Marks kommun - Granskning av intern kontroll i lönehanteringen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Marks kommun - Granskning av intern kontroll i lönehanteringen"

Transkript

1 3.2 Roller och ansvarsfördelning 3.4 Riktlinjer kring intern kontroll 4 Rimlighetsbedömning löneutbetalning Ansvarsfördelning Ansvars- och rollbeskrivningar bör finnas för väsentliga roller relaterat till lönehanteringen. Detta för att säkerställa att det finns en ansvarig för väsentliga uppgifter och kontroller och för att minska risken för dubbelarbete. Riktlinjer kring intern kontroll I kommungemensamt reglemente för nämnderna i Marks Kommun framgår att det är nämnden som har ansvar för den interna kontrollen inom verksamhetsområdet och har skyldighet att löpande följa upp det interna kontrollsystemet. Rimlighetsbedömning löneutbetalning Det görs en kontroll att den totala lönesumman för kommunen är rimlig innan utbetalning sker. Det saknas roll och ansvarsbeskrivningar för personalspecialister. Granskningen har påvisat att nyckelpersoner för lönehanteringen inte informerats om riktlinjer och instruktioner avseende intern kontroll i lönehanteringen. Den rimlighetsbedömning som görs dokumenteras inte och det är inte möjligt att i efter hand verifiera att kontrollen gjorts. roll och ansvarsbeskrivningar upprättas för personalspecialister. Beskrivningen bör omfatta samtliga väsentliga uppgifter samt kontrollmoment som respektive befattning ansvarar för. Teknik- och Servicenämnden kommunicerar riktlinjer avseende intern kontroll kring lönehanteringen till nyckelpersoner så som systemägarens representant och systemförvaltaren. den rimlighetsbedömning som görs dokumenteras, för att det i efterhand ska kunna verifieras att uppföljningen gjorts. Det bör av kontrollen framgå vem som gjort den, när den är gjord, vad som 2 Instämmer. Bör ske i samband med organisationsöversynen som pågår för personalspecialister. Ett första steg bör vara att utse kontaktperson mellan löneenheten och kommunledningskontoret. Nästa steg tydliggöra ansvar och roller. Ansvarig kontaktperson inom personalfunktionen utses snarast. 2 Instämmer. Kommer att åtgärdas som en del i det arbete kring intern kontroll som pågår i Teknik- och servicenämnden och i övriga nämnder. 4 Instämmer och kommer att 1

2 5 Behörighetsadministration Uppföljning av behörigheter Befintliga behörigheter ska stämma överens med aktuellt ansvar och anställningar. 5.1 Lösenordsskydd Lösenordsskydd Åtkomst till kritisk data och funktioner bör skyddas genom personliga inloggningsuppgifter i kombination med lösenordsskydd. 6.1a Schemahantering Rimlighetskontroll sysselsättningsgrad Säkerställa att schemaändringar som påverkar sysselsättningsgraden är riktiga. 6.1b Tidrapportering Oattesterade tidsavvikelser Samtliga lönegrundande tidsavvikelser godkänns av behörig person och kommer med som indata i perioden lönebearbetning. Det finns ingen formaliserad rutin för att kontinuerligt gå igenom behörigheterna för att säkerställa att tilldelade behörigheter överensstämmer med aktuellt ansvar. För systemförvaltare, systemägarens representant och löneadministratörer finns det inga krav på lösenordskomplexitet eller tvingande byten. Det saknas en kontroll för att rimlighetsbedöma ändringar i schema som påverkar sysselsättningsgraden och ligger till grund för löneberäkningen. Det finns ingen formaliserad uppföljning av äldre oattesterade tidrapporter. kontrollerats, mot vilka underlag och vad slutsatsen är. man inför en årlig genomgång av behörigheter för att säkerställa att de överensstämmer med befintliga anställningar och ansvar. kommunen inför tvingande krav på att lösenord ska byta minst var 90:e dag och att en miniminivå på komplexitet uppnås. kommunen utvärderar möjligheten att införa en kontroll för att säkerställa att schemaändringar som påverkar sysselsättningsgraden är riktiga. kommunen inför en formaliserad kontroll inför delår- och helårsbokslut för att följa upp att äldre 2 Instämmer och kommer att Dessutom har ett förbättringsarbete kring introduktion av nyanställda och rutin vid avgång påbörjats. 3 Instämmer och kommer att 4 Instämmer men vi har idag ingen möjlighet att kontrollera detta. Kommer att åtgärdas via mer utbildning/information till personalassistenter, chefer. 4 Instämmer och kommer att 2

3 7 Attest av kostnadsersättningar Attest av kostnadsersättningar Kostnadsersättningar får attesteras upp till beloppsnivåer som finns angivna enligt delegationsordningen. 9.1 Nyanställningar Riktighet i anställningsavtal Information i anställningsavtal ska vara fullständig och riktig och avtalen ska vara signerade av behörig person. Det finns inga beloppsgränser i Självservice i samband med attest och löneavdelningen har inte full insikt i delegationsordning för respektive förvaltning. Det finns ingen central uppföljning att anställningsavtal är korrekt ifyllda och godkända av HR. oattesterade tidavvikelser hanteras. kommunen utvärderar möjligheten att införa en årlig uppföljning där respektive förvaltning får återkoppling om faktiska attestbelopp enligt Självservice (över vissa nivåer) och att detta underlag kan användas av förvaltningen för att säkerställa efterlevnad av delegationsordningen. det införs en central uppföljning som säkerställer att fullständig och riktig information anges på anställningsavtal och att avtalen signeras av behörig person. 3 Instämmer inte då vi anser att rimlig kontroll möjliggörs genom den löpande uppföljning som sker i redovisningen av ansvarig chef och förvaltningsekonom. 3 Instämmer inte. Central uppföljning bör inte behövas då chefer ska få introduktionsutbildning och därefter följa gällande regler. Upprepade felaktigheter rapporteras av lön till personalspecialisterna vid den centrala HRfunktionen för uppföljning. Förteckning över gällande delegationer bör kunna upprättas och uppdateras löpande som stöd för 3

4 9.3 Förändringar i fasta data Uppföljning av logglistor Alla ändringar i kritisk data ska loggas och loggarna användas som underlag för att säkerställa att ändringar är riktiga och godkända. 10 Lönerevision Processbeskrivning lönerevision Roller och ansvarsfördelning i samband med lönerevisionen bör vara fastställt och det bör framgå vilka kontrollpunkter som finns och vem som ansvarar för utförandet. 11 Lönebearbetning Löner för närstående Riktlinjer bör finnas på plats för att reglera löneadministration för närstående eller familjers löner. Alla ändringar loggas i Personec P, men loggarna används inte som underlag för uppföljning. För att förtydliga processen, olika roller och ansvar vid lönerevision har en processbild upprättats, med tillhörande beskrivning. Denna är dock inte godkänd och kommunicerad till berörda parter. Det finns inga riktlinjer kring lönehantering för närstående eller familjer löner. logglistor tas ut över kritiska ändringar och används som underlag för att säkerställa att ändringar är riktiga och godkända. Kontrollen bör dokumenteras och det bör framgå vem som gjort kontrollen, när den är gjord, vad som kontrolleras och vad slutsatsen blev. Person som utför kontrollen bör ej ha behörighet att kunna göra ändringar i Personec P. processbeskrivningen godkänns och att berörda parter informeras om processbeskrivningen. kommunen fastställer och kommunicerar riktlinjer för löneadministration för löneadministratörerna i kontrollen av att behörig person signerar avtal. 2 Instämmer och kommer att åtgärdas. Först måste dock logglistor skapas och en ansvarig kontrollperson utses. 4 Instämmer. Processbeskrivning är fastställd och distribueras omgående. 2 Instämmer men anser att tillräckliga instruktioner finns. Vare sig chef eller löneadministratör får 4

5 12 Utbetalning Avstämning nettolöneskuld Att nettolöneskuldskontot balanserar är en kontroll över att banken betalar ut samma summa som lönesystemet genererar. Det görs ingen månatlig avstämning av nettolöneskuldskontot. närstående eller familjers löner. systemförvaltaren stämmer av nettolöneskuldskontot i anslutning till varje löneutbetalning och att avstämningen dokumenteras med underlag från lönesystemet och underlag från banken. attestera eller verkställa nära anhörigs lön (jfr gällande bestämmelser om jäv). Begäran om att slippa viss lön pga nära relation skall godtas. Se förteckning över nära anhörig i AB. 3 Instämmer och kommer att 5

Marks kommun. Granskning av intern kontroll i leverantörsreskontrarutinen. 2011-10-12 Sara Wåhlin Emily Jönsson

Marks kommun. Granskning av intern kontroll i leverantörsreskontrarutinen. 2011-10-12 Sara Wåhlin Emily Jönsson Marks kommun Granskning av intern kontroll i leverantörsreskontrarutinen 2011-10-12 Sara Wåhlin Emily Jönsson Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 1.1 UPPDRAGSBESKRIVNING... 3 1.2 METOD OCH AVGRÄNSNING...

Läs mer

Haninge kommun. Granskning av intern kontroll med avseende på finansiell rapportering 2011

Haninge kommun. Granskning av intern kontroll med avseende på finansiell rapportering 2011 Revisionsrapport 6 / 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober/november 2011 Haninge kommun Granskning av intern kontroll med avseende på finansiell rapportering 2011 Innehåll 1. Sammanfattning...

Läs mer

Audit KPMG AB 2011-10-31 Antal sidor: 6

Audit KPMG AB 2011-10-31 Antal sidor: 6 Rapport avseende granskning av lönerutin Audit KPMG AB 2011-10-31 Antal sidor: 6 2011 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated

Läs mer

Härryda kommun. Genomgång av rutiner och kontroller i löneprocessen. Våren 2011

Härryda kommun. Genomgång av rutiner och kontroller i löneprocessen. Våren 2011 Härryda kommun Genomgång av rutiner och kontroller i löneprocessen Våren 2011 Innehållsförteckning 1 SLUTSATSER... 3 2 INLEDNING... 4 2.1 UPPDRAGSBESKRIVNING... 4 2.2 METOD OCH AVGRÄNSNING... 4 3 ÖVERSIKTLIG

Läs mer

..Z.pfuYve.w- GiiSta Svensson

..Z.pfuYve.w- GiiSta Svensson Revisorerna Datum zo15-o6-25 Kommunst,'relsen Kommunfullmiktige - fiir kdnnedom Intern kontroll i den centrala liineprocessen Revisorerna i har gett PwC i uppdrag att genomftira en granskning av kommunsvrelsens

Läs mer

Revisionsrapport Lönehantering Skellefteå kommun

Revisionsrapport Lönehantering Skellefteå kommun Revisionsrapport Lönehantering Skellefteå kommun Göran Persson Lingman Per Ståhlberg Certifierade kommunala revisorer Innehåll 1 Sammanfattning 2 2 Inledning 4 2.1 Bakgrund och uppdrag 4 2.2 Revisionsfråga

Läs mer

Uppföljande granskning av löpande redovisning

Uppföljande granskning av löpande redovisning Revisionsrapport Uppföljande granskning av löpande redovisning Sandvikens kommun Helena Carlson Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och bedömning... 1 2. Bakgrund och uppdrag...2 2.1. Syfte och revisionsfråga...2

Läs mer

Granskning av lönehantering

Granskning av lönehantering www.pwc.se Revisionsrapport Anette Fagerholm Granskning av lönehantering Region Värmland Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Syfte, revisionsfråga och avgränsning...

Läs mer

Landstinget Blekinge. Revision av PA-system. Göteborg, 2010-09-23

Landstinget Blekinge. Revision av PA-system. Göteborg, 2010-09-23 Landstinget Blekinge Revision av PA-system Göteborg, 2010-09-23 Sammanfattning Bakgrund Våren 2010 fick Ernst & Young i uppdrag av Landstinget Blekinges revisorer att granska landstingets hantering av

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering C4 Energi AB 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och revisionsfråga...2

Läs mer

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013 Växjö Kommun Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2013 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 1.1 SYFTE OCH METOD... 2 2. ALLMÄNNA REVISIONSÅTGÄRDER...

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering Kristianstads Renhållnings AB 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och

Läs mer

Granskning personalsystemen Personec P och Hogia

Granskning personalsystemen Personec P och Hogia REVISIONSRAPPORT 2014-06-17 Kommunfullmäktige Sid 1 (3) Dnr: 13REK19 Handläggare: Gunilla Beckman Ljung Granskning personalsystemen Personec P och Hogia Granskningen Revisorerna har, efter en risk- och

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av löner och ersättningar. Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av löner och ersättningar.

Revisionsrapport: Granskning av löner och ersättningar. Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av löner och ersättningar. Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av löner och ersättningar. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns redovisade

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering AB Kristianstadsbyggen 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och revisionsfråga...2

Läs mer

Sundbybergs stad. Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering

Sundbybergs stad. Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering Revisionsrapport/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna december 2013 Sundbybergs stad Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering 2013 Innehåll 1. Sammanfattning...2

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Hantering av löner Göran Persson Lingman Helena Carlson Landstinget Gävleborg

www.pwc.se Revisionsrapport Hantering av löner Göran Persson Lingman Helena Carlson Landstinget Gävleborg www.pwc.se Revisionsrapport Göran Persson Lingman Helena Carlson Hantering av löner Landstinget Gävleborg Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning... 1 1. Inledning... 4 1.1. Bakgrund och uppdrag...

Läs mer

Löneadministrativa rutiner

Löneadministrativa rutiner Revisionsrapport Löneadministrativa rutiner Krokoms kommun Hans Stark Anneth Nyqvist Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionskriterier 2 2.3 Avgränsning 3 2.4

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2014 Granskning av intern kontroll Huddinge kommun Innehåll 1 Sammanfattning och rekommendationer...2 2 Inledning...4 2.1. Metod...4 3 Intern kontrollplan...5

Läs mer

Granskning av den gemensamma lönenämnden 2012

Granskning av den gemensamma lönenämnden 2012 www.pwc.se Revisionsrapport Carin Hultgren Linda Yacoub Granskning av den gemensamma lönenämnden 2012 Tierp, Knivsta och Älvkarleby kommuner Granskning av löneprocessen i den gemensamma lönenämnden 12

Läs mer

Botkyrka kommun. Ernst & Young AB Granskningsrapport 2014-01-10

Botkyrka kommun. Ernst & Young AB Granskningsrapport 2014-01-10 Botkyrka kommun Granskning av processer runt misstänkta oegentligheter inom Samhällsbyggnadsförvaltningen Ernst & Young AB Granskningsrapport 2014-01-10 Innehållsförteckning 1 Uppdraget... 2 1.1 Granskningens

Läs mer

Revisionsrapport: Uppföljning av genomförda granskningar. Revisionen har genom KPMG genomfört en uppföljning av tidigare genomförda granskningar.

Revisionsrapport: Uppföljning av genomförda granskningar. Revisionen har genom KPMG genomfört en uppföljning av tidigare genomförda granskningar. Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en uppföljning av tidigare genomförda granskningar. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som

Läs mer

Revisionsrapport. Lönehanteringen. Östersunds kommun 2010-11-25. Hans Stark, certifierad kommunal revisor. Anneth Nyqvist, revisionskonsult

Revisionsrapport. Lönehanteringen. Östersunds kommun 2010-11-25. Hans Stark, certifierad kommunal revisor. Anneth Nyqvist, revisionskonsult Revisionsrapport Lönehanteringen Östersunds kommun 2010-11-25 Hans Stark, certifierad kommunal revisor Anneth Nyqvist, revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern Fastställda av KS 144 2012-05-15 1(6) Sten-Inge Lilja sten-inge.lilja@bengtsfors.se till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern E-post Telefon Fax Hemsida Bengtsfors

Läs mer

SAMMANFATTNING... 3. 1 INLEDNING... 4 1.1 Utgångspunkt... 4 1.2 Syfte... 4 1.3 Metod... 5 1.4 Avgränsning... 5

SAMMANFATTNING... 3. 1 INLEDNING... 4 1.1 Utgångspunkt... 4 1.2 Syfte... 4 1.3 Metod... 5 1.4 Avgränsning... 5 Region Skåne Granskning av den interna kontrollen i Regionstyrelsens* löneprocess Ola Larsmon, Ernst & Young AB Genomförd på uppdrag av Region Skånes revisorer Februari 2010 * Förvaltningen Regionstyrelsen

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till reglemente för kontroll av verifikationer i Värmdö kommun

Tillämpningsanvisningar till reglemente för kontroll av verifikationer i Värmdö kommun Tillämpningsanvisningar till reglemente för kontroll av verifikationer i Värmdö kommun Allmänt Reglerna för kontroll av verifikationer är en del av den interna kontrollen. Intern kontroll är en process

Läs mer

Datum 2015-Or-29. Falkenbergs kommun Valda revisorer

Datum 2015-Or-29. Falkenbergs kommun Valda revisorer Falkenbergs kommun Valda revisorer Datum 2015-Or-29 Kommunstyrelen Kommunfullmdktige - f

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2013-12-04

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2013-12-04 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2013-12-04 14 (20) 190 ATTESTREGLEMENTE OCH DESS TILLÄMPNINGSANVISNINGAR Dnr: LKS 2013-445-002 Attestreglementet är ett reglemente för kontroll av

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Landstinget Halland. Säkerhet och intern kontroll i PA/lönesystemet. Mars 2005. Rolf Aronsson Leif Jacobsson Anita Andersson

REVISIONSRAPPORT. Landstinget Halland. Säkerhet och intern kontroll i PA/lönesystemet. Mars 2005. Rolf Aronsson Leif Jacobsson Anita Andersson REVISIONSRAPPORT Landstinget Halland Säkerhet och intern kontroll i PA/lönesystemet Övergripande granskning av rutiner, ansvar m.m. Mars 2005 Rolf Aronsson Leif Jacobsson Anita Andersson (1) Innehållsförteckning

Läs mer

REGLEMENTE FÖR ATTEST

REGLEMENTE FÖR ATTEST FÖRFATTNINGSSAMLING Nr R 23 1 (3) REGLEMENTE FÖR ATTEST Fastställt av kommunfullmäktige 2009-03-30, 24 1 Tillämpningsområde Kommunens styrelse/nämnder ska se till att bestämmelserna i detta reglemente

Läs mer