Marks kommun. Granskning av intern kontroll i leverantörsreskontrarutinen Sara Wåhlin Emily Jönsson

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Marks kommun. Granskning av intern kontroll i leverantörsreskontrarutinen. 2011-10-12 Sara Wåhlin Emily Jönsson"

Transkript

1 Marks kommun Granskning av intern kontroll i leverantörsreskontrarutinen Sara Wåhlin Emily Jönsson

2 Innehållsförteckning 1 INLEDNING UPPDRAGSBESKRIVNING METOD OCH AVGRÄNSNING SLUTSATSER ÖVERSIKTLIG INFORMATION OMFATTNING ROLLER OCH ANSVARSFÖRDELNING BERÖRDA SYSTEM INFORMATION/RIKTLINJER/POLICIES ÖVERVAKANDE KONTROLLER BEHÖRIGHETER BEHÖRIGHETSRUTIN LÖSENORD OCH SÄKERHET FÖRÄNDRINGAR I LEVERANTÖRSREGISTRET LOGGNING OCH UPPFÖLJNING HANTERING AV LEVERANTÖRSFAKTURA SCANNADE FAKTUROR E-FAKTUROR EDI KONTERING ATTESTREGLER PARKERING/MAKULERING BETALNINGSRUTINER MANUELLA BETALNINGAR UPPDATERING AV HUVUDBOK MÅNATLIGA KONTROLLER

3 1 Inledning 1.1 Uppdragsbeskrivning Som ett led i arbetet med att säkerställa att en god intern kontroll upprätthålls i verksamheten har PwC av de förtroendevalda revisorerna i Marks Kommun fått i uppdrag att kartlägga rutiner och kontroller avseende leverantörsreskontrarutinen inom kommunen. Granskningen syftar till att säkerställa att inkommande leverantörsfakturor är godkända och uppdaterar huvudboken fullständigt och riktigt. Övergripande revisionsfråga: Finns det kontroller på plats som säkerställer att endast godkända leverantörsfakturor bokförs och betalas? Finns det kontroller på plats för att säkerställa att leverantörsfakturor uppdaterar redovisningen fullständigt och riktigt? Nedan beskrivs leverantörsreskontrarutinerna översiktligt, eventuell avsaknad av kontroller eller där vi identifierat brister i kontrolldesignen i befintliga kontroller tydliggörs genom observationer med förslag till förbättringar. Noterade brister beskrivs i detalj i bifogat appendix. Denna genomgång används med fördel som underlag för vidare arbete med att stärka den interna kontrollen. 1.2 Metod och avgränsning Granskningen har i första hand genomförts via intervjuer med berörda personer på den centrala ekonomifunktionen samt översiktlig granskning av relaterade dokument. Kartläggningen skapar förutsättningar för att effektivt verifiera att identifierade nyckelkontroller utförs och därmed öka informationens tillförlitlighet vid bedömning av kommunens räkenskaper. Stickprovsmässig verifiering att identifierade kontroller utförs som beskrivits ingår ej i detta uppdrag. Processkartläggningen är huvudsakligen baserad på intervjuer med nedanstående personer: Karl Lundgren förvaltningschef (telefonintervju) Lena Arvidsson sektorchef teknik- och serviceförvaltningen. Monica Johansson systemadministratör, ekonomi- och systemhandläggare (redovisning och reskontra) Lisbeth Jonasson ekonomi- och systemhandläggare (Inköp och Faktura), systemadministratör Annette Hagman verksamhetsutvecklare, projektledare för e-fakturahantering Martin Svenhed redovisningschef Birgitta Swedblom fakturahantering Granskningen genomförs hos centrala ekonomifunktionen och omfattar följande huvudmoment: Övervakande kontroller för att rimlighetsbedöma inköpsvolymer Godkännande/attest Registervård av fasta data (leverantörsuppgifter, konteringsregler) Översiktlig kartläggning av rutinen för behörighetsadministration (behörighetskontroller) Utbetalning 3

4 2 Slutsatser Iakttagelser med dess risker för respektive område redovisas under nedanstående avsnitt och är klassificerade enligt en fyrgradig skala. Prioritet Beskrivning Rekommendation 1 Mycket allvarlig och uppenbar brist som Åtgärder bör vidtas omedelbart. kan få allvarliga konsekvenser för verksamheten. 2 Allvarlig brist som på sikt eller i Åtgärder bör planeras omedelbart. kombination med andra brister skulle kunna få konsekvenser för verksamheten. 3 Problem som inte är förenligt med god Åtgärder bör planeras. praxis. 4 Mindre problem eller område där utrymme finns för förbättring. Åtgärder bör beaktas. Vår utgångspunkt är att det är i kommunens intresse att ha en tydlighet kring de rutiner och kontroller som säkerställer en fullständig och riktig redovisning av leverantörsreskontrahantering. I tillägg till detta en i övrig lämplig nivå på den interna kontrollen samt effektiva rutiner. Vår bedömning är att Marks Kommun har fungerande rutiner med väl inarbetad personal. Kontroller utförs i stor utsträckning och det finns en stark kontrollfunktion i den attestfunktion som implementerad i Inköp och Faktura. Kommunen behöver dock arbeta med att formalisera riktlinjer relaterat till inköp och intern kontroll och även formalisera de kontroller som görs idag för att kunna skapa bättre förutsättningar för att uppnå en god intern kontroll. Identifierade brister redovisas enligt nedan, för mer detaljerad beskrivning se Appendix 1. Ref. Område Identifierad brist Prioritet 3.2 Roller och ansvarsfördelning Roll-/Ansvarsfördelning 2 3.4a Information/Riktlinjer/Policies Riktlinjer avseende intern kontroll 2 3.4b Information/Riktlinjer/Policies Riktlinjer avseende inköp 2 3.4c Information/Riktlinjer/Policies Utbildning av inköpare 2 4a Övervakande kontroller Uppföljning/kontrollfunktion efterlevnad riktlinjer 2 4b Övervakande kontroller Uppföljning/kontrollfunktion riktighet fakturor 4 5 Behörigheter Behörighetsstruktur 2 5.1a Behörighetsrutin Beloppsgränser för attest 2 5.1b Behörighetsrutin Behörighetsrutin 2 6 Förändringar i Registrering av ny leverantör 4 leverantörsregistret 6.1 Förändringar i Loggning av ändringar i kritisk data 2 leverantörsregistret 8.1 Manuella betalningar Manuella betalningar 4 4

5 3 Översiktlig information 3.1 Omfattning Marks kommun hanterar årligen ca fakturor till ett värde av ca 890 miljoner SEK. Det förekommer ca 60 % fakturor som inkommer på papper och scannas in och ca 40 % är e-fakturor. Kommunen arbetar med att öka mängden e-fakturor och bland annat finns krav på nya leverantörer att skicka e-fakturor. Kommunen erbjuder leverantörer att skapa e-fakturor gratis via kommunens portal på nätet. 3.2 Roller och ansvarsfördelning Systemägare Enligt kommunens IT-policy ska kommunstyrelsen utse systemägare för kommungemensamma system, vilket rimligtvis bör omfatta ekonomisystemet. Inköp och faktura och Redovisning-reskontra är delar av ekonomisystemet. Systemförvaltare Enligt kommunens IT-policy ska systemägare utse systemförvaltare. Det finns två personer som i praktiken arbetar som systemförvaltare för berörda system. Arbetsuppgifterna består av bland annat programuppdateringar och behörighetsadministration. Det finns inte formaliserat vilket ansvar som ingår i systemförvaltarrollen. Upphandlingsfunktionen är ett stöd för samtliga förvaltningar i samband med upphandlingar och ligger organisatoriskt under Teknik- och Serviceförvaltningen. Inköpare/beställare Beställningar/inköp görs på respektive förvaltning. Det är inte formaliserat vem som får göra beställningar/inköp och vad som ingår i rollen. Mottagningsattestant person som kontrollerar att erhållen faktura stämmer överens med levererad tjänst/vara. Beslutsattestant person som kontrollerar fakturan mot underlag/beställning/beslut och villkor. Det finns förtydligat i ekonomihandboken vad detta i detalj innebär. Det saknas dokumenterade rollbeskrivningar och ansvarsfördelningar för vissa av rollerna ovan. (Se kontroll 3.2 Roll-/Ansvarsfördelning). 3.3 Berörda system Inköp & faktura (IoF) - inköp och fakturahanteringssystem, hanterar både e-fakturor och scannade, här sker kontering, mottagningsattest, beslutsattest, innehåller ett leverantörsregister som är styrande och uppdaterar leverantörsregistret i RoR. Redovisning och Reskontra (RoR) huvudbok och leverantörsreskontra, leverantörsregister (som uppdateras från Inköp & faktura) CSS Behörighetssystem - används för behörighetsstyrning och är en modul i Inköp och faktura. Här läggs användare upp med olika behörighetsroller. Gemensam systemleverantör för ovan system är Aditro. 3.4 Information/Riktlinjer/Policies Ekonomi har veckovisa verksamhetsmöten med information, uppföljning och avstämning av arbetet på ekonomiavdelningen. 5

6 I kommungemensamt reglemente för nämnderna i Marks Kommun (gäller from ) framgår att det är nämnden som har ansvar för den interna kontrollen inom verksamhetsområdet och har skyldighet att löpande följa upp det interna kontrollsystemet. Under granskningen framkom dock att Teknik- och Servicenämnden inte efterfrågat information eller gett instruktioner om hur arbete med intern kontroll avseende leverantörsreskontrahanteringen ska bedrivas. (Se kontroll 3.4a Riktlinjer avseende Intern kontroll). På kommunens intranät har all personal tillgång till: Utbildningsmaterial ex. Ta hand om din elektroniska faktura. Ekonomihandbok som bland annat beskriver hur man konterar, vad man bör tänka på osv. samt riktlinjer för betalningsvillkor. Denna handbok uppdateras årligen. Referensmall används som visitkort. De anställda som hanterar inköp har möjlighet att lämna ett personligt referenskort till leverantören med information om ex. fakturaadress och referensnummer, så att fakturan läggs till rätt avdelning och berörd person. Upphandlingspolicy Upphandlingsriktlinjer det framgår inte hur inköpare i förvaltningen ska gå tillväga då ett inköpsbehov uppstår eller vilka krav som finns på dokumentation när behovet är över/under tröskelvärden eller vad som gäller vid direktupphandling. (Se kontroll 3.4b Riktlinjer avseende inköp). Idag sker beställningar via , per telefon eller muntligt. Berörd personal har fått en kortfattad allmän informationsgenomgång kring handhavande i IoF. (Se kontroll 3.4c Utbildning av inköpare.) 4 Övervakande kontroller Det finns en central upphandlingsfunktion som ska stödja förvaltningarna vid större upphandlingar. Upphandlingsfunktionen har dock inget ansvar att följa upp att gjorda inköp är i enlighet med LoU och att inköpen är samordnade för att hålla nere kostnader. Denna uppföljningsfunktion är inte formaliserad i den befintliga organisationen. (Se kontroll 4a Uppföljning/Kontrollfunktion efterlevnad riktlinjer). Enligt uppgift följer förvaltningsekonomerna månadsvis upp förvaltningens kostnader på kontonivå och jämför utfall mot budget. Orimligt stora kostnader bör fångas i denna uppföljning. Det finns möjligheter i RoR att få ut rapporter avseende orimliga momsbelopp etc. men denna funktion används inte kontinuerligt i verksamheten. I systemet IoF finns kontroller avseende dubbla fakturor som gör att samma fakturanummer inte kan läsas in två gånger. (Se kontroll 4b Uppföljning/Kontrollfunktion riktighet fakturor) 5 Behörigheter IoF inklusive behörighetssystemet CSS och RoR är de applikationer där kritiska funktioner och data föreligger och där begränsad åtkomst och ansvarsfördelning bör föreligga för att det ska finnas förutsättningar för en god intern kontroll. 6

7 De roller som förekommer i CSS är ärvda av systemleverantören. Utöver ärvda roller har även vissa egna roller lagts till för att uppfylla kommunens behov av behörighetstilldelning. Detta innebär att det finns idag ett stort antal roller i CSS vilket gör behörighetsadministrationen svåröverskådlig. Systemleverantören har planer på att erbjuda Neptune som behörighetssystem och då kan ett byte bli aktuellt. För systemförvaltare likväl som övriga användare finns en behörighetsblankett som ligger till grund för vad man kommer åt i systemet. Det finns ingen tydlig beskrivning av vad de olika behörighetsrollerna ska innehålla, kopplat till vilken tjänst och det finns ingen formaliserad utvärdering av oförenliga arbetsuppgifter. Systemförvaltare har behörighet till att hantera fakturor, lägga upp leverantörer och skapa betalningar. (Se kontroll 5 Behörighetsstruktur). 5.1 Behörighetsrutin I samband med nyanställning lägger Kommunikation- och IT-enheten upp den anställde i AD och ett skapar ett användarid. Systemadministratörerna får två behörighetsblanketter, gällande behörighet i IoF samt RoR från anställande chef där önskad behörighetsroll är ifylld. Utifrån detta kopplar systemförvaltarna användarid i CSS till önskad roll. För beslutsattestanter ska även attestinformation anges på behörighetsblanketten och lämnas till systemadministratörerna för registrering av attestbeloppsgränser och kodsträngar. På underlaget framgår bl.a. totalt antal prisbasbelopp att attestera per faktura. Det finns ingen kontroll som säkerställer att attestgränser i IoF stämmer överens med fastställd attestordning enligt nämndernas delegation. (Se kontroll 5.1a Beloppsgränser för attest) Borttagning av behörighet När en anställd slutar ska en blankett fyllas i av närmsta chef och skickas till systemadministratörerna. Utifrån denna blankett tas sedan behörigheterna bort. Det förekommer att anmälan om avslut sker via telefon, eller personligen. Det finns en rutin för hur avslut ska ske. Det finns ingen formaliserad rutin för att kontinuerligt gå igenom behörigheterna för att säkerställa att personal som slutat inte längre har åtkomst. I samband med observation i systemet identifierades totalt åtta personer som har den bredaste rollen (IDF_Systemansvarig) i Inköp och Faktura varav tre personer inte bör ha kvar rollen och bör plockas bort. De tre personerna har dock inte tillgång till programmet. (Se kontroll 5.1b Behörighetsrutin). Behörighet till IoF De roller som används aktivt är framförallt fakturamottagare, mottagningsattestant och beslutsattestant. Åtkomst till IoF styrs via modulen CSS. Behörighet till CSS De som har behörighet till CSS och kan tilldela behörigheter, är sju personer. Alla sju är för närvarande inte aktiva, varför en genomgång bör göras för att säkerställa att behörigheten speglar faktiska ansvarsområden/arbetsuppgifter. (Se kontroll 5.1b Behörighetsrutin). Behörighet för externa användare 7

8 IT avdelningen använder ett generellt användarid i de fall de behöver in och göra uppdateringar eller förändringar i Inköp och Faktura. Systemleverantören Aditro använder samma generella användarid i de fall de behöver åtkomst. Det är IT-avdelningen som öppnar upp och stänger ner för Aditro. 5.2 Lösenord och säkerhet Till berörda system använder sig kommunen av single sign on, vilket innebär att användaren endast behöver logga in en gång för att komma åt samtliga system man har behörighet till. Då användaren varit inaktiv i mer än en timme loggas användaren ut systemet och inloggning krävs för att komma in igen. Lösenord byts var tredje månad. Samma regler, gällande lösenord, gäller för alla personer i Marks kommun oavsett behörighetsgrad. Det finns dock ett åtkomstskydd i form av en lösenordsskyddad skärmsläckare som aktiveras efter 20 minuters inaktivitet. Beslutsattesteringen är lösenordsskyddad vilket innebär att attestanten behöver logga in på varje faktura för att kunna attestera. 6 Förändringar i leverantörsregistret En ny leverantör läggs oftast upp i samband med att en faktura kommer ifrån en leverantör som inte finns inlagd i kommunens leverantörsregister. Användaren som lägger upp leverantören gör en del kontroller för att stämma av att leverantörens uppgifter, enligt fakturan, är korrekta. Det görs till exempel avstämnig att det finns ett giltigt momsnummer och att plus-/bankgiro nummer finns registrerat till aktuell leverantör. Det finns dock ingen formaliserad rutin som beskriver vilka moment/kontroller som ska göras före registrering av en ny leverantör. (Se kontroll 6 Registrering av ny leverantör). Förändringar och nyupplägg görs i IoF som uppdaterar RoR. 6.1 Loggning och uppföljning IoF loggar vilka användare som loggar in och om en ändring görs. Det görs dock ingen loggning av vilka ändringar som görs. (Se kontroll 6.1 Loggning av kritisk data). 7 Hantering av leverantörsfaktura Det förekommer tre olika typer av fakturor; scannade, E-fakturor och EDI. 7.1 Scannade fakturor När en pappersfaktura anländer till kommunen scannas den in i programvaran Eyes and hands (leverantör Readsoft). Det finns vissa automatiska kontroller för att säkerställa att tolkningen av tecknen är korrekta. Om följande fel inträffar fastnar fakturan i en fellogg i IoF och måste korrigeras innan utskick i attestflödet: Fakturabeloppet är 0kr Leverantör saknas i leverantörsregister Samma fakturanummer finns redan för leverantören Post-/bankgiro stämmer inte överens med uppgifter enligt leverantörsregistret Referenskod saknas 8

9 Orimligt fakturadatum Valuta uppgift saknas Felloggen gås igenom dagligen och töms, för att inte stora volymer ska byggas upp. Det finns ingen automatisk kontroll som varnar för orimlig moms. I samband med verifiering av fakturan har det dock redan gjorts en manuell avstämning av den tolkade informationen mot fakturabilden. Det är i dagsläget 2-3 personer som delar på ansvaret att scanna in fakturor, arbetet motsvarar 1,5-2 tjänster. 7.2 E-fakturor E-fakturor motsvarar ca 40 % av det totala fakturaflödet. E-faktura innebär att fakturan är i ett elektroniskt standardformat när den anländer och att inläsning görs av en xml-fil. För att en E-faktura ska komma in i IoF fullständigt och riktigt krävs det att samtliga obligatoriska fält är korrekt registrerade, i annat fall returneras fakturan till leverantören. E-faktura sparar mycket tid gentemot scanningen av pappersfakturor och det är ett fokusområde för kommunen att öka andelen leverantörer som E-fakturerar. 7.3 EDI Kommunen har ett fåtal leverantörer som skickar EDI fakturor (fulltextfakturor), ex. Vattenfall och Telia. Dessa syns inte i den ovan nämnda loggen, utan syns istället i CSS-loggen. EDI-fakturor identifieras med GLN-nummer. För att kunna skicka EDI-fakturor krävs att leverantören är upplagd i IoF. För periodiska fakturor finns det uppstyrt ett maxbelopp och ett minbelopp per fakturering. Uppfyller EDI-fakturan dessa villkor går fakturan direkt in och uppdaterar leverantörsreskontran och leverantörsskulden i kredit och kostnad och eventuellt ingående moms i debet. Om något är fel på EDI-fakturan informeras systemadministratörerna via och felet åtgärdas. Då felet är åtgärdat styrs fakturan in samma väg som e-fakturorna. 7.4 Kontering I samband med inläsning till IoF preliminärregistreras fakturorna och bokas upp som preliminär kostnad + eventuell ingående moms i Debet samt preliminär leverantörsskuld i Kredit. Därefter skickas automatiskt ett till referensen att faktura inkommit och väntar på hantering. I samband med mottagningsattesten görs en kontroll att fakturan stämmer överens med erhållen vara/tjänst och fakturan konteras och skickas vidare till beslutsattestant. Beslutsattestanten godkänner kostnaden och klarmarkerar fakturan för betalning (se även avsnitt 3.2 vad avser attestanternas roller). 7.5 Attestregler Vad och hur mycket en person får attestera är fastställt i delegationsordningen och denna ligger till grund för behörighetsuppsättningen i IoF (genom attestlistan). Attestlistan fylls i vid anställning eller positionsbyte och läggs upp i IoF. 9

10 Uppsättningar i IoF förhindrar att samma person både mottagningsattesterar och beslutsattesterar en faktura. Systemet tvingar användaren att öppna varje enskild faktura för att kunna beslutsattestera och i tillägg till detta ska ett lösenord anges för beslutsattesten. Lösenord krävs även för mottagningsattest. Det förekommer också ett begränsat antal manuella fakturor där attesten görs skriftligt på själva fakturan. 7.6 Parkering/Makulering I systemet finns det ingen möjlighet att parkera en faktura. I de fall fakturan är felaktig ska man lägga en anteckning och fakturan justeras/makuleras av behörig personal (i dagsläget systemadministratörer). I anteckningarna ska förklaring till varför fakturan inte är betald finnas. Det finns en möjlighet att makulera fakturor innan de klarmarkerats för betalning. 8 Betalningsrutiner Fakturor som är beslutsattesterade och markerade för betalning får status K (=klar) och fångas upp i skicket som görs dagligen av kassapersonal. Innan betalningen skickas tas en summering fram av antal fakturor och belopp fördelat på kommunen, VA, Avfall, Marks Fastighets AB och Mark Kraft Värme AB. Det görs även en uppdelning på fakturor som härrör från IoF respektive RoR.. När summeringen har gjorts skapas betalningsuppdrag som innebär att alla betalmarkerade fakturor läggs i en bank- respektive plusgirofil separata filer som skyddas med sigill. Decapus (filöverföringsprogram) hämtar upp betalningsfilen och skickar till bank- respektive plusgiro. Tieto ansvarar för att filen kommer fram fullständigt och riktigt. Alla fakturor som ingår i betalningsfilen summeras på antal poster, bank-/plusgiro och summa. Denna summering (Kvitto betalningsuppdrag) används sedan som underlag för betalningsuppdraget och sparas tillsammans med betalningsfilen i två år. 8.1 Manuella betalningar Det förekommer manuellt registrerade betalningar av fakturor som av olika anledningar inte går via IoF. Anledningen till detta kan vara att leverantören saknas då den inte har ett momsregistreringsnummer, att fakturor delas mellan olika redovisningsenheter inom kommunen, att fakturan returnerats eller har kort betalningsdatum. För manuell utbetalning krävs ett underlag som ska vara mottagningsattesterat och beslutsattesterat av behöriga personer. Denna signering stäms av mot en lista vid kontrollen behörighetsattest. Från 1 januari 2011 till granskningstillfället (september 2011) hade det gjorts manuella utbetalningar motsvarande 73 miljoner kronor. Manuella utbetalningar omfattar olika typer av betalningar så som utbetalning av partistöd, skolskjutsar, löneförskott men kan även avse betalning av fakturor som inte kunnat hanteras i det ordinarie fakturaflödet. Beaktat volymen av de manuella utbetalningarna finns det en möjlighet att det ingår utbetalningar som kan styras om till andra befintliga utbetalningsrutiner med en starkare kontrollfunktion. (Se kontroll 8.1 Manuella betalningar). 10

11 8.2 Uppdatering av huvudbok Fakturor från IoF uppdaterar huvudboken i samband med att fakturan klarmarkeras för betalning. Manuellt registrerade fakturor från RoR uppdaterar huvudboken vid avstämning av registrerade poster. Eventuella fel fastnar i fellogg som bevakas av systemförvaltaren för RoR. Fel måste korrigeras för att RoR ska kunna uppdateras. 8.3 Månatliga kontroller Ekonomiavdelningen ansvarar för att stämma av leverantörsskuldskontot och momskonto månadsvis, kontoavstämningar dokumenteras och i samband med delårsbokslut och årsbokslut lämnas kontoavstämningar in till bokslutssamordnare. Inför bokslut görs uppföljningar av fakturor som ligger som preliminärregistrerade, påminnelser skickas ut till attestanter att attestera inför bokslutet. Denna uppföljning finns formaliserad i kommunstyrelsens bokslutsanvisningar. 11

Marks kommun Granskning av intern kontroll i inköpsprocessen 2012 Appendix 1 (sidan 1)

Marks kommun Granskning av intern kontroll i inköpsprocessen 2012 Appendix 1 (sidan 1) 3.2 (Från Roller och ansvarsfördelning Roll-/Ansvarsfördelning Ansvars- och rollbeskrivningar bör finnas för väsentliga roller relaterat till leverantörsreskontrahanteringen. Detta för att säkerställa

Läs mer

Granskning av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess

Granskning av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess Revisionsrapport Granskning av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess Marks kommun Andreas Crusell Erik Sellergren Augusti 2015 Innehållsförteckning 1. Introduktion... 1 1.1. Bakgrund och revisionsfråga...

Läs mer

Granskning av leverantörsreskontran

Granskning av leverantörsreskontran www.pwc.se Revisionsrapport Linda Yacoub Granskning av leverantörsreskontran Botkyrka kommun 2013-12-04 Linda Yacoub Projektledare Janne Nilsson Uppdragsledare Botkyrka kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av leverantörsregister. Sollentuna kommun. pwc

Revisionsrapport. Granskning av leverantörsregister. Sollentuna kommun. pwc Revisionsrapport Granskning av leverantörsregister Sollentuna kommun pwc 2012-11-09 Anders Petersson Anders Haglund Projektledare Uppdragsledare Namn förtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Marks kommun - Granskning av intern kontroll i lönehanteringen

Marks kommun - Granskning av intern kontroll i lönehanteringen 3.2 Roller och ansvarsfördelning 3.4 Riktlinjer kring intern kontroll 4 Rimlighetsbedömning löneutbetalning Ansvarsfördelning Ansvars- och rollbeskrivningar bör finnas för väsentliga roller relaterat till

Läs mer

Granskning av Jönköpings kommuns rutin för skanning av leverantörsfakturor

Granskning av Jönköpings kommuns rutin för skanning av leverantörsfakturor Granskning av Jönköpings kommuns rutin för skanning av leverantörsfakturor Elisabet Håkansson Januari 2006 Innehållsförteckning 1. Inledning sidan 2 2. Syfte/metod sidan 2 3. Rutin elektronisk hantering

Läs mer

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Revisionsrapport Attestrutiner Östhammars kommun Datum: 080918 Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Sammanfattning Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har fått i uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013 Växjö Kommun Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2013 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 1.1 SYFTE OCH METOD... 2 2. ALLMÄNNA REVISIONSÅTGÄRDER...

Läs mer

Riktlinjer till reglemente för attest av ekonomiska transaktioner

Riktlinjer till reglemente för attest av ekonomiska transaktioner 1 (5) Typ: Riktlinjer Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.0 Fastställd: KF 2009-09-16, 64 Uppdateras: av ekonomiska transaktioner Paragrafen efter rubriken är hänvisning till reglementet för attest

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19

ATTESTREGLEMENTE 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19 ATTESTREGLEMENTE 1 Bakgrund och syfte Attestreglementet ingår som en del i kommunens internkontroll. Internkontrollens huvudsakliga syfte är att förbättra effektiviteten

Läs mer

WebAveny Elektronisk attest

WebAveny Elektronisk attest E t t e k o n o m i s y s t e m a n p a s s at för Svenska kyrkans verksamhet WebAveny Elektronisk attest Elektronisk attest WebAveny är ett alternativt gränssnitt som gör delar av Aveny tillgängligt via

Läs mer

Riktlinjer för attest av ekonomiska transaktioner

Riktlinjer för attest av ekonomiska transaktioner 1 (6) Typ: Riktlinjer Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: 2014-11-18, KS 244 Uppdateras: 2017 Innehållsförteckning 1. Giltighet 2. Övergripande principer 3. Attestantens uppgift och ansvar

Läs mer

Intern kontroll avseende fakturahantering

Intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport* Intern kontroll avseende fakturahantering Eskilstuna kommun Mars 2008 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund och syfte...3 1.2

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern Fastställda av KS 144 2012-05-15 1(6) Sten-Inge Lilja sten-inge.lilja@bengtsfors.se till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern E-post Telefon Fax Hemsida Bengtsfors

Läs mer

Uppföljande granskning av landstingets leverantörsregister

Uppföljande granskning av landstingets leverantörsregister DNR: REV 49:2-2015 PROMEMORIA Uppföljande granskning av landstingets leverantörsregister OKTOBER 2015 Rapport Ingrid Lindberg, revisionskontoret Innehåll 1 SAMMANFATTANDE ANALYS... 3 1.1 REKOMMENDATIONER...

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN

ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1(5) ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1 Omfattning För att upprätthålla en god intern kontroll krävs bl.a. ändamålsenliga regelverk och rutiner för kontroll av verifikationer. Kontroller i enlighet med

Läs mer

Region Skåne. Inköps- och attestrutinen. Insert Picture. November 2005. 2005 Deloitte All rights reserved.

Region Skåne. Inköps- och attestrutinen. Insert Picture. November 2005. 2005 Deloitte All rights reserved. Region Skåne s- och attestrutinen Insert Picture November 00 00 Deloitte All rights reserved. Kostnader Beskrivning av inköpsrutin Huvudbok Processing Accounts Payable Utbetalning Kassa bank Kostnader

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Intern kontroll och säkerhet vid elektronisk handläggning av leverantörsfakturor. Arvika kommun. September 2005.

REVISIONSRAPPORT. Intern kontroll och säkerhet vid elektronisk handläggning av leverantörsfakturor. Arvika kommun. September 2005. REVISIONSRAPPORT Intern kontroll och säkerhet vid elektronisk handläggning av leverantörsfakturor Arvika kommun September 2005 Rolf Aronsson (1) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning av synpunkter...3

Läs mer

Sortera post - Centralt

Sortera post - Centralt Extern Centralt Vaktmästeri Förvaltning Sortera post - Centralt Skicka fakturor via internpost (Lev. Skickat fel) Osorterad post Tömma postboxen (samtliga lev.fakt hänvisas till boxen) Utsorterad post

Läs mer

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Revisionsrapport Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Nynäshamns kommun December 2010 Jonas Eriksson Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 1.1 Syfte och revisionsfråga... 1 1.2 Avgränsning

Läs mer

Marks kommun. Granskning av intern kontroll i lönehanteringen. 2011-10-12 Sara Wåhlin Emily Jönsson

Marks kommun. Granskning av intern kontroll i lönehanteringen. 2011-10-12 Sara Wåhlin Emily Jönsson Marks kommun Granskning av intern kontroll i lönehanteringen 2011-10-12 Sara Wåhlin Emily Jönsson Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 1.1 UPPDRAGSBESKRIVNING... 3 1.2 METOD OCH AVGRÄNSNING... 3 2 SLUTSATSER...

Läs mer

Granskning av intern kontroll av leverantörsfakturor

Granskning av intern kontroll av leverantörsfakturor www.pwc.se Revisionsrapport Cecilia Fehling Revisionskonsult Malin Kronmar Revisionskonsult Caroline Liljebjörn Cert. kommunal revisor 28 Granskning av intern kontroll av leverantörsfakturor Kalmar kommun

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering C4 Energi AB 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och revisionsfråga...2

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se

Läs mer

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Katrineholms kommun 2009-06-11 Oscar Hjelte 2009- - Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning 1 Bakgrund...1 1.1

Läs mer

Intern kontroll i kommunens elektroniska fakturahantering

Intern kontroll i kommunens elektroniska fakturahantering Intern kontroll i kommunens elektroniska fakturahantering Vänersborgs kommun Revisionsrapport November 2010 Kerstin Rosendahl Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Bakgrund... 3 Revisionsfråga...

Läs mer

Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor

Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor Revisionsrapport* Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor Februari 2007 Robert Heed Josefin Loqvist Göran Persson-Lingman *connectedthinking INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Granskning av fakturahanteringen. Trelleborgs kommun

Granskning av fakturahanteringen. Trelleborgs kommun www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av fakturahanteringen Emelie Lönnblad Revisionskonsult 1. Sammanfattning har fått i uppdrag av Trelleborg kommuns revisorer att genomföra en granskning av styrelse

Läs mer

Attestreglemente för Malung-Sälens kommun

Attestreglemente för Malung-Sälens kommun Attestreglemente för Malung-Sälens kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-09-23 73 Gäller från och med 2013-10-23 Innehåll Allmänt... 3 Ansvar... 3 Attest... 3 Kontroll av attest, behörighetsattest...

Läs mer

Arvika kommun. Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13

Arvika kommun. Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13 ABCD Arvika kommun Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13 201211 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the ABCD Arvika

Läs mer

INTERN STYRNING OCH KONTROLL I LANDSTINGETS GEMENSAMMA KUND- OCH LEVERANTÖRSPROCESSER

INTERN STYRNING OCH KONTROLL I LANDSTINGETS GEMENSAMMA KUND- OCH LEVERANTÖRSPROCESSER För kännedom Landstingsstyrelsen Ekonomidirektör Nicholas Prigorowsky IT-chef Ante Grubbström Sektionschef Samlad Redovisning Maria Hultman T.f. Landstingsdirektör Helena Söderquist INTERN STYRNING OCH

Läs mer

Reglemente för attest

Reglemente för attest Reglemente för attest Antagen av kommunfullmäktige, 2006-10-30, 67 Sidan 1 Attestreglemente för Vara kommun 1 Tillämpningsområde Reglementet omfattar kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive

Läs mer

Attestreglemente för Tierps kommun

Attestreglemente för Tierps kommun Attestreglemente för Tierps kommun Dokumenttyp Regler/reglemente Gäller för Kommunstyrelsens verksamheter Fastställd av Kommunstyrelsen 115/2016 Dokumentansvarig Conny Rönnholm Diarienummer 2016:677 Gäller

Läs mer

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING 2009-05-14 ExFlow är en tilläggsapplikation för Microsoft Dynamics NAV som effektiviserar och rationaliserar hanteringen av leverantörsfakturor och inköp.

Läs mer

Attestreglemente för Borgholms kommun

Attestreglemente för Borgholms kommun Attestreglemente för Borgholms kommun 1. Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagts eller åtagit sig

Läs mer

Granskning av intern kontroll i redovisningsprocessen 2013

Granskning av intern kontroll i redovisningsprocessen 2013 Revisionsrapport Granskning av intern kontroll i redovisningsprocessen 2013 Uppsala kommun Fredrik Hellström Nicklas Samuelsson Klara Tengstrand Innehållsförteckning 1. Sammanfande revisionell bedömning...

Läs mer

Kommunal författningssamling för. Östra Göinge kommun

Kommunal författningssamling för. Östra Göinge kommun Kommunal författningssamling för Östra Göinge kommun Nr 25 Dnr KS 2010/806.003 Antaget av KS 2010-09-08, 124 Reglemente för kontroll av verifikationer 1 Omfattning och målsättning Detta reglemente gäller

Läs mer

Region Gotland. Generella IT kontroller Visma och HR Plus. Detaljerade observationer och rekommendationer. Februari 2017

Region Gotland. Generella IT kontroller Visma och HR Plus. Detaljerade observationer och rekommendationer. Februari 2017 Region Gotland Generella IT kontroller Visma och HR Plus Detaljerade observationer och rekommendationer Februari 2017 Fredrik Dreimanis Jonas Leander Innehållsförteckning Sammanfattning av granskningen...

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner STYRDOKUMENT RIKTLINJE 2017-11-07 DNR: 2007-000183 Antagen av KS den 15 maj 2007 133 Gäller tillsvidare Tillämpningsanvisningar till reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner Inledning...

Läs mer

2012-12-04. Komrnunstyrelseri Nämnder och styrelser

2012-12-04. Komrnunstyrelseri Nämnder och styrelser Uppsala "KOMMUN Kommunrevisionen 2012-12-04 BUK aj>t4~cu~23 UPPSALA KOMMUN Komrnunstyrelseri Nämnder och styrelser U Dnr:, I R : IDDI Angående intern kontroll i redovisningsprocessen PwC har på uppdrag

Läs mer

Riktlinjen trädde i kraft den 1 januari 1997 enligt beslut i kommunfullmäktige den 19 december 1996, 161.

Riktlinjen trädde i kraft den 1 januari 1997 enligt beslut i kommunfullmäktige den 19 december 1996, 161. Riktlinje 2014-01-27 Attestreglemente för Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS 2013/0267-8 Riktlinjen trädde i kraft den 1 januari 1997 enligt beslut i kommunfullmäktige den 19 december 1996,

Läs mer

Utfärdad/ändrad Beslut, datum, paragraf Diarienr Gäller fr o m Avd Sida. ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE

Utfärdad/ändrad Beslut, datum, paragraf Diarienr Gäller fr o m Avd Sida. ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE RAGUNDA KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Utfärdad/ändrad Beslut, datum, paragraf Diarienr Gäller fr o m Avd Sida. Ändrad Kf 2006-10-05, 48 2006/755 002 2006-10-05 11 ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE 1 Tillämpningsområde

Läs mer

F22 Attestant INNEHÅLL. Karolinska Institutet

F22 Attestant INNEHÅLL. Karolinska Institutet F22 Attestant INNEHÅLL 1 Generellt...1 1.1 Beskrivning av rutinen...1 1.1.1 Koppling till övriga rutiner...1 1.1.2 Navigationsväg...1 1.1.3 Arbetsflödet...1 2 Ansvar attestant...2 3 Attestera faktura...3

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering AB Kristianstadsbyggen 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och revisionsfråga...2

Läs mer

Leverantörsreskontra. Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10.

Leverantörsreskontra. Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10. Leverantörsreskontra Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10 Sida 1 Generellt För att kunna köra leverantörsreskontra måste bland annat följande

Läs mer

Elektronisk handel Förstudie: Skanning av leverantörsfakturor

Elektronisk handel Förstudie: Skanning av leverantörsfakturor 1 Revisionsrapport* Elektronisk handel Förstudie: Skanning av leverantörsfakturor Landstinget Halland 2006-10-23 Rolf Aronsson *connectedthinking 2 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING AV SYNPUNKTER...3

Läs mer

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR TILL REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV VERIFIKATIONER

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR TILL REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV VERIFIKATIONER U T G I V E N A V K O M M U N K A N S L I E T Nr 9.1.1 Sid 1 (5) Dnr Gäller fr. o. m. Antagen 424/2006/003 2007-01-01 Kf 2006/11-27 166 2016/37 2016-03-21 Kf 2016-03-21 19 rev av 5 TILLÄMPNINGSANVISNINGAR

Läs mer

Till: Uddevalla kommun Kommunstyrelsen. 451 81 Uddevalla

Till: Uddevalla kommun Kommunstyrelsen. 451 81 Uddevalla Revisorerna Till: Uddevalla kommun Kommunstyrelsen 451 81 Uddevalla Löpande granskning 2012 Inom ramen för årets redovisningsrevision har Ernst & Young på uppdrag av kommunrevisionen genomfört en granskning

Läs mer

Intern kontroll avseende inköpskort

Intern kontroll avseende inköpskort www.pwc.se Revisionsrapport Carin Hultgren Cert. kommunal revisor Ebba Lind Intern kontroll avseende inköpskort Region Gotland Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 2 2. Inledning... 4 2.1.

Läs mer

PWC:s granskningsrapport av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess. KS 2015-44

PWC:s granskningsrapport av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess. KS 2015-44 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-26 163 PWC:s granskningsrapport av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess. KS 2015-44 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Attestreglemente för Härnösands kommun

Attestreglemente för Härnösands kommun Kommunstyrelseförvaltningen Attestreglemente Härnösands kommun Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Attestreglemente Kommunfullmäktige Dokumenttyp Reglemente 2016-09-26 Diarienummer KS16-409-003 Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Tekniska nämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se www.komrev.se Sammanfattning

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering Kristianstads Renhållnings AB 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och

Läs mer

REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER

REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER antaget av kommunfullmäktige den 31 maj 2007, 88. 1 Omfattning Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad:

Läs mer

UaFS 14/2006 00.13 Blad 1 RIKTLINJER, MED REGLER, FÖR KONTROLL (ATTEST) AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I UDDEVALLA KOMMUN

UaFS 14/2006 00.13 Blad 1 RIKTLINJER, MED REGLER, FÖR KONTROLL (ATTEST) AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I UDDEVALLA KOMMUN Blad 1 RIKTLINJER, MED REGLER, FÖR KONTROLL (ATTEST) AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I UDDEVALLA KOMMUN Fastställda av kommunfullmäktige den 14 december 2005, 226 (tidigare anvisningar antagna av kommunstyrelsen

Läs mer

Botkyrka kommun. Ernst & Young AB Granskningsrapport 2014-01-10

Botkyrka kommun. Ernst & Young AB Granskningsrapport 2014-01-10 Botkyrka kommun Granskning av processer runt misstänkta oegentligheter inom Samhällsbyggnadsförvaltningen Ernst & Young AB Granskningsrapport 2014-01-10 Innehållsförteckning 1 Uppdraget... 2 1.1 Granskningens

Läs mer

Beslutsattest omfattar följande moment:

Beslutsattest omfattar följande moment: 1 (3) 9:0 ATTESTREGLEMENTE 1 Tillämpningsområde Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning och medel som kommunen ålagts eller åtagit

Läs mer

Reglemente. Attest och kontroll av ekonomiska transaktioner. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2009-09-23

Reglemente. Attest och kontroll av ekonomiska transaktioner. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2009-09-23 Reglemente Attest och kontroll av ekonomiska transaktioner Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2009-09-23 Datum: 2012-01-24 Dnr: Sida: 2 (10) Reglemente för attest och kontroll av ekonomiska

Läs mer

www.hassleholm.se S Attestregler Policy Diarienummer: Fastställt den: 2015- - Fastställt av: Kommunfullmäktige För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För uppföljning ansvarar: Ekonomiavdelningen Dokumentet

Läs mer

Elektronisk fakturahantering

Elektronisk fakturahantering Elektronisk fakturahantering Vad är Elektronisk fakturahantering? Elektronisk fakturahantering som förkortas EFH är en tilläggsfunktion i MONITOR som tillhandahåller systemstöd för att scanna in och elektroniskt

Läs mer

Marks kommun. Granskning av intern kontroll i förråds- och lagerhantering. Göteborg 19 november 2013. Carina Johnson Mira Christensson

Marks kommun. Granskning av intern kontroll i förråds- och lagerhantering. Göteborg 19 november 2013. Carina Johnson Mira Christensson Marks kommun Granskning av intern kontroll i förråds- och lagerhantering Göteborg 19 november 2013 Carina Johnson Mira Christensson Innehåll 1 Sammanfattning...3 1.1 Bakgrund och revisionsfråga...3 1.2

Läs mer

Rapport intern kontroll 2016

Rapport intern kontroll 2016 Rapport Dnr: 2016/13 2017-01-27 Kommunstyrelsen Rapport intern kontroll 2016 Bakgrund och sammanfattning Enligt reglementet för internkontroll ska varje nämnd årligen anta en plan för granskning samt uppföljning

Läs mer

Attestreglemente för Uppsala kommuns nämnder

Attestreglemente för Uppsala kommuns nämnder Attestreglemente för Uppsala kommuns nämnder Ett organiserande dokument som kommunfullmäktige fattade beslut om 2016-10-03 Attestreglemente Kommunfullmäktige 2016-10-03 1 (4) 1 Reglementets omfattning

Läs mer

Granskning av bokslutsprocessen

Granskning av bokslutsprocessen www.pwc.se Revisionsrapport Martin Westholm Granskning av bokslutsprocessen Mjölby kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Uppdrag... 2 2.3. Metod och

Läs mer

Gemensamma tillämpningsanvisningar för kommunstyrelsens verksamheter

Gemensamma tillämpningsanvisningar för kommunstyrelsens verksamheter Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument Kontroll av verifikationer Gemensamma tillämpningsanvisningar för kommunstyrelsens verksamheter ANTAGET AV: Kommunstyrelsen DATUM: 2016-02-04,

Läs mer

Rutiner för utbetalningar samt attest och firmateckning

Rutiner för utbetalningar samt attest och firmateckning Intern kontroll Rutiner för utbetalningar samt attest och firmateckning Lysekil Revisionsrapport Juli 2013 Henrik Bergh Håkan Olsson Innehåll Uppdrag och genomförande...3 Sammanfattning...4 Synpunkter...4

Läs mer

Revisionsrapport Leverantörsfakturor Sundsvalls kommun Anneth Nyqvist Maj 2015

Revisionsrapport Leverantörsfakturor Sundsvalls kommun Anneth Nyqvist Maj 2015 www.pwc.se Revisionsrapport Anneth Nyqvist Leverantörsfakturor Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Syfte och revisionsfråga...

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING

FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING Attestreglemente Omfattning 1 Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt

Läs mer

UPPFÖLJNING PÅMINNELSEFAKTUROR

UPPFÖLJNING PÅMINNELSEFAKTUROR UPPFÖLJNING PÅMINNELSEFAKTUROR 1. För att följa upp om Er faktura blivit betald börja med att logga in i Agresso. Klicka på Agresso Ekonomi à klicka på Leverantörsreskontra à klicka på Fråga à Klicka på

Läs mer

Inläsning av bokföringsinformation, fakturor från e-handelstjänst till Agresso version 1.0

Inläsning av bokföringsinformation, fakturor från e-handelstjänst till Agresso version 1.0 1/15 Datum Handläggare 2012-06-08 Eva Ringman Dnr 45-43/2011 Inläsning av bokföringsinformation, fakturor från e-handelstjänst till Agresso version 1.0 Innehållsförteckning 1 Syfte och avgränsningar...

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av verifikationer och utbetalningsrutiner

Revisionsrapport Granskning av verifikationer och utbetalningsrutiner Revisorerna i Kmunstyrelsen För känned: Kmunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Granskning av verifikationer och utbetalningsrutiner Revisionen har via KPMG genfört en granskning av rutinerna för verifikationshantering

Läs mer

Personec Inköp och Faktura

Personec Inköp och Faktura 2007-05-03 1 (12) Personec Inköp och Faktura Handbok för: Mottagnings- och beslutsattestanter 2007-05-03 2 (12) Innehållsförteckning Meddelande via e-post (Groupwise) Sidan 3 Inloggning Sidan 3 Brevlådan

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-28

Läs mer

Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Revisionsrapport

Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Revisionsrapport Revisionsrapport Löpande granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner vid Kostnämnden Landstinget Västmanland Charlotta Fardelius Bert Hedberg Viveca Karlsson 31 maj 2013 Innehållsförteckning

Läs mer

1 (5) Attestreglemente. Regler för kontroll av verifikationer. Antagen av Kommunfullmäktige

1 (5) Attestreglemente. Regler för kontroll av verifikationer. Antagen av Kommunfullmäktige 1 (5) Attestreglemente Regler för kontroll av verifikationer Antagen av Kommunfullmäktige 2011-01-10. 2 (5) Ordlista Attest: Attestant: Ekonomisk transaktion Intern kontroll: Kommunalt koncernföretag Intyg

Läs mer

F21 - Godkännare INNEHÅLL. Karolinska Institutet

F21 - Godkännare INNEHÅLL. Karolinska Institutet F21 - Godkännare INNEHÅLL 1 Generellt...1 1.1 Beskrivning av rutinen...1 1.1.1 Koppling till övriga rutiner...1 1.1.2 Navigationsväg...1 1.1.3 Arbetsflödet...1 2 Ansvar godkännare...2 3 Godkänna fakturor...3

Läs mer

Granskning av Staffanstorps kommuns leverantörsskulder och dess system

Granskning av Staffanstorps kommuns leverantörsskulder och dess system www.pwc.se Revisionsrapport Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Lotten Lasson, Revisionskonsult Henrik Friang, Risk manager Granskning av Staffanstorps kommuns leverantörsskulder och dess system

Läs mer

Trelleborgs kommun Revisorerna

Trelleborgs kommun Revisorerna Revisorerna 2013-09-10 Kommunstyrelsen Granskning av kommunens faktura hantering har på uppdrag av kommunens revisorer i Trelleborg kommun genomfört en granskning av om styrelsens och nämndernas interna

Läs mer

Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor

Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor Dnr: Rev 33-2012 Genomförd av: Revisionsenheten Thomas Vilhelmsson Vilhelm Rundquist Behandlad av Revisorskollegiet den 19 februari 2014 1 Innehåll 1 Sammanfattning...

Läs mer

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1(8) TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1 Omfattning Med ekonomiska händelser avses alla förändringar i storleken och sammansättningen av förmögenheten som beror på ekonomiska

Läs mer

NEXT e-invoice. Elektronisk fakturahantering. Lathund

NEXT e-invoice. Elektronisk fakturahantering. Lathund NEXT e-invoice Elektronisk fakturahantering Lathund Lathund Ekonomiadministratör Kontrollera inkomna fakturor som inte är markerade som Klar för godkännande. Fakturor som ligger under Felaktig/saknad kontering

Läs mer

Attestinstruktion - anvisningar för kontroll, attest och utbetalning av pengar

Attestinstruktion - anvisningar för kontroll, attest och utbetalning av pengar Bilaga Tjänsteutlåtande Sida 3 (8) kontroll, attest och utbetalning av Dessa anvisningar ersätter kommunstyrelsens tidigare attestinstruktion. Anvisningar för följer stadens Regler för ekonomisk förvaltning

Läs mer

Raindanceportalen, Handbok KFP 2014-09-12. Raindance. Handbok KFP KundFakturaPortal. Ekonomienheten Umu

Raindanceportalen, Handbok KFP 2014-09-12. Raindance. Handbok KFP KundFakturaPortal. Ekonomienheten Umu Raindance Handbok KFP KundFakturaPortal 1 Innehållsförteckning Fakturor... 3 Registrera faktura... 4 Fakturahuvud, Kund- och datumuppgifter... 4 Övriga uppgifter... 6 Fakturarader... 7 Kontera fakturan...

Läs mer

Granskning av bokslutsprocessen

Granskning av bokslutsprocessen www.pwc.se Revisionsrapport Martin Westholm Granskning av bokslutsprocessen Motala kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE FÖR UMEÅ KOMMUN

ATTESTREGLEMENTE FÖR UMEÅ KOMMUN ATTESTREGLEMENTE FÖR UMEÅ KOMMUN Ersätter attestreglemente för Umeå kommun antaget av kommunfullmäktige 2002-03-26 52 och reviderat av kommunfullmäktige 2006-11-27 157 Dokumenttyp Riktlinjer Dokumentägare

Läs mer

Revidering av attestreglemente och tillämpningsanvisningar

Revidering av attestreglemente och tillämpningsanvisningar 1(2) 2013-03-15 LJ2013/426 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Revidering av attestreglemente och tillämpningsanvisningar Bakgrund Med början våren 2013 kommer successivt system med elektronisk

Läs mer

Attestreglemente med tillämpningsanvisningar

Attestreglemente med tillämpningsanvisningar Attestreglemente med tillämpningsanvisningar Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Attestreglemente med tillämpningsanvisningar Reglemente 2001-02-26, 3 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Fakturaskanning -processen ver 1.1

Fakturaskanning -processen ver 1.1 Fakturaskanning -processen ver 1.1 Faktura ankommer postbox 1. Posthantering 2. Postöppning, sortering, preparering 3. Skanning, tolkning, verifiering 5. Fysisk lagring Klicka på rutan du vill veta mer

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Karlskoga kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Karlskoga kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Karlskoga kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-28

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Innehåll Förutsättningar...2 Mail och inloggning...3 Ekonomisk attest...5 Åtgärdsknappar för ekonomisk attestant... 10 Alternativ 1 - Fakturan är korrekt... 11 Alternativ

Läs mer

Granskning av intern kontroll i kommunens centrala löneprocess

Granskning av intern kontroll i kommunens centrala löneprocess Revisionsrapport Granskning av intern kontroll i kommunens centrala löneprocess Amanda Elg Fredrik Jilmstad Joakim Rydberg Januari 2016 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Introduktion... 2

Läs mer

Revisionsrapport 7/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna november-december 2013. Granskning av Södertälje kommuns utbetalningsrutiner 2013

Revisionsrapport 7/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna november-december 2013. Granskning av Södertälje kommuns utbetalningsrutiner 2013 Revisionsrapport 7/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna november-december 2013 Granskning av Södertälje kommuns utbetalningsrutiner 2013 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...- 2-1. Sammanfattande

Läs mer

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Version 7 Versionshantering Ändrad av Version Kommentar Datum Helena Hellqvist 1 Dokument skapat 2009-04-16 Jenny Eliasson Teesalu 2 Rättningar 2009-04-28

Läs mer

UTBILDNING I EFH/AGRESSO. (EFH Elektronisk Fakturahantering)

UTBILDNING I EFH/AGRESSO. (EFH Elektronisk Fakturahantering) UTBILDNING I EFH/AGRESSO (EFH Elektronisk Fakturahantering) Beställningsreferens Vid beställning skall du ange ditt kth.se användarnamn och skolkod så att du får det som referens på fakturan. Exempel:

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-02-04 Exder

Läs mer

Granskning av anställningar och avslut i lönesystemet och tilldelning av behörigheter till dokumentationssystem

Granskning av anställningar och avslut i lönesystemet och tilldelning av behörigheter till dokumentationssystem Karin Norrman Elgh Översiktlig revisionsrapport Granskning av anställningar och avslut i lönesystemet och tilldelning av behörigheter till dokumentationssystem Vara kommun Anställningar och avslut i lönesystemet

Läs mer

Granskning av applikationenn Basware oktober 2012*

Granskning av applikationenn Basware oktober 2012* Granskning av applikationenn Basware 2012 22 oktober 2012* 1. Granskningens omfattning PwC har på uppdrag av revisionskontoret (Kjell Johansson) genomfört en granskning av applikationen Basware. Syftet

Läs mer