Botkyrka kommun. Ernst & Young AB Granskningsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Botkyrka kommun. Ernst & Young AB Granskningsrapport 2014-01-10"

Transkript

1 Botkyrka kommun Granskning av processer runt misstänkta oegentligheter inom Samhällsbyggnadsförvaltningen Ernst & Young AB Granskningsrapport

2 Innehållsförteckning 1 Uppdraget Granskningens inriktning Granskningens genomförande och metodik Avgränsningar Granskningsresultat Processen för inköp och utbetalningar Attest av leverantörsfakturor Hantering av leverantörsregister Manuell fakturahantering Accesser för registrering av fasta data i leverantörsregister och utbetalning Makulerade fakturor Budgetering och uppföljning samt slutredovisning avseende investeringsprojekt Delegationsordning Uppföljning av investeringsprojekt Processbeskrivning över kalkylering och uppföljning av projekt Upphandling och inköp Direktupphandling Sammanfattande slutsatser och rekommendationer... 9

3 1 Uppdraget I mitten av november 2013 kontaktades Ernst & Young AB ( EY ) av Botkyrka Kommun ( kommunen ) med anledning av att misstänkta oegentligheter uppdagats inom Samhällsbyggnadsförvaltningen på Botkyrka Kommun. Under 2013 har ett antal fakturor identifierats där oklarheter om innehåll och leverans funnits. Fakturorna kan spåras tillbaka till 2008 och kommer från leverantörer i byggbranschen. Leverantörerna finns i samma krets av företag och har gemensamma ägare alternativt gemensamma funktionärer. Fakturorna har attesterats av en tidigare anställd och olika chefer (som varit ett flertal under åren). 1.1 Granskningens inriktning Med anledning av ovanstående önskade kommunen att EY i samband med utredningen av de misstänkta oegentligheterna utreda om fakturahantering och övriga berörda rutiner stått i överenstämmelse med interna kommunala regelverk och rutiner samt ge förslag till förbättringar av intern kontroll. Genomförd granskning av intern kontroll har utförts parallellt med utredningen avseende misstänkta oegentligheter Granskningens genomförande och metodik Nedan beskriver vi de delar av uppdraget som avser granskningen av intern kontroll Vid vår processgenomgång har vi tagit del av befintliga styrdokument och rutinbeskrivningar samt övriga relevanta underlag för nedanstående processer med syfte att skapa förståelse för nu gällande samt historiska processer och rutiner. Analys har sedan skett av erhållen dokumentation. De processer som har berörts av utredningen är: Inköp och utbetalningar Upphandling Budgetering och uppföljning samt slutredovisning avseende investeringsprojekt Intervjuer har genomförts med relevanta personer från kommunen på följande enheter: Samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF) inkluderande ekonomer Upphandlingsenheten Centrala ekonomifunktionen Vår granskning syftar till att på en övergripande nivå förstå befintliga regelverk och rutiner samt identifiera risker som inte förebyggs av existerande kontrollsystem. Vidare har vi utvärderat existerande kontroller samt om dessa är effektiva. Om behov finns att vidare stärka kontrollmiljön kring ovanstående processer har vi även inkluderat detta i våra rekommendationer. 2

4 I samband med utredningen har vi utfört en genomgång av en mängd fakturor under perioden , som har hanterats i det elektroniska fakturahanteringssystemet samt det manuella flödet för att identifiera eventuella brister i intern kontroll. Uppdraget avrapporteras genom denna rapport. 1.2 Avgränsningar I samband med vår utredning har svagheter i befintliga processer och rutiner identifierats. Dessa svagheter beskrivs nedan. Till detta har även rekommendationer bifogats som förslag till förbättringar. Våra noteringar nedan kan ej beaktas som fullständiga processgenomgångar, varför det kan finnas ytterligare svagheter som vi ej har identifierat. Perioden som varit föremål för granskningen avser åren Under denna period har rutiner och processer förändrats. I de fall väsentliga historiska svagheter med kopplingar till utredningen har identifierats har vi valt att lyfta fram även dessa. Ett framåtriktat förändringsarbete avseende intern kontroll har inletts under Detta väntas leda till en förbättrad internkontrollmiljö. Detta förändringsarbete är inte belyst i sin helhet i denna rapport, men berörs i vissa fall. Våra iakttagelser avser endast intern kontroll inom SBF. Vi kan sålunda inte uttala oss om den interna kontrollen hos övriga förvaltningar i kommunen. 2 Granskningsresultat Vid vår granskning har vi noterat ett antal risker där befintliga kontroller behöver utvecklas alternativt avsaknad av kontroller. Nedan redogörs för våra iakttagelser i avvikelseform och våra rekommendationer baserat på dessa. 2.1 Processen för inköp och utbetalningar Kommunen har två olika flöden, ett elektroniskt och ett manuellt, där leverantörsfakturor kan hanteras från registrering till utbetalning. I det elektroniska flödet scannas leverantörsfakturor som ankommer till kommunen externt av ett företag som heter Recall AB. Fakturorna registreras då i Economa IoF (Inköp och faktura) som är ett system för fakturahantering med elektronisk attest. I det manuella flödet registreras leverantörsfakturan direkt in i redovisningssystemet med manuell attest på den fysiska fakturan, se vidare nedan Attest av leverantörsfakturor Enligt kommunens reglemente för budgetansvar och internkontroll ska alla fakturor attesteras två i förening, dels av en mottagningsattestant och dels av en beslutsattestant med följande inbyggda kontrollåtgärder: Beställnings-/Mottagningsattest Innefattar kontroll mot leverans/prestation samt underlagets riktighet. Transaktioner skall vara beställnings-/mottagningsattesterade innan beslutsattestering sker. Beställnings-/mottagningsattest får utföras av samtlig personal som köper eller beställer varor och tjänster. 3

5 Beslutsattest Innefattar kontroll mot underlag/beställning/beslut och villkor samt underlagets riktighet. Beslutsattestanten har ansvaret för att prestationer och transaktioner och deras underlag stämmer med beslut eller planer, att behöriga personer agerat samt att villkor är riktiga. Beslutsattestanten ansvarar också för att konteringen är korrekt. Attester i det elektroniska flödet och vem som får attestera vad styrs av parametrar som sätts av centrala ekonomifunktionen i enlighet med beslutad delegation. Det råder dock otydlighet gällande beloppsgränser för olika roller inom SBFs organisation. Attester på manuella fakturor ska styrkas av namnteckningsprov på samtliga beslutsattestanter, vilket sedan förvaras på den centrala ekonomienheten. I det manuella flödet har vi identifierat fakturor som har beslutsattesteras trots att mottagningsattestant saknas. Vidare har ett stort antal fakturor mottagningsattesterats av medarbetare på ekonomienheten (SBF:s), utan rimlig möjlighet att verifiera leverans/ prestation samt underlagets riktighet. Förteckningen med namnteckningsprov över beslutsattestanter har utökats med ytterligare personer genom handskrivna noteringar utan formell signatur eller godkännande från överordnad. Vi har även identifierat fakturor som utbetalats, som inte varit utställda på kommunen samt leverantörer som inte är registrerade för F-skatt och/eller mervärdesskatt. Risk som identifierats är att utbetalning av fakturor kan ske trots att varor och tjänster inte levererats till kommunen. Attestkontrollen är en av kommunens nyckelkontroller som ska säkerställa utbetalning inte sker avseende fakturor där varor och tjänster inte levererats. Denna kontroll är av yttersta vikt, varför de anställdas förståelse för vad en mottagnings- respektive beslutsattest innebär måste säkerställas, exempelvis genom utbildningsinsatser. Vi rekommenderar dessutom att attestkontrollen utökas till att även omfatta kontroll av att fakturan är ställd till rätt mottagare samt att korrekta uppgifter anges på fakturan. Aktuellt attestreglemente bör dessutom formaliseras och uppdateras med att omfatta aktuella beloppsgränser. Kommunen bör säkerställa att förändringar i attestbehörigheter formellt dokumenteras och godkänns. Kontroller avseende manuellt hanterade fakturor bör stärkas så att det säkerställs att fakturor attesteras i enlighet med fastställda attestregler om attest av två i förening Hantering av leverantörsregister Vid vår granskning har vi noterat brister i rutinerna runt registrering av fasta data i leverantörsregistret. Exempel på detta är flertalet registrerade dubbletter av en och samma leverantör, ej uppdaterade leverantörsnamn och felaktiga bankgironummer samt organisationsnummer. En förklaring till detta är att kommunen historiskt registrerat leverantörer utifrån bankgironummer och inte organisationsnummer. Ovanstående problematik har identifierats av kommunen och ett nytt leverantörsregister har upprättats där dubbletter har rensats ut och registrering sker nu med sortering på organisationsnummer. 4

6 som identifierats är att utbetalning inte görs till den beslutade leverantörens bankkonto utan till en annan leverantör, fiktiv leverantör alternativt privatperson. Vi rekommenderar kommunen att säkerställa fortsatt registrering baserat på organisationsnummer och i samband med registrering av nya leverantörer utföra en kontroll mot Bolagsverket eller liknande register för att förebygga risken för att utbetalning sker till fiktiv leverantör. Vidare rekommenderar vi kommunen att se över accesser för registrering av fast data i leverantörsregistret och säkerställa att detta steg inte utförs av samma person som sedan utanordnar en betalning eller attesterar en faktura. För att ytterligare förstärka kontrollmiljön rekommenderar vi att en regelbunden kontroll av logglista över förändringar i fast data i leverantörsregistret införs. Kontrollen bör utföras av annan person än de som dagligen hanterar förändringar i leverantörsregistret. Genomgångna logglistor bör attesteras och sparas så att möjlighet till spårbarhet av utförd kontroll finns Manuell fakturahantering Historiskt sett har en stor andel leverantörsfakturor registrerats och hanterats via det manuella fakturaflödet inom kommunen. Det kan handla om sent ankomna fakturor och betalningspåminnelser där utbetalningen brådskar. Registrering av manuella fakturor utanför fakturahanteringssystemet sker av medarbetare på central ekonomi. Fakturorna konteras och attesteras på den fysiska kopian och skickas sedan till den centrala ekonomienheten för betalning. Enligt kommunens regelverk ska det finnas en mottagningsattestant samt en beslutsattestant på samtliga fakturor. Under våren 2013 har kommunen skapat en ny rutin där möjlighet att skanna fakturor lokalt finns för att även sena fakturor ska kunna hanteras via fakturahanteringssystemet IoF med elektronisk attest. Vid vår granskning av fakturor som hanterats i det manuella flödet har vi identifierat fakturor som utbetalats med enbart beslutsattest samt fakturor som har betalats dubbelt. Detta eftersom ingen elektronisk kontroll finns av eventuella dubbla fakturor när dessa hanteras via det manuella flödet. Manuella fakturahanteringar innebär generellt högre risker för ekonomiska oegentligheter än för fakturor som hanteras i det elektroniska flödet. En risk som identifierats är att fakturor registreras och utbetalas flera gånger baserat på samma underlag. En ytterligare risk är också att utbetalningar görs av helt eller delvis felaktiga fakturor. Vi rekommenderar kommunen att säkerställa att samtliga leverantörsfakturor hanteras via det elektroniska fakturahanteringssystemet med elektronisk attest och automatiska kontroller som förebygger dubbla utbetalningar baserat på samma underlag. Den manuella fakturahanteringen bör minimeras för att minska risken för felaktiga utbetalningar. 5

7 2.1.4 Accesser för registrering av fasta data i leverantörsregister och utbetalning För att säkerställa en god kontrollmiljö kring hantering av fakturor och utbetalningar är det av vikt att upprätthålla en ändamålsenlig fördelning av arbetsuppgifter där en och samma person inte har möjlighet att på egen hand utföra flera väsentliga steg i processen. Flera personer på centrala ekonomifunktionen har haft möjlighet att registrera förändringar i leverantörsregistret samt utanordna betalningar. Historiskt sett har bristande dualitet förekommit avseende utbetalningar i det manuella flödet, men idag krävs två personer i förening. Samma personer har även möjlighet att styra och förändra accesser för attest i det elektroniska fakturahanteringssystemet samt även i vissa fall mottagningsattestera. En risk som identifierats är att fiktiva leverantörer eller felaktiga ändringar i fast data registreras i leverantörsregistret och utbetalning görs till felaktig mottagare. Under slutet av 2013 har en intern genomlysning av ovanstående process genomförts för att hantera ovanstående risker. Ett förändringsarbete är initierat. Vi rekommenderar kommunen att priorietera detta arbete så att befintliga accesser till ändringar av fasta data i leverantörsregistret och ansvarsfördela så att dessa ändringar inte görs av personer som har rätt att attestera leverantörsfakturor och/eller genomföra utbetalningar. Dessutom bör hanteringen av styrning och förändring av parametrar avseende attester av leverantörsfakturor förbättras så att förändringar görs av personer utan attesträtt och inte heller hanterar utbetalningar. Detta för att en ändamålsenlig ansvarsfördelning ska kunna säkerställas Makulerade fakturor I vår utredning har vi påträffat ett flertal makulerade fakturor. Om en faktura erhålles med felaktiga uppgifter är det normala förfarande att leverantören kontaktas och att de ställer ut en kreditfaktura. Risk finns att fordran hos leverantör kvarstår och att leverantören ställer krav på betalning av kommunen. Dessutom är många makulerade fakturor en indikator på att det kan finnas ekonomiska oegentligheter relaterat till de makulerade fakturorna. Vi rekommenderar kommunen att minimera förekomsten av makulerade fakturor. Leverantörerna bör kontaktas om felaktiga fakturauppgifter identifieras vid attestkontroll och överenskommelse om att kreditera fakturan bör således ingås. Dessutom bör en genomgång genomföras av historiska makulerade fakturor under de senaste åren för att utreda om något mönster finns avseende leverantörer, attestanter etc. Detta för att utesluta att de makulerade fakturorna indikerar någon form av oegentlighet. En sådan genomgång bör sedan göras regelbundet. 6

8 2.2 Budgetering och uppföljning samt slutredovisning avseende investeringsprojekt Delegationsordning Inom kommunen och Samhällsbyggnadsförvaltningen finns en skriftligt dokumenterad delegationsordning daterad Denna reglerar förhållandet mellan chefen för Samhällsbyggnadsförvaltningen och Tekniska nämnden, men tydliggör inte ansvar och befogenheter för roller vidare ner i organisationen. Risk som identifierats är att medarbetare fattar beslut utanför formellt ansvar och sin befogenhet om detta inte finns tydligt dokumenterat. Vi rekommenderar att nuvarande delegationsordning utvecklas så att den tydliggör ansvar och befogenheter för enskilda medarbetare för alla väsentliga roller i organisationen Uppföljning av investeringsprojekt Historiskt sett har en stor del av prognos- och uppföljningsarbetet hanterats av enskild medarbetare med ett ekonomiskt ansvar över väsentliga finansiella resurser utan strukturerad insyn från överordnad chef och nämnd. Dokumentationen har varit bristfällig. Kommunen har därmed inte uppnått en ändamålsenlig fördelning av arbetsuppgifter. Det pågår ett arbete för att förstärka rutinerna kring detta. Under 2012 och 2013 har nya rutiner implementerats med regelbunden redovisning till överordnad chef och nämnd för att säkerställa kontinuerlig uppföljning och möjligheten att upptäcka avvikelser i rätt tid. Idag genomförs på månadsbasis möten där statusrapportering sker till Fastighetschef. Kraven för dokumentation inför rapporteringsmöte med överordnad chef är dock inte fastställda och behöver utvecklas, vilket är en grund för att ovanstående forum för rapportering ska utgöra en effektiv kontroll. Risken med att utfall inte analyseras och dokumenteras på ett strukturerat sätt på regelbunden basis är att verksamhetens finansiella resurser inte styrs och används på ett ändamålsenligt sätt. Det finns även risk att väsentliga fel och/eller oegentligheter redovisas och inte upptäcks i tid. Vi rekommenderar att kraven för rapportering på månadsbasis ytterligare formaliseras för att säkerställa att tillräcklig och ändamålsenlig information tas fram och dokumenteras. För att ovanstående forum ska utgöra en effektiv kontroll krävs detaljerade underlag och utmanande frågeställningar. Vidare behöver processen för hur avvikelser hanteras med eskaleringsgångar och beslut tydliggöras Processbeskrivning över kalkylering och uppföljning av projekt För närvarande saknar kommunen en processbeskrivning över kalkylering, uppföljning samt slutredovisning av projekt. Detta har även påpekats i en revisionsskrivelse från PwC till kommunen daterad Enligt handlingsplan, till denna granskning av investeringsprojekt, ansvarar nuvarande Fastighetschef för framtagandet av en processbeskrivning, vilken beräknas färdigställas under

9 Avsaknad av dokumenterad och formell process kring kalkylering och uppföljning kan resultera i att beslut om investeringar/åtgärder fattas på felaktig grund och eventuella avvikelser inte hanteras och/eller att hanteringen fördröjs. Vi betonar vikten av att prioritera att en processbeskrivning upprättas, att processen formaliseras genom skriftlig dokumentation och kommuniceras till relevanta parter inom organisationen. I processbeskrivningen skall det klart framgå hur kalkyler tas fram och vilket innehåll som krävs. Det ska även framgå hur och till vilken frekvens uppföljning av projektkalkyler ska genomföras samt fastslå hur återrapportering av eventuella avvikelser ska rapporteras och hanteras. 2.3 Upphandling och inköp Upphandlingsenheten ansvarar för upphandlingsprocessen och kvalitetssäkrar kommunens upphandlingar. Övergripande styrs hanteringen av kommunens upphandlings- och inköpspolicy som fastställts av kommunfullmäktige För att underlätta inköp och effektivisera upphandlingsverksamheten tecknar kommunen ramavtal för varor och tjänster som köps frekvent. Direktupphandling får endast förekomma om ramavtal saknas, och att gällande beloppsgränser som är fastställda enligt lag inte överskrids Direktupphandling Vid vår granskning har vi noterat fall där direktupphandling har skett överstigande gällande beloppsgränser, utan involvering av upphandlingsenheten samt leverantörer som fakturerat väsentliga belopp utan att avtal finns. Kommunen har påbörjat ett förbättringsarbete där regelbundna möten mellan fastighetsenheten och upphandlingsenheten hålls. Upphandlingar och upphandlingskontrakt (avtal) följs upp årligen i samband med genomförd internkontrollplan som rapporteras till kommunstyrelsen. Enligt policy ska kontroll av leverantör genomföras för att säkerställa att dessa sköter sina förpliktelser avseende skatter och sociala avgifter. Vi har noterat direktupphandlingsrapporter där denna kontroll ej dokumenterats samt leverantörer som inte registrerats hos Bolagsverket, saknar F-skatt eller inte är registrerade för mervärdesskatt. Om policy för upphandling och inköp inte efterlevs finns risk för att regulatoriska krav överträds och inköp från ej godkända/fiktiva leverantörer sker. Risk finns också att beslut om inköp sker helt eller delvis utan affärsmässig grund. Vi rekommenderar kommunen att fortsätta arbetet med att säkerställa att policyn för upphandling och inköp efterlevs. Vi betonar vikten av att den är tillräckligt kommunicerad och förstådd av berörda medarbetare samt att sanktioner finns tydliggjorda om överträdelser identifieras. Kontroller bör implementeras för att säkerställa att direktupphandlade leverantörer som överstiger maximala beloppet för direktupphandling fångas upp. 8

10 Vidare bör kommunen säkerställa att utförlig leverantörskontroll genomförs och dokumenteras regelbundet. Leverantörskontroller bör som minimum innefatta kontroll av ekonomisk status och hantering av skatter och avgifter och genomföras på regelbunden basis, förslagsvis årligen. 3 Sammanfattande slutsatser och rekommendationer Utifrån genomförd granskning kan vi konstatera följande brister i rutiner och intern kontroll: Attestrutiner har frångåtts och kontrollen behöver förstärkas för att effektivt förebygga att utbetalning sker till felaktig mottagare alternativt betalning görs avseende ej erhållna varor och tjänster. Rutiner för upphandling och inköp har ej efterlevts. Leverantörer har direktupphandlats utan ramavtal och överstigande gällande beloppsgränser. Stora brister har historiskt förekommit i kommunens hantering av leverantörsregister. Dubbletter av en och samma leverantör, felaktiga leverantörsnamn, felaktiga organisationsnummer samt bankgironummer har förekommit. I processen för inköp och utbetalningar saknas upptäckande kontroller för att spåra förändringar i fast data i leverantörsregistret, exempelvis i form av attester av logglistor med ändringar av fast data i leverantörsregistret. Ändringar av fasta data i leverantörsregistret kan utföras av ett flertal personer som också kan attestera fakturor och/eller delvis initiera en utbetalning. Ett flertal leverantörsfakturor har registrerats och utbetalats via det manuella fakturaflödet med avsaknad av kontroller för att upptäcka dubbla utbetalningar baserat på samma underlag. Bristande dualitet avseende utbetalningar i det manuella fakturaflödet har tidigare förekommit där samma person tidigare kunnat attestera, registrera och göra utbetalningar. Rutiner har nu förstärkts så att registrering och utbetalning inte hanteras av en och samma person. Ekonomiskt ansvar för investeringsprojekt har ej varit tillräckligt tydliggjort och arbetsfördelningen samt rapporteringsstruktur har inte varit ändamålsenlig. Processen för rapportering och slutredovisning av investeringsprojekt har inte varit formaliserad. Uppföljning har inte skett med en strukturerad metod för att upptäcka eventuella avvikelser. Baserat på ovanstående slutsatser rekommenderar vi kommunen följande: Att befintlig attestkontroll utökas till att även omfatta kontroll av att fakturan är ställd till rätt mottagare samt att fullständiga uppgifter anges på fakturan. Att kontroller avseende manuellt hanterade fakturor bör stärkas så att det säkerställs att fakturor attesteras i enlighet med fastställda attestregler om två i förening. Att fortsatt registrering av leverantörer baserat på organisationsnummer samt införa kontroll mot bolagsregister för att förebygga risken att utbetalning sker till fiktiv leverantör. Att införa en upptäckande kontroll i form av genomgång av logglista avseende förändringar i fasta data. 9

11 Att den manuella fakturahanteringen minimeras och att leverantörsfakturor alltid hanteras via det elektroniska fakturahanteringssystemet med automatiska kontroller som förebygger risken för dubbla utbetalningar baserat på samma underlag. Att utföra en genomgång av befintliga systemaccesser och begränsa dessa behörigheter så att en ändamålsenlig ansvarsfördelning säkerställs avseende registrering av fasta data i leverantörsregistret, attestbehörigheter och utbetalning. Att nuvarande delegationsordning utvecklas och tydliggör ansvar och befogenheter för enskilda medarbetare med väsentliga roller i organisationen. Att kraven för rapportering på månadsbasis ytterligare formaliseras för att säkerställa att tillräcklig och ändamålsenlig information tas fram och dokumenteras. Att arbetet med upprättande av processbeskrivningar avseende kalkylering och uppföljning av projekt prioriteras och att implementering genomförs. Att fortsätta arbetet med att säkerställa att policy för inköp och upphandling efterlevs, att den är tillräckligt kommunicerad och förstådd av berörda medarbetare samt att sanktioner finns tydliggjorda om överträdelser identifieras. Att leverantörskontroller genomförs och dokumenteras på regelbunden basis. 10

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Revisionsrapport Attestrutiner Östhammars kommun Datum: 080918 Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Sammanfattning Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har fått i uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

Attestreglemente för Uppsala kommuns nämnder

Attestreglemente för Uppsala kommuns nämnder Attestreglemente för Uppsala kommuns nämnder Ett organiserande dokument som kommunfullmäktige fattade beslut om 2016-10-03 Attestreglemente Kommunfullmäktige 2016-10-03 1 (4) 1 Reglementets omfattning

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19

ATTESTREGLEMENTE 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19 ATTESTREGLEMENTE 1 Bakgrund och syfte Attestreglementet ingår som en del i kommunens internkontroll. Internkontrollens huvudsakliga syfte är att förbättra effektiviteten

Läs mer

Attestreglemente för Härnösands kommun

Attestreglemente för Härnösands kommun Kommunstyrelseförvaltningen Attestreglemente Härnösands kommun Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Attestreglemente Kommunfullmäktige Dokumenttyp Reglemente 2016-09-26 Diarienummer KS16-409-003 Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Revisionsrapport Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Nynäshamns kommun December 2010 Jonas Eriksson Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 1.1 Syfte och revisionsfråga... 1 1.2 Avgränsning

Läs mer

Tillämpningsanvisning

Tillämpningsanvisning Tillämpningsanvisning Varbergs Kommuns attestreglemente Antagen av kommunstyrelsen 2014-10-28 215 Ägare, Kommunstyrelsen Förvaltarskap, Ekonomidirektör TILLÄMPNINGSANVISNING TILL ATTESTREGLEMENTE 1 Omfattning

Läs mer

Attestreglemente för Malung-Sälens kommun

Attestreglemente för Malung-Sälens kommun Attestreglemente för Malung-Sälens kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-09-23 73 Gäller från och med 2013-10-23 Innehåll Allmänt... 3 Ansvar... 3 Attest... 3 Kontroll av attest, behörighetsattest...

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING

FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING Attestreglemente Omfattning 1 Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt

Läs mer

1 (5) Attestreglemente. Regler för kontroll av verifikationer. Antagen av Kommunfullmäktige

1 (5) Attestreglemente. Regler för kontroll av verifikationer. Antagen av Kommunfullmäktige 1 (5) Attestreglemente Regler för kontroll av verifikationer Antagen av Kommunfullmäktige 2011-01-10. 2 (5) Ordlista Attest: Attestant: Ekonomisk transaktion Intern kontroll: Kommunalt koncernföretag Intyg

Läs mer

Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter

Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter 1 Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Statens Servicecenter granskat den interna styrning och kontroll i myndighetens

Läs mer

www.hassleholm.se S Attestregler Policy Diarienummer: Fastställt den: 2015- - Fastställt av: Kommunfullmäktige För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För uppföljning ansvarar: Ekonomiavdelningen Dokumentet

Läs mer

Revisionsrapport och handlingsplan för fastighetsverksamheten avseende investeringsprojekt

Revisionsrapport och handlingsplan för fastighetsverksamheten avseende investeringsprojekt TJÄNSTESKRIVELSE 1[6] Referens Maude Andersson Pekkanen Gunilla Melkersson Mottagare Tekniska nämnden Revisionsrapport och handlingsplan för fastighetsverksamheten avseende investeringsprojekt Förslag

Läs mer

Granskning av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess

Granskning av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess Revisionsrapport Granskning av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess Marks kommun Andreas Crusell Erik Sellergren Augusti 2015 Innehållsförteckning 1. Introduktion... 1 1.1. Bakgrund och revisionsfråga...

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner STYRDOKUMENT RIKTLINJE 2017-11-07 DNR: 2007-000183 Antagen av KS den 15 maj 2007 133 Gäller tillsvidare Tillämpningsanvisningar till reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner Inledning...

Läs mer

Föreliggande dokument är antaget av kommunfullmäktige 2009-12-15 102. Dokumentet är fastställt på nytt av kommunfullmäktige 2011-05-24, 63.

Föreliggande dokument är antaget av kommunfullmäktige 2009-12-15 102. Dokumentet är fastställt på nytt av kommunfullmäktige 2011-05-24, 63. Föreliggande dokument är antaget av kommunfullmäktige 2009-12-15 102. Dokumentet är fastställt på nytt av kommunfullmäktige 2011-05-24, 63. Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras,

Läs mer

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013 Växjö Kommun Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2013 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 1.1 SYFTE OCH METOD... 2 2. ALLMÄNNA REVISIONSÅTGÄRDER...

Läs mer

Reglemente för attest

Reglemente för attest Reglemente för attest Antagen av kommunfullmäktige, 2006-10-30, 67 Sidan 1 Attestreglemente för Vara kommun 1 Tillämpningsområde Reglementet omfattar kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive

Läs mer

Granskningsrapport Nr

Granskningsrapport Nr Nr. 2015-06 s revisorer Granskning av Granskningsrapport Nr. 2015-06 Granskningsrapporten är beställd av revisionen i genom: Bengt Sebring Mats Lindskog Bengt Joehns Harri Rosqvist Kristoffer Glinka Audit

Läs mer

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Katrineholms kommun 2009-06-11 Oscar Hjelte 2009- - Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning 1 Bakgrund...1 1.1

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern Fastställda av KS 144 2012-05-15 1(6) Sten-Inge Lilja sten-inge.lilja@bengtsfors.se till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern E-post Telefon Fax Hemsida Bengtsfors

Läs mer

Riktlinjer till reglemente för attest av ekonomiska transaktioner

Riktlinjer till reglemente för attest av ekonomiska transaktioner 1 (5) Typ: Riktlinjer Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.0 Fastställd: KF 2009-09-16, 64 Uppdateras: av ekonomiska transaktioner Paragrafen efter rubriken är hänvisning till reglementet för attest

Läs mer

Att betalning sker vid rätt tidpunkt. Att transaktionen är rätt konterad

Att betalning sker vid rätt tidpunkt. Att transaktionen är rätt konterad HAPARANDA STAD 01-05-02 ATTESTREGLEMENTE Omfattning 1 Detta reglemente gäller för Haparanda stads samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som staden

Läs mer

Granskning av Jönköpings kommuns rutin för skanning av leverantörsfakturor

Granskning av Jönköpings kommuns rutin för skanning av leverantörsfakturor Granskning av Jönköpings kommuns rutin för skanning av leverantörsfakturor Elisabet Håkansson Januari 2006 Innehållsförteckning 1. Inledning sidan 2 2. Syfte/metod sidan 2 3. Rutin elektronisk hantering

Läs mer

Attestreglemente Regler för kontroll av verifikationer

Attestreglemente Regler för kontroll av verifikationer Attestreglemente Regler för kontroll av verifikationer Antagen av Kommunfullmäktige 27 oktober 2008 212 Ordlista Attest: Attestant: Ekonomisk transaktion: Att intyga att en kontroll utförts utan anmärkning.

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

Riktlinjen trädde i kraft den 1 januari 1997 enligt beslut i kommunfullmäktige den 19 december 1996, 161.

Riktlinjen trädde i kraft den 1 januari 1997 enligt beslut i kommunfullmäktige den 19 december 1996, 161. Riktlinje 2014-01-27 Attestreglemente för Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS 2013/0267-8 Riktlinjen trädde i kraft den 1 januari 1997 enligt beslut i kommunfullmäktige den 19 december 1996,

Läs mer

Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor

Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor Dnr: Rev 33-2012 Genomförd av: Revisionsenheten Thomas Vilhelmsson Vilhelm Rundquist Behandlad av Revisorskollegiet den 19 februari 2014 1 Innehåll 1 Sammanfattning...

Läs mer

Attestreglemente för Region Skåne

Attestreglemente för Region Skåne Attestreglemente för Region Skåne 1 Syfte Detta attestreglemente syftar till att vidmakthålla en hög säkerhetsnivå och god ekonomisk hushållning vad avser hanteringen av Region Skånes resurser. Regionens

Läs mer

Attestreglemente. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta. att anta attestreglemente enligt bilaga.

Attestreglemente. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta. att anta attestreglemente enligt bilaga. KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Ahrgren Maria Backlund Thomas Duvner Sara Datum 2016-07-06 Diarienummer KSN-2016-1445 Kommunstyrelsen Attestreglemente Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE FÖR UMEÅ KOMMUN

ATTESTREGLEMENTE FÖR UMEÅ KOMMUN ATTESTREGLEMENTE FÖR UMEÅ KOMMUN Ersätter attestreglemente för Umeå kommun antaget av kommunfullmäktige 2002-03-26 52 och reviderat av kommunfullmäktige 2006-11-27 157 Dokumenttyp Riktlinjer Dokumentägare

Läs mer

REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER

REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER antaget av kommunfullmäktige den 31 maj 2007, 88. 1 Omfattning Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN

ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1(5) ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1 Omfattning För att upprätthålla en god intern kontroll krävs bl.a. ändamålsenliga regelverk och rutiner för kontroll av verifikationer. Kontroller i enlighet med

Läs mer

Utfärdad/ändrad Beslut, datum, paragraf Diarienr Gäller fr o m Avd Sida. ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE

Utfärdad/ändrad Beslut, datum, paragraf Diarienr Gäller fr o m Avd Sida. ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE RAGUNDA KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Utfärdad/ändrad Beslut, datum, paragraf Diarienr Gäller fr o m Avd Sida. Ändrad Kf 2006-10-05, 48 2006/755 002 2006-10-05 11 ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE 1 Tillämpningsområde

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av verifikationer och utbetalningsrutiner

Revisionsrapport Granskning av verifikationer och utbetalningsrutiner Revisorerna i Kmunstyrelsen För känned: Kmunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Granskning av verifikationer och utbetalningsrutiner Revisionen har via KPMG genfört en granskning av rutinerna för verifikationshantering

Läs mer

Attestreglemente för Tierps kommun

Attestreglemente för Tierps kommun Attestreglemente för Tierps kommun Dokumenttyp Regler/reglemente Gäller för Kommunstyrelsens verksamheter Fastställd av Kommunstyrelsen 115/2016 Dokumentansvarig Conny Rönnholm Diarienummer 2016:677 Gäller

Läs mer

S Attestregler Regler

S Attestregler Regler www.hassleholm.se S Attestregler Regler Diarienummer: 2015/586 040 Fastställt den: 2015-12-14 182 Fastställt av: Kommunfullmäktige För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För uppföljning ansvarar: Ekonomiavdelningen

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av leverantörsregister. Sollentuna kommun. pwc

Revisionsrapport. Granskning av leverantörsregister. Sollentuna kommun. pwc Revisionsrapport Granskning av leverantörsregister Sollentuna kommun pwc 2012-11-09 Anders Petersson Anders Haglund Projektledare Uppdragsledare Namn förtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se

Läs mer

1 Syfte. 2 Omfattning

1 Syfte. 2 Omfattning Attestpolicy 2(4) 1 Syfte Attestpolicyn är en policy för kontroll av verifikationer. Attestpolicyn utgör endast en del av de interna regelverk som påverkar den interna kontrollen. En god intern kontroll

Läs mer

Reglemente för internkontroll

Reglemente för internkontroll Kommunstyrelseförvaltningen REGLEMENTE Reglemente för internkontroll "Dubbelklicka - Infoga bild 6x6 cm" Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Reglemente för internkontroll

Läs mer

Intern kontroll avseende fakturahantering

Intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport* Intern kontroll avseende fakturahantering Eskilstuna kommun Mars 2008 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund och syfte...3 1.2

Läs mer

Kommunal författningssamling för. Östra Göinge kommun

Kommunal författningssamling för. Östra Göinge kommun Kommunal författningssamling för Östra Göinge kommun Nr 25 Dnr KS 2010/806.003 Antaget av KS 2010-09-08, 124 Reglemente för kontroll av verifikationer 1 Omfattning och målsättning Detta reglemente gäller

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Dokumenttyp Dokumentnamn Nämnd Förvaltning Reglemente Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen Kommunfullmäktige 2015-09-14 Paragraf 77/2015 Ansvar Ekonomichef / Kanslichef Antagen

Läs mer

Göteborg Energi AB. Självdeklaration 2012 Verifiering av inköpsprocessen Utförd av Deloitte. 18 december 2012

Göteborg Energi AB. Självdeklaration 2012 Verifiering av inköpsprocessen Utförd av Deloitte. 18 december 2012 Göteborg Energi AB Självdeklaration 2012 Verifiering av inköpsprocessen Utförd av Deloitte 18 december 2012 1 Sammanfattning Med start hösten 2010 har Deloitte, Ernst & Young och PwC på uppdrag av Göteborgs

Läs mer

GNESTA gh i KOMMUN -X

GNESTA gh i KOMMUN -X GNESTA gh i KOMMUN -X Gnesta kommun Ink: 2014-10 - 2 9 Dnr För handläggning: 2014-10-29 Revisionsskrivelse Barn- och utbildningsnämnden För kännedom Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Revisionsrapport:

Läs mer

Uppföljande granskning av landstingets leverantörsregister

Uppföljande granskning av landstingets leverantörsregister DNR: REV 49:2-2015 PROMEMORIA Uppföljande granskning av landstingets leverantörsregister OKTOBER 2015 Rapport Ingrid Lindberg, revisionskontoret Innehåll 1 SAMMANFATTANDE ANALYS... 3 1.1 REKOMMENDATIONER...

Läs mer

Granskning av fakturahantering. 1. Sammanfattning

Granskning av fakturahantering. 1. Sammanfattning 1. Sammanfattning har fått i uppdrag av Hörby kommuns revisorer att genomföra en granskning av styrelse och nämnders fakturahantering. Syftet med granskningen har varit att bedöma om styrelsens och nämndernas

Läs mer

Attestreglemente Reviderat 2012 KS12.185

Attestreglemente Reviderat 2012 KS12.185 Reviderat 2012 KS12.185 2012-03-27 Marina Skyldberg Innehåll 1 Inledning 5 2 Attestreglemente 6 2.1 Omfattning...6 2.2 Huvudregler...6 2.3 Ansvar...6 2.3.1 Kommunfullmäktige...6 2.3.2 Kommunstyrelsen...6

Läs mer

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling 1 (8) REGLEMENTE FÖR BUDGETANSVAR OCH ATTEST Detta reglemente (tillsammans med Reglemente för internkontroll) ersätter tidigare Reglemente för budgetansvar och intern kontroll från. Syfte med reglementet

Läs mer

Syftet med reglerna i attestreglementet är att säkerställa att transaktioner som bokförs är korrekta avseende:

Syftet med reglerna i attestreglementet är att säkerställa att transaktioner som bokförs är korrekta avseende: ATTESTREGLEMENTE med tillämpningsanvisningar Omfattning Detta reglemente gäller för Ystads kommuns samtliga transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagts

Läs mer

Tillämpningsanvisning till Attestreglemente

Tillämpningsanvisning till Attestreglemente Besöksadress: Postadress: Telefon: Webb: www.ange.se Datum: 2015-02-03 Tillämpningsanvisning till Attestreglemente Antaget av kommunstyrelsen den 3 februari 2015 Postadress Besöksadress Webb Telefon Bankgiro

Läs mer

Granskning av fakturahanteringen. Trelleborgs kommun

Granskning av fakturahanteringen. Trelleborgs kommun www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av fakturahanteringen Emelie Lönnblad Revisionskonsult 1. Sammanfattning har fått i uppdrag av Trelleborg kommuns revisorer att genomföra en granskning av styrelse

Läs mer

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Revisionsrapport Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Solna stad April 2010 Josefin Loqvist 2010-04 Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av verifikationer inom teknikoch fastighetsnämnden. Karlstads kommun. Peter Aschberg Daniel Brandt. November 2012.

Revisionsrapport. Granskning av verifikationer inom teknikoch fastighetsnämnden. Karlstads kommun. Peter Aschberg Daniel Brandt. November 2012. _..._..._._.... _. _--_._-_.._--. Revisionsrapport Granskning av verifikationer inom teknikoch fastighetsnämnden Karlstads kommun Peter Aschberg Daniel Brandt pwc Innehåll Sammanfattning Inledning. Bakgrund..

Läs mer

Marks kommun Granskning av intern kontroll i inköpsprocessen 2012 Appendix 1 (sidan 1)

Marks kommun Granskning av intern kontroll i inköpsprocessen 2012 Appendix 1 (sidan 1) 3.2 (Från Roller och ansvarsfördelning Roll-/Ansvarsfördelning Ansvars- och rollbeskrivningar bör finnas för väsentliga roller relaterat till leverantörsreskontrahanteringen. Detta för att säkerställa

Läs mer

Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna december 2013. Alingsås kommun. Löpande granskning 2013

Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna december 2013. Alingsås kommun. Löpande granskning 2013 Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna december 2013 Alingsås kommun Löpande granskning 2013 Innehåll 1. Inledning...2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Syfte... 2 2. Iakttagelser och förslag

Läs mer

Attestreglemente med tillämpningsanvisningar

Attestreglemente med tillämpningsanvisningar Attestreglemente med tillämpningsanvisningar Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Attestreglemente med tillämpningsanvisningar Reglemente 2001-02-26, 3 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till attestreglemente för Täby kommun

Tillämpningsanvisningar till attestreglemente för Täby kommun 1(8) Tillämpningsanvisningar till attestreglemente för Täby kommun 1 Omfattning - attestreglemente Detta reglemente gäller för kommunen och de kommunala bolagens ekonomiska transaktioner, inklusive interna

Läs mer

1. Antagen av kultur- och fritidsnämnden den XX XX 2011, XX

1. Antagen av kultur- och fritidsnämnden den XX XX 2011, XX 14 15 Kultur- och fritidsnämndens attestrutiner och behörighet att underteckna handlingar 1 Rutinerna gäller för samtliga ekonomiska transaktioner i stadens ekonomisystem samt i försystem knutna till dessa.

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet Yvonne Lundin C 4 Energi AB och C 4 Elnät AB Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 2 1.3 Metod och avgränsning 2 2 Iakttagelser

Läs mer

Granskning av rutiner för arvoden och ersättningar till förtroendevalda

Granskning av rutiner för arvoden och ersättningar till förtroendevalda Rapportsammandrag Stadsrevisionen 13 september 2016 Granskning av rutiner för arvoden och ersättningar till förtroendevalda Bakgrund Enligt kommunallagen har förtroendevalda rätt till skälig ersättning

Läs mer

Riktlinjer för attest av ekonomiska transaktioner

Riktlinjer för attest av ekonomiska transaktioner 1 (6) Typ: Riktlinjer Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: 2014-11-18, KS 244 Uppdateras: 2017 Innehållsförteckning 1. Giltighet 2. Övergripande principer 3. Attestantens uppgift och ansvar

Läs mer

Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn

Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn -1 - Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning och syfte s. 2 2. Upphandlingsprocessen s. 2-5 2.1 Tröskelvärden 2.2 Upphandlingar över tröskelvärdet 2.3 Upphandlingar

Läs mer

Reglemente för kontroll av verifikationer attestreglemente Antaget av kommunfullmäktige 2006-12-18, 81

Reglemente för kontroll av verifikationer attestreglemente Antaget av kommunfullmäktige 2006-12-18, 81 Kommunal författningssamling Reglemente för kontroll av verifikationer attestreglemente Antaget av kommunfullmäktige 2006-12-18, 81 Omfattning 1 Detta reglemente gäller för kommunens samtliga verifikationer,

Läs mer

Intern kontroll av leverantörsfakturor och andra betalningar

Intern kontroll av leverantörsfakturor och andra betalningar Revisionsrapport Intern kontroll av leverantörsfakturor och andra betalningar Pajala kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor mars 2012 Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning 1 1.1. Bakgrund

Läs mer

ABCD. Intern kontroll avseende inköp Revisionsrapport. Arvika kommun. KPMG 2011-11-15 Antal sidor: 12

ABCD. Intern kontroll avseende inköp Revisionsrapport. Arvika kommun. KPMG 2011-11-15 Antal sidor: 12 ABCD Arvika kommun Intern kontroll avseende inköp Revisionsrapport KPMG 2011-11-15 Antal sidor: 12 ABCD Arvika kommun Intern kontroll avseende inköp 2011-11-15 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund

Läs mer

Reglemente för attest och utanordning samt kontroll av ekonomiska transaktioner ( Inkluderarar bilaga 1 och 2 )

Reglemente för attest och utanordning samt kontroll av ekonomiska transaktioner ( Inkluderarar bilaga 1 och 2 ) Reglemente för attest och utanordning samt kontroll av ekonomiska transaktioner ( Inkluderarar bilaga 1 och 2 ) 1 Inledande bestämmelser Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner,

Läs mer

Attestreglemente för Borgholms kommun

Attestreglemente för Borgholms kommun Attestreglemente för Borgholms kommun 1. Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagts eller åtagit sig

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr R 22 1 (8) REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Fastställt av kommunfullmäktige 2007-06-04, 56 Syfte reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att styrelser och

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet Yvonne Lundin Kristianstads Renhållnings AB, Kristianstads Biogas AB Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 2 1.3 Metod och

Läs mer

Region Skåne. Inköps- och attestrutinen. Insert Picture. November 2005. 2005 Deloitte All rights reserved.

Region Skåne. Inköps- och attestrutinen. Insert Picture. November 2005. 2005 Deloitte All rights reserved. Region Skåne s- och attestrutinen Insert Picture November 00 00 Deloitte All rights reserved. Kostnader Beskrivning av inköpsrutin Huvudbok Processing Accounts Payable Utbetalning Kassa bank Kostnader

Läs mer

Intern kontroll och attester

Intern kontroll och attester Revisionsrapport Intern kontroll och attester Strömsunds kommun Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1 Bakgrund och revisionskriterier 2.2 Metod

Läs mer

Barn- och ungdomsnämndens riktlinjer för attest. Förslag till beslut Barn- och ungdomsnämnden godkänner riktlinje för attest

Barn- och ungdomsnämndens riktlinjer för attest. Förslag till beslut Barn- och ungdomsnämnden godkänner riktlinje för attest Christel Modin - p6cm01 E-post: christel.modin@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2013-01-21 Dnr: 2013/45-BaUN-040 Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämndens riktlinjer för attest Förslag

Läs mer

Attestreglemente för Motala kommun

Attestreglemente för Motala kommun Kommunal författningssamling Attestreglemente för Motala kommun Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 05/KS 0304 Datum: 2005-10-24 Paragraf: KF 113 Reviderande instans: Kommunfullmäktige

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till attestreglemente

Tillämpningsanvisningar till attestreglemente Sida 1/8 Tillämpningsanvisningar till attestreglemente Ansvar Kommunfullmäktige har det övergripande ansvaret för kommunen och fastställer attestreglementet. Kommunstyrelsens förvaltning ekonomichefen

Läs mer

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Direktupphandling får användas om kontraktets värde uppgår till: Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) Högst 505 800 kronor, dvs. högst 28 procent

Läs mer

Granskning av landstingets regler och rutiner för attestering av leverantörsfakturor och löner

Granskning av landstingets regler och rutiner för attestering av leverantörsfakturor och löner Granskning av landstingets regler och rutiner för attestering av leverantörsfakturor och löner Rapport nr 8/2013 Oktober 2013 Jonas Hansson, Revisor, revisionskontoret Innehåll 1. Sammanfattande analys...

Läs mer

Anvisningar till attestreglemente

Anvisningar till attestreglemente Anvisningar till attestreglemente Fastställt av kommunstyrelsen 2008-09-15 485 Giltigt tillsvidare Anvisningar till attestreglemente Detta dokument har försetts med ett tillfälligt försättsblad 2013-11-01

Läs mer

Svedala Kommuns 4:16 Författningssamling 1(6)

Svedala Kommuns 4:16 Författningssamling 1(6) Författningssamling 1(6) Reglemente för ekonomiska transaktioner antaget av kommunfullmäktige 2002-02-13, 11 Gäller från 2002-03-01 1 Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive

Läs mer

Sortera post - Centralt

Sortera post - Centralt Extern Centralt Vaktmästeri Förvaltning Sortera post - Centralt Skicka fakturor via internpost (Lev. Skickat fel) Osorterad post Tömma postboxen (samtliga lev.fakt hänvisas till boxen) Utsorterad post

Läs mer

Intern kontroll avseende inköpskort

Intern kontroll avseende inköpskort www.pwc.se Revisionsrapport Carin Hultgren Cert. kommunal revisor Ebba Lind Intern kontroll avseende inköpskort Region Gotland Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 2 2. Inledning... 4 2.1.

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering AB Kristianstadsbyggen 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och revisionsfråga...2

Läs mer

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR TILL REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV VERIFIKATIONER

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR TILL REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV VERIFIKATIONER U T G I V E N A V K O M M U N K A N S L I E T Nr 9.1.1 Sid 1 (5) Dnr Gäller fr. o. m. Antagen 424/2006/003 2007-01-01 Kf 2006/11-27 166 2016/37 2016-03-21 Kf 2016-03-21 19 rev av 5 TILLÄMPNINGSANVISNINGAR

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer 2015-01-09

Handläggare Datum Diarienummer 2015-01-09 U^lsf 2G l -01 -ft Uppsala r "KOMMUN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer 2015-01-09 Utbildningsnämnden Attestanvisning och attestinstruktion 2015 Förslag till beslut Utbildningsnämnden

Läs mer

Riktlinje Attestreglemente för Karlskoga kommun

Riktlinje Attestreglemente för Karlskoga kommun Riktlinje Attestreglemente för Karlskoga kommun Fastställd av: KF 122, 2014-09-23 Revideras senast: 2016-12-31 Innehåll Riktlinje - Attestreglemente... 3 Omfattning... 3 Angränsande styrdokument... 3 Syfte...

Läs mer

Författningssamling 030.2

Författningssamling 030.2 1 (18) Författningssamling 030.2 Attestreglemente - Regler för kontroll av verifikationer och tillämpningsanvisningar till attestreglemente Fastställt av kommunfullmäktige 2011-01-10, 7 Gäller fr.o.m.

Läs mer

Attestreglemente för Orsa kommun

Attestreglemente för Orsa kommun Orsa kommun 2007-01-01 1(6) för Orsa kommun 1 Omfattning Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagt

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet AB Kristianstadsbyggen Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 1 1.3 Metod och avgränsning 2 2 Iakttagelser

Läs mer

UaFS 14/2006 00.13 Blad 1 RIKTLINJER, MED REGLER, FÖR KONTROLL (ATTEST) AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I UDDEVALLA KOMMUN

UaFS 14/2006 00.13 Blad 1 RIKTLINJER, MED REGLER, FÖR KONTROLL (ATTEST) AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I UDDEVALLA KOMMUN Blad 1 RIKTLINJER, MED REGLER, FÖR KONTROLL (ATTEST) AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I UDDEVALLA KOMMUN Fastställda av kommunfullmäktige den 14 december 2005, 226 (tidigare anvisningar antagna av kommunstyrelsen

Läs mer

Riktlinjer för delegering av attesträtt

Riktlinjer för delegering av attesträtt UFV 2016/1022 Riktlinjer för delegering av attesträtt Attest- och utbetalningsregler Fastställd av rektor 2016-06-21 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 1.1 Definition attest 3 2. Syfte med attest- och

Läs mer

December 2014. Rapport avseende löpande granskning Uddevalla kommun

December 2014. Rapport avseende löpande granskning Uddevalla kommun December 2014 Rapport avseende löpande granskning Uddevalla kommun Innehåll Inledning 1 Utförd granskning 2 Sammanfattande bedömning 6 Inledning Bakgrund Som ett led i den löpande revisionen har vi i denna

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Tekniska nämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se www.komrev.se Sammanfattning

Läs mer

Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor

Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor Revisionsrapport* Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor Februari 2007 Robert Heed Josefin Loqvist Göran Persson-Lingman *connectedthinking INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Bilaga nr 2: Internkontrollplan för 2016

Bilaga nr 2: Internkontrollplan för 2016 2015-11-16 1 (5) BILAGA 2 ÄLN 2015/219-041 Äldrenämnden Bilaga nr 2: Internkontrollplan för 2016 Om intern kontroll Intern styrning och kontroll bidrar måluppfyllelse och att verksamheten bedrivs effektivt

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva november 1992 6:3 TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ATTESTREGLEMENTE 1 Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner,

Läs mer

Rapport intern kontroll 2016

Rapport intern kontroll 2016 Rapport Dnr: 2016/13 2017-01-27 Kommunstyrelsen Rapport intern kontroll 2016 Bakgrund och sammanfattning Enligt reglementet för internkontroll ska varje nämnd årligen anta en plan för granskning samt uppföljning

Läs mer

Kommunala bolag där kommunen har ett väsentligt inflytande utfärdar egna riktlinjer som i tillämpliga delar skall beakta kommunens regler.

Kommunala bolag där kommunen har ett väsentligt inflytande utfärdar egna riktlinjer som i tillämpliga delar skall beakta kommunens regler. 1 ATTESTREGLEMENTE 1 Omfattning Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagts eller åtagit sig

Läs mer

LS 93/07. Attestreglemente. Lednings- och verksamhetsstöd Bilaga 1. Landstingsstyrelsen. Bakgrund

LS 93/07. Attestreglemente. Lednings- och verksamhetsstöd Bilaga 1. Landstingsstyrelsen. Bakgrund Lednings- och verksamhetsstöd Bilaga 1 LS 93/07 DATUM DIARIENR Susanne Gårdö 2007-06-18 LS-LED07-316 Landstingsstyrelsen Attestreglemente Bakgrund Landstingsfullmäktige har i 103/02 beslutat om regler

Läs mer

Attestordning för Region Halland

Attestordning för Region Halland 01054 1(1) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2015-01-23 RS140379 Anne Conradsson, Ekonom Avdelningen för styrning och uppföljning Regionstyrelsen Attestordning för Region Halland Förslag

Läs mer