Granskning av Staffanstorps kommuns leverantörsskulder och dess system

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskning av Staffanstorps kommuns leverantörsskulder och dess system"

Transkript

1 Revisionsrapport Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Lotten Lasson, Revisionskonsult Henrik Friang, Risk manager Granskning av Staffanstorps kommuns leverantörsskulder och dess system

2 Innehållsförteckning 1. Inledning Bakgrund Syfte, revisionsfråga och avgränsning Metod Granskningsresultat Dubbla leverantörer finns inte upplagda i systemet Bedömning och rekommendationer Verifikationsnummerserien är obruten Bedömning och rekommendationer Dubbla utbetalningar förekommer inte Bedömning och rekommendationer Utbetalningar till icke upplagda leverantörer förekommer inte Bedömning och rekommendationer Uppläggning av nya leverantörer görs av behörig personal Bedömning och rekommendationer Attest av leverantörsbetalningar görs av behörig personal Bedömning och rekommendationer Korrekt bank/pg-nummer är upplagda i systemet Bedömning och rekommendationer Sammanfattande bedömning... 10

3 1. Inledning 1.1. Bakgrund Under senare år har det i en del av Sveriges kommuner framkommit oegentligheter i form av bl.a. otillåtna utbetalningar till anställda och/eller deras närstående. Kommunens leverantörsutbetalningar bedöms som ett riskområde och utgör en stor del av kommunens balansomslutning. Mot bakgrund av detta vill de förtroendevalda revisorerna granska den interna kontrollen avseende kommunens leverantörsskulder och dess system med avseende på bl.a. uppläggning av nya leverantörer och dubbla utbetalningar. En väl fungerande intern kontroll i system och rutiner är en förutsättning för att den information som ligger till grund för politiskt beslutsfattande är tillförlitlig. På samma sätt utgör den interna kontrollen i redovisningens system och rutiner en förutsättning för att årsredovisning och delårsrapporter motsvarar de krav som lag och normgivare ställer Syfte, revisionsfråga och avgränsning Syftet med granskningen är att bedöma om kommunstyrelsens rutiner och intern kontroll avseende kommunens leverantörsskulder och dess system är tillräckliga och ändamålsenliga samt i vilken utsträckning dessa följs. Revisionsfråga: Är kommunstyrelsens interna kontroll avseende kommunens leverantörsskulder och dess system tillfredställande och ändamålsenlig? Följande revisionskriterier har använts för att svara på revisionsfrågan: Dubbla leverantörer finns inte upplagda i systemet. Verifikationsnummerserien är obruten. Dubbla utbetalningar förekommer inte. Utbetalningar till icke upplagda leverantörer förekommer inte Uppläggning av nya leverantörer görs av behörig personal. Attest av leverantörsbetalningar görs av behörig personal. Korrekt bank/pg-nummer är upplagda i systemet. Granskningen omfattar samtliga nämnder och avser perioden april oktober av 11

4 1.3. Metod Information från leverantörssystemet har bearbetats via registeranalys för perioden april- oktober Därefter har stickprovsgranskning/substansgranskning skett i kombination med intervjuer med tjänstemän inom kommunledningsförvaltningen. Omfattningen och inriktningen på stickproven och intervjuerna har genomförts i den utsträckning som analysens resultat krävt. Rapporten har varit föremål för sakgranskning av berörda tjänstemän. 2 av 11

5 2. Granskningsresultat Årligen passerar cirka fakturor igenom kommunens leverantörssystem. Kommunen använder leverantörssystemet Raindance som levererats av CGI Sweden. Kommunen använder även ekonomisystemet A+. Raindance och A+ integrerar med varandra i följande ordning; inskanning av fakturor sköts av den externa utföraren CGI. Skanningföretaget levererar därefter en elektronisk fil som överförs till Raindance där verifikationen får ett löpnummer. Under nästkommande natt importeras filen till A+ och får i samband med detta ett verifikationsnummer. I Raindance sker därefter kontering och signering, konteringen förs sedan över till ekonomisystemet A+. Vid förfallodatum sker betalningen via A+ och en kvittens skickas till Raindance. I sällsynta fall inträffar felskanning och kommunen skickar då tillbaka fakturan för omskanning. Överlag fungerar enligt uppgift sammarbetet med CGI väl. Kommunen är restriktiva gällande att hantera fakturor manuellt. Målet inför år 2014 är enligt uppgift att de manuellt hanterade fakturorna helt ska elimineras, dock sker det fortfarande i vissa fall direktutbetalningar från systemet A Dubbla leverantörer finns inte upplagda i systemet Denna analys syftar till att identifiera förekomsten av dubbelregistreringar av leverantörer i leverantörsregistret. Utsökningen har utförts genom summering per leverantörsnummer och leverantörsnamn. Dubbelregistrerade leverantörer är primärt en ordningsfråga för kommunen och kan försvåra uppföljning av inköp etc. I tillämpningsanvisningar till attestdirektiv, daterade finns dokumenterade regler för kontroll mot fullständighet (att verifikationen uppfyller kraven enligt god redovisningssed och kontering). Här finns även en dokumenterad checklista avseende hur en godkänd leverantörsfaktura ska se ut och vilka övriga kontroller som ska genomföras. Vår registeranalys påvisar att det inte förekom några dubbla leverantörer i kommunens leverantörssystem under granskningsperioden. Enligt uppgift utförs inte någon översyn av upplagda leverantörer med regelbundna intervall, utan det sker endast vid behov Bedömning och rekommendationer Vi rekommenderar kommunstyrelsen att tillse att det görs en översyn av upplagda leverantörer med jämna intervall. Detta för att hålla registret aktuellt så att det t.ex. inte finns leverantörer som kommunen inte längre gör affärer med. I övrigt har vi inget att erinra. 3 av 11

6 2.2. Verifikationsnummerserien är obruten I den kommunala redovisningslagen 2 kap 5 anges följande I verifikationen skall det ingå ett verifikationsnummer eller annat identifieringstecken samt sådana övriga uppgifter som är nödvändiga för att sambandet mellan verifikationen och den bokförda ekonomiska händelsen utan svårighet skall kunna fastställas. Analysen syftar till att identifiera luckor i verifikationsnummerserier. Kommunen har flera verifikationsnummerserier, bland annat separeras de manuellt hanterade fakturorna (endast ett fåtal) i en egen verifikationsnummerserie. Vid genomförd registeranalys framkom 10 stycken potentiella luckor i verifikationsnummerserien. Av den anledningen blev samtliga av dessa luckor föremål för granskning. Vid granskning konstaterades att dessa verifikationsnummer inte saknades, underlag för samtliga verifikationer fanns och är kontrollerade utan att finna några avvikelser. Vi kan därför utifrån genomförd kontroll, konstatera att de potentiella luckor som registeranalysen påvisade inte existerar Bedömning och rekommendationer Då samtliga potentiella luckor i verifikationsnummerserien har kontrollerats utan att finna avvikelser, har vi inget att erinra på denna punkt Dubbla utbetalningar förekommer inte Analysen syftar till att identifiera potentiella betalningar av samma faktura mer än en gång. Matchning sker i kombination av leverantörsnummer, fakturanummer, fakturabelopp och förfallodatum. Endast betalda leverantörsfakturor ligger till grund för denna analys. Vid genomförd registeranalys framkom inga avvikelser, dvs. att inga dubbla utbetalningar identifierades under granskningsperioden. I samband med utbetalning använder kommunen systemet Inyett. Detta är en IT-tjänst som kontrollerar alla kommunens utbetalningar. Systemet ger varningar för bl.a. bluffakturor, betalningsanmärkningar och avsaknad av F-skattesedel. Varningar ges även vid utbetalningar av höga belopp samt vid dubbla utbetalningar Bedömning och rekommendationer Vi ser positivt på att det inte förekommit några dubbla utbetalningar under granskningsperioden, samt att kommunen använder sig av systemstödet Inyett. Vi har vi inget att erinra på denna punkt. 4 av 11

7 2.4. Utbetalningar till icke upplagda leverantörer förekommer inte Analysen syftar till att identifiera potentiella utbetalningar till konton som inte finns upplagda som konto hos kommunen. Genomförd registeranalys visar att det inte förekommer utbetalningar till leverantörer som inte fanns registrerade i leverantörsregistret Bedömning och rekommendationer Vi har inget att erinra på denna punkt Uppläggning av nya leverantörer görs av behörig personal Analysen syftar till att identifiera leverantörer som lagts till i leverantörssystemet av ej behörig personal under granskningsperioden. Ursprungligen var det systemleverantören som lade upp behörigheterna i leverantörssystemet. I nuläget är det en anställd på ekonomikontoret som kan lägga upp och ändra i anställdas behörigheter i leverantörssystemet Raindance, denna person benämns som systemansvarig. Enligt uppgift läggs nya leverantörer i första hand upp i leverantörssystemet Raindance. Dock sker det i vissa fall upplägg av leverantörer i kommunens ekonomisystem A+. I A+ är det möjligt att göra direktbokningar av leverantörer, dock görs detta enbart vid brådskande fakturor, t.ex. då kommunen erhållit betalningspåminnelse. Enligt uppgift finns det åtta personer i kommunen som har rätt att lägga upp nya leverantörer i leverantörssystemet Raindance. Dessa personer ingår i den så kallade Raindance-gruppen. Det finns dock ingen formell förteckning över vem som har behörigheter att lägga upp nya leverantörer i kommunens system. Denna grupp har, tillsammans med flera andra anställda, genomgått två utbildningar under 2013 och en i januari 2014 som är relaterade till hantering av leverantörssystemet. Under vår granskning har vi inte kunnat ta del av någon dokumenterad rutin, eller dokumenterad beslutsgång, gällande vem som har rätt att lägga upp nya behörigheter i kommunens leverantörssystem. Vid intervju framkom att behörigheterna ändras i de fall då en person slutar eller tillkommer i Raindancegruppen. 5 av 11

8 I tabellen nedan presenteras de användare som lagt upp leverantörer, samt hur många upplägg de gjort under granskningsperioden. Användare Antal upplägg Utifrån genomförd registeranalys kan vi konstatera att tio användare lagt upp nya leverantörer under granskningsperioden. Fyra av dessa personer ingår inte i Raindance-gruppen men har lagt upp leverantörer i ekonomisystemet A+ under perioden. Enligt uppgift har dessa fyra personer lagt upp leverantörer i samband med utbetalningar till gymnasieskolan, grundskolan, stadsbyggnadskontoret och i samband med att återbetalning skett till felaktig insättning. Detta ingår i personernas arbetsuppgifter, dock finns det inget formellt beslut eller dokumentation över deras rättigheter gällande upplägg av nya leverantörer. Samtliga på ekonomiavdelningen som har inloggning till A+ har möjlighet att lägga upp nya leverantörer i detta system. Ekonomikontoret hänvisar till att de känner komfort i deras rutiner för upplägg av nya leverantörer eftersom attestanten kontrollerar upplagd leverantör samt att Inyette kontrollerar kommunens alla utbetalningar. Vår registeranalys påvisade att två av behörigheterna inte använts under granskningsperioden, d.v.s. under en period på sex månader. Enligt uppgift, arbetar dessa personer centralt på ekonomikontoret och behöver ha behörigheten för att finnas behjälpliga till övrig personal i organisationen. Idag sker ingen efterkontroll av de leverantörer som lagts upp i systemet avseende att leverantören är korrekt och att ingen otillbörlig leverantör läggs upp. Detta är inte heller någon rutin som dokumenterats Bedömning och rekommendationer Genomförd registeranalys påvisar att det finns anställda som lagt upp nya leverantörer under granskningsperioden som inte ingår i Raindance- gruppen. Vi noterar även att det inte finns någon fastställd dokumentation över vem som har rätt att lägga upp nya leverantörer i kommunens leverantörssystem. Då vi ser detta som en brist bör kommunstyrelsen därför tillse att upprätta dokumenterade rutiner, samt en förteckning, över vem som har rättigheter att lägga upp nya leverantörer i kommunens båda leverantörssystem och tillse att det finns en tydlig beslutsgång avseende detta. 6 av 11

9 Vi ser det som en risk att det är möjligt för samtliga på ekonomikontoret att lägga upp nya leverantörer i A+. Vi anser att kommunstyrelsen bör dokumentera regler och rutiner för att ge ut behörighet för att lägga upp nya leverantörer i systemet. Utifrån beslutade behörigheter bör kommunens samtliga leverantörssystem anpassas efter detta för att utesluta möjligheten att obehörig personal kan lägga upp nya leverantörer. Vi anser även att kommunstyrelsen bör överväga att införa en rutin där upplagda leverantörer kontrolleras med jämna intervaller avseende deras korrekthet, samt att denna rutin dokumenteras. Det skulle bidra till att öka kontrollen över att felaktiga leverantörer inte finns upplagda Attest av leverantörsbetalningar görs av behörig personal Analysen syftar till att säkerställa att attest av utbetalningar till konton utförs av behörig personal under granskningsperioden. Analysen syftar även till att säkerställa att attest av utbetalningar görs inom de definierade attestgränserna. Anställda i kommunen som är utsedda beslutsattestanter ska underteckna en blankett där det framgår vilka ansvar och verksamheter de har rätt att beslutsattestera för. Detta arkiveras i en särskild pärm, därefter uppdateras attestbehörigheten i leverantörssystemet. En gång om året eller vid behov tas attestförteckningslistan upp i respektive nämnd för översyn och eventuell revidering. Den aktuella attestförteckningen som förvaras i arkivet ska alltid återspegla inlagda attester i leverantörssystemet. Nedanstående tabell visar de 20 beslutsattestanter som attesterat högst totalt belopp under granskningsperioden. Användare Totalt antal utbetalningar Totalt belopp kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr 7 av 11

10 Genomförd registeranalys har ej identifierat någon obehörig attest av utbetalning, d.v.s. att attestering skett i enlighet med registrerade attester i systemet. För att göra en kontroll av registrerade attester i systemet stickprovskontrollerades att den attesträtt som är inlagd i systemet stämmer överrens med aktuell attestförteckning. I stickprovsgranskningen ingick 30 anställda personer (2-8 personer per styrelse/nämnd som hade registrerad attesträtt i leverantörssystemet) och dessa personer kontrollerades sedan mot aktuell attestföreteckning. Stickprovskontrollen påvisade 4 avvikelser. I tre av fallen fanns personen med i attestförteckningen, men underskrift av attestanten saknades. I det fjärde fallet fanns personen inte med i attestförteckningen, vilket enligt uppgift berodde på av att denna blivit anställd vid årsskiftet 2013/2014, förteckningen hade således inte blivit reviderad vid granskningstillfället. Vid sakgranskningen framkom att kommunfullmäktige antagit ett nytt ekonomistyrdirektiv (KF ), daterat I denna anges att den som tecknar attest är personligen ansvarig för sina åtgärder. Varje beslutsattestant och granskningsattestant ska underteckna skriftlig försäkran om att denne tagit del av och förstått tillämpliga direktiv, reglementen och anvisning. Enligt uppgift har kommunen inte infört några beloppsgränser som är kopplade till attesträtten. I kommunens attestreglemente anges att respektive nämnd kan använda sig utav beloppsgränser. Kommunen har inte heller någon rutin att det ska krävas två beslutsattester vid fakturabelopp överstigande ett visst belopp Bedömning och rekommendationer Vi kan utifrån registeranalysen påvisa att attest av leverantörsbetalningar görs av behörig personal. Vi anser att kommunstyrelsen bör tillse att aktuell attestförteckning alltid innehåller underskrift från attestanten för att säkerställa att attestanten tagit del och förstått sitt ansvar. Kommunstyrelsen bör även tillse att aktuell attestförteckning hålls uppdaterad och alltid revideras direkt i anslutning till tidpunkten då en anställd får attesträtt. Vi ser därför positivt på att ett nytt ekonomistyrdirektiv antagits som berör hur attestantens ansvar säkerställs. Vi anser att kommunstyrelsen bör tillse att direktivet implementeras och följs fullt ut inom kommunen. Vi föreslår att kommunstyrelsen bör överväga att införa beloppsbegränsningar kopplade till attestbehörigheten. Genom att sätta ett maxbelopp för respektive attestant och verksamhet kan dessa åtgärder bidra till att öka den interna kontrollen inom detta område. Vi vill även uppmana kommunstyrelsen att överväga att införa två beslutsattester vid fakturabelopp överstigande ett visst belopp. Ovanstående åtgärder skulle ytterligare bidra till att öka den interna kontrollen inom detta område. 8 av 11

11 2.7. Korrekt bank/pg-nummer är upplagda i systemet Analysen syftar till att identifiera utbetalningar till konton som inte avser leverantörer. Analysen genomförs genom jämförelse mellan betalfiler och leverantörsregister. Registeranalysen påvisar att det inte förekommer betalningar till bank/pg-nummer som inte avser leverantörer under granskningsperioden Bedömning och rekommendationer Vi har inget att erinra på denna punkt. 9 av 11

12 3. Sammanfattande bedömning Är kommunstyrelsens interna kontroll avseende kommunens leverantörsskulder och dess system tillfredställande och ändamålsenlig? Utifrån genomförd granskning konstaterar vi att kommunstyrelsens interna kontroll avseende kommunens leverantörsskulder och dess system, utifrån kontrollmålen, till övervägande del fungerar tillfredställande och ändamålsenligt. Granskningen har dock identifierat några förbättringsområden, vilka framgår nedan: Ovanstående bedömning baserar vi främst på att: Vi rekommenderar kommunstyrelsen att tillse att det görs en översyn av upplagda leverantörer med jämna intervall. Detta för att hålla registret aktuellt så att det t.ex. inte finns leverantörer som kommunen inte längre gör transaktioner med. Genomförd registeranalys påvisar att det finns anställda som lagt upp nya leverantörer under granskningsperioden som inte ingår i Raindancegruppen. Det är en risk att samtliga på ekonomikontoret kan lägga upp nya leverantörer i ett av kommunens två leverantörssystem. Vi noterar även att det inte finns någon fastställd dokumentation över vem som har rätt att lägga upp nya leverantörer i kommunens leverantörssystem. Kommunstyrelsen bör därför tillse att upprätta dokumenterade rutiner, samt en förteckning, över vem som har rättigheter att lägga upp nya leverantörer i kommunens båda leverantörssystem och tillse att det finns en tydlig beslutsgång avseende detta. Vid stickprovskontroll framkom att fyra registrerade attestanter inte signerat aktuell attestförteckning. Vi anser att kommunstyrelsen bör tillse att aktuell attestförteckning alltid innehåller underskrift från attestanten för att säkerställa att attestanten tagit del och förstått sitt ansvar. Vi ser därför positivt på att ett nytt ekonomistyrdirektiv antagits som berör hur attestantens ansvar säkerställs. Vi vill även uppmana kommunstyrelsen att införa beloppsbegränsningar kopplade till attestbehörigheten samt överväga att införa två beslutsattester vid fakturabelopp överstigande ett visst belopp. Dessa åtgärder skulle ytterligare bidra till att öka den interna kontrollen inom detta område. 10 av 11

13 Anna Hilmarsson Projektledare Carl-Gustaf Folkeson Uppdragsledare 11 av 11

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Revisionsrapport Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Nynäshamns kommun December 2010 Jonas Eriksson Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 1.1 Syfte och revisionsfråga... 1 1.2 Avgränsning

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

Granskning av leverantörsfakturor

Granskning av leverantörsfakturor Revisionsrapport Granskning av leverantörsfakturor Ängelholms kommun December 2009 Anna Eriksson Karin Andersson Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte och genomförande... 3

Läs mer

Granskning av fakturahanteringen. Trelleborgs kommun

Granskning av fakturahanteringen. Trelleborgs kommun www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av fakturahanteringen Emelie Lönnblad Revisionskonsult 1. Sammanfattning har fått i uppdrag av Trelleborg kommuns revisorer att genomföra en granskning av styrelse

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av leverantörsregister. Sollentuna kommun. pwc

Revisionsrapport. Granskning av leverantörsregister. Sollentuna kommun. pwc Revisionsrapport Granskning av leverantörsregister Sollentuna kommun pwc 2012-11-09 Anders Petersson Anders Haglund Projektledare Uppdragsledare Namn förtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

Granskning av lönehanteringen

Granskning av lönehanteringen www.pwc.se Revisionsrapport Emelie Lönnblad, Revisionskonsult, Fredrik Anderberg, Revisionskonsult, Henrik Friang, Risk Manager Granskning av lönehanteringen Sammanfattning På uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Revisionsrapport Attestrutiner Östhammars kommun Datum: 080918 Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Sammanfattning Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har fått i uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

Trelleborgs kommun Revisorerna

Trelleborgs kommun Revisorerna Revisorerna 2013-09-10 Kommunstyrelsen Granskning av kommunens faktura hantering har på uppdrag av kommunens revisorer i Trelleborg kommun genomfört en granskning av om styrelsens och nämndernas interna

Läs mer

Externt finansierade projekt

Externt finansierade projekt Revisionsrapport Externt finansierade projekt Gällivare kommun Mars 2010 Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Rolf Särkimukka, revisionskonsult 2010-03-11 Hans Forsström Rolf Särkimukka Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av leverantörsfakturor

Granskning av leverantörsfakturor Revisionsrapport Granskning av leverantörsfakturor Eslövs kommun Februari 2008 Anna Eriksson Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Syfte och genomförande...3 2 Kommunens regler/anvisningar...4

Läs mer

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Katrineholms kommun 2009-06-11 Oscar Hjelte 2009- - Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning 1 Bakgrund...1 1.1

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se

Läs mer

Intern kontroll avseende behörigheter i ekonomisystem samt hantering av leverantörsfakturor och manuella betalningar

Intern kontroll avseende behörigheter i ekonomisystem samt hantering av leverantörsfakturor och manuella betalningar www.pwc.se Revisionsrapport Ebba Lind Simon Löwenthal Rebecka Hansson, Certifierad kommunal revisor, Auktoriserad revisor Intern kontroll avseende behörigheter i ekonomisystem samt hantering av leverantörsfakturor

Läs mer

Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor

Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor Revisionsrapport* Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor Februari 2007 Robert Heed Josefin Loqvist Göran Persson-Lingman *connectedthinking INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av momshantering Trelleborgs kommun

Revisionsrapport Granskning av momshantering Trelleborgs kommun Revisionsrapport Granskning av momshantering Trelleborgs kommun Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Mats Andersson, Risk Manager Henrik Friang, Risk Manager September 2011 Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av intern kontroll avseende tillförlitlighet i system och rutiner för hantering av leverantörsfakturor

Granskning av intern kontroll avseende tillförlitlighet i system och rutiner för hantering av leverantörsfakturor www.pwc.se Revisionsrapport Simon Lindskog Jenny Nyholm Granskning av intern kontroll avseende tillförlitlighet i system och rutiner för hantering av leverantörsfakturor Vaxholms stad Intern kontroll tillförlitlighet

Läs mer

Granskning av fakturahantering. 1. Sammanfattning

Granskning av fakturahantering. 1. Sammanfattning 1. Sammanfattning har fått i uppdrag av Hörby kommuns revisorer att genomföra en granskning av styrelse och nämnders fakturahantering. Syftet med granskningen har varit att bedöma om styrelsens och nämndernas

Läs mer

Granskning av landstingets regler och rutiner för attestering av leverantörsfakturor och löner

Granskning av landstingets regler och rutiner för attestering av leverantörsfakturor och löner Granskning av landstingets regler och rutiner för attestering av leverantörsfakturor och löner Rapport nr 8/2013 Oktober 2013 Jonas Hansson, Revisor, revisionskontoret Innehåll 1. Sammanfattande analys...

Läs mer

Intern kontroll avseende fakturahantering

Intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport* Intern kontroll avseende fakturahantering Eskilstuna kommun Mars 2008 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund och syfte...3 1.2

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av verifikationer inom teknikoch fastighetsnämnden. Karlstads kommun. Peter Aschberg Daniel Brandt. November 2012.

Revisionsrapport. Granskning av verifikationer inom teknikoch fastighetsnämnden. Karlstads kommun. Peter Aschberg Daniel Brandt. November 2012. _..._..._._.... _. _--_._-_.._--. Revisionsrapport Granskning av verifikationer inom teknikoch fastighetsnämnden Karlstads kommun Peter Aschberg Daniel Brandt pwc Innehåll Sammanfattning Inledning. Bakgrund..

Läs mer

Intern kontroll i kommunens elektroniska fakturahantering

Intern kontroll i kommunens elektroniska fakturahantering Intern kontroll i kommunens elektroniska fakturahantering Vänersborgs kommun Revisionsrapport November 2010 Kerstin Rosendahl Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Bakgrund... 3 Revisionsfråga...

Läs mer

Intern kontroll och attester

Intern kontroll och attester Revisionsrapport Intern kontroll och attester Strömsunds kommun Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1 Bakgrund och revisionskriterier 2.2 Metod

Läs mer

Granskning av förlorad arbetsinkomst avseende politiker

Granskning av förlorad arbetsinkomst avseende politiker Revisionsrapport Granskning av förlorad arbetsinkomst avseende politiker Ängelholms kommun Januari 2010 Anna Eriksson Karin Andersson Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 4 1.1 Bakgrund...

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19

ATTESTREGLEMENTE 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19 ATTESTREGLEMENTE 1 Bakgrund och syfte Attestreglementet ingår som en del i kommunens internkontroll. Internkontrollens huvudsakliga syfte är att förbättra effektiviteten

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av verifikationer och utbetalningsrutiner

Revisionsrapport Granskning av verifikationer och utbetalningsrutiner Revisorerna i Kmunstyrelsen För känned: Kmunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Granskning av verifikationer och utbetalningsrutiner Revisionen har via KPMG genfört en granskning av rutinerna för verifikationshantering

Läs mer

Granskning av intern kontroll av leverantörsfakturor

Granskning av intern kontroll av leverantörsfakturor www.pwc.se Revisionsrapport Cecilia Fehling Revisionskonsult Malin Kronmar Revisionskonsult Caroline Liljebjörn Cert. kommunal revisor 28 Granskning av intern kontroll av leverantörsfakturor Kalmar kommun

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Tekniska nämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se www.komrev.se Sammanfattning

Läs mer

Kommunfullmäktige 'Kommunstyrelsen. Granskning av fakturahanteringen. På vårt uppdrag har pwc utfört en granskning av fakturahanteringen.

Kommunfullmäktige 'Kommunstyrelsen. Granskning av fakturahanteringen. På vårt uppdrag har pwc utfört en granskning av fakturahanteringen. 2014 02 20 ÄNGELHOLMS KOMMUN Kommunrevisorerna Kommunfullmäktige 'Kommunstyrelsen Granskning av fakturahanteringen På vårt uppdrag har pwc utfört en granskning av fakturahanteringen. Revisorerna har vid

Läs mer

Granskningsrapport Nr

Granskningsrapport Nr Nr. 2015-06 s revisorer Granskning av Granskningsrapport Nr. 2015-06 Granskningsrapporten är beställd av revisionen i genom: Bengt Sebring Mats Lindskog Bengt Joehns Harri Rosqvist Kristoffer Glinka Audit

Läs mer

System och rutiner 2009

System och rutiner 2009 Revisionsrapport System och rutiner 2009 Smedjebackens kommun April 2010 Robert Heed Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.1 Revisionsfråga...4 2.2 Metod och avgränsning...4 3 Leverantörsfakturahantering...6

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern Fastställda av KS 144 2012-05-15 1(6) Sten-Inge Lilja sten-inge.lilja@bengtsfors.se till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern E-post Telefon Fax Hemsida Bengtsfors

Läs mer

Verifikationsgranskning

Verifikationsgranskning Revisionsrapport Verifikationsgranskning Krokoms kommun 2009-12-17 Lisbet Östberg Revisionskonsult 17 december 2009 Uppdragsledare Revisionskonsult Erik Maj-Britt Åkerström Lisbet Östberg Uppdragsledare

Läs mer

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013 Växjö Kommun Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2013 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 1.1 SYFTE OCH METOD... 2 2. ALLMÄNNA REVISIONSÅTGÄRDER...

Läs mer

Revisionsrapport Uppföljning av granskning av kommunens övertidsskuld Lunds kommun

Revisionsrapport Uppföljning av granskning av kommunens övertidsskuld Lunds kommun Revisionsrapport Uppföljning av granskning av kommunens övertidsskuld Lunds kommun Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Lena Salomon, Certifierad kommunal revisor Henrik Friang, Risk Manager September

Läs mer

Granskning av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess

Granskning av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess Revisionsrapport Granskning av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess Marks kommun Andreas Crusell Erik Sellergren Augusti 2015 Innehållsförteckning 1. Introduktion... 1 1.1. Bakgrund och revisionsfråga...

Läs mer

Granskning av Jönköpings kommuns rutin för skanning av leverantörsfakturor

Granskning av Jönköpings kommuns rutin för skanning av leverantörsfakturor Granskning av Jönköpings kommuns rutin för skanning av leverantörsfakturor Elisabet Håkansson Januari 2006 Innehållsförteckning 1. Inledning sidan 2 2. Syfte/metod sidan 2 3. Rutin elektronisk hantering

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Dokumenttyp Dokumentnamn Nämnd Förvaltning Reglemente Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen Kommunfullmäktige 2015-09-14 Paragraf 77/2015 Ansvar Ekonomichef / Kanslichef Antagen

Läs mer

Granskning av förlorad arbetsinkomst avseende politiker

Granskning av förlorad arbetsinkomst avseende politiker Revisionsrapport Granskning av förlorad arbetsinkomst avseende politiker Trelleborgs kommun September 2010 Anna Eriksson Karin Andersson Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 4 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Region Skåne. Inköps- och attestrutinen. Insert Picture. November 2005. 2005 Deloitte All rights reserved.

Region Skåne. Inköps- och attestrutinen. Insert Picture. November 2005. 2005 Deloitte All rights reserved. Region Skåne s- och attestrutinen Insert Picture November 00 00 Deloitte All rights reserved. Kostnader Beskrivning av inköpsrutin Huvudbok Processing Accounts Payable Utbetalning Kassa bank Kostnader

Läs mer

Tillämpningsanvisning till Attestreglemente

Tillämpningsanvisning till Attestreglemente Besöksadress: Postadress: Telefon: Webb: www.ange.se Datum: 2015-02-03 Tillämpningsanvisning till Attestreglemente Antaget av kommunstyrelsen den 3 februari 2015 Postadress Besöksadress Webb Telefon Bankgiro

Läs mer

Attestreglemente för Uppsala kommuns nämnder

Attestreglemente för Uppsala kommuns nämnder Attestreglemente för Uppsala kommuns nämnder Ett organiserande dokument som kommunfullmäktige fattade beslut om 2016-10-03 Attestreglemente Kommunfullmäktige 2016-10-03 1 (4) 1 Reglementets omfattning

Läs mer

www.hassleholm.se S Attestregler Policy Diarienummer: Fastställt den: 2015- - Fastställt av: Kommunfullmäktige För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För uppföljning ansvarar: Ekonomiavdelningen Dokumentet

Läs mer

Attestreglemente för Tierps kommun

Attestreglemente för Tierps kommun Attestreglemente för Tierps kommun Dokumenttyp Regler/reglemente Gäller för Kommunstyrelsens verksamheter Fastställd av Kommunstyrelsen 115/2016 Dokumentansvarig Conny Rönnholm Diarienummer 2016:677 Gäller

Läs mer

Intern kontroll avseende inköpskort

Intern kontroll avseende inköpskort www.pwc.se Revisionsrapport Carin Hultgren Cert. kommunal revisor Ebba Lind Intern kontroll avseende inköpskort Region Gotland Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 2 2. Inledning... 4 2.1.

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN

ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1(5) ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1 Omfattning För att upprätthålla en god intern kontroll krävs bl.a. ändamålsenliga regelverk och rutiner för kontroll av verifikationer. Kontroller i enlighet med

Läs mer

Granskning av fakturahantering

Granskning av fakturahantering www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar Revisionskonsult Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Granskning av fakturahantering Lessebo kommun April 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Tillämpningsanvisning

Tillämpningsanvisning Tillämpningsanvisning Varbergs Kommuns attestreglemente Antagen av kommunstyrelsen 2014-10-28 215 Ägare, Kommunstyrelsen Förvaltarskap, Ekonomidirektör TILLÄMPNINGSANVISNING TILL ATTESTREGLEMENTE 1 Omfattning

Läs mer

Att betalning sker vid rätt tidpunkt. Att transaktionen är rätt konterad

Att betalning sker vid rätt tidpunkt. Att transaktionen är rätt konterad HAPARANDA STAD 01-05-02 ATTESTREGLEMENTE Omfattning 1 Detta reglemente gäller för Haparanda stads samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som staden

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Kristianstads kommun Januari 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

STAffiVISJORPS ICO&Iftll. t2 1

STAffiVISJORPS ICO&Iftll. t2 1 STAffiVISJORPS ICO&Iftll 2014 05 2 2 t2 1 STAFFANSTORPS KOMMUN \ 1/1 b. Länsstyrelsen i Skånelän 2014-05- 1 6 PROTOKOLL 2014-05-15 Ny ledamot i kommunfullmäktige ILi - ks-1--'6 onr: 201-12915-14 Länsstyrelsen

Läs mer

Attestreglemente med tillämpningsanvisningar

Attestreglemente med tillämpningsanvisningar Attestreglemente med tillämpningsanvisningar Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Attestreglemente med tillämpningsanvisningar Reglemente 2001-02-26, 3 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Intern kontroll av leverantörsfakturor och andra betalningar

Intern kontroll av leverantörsfakturor och andra betalningar Revisionsrapport Intern kontroll av leverantörsfakturor och andra betalningar Pajala kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor mars 2012 Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning 1 1.1. Bakgrund

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering C4 Energi AB 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och revisionsfråga...2

Läs mer

Attestreglemente för Borgholms kommun

Attestreglemente för Borgholms kommun Attestreglemente för Borgholms kommun 1. Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagts eller åtagit sig

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering AB Kristianstadsbyggen 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och revisionsfråga...2

Läs mer

Revisionsrapport Leverantörsfakturor Sundsvalls kommun Anneth Nyqvist Maj 2015

Revisionsrapport Leverantörsfakturor Sundsvalls kommun Anneth Nyqvist Maj 2015 www.pwc.se Revisionsrapport Anneth Nyqvist Leverantörsfakturor Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Syfte och revisionsfråga...

Läs mer

Reglemente för kontroll av verifikationer attestreglemente Antaget av kommunfullmäktige 2006-12-18, 81

Reglemente för kontroll av verifikationer attestreglemente Antaget av kommunfullmäktige 2006-12-18, 81 Kommunal författningssamling Reglemente för kontroll av verifikationer attestreglemente Antaget av kommunfullmäktige 2006-12-18, 81 Omfattning 1 Detta reglemente gäller för kommunens samtliga verifikationer,

Läs mer

Rutiner för utbetalningar samt attest och firmateckning

Rutiner för utbetalningar samt attest och firmateckning Intern kontroll Rutiner för utbetalningar samt attest och firmateckning Lysekil Revisionsrapport Juli 2013 Henrik Bergh Håkan Olsson Innehåll Uppdrag och genomförande...3 Sammanfattning...4 Synpunkter...4

Läs mer

1 (5) Attestreglemente. Regler för kontroll av verifikationer. Antagen av Kommunfullmäktige

1 (5) Attestreglemente. Regler för kontroll av verifikationer. Antagen av Kommunfullmäktige 1 (5) Attestreglemente Regler för kontroll av verifikationer Antagen av Kommunfullmäktige 2011-01-10. 2 (5) Ordlista Attest: Attestant: Ekonomisk transaktion Intern kontroll: Kommunalt koncernföretag Intyg

Läs mer

Riktlinjen trädde i kraft den 1 januari 1997 enligt beslut i kommunfullmäktige den 19 december 1996, 161.

Riktlinjen trädde i kraft den 1 januari 1997 enligt beslut i kommunfullmäktige den 19 december 1996, 161. Riktlinje 2014-01-27 Attestreglemente för Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS 2013/0267-8 Riktlinjen trädde i kraft den 1 januari 1997 enligt beslut i kommunfullmäktige den 19 december 1996,

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING

FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING Attestreglemente Omfattning 1 Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt

Läs mer

Attestreglemente för Härnösands kommun

Attestreglemente för Härnösands kommun Kommunstyrelseförvaltningen Attestreglemente Härnösands kommun Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Attestreglemente Kommunfullmäktige Dokumenttyp Reglemente 2016-09-26 Diarienummer KS16-409-003 Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

S Attestregler Regler

S Attestregler Regler www.hassleholm.se S Attestregler Regler Diarienummer: 2015/586 040 Fastställt den: 2015-12-14 182 Fastställt av: Kommunfullmäktige För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För uppföljning ansvarar: Ekonomiavdelningen

Läs mer

Syftet med reglerna i attestreglementet är att säkerställa att transaktioner som bokförs är korrekta avseende:

Syftet med reglerna i attestreglementet är att säkerställa att transaktioner som bokförs är korrekta avseende: ATTESTREGLEMENTE med tillämpningsanvisningar Omfattning Detta reglemente gäller för Ystads kommuns samtliga transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagts

Läs mer

Granskning av leverantörsreskontran

Granskning av leverantörsreskontran www.pwc.se Revisionsrapport Linda Yacoub Granskning av leverantörsreskontran Botkyrka kommun 2013-12-04 Linda Yacoub Projektledare Janne Nilsson Uppdragsledare Botkyrka kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering Kristianstads Renhållnings AB 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och

Läs mer

REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER

REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER antaget av kommunfullmäktige den 31 maj 2007, 88. 1 Omfattning Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive

Läs mer

PWC:s granskningsrapport av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess. KS 2015-44

PWC:s granskningsrapport av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess. KS 2015-44 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-26 163 PWC:s granskningsrapport av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess. KS 2015-44 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Riktlinjer till reglemente för attest av ekonomiska transaktioner

Riktlinjer till reglemente för attest av ekonomiska transaktioner 1 (5) Typ: Riktlinjer Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.0 Fastställd: KF 2009-09-16, 64 Uppdateras: av ekonomiska transaktioner Paragrafen efter rubriken är hänvisning till reglementet för attest

Läs mer

Föreliggande dokument är antaget av kommunfullmäktige 2009-12-15 102. Dokumentet är fastställt på nytt av kommunfullmäktige 2011-05-24, 63.

Föreliggande dokument är antaget av kommunfullmäktige 2009-12-15 102. Dokumentet är fastställt på nytt av kommunfullmäktige 2011-05-24, 63. Föreliggande dokument är antaget av kommunfullmäktige 2009-12-15 102. Dokumentet är fastställt på nytt av kommunfullmäktige 2011-05-24, 63. Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras,

Läs mer

Granskning av lönehanteringen

Granskning av lönehanteringen www.pwc.se Revisionsrapport Emelie Lönnblad, Revisionskonsult, Henrik Friang, Risk Manager Granskning av lönehanteringen Båstads kommun 1. Sammanfattning På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i

Läs mer

Granskning av leverantörsregister och leverantörsutbetalningar

Granskning av leverantörsregister och leverantörsutbetalningar www.pwc.se Revisionsrapport Jonas Leander Jonas Skoglund Tilda Lindell Richard Vahul Sofia Nylund Granskning av leverantörsregister och leverantörsutbetalningar Ekerö kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK

Revisionsrapport Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK www.pwc.se Revisionsrapport Carl-Stefan von Engeström Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK Carl-Stefan von Engeström Projektledare Roger Burström Uppdragsledare

Läs mer

Kommunala bolag där kommunen har ett väsentligt inflytande utfärdar egna riktlinjer som i tillämpliga delar skall beakta kommunens regler.

Kommunala bolag där kommunen har ett väsentligt inflytande utfärdar egna riktlinjer som i tillämpliga delar skall beakta kommunens regler. 1 ATTESTREGLEMENTE 1 Omfattning Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagts eller åtagit sig

Läs mer

Lönehanteringen Ängelholms kommun December 2010 Anna Eriksson, revisionskonsult Karin Andersson, revisionskonsult Kenix Vuong, riskhanteringskonsult

Lönehanteringen Ängelholms kommun December 2010 Anna Eriksson, revisionskonsult Karin Andersson, revisionskonsult Kenix Vuong, riskhanteringskonsult Lönehanteringen Ängelholms kommun December 2010 Anna Eriksson, revisionskonsult Karin Andersson, revisionskonsult Kenix Vuong, riskhanteringskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Inledning...

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner STYRDOKUMENT RIKTLINJE 2017-11-07 DNR: 2007-000183 Antagen av KS den 15 maj 2007 133 Gäller tillsvidare Tillämpningsanvisningar till reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner Inledning...

Läs mer

Lönehanteringen. Trelleborgs kommun. December 2010. Anna Eriksson Karin Andersson Henrik Friang

Lönehanteringen. Trelleborgs kommun. December 2010. Anna Eriksson Karin Andersson Henrik Friang Lönehanteringen Trelleborgs kommun December 2010 Anna Eriksson Karin Andersson Henrik Friang Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning...

Läs mer

GNESTA gh i KOMMUN -X

GNESTA gh i KOMMUN -X GNESTA gh i KOMMUN -X Gnesta kommun Ink: 2014-10 - 2 9 Dnr För handläggning: 2014-10-29 Revisionsskrivelse Barn- och utbildningsnämnden För kännedom Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Revisionsrapport:

Läs mer

Arvika kommun. Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13

Arvika kommun. Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13 ABCD Arvika kommun Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13 201211 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the ABCD Arvika

Läs mer

Stadsrevisionen. Projektplan. Intern styrning och kontroll leverantörer. goteborg.se/stadsrevisionen

Stadsrevisionen. Projektplan. Intern styrning och kontroll leverantörer. goteborg.se/stadsrevisionen Stadsrevisionen Projektplan Intern styrning och kontroll leverantörer goteborg.se/stadsrevisionen 2 INTERN STYRNING OCH KONTROLL LEVERANTÖRER Intern styrning och kontroll leverantörer I revisionsplanen

Läs mer

Riktlinje Attestreglemente för Karlskoga kommun

Riktlinje Attestreglemente för Karlskoga kommun Riktlinje Attestreglemente för Karlskoga kommun Fastställd av: KF 122, 2014-09-23 Revideras senast: 2016-12-31 Innehåll Riktlinje - Attestreglemente... 3 Omfattning... 3 Angränsande styrdokument... 3 Syfte...

Läs mer

Lönehanteringen. Klippans kommun. December 2010. Författare

Lönehanteringen. Klippans kommun. December 2010. Författare Lönehanteringen Klippans kommun December 2010 Författare Anna Eriksson, revisionskonsult Karin Andersson, revisionskonsult Kenix Vuong, riskhanteringskonsult Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Attestreglemente för Motala kommun

Attestreglemente för Motala kommun Kommunal författningssamling Attestreglemente för Motala kommun Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 05/KS 0304 Datum: 2005-10-24 Paragraf: KF 113 Reviderande instans: Kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunal författningssamling för. Östra Göinge kommun

Kommunal författningssamling för. Östra Göinge kommun Kommunal författningssamling för Östra Göinge kommun Nr 25 Dnr KS 2010/806.003 Antaget av KS 2010-09-08, 124 Reglemente för kontroll av verifikationer 1 Omfattning och målsättning Detta reglemente gäller

Läs mer

Attestreglemente med anvisningar för kontroll av ekonomiska transaktioner

Attestreglemente med anvisningar för kontroll av ekonomiska transaktioner KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 1999:5-002 Attestreglemente med anvisningar för kontroll av ekonomiska transaktioner ANTAGET AV KF 1999-11-25 149 REVIDERAT AV KF 2009-01-29 7 REVIDERAT AV KF 2016-05-12 52

Läs mer

Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Revisionsrapport

Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Revisionsrapport Revisionsrapport Löpande granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner vid Kostnämnden Landstinget Västmanland Charlotta Fardelius Bert Hedberg Viveca Karlsson 31 maj 2013 Innehållsförteckning

Läs mer

Uppföljande granskning av landstingets leverantörsregister

Uppföljande granskning av landstingets leverantörsregister DNR: REV 49:2-2015 PROMEMORIA Uppföljande granskning av landstingets leverantörsregister OKTOBER 2015 Rapport Ingrid Lindberg, revisionskontoret Innehåll 1 SAMMANFATTANDE ANALYS... 3 1.1 REKOMMENDATIONER...

Läs mer

Granskning av rutiner för löpande redovisning Region Gävleborg

Granskning av rutiner för löpande redovisning Region Gävleborg www.pwc.se Revisionsrapport Pär Månsson Dennis Hedberg Granskning av rutiner för löpande redovisning Region Gävleborg Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning... 2 1. Inledning... 4 1.1. Bakgrund

Läs mer

Revisionsrapport: Verifikationsgranskning. Revisionen har genom KPMG genomfört verifikationsgranskning. För revisorerna i Jämtlands Gymnasieförbund

Revisionsrapport: Verifikationsgranskning. Revisionen har genom KPMG genomfört verifikationsgranskning. För revisorerna i Jämtlands Gymnasieförbund Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört verifikationsgranskning. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns redovisade i sammanfattningen

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till attestreglemente

Tillämpningsanvisningar till attestreglemente Sida 1/8 Tillämpningsanvisningar till attestreglemente Ansvar Kommunfullmäktige har det övergripande ansvaret för kommunen och fastställer attestreglementet. Kommunstyrelsens förvaltning ekonomichefen

Läs mer

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Krokoms Kommun

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Krokoms Kommun Rapport Granskning av försörjningsstöd. Krokoms Kommun 2 December 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 8 Sammanfattning På

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

Attestreglemente för Malung-Sälens kommun

Attestreglemente för Malung-Sälens kommun Attestreglemente för Malung-Sälens kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-09-23 73 Gäller från och med 2013-10-23 Innehåll Allmänt... 3 Ansvar... 3 Attest... 3 Kontroll av attest, behörighetsattest...

Läs mer

Rapport Granskning av försörjningsstöd.

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Rapport Granskning av försörjningsstöd. Härjedalens kommun Socialnämnden 13 November 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Attestordning för Region Halland

Attestordning för Region Halland 01054 1(1) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2015-01-23 RS140379 Anne Conradsson, Ekonom Avdelningen för styrning och uppföljning Regionstyrelsen Attestordning för Region Halland Förslag

Läs mer

Reglemente. Attest och kontroll av ekonomiska transaktioner. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2009-09-23

Reglemente. Attest och kontroll av ekonomiska transaktioner. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2009-09-23 Reglemente Attest och kontroll av ekonomiska transaktioner Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2009-09-23 Datum: 2012-01-24 Dnr: Sida: 2 (10) Reglemente för attest och kontroll av ekonomiska

Läs mer

Revisionsrapport. Karlstads kommun. Granskning av leverantörsfakturor och förbrukningsinventarier inom vård- och omsorgsnämnden

Revisionsrapport. Karlstads kommun. Granskning av leverantörsfakturor och förbrukningsinventarier inom vård- och omsorgsnämnden Revisionsrapport Granskning av leverantörsfakturor och förbrukningsinventarier inom vård- och omsorgsnämnden Peter Aschberg Stefan Fredriksson Karlstads kommun 1 Sammanfattning På uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR TILL REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV VERIFIKATIONER

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR TILL REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV VERIFIKATIONER U T G I V E N A V K O M M U N K A N S L I E T Nr 9.1.1 Sid 1 (5) Dnr Gäller fr. o. m. Antagen 424/2006/003 2007-01-01 Kf 2006/11-27 166 2016/37 2016-03-21 Kf 2016-03-21 19 rev av 5 TILLÄMPNINGSANVISNINGAR

Läs mer

Attestreglemente för Orsa kommun

Attestreglemente för Orsa kommun Orsa kommun 2007-01-01 1(6) för Orsa kommun 1 Omfattning Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagt

Läs mer