ABCD. Intern kontroll avseende inköp Revisionsrapport. Arvika kommun. KPMG Antal sidor: 12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ABCD. Intern kontroll avseende inköp Revisionsrapport. Arvika kommun. KPMG 2011-11-15 Antal sidor: 12"

Transkript

1 ABCD Arvika kommun Intern kontroll avseende inköp Revisionsrapport KPMG Antal sidor: 12

2 ABCD Arvika kommun Intern kontroll avseende inköp Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier 3 6. Ansvarig nämnd 3 7. Metod 3 8. Projektorganisation 4 9. Resultat Regelverk och interna riktlinjer Kommunövergripande regelverk Kännedom om regelverk och interna riktlinjer KPMGs bedömning Genomgång av upphandlingar via offentligt anbudsförfarande Granskning av upphandlingar Intern kommunikation av upphandlingar KPMGs bedömning Granskning av inköp Inköp med stöd av avtal Inköp utan avtalsstöd Kontroll av attester mm KPMGs bedömning 9

3 1. Sammanfattning Kommuner och kommunala bolag köper in varor och tjänster för betydande belopp under ett räkenskapsår vilket innebär att rutinerna för inköp är väsentliga att pröva och bedöma ur ett revisionsperspektiv. Mot nämnda bakgrund har revisorerna i sin risk- och väsentlighetsbedömning bedömt att den interna kontrollen i rutinerna för inköp bör granskas under år Mot ovan angivna bakgrund har vi av Arvika kommuns revisorer fått i uppdrag att granska hur den interna kontrollen avseende inköp av varor och tjänster säkerställs i kommunen. Det övergripande syftet med projektet är att bedöma den interna kontrollen i rutinerna för inköp samt att följa upp om interna riktlinjer och policys efterlevs. Granskningen avser inköp under år 2011 och omfattar verksamheten inom kommunledningsstaben inom kommunstyrelsen. Här inriktas granskningen mot funktionerna IT, medborgarservice och utveckling. Vår granskning visar att det finns upprättade policys och riktlinjer som övergripande beskriver hur inköpsverksamheten skall organiseras och utföras och finns en god kännedom i organisationen om såväl externa som interna regelverk. Sammanfattningsvis bedömer vi att kommunen till övervägande del följer gällande lagstiftning. Utifrån vår granskning bedömer vi dock att det finns vissa brister eller utvecklingsområden som Arvika kommun och granskade enheter behöver prioritera. Vi vill framför allt framhålla följande iakttagelser; Vi har under granskningen uppmärksammat att inköp förekommer från leverantörer över den beloppsgräns som finns där upphandling borde ha skett via offentligt anbudsförfarande enligt lagen om offentlig upphandling. Det finns en avtalsdatabas i kommunens intranät. Den bör hållas bättre uppdaterad. Ett samlat regelverk kring etiska frågor generellt bör tas fram i kommunen. Det sker ingen direkt uppföljning av att upphandling sker av rätt leverantör enligt rätt villkor, avtalstrohet. För att verifiera den interna kontrollen bör kommunen ta stickprov eller liknande för att säkerställa att inköpen sker som det är tänkt. Vi har även fått bekräftat av personalen i verksamheten att man gärna skulle se någon typ av kontroll av inköpen. Även om vi inte i våra stickprov har noterat några verksamhetsfrämmande inköpsfakturor vill vi avslutningsvis betona vikten av att beslutsattestanten tar ansvar för att kontrollera och bedöma att inköpsfakturor hör till organisationen samt har rätt pris och mängd. 1 (9)

4 2. Bakgrund Vi har av Arvika kommuns revisorer fått i uppdrag att granska hur den interna kontrollen avseende inköp av varor och tjänster säkerställs i. Uppdraget är ett gemensamt projekt inom ramen för den samordnade revisionen mellan kommunens lekmannarevisorer och kommunrevisorerna och ingår i revisionsplanen för år Viktiga utgångspunkter för lagstiftning och för god sed inom kommunal revision är att all kommunal verksamhet skall granskas oavsett organisationsform samt att den kommunala revisionen av olika verksamheter skall vara samordnad. Syftet är att revisorerna i kommunen därigenom får det helhetsperspektiv som krävs för att kunna göra sin ansvarsbedömning baserad på kunskap om hela den samlade kommunala verksamheten. Lekmannarevisorns lagstadgade uppdrag utgör att granska om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt sätt utifrån ägardirektiv, verksamheten sköts på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt samt om företagets interna kontroll är tillräcklig En viktig utgångspunkt för lekmannarevisionen är att revisionsarbetet utförs enligt god sed och granskningen därigenom är samordnad med den övriga revisionen i kommunen. På samma sätt som är fallet inom den övriga kommunala revisionen kan lekmannarevisorn anlita ett sakkunnigt biträde för sin granskning. En kommun köper in varor och tjänster för betydande belopp under ett räkenskapsår vilket innebär att rutinerna för inköp är väsentliga att pröva och bedöma ur ett revisionsperspektiv. Det har också framkommit betydande brister i andra kommuner och kommunala bolag beträffande inköpsverksamheten. Mot nämnda bakgrund har revisorerna i sin risk- och väsentlighetsbedömning bedömt att den interna kontrollen i rutinerna för inköp bör granskas under år Syfte Det övergripande syftet med projektet är att bedöma den interna kontrollen i rutinerna för inköp samt att bedöma om interna riktlinjer och policys efterlevs. De övergripande revisionsfrågorna är: Har kommunen ett regelverk för hantering av inköpsverksamheten vilket tar hänsyn till de risker som är förenade med inköp? Finns avtal med leverantörer för de mest väsentliga områdena beträffande inköp? 2 (9)

5 Köper kommunen varor och tjänster från avtalsleverantörerna och enligt gällande avtalsvillkor? Säkerställs den interna kontrollen avseende godkännande av utgifter/kostnader genom rutinerna för befogenheter och attester? Hur säkerställs att endast varor och tjänster som avser kommunen betalas av kommunen. 4. Avgränsning Granskningen avser inköp under år 2011 och omfattar verksamheten inom kommunledningsstaben inom kommunstyrelsen. Granskningen inriktas mot funktionerna IT, medborgarservice och utveckling. Granskningens syfte är inte att göra en genomgång avseende efterlevnaden av Lagen om offentlig upphandling (LOU). Däremot kan brister i efterlevnaden påträffas utifrån iakttagelser i projektet även om detta inte är det primära syftet med projektet. Avgränsningen beträffande valda enheter har skett utifrån en bedömning av väsentlighet och risk. 5. Revisionskriterier Vi har bedömt om rutinerna uppfyller: Tillämpliga interna rutiner och riktlinjer i kommunen. Kommunal redovisningslag En allmänt god intern kontroll 6. Ansvarig nämnd Granskningen avser kommunstyrelsen i Arvika kommun. 7. Metod Granskningen har genomförts genom: Dokumentstudier av relevanta dokument 3 (9)

6 Intervjuer med berörda tjänstemän och andra nyckelpersoner Stickprovsmässiga kontroller. 8. Projektorganisation Granskningen har utförts av Peter Rosengren, Godkänd revisor. Uppdrags- och kvalitetsansvarig är Anders Naeslund, Certifierad kommunal revisor och Auktoriserad revisor. 4 (9)

7 9. Resultat 9.1 Regelverk och interna riktlinjer Kommunövergripande regelverk Inköp och upphandling i kommuner regleras främst i Lagen om offentlig upphandling (LOU). I de flesta kommuner finns dessutom ett mer detaljerat reglemente för hur upphandlingen skall vara inrättad. I Arvika kommun finns upprättat en inköpspolicy som redovisar kommunens samlade syn på och direktiv för all inköpsverksamhet. Inköpspolicyn ändrades senast av Kommunfullmäktige i december Policyn baseras på grundprinciperna i lagen om offentlig upphandling (LOU) men är i flera avseenden mer specifik. I den finns beskrivet hur ansvarsfördelning och organisation av inköp i kommunen skall vara inrättad. Dokumentet innehåller dessutom ett avsnitt där det redovisas vilken utbildning som krävs för personal som innehar olika roller i inköpsprocessen. Policyn innebär att i princip alla upphandlingar som inte är direktupphandlingar skall göras av eller i samarbete med kommunens inköpsavdelning. Vid en jämförelse av kommunens Inköpspolicy med LOU bedömer vi att policyn är förenligt med reglerna i LOU. I policyn finns även nämnt om att mutor inte accepteras och att affärer med personligt närstående inte får förekomma. Däremot står inget om hur sådana situationer skall hanteras. I kommunen finns en del riktlinjer och liknande kring både mutor och jävsfrågor. De är främst riktade till personal som är inblandade i inköp och upphandlingar. Det finns dock inget samlat internt regelverk avseende etiska frågor generellt för samtliga medarbetare i Arvika kommun. Inom kommunen finns även antaget ett reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner (antaget september 2009). Målsättningen med reglementet är att säkerställa att transaktioner som bokförs är korrekta bland annat avseende prestation, villkor och beslut. I reglementet finns mer utförligt beskrivet hur tillämpningen skall ske med fokus på attestrutiner. Även här finns nämnt att jävssituationer inte är tillåtna. I reglementet finns även nämnt om hur tillsyn bör ske för en god intern kontroll. Detta utvecklas även i det mer övergripande reglementet för intern kontroll (antaget september 2009). Samtliga dokument finns publicerade i kommunens intranät. Där finns även kontaktuppgifter för ansvariga för dokumenten om eventuella frågor rörande något skulle finnas Kännedom om regelverk och interna riktlinjer Vi har i samband med granskningen utfört intervjuer med personal ansvarig för inköp inom Funktionerna IT, medborgarservice och utveckling. Funktionerna är till viss del nya då en 5 (9)

8 omfattande omorganisation skett i kommunen under De intervjuade har varit anställda på nuvarande tjänster under varierande tid. Två av dem har tillträtt sina tjänster under året och av dem är en person tämligen nyanställd i kommunen. Vid granskningen har samtal även förts med personal på inköpsavdelningen. Ansvarig personal har vid intervjuerna uppvisat en god kännedom om det regelverk som berör inköpen. Samtliga känner till inköpspolicyn och de som arbetat en längre tid i kommunen har deltagit i någon form av inköpsutbildning. Samtliga hänvisar även till kontakter med kommunens inköpare. Vid tveksamheter eller frågor säger man sig alltid ta hjälp av inköparna. Detta bekräftas även av inköparna. De upplever att övriga enheter i stor utsträckning tar hjälp av dem vid frågor rörande inköp och upphandlingar. När det gäller regelverk kring intern kontroll så finns en god kännedom om de delar som berör attester mm och som ingår i Reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner. Däremot är kunskapen inte lika stor om övriga delar. De intervjuade menar även att det inte verkar förekomma någon test av den interna kontrollen i någon större omfattning. Åtminstone har de inte fått någon feedback på att det förekommer. Här önskas en ändring. De intervjuade menar att det skulle vara positivt med regelbundna kontroller av den egna enheten där de även får en återrapportering om eventuella brister i den interna kontrollen. Vid intervjuerna framgick att ett etiskt förhållningssätt anses som självklart även om det inte finns något samlat regelverk. De intervjuade menar även att det numera knappt förekommer vare sig gåvor eller inbjudningar något som de upplever som positivt KPMGs bedömning Vi har vid granskningen gått igenom kommunens regelverk och riktlinjer som berör upphandling, inköp och allmän kontakt med leverantörer. När det gäller kommunens inköpspolicy så anser vi att den är bra och att den verkar vara väl implementerad hos personalen. Det verkar även vara så att inköpsavdelningen har en central funktion vid alla större inköp och upphandlingar vilket vi tycker är bra. Vi anser även att de övriga regelverken som berör den interna kontrollen håller en bra kvalitet och är relevanta. Inom kommunen saknas idag ett samlat regelverk kring etiska frågor. Vi anser att kommunen bör ta fram ett sådant. Det skulle ge en ökad tydlighet för medarbetarna kring detta och även kunna utgöra ett stöd i besvärliga situationer. Vi upplever även att det finns en önskan hos de intervjuade om en mer organiserad och regelbunden test av den interna kontrollen där återrapportering sker av utfallet. Denna synpunkt tyder på att det i dagsläget inte sker interna kontroller i den omfattning som det interna reglementet stipulerar. Här måste kommunen bli bättre och se till att den interna kontrollen sker på ett organiserat och regelbundet sätt. Som nämnts ovan är det viktigt att de granskade enheterna får återrapportering av granskningsutfallet. 6 (9)

9 9.2 Genomgång av upphandlingar via offentligt anbudsförfarande I Arvika kommun utförs alla egna upphandlingar som sker enligt LOU av kommunens inköpsavdelning. Inköpsavdelningen består för närvarande av tre personer där samtliga har inköpsutbildning. Under 2010 avslutades cirka 80 upphandlingar. Under 2011 har hittills ett 30- tal upphandlingar slutförts. Upphandlingarna avser både ramavtal och enskilda projekt. Arvika kommun deltar även i gemensamma upphandlingar av ramavtal med andra kommuner och kommunala organisationer. Arvika kommun använder numera programmet Oreo vid upphandlingar. Oreo är både en avtalsdatabas och ett programstöd i upphandlingsprocessen. Dessutom innehåller det en annonsmodul där upphandlingar kan annonseras. Som programstöd kan Oreo innebära att upphandlingarna, såväl förfrågan som anbud, sker elektroniskt. Programmet innebär även att upphandlingsprocessen måste ske formaliserat för att användaren skall kunna komma vidare i programmet. Vid en förevisning av programmet bedömer vi att det ger ett sådant underlag för både beslut och arkivering som krävs enligt LOU Granskning av upphandlingar I de upphandlingar som granskats, vilket innefattar merparten av de upphandlingar som skett under 2011 av granskade enheter, har offentligt anbudsförfarande använts i samtliga fall. Upphandlingarna är av varierande storlek och saknar för ramavtal löften om inköpsvolymer. Som nämnts ovan har upphandlingarna skett i Oreo. Allt material finns dock även utskrivet då det i kommunen inte finns något system som ger giltig elektronisk attest. Vid en genomgång av akterna kan konstateras att det granskade underlagen var kompletta och i god ordning. Vi såg heller inga direkta brister i underlagen utan bedömer att de uppfyller de dokumentationskrav som finns Intern kommunikation av upphandlingar Nya avtal kommer löpande upp på en nyhetslista. Det finns i kommunens intranät även möjlighet att se vilka leverantörer som kommunen har avtal med. En del av informationen var dock inte uppdaterad och det förefaller heller inte som om personalen utnyttjade intranätet för informationen. Det verkar istället som om inköpsavdelningen kontaktas vid eventuella frågor KPMGs bedömning Vi har vid vår granskning inte iakttagit något som tyder på att LOU eller interna riktlinjer inte följs när man utför upphandlingar i Arvika kommun. Inom kommunen har inköpsavdelningen en central roll vid upphandlingar vilket vi anser är bra. Vi ser även att det programstöd, Oreo, som inköparna använder innebär en minskad risk för att fel skall begås i upphandlingsprocessen. 7 (9)

10 När det gäller kommunikationen av upphandlingar ser vi en del förbättringsmöjligheter. Vi tror att en bättre utnyttjad avtalsdatabas kan ge större möjligheter för personalen att handla från rätt leverantör till rätt avtalsvillkor. 9.3 Granskning av inköp Inköp med stöd av avtal Vid inköp inom områden där Arvika kommun har avtal ska alla inköp ske enligt avtal. Undantag kan endast få ske när avtalad leverantör inte kan leverera önskad vara eller tjänst inom rimlig tid. Vid intervjuerna rådde en stor samstämmighet kring detta. Vi har vid våra stickprov heller inte sett att så inte är fallet Inköp utan avtalsstöd En viss del av inköpen i kommunen sker utan upphandling eller avtal. Det gäller nästan uteslutande mindre inköp. Enligt lagstiftningen skall upphandling alltid göras om inköp från enskild leverantör överstiger cirka 287 tkr under ett år. Det är i många fall svårt att veta hur stora inköpen från en leverantör kommer att bli under året varför risken finns att inköpen kommer att överstiga gränsbeloppet utan att någon upphandling sker. Vi har vid vår granskning sett att beloppsgränsen överskridits i några fall. Det finns idag ingen uppföljning av hur stora inköp som görs från respektive leverantör. I samband med granskningen kunde vi dock konstatera att det finns möjlighet att se de totala inköpen per leverantör i ekonomisystemet Kontroll av attester mm Inom Arvika kommun har rätten till inköp delegerats i organisationen. I organisationen finns regeln om att mottagningsattest och beslutsattest i de flesta fall skall ske av olika personer samt att egna kostnader attesteras av någon annan. Vid granskningen har kontroll av attester utförts utifrån antagna attestdelegationer. Totalt kontrollerades cirka 100 inköpsfakturor. I samtliga fall hade rätt personer attesterat inköpen. Vid intervjuer har det framkommit att det främst är mottagande attestant som utför kontroll av att fakturor är korrekta. Beslutsattest är i många fall en ren formalitet, d.v.s. fakturan attesteras men kontrolleras inte ytterligare. De intervjuade medger att systemet innebär en viss risk för att inköp som inte är tillhöriga den egna organisationen skulle kunna redovisas där. Ingen av de intervjuade känner dock någon stor oro för att så är fallet. De menar att det finns en transparens och en överblickbarhet i den egna 8 (9)

11 verksamheten som innebär att fler än en i organisationen vet vad som pågår och vilka inköp av varor och tjänster som är rimliga KPMGs bedömning Vi har under granskningen uppmärksammat att inköp i vissa fall sker från leverantörer över den beloppsgräns som finns där en formell upphandling krävs. En anledning till det är att det inte sker någon löpande uppföljning av inköpen per leverantör under året. Då detta är möjligt att utföra i ekonomisystemet bör det framöver ske regelbundna avstämningar under året för att säkerställa att upphandling alltid sker när det krävs enligt lag. Det sker heller ingen direkt uppföljning av att inköp sker av rätt leverantör enligt rätt villkor, avtalstrohet. För att verifiera den interna kontrollen bör kommunen ta stickprov eller liknande för att säkerställa att inköpen sker som det är tänkt. Vi har även fått bekräftat av personalen i verksamheten att man gärna skulle se någon typ av kontroll av inköpen. Vi har vid vår granskning av attester inte sett några brister i vårt urval. Det förefaller därmed som att denna rutin fungerar väl. Systemet med mottagningsattest och beslutsattest är utformat för att minska risken för att inköp som ej tillhör organisationen redovisas där. Det förutsätter dock att slutlig attestant utför en kontroll av inköpet. Om så inte är fallet är risken att systemet ger en falsk säkerhet. I kommunens intranät finns det en avtalsdatabas. Vi anser dock att denna kan hållas bättre uppdaterad. Karlstad dag som ovan Anders Naeslund Certifierad kommunal revisor Peter Rosengren Godkänd revisor 9 (9)

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet Yvonne Lundin Kristianstads Renhållnings AB, Kristianstads Biogas AB Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 2 1.3 Metod och

Läs mer

Arvika kommun. Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13

Arvika kommun. Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13 ABCD Arvika kommun Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13 201211 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the ABCD Arvika

Läs mer

Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor

Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor Dnr: Rev 33-2012 Genomförd av: Revisionsenheten Thomas Vilhelmsson Vilhelm Rundquist Behandlad av Revisorskollegiet den 19 februari 2014 1 Innehåll 1 Sammanfattning...

Läs mer

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Revisionsrapport Attestrutiner Östhammars kommun Datum: 080918 Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Sammanfattning Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har fått i uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet Yvonne Lundin C 4 Energi AB och C 4 Elnät AB Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 2 1.3 Metod och avgränsning 2 2 Iakttagelser

Läs mer

Granskningsrapport Nr

Granskningsrapport Nr Nr. 2015-06 s revisorer Granskning av Granskningsrapport Nr. 2015-06 Granskningsrapporten är beställd av revisionen i genom: Bengt Sebring Mats Lindskog Bengt Joehns Harri Rosqvist Kristoffer Glinka Audit

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun 2 November 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 5 Sammanfattning

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun 11 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 7 Sammanfattning På uppdrag

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av inköpsrutiner och ramavtal. Krokoms kommun

Revisionsrapport Granskning av inköpsrutiner och ramavtal. Krokoms kommun Revisionsrapport Granskning av inköpsrutiner och ramavtal Krokoms kommun December 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 8

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet AB Kristianstadsbyggen Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 1 1.3 Metod och avgränsning 2 2 Iakttagelser

Läs mer

Revisionsrapport: Förebyggande arbete mot mutor och jäv

Revisionsrapport: Förebyggande arbete mot mutor och jäv Revisorerna 2014-11-19 1 (1) Styrelsen i Ånge Fastighets- & Industri AB Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Förebyggande arbete mot mutor och jäv KPMG har på uppdrag

Läs mer

Stadsrevisionen. Projektplan. Intern styrning och kontroll leverantörer. goteborg.se/stadsrevisionen

Stadsrevisionen. Projektplan. Intern styrning och kontroll leverantörer. goteborg.se/stadsrevisionen Stadsrevisionen Projektplan Intern styrning och kontroll leverantörer goteborg.se/stadsrevisionen 2 INTERN STYRNING OCH KONTROLL LEVERANTÖRER Intern styrning och kontroll leverantörer I revisionsplanen

Läs mer

För ytterligare information angående granskningen hänvisas till rapporten.

För ytterligare information angående granskningen hänvisas till rapporten. MARIESTAD KOMMUN 2011-12-13 Revisorerna Till Kommunstyrelsen Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Miljö- och byggnadsnämnden Teknisk nämnd Kulturnämnd För kännedom Kommunfullmäktige Kommunrevisorerna

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholm Energi AB. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholm Energi AB. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Revisionsrapport Granskning av inköpsrutinen och köptrohet mot leverantörer Borgholm Energi AB Malin Kronmar Caroline Liljebjörn 7 februari 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Attestreglemente för Uppsala kommuns nämnder

Attestreglemente för Uppsala kommuns nämnder Attestreglemente för Uppsala kommuns nämnder Ett organiserande dokument som kommunfullmäktige fattade beslut om 2016-10-03 Attestreglemente Kommunfullmäktige 2016-10-03 1 (4) 1 Reglementets omfattning

Läs mer

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Revisionsrapport Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Nynäshamns kommun December 2010 Jonas Eriksson Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 1.1 Syfte och revisionsfråga... 1 1.2 Avgränsning

Läs mer

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete Revisionen har via KPMG genomfört en granskning

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av verifikationer och utbetalningsrutiner

Revisionsrapport Granskning av verifikationer och utbetalningsrutiner Revisorerna i Kmunstyrelsen För känned: Kmunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Granskning av verifikationer och utbetalningsrutiner Revisionen har via KPMG genfört en granskning av rutinerna för verifikationshantering

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsprocess efter antagande av ny upphandlingspolicy Trelleborgs kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsprocess efter antagande av ny upphandlingspolicy Trelleborgs kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlingsprocess efter antagande av ny upphandlingspolicy Trelleborgs kommun Fredrik Andrén November 2012 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 3 2. Inledning 4 2.1.

Läs mer

Rapport intern kontroll 2016

Rapport intern kontroll 2016 Rapport Dnr: 2016/13 2017-01-27 Kommunstyrelsen Rapport intern kontroll 2016 Bakgrund och sammanfattning Enligt reglementet för internkontroll ska varje nämnd årligen anta en plan för granskning samt uppföljning

Läs mer

Granskning av fakturahanteringen. Trelleborgs kommun

Granskning av fakturahanteringen. Trelleborgs kommun www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av fakturahanteringen Emelie Lönnblad Revisionskonsult 1. Sammanfattning har fått i uppdrag av Trelleborg kommuns revisorer att genomföra en granskning av styrelse

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av efterarbetes- och uppföljningsprocessen efter avslutad upphandling inom Båstad Kommun.

Revisionsrapport. Granskning av efterarbetes- och uppföljningsprocessen efter avslutad upphandling inom Båstad Kommun. Revisionsrapport Granskning av efterarbetes- och uppföljningsprocessen efter avslutad upphandling inom Båstad Kommun. Januari 2012 Fredrik Andrén, Jur. Kand. Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning...

Läs mer

Timrå kommun. Kommunens konstinnehav Revisionsrapport. KPMG AB Audit Antal sidor: 9 6 mars 2012 Granskning av kommunens konstinnehav

Timrå kommun. Kommunens konstinnehav Revisionsrapport. KPMG AB Audit Antal sidor: 9 6 mars 2012 Granskning av kommunens konstinnehav Revisionsrapport KPMG AB Audit Antal sidor: 9 6 mars 2012 Granskning av kommunens konstinnehav Innehåll 1. Sammanfattning 2. Bakgrund. Syfte 4. Avgränsning 5. Revisionskriterier 6. Ansvarig nämnd 7. Metod

Läs mer

Granskning av fakturahantering

Granskning av fakturahantering www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar Revisionskonsult Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Granskning av fakturahantering Lessebo kommun April 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Revisionsrapport Avtalstrohet

Revisionsrapport Avtalstrohet www.pwc.se Revisionsrapport Helena Carlson Avtalstrohet Ljusdal Energi AB Innehållsförteckning 1. Bakgrund och uppdrag... 1 1.1. Syfte och revisionsfråga... 1 1.2. Avgränsning...2 1.2.1. Kommunala bolag...2

Läs mer

Granskning av upphandling och inköp

Granskning av upphandling och inköp www.pwc.se Revisionsrapport Jörn Wahlroth September 2014 Granskning av upphandling och inköp Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga... 1 1.3. Revisionskriterier...

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholms kommun. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholms kommun. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Revisionsrapport Granskning av inköpsrutinen och köptrohet mot leverantörer Borgholms kommun Malin Kronmar Caroline Liljebjörn 7 februari 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Löpande granskning av rutin för upphandling

Löpande granskning av rutin för upphandling Revisionsrapport Länsstyrelsen i Uppsala län Hamnesplanaden 3 751 86 Uppsala Datum Dnr 2008-03-19 32-2007-0588 Löpande granskning av rutin för upphandling Som ett led i den årliga revisionen av Länsstyrelsen

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

Revisionsberättelse för år 2011

Revisionsberättelse för år 2011 Till Kommunfullmäktige Revisionsberättelse för år 2011 Arvika kommuns revisorer har granskat kommunstyrelsens och nämndernas verksamhet. Genom utsedda lekmannarevisorer har vi även granskat verksamheten

Läs mer

Revisionsrapport Granskning upphandling

Revisionsrapport Granskning upphandling s revisorer Kmunstyrelsen För känned: Kmunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genfört en granskning av rutinerna för upphandling. Revisionen hemställer att kmunstyrelsen lämnar

Läs mer

angående risk för förtroendeskada har bolagens hantering och efterlevnad av

angående risk för förtroendeskada har bolagens hantering och efterlevnad av 1(4) Stadsledningskontoret»n Ekonomiavdelningen Datum Er Referens 20 l 5-07-01 Landskrona stod Handläggare Vår Referens tf. ekonomichef "7/zc% Jonas Lundqvist Kommunstyrelsen 2014 Lekmannarevision Ärendebeskrivning

Läs mer

Inhyrd personal via bemanningsföretag

Inhyrd personal via bemanningsföretag Revisionsrapport Inhyrd personal via bemanningsföretag Landstinget i Östergötland 2010-08-26 Anders Larsson, certifierad kommunal revisor Lotta Ricklander Stefan Knutsson Eva Andlert, certifierad kommunal

Läs mer

Granskning av fakturahanteringen i de fyra storsjukhusen samt Habilitering & Hälsa

Granskning av fakturahanteringen i de fyra storsjukhusen samt Habilitering & Hälsa Granskning av fakturahanteringen i de fyra storsjukhusen samt Habilitering & Hälsa Dnr: Rev 34-2012 Genomförd av: Revisionsenheten Thomas Vilhelmsson Vilhelm Rundquist Behandlad av Revisorskollegiet den

Läs mer

Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor

Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor Revisionsrapport* Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor Februari 2007 Robert Heed Josefin Loqvist Göran Persson-Lingman *connectedthinking INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Övergripande granskning av AB Ronneby Industrifastigheter 2011

Övergripande granskning av AB Ronneby Industrifastigheter 2011 Revisionsrapport Övergripande granskning av AB Ronneby 2011 KPMG AB Kristian Gunnarsson Innehåll 1. Bakgrund, syfte och avgränsning 1 2. Iakttagelser och kommentarer 2 1. Bakgrund, syfte och avgränsning

Läs mer

Bergslagens kommunalteknik. Nyckelhantering Projektplan. KPMG AB 10 augusti 2016 Antal sidor: 5. Projektplan nyckelhantering.docx

Bergslagens kommunalteknik. Nyckelhantering Projektplan. KPMG AB 10 augusti 2016 Antal sidor: 5. Projektplan nyckelhantering.docx Projektplan KPMG AB 10 augusti 2016 Antal sidor: 5 Projektplan nyckelhantering.docx Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Syfte 1 3. Avgränsning 1 4. Revisionskriterier 1 5. Ansvarig nämnd 2 6. Metod 2 7. Projektorganisation

Läs mer

Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium

Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till

Läs mer

Intern kontroll avseende inköpskort

Intern kontroll avseende inköpskort www.pwc.se Revisionsrapport Carin Hultgren Cert. kommunal revisor Ebba Lind Intern kontroll avseende inköpskort Region Gotland Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 2 2. Inledning... 4 2.1.

Läs mer

Granskning av konsultanvändningen inom kommunstyrelsen organisation

Granskning av konsultanvändningen inom kommunstyrelsen organisation Revisionsrapport Granskning av konsultanvändningen inom kommunstyrelsen organisation Kalmar kommun Maj 2009 Pär Sturesson Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Inledning...1 2 Tillvägagångssätt...1 3 Iakttagelser...2

Läs mer

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Katrineholms kommun 2009-06-11 Oscar Hjelte 2009- - Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning 1 Bakgrund...1 1.1

Läs mer

Revisionsrapport Intern kontroll inom Landstinget Dalarna

Revisionsrapport Intern kontroll inom Landstinget Dalarna Revisionsrapport Intern kontroll inom Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Malin Liljeblad Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Uppdrag och revisionsfråga... 3 1.2

Läs mer

Granskning av kommunens beredskap avseende EKO-frågor. Mora kommun

Granskning av kommunens beredskap avseende EKO-frågor. Mora kommun Revisionsrapport Granskning av kommunens beredskap avseende EKO-frågor Mora kommun Leif Karlsson Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 2 2 Inledning 4 2.1 Bakgrund 4 2.2 Revisionsfrågor

Läs mer

Arboga kommun. Granskning av investeringsprocessen. Projektplan KPMG AB Antal sidor: 5

Arboga kommun. Granskning av investeringsprocessen. Projektplan KPMG AB Antal sidor: 5 Granskning av investeringsprocessen Projektplan KPMG AB Antal sidor: 5 firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Syfte och revisionsfråga 1 3. Avgränsning

Läs mer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Antaget av kommunfullmäktige, KF 86/06-11-27. 5 reviderad av kommunfullmäktige, KF 15/08-06-16. Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska

Läs mer

Intern kontroll avseende fakturahantering

Intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport* Intern kontroll avseende fakturahantering Eskilstuna kommun Mars 2008 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund och syfte...3 1.2

Läs mer

Betalkort. Landstingets revisorer Revisionsrapport Februari 2013

Betalkort. Landstingets revisorer Revisionsrapport Februari 2013 Betalkort Landstingets revisorer Revisionsrapport Februari 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 1 BAKGRUND 1 2 UPPDRAG 1 2.1 Syfte 1 2.2 Avgränsningar 1 2.3 Revisionskriterier 1 2.4 Metod 2 3 LANDSTINGETS RIKTLINJE

Läs mer

Externt finansierade projekt

Externt finansierade projekt Revisionsrapport Externt finansierade projekt Gällivare kommun Mars 2010 Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Rolf Särkimukka, revisionskonsult 2010-03-11 Hans Forsström Rolf Särkimukka Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport: Uppföljning av genomförda granskningar. Revisionen har genom KPMG genomfört en uppföljning av tidigare genomförda granskningar.

Revisionsrapport: Uppföljning av genomförda granskningar. Revisionen har genom KPMG genomfört en uppföljning av tidigare genomförda granskningar. Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en uppföljning av tidigare genomförda granskningar. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som

Läs mer

Trelleborgs kommun Revisorerna

Trelleborgs kommun Revisorerna Revisorerna 2013-09-10 Kommunstyrelsen Granskning av kommunens faktura hantering har på uppdrag av kommunens revisorer i Trelleborg kommun genomfört en granskning av om styrelsens och nämndernas interna

Läs mer

Riktlinjen trädde i kraft den 1 januari 1997 enligt beslut i kommunfullmäktige den 19 december 1996, 161.

Riktlinjen trädde i kraft den 1 januari 1997 enligt beslut i kommunfullmäktige den 19 december 1996, 161. Riktlinje 2014-01-27 Attestreglemente för Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS 2013/0267-8 Riktlinjen trädde i kraft den 1 januari 1997 enligt beslut i kommunfullmäktige den 19 december 1996,

Läs mer

Revisionsrapport avseende socialnämndens samverkan med föreningen Fenix

Revisionsrapport avseende socialnämndens samverkan med föreningen Fenix Datum 2012-10-16 Till: Socialnämnden För kännedom: Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Revisionsrapport avseende socialnämndens samverkan med föreningen Fenix Vi har genomfört en granskning av socialnämndens

Läs mer

PM efter genomförd löpande granskning

PM efter genomförd löpande granskning PM efter genomförd löpande granskning Föreningen Furuboda Till: Från: Styrelsen Håkan Sventorp, auktoriserad revisor Räkenskapsår: 2016-01-01 2016-12-31 Datum: 1 december 2016 Innehållsförteckning 1. Revisionens

Läs mer

REGLEMENTE FÖR STAFFANSTORPS KOMMUNS REVISORER

REGLEMENTE FÖR STAFFANSTORPS KOMMUNS REVISORER Författning 1.6 Antagen av kommunstyrelsen 6/17 REGLEMENTE FÖR STAFFANSTORPS KOMMUNS REVISORER Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument

Läs mer

Granskning av Regionstyrelsens arbete med skydd mot korruption och oegentligheter

Granskning av Regionstyrelsens arbete med skydd mot korruption och oegentligheter Granskning av Regionstyrelsens arbete med skydd mot korruption och oegentligheter Region Gotland Revisionsrapport Datum 2011-03-10 Författare Lars Åke Claesson Innehåll 1. Inledning och revisionsfråga...

Läs mer

Granskning av fakturahantering. 1. Sammanfattning

Granskning av fakturahantering. 1. Sammanfattning 1. Sammanfattning har fått i uppdrag av Hörby kommuns revisorer att genomföra en granskning av styrelse och nämnders fakturahantering. Syftet med granskningen har varit att bedöma om styrelsens och nämndernas

Läs mer

www.hassleholm.se S Attestregler Policy Diarienummer: Fastställt den: 2015- - Fastställt av: Kommunfullmäktige För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För uppföljning ansvarar: Ekonomiavdelningen Dokumentet

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern Fastställda av KS 144 2012-05-15 1(6) Sten-Inge Lilja sten-inge.lilja@bengtsfors.se till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern E-post Telefon Fax Hemsida Bengtsfors

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 06:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 06:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 06:1 Kf 19/2006 Dnr Ks 2012/135 Dnr Ks/K 2006.10322 REVISIONSREGLEMENTE Gäller från den 1 januari 2007. Revisorernas roll 1 Revisorernas uppgift är att

Läs mer

Granskning av inköpsrutinen och köptrohet

Granskning av inköpsrutinen och köptrohet www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar Carl-Magnus Stensson Granskning av inköpsrutinen och köptrohet Mönsterås kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun

Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-28 93 Gäller från och med 2013-11-26 Reviderad 2014-11-03 av upphandlingsenheten Innehåll Syfte...3 Regler...3

Läs mer

Granskning av upphandlingsförfarandet. inom utvalda nämnder och förvaltningar

Granskning av upphandlingsförfarandet. inom utvalda nämnder och förvaltningar Revisionsrapport Granskning av upphandlingsförfarandet inom utvalda nämnder och förvaltningar Svalövs Kommun Fredrik Andrén Januari 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1.

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER

FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER 1 (5) FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER Bilaga Revisionen 9/12 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument

Läs mer

Inköps- och upphandlingspolicy för Älmhults kommunkoncern

Inköps- och upphandlingspolicy för Älmhults kommunkoncern 1 Inköps- och upphandlingspolicy för Älmhults kommunkoncern Antagen av kommunfullmäktige 2014-05-26, 70 2 3 Inledning Älmhults kommunkoncern (nedan kallad kommunen) köper årligen varor, tjänster och entreprenader

Läs mer

Till: Uddevalla kommun Kommunstyrelsen. 451 81 Uddevalla

Till: Uddevalla kommun Kommunstyrelsen. 451 81 Uddevalla Revisorerna Till: Uddevalla kommun Kommunstyrelsen 451 81 Uddevalla Löpande granskning 2012 Inom ramen för årets redovisningsrevision har Ernst & Young på uppdrag av kommunrevisionen genomfört en granskning

Läs mer

Granskning av klassificering drift/investering

Granskning av klassificering drift/investering Revisionsrapport Granskning av klassificering drift/investering Botkyrka kommun 2010-05-31 Anders Petersson Jonas Eriksson Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...1 2. Inledning...2 2.1 Bakgrund/syfte,

Läs mer

Hallstahammars kommun

Hallstahammars kommun Revisorerna REVISIONSRAPPORT Uppföljning av Granskning av Upphandlingar Hallstahammars kommun Utarbetad av PwC på uppdrag av kommunens revisorer och antagen vid revisorernas sammanträde 2013-01-22. Granskningen

Läs mer

Revisionsrapport Arkivrutiner. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Arkivrutiner. Härjedalens kommun Revisionsrapport Arkivrutiner Härjedalens kommun 23 januari 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 2. Resultat... 4 3. Revisionell bedömning... 7 1 Sammanfattning Uppdrag, bakgrund och revisionsfråga

Läs mer

Kommunrevisionens granskning Kommunens upphandlingsverksamhet

Kommunrevisionens granskning Kommunens upphandlingsverksamhet Kommunstyrelsen 2008-03-17 64 159 Arbets- och personalutskottet 2008-02-25 45 117 Dnr 07.853-007 marsks16 Kommunrevisionens granskning Kommunens upphandlingsverksamhet och regler för leasing Bilaga: Slutdokument

Läs mer

LUDVIKA KOMMUN 1 (5) Kommunal författningssamling Revisionsreglemente. Revisionens roll

LUDVIKA KOMMUN 1 (5) Kommunal författningssamling Revisionsreglemente. Revisionens roll LUDVIKA KOMMUN 1 (5) Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars verksamhetsområden.

Läs mer

Revisionsrapport Rutiner för arkivering. Östersunds Kommun

Revisionsrapport Rutiner för arkivering. Östersunds Kommun Revisionsrapport Rutiner för arkivering Östersunds Kommun 18 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 5 Sammanfattning Uppdrag och Bakgrund

Läs mer

Granskning av landstingets hantering av personuppgifter

Granskning av landstingets hantering av personuppgifter Granskning av landstingets hantering av personuppgifter Rapport nr 25/2012 Februari 2013 Susanne Hellqvist, revisor, revisionskontoret Innehåll 1. SAMMANFATTNING... 3 1.1 REKOMMENDATIONER... 4 2. BAKGRUND...

Läs mer

Revisionsrapport. Intern styrning och kontroll i upphandlings- och inköpsprocessen. Sammanfattning

Revisionsrapport. Intern styrning och kontroll i upphandlings- och inköpsprocessen. Sammanfattning Revisionsrapport Göteborgs universitet Box 100 405 30 Göteborg Datum Dnr 2012-02-13 32-2011-0676 Intern styrning och kontroll i upphandlings- och inköpsprocessen Riksrevisionen har som ett led i den årliga

Läs mer

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013 Växjö Kommun Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2013 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 1.1 SYFTE OCH METOD... 2 2. ALLMÄNNA REVISIONSÅTGÄRDER...

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING

FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING Attestreglemente Omfattning 1 Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt

Läs mer

2013-11-13. Rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av rutiner för bilanvändning

2013-11-13. Rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av rutiner för bilanvändning KARLSKOGA KOMMUN Kommunstyrelsen 2013-11- 1 4 ~ KARLSKOGA KOMMUN "ld'. Revisionen 2013-11-13 Samhällsbyggnadsnämnden Socialnämnden För kännedom: Kommunfullmäktige Rapport från kommunrevisorerna avseende

Läs mer

Uppföljning. Granskning av upphandlingsverksamheten

Uppföljning. Granskning av upphandlingsverksamheten Revisionsrapport Uppföljning Granskning av upphandlingsverksamheten Lars Edgren Bakgrund Kommunal sektor inom PricewaterhouseCoopers har fått i uppdrag av revisorerna i Oxelösunds kommun att granska kommunens

Läs mer

Offentlig sektor KPMG AB 2014-06-10 6 sidor

Offentlig sektor KPMG AB 2014-06-10 6 sidor Avesta Kommun Rapport avseende granskning av hantering av moms Offentlig sektor KPMG AB 6 sidor Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 2 4. Metod 2 5. Avgränsning 2 6. Genomförande 2 7. Avdrag

Läs mer

Kommunrevisionen. Revisionsplan Antagen av kommunrevisionen den 18 januari 2017

Kommunrevisionen. Revisionsplan Antagen av kommunrevisionen den 18 januari 2017 Revisionsplan 2017 Antagen av kommunrevisionen den 18 januari 2017 MÅL Ambitioner Att göra risk- och väsentlighetsanalyser före revisionsplanering Att visa på goda exempel, som kan vara till gagn för utvecklingen

Läs mer

Attestreglemente för Malung-Sälens kommun

Attestreglemente för Malung-Sälens kommun Attestreglemente för Malung-Sälens kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-09-23 73 Gäller från och med 2013-10-23 Innehåll Allmänt... 3 Ansvar... 3 Attest... 3 Kontroll av attest, behörighetsattest...

Läs mer

Granskning av Jönköpings kommuns rutin för skanning av leverantörsfakturor

Granskning av Jönköpings kommuns rutin för skanning av leverantörsfakturor Granskning av Jönköpings kommuns rutin för skanning av leverantörsfakturor Elisabet Håkansson Januari 2006 Innehållsförteckning 1. Inledning sidan 2 2. Syfte/metod sidan 2 3. Rutin elektronisk hantering

Läs mer

Attestreglemente. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta. att anta attestreglemente enligt bilaga.

Attestreglemente. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta. att anta attestreglemente enligt bilaga. KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Ahrgren Maria Backlund Thomas Duvner Sara Datum 2016-07-06 Diarienummer KSN-2016-1445 Kommunstyrelsen Attestreglemente Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer upphandling och inköp Dnr Ks 11/159 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av Kommunstyrelsen 2015-10-06, 149 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksam heten Kristianstads kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksam heten Kristianstads kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksam heten Kristianstads kommun Fredrik Andrén Oktober 2012 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 3 2. Inledning 5 2.1. Bakgrund 5 2.2. Syfte 5 2.3. Metod

Läs mer

Reglemente för revisionen

Reglemente för revisionen Reglemente för revisionen Typ av dokument Reglemente Beslutat av Kommunfullmäktige Beslutsdatum 2007-03-19, 42 Diarienummer 0922/11 Dokumentägare Administration/kansliet Giltighetstid Framtagen av Kansliet

Läs mer

Reglemente för Umeå kommuns revisorer

Reglemente för Umeå kommuns revisorer Reglemente för Umeå kommuns revisorer Dokumenttyp: Reglemente Dokumentansvarig: Kommunledningsstaben Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2016-12-19 DNR: KS-2016/00834 Revisionens roll Revisorerna

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING HÖGANÄS KOMMUN Ersätter KFS 2001:06 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Dnr 07:06 2007:16 REVISIONSREGLEMENTE Reglemente för revisorerna i Höganäs kommun Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år

Läs mer

Uppföljning av upphandlingsgranskning från 2011

Uppföljning av upphandlingsgranskning från 2011 Revisionsrapport 10/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Uppföljning av upphandlingsgranskning från 2011 Upplands Väsby kommun Innehåll 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Syfte...2 1.3 Metod...2

Läs mer

Riktlinjer till reglemente för attest av ekonomiska transaktioner

Riktlinjer till reglemente för attest av ekonomiska transaktioner 1 (5) Typ: Riktlinjer Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.0 Fastställd: KF 2009-09-16, 64 Uppdateras: av ekonomiska transaktioner Paragrafen efter rubriken är hänvisning till reglementet för attest

Läs mer

Verifikationsgranskning

Verifikationsgranskning Revisionsrapport Verifikationsgranskning Krokoms kommun 2009-12-17 Lisbet Östberg Revisionskonsult 17 december 2009 Uppdragsledare Revisionskonsult Erik Maj-Britt Åkerström Lisbet Östberg Uppdragsledare

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Knivsta kommun Antaget av Kommunfullmäktige 57,

Reglemente för revisorerna i Knivsta kommun Antaget av Kommunfullmäktige 57, Datum Diarienummer 2010-04-29 KS-2009/1033 Reglemente för revisorerna i Knivsta kommun Antaget av Kommunfullmäktige 57, 2010-04-29 Reglemente för revisorerna i Knivsta kommun I anslutning till allt som

Läs mer

Revisionsrapport: Verifikationsgranskning. Revisionen har genom KPMG genomfört verifikationsgranskning. För revisorerna i Jämtlands Gymnasieförbund

Revisionsrapport: Verifikationsgranskning. Revisionen har genom KPMG genomfört verifikationsgranskning. För revisorerna i Jämtlands Gymnasieförbund Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört verifikationsgranskning. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns redovisade i sammanfattningen

Läs mer

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Projekt med extern finansiering styrning och kontroll Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

Reglemente för revisorerna

Reglemente för revisorerna Revisionens uppdrag 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars verksamhetsområden. De granskar och prövar om verksamheten

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

Policy. avseende Upphandlings- och inköpsverksamheten inom Aneby kommun

Policy. avseende Upphandlings- och inköpsverksamheten inom Aneby kommun Policy avseende Upphandlings- och inköpsverksamheten inom Aneby kommun Bakgrund För att verksamheten i kommunen skall fungera och servicenivån till innevånarna skall kunna hållas hög krävs ett ständigt

Läs mer

Reglemente för revisionen

Reglemente för revisionen Reglemente för revisionen Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2015-11-23 Ansvarig för revidering: Kommunfullmäktige Ansvarig tjänsteman: Kommundirektör Diarienummer: KS 15-648 Regler 2 (6) Innehållsförteckning

Läs mer

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I TJÖRNS KOMMUN. Antaget av kommunfullmäktige , 127

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I TJÖRNS KOMMUN. Antaget av kommunfullmäktige , 127 REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I TJÖRNS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2006-11-09, 127 Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna, i bolagen, (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas

Läs mer

Attestreglemente för Härnösands kommun

Attestreglemente för Härnösands kommun Kommunstyrelseförvaltningen Attestreglemente Härnösands kommun Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Attestreglemente Kommunfullmäktige Dokumenttyp Reglemente 2016-09-26 Diarienummer KS16-409-003 Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Förbundsordningen i kommunalförbund och regionförbund ger de grundläggande förutsättningarna i det aktuella förbundet.

Förbundsordningen i kommunalförbund och regionförbund ger de grundläggande förutsättningarna i det aktuella förbundet. BRÄCKE KOMMUN 2007-08-28 1(5) Reglemente för Bräcke kommuns revisorer Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars

Läs mer