Revisionsrapport Intern kontroll i redovisning och administrativa system: Leverantörsfakturor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Revisionsrapport Intern kontroll i redovisning och administrativa system: Leverantörsfakturor"

Transkript

1 Revisionsrapport Gun-Britt Alnefelt, Cert. kommunal revisor Himn Dagemir Intern kontroll i redovisning och administrativa system: Leverantörsfakturor

2 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning Inledning Bakgrund Syfte och revisionsfrågor Revisionsmetod Avgränsning Granskningsresultat Leverantörsregistret Beskrivning av registreringen av leverantörsfakturor Leverantörsregistret Rutiner vid upplägg, ändring och borttag av leverantörer Behöriga att lägga upp, ta bort och ändra leverantörer Bankgiro/postgiro hur sker ändringar, vilken kontroll sker, spårbarhet Sammanfattning Systemtillgång uppdatera styrtabeller i leverantörssystemen Dokumenterade rutiner Kontroll av behörighet att ändra i styrtabeller Godkännande/attestering av ändring i styrtabeller (tvåhandsfattning) Sammanfattning Attestrutiner Rutinbeskrivning Krav på fullständig verifikation uppfylls Regler kring fullständig dokumentation Sammanfattning Utbetalning Dokumenterade rutiner Endast matchade eller attesterade fakturor väljs ut för betalning Begränsad åtkomst till att utföra och godkänna betalningar Bankfilen är skyddad Uppföljning av ovanligt stora leverantörsfakturor innan betalning Uppföljning av betalning mot bankbesked Godkännande av manuella betalningar (betalningar ej via betalningskörning i reskontran) Sammanfattning Avstämning görs regelbundet av leverantörsreskontran mot huvudbok... 13

3 1. Sammanfattning Revisorerna har i revisionsplanen avsatt resurser för att granska den interna kontrollen enligt COSO-modellen. Granskningen ska besvara frågan om kommunstyrelsen och utvalda nämnder har en tillräcklig intern kontroll. Tillförlitligheten och säkerheten i ett antal rutiner ska bedömas. Granskningen har genomförts genom dokumentstudier av tillämpliga styrdokument, rutinbeskrivningar, stickprov och intervju med ekonomiassistenter och ekonomer på ekonomienheten. Det finns dokumenterade riktlinjer/anvisningar kring hantering av leverantörsfakturor. Vår granskning visar att det finns riktlinjer för ett flertal av rutinerna, men det saknas dokumenterade beskrivningar för vissa rutiner. Vi anser att beskrivningar bör tas fram även för dessa beskrivningar, samt att komplettering görs med vem som ansvarar för dokumentationen där detta saknas och vilka kontroller som ska utföras och dokumentera så att det går att följa att kontrollerna har genomförts. Det sker en tillräcklig betalningsbevakning vad gäller leverantörsfakturorna. Det finns beloppsspärr på utländsk- och inrikes utbetalningar och man kontrollerar samtliga fakturor med belopp som överstiger 20 tkr mot underlag. Vår samlade bedömning är att kommunstyrelsen och utvalda nämnder delvis har tillräcklig intern kontroll över leverantörsfakturahanteringen men att det finns vissa brister som bör åtgärdas. Slutligt sammanfattande betyg för hela processen: Godkänt. Vi har följande förslag till åtgärder: Upprätta en rutinbeskrivningar kring styrtabeller i Control och IM och upprätta en blankett för ny, ändring eller upphörande av attesträtt/behörighet, så att det fångas in så tidigt som möjligt. Att det även anges hur länge behörigheten/attesten gäller t.ex. ett år i taget. Att ta fram en rutinbeskrivning för hanteringen av leverantörsfakturor från inskanning till utbetalning. Att tillse att inte samma person kan både sakgranska och attestera samma affärshändelse t ex genom spärrar i det system som hanterar sakgranskning och attestering. Att kommunen uppdaterar rutinbeskrivningen och försöker fånga in hela processen särskilt uppföljningen av processen. 1 av 15

4 2. Inledning 2.1. Bakgrund Revisorerna har i revisionsplanen avsatt resurser för att granska den interna kontrollen enligt COSO-modellen. För varje kontrollområde finns ett antal kontrollfrågor som skall besvaras i granskningen. Revisorerna väljer vilka kontrollområden som skall ingå i granskningen samt vilka styrelser och nämnder som skall granskas. Årets granskning omfattar leverantörsfakturor. Under 2013 har Trosa kommun sammanlagt hanterat leverantörsfakturor varav 6792 elektroniska. Hittills under 2014 har leverantörsfakturor behandlats varav 4635 elektroniska Syfte och revisionsfrågor Granskningen ska besvara frågan om kommunstyrelsen och utvalda nämnder har en tillräcklig intern kontroll. Tillförlitligheten och säkerheten i ett antal rutiner ska bedömas. Utifrån ett väsentlighets- och riskperspektiv har för respektive delmoment i leverantörsfakturaprocessen valts ut ett antal kontrollmål/revisionsfrågor. För dessa görs en bedömning av dels befintliga regler och rutiner, dels förvaltningens egna kontrollaktiviteter. Bedömningen sker utifrån genomgång av dokument och intervjuer. I vissa fall görs även en verifiering av rutinen. Varje kontrollmål/revisionsfråga betygssätts i enlighet med nedanstående betygsskala: Mycket bra (Säkra och ändamålsenliga rutiner finns och är dokumenterade. Verifiering visar att dessa följs, inga undantag accepteras). Bra (Säkra och ändamålsenliga rutiner finns och är dokumenterade. Verifiering visar att dessa följs, enstaka undantag kan accepteras). Godkänt (Säkra och ändamålsenliga rutiner finns och är dokumenterade. Brister finns i kunskap och tillämpning, dock ej inom de mest väsentliga avsnitten). Ej helt godkänt (Dokumenterade rutiner finns men verifieringen visar minst 50 % avvikelser från rutinerna, eller dokumenterade rutiner finns inte och verifieringen visar minst 30 % avvikelser från rutinerna). Oacceptabelt, (rutiner och riktlinjer saknas, vare sig dokumenterade eller muntliga, verifieringen visar på majoritet av felaktigheter). 2 av 15

5 2.3. Revisionsmetod Granskningen har genomförts genom dokumentstudier av tillämpliga styrdokument och rutinbeskrivningar. Intervjuer har gjorts med ekonomiassistenter och ekonomer på ekonomienheten. Stickprov har tagits på berörda register och underliggande räkenskapsmaterial. Stickproven har följts hela vägen från ankomst av leverantörsfaktura till betalning och redovisning mellan Alla granskade fakturor tillhörde Trosa kommun. Vi har valt 17 olika konton från resultaträkningen och vi har granskat de 5 största och de 5 minsta fakturorna per konto. Om ett konto hade 10 fakturor eller mindre har vi valt att granska samtliga. Det totala granskade leverantörsfakturorna uppgår till 154 st och det motsvarar ca 1,06 % av totala antal hanterade leverantörsfakturor. Vi har även närvarat vid ett tillfälle för att inhämta faktorur från brevboxen till utbetalningar och totala antalet uppgick till 38 leverantörsfakturor Avgränsning Granskningen omfattar Kommunstyrelsen, humanistiska nämnden och teknik- och servicenämnden och dess förvaltningar; Kommunkontor, skolkontor, socialkontor, kultur-, fritids- och teknikkontor. Vi har granskat leverantörsfakturor som hanteras av ekonomienheten och vi har inte granskat socialkontorets hantering av leverantörsfakturor som omfattas av sekretess. 3 av 15

6 3. Granskningsresultat 3.1. Leverantörsregistret Beskrivning av registreringen av leverantörsfakturor Samtliga fakturor adresserade till Trosa kommun eller dess bolag som kommer in via post lämnas vid ekonomienheten och om fakturan är adresserad till nämnderna måste fakturan lämnas till ekonomienheten för att det endast är ekonomienheten som kan registrera leverantörsfakturor. Fakturorna sorteras vid inkommande post om de tillhör Trosa kommun eller kommunens bolag. Alla ensidiga fakturor scannas och när den delen av inscanningen är klar skrivs det ut en kvittens på inscanningen, därefter scannas alla dubbelsidiga fakturor in och när alla är inscannade skrivs det ut en kvittens. Efter scanningen börjar kontrollen av varje faktura i Readsoft, vilket är ett tolkningsprogram för skannade fakturor. Fakturorna kontrolleras med avseende på fakturasort (faktura/kredit), fakturanummer, fakturadatum, bruttobelopp, momsbelopp, leverantörsidentifiering, referens (vilken verksamhet fakturan avser) och alla dessa punkter måste grönmarkeras för att fakturan ska kunna godkännas i scanningssystemet. Härefter skapas en fil via ett överföringssteg i scanningsprogrammet, som skickas till företaget LeaseRight för granskning av kommunens avtal gällande leasing och hyror samt kontroll om några av leverantörerna i filen finns med på svarta listan. Sista stegen i scanningsprogrammet är en överföring till ekonomisystemet, Control, för uppdatering av leverantörsreskontran samt bokföring i redovisningen. Vidare en överföring till IM för kontering och attestering av ansvarig chef. IM är ett är webbaserat system för leverantörsfakturor som hanterar distribution och attestering av fakturorna inom kommunen. Förutom huvudansvariga för hanteringen av leverantörsfakturorna på ekonomienheten så finns det flera ekonomer och ekonomiasstenter som kan utföra arbetet på ekonomienheten och det är endast ekonomienheten har behörigheter till IM admin. Elektroniska fakturor inhämtas via företaget Pagero och de arkiveras i mappen Pagero. I IM sker en automatisk kontroll av samtliga fakturor så att de bara kan läsas in en gång genom avläsning av fakturanumret i kombination med leverantören. Om det förekommer två fakturor så makuleras ena fakturan. 4 av 15

7 Leverantörsregistret Registrering av leverantörer sker i Visma Control. Ekonomichef, redovisningsansvarig och två ekonomiassistenter är de som kan lägga upp, ändra eller ta bort en leverantör i leverantörsregistret och samtliga arbetar på ekonomienheten. Förvaltningarna kan inte lägga upp, ändra eller ta bort leverantörer i leverantörsregistret. Utbetalningar hanteras i leverantörsreskontran i Visma Control. Varje leverantör måste finnas upplagd i ett leverantörsregister för att en utbetalning skall kunna ske av en leverantörsfaktura. Viktigt är att de uppgifter som gäller leverantören är korrekta och att ändringar av uppgifterna för varje leverantör sker på ett korrekt och säkert sätt Rutiner vid upplägg, ändring och borttag av leverantörer Om det kommer nya leverantörer via inscanningen så saknar de leverantörsidentitet i ekonomisystem och IM. Identiteten är det samma som bankgiro- eller postgironummer. Nya leverantörer kontrolleras mot så att bolaget innehar F-skatt, är momsregistrerat och att organisationsnummet stämmer med organisationsnumret på fakturan. Handläggaren registrerar det nya bolaget i Control och dokumenterar i systemet att bolaget har kontrollerats mot Om ett bolag saknar F-skatt eller inte är momsregistrerat så sker det en kontroll mot skatteverket eller Svensk handel. När leverantören är upplagd kan leverantörsfakturan skickas ut i IM för attest och sakgranskning samt uppdateras i leverantörsreskontran och bokföringen. Det finns delvis rutinbeskrivningar för upplägg av nya leverantörer. Dessa finns i ekonomiavdelningen arbetsmapp för rutinbeskrivningar som redovisningsansvarig är ansvarig för att uppdatera. I denna rutinbeskrivning framgår att endast F-skatt skall kontrolleras. Här framgår inte att det skall ske kontroll av organisations- och momsnummer. Moms klassificeringar är inte en del av rutinbeskrivningarna då klassificering av moms sker hos nämnderna. I kommunens interna kontrollplan för 2014 ingår en kontroll av upplägg av nya leverantörer Behöriga att lägga upp, ta bort och ändra leverantörer Ekonomichefen fattar beslut om vilka som ska ha behörigheter i leverantörsregistret. Det är endast de som aktivt arbetar med leverantörsfakturabetalningarna som har full behörighet i systemet, övriga har endast tittabehörighet men beslutet dokumenteras inte. 5 av 15

8 Kommunen har inga rutinbeskrivningar kring tilldelningen av behörigheter att lägga upp, ta bort och ändra leverantör När en person avslutar anställningen inom ekonomienheten tas personen bort direkt. Det är ekonomichefen och redovinsningsansvariga ändrar behörigheter i leverantörsregistret Bankgiro/postgiro hur sker ändringar, vilken kontroll sker, spårbarhet Vår granskning visar att det inte finns rutinbeskrivningar kring hur kontroll av bankgiro/postgiro skall ske. Kontroll sker dock bl.a. vid utbetalningar som överstiger 20 tkr och bankgiro/postgiro stämmer överens med fakturanderlaget. Det finns ingen övervakning av ändring av fasta data för en leverantör men det går att se alla eventuella ändringar av fast data (ex mottagande pg/bg nr eller kontonummer) i logglistor och det går att i efterhand se vem som gjort vilken justering. Enligt uppgift så utförs denna kontroll manuellt. Loggen är precis aktiverad i samband med uppgraderingen av ekonomisystemet (control) i maj. Någon rutin för hur ofta den ska kollas är ännu inte bestämt. Även leverantören är en bra kontroll i detta avseende, får de inte betalat så kommer de att höra av sig (skicka påminnelse) och utredning av kommunen kan starta. I verifieringen har vi tagit del av en logglista över ändringar i systemet. Verifiering Vi har granskat 38 leverantörer inregistrerade leverantörer i leverantörsregistret med avseende på F-skatt, moms-klassificering, organisationsnummer. Vi har kontrollerat behörigheter i Control avseende på om behörigheten är aktuell. Vi har inte funnit brister eller avvikelser i urvalet Sammanfattning Betyg: Godkänt Motiv för betygsättning: Det finns begränsade dokumenterade rutinbeskrivningar över hanteringen av leverantörsregistret. 6 av 15

9 Det är positivt på att man får signaler från Leaseright om en leverantör är svartlistad av myndigheterna. Våra stickprov har inte pekat på några fel i hanteringen, men vi har följande förslag till åtgärder: Dokumentera samtliga rutiner. Komplettera med vem som är ansvarig för respektive rutin. Upprätta en komplett rutinbeskrivning för hanteringen av leverantörsfakturor från inskanning till utbetalning. Komplettera rutinbeskrivningarna med vilka kontroller som ska utföras och dokumentera så att det går att följa att kontrollerna har genomförts. Komplettera den interna kontrollplanen med någon eller några punkter som avser t.ex. logglista. Ha en rutinbeskrivning kring behörigheten att läggs upp, ändra och ta bort i Control. Anteckna att tjänsten eller produkten har köpts in via avtal, på så sätt säkerställs posten med avseende på offentlig upphandling. Lägga till ändring av fasta data i rutinbeskrivningen. Lägga till ett attestspärr av ändring av fasta data i leverantörsregistret t.ex. ha en spärr på bankgiroförändring och detta sker med minst två attestanter. Lägga till ett noteringsfält för att kunna motivera varför det sker ändringar av fasta data Systemtillgång uppdatera styrtabeller i leverantörssystemen Dokumenterade rutiner Det finns inga rutinbeskrivningar kring ändring/uppdatering i de styrtabeller som styr hanteringen av leverantörsfakturor Kontroll av behörighet att ändra i styrtabeller Det sker inga kontroller av behörigheter i styrtabeller. Inga rutinbeskrivningar har upprättats. 7 av 15

10 Godkännande/attestering av ändring i styrtabeller (tvåhandsfattning) Det finns inga rutinbeskrivningar och det sker inte heller godkännande/ attesteringar av ändring i styrtabeller Sammanfattning Betyg: Ej helt godkänt. Motiv för betygssättning: Vår granskning utvisar att det inte finns rutinbeskrivningar för systemtillgång och uppdaterade styrtabeller. Vi rekommenderar kommunen att upprätta rutinbeskrivningar kring styrtabeller i Control och IM Attestrutiner Rutinbeskrivning Det finns rutinbeskrivningar för attestrutiner. En gång per år uppdaterar alla nämnder sina medarbetares behörigheter och ekonom från ekonomienheten kontrollerar att samtliga medarbetare har korrekta attesträttigheter med avseende på vilken attestroll medarbetaren har; kontroll, godkännande,sakgranskning och/eller attest. Ekonomen kontrollerar behörigheter som finns i systemet dvs. personer som har rätt att attestera eller sakgranska. Sakgranskaren granskar fakturan, godkänner att fakturan stämmer överens med levererad produkt/tjänst och attestanten attesterar fakturan att det är rätt att den belastar verksamhetens budget. Anställda registreras inte in i systemet om det inte finns beslut från överordnade chef eller från delegationsbeslut. Vi har har tagit del av dokumenterade beslut som finns hos redovisningsansavriga. När den årliga kontrollen utförs fylls en särskild blankett i som avser kontrollmomentet. Det som ändras löpande under året sparas det enskilda beslutet i en katalog. Alla leverantörsfaktor måste sakgranskas och attesteras av behöriga personer. Sakgranskaren är samma person som står som refereras på fakturan. Det går bra att det är samma person som både sakgranskar och attesterar samma fakura, men kommunen har tydliga riktlinjer och i rutinbeskrivningarna står det vad en attestants behörigheter och sakgranskares behörigheter är. Ekonomienheten brukar utföra analyser och rimlighetsbedöma vad som köps in till kommunen, om en produkt/tjänst inte verkar vara rimlig så skickas den tillbaka till attestensen för att komplettera fakturan med mer underlag till affärshändelsen. Kontrollen sker 8 av 15

11 vid utbetalningar till leverantörer och 2 ggr/vecka. Kontroll av attester finns inte med den intern kontrollplanen för Verifiering Vi har tagit del av attesträtter av delegationsbeslut 1, Vi har även fått produktionschefernas delegationsbeslut för En lista över behörigheter i systemet matchades mot dessa delegationsbeslut. Ett urval av attestanter i systemt avstämdes mot delegationsbeslut. Inga avvikelser konstaterades. Betyg Godkänt Motivering till beslut: Kommunen har årliga kontroller av samtliga attestanter samt löpande ändringar vid nyanställningar och områdesbyte. I fakturasystemet IM finns det spärrar på när behörigheten börjar och hur länge den gäller. Man kan även lägga in tillsvidarebehörighet. Det är en brist att samma person kan både sakgranska och attestera samma affärshändelse. Vår kontroll utvisar att det finns rutinbeskrivningar av attestrutiner. Det krävs alltid ett beslut från den överordnade chefen eller från delegationsbeslut att få behörigheter/attestanter i IM. Vi har noterat följande förbättringar i området Det saknas i rutinbeskrivningar att sakgranskare inte får vara attestanter på samma affärshändelse. Ha en spärr på beloppsattestering. Ha en spärr på att sakgranskare inte kan attestera fakturor i system dvs. att antingen är man attestant eller sakgranskare Krav på fullständig verifikation uppfylls Regler kring fullständig dokumentation I kommunala redovisningslagen finns beskrivet vad som skall finnas för att det anses vara en komplett verifikation. Bland annat skall det klart framgå vad som har köpts in. Om en referens görs på fakturan till ett avtal, rekvisistion etc skall denna bifogas fakturan eller uppgift om vart den finns komplettera verifikationen. Det finns inga dokumenterade rutinbeskrivningar på vad en faktura ska innehålla. 9 av 15

12 Vid inscanning av fakturorna finns systemkrav att följande måste finnas för att leverantörsfakturan skall accepteras i systemet; fakturasort (faktura/kredit), fakturanummer, fakturadatum, bruttobelopp, momsbelopp, leverantörsidentifiering, referens (kodning av verksamheter). Sakgranskare har ansvaret att kontrollera fakturan och dess underlag. Det är inte möjligt att bokföra en affärshändelse utan fakturaunderlag. Underlag såsom deltagarförteckningar, agenda etc skall bifogas i samband med sakgranskning och attest av fakturor. Kontroll av detta sker både av ekonomiassistent i IM samt av ekonom i samband med betalningar se avsnitt 3,5. Alla underlag skall infogas i system och det kan läggas till om bifoga kommer vid senare tillfälle. I internkontrollplanen för 2014 ingår kontroll av inskannade fakturor med avseende på mobilräkningar, representation, leasing, utbildningar samt kurser Verifiering Vi har utfört kontroller på leverantörsfakturor med avseende på verifikationskrav i samband med represantation. Kontrollen utvisar att samtliga fakturor hade underlag på utbildningsprogram eller kursprogram. Det fanns tydliga noteringar även för syfte och deltagarnas namn på representationsunderlaget. Rutinbeskrivning /regelverk finns på vilka underlag som ska finnas kopplat till representation, konferenser och resor. I verifieringen granskades 61 fakturor med avseende på fullständig verifikation. Granskningen utvisar inga brister eller avvikelser Sammanfattning Vår granskning utvisar att det inte finns rutinbeskrivningar vad en verifikation skall innehålla men det sker viktiga kontroller vid inmatningen av leverantörsfakturor. Vår kontroll av representation utvisar att det är i enighet med rutinbeskrivningarna för representation. Betyg Godkänt Motivering till beslut Det saknas dokumenterade rutinbeskrivningar men vi har inte funnit några avvikelser vid verifieringen. 10 av 15

13 3.5. Utbetalning Dokumenterade rutiner Det finns rutinbeskrivningar och personalen har god kunskap om vad som krävs för utbetalningar. Utbetalningar sker två ggr per vecka, måndag och torsdag. Ekonomiassistenen tar fram utbetalningsförslag och en ekonom granskar alla belopp som överstiger 20 tkr med avseende på belopp, leverantör och attesteringen. Ekonomen gör egen analys och bedömning samt markerar granskande rad. Vissa leverantörer granskas ännu en gång t.ex. inom resturangbranschen och hotell oavsett belopp. När betalningsförslaget godkänts ger ekonomen klartecken för utbetaning. Utbetalningsförslaget skickas med en specialfil som banken använder för överföring. Utbetalningsförslaget är inte möligt att ändra utan filen är låst tills den skickas till banken. Banken skickar meddelande på mottagen betalningsfil med avseende på belopp och antal rader. Detta jämförs med förslaget och dokumenteras. Det finns ingen beloppsgräns på hur stort max utbetalning kan vara. Det görs även manuella betalningar från ekonomienheten som inte går via fil. Dessa läggs in manuellt i internetbanken av en ekonomiassistent med en digipass och en ekonom dubbelsignerar via internetbanken med digipass för att betalningen ska kunna skickas. Inga rutinbeskrivningar finns kring detta Endast matchade eller attesterade fakturor väljs ut för betalning Varje faktura måste ha sakgranskats och attesterats för att kunna läggas till i betalningsförslaget Begränsad åtkomst till att utföra och godkänna betalningar Kommunen har rutinbeskrivningar kring intern kontroll vid betalningar av leverantörsfakturor. Betalningar sker 2 ggr/vecka Bankfilen är skyddad Bankfilen skapas i banksystemet och vi har inte möjligheter att granska Bankens IT-säkerhet. Vi har kontrollerat hur det sker betalningar till banken. Filen skickas i ett Teis format till banken. När banken får betalningsfilen skickar banken en bekräftelse på att de har mottagit filen med antalet transaktioner och summan. Medelandet kontrolleras mot betalningsförslaget, därmed signeras och arkiveras medelandet. 11 av 15

14 Uppföljning av ovanligt stora leverantörsfakturor innan betalning Ekonomen går igenom betalningsförslaget och kontrollerar slumpvis attestants behörighet och bg/pg på leverantörsfakturorna som överstiger 20 tkr samt samtliga leverantörer som avser restaurang-, hotell-, och resefakturor och stämms av mot deltagarförteckning, program och syfte Uppföljning av betalning mot bankbesked Banken skickar tillbaka betalningsfilen och ekonomiasstienten stämmer av utbetalningar mot betalningsförslaget. Utbetalningsfilen sparas i en katalog på serven. Filen importeras sedan till Visma control och läser av automatiskt vilka leverantörsfakturor som är betalda och var 10:e dag stäms det likvida bankkontot av Godkännande av manuella betalningar (betalningar ej via betalningskörning i reskontran) Kommunen har inga rutinbeskrivningar kring manuella utbetalningar men för de manuella utbetalningar måste det vara två attestanter för att betalning skall kunna ske Sammanfattning Det finns beloppsspärr på utländsk- och inrikes utbetalningar för manuella utbetalningar, men inte för leverantörsbetalningar via fil. Det finns rutinbeskrivningar och personalen har god kunskap om vad som krävs för utbetalningarna. Kommunen kontrollerar samtliga belopp som överstiger 20 tkr mot fakturaunderlagen. Utbetalningar sker två ggr per vecka, måndag och torsdag. Granskningen utvisar att endast attesterade fakturor går igenom utbetalning oavsett om det är manuell eller elektronisk faktura. Granskningen utvisar att betalningar sker i enighet med rutinbeskrivningarna. Granskningen utvisar att hanteringen av fakturor innan betalningar sker i enlighet med rutinbeskrivningarna. Granskningen visar att processflödet hanteras på rätt sätt, däremot saknars rutinbeskrivningen uppföljningsmomenten. Vi har funnit att det saknas rutinbeskrivningar för manuella och utlänska betalningar. Vi rekommenderar att kommunen uppdaterar rutinbeskrivningen och försöker fånga in hela processen särskilt uppföljningen av processen. 12 av 15

15 Verifiering Vi har valt att granska en dagsutbetalning mot leverantörsfakturor samt inhämtat bankbehörigheter för samtliga medarbetare. Resultat av verifiering Vår granskning utvisar att det inte förekom avvikelser i utbetalningskontrollen men fann att en anställd som hade slutat sin tjänst inom kommunen hade behörighet. Betyg Bra Motiv för beslut: Det finns dokumenterade rutinbeskrivning får de flesta momenten i utbetalningsrutinen. Man har god kontroll över utbetalningarna. Vi rekommenderar 3.6. att man uppdaterar rutinbeskrivningarna och försöker fånga in hela processen särskilt uppföljningen av processen. Avstämning görs regelbundet av leverantörsreskontran mot huvudbok. Rutinbeskrivningar finns för dagliga avstämningar men inte för månadseller årsavstämning. Varje dag bokförs mellan st fakturor. Avstämning av inskannade fakturor sker varje arbetsdag genom att en lista på verifikationer och en löpnummerlista skrivs ut från Control och kontrolleras mot varandra. Kontrollen sker sedan genom att exportera en fil från IM med dagens inlästa fakturor till excel där belopp och moms kontrolleras i mallen för att se att allt är korrekt jämfört med leverantörsreskontran och bokföringen (löpnr lista och verifikationslista) men det måste tas hänsyn till makulerade fakturor. Manuella, elekroniska och PDF fakturor samlas varje dag och arkiveras. Alla e-fakturor sparas under 10 år i en av katalogerna på serven. Pappersfakturorna spararas också under en 10 års period. Årets verifikationer sparas i brandsäkra skåp på ekonomienheten.när året är slut förflyttas verifikationerna till källaren i samma byggnad men från år 2 till 10 arkiveras verifikationerna i ett bergskyddrum i närheten av ekonomienheten. Verifiering 13 av 15

16 Vi har granskat 3 dagars avstämningar mot huvudboken. Resultat av verifiering Vår granskning har inte utvisat avvikelser. Betyg Bra Motivering till beslut: Rutinbeskrivning till daglig avstämning finns. Verifieringen visade inga avvikelser. Rutinerna bedöms som säkra och ändamålsenliga. Vi rekommenderar Att man tar fram rutinbeskrivningar för månads- och årsavstämning. 14 av 15

17 30 oktober 2014 Gun-Britt Alnefelt Tobias Bjöörn Projektledare Uppdragsledare 15 av 15

GNESTA gh i KOMMUN -X

GNESTA gh i KOMMUN -X GNESTA gh i KOMMUN -X Gnesta kommun Ink: 2014-10 - 2 9 Dnr För handläggning: 2014-10-29 Revisionsskrivelse Barn- och utbildningsnämnden För kännedom Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Revisionsrapport:

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av leverantörsregister. Sollentuna kommun. pwc

Revisionsrapport. Granskning av leverantörsregister. Sollentuna kommun. pwc Revisionsrapport Granskning av leverantörsregister Sollentuna kommun pwc 2012-11-09 Anders Petersson Anders Haglund Projektledare Uppdragsledare Namn förtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Tekniska nämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se www.komrev.se Sammanfattning

Läs mer

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Revisionsrapport Attestrutiner Östhammars kommun Datum: 080918 Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Sammanfattning Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har fått i uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Revisionsrapport

Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Revisionsrapport Revisionsrapport Löpande granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner vid Kostnämnden Landstinget Västmanland Charlotta Fardelius Bert Hedberg Viveca Karlsson 31 maj 2013 Innehållsförteckning

Läs mer

Uppföljande granskning av landstingets leverantörsregister

Uppföljande granskning av landstingets leverantörsregister DNR: REV 49:2-2015 PROMEMORIA Uppföljande granskning av landstingets leverantörsregister OKTOBER 2015 Rapport Ingrid Lindberg, revisionskontoret Innehåll 1 SAMMANFATTANDE ANALYS... 3 1.1 REKOMMENDATIONER...

Läs mer

Granskning av leverantörsreskontran

Granskning av leverantörsreskontran www.pwc.se Revisionsrapport Linda Yacoub Granskning av leverantörsreskontran Botkyrka kommun 2013-12-04 Linda Yacoub Projektledare Janne Nilsson Uppdragsledare Botkyrka kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Region Skåne. Inköps- och attestrutinen. Insert Picture. November 2005. 2005 Deloitte All rights reserved.

Region Skåne. Inköps- och attestrutinen. Insert Picture. November 2005. 2005 Deloitte All rights reserved. Region Skåne s- och attestrutinen Insert Picture November 00 00 Deloitte All rights reserved. Kostnader Beskrivning av inköpsrutin Huvudbok Processing Accounts Payable Utbetalning Kassa bank Kostnader

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

Granskning av fakturahanteringen. Trelleborgs kommun

Granskning av fakturahanteringen. Trelleborgs kommun www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av fakturahanteringen Emelie Lönnblad Revisionskonsult 1. Sammanfattning har fått i uppdrag av Trelleborg kommuns revisorer att genomföra en granskning av styrelse

Läs mer

Revisionsrapport. Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Inger Hansén Viveca Karlsson

Revisionsrapport. Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Inger Hansén Viveca Karlsson Revisionsrapport Löpande granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner vid Kostnämnden Landstinget Västmanland Inger Hansén Viveca Karlsson 18 mars 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande

Läs mer

Intern kontroll avseende fakturahantering

Intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport* Intern kontroll avseende fakturahantering Eskilstuna kommun Mars 2008 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund och syfte...3 1.2

Läs mer

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Katrineholms kommun 2009-06-11 Oscar Hjelte 2009- - Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning 1 Bakgrund...1 1.1

Läs mer

Intern kontroll avseende inköpskort

Intern kontroll avseende inköpskort www.pwc.se Revisionsrapport Carin Hultgren Cert. kommunal revisor Ebba Lind Intern kontroll avseende inköpskort Region Gotland Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 2 2. Inledning... 4 2.1.

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering C4 Energi AB 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och revisionsfråga...2

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av verifikationer och utbetalningsrutiner

Revisionsrapport Granskning av verifikationer och utbetalningsrutiner Revisorerna i Kmunstyrelsen För känned: Kmunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Granskning av verifikationer och utbetalningsrutiner Revisionen har via KPMG genfört en granskning av rutinerna för verifikationshantering

Läs mer

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013 Växjö Kommun Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2013 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 1.1 SYFTE OCH METOD... 2 2. ALLMÄNNA REVISIONSÅTGÄRDER...

Läs mer

Revisionsrapport Leverantörsfakturor Sundsvalls kommun Anneth Nyqvist Maj 2015

Revisionsrapport Leverantörsfakturor Sundsvalls kommun Anneth Nyqvist Maj 2015 www.pwc.se Revisionsrapport Anneth Nyqvist Leverantörsfakturor Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Syfte och revisionsfråga...

Läs mer

Rapport Granskning av försörjningsstöd.

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Rapport Granskning av försörjningsstöd. Härjedalens kommun Socialnämnden 13 November 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Arvika kommun. Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13

Arvika kommun. Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13 ABCD Arvika kommun Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13 201211 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the ABCD Arvika

Läs mer

Elektronisk fakturahantering

Elektronisk fakturahantering Elektronisk fakturahantering Vad är Elektronisk fakturahantering? Elektronisk fakturahantering som förkortas EFH är en tilläggsfunktion i MONITOR som tillhandahåller systemstöd för att scanna in och elektroniskt

Läs mer

PWC:s granskningsrapport av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess. KS 2015-44

PWC:s granskningsrapport av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess. KS 2015-44 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-26 163 PWC:s granskningsrapport av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess. KS 2015-44 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Intern kontroll avseende behörigheter i ekonomisystem samt hantering av leverantörsfakturor och manuella betalningar

Intern kontroll avseende behörigheter i ekonomisystem samt hantering av leverantörsfakturor och manuella betalningar www.pwc.se Revisionsrapport Ebba Lind Simon Löwenthal Rebecka Hansson, Certifierad kommunal revisor, Auktoriserad revisor Intern kontroll avseende behörigheter i ekonomisystem samt hantering av leverantörsfakturor

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering AB Kristianstadsbyggen 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och revisionsfråga...2

Läs mer

Granskning av Staffanstorps kommuns leverantörsskulder och dess system

Granskning av Staffanstorps kommuns leverantörsskulder och dess system www.pwc.se Revisionsrapport Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Lotten Lasson, Revisionskonsult Henrik Friang, Risk manager Granskning av Staffanstorps kommuns leverantörsskulder och dess system

Läs mer

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Revisionsrapport Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Nynäshamns kommun December 2010 Jonas Eriksson Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 1.1 Syfte och revisionsfråga... 1 1.2 Avgränsning

Läs mer

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Krokoms Kommun

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Krokoms Kommun Rapport Granskning av försörjningsstöd. Krokoms Kommun 2 December 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 8 Sammanfattning På

Läs mer

Sortera post - Centralt

Sortera post - Centralt Extern Centralt Vaktmästeri Förvaltning Sortera post - Centralt Skicka fakturor via internpost (Lev. Skickat fel) Osorterad post Tömma postboxen (samtliga lev.fakt hänvisas till boxen) Utsorterad post

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern Fastställda av KS 144 2012-05-15 1(6) Sten-Inge Lilja sten-inge.lilja@bengtsfors.se till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern E-post Telefon Fax Hemsida Bengtsfors

Läs mer

System och rutiner 2009

System och rutiner 2009 Revisionsrapport System och rutiner 2009 Smedjebackens kommun April 2010 Robert Heed Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.1 Revisionsfråga...4 2.2 Metod och avgränsning...4 3 Leverantörsfakturahantering...6

Läs mer

Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse

Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse STYRELSEN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 30 (36) Sammanträdesdatum Paragraf Kommunstyrelsen 30 januari 2012 19 Diarienummer KS-2011/1 036.912 Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse Kommunstyrelsens

Läs mer

Intern kontroll inom ekonomiadministrationen

Intern kontroll inom ekonomiadministrationen www.pwc.se Revisionsrapport Malin Liljeblad Emil Forsling Intern kontroll inom ekonomiadministrationen Landstinget Dalarna Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Trelleborgs kommun Revisorerna

Trelleborgs kommun Revisorerna Revisorerna 2013-09-10 Kommunstyrelsen Granskning av kommunens faktura hantering har på uppdrag av kommunens revisorer i Trelleborg kommun genomfört en granskning av om styrelsens och nämndernas interna

Läs mer

Fakturaskanning -processen ver 1.1

Fakturaskanning -processen ver 1.1 Fakturaskanning -processen ver 1.1 Faktura ankommer postbox 1. Posthantering 2. Postöppning, sortering, preparering 3. Skanning, tolkning, verifiering 5. Fysisk lagring Klicka på rutan du vill veta mer

Läs mer

Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor

Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor Dnr: Rev 33-2012 Genomförd av: Revisionsenheten Thomas Vilhelmsson Vilhelm Rundquist Behandlad av Revisorskollegiet den 19 februari 2014 1 Innehåll 1 Sammanfattning...

Läs mer

Granskning av manuella utbetalningar svar på revisionsskrivelse

Granskning av manuella utbetalningar svar på revisionsskrivelse 1 september 2014 KS-2014/742.912 1 (11) HANDLÄGGARE Åsa Brunkvist Pia Nordeman 08-535 303 11 08-535 313 61 Kommunstyrelsen Granskning av manuella utbetalningar svar på revisionsskrivelse Förslag till beslut

Läs mer

Granskning av Jönköpings kommuns rutin för skanning av leverantörsfakturor

Granskning av Jönköpings kommuns rutin för skanning av leverantörsfakturor Granskning av Jönköpings kommuns rutin för skanning av leverantörsfakturor Elisabet Håkansson Januari 2006 Innehållsförteckning 1. Inledning sidan 2 2. Syfte/metod sidan 2 3. Rutin elektronisk hantering

Läs mer

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Revisionsrapport Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Solna stad April 2010 Josefin Loqvist 2010-04 Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess

Granskning av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess Revisionsrapport Granskning av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess Marks kommun Andreas Crusell Erik Sellergren Augusti 2015 Innehållsförteckning 1. Introduktion... 1 1.1. Bakgrund och revisionsfråga...

Läs mer

Offentlig sektor KPMG AB 2014-06-10 6 sidor

Offentlig sektor KPMG AB 2014-06-10 6 sidor Avesta Kommun Rapport avseende granskning av hantering av moms Offentlig sektor KPMG AB 6 sidor Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 2 4. Metod 2 5. Avgränsning 2 6. Genomförande 2 7. Avdrag

Läs mer

Intern kontroll av leverantörsfakturor och andra betalningar

Intern kontroll av leverantörsfakturor och andra betalningar Revisionsrapport Intern kontroll av leverantörsfakturor och andra betalningar Pajala kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor mars 2012 Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning 1 1.1. Bakgrund

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK

Revisionsrapport Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK www.pwc.se Revisionsrapport Carl-Stefan von Engeström Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK Carl-Stefan von Engeström Projektledare Roger Burström Uppdragsledare

Läs mer

Granskning av landstingets regler och rutiner för attestering av leverantörsfakturor och löner

Granskning av landstingets regler och rutiner för attestering av leverantörsfakturor och löner Granskning av landstingets regler och rutiner för attestering av leverantörsfakturor och löner Rapport nr 8/2013 Oktober 2013 Jonas Hansson, Revisor, revisionskontoret Innehåll 1. Sammanfattande analys...

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av Januari 2004 Elektronisk hantering av leverantörsfakturor Anders Färnstrand Norrbottens läns landsting Ellinor Nybom

Revisionsrapport Granskning av Januari 2004 Elektronisk hantering av leverantörsfakturor Anders Färnstrand Norrbottens läns landsting Ellinor Nybom Revisionsrapport Januari 2004 Anders Färnstrand Ellinor Nybom Granskning av Elektronisk hantering av leverantörsfakturor Norrbottens läns landsting Innehållsförteckning 1. Bakgrund, uppdrag och revisionsfråga...

Läs mer

Rutinen fungerar enligt rutinbeskrivning. Rutinen fungerar men behöver utvecklas. Dokumenterad rutinbeskrivning saknas

Rutinen fungerar enligt rutinbeskrivning. Rutinen fungerar men behöver utvecklas. Dokumenterad rutinbeskrivning saknas 1(1) 2016-09-19 : Dröjsmålsränta mån januari-augusti uppgår till 61 tkr. Till detta tillkommer ränta debiterad på nästa faktura från leverantör som i vissa fall konteras tillsammans med den vanliga kostnaden.

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19

ATTESTREGLEMENTE 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19 ATTESTREGLEMENTE 1 Bakgrund och syfte Attestreglementet ingår som en del i kommunens internkontroll. Internkontrollens huvudsakliga syfte är att förbättra effektiviteten

Läs mer

Granskning Intern kontroll av debiteringsrutiner Vård och omsorg Oxelösunds kommun mars 2015

Granskning Intern kontroll av debiteringsrutiner Vård och omsorg Oxelösunds kommun mars 2015 www.pwc.se Granskning Intern kontroll av debiteringsrutiner Vård och omsorg Oxelösunds kommun Annika Hansson, Velid Jahic Är kommunstyrelsens och nämndens interna kontroll tillräcklig för att säkerställa

Läs mer

Kommunal författningssamling för. Östra Göinge kommun

Kommunal författningssamling för. Östra Göinge kommun Kommunal författningssamling för Östra Göinge kommun Nr 25 Dnr KS 2010/806.003 Antaget av KS 2010-09-08, 124 Reglemente för kontroll av verifikationer 1 Omfattning och målsättning Detta reglemente gäller

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering Kristianstads Renhållnings AB 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och

Läs mer

Tillämpningsanvisning till Attestreglemente

Tillämpningsanvisning till Attestreglemente Besöksadress: Postadress: Telefon: Webb: www.ange.se Datum: 2015-02-03 Tillämpningsanvisning till Attestreglemente Antaget av kommunstyrelsen den 3 februari 2015 Postadress Besöksadress Webb Telefon Bankgiro

Läs mer

Granskning av fakturahantering

Granskning av fakturahantering www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar Revisionskonsult Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Granskning av fakturahantering Lessebo kommun April 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Revisionsrapport Intern kontroll avseende representation och resor hos samtliga nämnder

Revisionsrapport Intern kontroll avseende representation och resor hos samtliga nämnder www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Intern kontroll avseende representation och resor hos samtliga nämnder Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...

Läs mer

Granskning av intern kontroll avseende tillförlitlighet i system och rutiner för hantering av leverantörsfakturor.

Granskning av intern kontroll avseende tillförlitlighet i system och rutiner för hantering av leverantörsfakturor. www.pwc.se Revisionsrapport Linda Yacoub Sandra Feiff December 2013 Granskning av intern kontroll avseende tillförlitlighet i system och rutiner för hantering av leverantörsfakturor Danderyds kommun Ange

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till attestreglemente

Tillämpningsanvisningar till attestreglemente Sida 1/8 Tillämpningsanvisningar till attestreglemente Ansvar Kommunfullmäktige har det övergripande ansvaret för kommunen och fastställer attestreglementet. Kommunstyrelsens förvaltning ekonomichefen

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av verifikationer inom teknikoch fastighetsnämnden. Karlstads kommun. Peter Aschberg Daniel Brandt. November 2012.

Revisionsrapport. Granskning av verifikationer inom teknikoch fastighetsnämnden. Karlstads kommun. Peter Aschberg Daniel Brandt. November 2012. _..._..._._.... _. _--_._-_.._--. Revisionsrapport Granskning av verifikationer inom teknikoch fastighetsnämnden Karlstads kommun Peter Aschberg Daniel Brandt pwc Innehåll Sammanfattning Inledning. Bakgrund..

Läs mer

Granskning av leverantörsfakturor

Granskning av leverantörsfakturor Revisionsrapport Granskning av leverantörsfakturor Eslövs kommun Februari 2008 Anna Eriksson Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Syfte och genomförande...3 2 Kommunens regler/anvisningar...4

Läs mer

Granskning av leverantörsfakturor

Granskning av leverantörsfakturor Revisionsrapport Granskning av leverantörsfakturor Ängelholms kommun December 2009 Anna Eriksson Karin Andersson Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte och genomförande... 3

Läs mer

Attestreglemente för Borgholms kommun

Attestreglemente för Borgholms kommun Attestreglemente för Borgholms kommun 1. Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagts eller åtagit sig

Läs mer

Granskning av den interna kontrollen i lönehanteringen. Nynäshamns kommun

Granskning av den interna kontrollen i lönehanteringen. Nynäshamns kommun Revisionsrapport Sandra Feiff Jenny Nyholm Mars 2016 Granskning av den interna kontrollen i lönehanteringen Nynäshamns kommun Intern kontroll - Granskning av lönehanteringen Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Debiteringsrutiner Taxe- och avgiftsnämnden

Debiteringsrutiner Taxe- och avgiftsnämnden Revisionsrapport Debiteringsrutiner Taxe- och avgiftsnämnden Hallsbergs kommun 2010-04-08 Oscar Hjelte 2010-04-08 Lars Wigström Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2 Revisionsfråga...1

Läs mer

F22 Attestant INNEHÅLL. Karolinska Institutet

F22 Attestant INNEHÅLL. Karolinska Institutet F22 Attestant INNEHÅLL 1 Generellt...1 1.1 Beskrivning av rutinen...1 1.1.1 Koppling till övriga rutiner...1 1.1.2 Navigationsväg...1 1.1.3 Arbetsflödet...1 2 Ansvar attestant...2 3 Attestera faktura...3

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskningar

Uppföljning av tidigare granskningar www.pwc.se Revisionsrapport Sandra Volter Richard Vahul Uppföljning av tidigare granskningar Nynäshamns kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...

Läs mer

Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK

Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Lindqvist Johan Datum 2014-04-15 Diarienummer UAN-2014-0205 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar

Läs mer

Revisionsrapport. Gotlands kommun. Intern kontroll vid handläggning av bostadsanpassningsbidrag. Mats Renborn 2009-09-24

Revisionsrapport. Gotlands kommun. Intern kontroll vid handläggning av bostadsanpassningsbidrag. Mats Renborn 2009-09-24 Revisionsrapport Gotlands kommun Intern kontroll vid handläggning av bostadsanpassningsbidrag Mats Renborn 2009-09-24 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1. SAMMANFATTNING...2 2. UPPDRAG...3 3. RESULTAT AV GRANSKNINGEN...4

Läs mer

Leverantörsreskontra. Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10.

Leverantörsreskontra. Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10. Leverantörsreskontra Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10 Sida 1 Generellt För att kunna köra leverantörsreskontra måste bland annat följande

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner STYRDOKUMENT RIKTLINJE 2017-11-07 DNR: 2007-000183 Antagen av KS den 15 maj 2007 133 Gäller tillsvidare Tillämpningsanvisningar till reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner Inledning...

Läs mer

Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor

Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor Revisionsrapport* Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor Februari 2007 Robert Heed Josefin Loqvist Göran Persson-Lingman *connectedthinking INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Hantering av kontantkassor Kalix kommun

Hantering av kontantkassor Kalix kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Hantering av kontantkassor Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga...

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Intern kontroll och säkerhet vid elektronisk handläggning av leverantörsfakturor. Arvika kommun. September 2005.

REVISIONSRAPPORT. Intern kontroll och säkerhet vid elektronisk handläggning av leverantörsfakturor. Arvika kommun. September 2005. REVISIONSRAPPORT Intern kontroll och säkerhet vid elektronisk handläggning av leverantörsfakturor Arvika kommun September 2005 Rolf Aronsson (1) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning av synpunkter...3

Läs mer

Löpande granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner

Löpande granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner Revisionsrapport Löpande granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner Landstinget Västmanland Inger Hansén Viveca Karlsson Thomas Lidgren Landstingsstyrelsens förvaltningar April 2014

Läs mer

Granskning av vidtagna åtgärder kopplade till manuella betalningar

Granskning av vidtagna åtgärder kopplade till manuella betalningar BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-05-18 GSN-2015/469.194 1 (3) HANDLÄGGARE Dahlgren Jespersson, Pirjo Pirjo.Dahlgren-Jespersson@huddinge.se Gymnasienämnden Granskning

Läs mer

Revisionsrapport. Karlstads kommun. Granskning av leverantörsfakturor och förbrukningsinventarier inom vård- och omsorgsnämnden

Revisionsrapport. Karlstads kommun. Granskning av leverantörsfakturor och förbrukningsinventarier inom vård- och omsorgsnämnden Revisionsrapport Granskning av leverantörsfakturor och förbrukningsinventarier inom vård- och omsorgsnämnden Peter Aschberg Stefan Fredriksson Karlstads kommun 1 Sammanfattning På uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

Granskning av intern kontroll i kommunens centrala löneprocess

Granskning av intern kontroll i kommunens centrala löneprocess Revisionsrapport Granskning av intern kontroll i kommunens centrala löneprocess Amanda Elg Fredrik Jilmstad Joakim Rydberg Januari 2016 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Introduktion... 2

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av momshantering Trelleborgs kommun

Revisionsrapport Granskning av momshantering Trelleborgs kommun Revisionsrapport Granskning av momshantering Trelleborgs kommun Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Mats Andersson, Risk Manager Henrik Friang, Risk Manager September 2011 Innehållsförteckning

Läs mer

Minimanual för Baltzaranvändare, ABF

Minimanual för Baltzaranvändare, ABF Minimanual för Baltzaranvändare, ABF Inloggning i Baltzar Öppna Baltzar via Internet Explorer i Citrix Klicka på ikonen för Internet Explorer i Citrix Via Startsidan väljer du Baltzar 5 Du hamnar nu i

Läs mer

Jönköpings kommun Granskning av leverantörsfakturahanteringen. Revisionsrapport 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Jönköpings kommun Granskning av leverantörsfakturahanteringen. Revisionsrapport 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna Jönköpings kommun Granskning av leverantörsfakturahanteringen Revisionsrapport 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 2 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna december 2013. Alingsås kommun. Löpande granskning 2013

Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna december 2013. Alingsås kommun. Löpande granskning 2013 Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna december 2013 Alingsås kommun Löpande granskning 2013 Innehåll 1. Inledning...2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Syfte... 2 2. Iakttagelser och förslag

Läs mer

Verifikationsgranskning

Verifikationsgranskning Revisionsrapport Verifikationsgranskning Krokoms kommun 2009-12-17 Lisbet Östberg Revisionskonsult 17 december 2009 Uppdragsledare Revisionskonsult Erik Maj-Britt Åkerström Lisbet Östberg Uppdragsledare

Läs mer

Granskning av löner och ersättningar inklusive arvoden till förtroendevalda. Region Gotland

Granskning av löner och ersättningar inklusive arvoden till förtroendevalda. Region Gotland www.pwc.se Revisionsrapport Carin Hultgren Cert. kommunal revisor Jenny Nyholm Sandra Feiff Granskning av löner och ersättningar inklusive arvoden till förtroendevalda Region Gotland Granskning av intern

Läs mer

INTERN KONTROLL AV Regionstyrelsen (Regionstyrelsen/Regionala Utvecklingsnämnden/Personalnämnden) RAPPORT 2015

INTERN KONTROLL AV Regionstyrelsen (Regionstyrelsen/Regionala Utvecklingsnämnden/Personalnämnden) RAPPORT 2015 Region Skåne 2015 Gemensam Servicefunktion KC Ekonomi INTERN KONTROLL AV Regionstyrelsen (Regionstyrelsen/Regionala Utvecklingsnämnden/Personalnämnden) RAPPORT 2015 http://www.skane.se/ Inledning Inom

Läs mer

Revisionsrapport Kundfakturering Sundsvalls kommun Linda Marklund Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor

Revisionsrapport Kundfakturering Sundsvalls kommun Linda Marklund Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund Kundfakturering Sundsvalls kommun Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2

Läs mer

Revisionsrapport 7/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna november-december 2013. Granskning av Södertälje kommuns utbetalningsrutiner 2013

Revisionsrapport 7/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna november-december 2013. Granskning av Södertälje kommuns utbetalningsrutiner 2013 Revisionsrapport 7/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna november-december 2013 Granskning av Södertälje kommuns utbetalningsrutiner 2013 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...- 2-1. Sammanfattande

Läs mer

Revisionsrapport: Verifikationsgranskning. Revisionen har genom KPMG genomfört verifikationsgranskning. För revisorerna i Jämtlands Gymnasieförbund

Revisionsrapport: Verifikationsgranskning. Revisionen har genom KPMG genomfört verifikationsgranskning. För revisorerna i Jämtlands Gymnasieförbund Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört verifikationsgranskning. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns redovisade i sammanfattningen

Läs mer

Intern kontroll och attester

Intern kontroll och attester Revisionsrapport Intern kontroll och attester Strömsunds kommun Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1 Bakgrund och revisionskriterier 2.2 Metod

Läs mer

Granskning av interna kontrollen

Granskning av interna kontrollen Revisionsrapport* Granskning av interna kontrollen Landstinget Halland Datum 2006-11-29 Författare Leif Johansson Anita Andersson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Uppdrag...3 2 Syfte och metod...3

Läs mer

Revisionsrapport. Jämtlands läns landsting. Granskning av Rutiner för skanning av fakturor 2004-09-24. Ante Strängby

Revisionsrapport. Jämtlands läns landsting. Granskning av Rutiner för skanning av fakturor 2004-09-24. Ante Strängby Revisionsrapport 2004-09-24 Ante Strängby Granskning av Rutiner för skanning av fakturor Jämtlands läns landsting Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...1 1.1 Sammanfattade

Läs mer

Granskning av anställningar och avslut i lönesystemet och tilldelning av behörigheter till dokumentationssystem

Granskning av anställningar och avslut i lönesystemet och tilldelning av behörigheter till dokumentationssystem Karin Norrman Elgh Översiktlig revisionsrapport Granskning av anställningar och avslut i lönesystemet och tilldelning av behörigheter till dokumentationssystem Vara kommun Anställningar och avslut i lönesystemet

Läs mer

NEXT e-invoice. Elektronisk fakturahantering. Rutinbeskrivning

NEXT e-invoice. Elektronisk fakturahantering. Rutinbeskrivning NEXT e-invoice Elektronisk fakturahantering Rutinbeskrivning Innehåll Inställningar... 3 Roller... 3 Rutinbeskrivning... 4 Flöde... 4 Vyer... 5 Inkomna ej färdigbehandlade... 5 Reklamationer... 5 Felaktig/saknad

Läs mer

Granskning av intern kontroll till skydd för oegentligheter

Granskning av intern kontroll till skydd för oegentligheter www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Malin Kronmar Revisionskonsult Cecilia Fehling Revisionskonsult Granskning av intern kontroll till skydd för oegentligheter

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av kravverksamhet kundfordringar. Botkyrka kommun. Anders Petersson och Josefin Loqvist

Revisionsrapport. Granskning av kravverksamhet kundfordringar. Botkyrka kommun. Anders Petersson och Josefin Loqvist Revisionsrapport Granskning av kravverksamhet kundfordringar Botkyrka kommun Anders Petersson och Josefin Loqvist Juni 2011 2011-06-07 Anders Petersson Projektledare Jan Nilsson Uppdragsledare Namnförtydligande

Läs mer

Riktlinjer för attest av ekonomiska transaktioner

Riktlinjer för attest av ekonomiska transaktioner 1 (6) Typ: Riktlinjer Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: 2014-11-18, KS 244 Uppdateras: 2017 Innehållsförteckning 1. Giltighet 2. Övergripande principer 3. Attestantens uppgift och ansvar

Läs mer

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2014 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION LÄNSSJUKVÅRDEN

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2014 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION LÄNSSJUKVÅRDEN För kännedom Länssjukvårdsnämnden Landstingsdirektör Jan Grönlund Ekonomidirektör Nicholas Prigorowsky Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Hälso- och sjukvårdschef Jörgen Striem Ekonomichef Åsa Hedin-Karlsson

Läs mer

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2014 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION KULTUR OCH UTBILDNING

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2014 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION KULTUR OCH UTBILDNING För kännedom Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet Landstingsdirektör Jan Grönlund Ekonomidirektör Nicholas Prigorowsky Samlad redovisning Kultur- och utbildningsförvaltningen Förvaltningschef

Läs mer

Minimanual för Baltzaranvändare

Minimanual för Baltzaranvändare Minimanual för Baltzaranvändare Inloggning i Baltzar Öppna Baltzar via länken i mailet Ange användare och lösenord och logga in Du hamnar nu i din Inkorg Tryck på knappen F11 för att få hel bildskärm samt

Läs mer

Kommunfullmäktige 'Kommunstyrelsen. Granskning av fakturahanteringen. På vårt uppdrag har pwc utfört en granskning av fakturahanteringen.

Kommunfullmäktige 'Kommunstyrelsen. Granskning av fakturahanteringen. På vårt uppdrag har pwc utfört en granskning av fakturahanteringen. 2014 02 20 ÄNGELHOLMS KOMMUN Kommunrevisorerna Kommunfullmäktige 'Kommunstyrelsen Granskning av fakturahanteringen På vårt uppdrag har pwc utfört en granskning av fakturahanteringen. Revisorerna har vid

Läs mer

Granskning av klassificering drift/investering

Granskning av klassificering drift/investering Revisionsrapport Granskning av klassificering drift/investering Botkyrka kommun 2010-05-31 Anders Petersson Jonas Eriksson Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...1 2. Inledning...2 2.1 Bakgrund/syfte,

Läs mer

Rapport intern kontroll 2016

Rapport intern kontroll 2016 Rapport Dnr: 2016/13 2017-01-27 Kommunstyrelsen Rapport intern kontroll 2016 Bakgrund och sammanfattning Enligt reglementet för internkontroll ska varje nämnd årligen anta en plan för granskning samt uppföljning

Läs mer