Granskning av manuella utbetalningar svar på revisionsskrivelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskning av manuella utbetalningar svar på revisionsskrivelse"

Transkript

1 1 september 2014 KS-2014/ (11) HANDLÄGGARE Åsa Brunkvist Pia Nordeman Kommunstyrelsen Granskning av manuella utbetalningar svar på revisionsskrivelse Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Som svar på revisionsskrivelsen från Huddinge kommuns revisorer, daterad , åberopas innehållet i kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande KS 2014/ , daterat den 1 september Sammanfattning Kommunens revisorer har med stöd av EY genomfört en granskning av utbetalningar kopplade till social- och äldreomsorgsförvaltningen och barnoch utbildningsförvaltningen. Granskningen har syftat till att bedöma kommunens interna kontroller kopplade till utbetalningsprocesserna. Utbetalningar till ett värde av drygt 4,5 miljarder kr hanteras av förvaltningarna via tre system, lönesystemet (Heroma), ekonomisystemet (Agresso) och ärendehanteringssystemet (Procapita). Inom flera områden har granskningen visat att rutinerna och den interna kontrollen fungerar bra. Det gäller bland annat utbetalningar via ekonomisystemet och via ärendehanteringsystemet inom barn- och utbildningsförvaltningen. EY har funnit att den interna kontrollen behöver förstärkas vid utbetalningar inom lönehanteringssystemet och vid utbetalningar av försörjningsstöd och kommunens revisorer önskar ta del av kommunstyrelsens kommentarer och slutsatser kring fyra rekommendationer. - Kommunstyrelsen bör omgående genomföra en genomgång av de rutiner och processer som ligger till grund för utbetalningar i Procapita och Heroma. - Kommunstyrelsen bör se över möjligheten att reducera antalet anställda med access att påverka utbildningsinformation i Hermona. - Kommunstyrelsen bör implementera en logglista över förändringar i fast data i både Procapita och Heroma samt tillse att denna på kontinuerlig basis gås igenom. - Rutinen för utbetalningar via Procapita bör ses över och relevanta kontroller bör införas. POSTADRESS BESÖKSADRESS Kommunstyrelsens förvaltning Kommunalvägen 28 Ekonomiavdelningen Huddinge kommun, Huddinge TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

2 1 september 2014 KS-2014/ (11) Kommunstyrelsens förvaltning har gjort en genomgång av de rutiner och processer som nämns ovan utifrån revisorernas rekommendationer. Våra sammanfattande kommentarer per system följer nedan. Agresso: Då såväl vår egen som EYs bedömning är att den interna kontrollen är god gällande rutiner kring Agresso så avser vi inte att vidta några särskilda åtgärder med anledning av denna rapport. Heroma: Chefsuppdrag i Huddinge kommun innebär att chefer är ansvariga för personal, ekonomi och verksamhet. I de fall behörighet har delegerats till administrativ personal så innebär inte det att ansvaret för utbetalningarna flyttats. Ansvaret ligger kvar på chef. Dagens hantering av Heroma är till del decentraliserad till samtliga förvaltningar. Vår bedömning är att den interna kontrollen är god. Procapita: Social- och äldreomsorgsförvaltningen saknar den funktionalitet som finns i Procapita som kan hantera loggar av fast data såsom förändringar av mottagarkonto vid utbetalningar. Socialnämnden ställer sig positiv till att en sådan tilläggsmodul införskaffas och kommunstyrelsens förvaltning bedömer att arbetet med att införskaffa och implementera en sådan loggningsfunktion bör prioriteras. Den samlade bedömningen är att det föreligger relevanta interna kontroller i samband med utbetalningar av försörjningsstöd. Kommunstyrelsens förvaltnings förslag är att en vidare genomgång av rutinerna med tillhörande moment för att säkerställa en god intern kontroll genomförs. Beskrivning av ärendet Kommunens revisorer har med stöd från EY granskat kommunens betalningsflöden kopplade till social- och äldreomsorgsförvaltningen (SÄF) och barn- och utbildningsförvaltningen (BUF). Syftet med granskningen har varit att bedöma kommunens interna kontroller kopplade till utbetalningsprocesserna inom dessa förvaltningar. Förvaltningarna betalar årligen ut drygt 4,5 miljarder kr där drygt 65 procent betalas ut genom kommunens lönehanteringssystem Heroma. Runt 20 procent betalas ut genom kommunens ekonomisystem Agresso och avser leverantörsbetalningar och andra utbetalningsunderlag och cirka 15 procent betalas ut genom Procapita. Procapita används inom BUF för dokumentation och inom SÄF som ett ärendehanteringssystem. Därutöver sker utbetalningar till ICA-kort som finns inom vissa enheter.

3 1 september 2014 KS-2014/ (11) Ansvaret för lönehantering är decentraliserat till respektive chef. Inom enheterna är det vanligt med administrativ personal som praktiskt sköter hanteringen av systemet. Dessa personer har tilldelats samma behörighet som chef vad gäller registrering av uppgifter. Både chefer och administrativ personal, drygt 270 personer inom de berörda förvaltningarna, har behörighet att ändra fast data utan attest med undantag för det som gäller sin egen person. Chef ska månatligen attestera en lista som innehåller de anställdas löner. Listan innehåller namn och lön för perioden och saknar jämförelser mot tidigare utbetalning eller lön enligt anställningsavtal. EY:s bedömning är att den interna kontrollen kopplat till Heroma har brister. Utbetalningar kan göras utan attest från chef och även om chef månatligen ska attestera utbetalningslistorna är denna kontroll manuell och EY:s granskning visar att gällande attester saknats. EY ser också svårigheter att fånga upp felaktiga utbetalningar genom att det i utbetalningslistan saknas möjlighet till jämförelser. Vid de stickprov som genomförts på löneutbetalningar har inga avvikelser noterats. Processen för utbetalningar i Agresso är sedan 1 februari i år centraliserad och hanteras av kommunstyrelsens förvaltning (KSF). EY anser att förändringen bidrar till att ytterligare stärka de interna kontrollerna då ansvaret för leverantörsfakturor och manuella betalningar lyfts från respektive förvaltning till en centraliserad enhet. Leverantörsfakturor som attesteras elektroniskt går i ett förutbestämt flöde som kräver dubbel attest och följer delegationsordningen. För det manuella betalningsflödet kontrolleras underlagen av administrativ personal som säkerställer att attesten är riktig. Nya leverantörer kontrolleras, bland annat att de innehar F-skatt och saknar skatteskulder innan de registreras i systemet. Registreringen attesteras sedan av behörig person. Efter attest av utbetalningsunderlagen tas ett betalningsförslag fram med dagens utbetalningar. Innan betalningarna kan skickas iväg attesteras förslaget av behörig person. De färdiga betalningsfilerna kontrolleras av ett externt företag som ger signaler om bland annat dubbelbetalningar och betalningar till företag som saknar F-skatt. EY bedömer att det finns väl fungerade interna kontroller för utbetalningar via Agresso. ICA-kort, kreditkort och handkassor används i olika utsträckning inom de båda förvaltningarna. Oavsett hur inköp sker ska kvittona kompletteras med samma uppgifter som vanliga inköp vad gäller syfte och i förkommande fall deltagare. Kvitton attesteras av två personer varav den ena är överordnad chef. En administratör granskar de attesterade underlagen innan utbetalning. EY har vid granskningen inte funnit några brister i den interna kontrollen.

4 1 september 2014 KS-2014/ (11) BUF använder Procapita kopplat till utbetalningar inom förskole- och grundskoleverksamheten. Externa utförare får ersättning utbetald genom systemet. Innan en elev eller ett förskolebarn registreras i systemet kontrolleras folkbokföringsadress och vilken förskola/skola som är aktuell för ersättning. I steg två sker utskrift och kontroll av utbetalningslistan till externa utförare som sedan attesteras av behörig person. Därefter skapas en utbetalningsfil som skickas till Agresso för utbetalning. EY har granskat processen utan anmärkning. Inom SÄF används Procapita för registrering av beslut inom både socialomsorg och äldreomsorg. För försörjningsstöd hanteras även utbetalningar kopplade till besluten. Drygt 15 procent av SÄF:s utbetalningar sker genom Procapita. När ett beslut om försörjningsstöd fattats av behörig person beräknas och registreras utbetalningen oftast av en utredningsasssistent i systemet. Registreringen kan ske av beslutsfattaren eller av en utredningsassistent. Dagens utbetalningar finns på en lista som innehåller namn, kontonummer och belopp. Listan skrivs ut för kontroll, uppföljning och attest av ansvarig chef. Assistent kontrollerar vanligen bara att kontonumren på listan innehåller rätt antal siffror. Inom ramen för ett beslut finns många gånger externa leverantörer som utför och fakturerar olika typer av tjänster, exempelvis för tandvårdskostnader. Dessa kostnader hanteras också via systemet. Utbetalningar via Procapita inom SÄF kan utföras av en person och drygt 40 personer har möjlighet att ändra fast data utan att ändringarna loggas eller godkänns vilket ytterligare bidrar till att försvaga säkerheten vid utbetalningar. I Procapita finns en logg som registrerar ändringar i systemet men den funktionaliteten används inte inom SÄF. Detta möjliggör att förändringar av exempelvis kontonummer kan göras utan någon annans godkännande. Inom äldreomsorgen har EY granskat processen utan anmärkning. Granskningen har föranlett följande rekommendationer: Kommunstyrelsen bör omgående genomföra en genomgång av de rutiner och processer som ligger till grund för utbetalningar i Procapita och Heroma Kommunstyrelsen bör se över möjligheten att reducera antalet anställda med access att påverka utbetalningsinformation i Heroma Kommunstyrelsen bör implementera en logglista över förändringar av fast data i både Procapita och Heroma samt tillse att denna på kontinuerlig basis gås igenom Rutinen för utbetalningar via Procapita bör ses över och relevanta interna kontroller bör införas.

5 1 september 2014 KS-2014/ (11) Ärendet har varit ute på remiss till socialnämnden, äldreomsorgsnämnden, förskolenämnden, grundskolenämnden samt gymnasienämnden. Remissinstansernas synpunkter Socialnämnden och äldreomsorgsnämnden Socialnämnden och äldreomsorgsnämnden har i sina yttranden angett att av de 123 personer som har rätt att ändra fasta data utan attest i Heroma, är 81 chefer, som måste kunna administrera fasta data i Heroma för att kunna sköta löneutbetalningarna. Här bör påpekas att dessa inte kan ändra sin egen lön. Förändringar av månadslönen sker vid den årliga löneöversynen alternativt vid nytt lönebeslut. Nya lönebeslut eller tillägg attesteras och dokumenteras av förvaltningens personalenhet. Delegering av behörighet till administrativ personal innebär inte att ansvaret för utbetalningarna har flyttats. Ansvaret ligger kvar hos chefen som attesterar utanordningslistan. Utbetalningar via Procapita inom socialnämndens ansvarsområde görs löpande och i stort antal. Det finns tre personer med attestmöjligheter och dessa kan inte finnas tillgängliga för attest vid varje sådant tillfälle under en arbetsdag. SÄF arbetar istället med efterkontroller. Vid utbetalningar av försörjningsstöd skrivs dagligen en lista ut från systemet för kontroll och attest av namn, kontonummer och belopp. EY skriver i granskningsrapporten att assistenten kontrollerar vanligen bara att kontonumren på listan innehåller rätt antal siffror. Nämnden känner inte igen detta yttrande och menar att påståendet är felaktigt. Listan kontrolleras i själva verket i sin helhet och all information gås igenom. När det gäller ändring av kontonummer måste den sökande av försörjningsstöd varje månad lämna in kontoutdrag. Detta bekräftar att mottagarkontot är detsamma som finns registrerat i Procapita. Utöver detta finns en handläggare som enbart arbetar med felaktiga utbetalningar. I det arbetet ingår att utreda misstänkta bedrägerier men även att titta på om man från förvaltningens sida gjort något fel i handläggningen. EY påtalar vikten av att en logg finns tillgänglig där eventuella ändringar i fasta data, samt information om vem som gjort ändringarna, framgår. SÄF har tidigare ställt frågan till leverantören av systemet, Tieto, och fått svaret att en sådan funktion är möjlig att köpa som ett tillägg. Nämnden ställer sig positiv till att en sådan tilläggsmodul införskaffas. Nämnden anser att rutiner för utbetalningar som finns och används är tillräckligt säkra, samt utformade för att fungera optimalt inom verksamheten. Antalet anställda med full behörighet att genomföra utbetalningar går inte att minska.

6 1 september 2014 KS-2014/ (11) Förskolenämnden, grundskolenämnden och gymnasienämnden Barn- och utbildningsförvaltningen anger i det remissvar som behandlas av förskolenämnden, grundskolenämnden och gymnasienämnden 9-11 september att det idag finns tydliga roller, rutiner och utbildningar för att hantera utbetalningar via Heroma men välkomnar samtidigt att kommunstyrelsen tar fram förslag som kan förstärka rutinerna. Förvaltningens synpunkter EY har i sin revisionsrapport tagit upp olika aspekter av hantering av manuella utbetalningar inom SÄF:s och BUF:s verksamheter som man anser kan utgöra en säkerhetsrisk. Inom flera områden har granskningen visat att rutinerna och den interna kontrollen fungerar bra. Det gäller bland annat utbetalningar i Agresso och via Procapita inom BUF. EY har i granskningsrapporten funnit ett antal brister i den interna kontrollen kopplad till Heroma och till Procapita. Kommunens revisorer önskar med anledning av granskningen och de resultat som framkommit ta del av kommunstyrelsens kommenterar och slutsatser. Nedan beskrivs respektive rekommendation och förvaltningens svar på revisorernas rekommendationer. Kommunstyrelsen bör omgående genomföra en genomgång av de rutiner och processer som ligger till grund för utbetalningar i Procapita och Heroma Heroma Chefsuppdrag i Huddinge kommun innebär att chefer är ansvariga för personal, ekonomi och verksamhet. Det är chef som är ytterst ansvarig för vad som går ut i lön och ersättningar via Heroma. I de fall behörighet har delegerats till administrativ personal så innebär inte det att ansvaret för utbetalningarna flyttats. Ansvaret ligger kvar på chef. Chef attesterar utanordningslistan. Innan möjlighet ges att kunna förändra fast data i systemet genomgår man en tre och enhalvdagars utbildning, först därefter ges behörighet. I samband med utbildningen får man också en genomgång av vilka kontroller och bevakningar som ska göras varje månad. Manual finns på Intranätet och är senast reviderad Manualen behöver ses över och revideras. Förvaltningarnas personalavdelningar tar fram bevakningslistor och signallistor inför löneutbetalningar. Ekonomiavdelningen vid kommunstyrelsens förvaltning tog 2011 fram Instruktioner för attest och utanordning avseende ekonomiska transaktioner. I dessa instruktioner tydliggörs vad som gäller avseende

7 1 september 2014 KS-2014/ (11) attester, se bilaga. Överordnad chef ska med sin attest komplettera underordnade chefers beslutsattester avseende löneutbetalningar samt i samband med detta också attestera sina underordnade chefers löner. Attesten ska göras i omedelbart samband med utbetalningstillfället. En överordnad attest av en löneutbetalning innebär ett intygande av att: löneutbetalningarna vid underordnade chefers enheter bedöms motsvara den personal som arbetar där samt bedöms i övrigt vara korrekta. den överordnande chefens underställda chefers löneutbetalningar är helt korrekta. Attest av utanordningslistorna utgör en central del av hur systemet idag fungerar och ansvarsmässigt säkerställs. Chefer kan kontrollera tidigare månaders utanordningslistor i Heroma. En jämförelse mot föregående månads utbetalning eller ännu tidigare utbetalningar kan alltid göras. Utanordningslistan innehåller alla transaktioner som belastar chefens ekonomiska ansvar per person/anställd. Utöver månadslön och gjorda tillägg och avdrag redovisas även po-pålägget. Listan innehåller både namn och personnummer. Central systemförvaltning vid kommunstyrelsens förvaltning går regelbundet igenom vilka utanordningslistor som inte är signerade och skickar dessa uppgifter till respektive personalavdelning. I instruktionerna för attest och utanordning av ekonomiska transaktioner framgår att attest ska göras i omedelbart samband med utbetalningstillfället. Utanordningslistorna skapas runt den i månaden beroende på vilken månad och faktiskt utbetalningsdatum. När utanordningslistan är skapad finns den tillgänglig på chefens startsida i Heroma. Kommunstyrelsens förvaltning kommer att förtydliga informationen genom att publicera en tidsplan för vilket datum i respektive månad som utanordningslistan finns klar för elektronisk signering. Förvaltningen kommer även att förtydliga gällande instruktioner och information om aktuell driftstatus för Heroma i anslutning till intranätets uppdatering under hösten Förändring av den fasta månadslönen sker i samband med löneöversyn. För övriga förändringar av månadslön eller beslut om tillägg ska attesterade beslutsunderlag finnas som förvaras på förvaltningarnas personalavdelningar.

8 1 september 2014 KS-2014/ (11) Vissa ersättningar som går ut via systemet är styrda utifrån arbetstidsförläggning som till exempel ersättning för obekväm arbetstid s.k. ob-ersättning. Andra typer av ersättningar kan vara semesterdagstillägg, beredskapsersättning eller övertidsersättning. Förändringarna i löneutbetalningarna beror inte bara på tillägg utan även på gjorda avdrag för olika typer av frånvaro. De ersättningar som registreras manuellt i systemet ska alltid föregås av ett attesterat underlag som sparas på arbetsplatsen. Det finns även spärrar i systemet som exempelvis inte medger mer friskvårdspeng än vad kommunen har beslutat om. Reseräkningar hanteras av central systemförvaltning. Underlagen ska vara attesterade och eventuella kvitton ska medfölja. Underlaget sparas på kommunstyrelsens förvaltning. Personliga omkostnader i form av representation (intern eller extern) utbetalas inte via Heroma utan ska hanteras i Agresso. Procapita Reglementet för attest och utanordning reglerar särskild vad som gäller vid utbetalningar av försörjningsstöd: Den överordnade chef som tecknar en attest avseende försörjningsstöd och klientfakturor inom verksamheten arbete och försörjning måste förvissa sig om att det finns rutiner för intern kontroll, t ex stickprovskontroller, som säkerställer att beslut om försörjningsstöd är rätt fattat och överensstämmer med lagar och avtal samt gällande delegationsordning, nämndbeslut eller motsvarande samt att utbetalningen sker till rätt person. Kommunstyrelsens förvaltning har varit i kontakt med SÄF kring de rutiner som ligger till grund för utbetalningar av försörjningsstöd och klientfakturor för att få kompletterande information kring hur processen fungerar. Utbetalning av försörjningsstöd via Procapita görs löpande och i stort antal och behöver ofta ske snabbt efter beslut. En avvägning måste därför göras vilka kontroller som ska göras innan utbetalning och vilka som ska ske i efterhand. En socialsekreterare utreder och fattar beslut om en inkommen ansökan om försörjningsstöd. Vid bifall överlämnar socialsekreteraren sedan ärendet till en utredningsassistent för beräkning och utbetalning av bidraget. Två särskilt utsedda personer har ansvar för att öppna nya ärenden i systemet. Det görs inte av samma person som fattar beslut om bidraget. Det är därför alltid två olika personer inblandade i en utbetalning.

9 1 september 2014 KS-2014/ (11) Inför utbetalningar av försörjningsstöd skrivs dagligen en lista ut från systemet för kontroll och attest av namn, kontonummer och belopp. Här görs rimlighetskontroller mot försörjningsstödsnormer och av belopp etc. Efter utförd betalning sker en efterkontroll av dagens utbetalningar av ansvarig chef. Kontrollen sker slumpmässigt av ett antal ärenden och då görs kontroll mot samtlig dokumentation som finns om utbetalningen. De ärenden som kontrollerats bockas av på listan som sedan arkiveras. Därutöver sker fler kontroller. Den sökande av försörjningsstöd måste varje månad lämna ett kontoutdrag. Utdraget bekräftar att mottagarkontot är detsamma som finns registrerat i Procapita. Det finns en handläggare som enbart arbetar med felaktiga utbetalningar. Den huvudsakliga arbetsuppgiften är att utreda om felaktiga uppgifter lämnats av den sökande. Oftast handlar det om att den sökande undanhåller inkomster eller lämnar felaktiga uppgifter om hushållssammansättningen. I arbetsuppgifterna ingår även att granska om bistånd utbetalas till rätt konto. I funktionen ingår också att se till att ansökningsförfarandet blir riktigt från början i alla aspekter. Kommunstyrelsen bör se över möjligheten att reducera antalet anställda med access att påverka utbetalningsinformation i Heroma. Chefsuppdrag i Huddinge kommun innebär att chefer är ansvariga för personal, ekonomi och verksamhet. Det är chef som är ytterst ansvarig för vad som går ut i lön och ersättningar via Heroma. I de fall behörighet har delegerats till administrativ personal så innebär inte det att ansvaret för utbetalningarna flyttats. Ansvaret ligger kvar på chef. Chef attesterar utanordningslistan. Innan möjlighet ges att kunna förändra fast data i systemet genomgår man en tre och enhalvdagars utbildning, först därefter ges behörighet. I samband med utbildningen får man också en genomgång av vilka kontroller och bevakningar som ska göras varje månad. Manual finns på Intranätet och är senast reviderad Manualen behöver ses över och revideras. Dagens decentraliserade hantering av Heroma bygger på ovanstående hörnstenar. Vår bedömning är att den interna kontrollen är god och några förändringar utöver ovan nämnda omarbetning av manualen planeras för närvarande inte.

10 1 september 2014 KS-2014/ (11) Kommunstyrelsen bör implementera en logglista över förändringar av fast data i Procapita och Heroma samt tillse att denna på kontinuerlig basis gås igenom. Heroma Alla transaktioner som görs i Heroma loggas. Det finns möjlighet att söka logg för vad som är gjort och av vilka för en specifik person. Det går också bra att logga ändringar utförda av en viss person. Logg finns också för ändringar som är gjorda av mig. Utöver det kan man söka logg på allt enligt urval. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att månatliga stickprov tas från logglistan över dels förändringar i anställningen och dels över rörliga tillägg och avdrag och begär in underlag från förvaltningarna. Procapita SÄF saknar den funktionalitet som finns i Procapita som kan hantera loggar av fast data såsom förändringar av mottagarkonto vid utbetalningar. SÄF har tidigare ställt frågan till leverantören av systemet, Tieto, och fått svaret att en sådan funktion är möjlig att köpa som ett tillägg. Socialnämnden ställer sig positiv till att en sådan tilläggsmodul införskaffas och kommunstyrelsens förvaltning bedömer att arbetet med att införskaffa och implementera en sådan loggningsfunktion bör prioriteras Rutinen för utbetalningar via Procapita bör ses över och relevanta interna kontroller bör införas Mot bakgrund av hur rutinen beskrivs under punkten rutiner och processer ovan tillsammans med den kompletterande muntliga informationen från verksamhetsansvarig inom arbete och försörjning som kommunstyrelsens förvaltning har fått, gör förvaltningen den samlade bedömningen att det föreligger relevanta interna kontroller i samband med utbetalningar av försörjningsstöd. Det genomförs flera olika kontrollmoment både före och efter utbetalning. Huruvida dessa är tillräckliga eller borde kompletteras på något vis, bedömer vi behöver utredas vidare. Bedömningen grundar sig på att den beskrivning som vi fått när vi har läst dokumentationen och när vi har pratat med verksamhetsrepresentanter skiljer sig på flera väsentliga punkter. Det gäller t ex med avseende på de interna kontroller som faktiskt finns. Vårt förslag är att en vidare genomgång av rutinerna med tillhörande moment för att säkerställa en god intern kontroll görs av EY. Med tillhörande avstämningar med SÄF och KSF så kan samstämmighet nås kring vilka kontroller som genomförs och om dessa är tillfyllest eller behöver utvecklas.

11 1 september 2014 KS-2014/ (11) Vesna Jovic Mats Öberg Henric Magnusson Kommundirektör Ekonomidirektör Personaldirektör Bilagor 1. Revisionsskrivelse Revisionsrapport, Granskning av manuella utbetalningar 3. Socialnämndens remissvar på revisionsskrivelse om granskning av manuella utbetalningar 4. Äldreomsorgsnämndens remissvar på revisionsskrivelse om granskning av manuella utbetalningar 5. Barn- och utbildningsförvaltningens svar på remiss avseende revisionsrapport om granskning av manuella utbetalningar 6. Instruktion för attest och utanordning avseende ekonomiska transaktioner Beslutet delges Huddinge kommuns revisorer Förskolenämnden Grundskolenämnden Gymnasienämnden Socialnämnden Äldreomsorgsnämnden

Granskning av vidtagna åtgärder kopplade till manuella betalningar

Granskning av vidtagna åtgärder kopplade till manuella betalningar BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-05-18 GSN-2015/469.194 1 (3) HANDLÄGGARE Dahlgren Jespersson, Pirjo Pirjo.Dahlgren-Jespersson@huddinge.se Gymnasienämnden Granskning

Läs mer

Granskning av löner och ersättningar inklusive arvoden till förtroendevalda. Region Gotland

Granskning av löner och ersättningar inklusive arvoden till förtroendevalda. Region Gotland www.pwc.se Revisionsrapport Carin Hultgren Cert. kommunal revisor Jenny Nyholm Sandra Feiff Granskning av löner och ersättningar inklusive arvoden till förtroendevalda Region Gotland Granskning av intern

Läs mer

Nora kommun. Granskning av lönehantering. Audit KPMG AB 15 mars 2012 Antal sidor: 8

Nora kommun. Granskning av lönehantering. Audit KPMG AB 15 mars 2012 Antal sidor: 8 ABCD Nora kommun Granskning av lönehantering Audit KPMG AB 15 mars 2012 Antal sidor: 8 ABCD Nora kommun Granskning av lönehantering 2012-03-15 Innehåll 1. Inledning 2. Sammanfattning 3. Lönekontorets organisation

Läs mer

Granskning av den interna kontrollen i lönehanteringen. Nynäshamns kommun

Granskning av den interna kontrollen i lönehanteringen. Nynäshamns kommun Revisionsrapport Sandra Feiff Jenny Nyholm Mars 2016 Granskning av den interna kontrollen i lönehanteringen Nynäshamns kommun Intern kontroll - Granskning av lönehanteringen Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

INTERN KONTROLL AV Regionstyrelsen (Regionstyrelsen/Regionala Utvecklingsnämnden/Personalnämnden) RAPPORT 2015

INTERN KONTROLL AV Regionstyrelsen (Regionstyrelsen/Regionala Utvecklingsnämnden/Personalnämnden) RAPPORT 2015 Region Skåne 2015 Gemensam Servicefunktion KC Ekonomi INTERN KONTROLL AV Regionstyrelsen (Regionstyrelsen/Regionala Utvecklingsnämnden/Personalnämnden) RAPPORT 2015 http://www.skane.se/ Inledning Inom

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område. Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen lämnar

Läs mer

Attestreglemente för Borgholms kommun

Attestreglemente för Borgholms kommun Attestreglemente för Borgholms kommun 1. Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagts eller åtagit sig

Läs mer

Granskning av intern kontroll i kommunens centrala löneprocess

Granskning av intern kontroll i kommunens centrala löneprocess Revisionsrapport Granskning av intern kontroll i kommunens centrala löneprocess Amanda Elg Fredrik Jilmstad Joakim Rydberg Januari 2016 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Introduktion... 2

Läs mer

Granskning av lönehanteringen. Högsby, Lessebo och Uppvidinge kommuns revisorer

Granskning av lönehanteringen. Högsby, Lessebo och Uppvidinge kommuns revisorer www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av lönehanteringen Caroline Liljebjörn Malin Kronmar Högsby, Lessebo och Uppvidinge kommuns revisorer 9 oktober 2015 Innehåll 1. Revisionell bedömning... 2 2. Inledning...

Läs mer

11 Revisionsrapport Granskning av intern kontroll i regionens huvudboksprocess RS150315

11 Revisionsrapport Granskning av intern kontroll i regionens huvudboksprocess RS150315 11 Revisionsrapport Granskning av intern kontroll i regionens huvudboksprocess RS150315 Ärendet Revisorerna i Region Halland har gett PWC i uppdrag att granska den interna kontrollen i huvudboksprocessen.

Läs mer

Granskning av målstyrning och mätetal svar på revisionsskrivelse från Huddinge kommuns revisorer

Granskning av målstyrning och mätetal svar på revisionsskrivelse från Huddinge kommuns revisorer 27 september 2012 KS-2012/708.912 1 (7) HANDLÄGGARE Frida Hägglund 08-535 302 05 frida.hagglund@huddinge.se Granskning av målstyrning och mätetal svar på revisionsskrivelse från Huddinge kommuns revisorer

Läs mer

TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2014-08-18 GN-2014/292.182 2 (4)

TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2014-08-18 GN-2014/292.182 2 (4) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-08-18 GN-2014/292.182 1 (4) HANDLÄGGARE Tullgren, Elisabet 08-535 360 30 Elisabet.Tullgren@huddinge.se Gymnasienämnden Granskning

Läs mer

Lönehanteringen. Klippans kommun. December 2010. Författare

Lönehanteringen. Klippans kommun. December 2010. Författare Lönehanteringen Klippans kommun December 2010 Författare Anna Eriksson, revisionskonsult Karin Andersson, revisionskonsult Kenix Vuong, riskhanteringskonsult Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Revisionsrapport. Gotlands kommun. Intern kontroll vid handläggning av bostadsanpassningsbidrag. Mats Renborn 2009-09-24

Revisionsrapport. Gotlands kommun. Intern kontroll vid handläggning av bostadsanpassningsbidrag. Mats Renborn 2009-09-24 Revisionsrapport Gotlands kommun Intern kontroll vid handläggning av bostadsanpassningsbidrag Mats Renborn 2009-09-24 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1. SAMMANFATTNING...2 2. UPPDRAG...3 3. RESULTAT AV GRANSKNINGEN...4

Läs mer

Rehabiliteringspolicy för Huddinge kommun

Rehabiliteringspolicy för Huddinge kommun KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 15 december 2014 15 Paragraf Diarienummer KS-2014/1312.196 Rehabiliteringspolicy för Huddinge kommun Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Rapport Granskning av försörjningsstöd.

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Rapport Granskning av försörjningsstöd. Härjedalens kommun Socialnämnden 13 November 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Uppföljning av tre tidigare granskningar

Uppföljning av tre tidigare granskningar www.pwc.se Revisionsrapport Uppföljning av tre tidigare granskningar Remmi Gimborn Maj 2015 Region Värmland Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning... 1 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.1.1.

Läs mer

Huddinge kommun. Granskning av manuella utbetalningar

Huddinge kommun. Granskning av manuella utbetalningar Huddinge kommun Granskning av manuella utbetalningar Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...2 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Syfte och avgränsning...4 2.3 Revisionsfrågor...4 2.4 Revisionskriterier...5

Läs mer

Uppföljning av 2012 års interna kontrollplaner för nämnderna.

Uppföljning av 2012 års interna kontrollplaner för nämnderna. Rapport 1 (9) Datum 2013-03-12 Budget- och utvecklingschef Raymond Lützhöft 0410733135, 0708817135 raymond.lutzhoft@trelleborg.se Till kommunstyrelsen Uppföljning av 2012 års interna kontrollplaner för

Läs mer

Landstinget i Kalmar Län

Landstinget i Kalmar Län Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Landstinget Kalmar Län Landstinget i Kalmar Län Granskning av bisysslor Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund och syfte...3

Läs mer

J Kommu tllmäktige Akten ARBOGA KOMMUN. Blad 7. Kommunstyrelsen. Ks 62 Au 38 Dnr 80/2014-003

J Kommu tllmäktige Akten ARBOGA KOMMUN. Blad 7. Kommunstyrelsen. Ks 62 Au 38 Dnr 80/2014-003 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammantrådesdatum 2014-04-08 Blad 7 Ks 62 Au 38 Dnr 80/2014-003 Redovisning av interna kontrollarbetet år 2013 Kommunfullmäktige antog år 2006 ett reglemente för intern

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Skurups kommun. Hantering av kontantkassa

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Skurups kommun. Hantering av kontantkassa Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Skurups kommun Hantering av kontantkassa Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...4 2.1. Bakgrund...4 2.2. Syfte och revisionsfrågor...4 2.3.

Läs mer

Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse

Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse STYRELSEN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 30 (36) Sammanträdesdatum Paragraf Kommunstyrelsen 30 januari 2012 19 Diarienummer KS-2011/1 036.912 Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse Kommunstyrelsens

Läs mer

Barn- och ungdomsnämndens riktlinjer för attest. Förslag till beslut Barn- och ungdomsnämnden godkänner riktlinje för attest

Barn- och ungdomsnämndens riktlinjer för attest. Förslag till beslut Barn- och ungdomsnämnden godkänner riktlinje för attest Christel Modin - p6cm01 E-post: christel.modin@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2013-01-21 Dnr: 2013/45-BaUN-040 Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämndens riktlinjer för attest Förslag

Läs mer

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Krokoms Kommun

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Krokoms Kommun Rapport Granskning av försörjningsstöd. Krokoms Kommun 2 December 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 8 Sammanfattning På

Läs mer

Granskning av fakturahanteringen i de fyra storsjukhusen samt Habilitering & Hälsa

Granskning av fakturahanteringen i de fyra storsjukhusen samt Habilitering & Hälsa Granskning av fakturahanteringen i de fyra storsjukhusen samt Habilitering & Hälsa Dnr: Rev 34-2012 Genomförd av: Revisionsenheten Thomas Vilhelmsson Vilhelm Rundquist Behandlad av Revisorskollegiet den

Läs mer

Innehållsförteckning. 3.2. Bygglov... 9. 4. Granskningsresultat... 12 4.1. Avstämning mot kontrollmål... 12

Innehållsförteckning. 3.2. Bygglov... 9. 4. Granskningsresultat... 12 4.1. Avstämning mot kontrollmål... 12 Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 2 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund... 4 2.2. Syfte, revisionsfråga och kontrollmål... 4 2.3. Revisionsmetod och avgränsning... 4

Läs mer

Region Skåne. Granskning av personalrelaterade skulder Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 30 december 2013 Antal sidor: 13

Region Skåne. Granskning av personalrelaterade skulder Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 30 december 2013 Antal sidor: 13 Granskning av personalrelaterade skulder Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB 30 december 2013 Antal sidor: 13 Revisionsrapport - Personalrelaterade skulder - 2013 slutlig.docx Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

Förslag till internkontrollmoment i internkontrollplan 2016 SOCN

Förslag till internkontrollmoment i internkontrollplan 2016 SOCN Socialnämnden 2015-12-01 1 (7) Socialförvaltningen Enheten för kvalitet och utveckling SOCN/2015:195 Elin Lindh /070-086 21 44/ 13 Förslag till internkontrollmoment i internkontrollplan 2016 SOCN GE VÅRD

Läs mer

Granskning av bisysslor 2013

Granskning av bisysslor 2013 Granskning av bisysslor 2013 KOMMUNREVISIONEN Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Norrköpings kommun Norrköpings kommun Granskning av bisysslor Innehåll 1. Sammanfattning... 2

Läs mer

Riktlinje för dagskassor med kontanthantering

Riktlinje för dagskassor med kontanthantering Tjänsteskrivelse 2015-02-16 Handläggare: Madelene Hedström FHN 2013.0051 Folkhälsonämnden Riktlinje för dagskassor med kontanthantering Sammanfattning En kommunövergripande riktlinje för Dagskassor med

Läs mer

Revisionsrapport. Sydnärkes miljönämnd

Revisionsrapport. Sydnärkes miljönämnd Revisionsrapport Tillgänglighet och service samt hantering av handlingar Ove Axelsson Oktober 2011 Sydnärkes miljönämnd Innehållsförteckning 1 Bakgrund 1 1.1 Uppdrag och revisionsfråga 1 1.2 Avgränsning

Läs mer

L! arienummar. Samtliga styrelser/nämnder bör vidta åtgärder för att säkerställa rutiner angående bisyssla så att riktlinjen följs.

L! arienummar. Samtliga styrelser/nämnder bör vidta åtgärder för att säkerställa rutiner angående bisyssla så att riktlinjen följs. HUDDINGE KOMMUN Revisorerna Till Kommunstyrelsen Samtliga nämnder Revisionsskrivelse 2012-12-17 HUDDINGE K.OMMUN Bam- och utbildningsförvaltningen Granskning av otillåtna bisysslor L! arienummar Diariepl~

Läs mer

pwc tmä>(3ä Revisionsrapport 20i6-05- 2 0 OXELöSU,»/,..;;,.^ Projektbenämning Annika Hansson, Certifierad kommunal Mars 2026 Månad Ar Kund PwC 1 av 5

pwc tmä>(3ä Revisionsrapport 20i6-05- 2 0 OXELöSU,»/,..;;,.^ Projektbenämning Annika Hansson, Certifierad kommunal Mars 2026 Månad Ar Kund PwC 1 av 5 Revisionsrapport OXELöSU,»/,..;;,.^ 20i6-05- 2 0 tmä>(3ä Annika Hansson, Certifierad kommunal revisor Mars 2026 pwc 1 av 5 Innehåll l. Förändringar under 2015 avseende lönerutiner...3 l.l. Utfall av registeranalys...

Läs mer

Hällefors kommun. Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-05-16 Antal sidor: 13

Hällefors kommun. Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-05-16 Antal sidor: 13 Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 13 Innehåll 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 2.1 Definition av intern kontroll 2.2 Exempel på uppföljning av den interna kontrollen 3. Syfte 4. Avgränsning

Läs mer

Revisionsberättelse för Södertörns brandförsvarsförbund avseende verksamhetsåret 2014 - Prövning av ansvarsfrihet

Revisionsberättelse för Södertörns brandförsvarsförbund avseende verksamhetsåret 2014 - Prövning av ansvarsfrihet 2015-04-09 KS-2015/634.912 1 (5) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Revisionsberättelse för Södertörns brandförsvarsförbund avseende verksamhetsåret 2014 -

Läs mer

Ändring av namnet på Arvodeskommittén till Kommittén för arvodes- och partistödsfrågor samt fastställande av reglemente för kommittén

Ändring av namnet på Arvodeskommittén till Kommittén för arvodes- och partistödsfrågor samt fastställande av reglemente för kommittén KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 26 maj 2014 18 Paragraf Diarienummer KS-2014/635.112 Ändring av namnet på Arvodeskommittén till Kommittén för arvodes- och partistödsfrågor

Läs mer

Verkställighet och återrapportering kultur och samhällsutvecklingsnämnden

Verkställighet och återrapportering kultur och samhällsutvecklingsnämnden Revisionsrapport Verkställighet och återrapportering kultur och samhällsutvecklingsnämnden Söderhamns kommun Augusti 2010 Tove Färje Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...2 REKOMMENDATIONER...3 1 BAKGRUND...5

Läs mer

Jönköpings kommun Uppföljning av tidigare granskning avseende mervärdesskatt. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Jönköpings kommun Uppföljning av tidigare granskning avseende mervärdesskatt. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Jönköpings kommun Uppföljning av tidigare granskning avseende mervärdesskatt Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 2 1. Inledning...

Läs mer

Granskning av Konstregister rutiner för hantering, oktober 2005

Granskning av Konstregister rutiner för hantering, oktober 2005 2005-10-19 Kultur- och fritidsnämnden För kännedom: Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Granskning av Konstregister rutiner för hantering, oktober 2005 Kommunrevisionen har genomfört en uppföljning av hur

Läs mer

Svar på revisionsrapport - Granskning av upphandling

Svar på revisionsrapport - Granskning av upphandling Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Teknisk förvaltning Andreas Rudsvik,0550-881 12 Andreas.rudsvik@kristinehamn.se Datum 2015-02-23 Tn/2015:22 006 Revision Svar på revisionsrapport - Granskning av upphandling

Läs mer

Avrapportering av intern kontroll för socialnämnden, första halvåret 2015

Avrapportering av intern kontroll för socialnämnden, första halvåret 2015 SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Ehlin Bengt Datum 2015-05-29 Diarienummer SCN-2015-0033 Socialnämnden Avrapportering av intern kontroll för socialnämnden, första halvåret 2015 Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av rutiner för utbetalning av försörjningsstöd. Ragunda kommun

Revisionsrapport Granskning av rutiner för utbetalning av försörjningsstöd. Ragunda kommun Revisionsrapport Granskning av rutiner för utbetalning av försörjningsstöd Ragunda kommun 17 juni 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 Inledning... 3 2. Granskningsresultat... 5 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Uppföljning 2012-07-25 Proffssystern i Stockholm AB

Uppföljning 2012-07-25 Proffssystern i Stockholm AB SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20120725 Proffssystern i Stockholm AB Granskare: Metod: Webbenkät, intervju, granskning av rutiner, genomförandeplaner och socialdokumentation Företagets

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av rutiner för utbetalning av försörjningsstöd

Revisionsrapport Granskning av rutiner för utbetalning av försörjningsstöd Revisionsrapport Granskning av rutiner för utbetalning av försörjningsstöd Härnösands kommun Maj 2014 Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 3 2. Granskningsresultat 4 3. Bedömningar och rekommendationer

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se

Läs mer

Denna rutin ingår som en del av omsorgsnämndens förfrågningsunderlag.

Denna rutin ingår som en del av omsorgsnämndens förfrågningsunderlag. 1 (8) Omsorgsnämnden 2015-10- 06 Rutin för förvaltning av privata medel mm för brukare i bostäder med särskild service för personer med utvecklingsstörning och/eller psykiska funktionshinder där Förvaltningskonto

Läs mer

Överförmyndarens handläggningsrutiner Hallsbergs kommun

Överförmyndarens handläggningsrutiner Hallsbergs kommun Revisionsrapport Överförmyndarens handläggningsrutiner Hallsbergs kommun Mars 2009 Thomas Lidgren Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...1 2. Inledning...2 2.1 Revisionsfråga...2 2.2 Metod...2 3. Beskrivning

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av nystartsjobb. Ramtiden felaktigt beräknad. Arbetsförmedlingen 113 99 STOCKHOLM 2008-11-06 32-2008-0669.

Revisionsrapport. Granskning av nystartsjobb. Ramtiden felaktigt beräknad. Arbetsförmedlingen 113 99 STOCKHOLM 2008-11-06 32-2008-0669. Revisionsrapport Arbetsförmedlingen 113 99 STOCKHOLM Datum Dnr 2008-11-06 32-2008-0669 Granskning av nystartsjobb Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Arbetsförmedlingen granskat beslut,

Läs mer

Verksamhetsrapport för Internrevisionen 2007.

Verksamhetsrapport för Internrevisionen 2007. Styrelse och rektor 1(6) Verksamhetsrapport för 2007. Revisionsplanen för 2007, dnr LiU 1298/06-25, beskriver internrevisionens (IR:s) planerade aktiviteterna för verksamhetsåret. Nedan redovisas genomförda

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE FÖR UMEÅ KOMMUN

ATTESTREGLEMENTE FÖR UMEÅ KOMMUN ATTESTREGLEMENTE FÖR UMEÅ KOMMUN Ersätter attestreglemente för Umeå kommun antaget av kommunfullmäktige 2002-03-26 52 och reviderat av kommunfullmäktige 2006-11-27 157 Dokumenttyp Riktlinjer Dokumentägare

Läs mer

Regler för hantering av privata medel inom Socialnämndens verksamhetsområden

Regler för hantering av privata medel inom Socialnämndens verksamhetsområden Regler för hantering av privata medel inom Socialnämndens verksamhetsområden Antagen i Socialnämnden 2008-10-29 145 Reviderad upplaga antagen i Socialnämnden 2013-02-20 20 2 (12) 2 (12) Innehållsförteckning

Läs mer

Riktlinjer för kontanthantering

Riktlinjer för kontanthantering 1(5) Ekonomiavdelningen Riktlinjer för kontanthantering Kommunövergripande riktlinjer för kontanthantering i samband med försäljning inom Härnösands kommun. Postadress Härnösands kommun 871 80 Härnösand

Läs mer

Dokumenttyp. Namn på uppdraget. Integrering mellan larmhanteringssystem och vård- och omsorgssystem

Dokumenttyp. Namn på uppdraget. Integrering mellan larmhanteringssystem och vård- och omsorgssystem Uppdragsidé 1 (5) Uppdragsidé ehälsa 2013 Syftet med är att samla in idéer på uppdrag/projekt som stimulansbidraget för E-hälsa 2013 kan användas till. På så vis identifierar och definierar vi kommunernas

Läs mer

Granskning av landstingets leverantörsregister

Granskning av landstingets leverantörsregister Granskning av landstingets leverantörsregister Rapport nr 07/2012 Oktober 2012 Eva M. R. Moe, revisor, revisionskontoret Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 4 3. Revisionsfrågor... 4 4. Avgränsningar...

Läs mer

Skrivelse gällande stiftelsen Gräsöfondens administration och ekonomi

Skrivelse gällande stiftelsen Gräsöfondens administration och ekonomi Sidan 1 av 7 Strategienheten Datum Dnr Sid 2016-02-03 2015 KS 895 1 (3) Gräsöfondens styrelse Skrivelse gällande stiftelsen Gräsöfondens administration och ekonomi Bakgrund Gräsöfonden har sedan bildandet

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Tekniska nämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se www.komrev.se Sammanfattning

Läs mer

December 2014. Revisionsrapport Ansökan om ersättning för kostnader från Migrationsverket Östersunds kommun

December 2014. Revisionsrapport Ansökan om ersättning för kostnader från Migrationsverket Östersunds kommun December 2014 Revisionsrapport Ansökan om ersättning för kostnader från Migrationsverket Östersunds kommun Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 2. Granskningsresultat 3 3. Bedömning och rekommendationer

Läs mer

Riktlinjer för bisysslor

Riktlinjer för bisysslor KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 15 (42) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 25 mars 2013 10 Paragraf Diarienummer KS-2012/754.112 Riktlinjer för bisysslor Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

MAS Riktlinje för logghantering gällande hälso- och sjukvårdsjournaler

MAS Riktlinje för logghantering gällande hälso- och sjukvårdsjournaler MAS Riktlinje för logghantering gällande hälso- och sjukvårdsjournaler Dessa riktlinjer är giltiga under projekttiden för införandet av Nationell Patientöversikt under 2013. 1(8) Innehåll Logghantering

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Finspångs kommun 2010-01-25 Karin Jäderbrink, Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning Bakgrund och revisionsfrågor...1 1.1 Bakgrund...1 1.2 Revisionsfrågor

Läs mer

Datum 2012-02-16. att införa personliga inköpskort, med betalansvar för Uppsala kommun,

Datum 2012-02-16. att införa personliga inköpskort, med betalansvar för Uppsala kommun, KS 8 11 APRIL 2012 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Backlund Thomas Datum 2012-02-16 Diarienummer KSN-2012-0411 Kommunstyrelsen Inköpskort i Uppsala kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Kommunstyrelsen. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium. Revisionsrapport: Redovisning av materiella anläggningstillgångar

Kommunstyrelsen. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium. Revisionsrapport: Redovisning av materiella anläggningstillgångar Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Redovisning av materiella anläggningstillgångar Revisorerna har uppdragit till KPMG att genomföra en granskning

Läs mer

Bilaga 7 Intern kontrollplan 2015

Bilaga 7 Intern kontrollplan 2015 Bilaga 7 Intern kontrollplan 2015 Kommunstyrelsen 1 Inledning Nämnderna och kommunstyrelsen ska årligen fastställa en plan för intern kontroll. Syftet med intern kontroll är att med rimlig grad av säkerhet

Läs mer

Revisionsrapport. Löpande granskning av Försvarsmakten 2011. 1 Sammanfattning. Försvarsmakten 107 85 Stockholm 2012-02-08 32-2011-0599.

Revisionsrapport. Löpande granskning av Försvarsmakten 2011. 1 Sammanfattning. Försvarsmakten 107 85 Stockholm 2012-02-08 32-2011-0599. Revisionsrapport Försvarsmakten 107 85 Stockholm Datum Dnr 2012-02-08 32-2011-0599 Löpande granskning av Försvarsmakten 2011 Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Försvarsmakten bl.a.

Läs mer

Arvika kommun. Granskning av kontroll och hantering av konstföremål. KPMG AB 16 februari 2010 Antal sidor:9

Arvika kommun. Granskning av kontroll och hantering av konstföremål. KPMG AB 16 februari 2010 Antal sidor:9 Granskning av kontroll och hantering av konstföremål KPMG AB 16 februari 2010 Antal sidor:9 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 2 3. Syfte 2 4. Metod och avgränsning 2 5. Ansvar inom kommunen 3 6.

Läs mer

Arvika kommun. Granskning av Överförmyndarnämndens verksamhet Revisionsrapport. KPMG AB Offentlig sektor Karlstad 2013-11-08 Antal sidor: 11

Arvika kommun. Granskning av Överförmyndarnämndens verksamhet Revisionsrapport. KPMG AB Offentlig sektor Karlstad 2013-11-08 Antal sidor: 11 Granskning av Överförmyndarnämndens verksamhet Revisionsrapport KPMG AB Offentlig sektor Karlstad 201-11-08 Antal sidor: 11 Innehåll 1. Sammanfattning 2. Bakgrund. Syfte 4. Avgränsning 5. Revisionskriterier

Läs mer

Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet

Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet 2014-01-07 KS-2013/1623.109 1 (6) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv

Läs mer

REGLEMENTE OM ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA I TIDAHOLMS KOMMUN

REGLEMENTE OM ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA I TIDAHOLMS KOMMUN 2014:15 REGLEMENTE OM ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA I TIDAHOLMS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2014-08-25 att gälla från och med mandatperioden efter 2014 års allmänna val. Tillämpningsområde

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av faktureringsrutiner

Revisionsrapport: Granskning av faktureringsrutiner Revisorerna Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG granskning av faktureringsrutinerna vid tekniska avdelningen, se bifogad rapport. Vi önskar

Läs mer

Granskning av införandet av lönesystemet Heroma

Granskning av införandet av lönesystemet Heroma Revisionsrapport Granskning av införandet av lönesystemet Heroma Halmstads kommun Amanda Elg Joakim Rydberg Februari 2016 Granskning av införandet av lönesystemet Heroma Halmstads kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Författningssamling 030.2

Författningssamling 030.2 1 (18) Författningssamling 030.2 Attestreglemente - Regler för kontroll av verifikationer och tillämpningsanvisningar till attestreglemente Fastställt av kommunfullmäktige 2011-01-10, 7 Gäller fr.o.m.

Läs mer

Beredningsprocessen i kommunens nämnder och styrelsen

Beredningsprocessen i kommunens nämnder och styrelsen Revisionsrapport Beredningsprocessen i kommunens nämnder och styrelsen Smedjebackens kommun December 2009 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund och revisionsfråga...3 1.2 Kontrollmål...3

Läs mer

Användarhandbok - attest. Egenrapportering

Användarhandbok - attest. Egenrapportering Användarhandbok - attest Egenrapportering Innehållsförteckning INLEDNING...1 INSTRUKTION FÖR ATTESTANTER...1 SÖKFUNKTIONEN...1 STARTA ATTESTERING...3 ATTESTERA...5 ACKUMULATORER...7 UTSKRIFTER...8 ÖVERSIKTSBILDEN...9

Läs mer

1 Syfte. 2 Omfattning

1 Syfte. 2 Omfattning Attestpolicy 2(4) 1 Syfte Attestpolicyn är en policy för kontroll av verifikationer. Attestpolicyn utgör endast en del av de interna regelverk som påverkar den interna kontrollen. En god intern kontroll

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Utökat elektroniskt informationsutbyte

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Utökat elektroniskt informationsutbyte Beslut Diarienr 2011-04-01 1578-2010 Socialnämnden i Jönköpings Kommun Socialförvaltningen V Störgatan 16 (Juneporten) 551 89 Jönköping Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Utökat elektroniskt

Läs mer

Upphandling och inköp

Upphandling och inköp www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor December 2014 Upphandling och inköp Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2.

Läs mer

Audit KPMG AB 2011-10-31 Antal sidor: 6

Audit KPMG AB 2011-10-31 Antal sidor: 6 Rapport avseende granskning av lönerutin Audit KPMG AB 2011-10-31 Antal sidor: 6 2011 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated

Läs mer

PWC:s granskningsrapport av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess. KS 2015-44

PWC:s granskningsrapport av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess. KS 2015-44 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-26 163 PWC:s granskningsrapport av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess. KS 2015-44 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Delegation av beslutanderätten från kommunstyrelsen

Delegation av beslutanderätten från kommunstyrelsen Revisionsrapport Delegation av beslutanderätten från kommunstyrelsen Söderhamns kommun November 2009 Författare Lars Meyer Innehållsförteckning 1 Inledning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund, revisionsfråga

Läs mer

Riktlinjer för hantering av kontanta medel

Riktlinjer för hantering av kontanta medel Riktlinjer för hantering av kontanta medel Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för hantering av kontanta medel Riktlinjer 2015-11-30, 245 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern Fastställda av KS 144 2012-05-15 1(6) Sten-Inge Lilja sten-inge.lilja@bengtsfors.se till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern E-post Telefon Fax Hemsida Bengtsfors

Läs mer

Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor

Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor Revisionsrapport* Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor Februari 2007 Robert Heed Josefin Loqvist Göran Persson-Lingman *connectedthinking INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Uppsala. Internkontrollplan för 2013 BUN-2013-0074. Barn- och ungdomsnämnden. Förslag till beslut

Uppsala. Internkontrollplan för 2013 BUN-2013-0074. Barn- och ungdomsnämnden. Förslag till beslut DUK 3/013-02-IH Uppsala ^ KOMMUN KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Henrik Säfström Danielsson 2013-01-16 Diarienummer BUN-2013-0074 Barn- och ungdomsnämnden Internkontrollplan

Läs mer

Granskning av inköpsrutinen och köptrohet

Granskning av inköpsrutinen och köptrohet www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar Carl-Magnus Stensson Granskning av inköpsrutinen och köptrohet Mönsterås kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Bilaga 1. Reviderad 2015-03-31 Gäller tills vidare. Årlig genomgång. Ansvarig tjänsteman: Magnus Olsson

Bilaga 1. Reviderad 2015-03-31 Gäller tills vidare. Årlig genomgång. Ansvarig tjänsteman: Magnus Olsson Bilaga 1 Reviderad 2015-03-31 Gäller tills vidare. Årlig genomgång Ansvarig tjänsteman: Magnus Olsson 2(5) Bakgrund Syftet med intern kontroll är att säkra en effektiv förvaltning och att undvika att allvarliga

Läs mer

Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna december 2013. Alingsås kommun. Löpande granskning 2013

Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna december 2013. Alingsås kommun. Löpande granskning 2013 Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna december 2013 Alingsås kommun Löpande granskning 2013 Innehåll 1. Inledning...2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Syfte... 2 2. Iakttagelser och förslag

Läs mer

Revisionsrapport Representation Regler och rutiner. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Representation Regler och rutiner. Härjedalens kommun Revisionsrapport Representation Regler och rutiner Härjedalens kommun 31 mars 2016 Innehåll Sammanfattning.3 1.Inledning..4 2.Resultat 5 3. Revisionell bedömning.8 Sammanfattning Uppdrag och bakgrund I

Läs mer

Ärendets Första giltig- Diarieplandiarienummer. 1 Det åligger kommunens nämnder att tillse att bestämmelserna i detta reglemente om attest iakttas.

Ärendets Första giltig- Diarieplandiarienummer. 1 Det åligger kommunens nämnder att tillse att bestämmelserna i detta reglemente om attest iakttas. Ärendets Första giltig- Diarieplandiarienummer hetsdatum beteckning 925/99 2000-01-31 003 ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE 1 Det åligger kommunens nämnder att tillse att bestämmelserna i detta reglemente

Läs mer

Svedala kommun Granskning avseende momshantering

Svedala kommun Granskning avseende momshantering Svedala kommun Granskning avseende momshantering Juni 2015 Bo-Arne Olsson Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Inledning 5 3. Momshantering 7 1.Sammanfattning I detta kapitel återfinns en sammanfattning avseende

Läs mer

Förstudie 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2012. Öckerö kommun Förstudie av implementeringen av den nya Planoch bygglagen

Förstudie 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2012. Öckerö kommun Förstudie av implementeringen av den nya Planoch bygglagen Förstudie 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2012 Öckerö kommun Förstudie av implementeringen av den nya Planoch bygglagen Innehåll 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Syfte och revisionsfrågor...

Läs mer

Köp av fastigheterna Palmen 3, Palmen 4, Olivträdet 2, Olivträdet 4, Hörningsnäs 1:26 och Hörningsnäs 1:27 i Storängen

Köp av fastigheterna Palmen 3, Palmen 4, Olivträdet 2, Olivträdet 4, Hörningsnäs 1:26 och Hörningsnäs 1:27 i Storängen KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-03 KS-2014/1413.211 1 (2) HANDLÄGGARE Gustav Hector 08-535 313 99 gustav.hector@huddinge.se Kommunstyrelsen Köp av fastigheterna

Läs mer

Förstudie. Nerikes Brandkår. Arbetsmiljöarbetet för ej utryckande personal 2013-11-28. Anders Pålhed

Förstudie. Nerikes Brandkår. Arbetsmiljöarbetet för ej utryckande personal 2013-11-28. Anders Pålhed Förstudie Arbetsmiljöarbetet för ej utryckande personal Nerikes Brandkår 2013-11-28 Anders Pålhed 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 3. Syfte... 5 3.1 Metod... 5 3.2 Avgränsning... 5 4. Bakgrundsfakta...

Läs mer

Framställan om förändrad trängselskatt i Stockholm (Fi2013/2867) - svar på remiss från Finansdepartementet

Framställan om förändrad trängselskatt i Stockholm (Fi2013/2867) - svar på remiss från Finansdepartementet KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-10-16 KS-2013/1200.113 1 (5) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 Ralph.Strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Framställan

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2015-05-11

Tjänsteutlåtande 2015-05-11 Dnr: 010/2015 Ärende nr: 7 Sid 1 (5) Handläggare: Kristin Norrbom Telefon: 08-7858849 E-post: kristin.norrbom@bostad.stockholm.se Tjänsteutlåtande 2015-05-11 UPPFÖLJNING AV INTERKONTROLLPLANEN TERTIAL

Läs mer

Kungl. Tekniska högskolans hantering av överklaganden

Kungl. Tekniska högskolans hantering av överklaganden Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Mikael Herjevik 08-563 087 27 mikael.herjevik@uk-ambetet.se BESLUT 1(1) Kungl. Tekniska högskolan Universitetsstyrelsen 100 44 Stockholm Kungl. Tekniska högskolans

Läs mer

Internkontrollplan 2016

Internkontrollplan 2016 Landstingsdirektörens stab Ekonienheten TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-11-05 Landstingsstyrelsen Sida 1(2) Referens Diarienummer 150708 Internkontrollplan 2016 Förslag till beslut Landstingsstyrelsen godkänner

Läs mer

Kungsbacka kommun Revisionsrapport 2015. Löpande granskning 2015. Revisionsrapport --- B\Jtln1ng,,; bettl:'r wo ki'lq world

Kungsbacka kommun Revisionsrapport 2015. Löpande granskning 2015. Revisionsrapport --- B\Jtln1ng,,; bettl:'r wo ki'lq world Kungsbacka kommun Revisionsrapport 2015 Löpande granskning 2015 Revisionsrapport --- B\Jtln1ng,,; bettl:'r wo ki'lq world Aui ldi'lq il hpttpr 1'\'o. k l fl Q world Innehåll 1. lnledning... 2 1.1. Bakgrund..........................................................

Läs mer

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Revisionsrapport Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Nynäshamns kommun December 2010 Jonas Eriksson Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 1.1 Syfte och revisionsfråga... 1 1.2 Avgränsning

Läs mer

Tranås kommun. Granskning av upphandling. Revisionsrapport. KPMG AB 21 april 2009 Lisa Åberg och Fredrik Ottosson

Tranås kommun. Granskning av upphandling. Revisionsrapport. KPMG AB 21 april 2009 Lisa Åberg och Fredrik Ottosson Granskning av upphandling Revisionsrapport KPMG AB 21 april 2009 Lisa Åberg och Fredrik Ottosson Innehåll 1. Bakgrund, syfte och metod 1 2. Regler om offentlig upphandling 1 2.1 Upphandlingsformerna 2

Läs mer