Askersunds kommun. Granskning mervärdesskatt. Offentlig sektor KPMG Bohlins AB 23 november 2007 Antal sidor: 6

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Askersunds kommun. Granskning mervärdesskatt. Offentlig sektor KPMG Bohlins AB 23 november 2007 Antal sidor: 6"

Transkript

1 Granskning mervärdesskatt Offentlig sektor KPMG Bohlins AB 23 november 2007 Antal sidor: 6

2 Innehåll 1. Inledning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 1 4. Metod 2 5. Resultat av granskningen Allmänna iakttagelser Kontering av moms Rutinbeskrivningar Ansvar och avstämningar Fördelning mellan de olika momssystemen Avdragsrätt Avdragsförbud Särskild ersättning % Rutin för framtagande av ersättningsgrundande kostnader 5 6. Sammanfattning 6

3 1. Inledning KPMG har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i granskat kommunens hantering av ingående mervärdesskatt. Granskningen avser perioden Bakgrund En generell avdragsrätt för ingående mervärdesskatt infördes för alla kommuner i samband med skattereformen Avdragsrätten innebar att kommunerna fick tillbaka all erlagd mervärdesskatt oavsett om den hänförde sig till inköp i skattepliktig verksamhet eller inköp i den skattefria verksamheten. Utöver denna generella avdragsrätt fanns ett särskilt statsbidrag som utgick för att kompensera kommuner för de ökade kostnader som uppkom vid upphandling av vissa icke momspliktiga tjänster. Den generella avdragsrätten infördes för att utjämna mervärdesskattens konkurrenssnedvridande effekter vid valet mellan att utföra tjänster i egen regi och att upphandla motsvarande tjänster från externa entreprenörer. När Sverige blev medlem i EU ansågs inte rätten kunna behållas. Ett nytt kompensationssystem infördes därför från den 1 januari 1996, det s.k. kommunkontosystemet. Kommunen hanterar sedan dess två parallella system för mervärdesskatt i sin redovisning. Detta innebär att handläggningen av mervärdesskatt är komplicerad och att risken för oavsiktliga fel är hög. Vid felaktig redovisad moms kan skattetillägg och ränta utgå. Det ena systemet innebär att kommunen, efter särskild ansökan till Skattekontoret i Ludvika, återfår ingående moms som annars skulle ha belastat den icke skattepliktiga delen av den kommunala verksamheten. Det andra systemet innebär att kommunens skattepliktiga verksamhet hanteras på samma sätt som för andra näringsidkare, d v s genom skattskyldighet och avdragsrätt för ut- respektive ingående moms. I det följande benämns moms hänförlig till den skattefria verksamheten Ludvikamoms och moms avseende skattepliktig verksamhet affärsmoms. 3. Syfte Syftet med granskningen har varit att bedöma om har en god kontroll över hanteringen av ingående moms. Granskningen har inriktats på; Kartläggning av ansvar i organisationen Hantering av ingående moms Granskning av rutiner för ifyllande och insändande av ansökan till särskilda skattekontoret Kontroll av den särskilda ersättningen, 6 % respektive 18 % och 5 % 1

4 4. Metod Granskningen har genomförts genom intervjuer med ekonomipersonal på de olika förvaltningarna. Vidare har granskningen innefattat analyser av redovisningen samt stickprovskontroller av verifikationer, deklarationer och fakturor. Granskningen har inte berört handläggningen av ingående mervärdesskatt avseende transaktioner till och från utlandet. 5. Resultat av granskningen 5.1 Allmänna iakttagelser Kontering av moms Varje förvaltning konterar och ankomstregistrerar sina egna leverantörsfakturor. Momsen registreras redan vid ankomstregistreringen och bokförs i första skedet som Ludvika moms. Attestansvarig tar sedan ställning till om det föreligger full avdragsrätt och om momsen eventuellt ska ombokas till affärsmoms. Det är således väldigt viktigt att attestansvariga har kunskap om gällande momsregler eftersom momskonteringen ligger till grund för den månatliga momsredovisningen. För närvarande arbetar med att implementera elektronisk fakturahantering, scanning, men momshanteringen i samband med detta kommer i stort sett att ske på samma sätt som tidigare Rutinbeskrivningar Kommunen saknar en övergripande rutinbeskrivning för hantering av den ingående momsen. Flera konteringsansvariga använder sig dock av en lathund från FAR samt Skatteverkets allmänna råd. Viss dokumentation, t ex riktlinjer vid ankomstregistrering och dokumentation från kurser finns också att tillgå. Vi rekommenderar att en fullständig rutinbeskrivning upprättas som stöd för alla som hanterar ingående moms Ansvar och avstämningar Det övergripande ansvaret för att upprätthålla en god intern kontroll i handläggningen av ingående moms ligger på ekonomiavdelningen. Den momsansvarige på ekonomienheten ser till att deklarationer avseende Ludvikamoms och affärsmoms upprättas månadsvis och sänds in inom lagstadgad tid. Som underlag för de uppgifter som sammanställs i deklarationerna används utdrag ur redovisningen. Vid upprättande av deklarationen avseende affärsmomsen kontrollerar momsansvarig alltid att den utgående momsen uppgår till 25 % i förhållande till omsättningen. En avstämning görs också månatligen att momsen enligt bokföringen överensstämmer med avlämnad momsdeklaration. Även vid ansökan om särskild ersättning från Ludvika görs en månatlig avstämning mellan bokföring och de fakturor som omfattas. Vi har genomfört en avstämning som 2

5 visar att den utgående balansen per på konton i huvudboken avseende moms överensstämmer med deklarerade belopp avseende moms för augusti och september. Vi vill betona vikten av att kommunen har rutiner som innebär att momsrapporternas belopp avstäms löpande mot bokföringen och att beloppens storlek rimlighetsbedöms. 5.2 Fördelning mellan de olika momssystemen Ansvaret för att kontera momsen ligger som tidigare nämnts på den som ankomstregistrerar fakturorna. Det är därför väsentligt att det finns klara och tydliga rutinbeskrivningar som anger hur fördelning av ingående moms skall ske och särskilt i verksamheter som bedriver både momspliktig och momsfri verksamhet. All moms bokas i första läget som Ludvikamoms. Manuell ombokning görs sedan av ekonom på förvaltningen av den moms som avser affärsmoms. Den momspliktiga affärsverksamheten i avser verksamheter som bedrivs inom Tekniska Förvaltningen och inom Kultur- och Fritidsförvaltningen. Det är således en liten del av momshanteringen som ska redovisas som affärsmoms till Skatteverket. För s.k. blandad verksamhet, d v s enheter inom kommunen som bedriver både momspliktig och momsfri verksamhet, kan olika fördelningsnycklar användas för att fördela ingående moms avseende kostnader för exempelvis administration, förbrukningsmaterial och inventarier mellan de olika momssystemen. Tekniska förvaltningen använder sig av fördelningsnycklar för att fördela momsen på de fakturor som rör både den momspliktiga och den momsfria verksamheten. För övrigt är det ingen av förvaltningarna som använder sig av fördelningsnycklar för att fördela den ingående momsen mellan de olika momssystemen. I dagsläget redovisar Kultur- och Fritidsförvaltningen all ingående moms i Ludvikasystemet. Den ingående momsen på inköp i den momspliktiga verksamheten, som exempelvis turistbyrån och småbåtshamnen, skall månatligen redovisas som affärsmoms till Skatteverket. Förvaltningen bör snarast se över sina rutiner för att säkerställa att momsen framöver redovisas i rätt system. Vi har dessutom noterat att förvaltningen ej redovisar utgående moms på erhållna provisionsintäkter och vid försäljning av paketresor med buss. I dessa fall ska utgående moms redovisas till Skatteverket och vi anser därför att tidigare felaktigheter bör rättas och säkerställa att hanteringen framöver görs på rätt sätt. Vi rekommenderar att kommunen upprättar tillämpningsanvisningar som stöd för de som konterar ingående moms så att risken för att moms lyfts i fel momssystem minimeras. Dessutom rekommenderar vi att kommunen snarast inför en rutin för användande av fördelningsnycklar. En fördelning av ingående moms mellan de olika momssystemen skall ske i de fall varor och/eller tjänster inköps till såväl momspliktiga som momsfria verksamheter vid ett och samma inköpstillfälle. 3

6 5.3 Avdragsrätt För att kontrollera att kommunen lyfter den ingående moms de har rätt till har vi tagit del av underliggande material till momsredovisningarna. Vi har bett kommunen att ta fram en lista på samtliga fakturor som ej har momsfältet ifyllt för att därigenom säkerställa att inget momsavdrag föreligger avseende dessa fakturor. Ekonomiansvarig tar varje månad ut en rapport som täcker in samtliga fakturor med och utan moms och kontrollerar att all avdragsgill moms är bokförd. Vi har granskat denna stickprovsvis utan anmärkning. Vi rekommenderar att en rimlighetsbedömning görs av bokförd ingående moms varje månad samt att stickprov görs av större belopp. 5.4 Avdragsförbud För vissa kostnader finns särskilda avdragsbegränsningar i mervärdesskattelagen. Detta gäller bland annat förskott, inköp och leasing av personbilar, bostadsanpassning samt kostnader för representation. Beträffande avdragsbegränsningar avseende köp och hyra av personbilar har Skatteverket precis genomfört en revision inom kommunen. Vid revisionen framkom att momsen på en faktura avseende inköp av personbil felaktigt lyfts av trots att någon avdragsrätt för ingående moms ej föreligger i dessa fall. Det framkom inga fler anmärkningar vid Skatteverkets revision och därför bedömer vi att någon ytterligare granskningsinsats från oss ej är nödvändig beträffande hyra och köp av personbil då kunskapen hos de konteringsansvariga i detta hänseende verkar vara god. Beträffande avdrag vid representation och gåva har en stickprovsgranskning genomförts av bokförda belopp på respektive konto i bokföringen. Vi har noterat att felaktiga momsavdrag har gjorts på lämnade gåvor där värdet på gåvan överstiger avdragsgillt belopp. Avdragsrätten för à-conto och förskottsfakturor inträder först den månad fakturan betalas. Några sådana fakturor är sällan förekommande inom kommunen enligt de ansvariga vi pratat med. Risken finns att den ingående momsen blir avlyft en månad för tidigt med åtföljande risk för skattetillägg och ränta om dessa särskilda regler ej beaktas. 5.5 Särskild ersättning % Kommuner har för vissa typer av momsfria tjänster som tillhandahålls av privata företag möjligheten att ansöka om särskild ersättning från Ludvikasystemet. Ersättningen är avsedd att kompensera kommunen för ökade kostnader som uppkommer då inköp sker från privata entreprenörer jämfört med att bedriva verksamhet i egen regi. De områden som berörs är sjukvård, tandvård, social omsorg samt utbildning. Kommunen kan välja att få 6 % av upphandlingssumman som ersättning, eller om det ingår lokalkostnader istället få 18 % av summan för lokaler och 5 % för den resterande delen. Vidare kan ersättning erhållas med 18 % vid hyra av lokal för äldreboende samt boende för funktionshindrade förutsatt att hyresrätten tillhandahålls av en privat fastighetsägare. 4

7 Eftersom kommunen inte både kan lyfta ingående moms och få momskompensation är det endast momsfria fakturor samt bidrag som kan bli föremål för den särskilda ersättningen. Om säljaren har debiterat moms på fakturan, som dras av i Ludvikasystemet, kan således inte någon särskild ersättning utgå Rutin för framtagande av ersättningsgrundande kostnader Ekonomiansvarig sammanställer månatligen de ersättningsgrundande kostnaderna för alla förvaltningar utom Socialförvaltningen, där underlag erhålls från ekonom på förvaltningen. I regel är det endast Barn- och utbildningsförvaltningen och Socialförvaltningen som har ersättningsgrundande kostnader. Varje månad tar den ekonomiansvarige fram en rapport på alla fakturor med och utan moms för respektive förvaltning och kontrollerar att momsavdrag görs och att särskild ersättning söks för alla ersättningsberättigade kostnader. Vi har vid vår genomgång noterat: att kommunen har en rutinbeskrivning för hantering av ersättningsberättigade kostnader. att kommunen tar fram en rapport på samtliga momsfria (och momsbelagda) fakturor under en månad som avstämningskontroll och verifiering av att alla ersättningsgrundande kostnader fångas upp. Vid vår granskning har det inte framkommit något som tyder på att särskild ersättning ej söks för alla ersättningsgrundande kostnader. 5

8 6. Sammanfattning Vår bedömning är att rutinerna för hantering av ingående moms behöver ses över för att kommunen skall kunna anses ha en god intern kontroll inom detta område. Vi föreslår därför: att rutinbeskrivning, med tillämpningsanvisning för konteringsansvariga, för hantering av ingående moms upprättas och förankras i organisationen. att Kultur- och Fritidsförvaltningen snarast ser över sina rutiner för att säkerställa att momsen i den momspliktiga verksamheten redovisas som affärsmoms. att genomgång sker av blandade verksamheter och att fördelningsnycklar tas fram för kontering av moms på inköp till såväl momspliktig som momsfri verksamhet. att ekonomiansvarig månatligen gör en rimlighetsbedömning av bokförda belopp på momskonton. Örebro dag som ovan Charlotta Ekman Auktoriserad revisor Martin Ingberg Revisor 6

Granskning av mervärdesskatt

Granskning av mervärdesskatt Nora kommun Granskning av mervärdesskatt Revisionsrappo1i KPMG 9 september 2013 Antal sidor: 8 Nora kommun Revisiansrapport Granskning av mervärdesskatt 2013-09-09 Innehåll l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 7.1 7.2

Läs mer

Offentlig sektor KPMG AB 2014-06-10 6 sidor

Offentlig sektor KPMG AB 2014-06-10 6 sidor Avesta Kommun Rapport avseende granskning av hantering av moms Offentlig sektor KPMG AB 6 sidor Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 2 4. Metod 2 5. Avgränsning 2 6. Genomförande 2 7. Avdrag

Läs mer

BILAGA. Sammanställning av underlag för granskningen, baserade på underlag från PwC:s kontrollverktyg avseende moms, VAT-Scanner.

BILAGA. Sammanställning av underlag för granskningen, baserade på underlag från PwC:s kontrollverktyg avseende moms, VAT-Scanner. BILAGA Sammanställning av underlag för granskningen, baserade på underlag från PwC:s kontrollverktyg avseende moms, VAT-Scanner Allmänna frågor Fördelning/uppdelning av verksamheten i momsfri verksamhet

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av momshantering Trelleborgs kommun

Revisionsrapport Granskning av momshantering Trelleborgs kommun Revisionsrapport Granskning av momshantering Trelleborgs kommun Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Mats Andersson, Risk Manager Henrik Friang, Risk Manager September 2011 Innehållsförteckning

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunrevisionen har under hösten 2004 granskat rubricerade rutiner. Revisionsrapport har upprättats i september månad, bilaga.

Kommunstyrelsen. Kommunrevisionen har under hösten 2004 granskat rubricerade rutiner. Revisionsrapport har upprättats i september månad, bilaga. 2004-10-13 Kommunstyrelsen Revisionsrapport, september 2004, efter granskning av rutinerna för återsökning av statsbidrag för förhöjda kostnader vid inköp av momsbefriade tjänster Kommunrevisionen har

Läs mer

System och rutiner 2009

System och rutiner 2009 Revisionsrapport System och rutiner 2009 Smedjebackens kommun April 2010 Robert Heed Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.1 Revisionsfråga...4 2.2 Metod och avgränsning...4 3 Leverantörsfakturahantering...6

Läs mer

Granskning av intern kontroll avseende tillförlitlighet i system och rutiner för hantering av leverantörsfakturor.

Granskning av intern kontroll avseende tillförlitlighet i system och rutiner för hantering av leverantörsfakturor. www.pwc.se Revisionsrapport Linda Yacoub Sandra Feiff December 2013 Granskning av intern kontroll avseende tillförlitlighet i system och rutiner för hantering av leverantörsfakturor Danderyds kommun Ange

Läs mer

Revisionsrapport. Stadsrevisionen i Örebro kommun. Granskning av mervärdesskatt. Lars Edgren Stefan Knutsson

Revisionsrapport. Stadsrevisionen i Örebro kommun. Granskning av mervärdesskatt. Lars Edgren Stefan Knutsson Revisionsrapport Granskning av mervärdesskatt Lars Edgren Stefan Knutsson Stadsrevisionen i Örebro kommun 2011-12-13 Lars Edgren Projektledare Kurt Westerback Kundansvarig Örebro kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013 Växjö Kommun Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2013 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 1.1 SYFTE OCH METOD... 2 2. ALLMÄNNA REVISIONSÅTGÄRDER...

Läs mer

Granskning av fakturahantering

Granskning av fakturahantering www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar Revisionskonsult Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Granskning av fakturahantering Lessebo kommun April 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Arvika kommun. Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13

Arvika kommun. Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13 ABCD Arvika kommun Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13 201211 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the ABCD Arvika

Läs mer

Kontanthantering och moms

Kontanthantering och moms Kontanthantering och moms Kramfors kommun 2009-11-18 Erik Palmgren, Revisionskonsult Lisbet Östberg, Revisionskonsult Revisorerna i Kramfors kommun har den 18/11 2009 antagit denna rapport som sin egen.

Läs mer

Upplands Väsby kommun Löpande granskning av redovisningsrutiner 2014. Revisionsrapport 7 / 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Oktober 2014

Upplands Väsby kommun Löpande granskning av redovisningsrutiner 2014. Revisionsrapport 7 / 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Oktober 2014 Upplands Väsby kommun Löpande granskning av redovisningsrutiner 2014 Revisionsrapport 7 / 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Oktober 2014 1. Sammanfattning och rekommendationer...2 2. Granskning

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av verifikationer och utbetalningsrutiner

Revisionsrapport Granskning av verifikationer och utbetalningsrutiner Revisorerna i Kmunstyrelsen För känned: Kmunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Granskning av verifikationer och utbetalningsrutiner Revisionen har via KPMG genfört en granskning av rutinerna för verifikationshantering

Läs mer

Granskning av intern kontroll av leverantörsfakturor

Granskning av intern kontroll av leverantörsfakturor www.pwc.se Revisionsrapport Cecilia Fehling Revisionskonsult Malin Kronmar Revisionskonsult Caroline Liljebjörn Cert. kommunal revisor 28 Granskning av intern kontroll av leverantörsfakturor Kalmar kommun

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2014 Granskning av intern kontroll Huddinge kommun Innehåll 1 Sammanfattning och rekommendationer...2 2 Inledning...4 2.1. Metod...4 3 Intern kontrollplan...5

Läs mer

Umeå kommun Granskning av internkontroll kopplat till ekonomiadministrativa rutiner

Umeå kommun Granskning av internkontroll kopplat till ekonomiadministrativa rutiner Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Maj 2012 Umeå kommun Granskning av internkontroll kopplat till ekonomiadministrativa rutiner Innehåll 1 Slutsats och sammanfattning... 3 2 Bakgrund...

Läs mer

Revisionsrapport: Verifikationsgranskning. Revisionen har genom KPMG genomfört verifikationsgranskning. För revisorerna i Jämtlands Gymnasieförbund

Revisionsrapport: Verifikationsgranskning. Revisionen har genom KPMG genomfört verifikationsgranskning. För revisorerna i Jämtlands Gymnasieförbund Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört verifikationsgranskning. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns redovisade i sammanfattningen

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014. Landstinget Västernorrland Granskning av system för inköp och faktura

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014. Landstinget Västernorrland Granskning av system för inköp och faktura Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014 Landstinget Västernorrland Granskning av system för inköp och faktura Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Bakgrund... 4 2.1 Syfte och revisionsfråga

Läs mer

Granskning av leverantörsfakturor

Granskning av leverantörsfakturor Revisionsrapport Granskning av leverantörsfakturor Eslövs kommun Februari 2008 Anna Eriksson Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Syfte och genomförande...3 2 Kommunens regler/anvisningar...4

Läs mer

Granskning av intern kontroll i hanteringen av kommunens och bolagens bilar

Granskning av intern kontroll i hanteringen av kommunens och bolagens bilar Revisions-PM Granskning av intern kontroll i hanteringen av kommunens och bolagens bilar Finspångs kommun 15 juni 2010 Andreas Gustavsson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...2 2 Bakgrund, syfte och

Läs mer

Rapport avseende granskning av rutiner för bilanvändning.

Rapport avseende granskning av rutiner för bilanvändning. Rapport avseende granskning av rutiner för bilanvändning. Forshaga kommun Maj 2014 David Bäcker Pontus Ericsson Innehåll Sammanfattning... 1 1 Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Syfte och revisionsfrågor...

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av löner och ersättningar. Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av löner och ersättningar.

Revisionsrapport: Granskning av löner och ersättningar. Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av löner och ersättningar. Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av löner och ersättningar. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns redovisade

Läs mer

Haninge kommun. Granskning av intern kontroll med avseende på finansiell rapportering 2011

Haninge kommun. Granskning av intern kontroll med avseende på finansiell rapportering 2011 Revisionsrapport 6 / 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober/november 2011 Haninge kommun Granskning av intern kontroll med avseende på finansiell rapportering 2011 Innehåll 1. Sammanfattning...

Läs mer

Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor

Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor Revisionsrapport* Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor Februari 2007 Robert Heed Josefin Loqvist Göran Persson-Lingman *connectedthinking INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Redovisning av resor vid studiebesök, kurser och konferenser m m

Redovisning av resor vid studiebesök, kurser och konferenser m m 1 (2) Landstingets revisorer 2006-12-19 Dnr REV/30/06 Revisionschef Lennart Ledin Tfn: 063-14 75 27 Landstingsstyrelsen Redovisning av resor vid studiebesök, kurser och konferenser m m Revisionskontoret

Läs mer

Intern kontroll av leverantörsfakturor och uppföljning av tidigare upphandlingsgranskning. Kalix kommun

Intern kontroll av leverantörsfakturor och uppföljning av tidigare upphandlingsgranskning. Kalix kommun Revisionsrapport Intern kontroll av leverantörsfakturor och uppföljning av tidigare upphandlingsgranskning Kalix kommun Hans Forsström Certifierad kommunal revisor Conny Erkheikki Auktoriserad revisor

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Redovisning av fördjupad granskning av fem föreningar som erhållit ekonomiskt stöd från kulturförvaltningen 2012

Tjänsteskrivelse. Redovisning av fördjupad granskning av fem föreningar som erhållit ekonomiskt stöd från kulturförvaltningen 2012 Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (2) Datum 2013-11-05 Vår referens Anne Mattsson Ekonomichef Anne.mattsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Redovisning av fördjupad granskning av fem föreningar som erhållit ekonomiskt

Läs mer

Sundbybergs stad. Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering

Sundbybergs stad. Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering Revisionsrapport/2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2014 Sundbybergs stad Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2

Läs mer