11-19 Ersätter: 2003-04-24 Gäller fr o m: 2015-11-20 Attestreglemente för Karlstads kommun 1 Reglementets omfattning

Läs mer

Linköpings universitet

Linköpings universitet Linköpings universitet Användarmanual Konterare i Baltzar BBA Baltzar är LiU:s system för elektronisk fakturahantering. 1 Minimanual för konterare LiU Senast uppdaterad: 2012-05-15 Innehållsförteckning

Läs mer

Att betalning sker vid rätt tidpunkt. Att transaktionen är rätt konterad

Att betalning sker vid rätt tidpunkt. Att transaktionen är rätt konterad HAPARANDA STAD 01-05-02 ATTESTREGLEMENTE Omfattning 1 Detta reglemente gäller för Haparanda stads samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som staden

Läs mer

Granskning av leverantörsfakturor

Granskning av leverantörsfakturor Revisionsrapport Granskning av leverantörsfakturor Eslövs kommun Februari 2008 Anna Eriksson Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Syfte och genomförande...3 2 Kommunens regler/anvisningar...4

Läs mer

Anvisningar för EU-projekt

Anvisningar för EU-projekt Anvisningar för EU-projekt Anvisningar för hantering av handlingar tillhörande EU-projekt Sölvesborgs kommun Diarieföring Diarieför alltid EU-projekt med följande text: Eu-projekt - projektnamn. Samtliga

Läs mer

Katrineholms kommuns författningssamling

Katrineholms kommuns författningssamling Kommunstyrelsens handling nr 38/2008 Katrineholms kommuns författningssamling Reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner Antaget av kommunfullmäktige 1992-02-24, 86 Reviderat av kommunfullmäktige

Läs mer

Uppföljning av rapport Säkerhet och intern kontroll i PA/Lönesystemet samt fördjupade analyser

Uppföljning av rapport Säkerhet och intern kontroll i PA/Lönesystemet samt fördjupade analyser Revisionsrapport* Uppföljning av rapport Säkerhet och intern kontroll i PA/Lönesystemet samt fördjupade analyser Landstinget Halland 2006-12-13 Rolf Aronsson 1 2 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning av

Läs mer

Attestreglemente för Eda kommun

Attestreglemente för Eda kommun Attestreglemente för Eda kommun 1 Reglementets omfattning mm Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive alla in- och utbetalningar, löneadministration för kommunens anställda,

Läs mer

Kommunala bolag där kommunen har ett väsentligt inflytande utfärdar egna riktlinjer som i tillämpliga delar skall beakta kommunens regler.

Kommunala bolag där kommunen har ett väsentligt inflytande utfärdar egna riktlinjer som i tillämpliga delar skall beakta kommunens regler. 1 ATTESTREGLEMENTE 1 Omfattning Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagts eller åtagit sig

Läs mer

Region Skåne. Inköps- och attestrutinen. Insert Picture. November 2005. 2005 Deloitte All rights reserved.

Region Skåne. Inköps- och attestrutinen. Insert Picture. November 2005. 2005 Deloitte All rights reserved. Region Skåne s- och attestrutinen Insert Picture November 00 00 Deloitte All rights reserved. Kostnader Beskrivning av inköpsrutin Huvudbok Processing Accounts Payable Utbetalning Kassa bank Kostnader

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av lönerutinerna. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av lönerutinerna. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av lönerutinerna Härjedalens Kommun 3 September 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 3 2. Rutinbeskrivning... 4 3. Granskningsresultat... 6 Sammanfattning Uppdrag

Läs mer

Reglemente. Attest och kontroll av ekonomiska transaktioner. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2009-09-23

Reglemente. Attest och kontroll av ekonomiska transaktioner. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2009-09-23 Reglemente Attest och kontroll av ekonomiska transaktioner Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2009-09-23 Datum: 2012-01-24 Dnr: Sida: 2 (10) Reglemente för attest och kontroll av ekonomiska

Läs mer

Syftet med reglerna i attestreglementet är att säkerställa att transaktioner som bokförs är korrekta avseende:

Syftet med reglerna i attestreglementet är att säkerställa att transaktioner som bokförs är korrekta avseende: ATTESTREGLEMENTE med tillämpningsanvisningar Omfattning Detta reglemente gäller för Ystads kommuns samtliga transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagts

Läs mer

Intern kontroll och attester

Intern kontroll och attester Revisionsrapport Intern kontroll och attester Strömsunds kommun Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1 Bakgrund och revisionskriterier 2.2 Metod

Läs mer

Reglemente för attest och utanordning samt kontroll av ekonomiska transaktioner ( Inkluderarar bilaga 1 och 2 )

Reglemente för attest och utanordning samt kontroll av ekonomiska transaktioner ( Inkluderarar bilaga 1 och 2 ) Reglemente för attest och utanordning samt kontroll av ekonomiska transaktioner ( Inkluderarar bilaga 1 och 2 ) 1 Inledande bestämmelser Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner,

Läs mer