Marks kommun Granskning av intern kontroll i inköpsprocessen 2012 Appendix 1 (sidan 1)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Marks kommun Granskning av intern kontroll i inköpsprocessen 2012 Appendix 1 (sidan 1)"

Transkript

1 3.2 (Från Roller och ansvarsfördelning Roll-/Ansvarsfördelning Ansvars- och rollbeskrivningar bör finnas för väsentliga roller relaterat till leverantörsreskontrahanteringen. Detta för att säkerställa att det finns en ansvarig för väsentliga uppgifter och kontroller och för att minska risken för dubbelarbete. Det saknas roll och ansvarsbeskrivningar för systemförvaltare och inköpare/ beställare. rolloch ansvarsbeskrivningar upprättas för systemförvaltare och inköpare/beställare. Beskrivningen bör förtydliga ansvaret för respektive roll och i de fall det är tillämpligt omfatta samtliga väsentliga uppgifter samt kontrollmoment som respektive befattning ansvarar för. IT- och kommunikationsenheten arbetar med en översyn av systemförvaltarmodell. Projektet uppges vara avslutat och det finns diverse dokumentation men inget beslut om hur modellen ska se ut. Avvaktar deras fortsatta arbete. Det finns en skrivelse till koncerngruppen om e- beställningar, inklusive roll- och ansvarsbeskrivningar för inköpare. Denna var dock vid granskningstillfället ej antagen. 2 Se kolumn Status år a (Från Information/ riktlinjer/ policies Riktlinjer avseende intern kontroll I kommungemensamt reglemente för nämnderna i Marks kommun framgår att Granskningen har påvisat att nyckelpersoner (såsom systemägare, systemförvaltare, personal inom teknik- och servicenämnden kommunicerar riktlinjer avseende intern kontroll 2 Teknik- och serviceförvaltningen tar fram förslag på relevanta kontrollmoment Marks kommun Granskning av intern kontroll i inköpsprocessen 2012 Appendix 1 (sidan 1)

2 3.4b 3.4c (3.4b Information/ riktlinjer/ policies Information/ riktlinjer/ policies det är nämnden som har ansvar för den interna kontrollen inom verksamhetsområdet och har skyldighet att löpande följa upp det interna kontrollsystemet. Policy för upphandlingsoch inköpsverksamheten Policyn har till syfte att fastställa ett övergripande förhållningssätt avseende upphandlingsverksamheten så att anskaffning av varor, tjänster och byggentreprenader med rätt kvalitet till rätt kostnad kan ske. Riktlinjer avseende inköp För att säkerställa efterlevnad av LOU bör det finnas upphandlingsriktlinjer eller instruktioner som stöd för berörd personal. upphandlingsfunktionen och inköpare/beställare) inte informerats om riktlinjer och instruktioner avseende intern kontroll i leverantörsreskontrahanteringen. Policyn ska enligt nuvarande version revideras under år 2012 men detta hade vid granskningstillfället ännu inte gjorts. Policyn är skriven utifrån att det finns en person som på kommunledningskontoret som arbetar med inköp och upphandling men så är ej längre fallet. Det framgår inte i upphandlingsriktlinjerna och inte heller i befintlig ekonomihandbok hur inköpare ska gå tillväga då ett inköpsbehov uppstår. kring leverantörsreskontrahanteringen till nyckelpersoner inom berörd hantering. kommunen uppdaterar upphandlingspolicyn så att den avspeglar aktuell situation. kommunen tar fram tydliga riktlinjer/instruktioner för hur inköpare/beställare ska gå tillväga då ett inköpsbehov uppstår. Det bör framgå tydligt och vara kopplat till de olika beloppsgränserna i enlighet med LOU. avseende leverantörsreskontrahanteringen som kan infogas i förvaltningens internkontrollplan. Berörda parter informeras. Ny iakttagelse 3 Instämmer helt. Arbetet med centrala beställare har ej startats upp då det ej har varit prioriterat av koncernledning. Det finns en skrivelse till koncerngruppen om e- beställningar, inklusive roll- och ansvarsbeskrivningar för Policy beslutas och uppdateras av kommunstyrelsen/ kommunfullmäktige. 2 Se kolumn Status år Marks kommun Granskning av intern kontroll i inköpsprocessen 2012 Appendix 1 (sidan 2)

3 inköpare. Denna var vid granskningstillfället ej antagen. 3.4d Information/ riktlinjer/ policies Förteckning över gällande ram- och rabattavtal Förteckningen innehåller information om varu- /tjänsteområde, leverantör, respektive avtals giltighetstid och uppdateras av upphandlingsfunktionen när förändringar sker. Tanken är att alla som beställer ska känna till denna förteckning så att giltiga avtal och leverantörer nyttjas. I vissa fall finns en kommentar om att kontakt ska tas med exempelvis upphandlingsfunktionen för att få information om gällande rangordning. Under granskningen framkom att majoriteten av de anställda upplevs ha god kännedom om befintliga avtal. Dock kommuniceras inte alltid information om nya avtal i tillräcklig omfattning. Exempelvis framkom det att en verksamhet fortsatt göra inköp från en leverantör med gammalt avtal på grund av att det nya avtalet inte kommunicerats ut tillräckligt tydligt. Vidare framkom att avrop gjorts mot en leverantör som kommunen tidigare haft ramavtal med avseende tekniska konsulttjänster trots att avtalet löpt ut. kommunen säkerställer att samtliga medarbetare löpande erhåller information om nya ramavtal. Vidare rekommenderas kommunen att säkerställa att nya upphandlingar avseende varor/tjänster utförs i tid så att kommunen inte riskerar att stå utan giltig upphandling och att de anställda därav gör inköp på gamla avtal. Kommunen rekommenderas vidare att arbeta vidare med att förbättra möjligheterna till samordnad upphandling. Ny iakttagelse 2 Instämmer helt. Informationen på intranätet bör utvecklas. Införande av e- beställning är också ett sätt att tydliggöra gällande avtal. Nuvarande bemanning av upphandlingsfunktionen möjliggör inte att upphandlingar görs i önskvärd omfattning och i tid. Marks kommun Granskning av intern kontroll i inköpsprocessen 2012 Appendix 1 (sidan 3)

4 Detta på grund av att ny upphandling ej ännu genomförts. 3.4e 3.4f (3.4c Information/ riktlinjer/ policies Information/ riktlinjer/ policies Policy avseende affärsetik Policy eller dylikt som hanterar affärsetik etc. med avseende på inköp bör kommuniceras till kommunen anställda. Utbildning av inköpare Inköpare/beställare ska känna till kommunens riktlinjer avseende inköp och praktiskt kunna tillämpa dessa. Vid granskningen framkom även att flera anställda upplever att kommunen kan bli bättre på samordnad upphandling. Kommunen saknar idag policy gällande affärsetik. Inköpare/beställare i förvaltningarna har endast fått en kortfattad allmän informationsgenomgång kring handhavande i IoF. kommunen utreder behovet av att formulera en affärsetisk policy. Vidare bör kommunens anställda utbildas i frågor som rör området. inköpare/beställare i förvaltningarna får relevant utbildning för att kunna efterleva kommunens riktlinjer avseende inköp och för att kunna göra kostnadseffektiva inköp. Ny iakttagelse 4 Instämmer helt. Har ej prioriterats för kommunen totalt men har genomförts som pilotprojekt i liten skala inom teknik- och serviceförvaltningen där beställarna av städmaterial har utbildats i e-beställning. En lathund för elektroniska beställningar samt Aditros Policy beslutas och uppdateras av kommunstyrelsen/ kommunfullmäktige. 2 Planen för 2013 är att utvidga pilotprojektet till att omfatta elektronisk beställning av kontorsmaterial inom Teknik- och serviceförvaltningen. Marks kommun Granskning av intern kontroll i inköpsprocessen 2012 Appendix 1 (sidan 4)

5 utbildningsmaterial för beställningar finns i portalen. 4a (Från 4b Övervakande kontroller Övervakande kontroller Uppföljning/kontrollfunktion efterlevnad riktlinjer Kontroll av att kommunen efterlever policies och riktlinjer relaterade till inköp. Uppföljning av avtalstrohet Uppföljning av att inköp sker från leverantörer som kommunen har inköp med bör ske. Enligt upphandlingspolicyn är kommunstyrelsen ansvarig för att regelbundet följa upp beställningar/avrop avseende volymer samt följsamhet till lagar, interna styrdokument och uppsatta mål. Enligt uppgift från teknik- och serviceförvaltningen görs ingen uppföljning av efterlevnad enligt ovan. Det görs idag ingen samordnad uppföljning av avtalstrohet utan detta uppges vara respektive nämnds ansvar. Det är dock oklart om denna typ kommunstyrelsen implementerar rutiner för att säkerställa att efterlevnad av policys och riktlinjer relaterat till inköp. Vi rekommenderar kommunen att införa rutin för uppföljning av avtalstrohet inom kommunen. Se även 4a. Status oförändrad Ett förslag från Martin Svenhed och Lena Arvidsson är att kommunstyrelsen tar fram en process och kontrollmoment som alla förvaltningar får i uppdrag att implementera i sin egen internkontrollplan. Martin Svenhed ska ta upp frågan med kommunledningskontoret. 2 Se kolumn Status år Ny iakttagelse 2 Instämmer helt. Teknik- och serviceförvaltningen har förhoppningsvis möjlighet att Marks kommun Granskning av intern kontroll i inköpsprocessen 2012 Appendix 1 (sidan 5)

6 4c (4b Övervakande kontroller Vad gäller teknik- och serviceförvaltningen ingår i nämndens intern kontrollplan ingår ett kontrollmoment att följa upp att inköp sker från ramavtalsleverantörer. Uppföljning/kontrollfunktion riktighet fakturor Övervakande kontroll för att identifiera orimliga/oriktiga fakturor. av uppföljning utförs. Vad gäller teknik- och serviceförvaltningen hade vid granskningstillfället uppföljning av detta kontrollmoment i intern kontrollplanen ej skett. Det görs manuella avstämningskontroller av riktigheten av fakturainformation i samband med scanning och också i samband med attester i systemet. Beaktat den stora fakturavolymen finns det dock en risk att felaktigheter uppstår i samband med fakturatolkning. Vad gäller teknik- och serviceförvaltningen som har detta som ett kontrollmoment i nämndens intern kontrollplan rekommenderar vi att nämnden säkerställer att uppföljning sker åtminstone årligen. kommunen utvärderar möjligheten att införa en kvartalsvis/halvårsvis eller årsvis kontroll där samtliga fakturor analyseras och att sökning görs specifikt efter exempelvis fakturor med momsbelopp = 0. Uppdaterad rekommendation 2012 Sökning avseende oriktiga fakturor sker en gång per månad och dokumenteras i en logg. Dock dokumenteras endast om avvikelser hittats eller ej, inte vilken typ av avvikelse eller vilken En rutin för kontroll av oriktiga fakturor har tagits fram och implementerats. Sökning sker enligt följande: momsbelopp = 0, belopp över kr och under 20 kr, obetalda fakturor och fakturor med orimligt betaldatum. Sökning sker en gång per månad och dokumenteras i en logg med avseende på vem som utfört kontrollen och när. Dock dokumenteras endast om avvikelser hittats eller ej, inte vilken typ av avvikelse eller genomföra denna granskning under 2013 när tjänsten som controller åter är bemannad. 4 Har ändrat dokumentationen så att vi tydligare beskriver vilken åtgärd som har vidtagits. Vilken typ av avvikelse som man hittar vid kontrollen framgår av det formulär som används. Marks kommun Granskning av intern kontroll i inköpsprocessen 2012 Appendix 1 (sidan 6)

7 5 (Från 5.1a (Från Behörigheter Behörighetsrutin Behörighetsstruktur Behörighetsroller bör vara anpassade till personens ansvarsområden och säkerställa att inte oförenliga arbetsuppgifter tillåts. Beloppsgränser för attest Attestgränser i IoF läggs upp utifrån information på behörighetsblanketten. Attestgränser i IoF bör stämma överens med fastställd attestordning enligt nämndernas delegation. Det finns ingen tydlig beskrivning av vad de olika behörighetsrollerna ska innehålla och det finns ingen formaliserad utvärdering av oförenliga arbetsuppgifter. Det finns ingen kontroll som säkerställer att attestgränser i IoF stämmer överens med fastställd attestordning enligt nämndernas delegation. åtgärd som vidtagits varför vi rekommenderar kommunen att vidareutveckla dokumentationen av utförd kontroll. kommunen formaliserar en utvärdering av oförenliga arbetsuppgifter. Detta kan sen användas som underlag för behörighetsstrukturen. kommunen utvärderar möjligheten att införa en årlig uppföljning där respektive förvaltning får återkoppling om attestgränser enligt IoF och att detta underlag används för att säkerställa efterlevnad av delegationsordningen. Uppdaterad rekommendation 2012 vilken åtgärd som vidtagits varför iakttagelsen 2012 kvarstår delvis. Kopplat till rutinen finns även två lathundar för hur sökningen ska ske i systemen. Status oförändrad. En rutin för att uppföljning av attester och behörigheter har upprättats. Listor över vilka användare/ attestanter som finns upplagda i IoF tas ut och skickas till förvaltningschef och/eller förvaltningsekonom för kontroll. Uppföljningen genomfördes första gången januari 2 Se kolumn Status år Vi avser att påbörja arbetet med denna utvärdering under Har tagit fram en mall för hur uppföljningen ska dokumenteras. Denna mall kommer att användas från och med Marks kommun Granskning av intern kontroll i inköpsprocessen 2012 Appendix 1 (sidan 7)

8 kommunen fastställer hur den uppföljning av attester och behörigheter som implementerats 2012 ska dokumenteras. Dock är det inte fastställt hur denna kontroll ska dokumenteras varför iakttagelsen 2012 kvarstår delvis. 5.1b Behörighetsrutin Beloppsgränser för beställning Beställningsattester i IoF läggs upp utifrån information på behörighetsblanketten. (Idag endast applicerbart för beställare av städmaterial inom teknik- och serviceförvaltningen.) För beställare finns det en rad i behörighetsblanketten som ska fyllas i för hur mycket personen har behörighet att beställa för dock finns ingen tydlig separering mellan beställningsattest och beslutsattest och vilka belopp som gäller för vilken typ av attest. kommunen tydliggör skillnaden för belopp avseende beställningsattest och beslutsattest i beställningsblankett. Vi rekommenderar vidare att kommunen utvärderar möjligheten att inkludera uppföljning av attesträtter för beställning i den rutin Vidare har ett kontrollmoment för att göra stickprov på användare och attestbehörigheter har infogats i teknik- och servicenämndens internkontrollplan. Uppföljning kommer att ske från och med år Ny iakttagelse 2 Instämmer helt. Ny blankett tas fram. Beställningsattester kommer årligen att följas upp tillsammans med uppföljning av attestgränser IoF. Marks kommun Granskning av intern kontroll i inköpsprocessen 2012 Appendix 1 (sidan 8)

9 5.1c (5.1b 6a Behörighetsrutin Förändringar i leverantörsregistret Uppföljning av behörigheter Befintliga behörigheter ska stämma överens med aktuellt ansvar och aktuella anställningar. Registrering av ny leverantör/ändring av befintlig leverantör sker baserat på godkända Det finns ingen formaliserad rutin för att kontinuerligt gå igenom behörigheterna för att säkerställa att tilldelade behörigheter överensstämmer med aktuellt ansvar och aktuella anställningar. Upplägg av ny leverantör sker i samband med att faktura erhålls. Om möjligt är det att föredra för uppföljning av attestgränser i IoF som implementerats. Se vidare 5.1a. man inför en årlig genomgång av behörigheter för att säkerställa att de överensstämmer med befintliga anställningar och ansvar. Uppdaterad rekommendation 2012 kommunen fastställer hur den uppföljning av attester och behörigheter som implementerats 2012 ska dokumenteras. Vi rekommenderar vidare att kommunen utvärderar om något system utöver IoF bör inkluderas i kontrollen. kommunen formaliserar rutinen för upplägg och ändring av leverantör. Se 5.1a 2 Har tagit fram en mall för hur uppföljningen ska dokumenteras. Denna mall kommer att användas från och med Vad gäller utvärdering av annat system så görs det redan en återkommande genomgång av att användare är aktuella i RoR. Den genomgång ska börja dokumenteras på liknande sätt som uppföljningen av behörigheter i IoF. Ny iakttagelse 3 Instämmer delvis. En sådan rutin kanske kan införas på sikt. Marks kommun Granskning av intern kontroll i inköpsprocessen 2012 Appendix 1 (sidan 9)

10 underlag Upplägg av ny leverantör och ändring av befintlig leverantör bör ske baserat på godkända underlag. att upplägg av leverantör sker innan inköp sker och att upplägget är godkänt av behörig person innan upplägg sker. Upplägg/ändring bör utföras baserat på av behörig person godkänt underlag. Utbildning för inköpare och rutiner för inköp måste införas först. 6b (6 Förändringar i leverantörsregistret Registrering av ny leverantör Kontroller görs för att säkerställa att leverantörens uppgifter är korrekta innan registrering i leverantörsregistret. Före registrering av nya leverantörer görs det avstämning att momsnumret är giltigt och att plus-/bankgiro är kopplat till leverantören. Det finns inget som fastställer att kontrollerna är ett krav innan registrering kan göras i leverantörsregistret. Ej tillämpligt då iakttagelsen är åtgärdad. En rutin för registrering och ändring av leverantörsuppgifter har tagits fram. Rutinen innehåller även en instruktion för uppläggning av leverantörer i IoF. Iakttagelsen åtgärdad 2012, se dock 6a. 4 Ej tillämpligt då iakttagelsen är åtgärdad. 6.1 (Från Förändringar i leverantörsregistret loggning och uppföljning Loggning av ändringar i kritisk data Ändringar i kritisk data bör loggas för att kunna spåra vem som gjort ändringen, vilken ändring som gjorts och när. Loggen bör användas som underlag för uppföljning av ändringar är godkända och riktiga. IoF loggar vilka användare som loggar in och om en ändring görs. Det görs dock ingen loggning av vilka ändringar som görs. kommunen efterfrågar utökad loggningsfunktion i IoF. Loggen bör fånga samtliga ändringar i kritisk data och det ska gå att följa vem som gjort ändringen, vilken ändring som är gjord (gammalt och nytt värde) och när ändringen Ärendet har anmälts till Aditro i april Önskemål om loggningsfunktion har även tagits upp på vårens användarträff med Aditro Ärendet är dock ej ännu åtgärdat av systemleverantören. Det finns idag i systemet en 2 Se kolumn Status år En rutin för att följa upp kritiska data har påbörjats och ska bli färdig under Marks kommun Granskning av intern kontroll i inköpsprocessen 2012 Appendix 1 (sidan 10)

11 gjordes. Loggen bör sedan användas som underlag för uppföljning av att säkerställa att samtliga ändringar är godkända och riktiga. Uppföljningen bör utföras månadsvis eller kvartalsvis. möjlighet att följa ändringar via logg men det kan endast göras av Aditro och får då köpas som en konsultinsats. Ett arbete med att identifiera kritisk data har påbörjats Inköp enligt LOU, direktupphandling Krav avseende direktupphandlingar Kommungemensamma krav för direktupphandlingar bör tas fram. Förvaltningar och bolag kan ha olika rutiner för hur direktupphandling genomförs. När en direktupphandling ska göras så brukar ansvarig ta in offerter från flera leverantörer samt spara viss dokumentation. Upphandlarna är med och stöttar vid förfrågan. Viss information om direktupphandlingar finns på intranätet men är för närvarande inte uppdaterad och det finns inte heller några centrala riktlinjer kopplat till kommunen fastställer krav för hur direktupphandlingar ska genomföras. Kommunen kan exempelvis tydliggöra kriterier för när dokumentation ska ske (exempelvis beloppsgränser) samt inkludera dokumenterad riskbedömning och kriterier för val av leverantör (exempelvis miljökrav, pris, kvalitet). Kommunen bör även ha rutiner för att säkerställa Ny iakttagelse 4 Instämmer. Marks kommun Granskning av intern kontroll i inköpsprocessen 2012 Appendix 1 (sidan 11)

12 Inköp från leverantör med befintligt avtal Leverans Rimlighetsbedömning av priskatalog Rimlighetsbedömning av priser i priskatalogen i IoF bör ske. Kontroll av mottagen vara/tjänst mot följesedel I samband med leverans ska avstämning ske mot detta. Gällande avtal med datum är inlagt i IoF. Priskatalog kopplas mot avtal. Priskataloger kommer digitalt från leverantören, hamnar i CSS-loggen och läses in. Ny priskatalog ersätter gammal per automatik. Priskatalogerna innehåller alla priser, dvs. inte endast de som kommunen har avtal på. Det görs ingen kontroll av att priserna enligt priskatalogerna stämmer mot avtalat pris. Vid leverans ska leveransen stämmas av mot följesedel. Generellt sett gäller att fakturor att beloppet för direktupphandlingen understiger maxtillåten beloppsgräns. Dokumentationen bör utformas så att spårbarhet säkerställs till enskilda inköp och leverantörsfakturor. kommunen fastställer och implementerar rutin för rimlighetsbedömning av att pris enligt priskatalogen i IoF överensstämmer med avtalat pris. kommunen tydliggör för personalen att fakturor som inte är specificerade alltid Ny iakttagelse 2 Instämmer. En rimlighetsbedömning skulle eventuellt kunna genomföras via stickprovskontroll. Stickprovskontrollen kan läggas med som ett kontrollmoment i Teknik- och serviceförvaltningens internkontrollplan. 2 Instämmer delvis. Följesedel/kvitto skannas in och bifogas Marks kommun Granskning av intern kontroll i inköpsprocessen 2012 Appendix 1 (sidan 12)

13 9.1 (8.1 Manuella betalningar följesedel. Manuella betalningar Manuella betalningar omfattas inte av samma kontrollstruktur som övriga betalningsflöden varför detta bör begränsas i möjligaste mån. som inte är specificerade ska kompletteras med följesedel/kvitto. Om inte följesedel/kvitto medföljer fakturan skannas den in och bifogas i efterhand av beställaren. Följesedeln/kvittot kopieras för bevarande och sparas tillsammans med originalet på arbetsstället i 7 år. Det finns en rutin för hur detta ska hanteras i ekonomihandboken, dock framkom det under granskningen att rutinen inte alltid följs fullt ut. Från 1 januari 2012 till granskningstillfället (november hade det gjorts manuella utbetalningar motsvarande 88 MSEK. (2011 var summan för perioden januari september 73 MSEK.) Beaktat den stora volymen manuella ska kompletteras med följesedel/kvitto som ska bifogas fakturan efter utförd leveranskontroll för att möjliggöra avstämning mot denna i samband med godkännande av faktura. kommunen kartlägger befintliga betalningstyper som i dagsläget betalas ut manuellt för att utvärdera möjligheten att styra om vissa betalningstyper till andra befintliga betalningsrutiner med starkare kontrollfunktioner. En kartläggning av manuella betalningar har ej gjorts. Däremot har tillgången till registrering av manuella betalningar minskats avsevärt som ett led i att försöka minska omfattningen. Detta år är det cirka 16 personer som är behöriga att registrera manuella fakturan hos respektive verksamhet. Sparas på arbetsstället i 7 år. Rutinen för följesedlar framgår av ekonomihandboken. Den nya ekonomihandboken kommer inom kort att publiceras och göras känd för all personal. 4 Vi avser att göra en kartläggning av betalningsflödena för att se om de går att lyfta in i IoF. Tidplan för detta är första halvåret Marks kommun Granskning av intern kontroll i inköpsprocessen 2012 Appendix 1 (sidan 13)

14 betalningar finns det en möjlighet att det ingår utbetalningar som skulle kunna styras om till andra befintliga utbetalningsrutiner med starkare kontrollfunktion. betalningar, jämfört med förra året då det var uppskattningsvis 60 personer som var behöriga förra året. Manuella betalningar bokförda år 2012 uppgår till 88 MSEK. Marks kommun Granskning av intern kontroll i inköpsprocessen 2012 Appendix 1 (sidan 14)

Marks kommun - Granskning av intern kontroll i lönehanteringen

Marks kommun - Granskning av intern kontroll i lönehanteringen 3.2 Roller och ansvarsfördelning 3.4 Riktlinjer kring intern kontroll 4 Rimlighetsbedömning löneutbetalning Ansvarsfördelning Ansvars- och rollbeskrivningar bör finnas för väsentliga roller relaterat till

Läs mer

Marks kommun. Granskning av intern kontroll i leverantörsreskontrarutinen. 2011-10-12 Sara Wåhlin Emily Jönsson

Marks kommun. Granskning av intern kontroll i leverantörsreskontrarutinen. 2011-10-12 Sara Wåhlin Emily Jönsson Marks kommun Granskning av intern kontroll i leverantörsreskontrarutinen 2011-10-12 Sara Wåhlin Emily Jönsson Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 1.1 UPPDRAGSBESKRIVNING... 3 1.2 METOD OCH AVGRÄNSNING...

Läs mer

Granskning av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess

Granskning av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess Revisionsrapport Granskning av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess Marks kommun Andreas Crusell Erik Sellergren Augusti 2015 Innehållsförteckning 1. Introduktion... 1 1.1. Bakgrund och revisionsfråga...

Läs mer

Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn

Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn -1 - Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning och syfte s. 2 2. Upphandlingsprocessen s. 2-5 2.1 Tröskelvärden 2.2 Upphandlingar över tröskelvärdet 2.3 Upphandlingar

Läs mer

Attestreglemente för Härnösands kommun

Attestreglemente för Härnösands kommun Kommunstyrelseförvaltningen Attestreglemente Härnösands kommun Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Attestreglemente Kommunfullmäktige Dokumenttyp Reglemente 2016-09-26 Diarienummer KS16-409-003 Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet AB Kristianstadsbyggen Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 1 1.3 Metod och avgränsning 2 2 Iakttagelser

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet Yvonne Lundin Kristianstads Renhållnings AB, Kristianstads Biogas AB Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 2 1.3 Metod och

Läs mer

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013 Växjö Kommun Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2013 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 1.1 SYFTE OCH METOD... 2 2. ALLMÄNNA REVISIONSÅTGÄRDER...

Läs mer

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Direktupphandlingsgränsen är: Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) Högst 534 890 kronor, dvs. högst 28 procent av tröskelvärdet som är 1 910 323 kronor.

Läs mer

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Direktupphandling får användas om kontraktets värde uppgår till: Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) Högst 505 800 kronor, dvs. högst 28 procent

Läs mer

Granskning av Jönköpings kommuns rutin för skanning av leverantörsfakturor

Granskning av Jönköpings kommuns rutin för skanning av leverantörsfakturor Granskning av Jönköpings kommuns rutin för skanning av leverantörsfakturor Elisabet Håkansson Januari 2006 Innehållsförteckning 1. Inledning sidan 2 2. Syfte/metod sidan 2 3. Rutin elektronisk hantering

Läs mer

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Katrineholms kommun 2009-06-11 Oscar Hjelte 2009- - Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning 1 Bakgrund...1 1.1

Läs mer

Rapport intern kontroll 2016

Rapport intern kontroll 2016 Rapport Dnr: 2016/13 2017-01-27 Kommunstyrelsen Rapport intern kontroll 2016 Bakgrund och sammanfattning Enligt reglementet för internkontroll ska varje nämnd årligen anta en plan för granskning samt uppföljning

Läs mer

Svar på granskningsrapport om Nässjö kommun avtalsefterlevnad

Svar på granskningsrapport om Nässjö kommun avtalsefterlevnad 1 (5) Datum 2017-02-23 Diarienummer KS 2017-5 Handläggare Camilla Petersson Direkttelefon 0380-51 80 10 E-postadress Camilla.petersson@nassjo.se Kommunstyrelsen Svar på granskningsrapport om Nässjö kommun

Läs mer

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Revisionsrapport Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Nynäshamns kommun December 2010 Jonas Eriksson Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 1.1 Syfte och revisionsfråga... 1 1.2 Avgränsning

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun 11 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 7 Sammanfattning På uppdrag

Läs mer

Upphandlingspolicy. Antagen i Kommunfullmäktige

Upphandlingspolicy. Antagen i Kommunfullmäktige Upphandlingspolicy Antagen i Kommunfullmäktige 2011-02-09 Ekonomiavdelningen Datum Upphandlingsfunktionen 2010-12-20 Upphandlingspolicy för Vårgårda kommun Styrdokument Vid all upphandling skall, utöver

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Datum: 2013-12-20 Dnr: Sida: 1 (8) Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Dessa tillämpningsanvisningar avser att tydliggöra antagna riktlinjerna för upphandling och inköp, samt

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun 2 November 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 5 Sammanfattning

Läs mer

Inköps- och upphandlingsriktlinjer

Inköps- och upphandlingsriktlinjer Inköps- och upphandlingsriktlinjer Antagen av kommunstyrelsen/2016-11-08 2 (8) Innehållsförteckning 1 Riktlinjer för Inköp och upphandling... 3 1.1 Inköp och upphandlingar... 3 1.2 Behöriga beställare...

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern Fastställda av KS 144 2012-05-15 1(6) Sten-Inge Lilja sten-inge.lilja@bengtsfors.se till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern E-post Telefon Fax Hemsida Bengtsfors

Läs mer

Attestreglemente för Malung-Sälens kommun

Attestreglemente för Malung-Sälens kommun Attestreglemente för Malung-Sälens kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-09-23 73 Gäller från och med 2013-10-23 Innehåll Allmänt... 3 Ansvar... 3 Attest... 3 Kontroll av attest, behörighetsattest...

Läs mer

Sortera post - Centralt

Sortera post - Centralt Extern Centralt Vaktmästeri Förvaltning Sortera post - Centralt Skicka fakturor via internpost (Lev. Skickat fel) Osorterad post Tömma postboxen (samtliga lev.fakt hänvisas till boxen) Utsorterad post

Läs mer

Riktlinjer för inköp och upphandling inom Värmdö kommun

Riktlinjer för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Riktlinjer för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Detta dokument beskriver hur professionella inköp och upphandlingar ska göras, vilka generella riktlinjer som finns och hur ansvarsfördelningen ser

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer upphandling och inköp Dnr Ks 11/159 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av Kommunstyrelsen 2015-10-06, 149 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

Löpande granskning av rutin för upphandling

Löpande granskning av rutin för upphandling Revisionsrapport Länsstyrelsen i Uppsala län Hamnesplanaden 3 751 86 Uppsala Datum Dnr 2008-03-19 32-2007-0588 Löpande granskning av rutin för upphandling Som ett led i den årliga revisionen av Länsstyrelsen

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING

FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING Attestreglemente Omfattning 1 Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt

Läs mer

Attestinstruktion - anvisningar för kontroll, attest och utbetalning av pengar

Attestinstruktion - anvisningar för kontroll, attest och utbetalning av pengar Bilaga Tjänsteutlåtande Sida 3 (8) kontroll, attest och utbetalning av Dessa anvisningar ersätter kommunstyrelsens tidigare attestinstruktion. Anvisningar för följer stadens Regler för ekonomisk förvaltning

Läs mer

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Revisionsrapport Attestrutiner Östhammars kommun Datum: 080918 Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Sammanfattning Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har fått i uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19

ATTESTREGLEMENTE 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19 ATTESTREGLEMENTE 1 Bakgrund och syfte Attestreglementet ingår som en del i kommunens internkontroll. Internkontrollens huvudsakliga syfte är att förbättra effektiviteten

Läs mer

1 (5) Attestreglemente. Regler för kontroll av verifikationer. Antagen av Kommunfullmäktige

1 (5) Attestreglemente. Regler för kontroll av verifikationer. Antagen av Kommunfullmäktige 1 (5) Attestreglemente Regler för kontroll av verifikationer Antagen av Kommunfullmäktige 2011-01-10. 2 (5) Ordlista Attest: Attestant: Ekonomisk transaktion Intern kontroll: Kommunalt koncernföretag Intyg

Läs mer

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse 8 april 2014 KS-2014/476.912 1 (7) HANDLÄGGARE Mikael Blomberg 08-535 302 98 mikael.blomberg@huddinge.se Kommunstyrelsen Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor

Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor Dnr: Rev 33-2012 Genomförd av: Revisionsenheten Thomas Vilhelmsson Vilhelm Rundquist Behandlad av Revisorskollegiet den 19 februari 2014 1 Innehåll 1 Sammanfattning...

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet Yvonne Lundin C 4 Energi AB och C 4 Elnät AB Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 2 1.3 Metod och avgränsning 2 2 Iakttagelser

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer upphandling och inköp Dnr Ks 11/159 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av kommunstyrelsen 2011-06-07 110 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN

ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1(5) ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1 Omfattning För att upprätthålla en god intern kontroll krävs bl.a. ändamålsenliga regelverk och rutiner för kontroll av verifikationer. Kontroller i enlighet med

Läs mer

Granskning av inköpsrutinen och köptrohet

Granskning av inköpsrutinen och köptrohet www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar Carl-Magnus Stensson Granskning av inköpsrutinen och köptrohet Mönsterås kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Intern kontroll i kommunens elektroniska fakturahantering

Intern kontroll i kommunens elektroniska fakturahantering Intern kontroll i kommunens elektroniska fakturahantering Vänersborgs kommun Revisionsrapport November 2010 Kerstin Rosendahl Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Bakgrund... 3 Revisionsfråga...

Läs mer

ABCD. Intern kontroll avseende inköp Revisionsrapport. Arvika kommun. KPMG 2011-11-15 Antal sidor: 12

ABCD. Intern kontroll avseende inköp Revisionsrapport. Arvika kommun. KPMG 2011-11-15 Antal sidor: 12 ABCD Arvika kommun Intern kontroll avseende inköp Revisionsrapport KPMG 2011-11-15 Antal sidor: 12 ABCD Arvika kommun Intern kontroll avseende inköp 2011-11-15 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund

Läs mer

Uppföljning av upphandlingsgranskning från 2011

Uppföljning av upphandlingsgranskning från 2011 Revisionsrapport 10/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Uppföljning av upphandlingsgranskning från 2011 Upplands Väsby kommun Innehåll 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Syfte...2 1.3 Metod...2

Läs mer

Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun

Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-28 93 Gäller från och med 2013-11-26 Reviderad 2014-11-03 av upphandlingsenheten Innehåll Syfte...3 Regler...3

Läs mer

Upphandling och inköp

Upphandling och inköp www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor December 2014 Upphandling och inköp Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2.

Läs mer

Södertälje kommun. Granskning av upphandling och hantering av avtal inom social- och omsorgskontoret och samhällsbyggnadskontoret

Södertälje kommun. Granskning av upphandling och hantering av avtal inom social- och omsorgskontoret och samhällsbyggnadskontoret Revisionsrapport 5/2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2014 Södertälje kommun Granskning av upphandling och hantering av avtal inom social- och omsorgskontoret och samhällsbyggnadskontoret Innehåll

Läs mer

Riktlinjen trädde i kraft den 1 januari 1997 enligt beslut i kommunfullmäktige den 19 december 1996, 161.

Riktlinjen trädde i kraft den 1 januari 1997 enligt beslut i kommunfullmäktige den 19 december 1996, 161. Riktlinje 2014-01-27 Attestreglemente för Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS 2013/0267-8 Riktlinjen trädde i kraft den 1 januari 1997 enligt beslut i kommunfullmäktige den 19 december 1996,

Läs mer

Attestreglemente för Region Skåne

Attestreglemente för Region Skåne Attestreglemente för Region Skåne 1 Syfte Detta attestreglemente syftar till att vidmakthålla en hög säkerhetsnivå och god ekonomisk hushållning vad avser hanteringen av Region Skånes resurser. Regionens

Läs mer

Till: Uddevalla kommun Kommunstyrelsen. 451 81 Uddevalla

Till: Uddevalla kommun Kommunstyrelsen. 451 81 Uddevalla Revisorerna Till: Uddevalla kommun Kommunstyrelsen 451 81 Uddevalla Löpande granskning 2012 Inom ramen för årets redovisningsrevision har Ernst & Young på uppdrag av kommunrevisionen genomfört en granskning

Läs mer

Policy för inköp och upphandling

Policy för inköp och upphandling Policy för inköp och upphandling Policy för inköp och upphandling Dnr KS 2014-555 Typ av dokument: Policy Handläggare: Upphandlare, Elin Johansson Antagen av: Kommunfullmäktige Revisionshistorik: Ersätter

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer för upphandling och inköp Dnr ks 09/127 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av kommunstyrelsen 2010-02-02, 14 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

Granskning av leverantörsreskontran

Granskning av leverantörsreskontran www.pwc.se Revisionsrapport Linda Yacoub Granskning av leverantörsreskontran Botkyrka kommun 2013-12-04 Linda Yacoub Projektledare Janne Nilsson Uppdragsledare Botkyrka kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Göteborg Energi AB. Självdeklaration 2012 Verifiering av inköpsprocessen Utförd av Deloitte. 18 december 2012

Göteborg Energi AB. Självdeklaration 2012 Verifiering av inköpsprocessen Utförd av Deloitte. 18 december 2012 Göteborg Energi AB Självdeklaration 2012 Verifiering av inköpsprocessen Utförd av Deloitte 18 december 2012 1 Sammanfattning Med start hösten 2010 har Deloitte, Ernst & Young och PwC på uppdrag av Göteborgs

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksam heten Kristianstads kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksam heten Kristianstads kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksam heten Kristianstads kommun Fredrik Andrén Oktober 2012 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 3 2. Inledning 5 2.1. Bakgrund 5 2.2. Syfte 5 2.3. Metod

Läs mer

Attestreglemente för Uppsala kommuns nämnder

Attestreglemente för Uppsala kommuns nämnder Attestreglemente för Uppsala kommuns nämnder Ett organiserande dokument som kommunfullmäktige fattade beslut om 2016-10-03 Attestreglemente Kommunfullmäktige 2016-10-03 1 (4) 1 Reglementets omfattning

Läs mer

Plan för intern kontroll 2015

Plan för intern kontroll 2015 2 STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare B Rinander Datum 2015-03-25 Diarienummer GSN-2015-0516 Gatu- och samhällsmiljönämnden Plan för intern kontroll 2015 Förslag till beslut Gatu- och samhällsmiljönämnden

Läs mer

Inköps- och upphandlingspolicy

Inköps- och upphandlingspolicy STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Inköps- och upphandlingspolicy Antaget av Kommunfullmäktige 2008-10-30, 111 Sidan 1 av 3 Inköps- och upphandlingspolicy för kommunerna Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad

Läs mer

2012-12-04. Komrnunstyrelseri Nämnder och styrelser

2012-12-04. Komrnunstyrelseri Nämnder och styrelser Uppsala "KOMMUN Kommunrevisionen 2012-12-04 BUK aj>t4~cu~23 UPPSALA KOMMUN Komrnunstyrelseri Nämnder och styrelser U Dnr:, I R : IDDI Angående intern kontroll i redovisningsprocessen PwC har på uppdrag

Läs mer

Botkyrka kommun. Ernst & Young AB Granskningsrapport 2014-01-10

Botkyrka kommun. Ernst & Young AB Granskningsrapport 2014-01-10 Botkyrka kommun Granskning av processer runt misstänkta oegentligheter inom Samhällsbyggnadsförvaltningen Ernst & Young AB Granskningsrapport 2014-01-10 Innehållsförteckning 1 Uppdraget... 2 1.1 Granskningens

Läs mer

Redovisning av intern kontroll 2014 för miljö- och hälsoskyddsnämnden

Redovisning av intern kontroll 2014 för miljö- och hälsoskyddsnämnden 1 (1) MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Datum Diarienummer 2014-11-28 2013-005797- AD Till miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 10 december 2014 Redovisning av intern kontroll 2014 för miljö- och

Läs mer

Attestreglemente för Tierps kommun

Attestreglemente för Tierps kommun Attestreglemente för Tierps kommun Dokumenttyp Regler/reglemente Gäller för Kommunstyrelsens verksamheter Fastställd av Kommunstyrelsen 115/2016 Dokumentansvarig Conny Rönnholm Diarienummer 2016:677 Gäller

Läs mer

Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor

Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor Revisionsrapport* Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor Februari 2007 Robert Heed Josefin Loqvist Göran Persson-Lingman *connectedthinking INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Tillämpningsanvisning

Tillämpningsanvisning Tillämpningsanvisning Varbergs Kommuns attestreglemente Antagen av kommunstyrelsen 2014-10-28 215 Ägare, Kommunstyrelsen Förvaltarskap, Ekonomidirektör TILLÄMPNINGSANVISNING TILL ATTESTREGLEMENTE 1 Omfattning

Läs mer

Uppföljning av intern kontrollplan 2012

Uppföljning av intern kontrollplan 2012 1(4) Förvaltningsnamn Ekonomiavdelningen Jonatan Buhr Juris Landstingsstyrelsen Uppföljning av intern kontrollplan 2012 Bakgrund Den interna kontrollens syfte är att genom uppföljningssystem kontrollera

Läs mer

Riktlinjer för direktupphandling

Riktlinjer för direktupphandling Riktlinjer för direktupphandling för Ystads kommun med helägda bolag Inklusive blankett för dokumentation av direktupphandlingar Tillämpningsanvisningar till inköps- och upphandlingspolicyn antagen i Kommunfullmäktige

Läs mer

Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter

Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter 1 Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Statens Servicecenter granskat den interna styrning och kontroll i myndighetens

Läs mer

Att betalning sker vid rätt tidpunkt. Att transaktionen är rätt konterad

Att betalning sker vid rätt tidpunkt. Att transaktionen är rätt konterad HAPARANDA STAD 01-05-02 ATTESTREGLEMENTE Omfattning 1 Detta reglemente gäller för Haparanda stads samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som staden

Läs mer

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Värmdö kommuns inköps- och upphandlingspolicy gäller för alla typer av inköp och upphandlingar som görs inom kommunen eller kommunens bolag. 1 Syfte

Läs mer

POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING

POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING Antagen av kommunfullmäktige 2011-04-14 32 Senast reviderad av kommunfullmäktige 2016-06-02 61 Dnr: KA 2016/302 Ekonomiavdelningen Jörgen Karlsson, Ekonomichef ALLMÄNT

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr R 22 1 (8) REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Fastställt av kommunfullmäktige 2007-06-04, 56 Syfte reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att styrelser och

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Antagen av kommunstyrelsen 2014-03-31, 52 1 2014-01-27 Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Riktlinjer till samtliga kommunens

Läs mer

Riktlinjer för upphandling

Riktlinjer för upphandling Riktlinjer för upphandling KS 2011-156 Antagna av kommunfullmäktige den 22 november 2011 166. Riktlinjer för upphandling gäller kommunens samtliga nämnder och verksamheter och kommunens bolag. Riktlinjerna

Läs mer

Revisionsrapport Bokslutsprocessen

Revisionsrapport Bokslutsprocessen www.pwc.se Revisionsrapport Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Bokslutsprocessen Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Revisionsrapport Granskning upphandling

Revisionsrapport Granskning upphandling s revisorer Kmunstyrelsen För känned: Kmunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genfört en granskning av rutinerna för upphandling. Revisionen hemställer att kmunstyrelsen lämnar

Läs mer

Kort om Skogsstyrelsen

Kort om Skogsstyrelsen SKOGSSTYRELSEN 5 Kort om Skogsstyrelsen Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog och som arbetar på medborgarnas uppdrag för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt

Läs mer

Policy och riktlinjer för upphandling Antagen av kommunfullmäktige 2005-mm-dd Ersätter upphandlingspolicy antagen 2003-09-22

Policy och riktlinjer för upphandling Antagen av kommunfullmäktige 2005-mm-dd Ersätter upphandlingspolicy antagen 2003-09-22 Policy och riktlinjer för upphandling Antagen av kommunfullmäktige 2005-mm-dd Ersätter upphandlingspolicy antagen 2003-09-22 Upphandlingspolicy Vallentuna 2005.doc 1/6 Policy Vallentuna kommuns och kommunala

Läs mer

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1(8) TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1 Omfattning Med ekonomiska händelser avses alla förändringar i storleken och sammansättningen av förmögenheten som beror på ekonomiska

Läs mer

Lokala anvisningar för inköp och upphandling

Lokala anvisningar för inköp och upphandling Ärende 17, beslut 2016-11-24 Lokala anvisningar för inköp och upphandling Förslag på ökad beloppsgräns för dokumentation, enligt handling på bordet. Styrelsen föreslås besluta: Att i enlighet med ovanstående

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

Reglemente för internkontroll

Reglemente för internkontroll Kommunstyrelseförvaltningen REGLEMENTE Reglemente för internkontroll "Dubbelklicka - Infoga bild 6x6 cm" Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Reglemente för internkontroll

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

Intern kontroll avseende fakturahantering

Intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport* Intern kontroll avseende fakturahantering Eskilstuna kommun Mars 2008 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund och syfte...3 1.2

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholm Energi AB. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholm Energi AB. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Revisionsrapport Granskning av inköpsrutinen och köptrohet mot leverantörer Borgholm Energi AB Malin Kronmar Caroline Liljebjörn 7 februari 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Attestreglemente för Orsa kommun

Attestreglemente för Orsa kommun Orsa kommun 2007-01-01 1(6) för Orsa kommun 1 Omfattning Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagt

Läs mer

Riktlinjer för direktupphandling. Godkänd av kommunfullmäktige den 24 februari 2016, 44

Riktlinjer för direktupphandling. Godkänd av kommunfullmäktige den 24 februari 2016, 44 Riktlinjer för direktupphandling Godkänd av kommunfullmäktige den 24 februari 2016, 44 Riktlinjer för direktupphandling för Alingsås kommun dess bolag och förbund Den 1 juli 2014 trädde nya regler i kraft

Läs mer

Internkontrollplan Tekniska nämnden - Gatukontoret

Internkontrollplan Tekniska nämnden - Gatukontoret Internkontrollplan 2016 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Ansvar... 4 3 Arbetsgång vid internkontroll-granskning... 5 4 Förvaltningschefens rapportering... 6 5 Åtgärder... 7 5.1 Stora oförutseeda

Läs mer

Intern kontroll avseende de anställdas bisysslor

Intern kontroll avseende de anställdas bisysslor Intern kontroll avseende de anställdas bisysslor Vänersborgs kommun Revisionsrapport Datum 2011-03-07 Henrik Bergh Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Uppdrag och genomförande... 3 Sammanfattande

Läs mer

Katrineholms kommuns författningssamling

Katrineholms kommuns författningssamling Kommunstyrelsens handling nr 38/2008 Katrineholms kommuns författningssamling Reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner Antaget av kommunfullmäktige 1992-02-24, 86 Reviderat av kommunfullmäktige

Läs mer

Föreliggande dokument är antaget av kommunfullmäktige 2009-12-15 102. Dokumentet är fastställt på nytt av kommunfullmäktige 2011-05-24, 63.

Föreliggande dokument är antaget av kommunfullmäktige 2009-12-15 102. Dokumentet är fastställt på nytt av kommunfullmäktige 2011-05-24, 63. Föreliggande dokument är antaget av kommunfullmäktige 2009-12-15 102. Dokumentet är fastställt på nytt av kommunfullmäktige 2011-05-24, 63. Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras,

Läs mer

Granskning av landstingets regler och rutiner för attestering av leverantörsfakturor och löner

Granskning av landstingets regler och rutiner för attestering av leverantörsfakturor och löner Granskning av landstingets regler och rutiner för attestering av leverantörsfakturor och löner Rapport nr 8/2013 Oktober 2013 Jonas Hansson, Revisor, revisionskontoret Innehåll 1. Sammanfattande analys...

Läs mer

Avesta kommun. Intern kontroll Uppföljning av revisionsgranskning

Avesta kommun. Intern kontroll Uppföljning av revisionsgranskning Uppföljning av revisionsgranskning Offentlig sektor KPMG AB 2012-10-02 Antal sidor: 6 Antal bilagor: X Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 2 4. Avgränsning 2 5. Ansvarig styrelse 2 6. Metod

Läs mer

Upphandling i kommunala bolag

Upphandling i kommunala bolag Revisionsrapport Upphandling i kommunala bolag Halmstads kommun Januari 2009 Bo Thörn Innehållsförteckning INLEDNING 1 UPPDRAG 1 GENOMFÖRANDE 1 RESULTAT 1 KOMMUNENS RIKTLINJER 1 HALMSTADS FASTIGHETS AB

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner STYRDOKUMENT RIKTLINJE 2017-11-07 DNR: 2007-000183 Antagen av KS den 15 maj 2007 133 Gäller tillsvidare Tillämpningsanvisningar till reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner Inledning...

Läs mer

Granskning av upphandlingsförfarandet. inom utvalda nämnder och förvaltningar

Granskning av upphandlingsförfarandet. inom utvalda nämnder och förvaltningar Revisionsrapport Granskning av upphandlingsförfarandet inom utvalda nämnder och förvaltningar Svalövs Kommun Fredrik Andrén Januari 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1.

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av avtalshantering

Revisionsrapport. Granskning av avtalshantering Revisionsrapport Granskning av avtalshantering Gabriella Fredriksson Revisionskonsult Granskning av avtalshantering i Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund och syfte...

Läs mer

Granskning av rutiner för arvoden och ersättningar till förtroendevalda

Granskning av rutiner för arvoden och ersättningar till förtroendevalda Rapportsammandrag Stadsrevisionen 13 september 2016 Granskning av rutiner för arvoden och ersättningar till förtroendevalda Bakgrund Enligt kommunallagen har förtroendevalda rätt till skälig ersättning

Läs mer

Blekingesjukhuset. Internkontroll. Marie Edvardsson 2014-11-18

Blekingesjukhuset. Internkontroll. Marie Edvardsson 2014-11-18 Blekingesjukhuset Internkontroll 2014 Marie Edvardsson 2014-11-18 Rapport uppföljning av 2014 års interna kontrollplaner Utanordning av lön. Kontrollmoment att rätt person belastar rätt ansvar och period.

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till attestreglemente

Tillämpningsanvisningar till attestreglemente Sida 1/8 Tillämpningsanvisningar till attestreglemente Ansvar Kommunfullmäktige har det övergripande ansvaret för kommunen och fastställer attestreglementet. Kommunstyrelsens förvaltning ekonomichefen

Läs mer

Policy för inköp och upphandling 8 KS

Policy för inköp och upphandling 8 KS Policy för inköp och upphandling 8 KS 2016.478 3 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-02-02 6 Inköp- och upphandlingspolicy (KS 2016.478) Beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Inköps- och upphandlingspolicy för Sollentuna kommun Fastställd av fullmäktige 2011-04-13, 51 Reviderad av fullmäktige 2016-09-15, 103/2016, Dnr 2016/0075.KS.1. Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsprocess efter antagande av ny upphandlingspolicy Trelleborgs kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsprocess efter antagande av ny upphandlingspolicy Trelleborgs kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlingsprocess efter antagande av ny upphandlingspolicy Trelleborgs kommun Fredrik Andrén November 2012 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 3 2. Inledning 4 2.1.

Läs mer

Reglemente för attest

Reglemente för attest Reglemente för attest Antagen av kommunfullmäktige, 2006-10-30, 67 Sidan 1 Attestreglemente för Vara kommun 1 Tillämpningsområde Reglementet omfattar kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive

Läs mer