Uppföljning av upphandlingsgranskning från 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppföljning av upphandlingsgranskning från 2011"

Transkript

1

2 Revisionsrapport 10/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Uppföljning av upphandlingsgranskning från 2011 Upplands Väsby kommun

3 Innehåll 1 Inledning Bakgrund Syfte Metod Revisionskriterier Interna styrdokument upphandlingspolicy Allmän information om registeranalysen Resultat av genomförd granskning Vår bedömning...5 1

4 1 Inledning 1.1 Bakgrund Revisionen uppdrog åt EY under 2011 att granska rutiner och kontroller kopplade till upphandling. Granskningen baserades på registeranalyser, det vill säga en inläsning av transaktioner i leverantörsreskontran i ett registeranalysverktyg. Utifrån inlästa transaktioner gjordes urval för substantiell granskning av fakturor, upphandling och avtal. Den sammanfattande bedömning som gjordes var att kommunen centralt hade tillräcklig kompetens vad gäller upphandling/inköp. Resursbrist inom avdelningen medförde dock att samtliga avtal i avtalsdatabasen inte var uppdaterade vilket bland annat resulterade i att upphandlingar inte alltid genomfördes i god tid innan avtal löpte ut. Ytterligare en brist som identifierades var att upphandling inte alltid genomförts i enlighet med lag om offentlig upphandling (LOU). Verksamhetens efterlevnad av kommunens policy och riktlinjer samt följsamheten till gällande ramavtal bedömdes vara relativt god. Det konstaterades dock att det fanns utrymme för kommunen att ytterligare förstärka rutinerna för att säkerställa att det finns gällande ramavtal för samtliga inköp av varor och tjänster. Det noterades även att den som godkänner en faktura inte alltid kontrollerar att priset överensstämde med giltigt avtal samt att leverans av vara eller tjänst kommit kommunen tillgodo. I granskningen kostaterades att det inte fanns tillräckliga verktyg för att mäta avtalstroheten på ett tillförlitligt sätt. Revisorerna har i sin risk- och väsentlighetsanalys bedömt att den granskning som genomfördes 2011 ska följas upp under EY har på uppdrag av revisorerna genomfört en sådan uppföljning. 1.2 Syfte Syftet är att följa upp den granskning som genomfördes Metod Granskningen baseras på en databaserad registeranalys över samtliga hanterade leverantörsfakturor i upplands Väsby kommun för perioden 1 januari 2013 till och med 30 september Utifrån dessa görs generella kontroller och analyser. Underlag till ett urval av poster har inhämtats. Vi har efterfrågat avtal, upphandlingsdokumentation samt fakturor för ett urval av de inlästa transaktionerna. Rapporten har faktagranskats av upphandlingschef och ekonomidirektör. 1.4 Revisionskriterier Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Policy och riktlinjer för upphandling i Upplands Väsby kommun Åtgärder kopplat till de rekommendationer som lämnades i rapport Interna styrdokument upphandlingspolicy Av policyn för upphandling för Upplands Väsby kommun framgår bland annat att kommunen genom samordning internt och externt ska utnyttja sin storlek som köpare. All upphandling ska ske på affärsmässiga grunder. 2

5 Det är upphandlingsenheten som ansvarar för att de mest frekventa varorna och tjänsterna finns upphandlade på ramavtal. Finns ramavtal ska beställning/avrop ske från avtalspartner enligt avtal. Vid tecknande av ramavtal finns två alternativ, antingen rangordning där den leverantör som antagits som nummer ett ska anlitas tills denna inte längre kan leverera eller en andra konkurrensutsättning där samtliga antagna leverantörer får tävla om att få uppdraget. En otillåten direktupphandling är att köpa en vara eller tjänst överstigande 287 tkr utan att följa reglerna för upphandling enligt LOU. Om varan eller tjänsten kostar mindre men köps vid flera tillfällen så att det sammanlagda värdet överstiger 287 tkr räknas det också som en otillåten direktupphandling om LOUs regelverk inte följs. Ett avtal som ingåtts via en otillåten direktupphandling kan ogiltigförklaras. Bryter kommunen mot LOU kan det leda till viten. Vid upphandling under tröskelvärdet finns tre upphandlingsformer, direktupphandling, förenklad upphandling och urvalsupphandling. Tröskelvärdena för 2014 för kommuner och landsting uppgår till tkr och tkr för byggentreprenader 1. Upphandlingspolicyn överensstämmer enligt vår bedömning med LOU. 1.6 Allmän information om registeranalysen Granskad period omfattar 9 månader, 1 januari 2013 till 30 september Totalt finns leverantörer i leverantörsregistret. Det totala beloppet för dessa transaktioner uppgår till 865,5 mnkr. Antalet transaktioner, under perioden, i leverantörsreskontran uppgår till st. Genomsnittligt fakturabelopp uppgår till kr. Per 30 september 2013 uppgår antalet obetalda fakturor vilka är förfallna till sammanlagt 4,5 mnkr. Dessa är fördelade på 275 olika poster och antalet leverantörer är 154 stycken. De 25 största fakturorna under granskningsperioden uppgår till sammanlagt 169 mnkr och avser 14 olika leverantörer. 1 Enligt Konkurrenseverket , aspx 3

6 2 Resultat av genomförd granskning Vi har under hösten 2013, med stöd av registeranalyser, genomfört en uppföljning av 2011 års granskning av kommunens upphandlingsrutiner. Vi har systematiskt gjort ett urval av stickprov på leverantörsfakturor i syfte att bedöma följsamhet till lag LOU och kommunens upphandlingspolicy. Totalt har inköp från 19 leverantörer följts upp. Urvalet baseras på fakturerade belopp från leverantörer under granskningsperioden. Leverantör Tot belopp (tkr) Bjerking AB Resia AB Temporent AB E-Schakt Entreprenad AB ProEstate i Sverige AB Svefa Fastighetsutveckling AB Petter Johansson Art Dir & Design 805 Janne Sandahl Consulting AB 681 Structor Projektutveckling AB 496 Svalnäs ek för 491 Enera International AB 481 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 431 Kommunkonsult i Stockholm AB 420 Grontmij AB 359 Susanna Sandström, Psykolog 315 Ahlford Advokatbyrå 304 Heving & Hägglund AB Brunner & Brunner bygg AB SH Bygg sten o anläggning AB Granskningen visar att kommunen frångått LOU vid ett tillfälle gällande upphandling till ett belopp överstigande tröskelvärdet. Noteringen avser leverantören Proestate i Sverige AB. Inköp till ett värde av 2,3 mnkr har skett under perioden januari till september Avtalet med Proestate i Sverige AB har ingåtts utan beaktande av konkurrens då kommunen endast tillfrågade denna leverantör. För motsvarande typ av tjänster hade kommunen tidigare avtal med Structor. När behov av tjänster, främst beträffande brandåtgärder och då enligt uppgift av akut karaktär, uppkom noterades att avtalet med Structor löpt ut. En tjänsteman bedömde då självständigt att Proestate i Sverige AB var den som bäst var lämpad att leverera 4

7 efterfrågade tjänster och slöt sålunda avtal med bolaget. Samma tjänsteman har också attesterat fakturorna från bolaget. Bristerna avser dels att bevakning av avtal som löper ut inte har skett på ett tillräckligt sätt, dels att väsentliga belopp upphandlats utan följsamhet till LOU. Enligt uppgift från upphandlingsenheten pågår i dagsläget ramavtalsupphandling för denna typ av tjänst. Vidare har vi noterat att kommunen frångått fastställd upphandlingspolicy och LOUs regelverk för förenklad upphandling vid tre tillfällen. Kommunens kostnader för de tre leverantörerna Petter Johansson Art Direction & Design, Janne Sandahl Consulting AB och Ahlford Advokatbyrå AB överstiger vardera 287 tkr för perioden januari till september 2013, men understiger tröskelvärdet enligt LOU. Följaktligen borde inköp skett enligt LOUs regelverk för upphandlingar över 287 tkr men som är under tröskelvärdet. Av den dokumentation som presenterats för oss framgår att dessa inköp har skett utan beaktande av konkurrens då samtliga tre leverantörer är de enda som tillfrågats inom sina respektive områden. Vidare saknar kommunen skriftliga avtal med två av dessa leverantörer, Petter Johansson Art Direction & Design och Ahlford Adokatbyrå. Ett skriftligt avtal med Janne Sandahl Consulting AB, vilket är tidsbegränsat, har enligt kommunen förlängts. Emellertid är denna överenskommelse endast muntlig och det saknas dokumentation avseende avtalat pris gällande den tillkommande perioden. Granskningen har även föranlett notering om att slutattestant inte har kontrollerat att fakturerat pris är i enlighet med överenskommet pris enligt det skriftliga avtalet mellan kommunen och leverantören Janne Sandahl Consulting AB. 2.1 Vår bedömning I likhet med tidigare granskningar bedömer vi att det finns anledning för kommunen att ytterligare förstärka rutinerna för att säkerställa att LOU och kommunens upphandlingspolicy följs. Vidare bör kontinuerlig kompetensutveckling ske för alla som arbetar med inköp. Granskningen föranleder följande rekommendationer: kommunens styrelser och nämnder bör själva, inom ramen för de interna kontrollplanerna, följa upp följsamheten till LOU och upphandlingspolicyn. den centrala upphandlingsfunktionens roll bör förstärkas vad gäller uppföljning och kontroll av kommunens inköp. bevakningen av att upphandling sker i god tid innan avtal löper ut behöver förstärkas. Stockholm den 1 april 2014 Rebecka Hansson 5

Löpande granskning av rutin för upphandling

Löpande granskning av rutin för upphandling Revisionsrapport Länsstyrelsen i Uppsala län Hamnesplanaden 3 751 86 Uppsala Datum Dnr 2008-03-19 32-2007-0588 Löpande granskning av rutin för upphandling Som ett led i den årliga revisionen av Länsstyrelsen

Läs mer

Granskning av Landstinget Dalarnas upphandling av konsulter

Granskning av Landstinget Dalarnas upphandling av konsulter www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av Landstinget Dalarnas upphandling av konsulter Lars-Åke Ullström Göran Persson- Lingman Malin Liljeblad Fredrik Andrén November 2014 Innehåll 1. Sammanfattande

Läs mer

Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna augusti 2011. Kävlinge kommun. Granskning av upphandlingar inom tekniska området

Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna augusti 2011. Kävlinge kommun. Granskning av upphandlingar inom tekniska området Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna augusti 2011 Kävlinge kommun Granskning av upphandlingar inom tekniska området Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund och syfte...

Läs mer

Göteborgs Spårvägar AB inklusive dotterbolag Granskningsredogörelse 2013

Göteborgs Spårvägar AB inklusive dotterbolag Granskningsredogörelse 2013 Göteborgs Spårvägar AB inklusive dotterbolag Granskningsredogörelse 2013 GRANSKNINGSREDOGÖRELSE FÖR GÖTEBORGS SPÅRVÄGAR AB 2013 2 Innehåll Sammanfattande bedömning sid 3 Uppföljning av föregående års granskning

Läs mer

Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2011. Kungälvs kommun. Granskning av inköps- och upphandlingsverksamheten

Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2011. Kungälvs kommun. Granskning av inköps- och upphandlingsverksamheten Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2011 Kungälvs kommun Granskning av inköps- och upphandlingsverksamheten Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3

Läs mer

Granskning av upphandling av mindre entreprenadtjänster Härryda kommun

Granskning av upphandling av mindre entreprenadtjänster Härryda kommun Granskning av upphandling av mindre entreprenadtjänster Härryda kommun Januari 2015 Pernilla Lihnell, Malin Konkell, Linda Liljenvald, Marcus Carlsson Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 3 2. Identifieringsfasen

Läs mer

Bostadsstiftelsen Uddevallahem Stiftelsen Ljungskilehem

Bostadsstiftelsen Uddevallahem Stiftelsen Ljungskilehem Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari 2013 Bostadsstiftelsen Uddevallahem Stiftelsen Ljungskilehem Granskning av upphandling, inköp och avrop mot ramavtal Innehåll 1. Sammanfattning...

Läs mer

System och rutiner 2009

System och rutiner 2009 Revisionsrapport System och rutiner 2009 Smedjebackens kommun April 2010 Robert Heed Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.1 Revisionsfråga...4 2.2 Metod och avgränsning...4 3 Leverantörsfakturahantering...6

Läs mer

Uddevalla kommun. El ERNST&YOUNG

Uddevalla kommun. El ERNST&YOUNG Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Januari 2013 Uddevalla kommun Granskning av upphandling, inköp och investeringar samt ansvarsfördelning och rapportering inom projektet "Torp växer"

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2014 Granskning av intern kontroll Huddinge kommun Innehåll 1 Sammanfattning och rekommendationer...2 2 Inledning...4 2.1. Metod...4 3 Intern kontrollplan...5

Läs mer

Mölndals stad. ii ERNST& YOUNG. Granskning av upphandlingsverksamheten 2011-11-01 MÖLNDALS STAD. Revisorerna. Diaiienr 2L2_ O H

Mölndals stad. ii ERNST& YOUNG. Granskning av upphandlingsverksamheten 2011-11-01 MÖLNDALS STAD. Revisorerna. Diaiienr 2L2_ O H Mölndals stad 2011-11-01 MÖLNDALS STAD Revisorerna Diaiienr 2L2_ O H ii ERNST& YOUNG Granskning av upphandlingsverksamheten Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2011 U ERNST&

Läs mer

Malmö stad. Granskning av redovisningsrutiner. December 2007

Malmö stad. Granskning av redovisningsrutiner. December 2007 Malmö stad Granskning av redovisningsrutiner. December 2007 Innehåll Inledning... 2 Granskningsansats, urval och avgränsningar... 3 Regelverk och riktlinjer... 5 Granskning... 8 Slutsats... 15 Deloitte

Läs mer

Intern kontroll av leverantörsfakturor och uppföljning av tidigare upphandlingsgranskning. Kalix kommun

Intern kontroll av leverantörsfakturor och uppföljning av tidigare upphandlingsgranskning. Kalix kommun Revisionsrapport Intern kontroll av leverantörsfakturor och uppföljning av tidigare upphandlingsgranskning Kalix kommun Hans Forsström Certifierad kommunal revisor Conny Erkheikki Auktoriserad revisor

Läs mer

Upphandlingsprocessen

Upphandlingsprocessen Revisionsrapport Upphandlingsprocessen Strömsunds kommun Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Strömsunds kommun Upphandlingsprocessen Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...

Läs mer

Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor

Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor Revisionsrapport* Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor Februari 2007 Robert Heed Josefin Loqvist Göran Persson-Lingman *connectedthinking INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Granskning av konsultanvändningen inom kommunstyrelsen organisation

Granskning av konsultanvändningen inom kommunstyrelsen organisation Revisionsrapport Granskning av konsultanvändningen inom kommunstyrelsen organisation Kalmar kommun Maj 2009 Pär Sturesson Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Inledning...1 2 Tillvägagångssätt...1 3 Iakttagelser...2

Läs mer

Granskning av system för uppföljning av upphandlad verksamhet. Granskning utförd på uppdrag av revisorerna i Landstinget Kronoberg

Granskning av system för uppföljning av upphandlad verksamhet. Granskning utförd på uppdrag av revisorerna i Landstinget Kronoberg Revisionsrapport juni 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Granskning av system för uppföljning av upphandlad verksamhet Granskning utförd på uppdrag av revisorerna i Landstinget Kronoberg Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamheten

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamheten 2004-01-28 Kommunstyrelsen Renhållningsverket Markentreprenad Utbildningsnämnden Kultur- och fritidsnämnden BSN-Söder Teknisk nämnd Vård- och omsorgsnämnden Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamheten

Läs mer

PROJEKTRAPPORT NR 04/2013. Risken för oegentligheter inom Stockholms läns sjukvårdsområde

PROJEKTRAPPORT NR 04/2013. Risken för oegentligheter inom Stockholms läns sjukvårdsområde PROJEKTRAPPORT NR 04/2013 N Risken för oegentligheter inom Stockholms läns sjukvårdsområde Vad gör Landstingsrevisorerna? Landstingsrevisorerna granskar den verksamhet som bedrivs av landstingets nämnder

Läs mer

Intern kontroll inom ekonomiadministrationen

Intern kontroll inom ekonomiadministrationen www.pwc.se Revisionsrapport Malin Liljeblad Emil Forsling Intern kontroll inom ekonomiadministrationen Landstinget Dalarna Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN

POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2014-08-27 69 Dnr 2014/149.050 POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN 1 Allmänt Kommunens inköp/upphandlingar

Läs mer

Intern kontroll i byggprocessen Tyresö kommun

Intern kontroll i byggprocessen Tyresö kommun Intern kontroll i byggprocessen Tyresö kommun Revisionsrapport Mars 2011 Jan-Olov Larsén, revisionskonsult Jan Nilsson, certifierad kommunal revisor 0 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning och

Läs mer

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013 Växjö Kommun Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2013 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 1.1 SYFTE OCH METOD... 2 2. ALLMÄNNA REVISIONSÅTGÄRDER...

Läs mer

Offentlig sektor KPMG AB 2014-06-10 6 sidor

Offentlig sektor KPMG AB 2014-06-10 6 sidor Avesta Kommun Rapport avseende granskning av hantering av moms Offentlig sektor KPMG AB 6 sidor Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 2 4. Metod 2 5. Avgränsning 2 6. Genomförande 2 7. Avdrag

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av momshantering Trelleborgs kommun

Revisionsrapport Granskning av momshantering Trelleborgs kommun Revisionsrapport Granskning av momshantering Trelleborgs kommun Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Mats Andersson, Risk Manager Henrik Friang, Risk Manager September 2011 Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av inköps- och upphandlingsverksamhet,

Granskning av inköps- och upphandlingsverksamhet, Granskning av inköps- och upphandlingsverksamhet, uppföljning Hultsfreds kommun Revisionsrapport 2011-03-18 Caroline Liljebjörn Stefan Wik Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Inledning...

Läs mer

Revisionsrapport: Uppföljning av genomförda granskningar. Revisionen har genom KPMG genomfört en uppföljning av tidigare genomförda granskningar.

Revisionsrapport: Uppföljning av genomförda granskningar. Revisionen har genom KPMG genomfört en uppföljning av tidigare genomförda granskningar. Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en uppföljning av tidigare genomförda granskningar. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som

Läs mer

Landstingets investeringar

Landstingets investeringar Revisionsrapport Landstingets investeringar i ny- och ombyggnation - upphandlingar under byggprocessen Kerstin Sikander Cert. kommunal revisor Bo Thörn Cert. kommunal revisor Eva Andlert Cert. kommunal

Läs mer

Granskning av Staffanstorps kommuns leverantörsskulder och dess system

Granskning av Staffanstorps kommuns leverantörsskulder och dess system www.pwc.se Revisionsrapport Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Lotten Lasson, Revisionskonsult Henrik Friang, Risk manager Granskning av Staffanstorps kommuns leverantörsskulder och dess system

Läs mer

PROJEKTRAPPORT NR 06/2013. Konsultanvändningen i trafiknämndens projekt

PROJEKTRAPPORT NR 06/2013. Konsultanvändningen i trafiknämndens projekt PROJEKTRAPPORT NR 06/2013 N Konsultanvändningen i trafiknämndens projekt Vad gör Landstingsrevisorerna? Landstingsrevisorerna granskar den verksamhet som bedrivs av landstingets nämnder och bolagsstyrelser.

Läs mer