Botkyrka kommun. Ernst & Young AB Granskningsrapport

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Botkyrka kommun. Ernst & Young AB Granskningsrapport 2014-01-10"

Transkript

1 Botkyrka kommun Granskning av processer runt misstänkta oegentligheter inom Samhällsbyggnadsförvaltningen Ernst & Young AB Granskningsrapport

2 Innehållsförteckning 1 Uppdraget Granskningens inriktning Granskningens genomförande och metodik Avgränsningar Granskningsresultat Processen för inköp och utbetalningar Attest av leverantörsfakturor Hantering av leverantörsregister Manuell fakturahantering Accesser för registrering av fasta data i leverantörsregister och utbetalning Makulerade fakturor Budgetering och uppföljning samt slutredovisning avseende investeringsprojekt Delegationsordning Uppföljning av investeringsprojekt Processbeskrivning över kalkylering och uppföljning av projekt Upphandling och inköp Direktupphandling Sammanfattande slutsatser och rekommendationer... 9

3 1 Uppdraget I mitten av november 2013 kontaktades Ernst & Young AB ( EY ) av Botkyrka Kommun ( kommunen ) med anledning av att misstänkta oegentligheter uppdagats inom Samhällsbyggnadsförvaltningen på Botkyrka Kommun. Under 2013 har ett antal fakturor identifierats där oklarheter om innehåll och leverans funnits. Fakturorna kan spåras tillbaka till 2008 och kommer från leverantörer i byggbranschen. Leverantörerna finns i samma krets av företag och har gemensamma ägare alternativt gemensamma funktionärer. Fakturorna har attesterats av en tidigare anställd och olika chefer (som varit ett flertal under åren). 1.1 Granskningens inriktning Med anledning av ovanstående önskade kommunen att EY i samband med utredningen av de misstänkta oegentligheterna utreda om fakturahantering och övriga berörda rutiner stått i överenstämmelse med interna kommunala regelverk och rutiner samt ge förslag till förbättringar av intern kontroll. Genomförd granskning av intern kontroll har utförts parallellt med utredningen avseende misstänkta oegentligheter Granskningens genomförande och metodik Nedan beskriver vi de delar av uppdraget som avser granskningen av intern kontroll Vid vår processgenomgång har vi tagit del av befintliga styrdokument och rutinbeskrivningar samt övriga relevanta underlag för nedanstående processer med syfte att skapa förståelse för nu gällande samt historiska processer och rutiner. Analys har sedan skett av erhållen dokumentation. De processer som har berörts av utredningen är: Inköp och utbetalningar Upphandling Budgetering och uppföljning samt slutredovisning avseende investeringsprojekt Intervjuer har genomförts med relevanta personer från kommunen på följande enheter: Samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF) inkluderande ekonomer Upphandlingsenheten Centrala ekonomifunktionen Vår granskning syftar till att på en övergripande nivå förstå befintliga regelverk och rutiner samt identifiera risker som inte förebyggs av existerande kontrollsystem. Vidare har vi utvärderat existerande kontroller samt om dessa är effektiva. Om behov finns att vidare stärka kontrollmiljön kring ovanstående processer har vi även inkluderat detta i våra rekommendationer. 2

4 I samband med utredningen har vi utfört en genomgång av en mängd fakturor under perioden , som har hanterats i det elektroniska fakturahanteringssystemet samt det manuella flödet för att identifiera eventuella brister i intern kontroll. Uppdraget avrapporteras genom denna rapport. 1.2 Avgränsningar I samband med vår utredning har svagheter i befintliga processer och rutiner identifierats. Dessa svagheter beskrivs nedan. Till detta har även rekommendationer bifogats som förslag till förbättringar. Våra noteringar nedan kan ej beaktas som fullständiga processgenomgångar, varför det kan finnas ytterligare svagheter som vi ej har identifierat. Perioden som varit föremål för granskningen avser åren Under denna period har rutiner och processer förändrats. I de fall väsentliga historiska svagheter med kopplingar till utredningen har identifierats har vi valt att lyfta fram även dessa. Ett framåtriktat förändringsarbete avseende intern kontroll har inletts under Detta väntas leda till en förbättrad internkontrollmiljö. Detta förändringsarbete är inte belyst i sin helhet i denna rapport, men berörs i vissa fall. Våra iakttagelser avser endast intern kontroll inom SBF. Vi kan sålunda inte uttala oss om den interna kontrollen hos övriga förvaltningar i kommunen. 2 Granskningsresultat Vid vår granskning har vi noterat ett antal risker där befintliga kontroller behöver utvecklas alternativt avsaknad av kontroller. Nedan redogörs för våra iakttagelser i avvikelseform och våra rekommendationer baserat på dessa. 2.1 Processen för inköp och utbetalningar Kommunen har två olika flöden, ett elektroniskt och ett manuellt, där leverantörsfakturor kan hanteras från registrering till utbetalning. I det elektroniska flödet scannas leverantörsfakturor som ankommer till kommunen externt av ett företag som heter Recall AB. Fakturorna registreras då i Economa IoF (Inköp och faktura) som är ett system för fakturahantering med elektronisk attest. I det manuella flödet registreras leverantörsfakturan direkt in i redovisningssystemet med manuell attest på den fysiska fakturan, se vidare nedan Attest av leverantörsfakturor Enligt kommunens reglemente för budgetansvar och internkontroll ska alla fakturor attesteras två i förening, dels av en mottagningsattestant och dels av en beslutsattestant med följande inbyggda kontrollåtgärder: Beställnings-/Mottagningsattest Innefattar kontroll mot leverans/prestation samt underlagets riktighet. Transaktioner skall vara beställnings-/mottagningsattesterade innan beslutsattestering sker. Beställnings-/mottagningsattest får utföras av samtlig personal som köper eller beställer varor och tjänster. 3

5 Beslutsattest Innefattar kontroll mot underlag/beställning/beslut och villkor samt underlagets riktighet. Beslutsattestanten har ansvaret för att prestationer och transaktioner och deras underlag stämmer med beslut eller planer, att behöriga personer agerat samt att villkor är riktiga. Beslutsattestanten ansvarar också för att konteringen är korrekt. Attester i det elektroniska flödet och vem som får attestera vad styrs av parametrar som sätts av centrala ekonomifunktionen i enlighet med beslutad delegation. Det råder dock otydlighet gällande beloppsgränser för olika roller inom SBFs organisation. Attester på manuella fakturor ska styrkas av namnteckningsprov på samtliga beslutsattestanter, vilket sedan förvaras på den centrala ekonomienheten. I det manuella flödet har vi identifierat fakturor som har beslutsattesteras trots att mottagningsattestant saknas. Vidare har ett stort antal fakturor mottagningsattesterats av medarbetare på ekonomienheten (SBF:s), utan rimlig möjlighet att verifiera leverans/ prestation samt underlagets riktighet. Förteckningen med namnteckningsprov över beslutsattestanter har utökats med ytterligare personer genom handskrivna noteringar utan formell signatur eller godkännande från överordnad. Vi har även identifierat fakturor som utbetalats, som inte varit utställda på kommunen samt leverantörer som inte är registrerade för F-skatt och/eller mervärdesskatt. Risk som identifierats är att utbetalning av fakturor kan ske trots att varor och tjänster inte levererats till kommunen. Attestkontrollen är en av kommunens nyckelkontroller som ska säkerställa utbetalning inte sker avseende fakturor där varor och tjänster inte levererats. Denna kontroll är av yttersta vikt, varför de anställdas förståelse för vad en mottagnings- respektive beslutsattest innebär måste säkerställas, exempelvis genom utbildningsinsatser. Vi rekommenderar dessutom att attestkontrollen utökas till att även omfatta kontroll av att fakturan är ställd till rätt mottagare samt att korrekta uppgifter anges på fakturan. Aktuellt attestreglemente bör dessutom formaliseras och uppdateras med att omfatta aktuella beloppsgränser. Kommunen bör säkerställa att förändringar i attestbehörigheter formellt dokumenteras och godkänns. Kontroller avseende manuellt hanterade fakturor bör stärkas så att det säkerställs att fakturor attesteras i enlighet med fastställda attestregler om attest av två i förening Hantering av leverantörsregister Vid vår granskning har vi noterat brister i rutinerna runt registrering av fasta data i leverantörsregistret. Exempel på detta är flertalet registrerade dubbletter av en och samma leverantör, ej uppdaterade leverantörsnamn och felaktiga bankgironummer samt organisationsnummer. En förklaring till detta är att kommunen historiskt registrerat leverantörer utifrån bankgironummer och inte organisationsnummer. Ovanstående problematik har identifierats av kommunen och ett nytt leverantörsregister har upprättats där dubbletter har rensats ut och registrering sker nu med sortering på organisationsnummer. 4

6 som identifierats är att utbetalning inte görs till den beslutade leverantörens bankkonto utan till en annan leverantör, fiktiv leverantör alternativt privatperson. Vi rekommenderar kommunen att säkerställa fortsatt registrering baserat på organisationsnummer och i samband med registrering av nya leverantörer utföra en kontroll mot Bolagsverket eller liknande register för att förebygga risken för att utbetalning sker till fiktiv leverantör. Vidare rekommenderar vi kommunen att se över accesser för registrering av fast data i leverantörsregistret och säkerställa att detta steg inte utförs av samma person som sedan utanordnar en betalning eller attesterar en faktura. För att ytterligare förstärka kontrollmiljön rekommenderar vi att en regelbunden kontroll av logglista över förändringar i fast data i leverantörsregistret införs. Kontrollen bör utföras av annan person än de som dagligen hanterar förändringar i leverantörsregistret. Genomgångna logglistor bör attesteras och sparas så att möjlighet till spårbarhet av utförd kontroll finns Manuell fakturahantering Historiskt sett har en stor andel leverantörsfakturor registrerats och hanterats via det manuella fakturaflödet inom kommunen. Det kan handla om sent ankomna fakturor och betalningspåminnelser där utbetalningen brådskar. Registrering av manuella fakturor utanför fakturahanteringssystemet sker av medarbetare på central ekonomi. Fakturorna konteras och attesteras på den fysiska kopian och skickas sedan till den centrala ekonomienheten för betalning. Enligt kommunens regelverk ska det finnas en mottagningsattestant samt en beslutsattestant på samtliga fakturor. Under våren 2013 har kommunen skapat en ny rutin där möjlighet att skanna fakturor lokalt finns för att även sena fakturor ska kunna hanteras via fakturahanteringssystemet IoF med elektronisk attest. Vid vår granskning av fakturor som hanterats i det manuella flödet har vi identifierat fakturor som utbetalats med enbart beslutsattest samt fakturor som har betalats dubbelt. Detta eftersom ingen elektronisk kontroll finns av eventuella dubbla fakturor när dessa hanteras via det manuella flödet. Manuella fakturahanteringar innebär generellt högre risker för ekonomiska oegentligheter än för fakturor som hanteras i det elektroniska flödet. En risk som identifierats är att fakturor registreras och utbetalas flera gånger baserat på samma underlag. En ytterligare risk är också att utbetalningar görs av helt eller delvis felaktiga fakturor. Vi rekommenderar kommunen att säkerställa att samtliga leverantörsfakturor hanteras via det elektroniska fakturahanteringssystemet med elektronisk attest och automatiska kontroller som förebygger dubbla utbetalningar baserat på samma underlag. Den manuella fakturahanteringen bör minimeras för att minska risken för felaktiga utbetalningar. 5

7 2.1.4 Accesser för registrering av fasta data i leverantörsregister och utbetalning För att säkerställa en god kontrollmiljö kring hantering av fakturor och utbetalningar är det av vikt att upprätthålla en ändamålsenlig fördelning av arbetsuppgifter där en och samma person inte har möjlighet att på egen hand utföra flera väsentliga steg i processen. Flera personer på centrala ekonomifunktionen har haft möjlighet att registrera förändringar i leverantörsregistret samt utanordna betalningar. Historiskt sett har bristande dualitet förekommit avseende utbetalningar i det manuella flödet, men idag krävs två personer i förening. Samma personer har även möjlighet att styra och förändra accesser för attest i det elektroniska fakturahanteringssystemet samt även i vissa fall mottagningsattestera. En risk som identifierats är att fiktiva leverantörer eller felaktiga ändringar i fast data registreras i leverantörsregistret och utbetalning görs till felaktig mottagare. Under slutet av 2013 har en intern genomlysning av ovanstående process genomförts för att hantera ovanstående risker. Ett förändringsarbete är initierat. Vi rekommenderar kommunen att priorietera detta arbete så att befintliga accesser till ändringar av fasta data i leverantörsregistret och ansvarsfördela så att dessa ändringar inte görs av personer som har rätt att attestera leverantörsfakturor och/eller genomföra utbetalningar. Dessutom bör hanteringen av styrning och förändring av parametrar avseende attester av leverantörsfakturor förbättras så att förändringar görs av personer utan attesträtt och inte heller hanterar utbetalningar. Detta för att en ändamålsenlig ansvarsfördelning ska kunna säkerställas Makulerade fakturor I vår utredning har vi påträffat ett flertal makulerade fakturor. Om en faktura erhålles med felaktiga uppgifter är det normala förfarande att leverantören kontaktas och att de ställer ut en kreditfaktura. Risk finns att fordran hos leverantör kvarstår och att leverantören ställer krav på betalning av kommunen. Dessutom är många makulerade fakturor en indikator på att det kan finnas ekonomiska oegentligheter relaterat till de makulerade fakturorna. Vi rekommenderar kommunen att minimera förekomsten av makulerade fakturor. Leverantörerna bör kontaktas om felaktiga fakturauppgifter identifieras vid attestkontroll och överenskommelse om att kreditera fakturan bör således ingås. Dessutom bör en genomgång genomföras av historiska makulerade fakturor under de senaste åren för att utreda om något mönster finns avseende leverantörer, attestanter etc. Detta för att utesluta att de makulerade fakturorna indikerar någon form av oegentlighet. En sådan genomgång bör sedan göras regelbundet. 6

8 2.2 Budgetering och uppföljning samt slutredovisning avseende investeringsprojekt Delegationsordning Inom kommunen och Samhällsbyggnadsförvaltningen finns en skriftligt dokumenterad delegationsordning daterad Denna reglerar förhållandet mellan chefen för Samhällsbyggnadsförvaltningen och Tekniska nämnden, men tydliggör inte ansvar och befogenheter för roller vidare ner i organisationen. Risk som identifierats är att medarbetare fattar beslut utanför formellt ansvar och sin befogenhet om detta inte finns tydligt dokumenterat. Vi rekommenderar att nuvarande delegationsordning utvecklas så att den tydliggör ansvar och befogenheter för enskilda medarbetare för alla väsentliga roller i organisationen Uppföljning av investeringsprojekt Historiskt sett har en stor del av prognos- och uppföljningsarbetet hanterats av enskild medarbetare med ett ekonomiskt ansvar över väsentliga finansiella resurser utan strukturerad insyn från överordnad chef och nämnd. Dokumentationen har varit bristfällig. Kommunen har därmed inte uppnått en ändamålsenlig fördelning av arbetsuppgifter. Det pågår ett arbete för att förstärka rutinerna kring detta. Under 2012 och 2013 har nya rutiner implementerats med regelbunden redovisning till överordnad chef och nämnd för att säkerställa kontinuerlig uppföljning och möjligheten att upptäcka avvikelser i rätt tid. Idag genomförs på månadsbasis möten där statusrapportering sker till Fastighetschef. Kraven för dokumentation inför rapporteringsmöte med överordnad chef är dock inte fastställda och behöver utvecklas, vilket är en grund för att ovanstående forum för rapportering ska utgöra en effektiv kontroll. Risken med att utfall inte analyseras och dokumenteras på ett strukturerat sätt på regelbunden basis är att verksamhetens finansiella resurser inte styrs och används på ett ändamålsenligt sätt. Det finns även risk att väsentliga fel och/eller oegentligheter redovisas och inte upptäcks i tid. Vi rekommenderar att kraven för rapportering på månadsbasis ytterligare formaliseras för att säkerställa att tillräcklig och ändamålsenlig information tas fram och dokumenteras. För att ovanstående forum ska utgöra en effektiv kontroll krävs detaljerade underlag och utmanande frågeställningar. Vidare behöver processen för hur avvikelser hanteras med eskaleringsgångar och beslut tydliggöras Processbeskrivning över kalkylering och uppföljning av projekt För närvarande saknar kommunen en processbeskrivning över kalkylering, uppföljning samt slutredovisning av projekt. Detta har även påpekats i en revisionsskrivelse från PwC till kommunen daterad Enligt handlingsplan, till denna granskning av investeringsprojekt, ansvarar nuvarande Fastighetschef för framtagandet av en processbeskrivning, vilken beräknas färdigställas under

9 Avsaknad av dokumenterad och formell process kring kalkylering och uppföljning kan resultera i att beslut om investeringar/åtgärder fattas på felaktig grund och eventuella avvikelser inte hanteras och/eller att hanteringen fördröjs. Vi betonar vikten av att prioritera att en processbeskrivning upprättas, att processen formaliseras genom skriftlig dokumentation och kommuniceras till relevanta parter inom organisationen. I processbeskrivningen skall det klart framgå hur kalkyler tas fram och vilket innehåll som krävs. Det ska även framgå hur och till vilken frekvens uppföljning av projektkalkyler ska genomföras samt fastslå hur återrapportering av eventuella avvikelser ska rapporteras och hanteras. 2.3 Upphandling och inköp Upphandlingsenheten ansvarar för upphandlingsprocessen och kvalitetssäkrar kommunens upphandlingar. Övergripande styrs hanteringen av kommunens upphandlings- och inköpspolicy som fastställts av kommunfullmäktige För att underlätta inköp och effektivisera upphandlingsverksamheten tecknar kommunen ramavtal för varor och tjänster som köps frekvent. Direktupphandling får endast förekomma om ramavtal saknas, och att gällande beloppsgränser som är fastställda enligt lag inte överskrids Direktupphandling Vid vår granskning har vi noterat fall där direktupphandling har skett överstigande gällande beloppsgränser, utan involvering av upphandlingsenheten samt leverantörer som fakturerat väsentliga belopp utan att avtal finns. Kommunen har påbörjat ett förbättringsarbete där regelbundna möten mellan fastighetsenheten och upphandlingsenheten hålls. Upphandlingar och upphandlingskontrakt (avtal) följs upp årligen i samband med genomförd internkontrollplan som rapporteras till kommunstyrelsen. Enligt policy ska kontroll av leverantör genomföras för att säkerställa att dessa sköter sina förpliktelser avseende skatter och sociala avgifter. Vi har noterat direktupphandlingsrapporter där denna kontroll ej dokumenterats samt leverantörer som inte registrerats hos Bolagsverket, saknar F-skatt eller inte är registrerade för mervärdesskatt. Om policy för upphandling och inköp inte efterlevs finns risk för att regulatoriska krav överträds och inköp från ej godkända/fiktiva leverantörer sker. Risk finns också att beslut om inköp sker helt eller delvis utan affärsmässig grund. Vi rekommenderar kommunen att fortsätta arbetet med att säkerställa att policyn för upphandling och inköp efterlevs. Vi betonar vikten av att den är tillräckligt kommunicerad och förstådd av berörda medarbetare samt att sanktioner finns tydliggjorda om överträdelser identifieras. Kontroller bör implementeras för att säkerställa att direktupphandlade leverantörer som överstiger maximala beloppet för direktupphandling fångas upp. 8

10 Vidare bör kommunen säkerställa att utförlig leverantörskontroll genomförs och dokumenteras regelbundet. Leverantörskontroller bör som minimum innefatta kontroll av ekonomisk status och hantering av skatter och avgifter och genomföras på regelbunden basis, förslagsvis årligen. 3 Sammanfattande slutsatser och rekommendationer Utifrån genomförd granskning kan vi konstatera följande brister i rutiner och intern kontroll: Attestrutiner har frångåtts och kontrollen behöver förstärkas för att effektivt förebygga att utbetalning sker till felaktig mottagare alternativt betalning görs avseende ej erhållna varor och tjänster. Rutiner för upphandling och inköp har ej efterlevts. Leverantörer har direktupphandlats utan ramavtal och överstigande gällande beloppsgränser. Stora brister har historiskt förekommit i kommunens hantering av leverantörsregister. Dubbletter av en och samma leverantör, felaktiga leverantörsnamn, felaktiga organisationsnummer samt bankgironummer har förekommit. I processen för inköp och utbetalningar saknas upptäckande kontroller för att spåra förändringar i fast data i leverantörsregistret, exempelvis i form av attester av logglistor med ändringar av fast data i leverantörsregistret. Ändringar av fasta data i leverantörsregistret kan utföras av ett flertal personer som också kan attestera fakturor och/eller delvis initiera en utbetalning. Ett flertal leverantörsfakturor har registrerats och utbetalats via det manuella fakturaflödet med avsaknad av kontroller för att upptäcka dubbla utbetalningar baserat på samma underlag. Bristande dualitet avseende utbetalningar i det manuella fakturaflödet har tidigare förekommit där samma person tidigare kunnat attestera, registrera och göra utbetalningar. Rutiner har nu förstärkts så att registrering och utbetalning inte hanteras av en och samma person. Ekonomiskt ansvar för investeringsprojekt har ej varit tillräckligt tydliggjort och arbetsfördelningen samt rapporteringsstruktur har inte varit ändamålsenlig. Processen för rapportering och slutredovisning av investeringsprojekt har inte varit formaliserad. Uppföljning har inte skett med en strukturerad metod för att upptäcka eventuella avvikelser. Baserat på ovanstående slutsatser rekommenderar vi kommunen följande: Att befintlig attestkontroll utökas till att även omfatta kontroll av att fakturan är ställd till rätt mottagare samt att fullständiga uppgifter anges på fakturan. Att kontroller avseende manuellt hanterade fakturor bör stärkas så att det säkerställs att fakturor attesteras i enlighet med fastställda attestregler om två i förening. Att fortsatt registrering av leverantörer baserat på organisationsnummer samt införa kontroll mot bolagsregister för att förebygga risken att utbetalning sker till fiktiv leverantör. Att införa en upptäckande kontroll i form av genomgång av logglista avseende förändringar i fasta data. 9

11 Att den manuella fakturahanteringen minimeras och att leverantörsfakturor alltid hanteras via det elektroniska fakturahanteringssystemet med automatiska kontroller som förebygger risken för dubbla utbetalningar baserat på samma underlag. Att utföra en genomgång av befintliga systemaccesser och begränsa dessa behörigheter så att en ändamålsenlig ansvarsfördelning säkerställs avseende registrering av fasta data i leverantörsregistret, attestbehörigheter och utbetalning. Att nuvarande delegationsordning utvecklas och tydliggör ansvar och befogenheter för enskilda medarbetare med väsentliga roller i organisationen. Att kraven för rapportering på månadsbasis ytterligare formaliseras för att säkerställa att tillräcklig och ändamålsenlig information tas fram och dokumenteras. Att arbetet med upprättande av processbeskrivningar avseende kalkylering och uppföljning av projekt prioriteras och att implementering genomförs. Att fortsätta arbetet med att säkerställa att policy för inköp och upphandling efterlevs, att den är tillräckligt kommunicerad och förstådd av berörda medarbetare samt att sanktioner finns tydliggjorda om överträdelser identifieras. Att leverantörskontroller genomförs och dokumenteras på regelbunden basis. 10

ATTESTREGLEMENTE 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19

ATTESTREGLEMENTE 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19 ATTESTREGLEMENTE 1 Bakgrund och syfte Attestreglementet ingår som en del i kommunens internkontroll. Internkontrollens huvudsakliga syfte är att förbättra effektiviteten

Läs mer

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Revisionsrapport Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Nynäshamns kommun December 2010 Jonas Eriksson Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 1.1 Syfte och revisionsfråga... 1 1.2 Avgränsning

Läs mer

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Revisionsrapport Attestrutiner Östhammars kommun Datum: 080918 Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Sammanfattning Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har fått i uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

Attestreglemente för Malung-Sälens kommun

Attestreglemente för Malung-Sälens kommun Attestreglemente för Malung-Sälens kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-09-23 73 Gäller från och med 2013-10-23 Innehåll Allmänt... 3 Ansvar... 3 Attest... 3 Kontroll av attest, behörighetsattest...

Läs mer

Tillämpningsanvisning

Tillämpningsanvisning Tillämpningsanvisning Varbergs Kommuns attestreglemente Antagen av kommunstyrelsen 2014-10-28 215 Ägare, Kommunstyrelsen Förvaltarskap, Ekonomidirektör TILLÄMPNINGSANVISNING TILL ATTESTREGLEMENTE 1 Omfattning

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING

FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING Attestreglemente Omfattning 1 Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt

Läs mer

Föreliggande dokument är antaget av kommunfullmäktige 2009-12-15 102. Dokumentet är fastställt på nytt av kommunfullmäktige 2011-05-24, 63.

Föreliggande dokument är antaget av kommunfullmäktige 2009-12-15 102. Dokumentet är fastställt på nytt av kommunfullmäktige 2011-05-24, 63. Föreliggande dokument är antaget av kommunfullmäktige 2009-12-15 102. Dokumentet är fastställt på nytt av kommunfullmäktige 2011-05-24, 63. Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras,

Läs mer

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013 Växjö Kommun Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2013 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 1.1 SYFTE OCH METOD... 2 2. ALLMÄNNA REVISIONSÅTGÄRDER...

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av verifikationer och utbetalningsrutiner

Revisionsrapport Granskning av verifikationer och utbetalningsrutiner Revisorerna i Kmunstyrelsen För känned: Kmunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Granskning av verifikationer och utbetalningsrutiner Revisionen har via KPMG genfört en granskning av rutinerna för verifikationshantering

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern Fastställda av KS 144 2012-05-15 1(6) Sten-Inge Lilja sten-inge.lilja@bengtsfors.se till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern E-post Telefon Fax Hemsida Bengtsfors

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

Reglemente för attest

Reglemente för attest Reglemente för attest Antagen av kommunfullmäktige, 2006-10-30, 67 Sidan 1 Attestreglemente för Vara kommun 1 Tillämpningsområde Reglementet omfattar kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive

Läs mer

GNESTA gh i KOMMUN -X

GNESTA gh i KOMMUN -X GNESTA gh i KOMMUN -X Gnesta kommun Ink: 2014-10 - 2 9 Dnr För handläggning: 2014-10-29 Revisionsskrivelse Barn- och utbildningsnämnden För kännedom Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Revisionsrapport:

Läs mer

REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER

REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER antaget av kommunfullmäktige den 31 maj 2007, 88. 1 Omfattning Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive

Läs mer

Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter

Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter 1 Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Statens Servicecenter granskat den interna styrning och kontroll i myndighetens

Läs mer

Riktlinjen trädde i kraft den 1 januari 1997 enligt beslut i kommunfullmäktige den 19 december 1996, 161.

Riktlinjen trädde i kraft den 1 januari 1997 enligt beslut i kommunfullmäktige den 19 december 1996, 161. Riktlinje 2014-01-27 Attestreglemente för Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS 2013/0267-8 Riktlinjen trädde i kraft den 1 januari 1997 enligt beslut i kommunfullmäktige den 19 december 1996,

Läs mer

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling 1 (8) REGLEMENTE FÖR BUDGETANSVAR OCH ATTEST Detta reglemente (tillsammans med Reglemente för internkontroll) ersätter tidigare Reglemente för budgetansvar och intern kontroll från. Syfte med reglementet

Läs mer

Syftet med reglerna i attestreglementet är att säkerställa att transaktioner som bokförs är korrekta avseende:

Syftet med reglerna i attestreglementet är att säkerställa att transaktioner som bokförs är korrekta avseende: ATTESTREGLEMENTE med tillämpningsanvisningar Omfattning Detta reglemente gäller för Ystads kommuns samtliga transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagts

Läs mer

Att betalning sker vid rätt tidpunkt. Att transaktionen är rätt konterad

Att betalning sker vid rätt tidpunkt. Att transaktionen är rätt konterad HAPARANDA STAD 01-05-02 ATTESTREGLEMENTE Omfattning 1 Detta reglemente gäller för Haparanda stads samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som staden

Läs mer

Tillämpningsanvisning till Attestreglemente

Tillämpningsanvisning till Attestreglemente Besöksadress: Postadress: Telefon: Webb: www.ange.se Datum: 2015-02-03 Tillämpningsanvisning till Attestreglemente Antaget av kommunstyrelsen den 3 februari 2015 Postadress Besöksadress Webb Telefon Bankgiro

Läs mer

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Katrineholms kommun 2009-06-11 Oscar Hjelte 2009- - Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning 1 Bakgrund...1 1.1

Läs mer

Attestreglemente Regler för kontroll av verifikationer

Attestreglemente Regler för kontroll av verifikationer Attestreglemente Regler för kontroll av verifikationer Antagen av Kommunfullmäktige 27 oktober 2008 212 Ordlista Attest: Attestant: Ekonomisk transaktion: Att intyga att en kontroll utförts utan anmärkning.

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till attestreglemente för Täby kommun

Tillämpningsanvisningar till attestreglemente för Täby kommun 1(8) Tillämpningsanvisningar till attestreglemente för Täby kommun 1 Omfattning - attestreglemente Detta reglemente gäller för kommunen och de kommunala bolagens ekonomiska transaktioner, inklusive interna

Läs mer

Granskning av fakturahantering. 1. Sammanfattning

Granskning av fakturahantering. 1. Sammanfattning 1. Sammanfattning har fått i uppdrag av Hörby kommuns revisorer att genomföra en granskning av styrelse och nämnders fakturahantering. Syftet med granskningen har varit att bedöma om styrelsens och nämndernas

Läs mer

Granskning av Jönköpings kommuns rutin för skanning av leverantörsfakturor

Granskning av Jönköpings kommuns rutin för skanning av leverantörsfakturor Granskning av Jönköpings kommuns rutin för skanning av leverantörsfakturor Elisabet Håkansson Januari 2006 Innehållsförteckning 1. Inledning sidan 2 2. Syfte/metod sidan 2 3. Rutin elektronisk hantering

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering AB Kristianstadsbyggen 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och revisionsfråga...2

Läs mer

Granskning av fakturahanteringen. Trelleborgs kommun

Granskning av fakturahanteringen. Trelleborgs kommun www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av fakturahanteringen Emelie Lönnblad Revisionskonsult 1. Sammanfattning har fått i uppdrag av Trelleborg kommuns revisorer att genomföra en granskning av styrelse

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN

ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1(5) ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1 Omfattning För att upprätthålla en god intern kontroll krävs bl.a. ändamålsenliga regelverk och rutiner för kontroll av verifikationer. Kontroller i enlighet med

Läs mer

Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna december 2013. Alingsås kommun. Löpande granskning 2013

Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna december 2013. Alingsås kommun. Löpande granskning 2013 Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna december 2013 Alingsås kommun Löpande granskning 2013 Innehåll 1. Inledning...2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Syfte... 2 2. Iakttagelser och förslag

Läs mer

Kommunal författningssamling för. Östra Göinge kommun

Kommunal författningssamling för. Östra Göinge kommun Kommunal författningssamling för Östra Göinge kommun Nr 25 Dnr KS 2010/806.003 Antaget av KS 2010-09-08, 124 Reglemente för kontroll av verifikationer 1 Omfattning och målsättning Detta reglemente gäller

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Dokumenttyp Dokumentnamn Nämnd Förvaltning Reglemente Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen Kommunfullmäktige 2015-09-14 Paragraf 77/2015 Ansvar Ekonomichef / Kanslichef Antagen

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till attestreglemente

Tillämpningsanvisningar till attestreglemente Sida 1/8 Tillämpningsanvisningar till attestreglemente Ansvar Kommunfullmäktige har det övergripande ansvaret för kommunen och fastställer attestreglementet. Kommunstyrelsens förvaltning ekonomichefen

Läs mer

Riktlinjer till reglemente för attest av ekonomiska transaktioner

Riktlinjer till reglemente för attest av ekonomiska transaktioner 1 (5) Typ: Riktlinjer Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.0 Fastställd: KF 2009-09-16, 64 Uppdateras: av ekonomiska transaktioner Paragrafen efter rubriken är hänvisning till reglementet för attest

Läs mer

ABCD. Intern kontroll avseende inköp Revisionsrapport. Arvika kommun. KPMG 2011-11-15 Antal sidor: 12

ABCD. Intern kontroll avseende inköp Revisionsrapport. Arvika kommun. KPMG 2011-11-15 Antal sidor: 12 ABCD Arvika kommun Intern kontroll avseende inköp Revisionsrapport KPMG 2011-11-15 Antal sidor: 12 ABCD Arvika kommun Intern kontroll avseende inköp 2011-11-15 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund

Läs mer

Attestreglemente Reviderat 2012 KS12.185

Attestreglemente Reviderat 2012 KS12.185 Reviderat 2012 KS12.185 2012-03-27 Marina Skyldberg Innehåll 1 Inledning 5 2 Attestreglemente 6 2.1 Omfattning...6 2.2 Huvudregler...6 2.3 Ansvar...6 2.3.1 Kommunfullmäktige...6 2.3.2 Kommunstyrelsen...6

Läs mer

Intern kontroll avseende fakturahantering

Intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport* Intern kontroll avseende fakturahantering Eskilstuna kommun Mars 2008 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund och syfte...3 1.2

Läs mer

Attestreglemente för Orsa kommun

Attestreglemente för Orsa kommun Orsa kommun 2007-01-01 1(6) för Orsa kommun 1 Omfattning Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagt

Läs mer

Utfärdad/ändrad Beslut, datum, paragraf Diarienr Gäller fr o m Avd Sida. ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE

Utfärdad/ändrad Beslut, datum, paragraf Diarienr Gäller fr o m Avd Sida. ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE RAGUNDA KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Utfärdad/ändrad Beslut, datum, paragraf Diarienr Gäller fr o m Avd Sida. Ändrad Kf 2006-10-05, 48 2006/755 002 2006-10-05 11 ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE 1 Tillämpningsområde

Läs mer

Kommunala bolag där kommunen har ett väsentligt inflytande utfärdar egna riktlinjer som i tillämpliga delar skall beakta kommunens regler.

Kommunala bolag där kommunen har ett väsentligt inflytande utfärdar egna riktlinjer som i tillämpliga delar skall beakta kommunens regler. 1 ATTESTREGLEMENTE 1 Omfattning Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagts eller åtagit sig

Läs mer

Marks kommun Granskning av intern kontroll i inköpsprocessen 2012 Appendix 1 (sidan 1)

Marks kommun Granskning av intern kontroll i inköpsprocessen 2012 Appendix 1 (sidan 1) 3.2 (Från Roller och ansvarsfördelning Roll-/Ansvarsfördelning Ansvars- och rollbeskrivningar bör finnas för väsentliga roller relaterat till leverantörsreskontrahanteringen. Detta för att säkerställa

Läs mer

Attestreglemente med tillämpningsanvisningar

Attestreglemente med tillämpningsanvisningar Attestreglemente med tillämpningsanvisningar Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Attestreglemente med tillämpningsanvisningar Reglemente 2001-02-26, 3 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor

Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor Revisionsrapport* Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor Februari 2007 Robert Heed Josefin Loqvist Göran Persson-Lingman *connectedthinking INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering C4 Energi AB 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och revisionsfråga...2

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se

Läs mer

System och rutiner 2009

System och rutiner 2009 Revisionsrapport System och rutiner 2009 Smedjebackens kommun April 2010 Robert Heed Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.1 Revisionsfråga...4 2.2 Metod och avgränsning...4 3 Leverantörsfakturahantering...6

Läs mer

Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor

Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor Dnr: Rev 33-2012 Genomförd av: Revisionsenheten Thomas Vilhelmsson Vilhelm Rundquist Behandlad av Revisorskollegiet den 19 februari 2014 1 Innehåll 1 Sammanfattning...

Läs mer

Riktlinje Attestreglemente för Karlskoga kommun

Riktlinje Attestreglemente för Karlskoga kommun Riktlinje Attestreglemente för Karlskoga kommun Fastställd av: KF 122, 2014-09-23 Revideras senast: 2016-12-31 Innehåll Riktlinje - Attestreglemente... 3 Omfattning... 3 Angränsande styrdokument... 3 Syfte...

Läs mer

Intern kontroll i kommunens elektroniska fakturahantering

Intern kontroll i kommunens elektroniska fakturahantering Intern kontroll i kommunens elektroniska fakturahantering Vänersborgs kommun Revisionsrapport November 2010 Kerstin Rosendahl Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Bakgrund... 3 Revisionsfråga...

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av verifikationer inom teknikoch fastighetsnämnden. Karlstads kommun. Peter Aschberg Daniel Brandt. November 2012.

Revisionsrapport. Granskning av verifikationer inom teknikoch fastighetsnämnden. Karlstads kommun. Peter Aschberg Daniel Brandt. November 2012. _..._..._._.... _. _--_._-_.._--. Revisionsrapport Granskning av verifikationer inom teknikoch fastighetsnämnden Karlstads kommun Peter Aschberg Daniel Brandt pwc Innehåll Sammanfattning Inledning. Bakgrund..

Läs mer

ATTESTORDNING. medarbetarportalen.gu.se/styrdokument. Beslutsdatum 2014-02-03. Från och med 2014-03-01 och tillsvidare

ATTESTORDNING. medarbetarportalen.gu.se/styrdokument. Beslutsdatum 2014-02-03. Från och med 2014-03-01 och tillsvidare STYRDOKUMENT Dnr V 2013/658 ATTESTORDNING Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Pam Fredman, rektor Ekonomienheten Beslutsdatum 2014-02-03 Giltighetstid Sammanfattning

Läs mer

Attestreglemente för Motala kommun

Attestreglemente för Motala kommun Kommunal författningssamling Attestreglemente för Motala kommun Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 05/KS 0304 Datum: 2005-10-24 Paragraf: KF 113 Reviderande instans: Kommunfullmäktige

Läs mer

UaFS 14/2006 00.13 Blad 1 RIKTLINJER, MED REGLER, FÖR KONTROLL (ATTEST) AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I UDDEVALLA KOMMUN

UaFS 14/2006 00.13 Blad 1 RIKTLINJER, MED REGLER, FÖR KONTROLL (ATTEST) AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I UDDEVALLA KOMMUN Blad 1 RIKTLINJER, MED REGLER, FÖR KONTROLL (ATTEST) AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I UDDEVALLA KOMMUN Fastställda av kommunfullmäktige den 14 december 2005, 226 (tidigare anvisningar antagna av kommunstyrelsen

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet Yvonne Lundin Kristianstads Renhållnings AB, Kristianstads Biogas AB Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 2 1.3 Metod och

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering Kristianstads Renhållnings AB 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och

Läs mer

2012-12-04. Komrnunstyrelseri Nämnder och styrelser

2012-12-04. Komrnunstyrelseri Nämnder och styrelser Uppsala "KOMMUN Kommunrevisionen 2012-12-04 BUK aj>t4~cu~23 UPPSALA KOMMUN Komrnunstyrelseri Nämnder och styrelser U Dnr:, I R : IDDI Angående intern kontroll i redovisningsprocessen PwC har på uppdrag

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN 1 MOTALA KOMMUN 05/KS 0346 KFS 2005:12 Ers KFS 1995:1 ATTESTREGLEMENTE FÖR MOTALA KOMMUN (Antaget av kommunfullmäktige den 24 oktober 2005, 113, gäller fr o m den 1 december 2005.) OMFATTNING 1 Detta reglemente

Läs mer

Ramavtalsupphandlingar inom IT-området

Ramavtalsupphandlingar inom IT-området Revisionsrapport Kammarkollegiet Box 2218 103 15 Stockholm Datum Dnr 2010-01-27 32-2009-0520 Ramavtalsupphandlingar inom IT-området Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Kammarkollegiet

Läs mer

Granskning av Staffanstorps kommuns leverantörsskulder och dess system

Granskning av Staffanstorps kommuns leverantörsskulder och dess system www.pwc.se Revisionsrapport Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Lotten Lasson, Revisionskonsult Henrik Friang, Risk manager Granskning av Staffanstorps kommuns leverantörsskulder och dess system

Läs mer

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1(8) TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1 Omfattning Med ekonomiska händelser avses alla förändringar i storleken och sammansättningen av förmögenheten som beror på ekonomiska

Läs mer

Katrineholms kommuns författningssamling

Katrineholms kommuns författningssamling Kommunstyrelsens handling nr 38/2008 Katrineholms kommuns författningssamling Reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner Antaget av kommunfullmäktige 1992-02-24, 86 Reviderat av kommunfullmäktige

Läs mer

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse 8 april 2014 KS-2014/476.912 1 (7) HANDLÄGGARE Mikael Blomberg 08-535 302 98 mikael.blomberg@huddinge.se Kommunstyrelsen Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskningar

Uppföljning av tidigare granskningar www.pwc.se Revisionsrapport Sandra Volter Richard Vahul Uppföljning av tidigare granskningar Nynäshamns kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...

Läs mer

Trelleborgs kommun Revisorerna

Trelleborgs kommun Revisorerna Revisorerna 2013-09-10 Kommunstyrelsen Granskning av kommunens faktura hantering har på uppdrag av kommunens revisorer i Trelleborg kommun genomfört en granskning av om styrelsens och nämndernas interna

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av leverantörsregister. Sollentuna kommun. pwc

Revisionsrapport. Granskning av leverantörsregister. Sollentuna kommun. pwc Revisionsrapport Granskning av leverantörsregister Sollentuna kommun pwc 2012-11-09 Anders Petersson Anders Haglund Projektledare Uppdragsledare Namn förtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Arvika kommun. Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13

Arvika kommun. Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13 ABCD Arvika kommun Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13 201211 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the ABCD Arvika

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva november 1992 6:3 TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ATTESTREGLEMENTE 1 Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner,

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun 2 November 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 5 Sammanfattning

Läs mer

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Revisionsrapport Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Solna stad April 2010 Josefin Loqvist 2010-04 Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport 7/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna november-december 2013. Granskning av Södertälje kommuns utbetalningsrutiner 2013

Revisionsrapport 7/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna november-december 2013. Granskning av Södertälje kommuns utbetalningsrutiner 2013 Revisionsrapport 7/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna november-december 2013 Granskning av Södertälje kommuns utbetalningsrutiner 2013 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...- 2-1. Sammanfattande

Läs mer

Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn

Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn -1 - Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning och syfte s. 2 2. Upphandlingsprocessen s. 2-5 2.1 Tröskelvärden 2.2 Upphandlingar över tröskelvärdet 2.3 Upphandlingar

Läs mer

Verifikationsgranskning

Verifikationsgranskning Revisionsrapport Verifikationsgranskning Krokoms kommun 2009-12-17 Lisbet Östberg Revisionskonsult 17 december 2009 Uppdragsledare Revisionskonsult Erik Maj-Britt Åkerström Lisbet Östberg Uppdragsledare

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE FÖR FINSPÅNGS KOMMUN

ATTESTREGLEMENTE FÖR FINSPÅNGS KOMMUN 2008-05-27 Antaget av kommunfullmäktige 2008-01-30, 18 FFS FB ATTESTREGLEMENTE FÖR FINSPÅNGS KOMMUN OMFATTNING 1 Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna

Läs mer

Reglemente. Attest och kontroll av ekonomiska transaktioner. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2009-09-23

Reglemente. Attest och kontroll av ekonomiska transaktioner. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2009-09-23 Reglemente Attest och kontroll av ekonomiska transaktioner Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2009-09-23 Datum: 2012-01-24 Dnr: Sida: 2 (10) Reglemente för attest och kontroll av ekonomiska

Läs mer

Arboga Kommun. Granskning av effektiviteten i den interna kontrollen avseende processen för projekthantering och projektuppföljning

Arboga Kommun. Granskning av effektiviteten i den interna kontrollen avseende processen för projekthantering och projektuppföljning Arboga Kommun Granskning av effektiviteten i den interna kontrollen avseende processen för projekthantering och projektuppföljning Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2.

Läs mer

Intern kontroll och attester

Intern kontroll och attester Revisionsrapport Intern kontroll och attester Strömsunds kommun Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1 Bakgrund och revisionskriterier 2.2 Metod

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer 2015-01-09

Handläggare Datum Diarienummer 2015-01-09 U^lsf 2G l -01 -ft Uppsala r "KOMMUN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer 2015-01-09 Utbildningsnämnden Attestanvisning och attestinstruktion 2015 Förslag till beslut Utbildningsnämnden

Läs mer

Göteborgs stad. Ernst & Young AB. Rapport 2010-05-10. Granskning vid Idrotts- och föreningsförvaltningen

Göteborgs stad. Ernst & Young AB. Rapport 2010-05-10. Granskning vid Idrotts- och föreningsförvaltningen Göteborgs stad Granskning vid Idrotts- och föreningsförvaltningen Ernst & Young AB Rapport 2010-05-10 Innehållsförteckning 1 Uppdragsinformation... 2 1.1 Uppdraget... 2 1.2 Inriktning, genomförande och

Läs mer

Granskning av leverantörsreskontran

Granskning av leverantörsreskontran www.pwc.se Revisionsrapport Linda Yacoub Granskning av leverantörsreskontran Botkyrka kommun 2013-12-04 Linda Yacoub Projektledare Janne Nilsson Uppdragsledare Botkyrka kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BUDGETANSVAR 042-2 OCH INTERN KONTROLL

REGLEMENTE FÖR BUDGETANSVAR 042-2 OCH INTERN KONTROLL REGLEMENTE FÖR BUDGETANSVAR OCH INTERN KONTROLL Antaget av kommunfullmäktige 1992-05-19, 244. Ändrat av kommunfullmäktige 1993-04-27, 67. Ändrat av kommunfullmäktige 1998-04-23, 53 Ändrat av kommunfullmäktige

Läs mer

Riktlinjer för attest av ekonomiska transaktioner

Riktlinjer för attest av ekonomiska transaktioner 1 (6) Typ: Riktlinjer Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: 2014-11-18, KS 244 Uppdateras: 2017 Innehållsförteckning 1. Giltighet 2. Övergripande principer 3. Attestantens uppgift och ansvar

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik A Titel Attestreglemente med tillämpningsanvisningar

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik A Titel Attestreglemente med tillämpningsanvisningar Ersätter Utbytt den Sign 1:8 1 TILLÄMPNINGSOMRÅDE Detta reglemente gäller för kommunens externa och interna ekonomiska transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagts eller åtagit sig att

Läs mer

Granskning av intern kontroll av leverantörsfakturor

Granskning av intern kontroll av leverantörsfakturor www.pwc.se Revisionsrapport Cecilia Fehling Revisionskonsult Malin Kronmar Revisionskonsult Caroline Liljebjörn Cert. kommunal revisor 28 Granskning av intern kontroll av leverantörsfakturor Kalmar kommun

Läs mer

Reglemente för internkontroll

Reglemente för internkontroll Kommunstyrelseförvaltningen REGLEMENTE Reglemente för internkontroll "Dubbelklicka - Infoga bild 6x6 cm" Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Reglemente för internkontroll

Läs mer

Region Skåne. Inköps- och attestrutinen. Insert Picture. November 2005. 2005 Deloitte All rights reserved.

Region Skåne. Inköps- och attestrutinen. Insert Picture. November 2005. 2005 Deloitte All rights reserved. Region Skåne s- och attestrutinen Insert Picture November 00 00 Deloitte All rights reserved. Kostnader Beskrivning av inköpsrutin Huvudbok Processing Accounts Payable Utbetalning Kassa bank Kostnader

Läs mer

Granskning av fakturahantering

Granskning av fakturahantering www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar Revisionskonsult Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Granskning av fakturahantering Lessebo kommun April 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Attestordning för Region Halland

Attestordning för Region Halland 01054 1(1) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2015-01-23 RS140379 Anne Conradsson, Ekonom Avdelningen för styrning och uppföljning Regionstyrelsen Attestordning för Region Halland Förslag

Läs mer

Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse

Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse STYRELSEN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 30 (36) Sammanträdesdatum Paragraf Kommunstyrelsen 30 januari 2012 19 Diarienummer KS-2011/1 036.912 Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse Kommunstyrelsens

Läs mer

Revidering av attestreglemente och tillämpningsanvisningar

Revidering av attestreglemente och tillämpningsanvisningar 1(2) 2013-03-15 LJ2013/426 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Revidering av attestreglemente och tillämpningsanvisningar Bakgrund Med början våren 2013 kommer successivt system med elektronisk

Läs mer

Attestreglemente för Eda kommun

Attestreglemente för Eda kommun Attestreglemente för Eda kommun 1 Reglementets omfattning mm Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive alla in- och utbetalningar, löneadministration för kommunens anställda,

Läs mer

Revisionsrapport: Verifikationsgranskning. Revisionen har genom KPMG genomfört verifikationsgranskning. För revisorerna i Jämtlands Gymnasieförbund

Revisionsrapport: Verifikationsgranskning. Revisionen har genom KPMG genomfört verifikationsgranskning. För revisorerna i Jämtlands Gymnasieförbund Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört verifikationsgranskning. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns redovisade i sammanfattningen

Läs mer

Attestordning för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Attestordning för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Attestordning för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Antagen av förbundsdirektionen den 8 januari 2015, 9 1 Attest 1.1 Omfattning Denna attestordning gäller för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets

Läs mer

Reglemente för kontroll av verifikationer

Reglemente för kontroll av verifikationer Reglemente för kontroll av verifikationer Beslutade av kommunfullmäktige den 19 december 2005, 219. Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2006. 1 Omfattning Detta reglemente gäller för kommunens

Läs mer

Svedala Kommuns 4:16 Författningssamling 1(6)

Svedala Kommuns 4:16 Författningssamling 1(6) Författningssamling 1(6) Reglemente för ekonomiska transaktioner antaget av kommunfullmäktige 2002-02-13, 11 Gäller från 2002-03-01 1 Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive

Läs mer

Jönköpings kommun Granskning av leverantörsfakturahanteringen. Revisionsrapport 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Jönköpings kommun Granskning av leverantörsfakturahanteringen. Revisionsrapport 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna Jönköpings kommun Granskning av leverantörsfakturahanteringen Revisionsrapport 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 2 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Granskning av bokslutsprocessen

Granskning av bokslutsprocessen www.pwc.se Revisionsrapport Martin Westholm Granskning av bokslutsprocessen Motala kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Sortera post - Centralt

Sortera post - Centralt Extern Centralt Vaktmästeri Förvaltning Sortera post - Centralt Skicka fakturor via internpost (Lev. Skickat fel) Osorterad post Tömma postboxen (samtliga lev.fakt hänvisas till boxen) Utsorterad post

Läs mer

December 2013 Pernilla Lihnell, certifierad kommunal revisor Åsa Vilsson, revisor. Granskning av internkontrollstrukturen Skara Kommun

December 2013 Pernilla Lihnell, certifierad kommunal revisor Åsa Vilsson, revisor. Granskning av internkontrollstrukturen Skara Kommun December 2013 Pernilla Lihnell, certifierad kommunal revisor Åsa Vilsson, revisor Granskning av internkontrollstrukturen Skara Kommun Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 3 3. COSO-modellen 4 4. Skara

Läs mer

Granskning av bokslutsprocessen

Granskning av bokslutsprocessen www.pwc.se Revisionsrapport Martin Westholm Granskning av bokslutsprocessen Mjölby kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Uppdrag... 2 2.3. Metod och

Läs mer

Riktlinjer för attest med tillämpningsanvisningar

Riktlinjer för attest med tillämpningsanvisningar 2014 06 11 Riktlinjer för attest med tillämpningsanvisningar Fastställd av KS 2014 08 19, 175 Riktlinjerna gäller fr o m 2014 09 15 Kommunstyrelsen har i Riktlinjer för ekonomi och verksamhetsstyrning

Läs mer