Revisionsrapport Granskning av uppföljning av intern kontroll

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Revisionsrapport Granskning av uppföljning av intern kontroll"

Transkript

1 Sida 1(1) Datum Revisionen Till: Kommunstyrelsen och samtliga nämnder För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Granskning av uppföljning av intern kontroll KPMG har av s revisorer fått i uppdrag att granska rutinerna för uppföljning av intern kontroll. Syftet med granskningen är att bedöma om kommunstyrelse och nämnder har rutiner för att följa upp den interna kontrollen samt att dessa efterlevs. Revisionen önskar att kommunstyrelsen och övriga nämnder lämnar synpunkter på de slutsatser som finns redovisade i rapportens sammanfattning samt under respektive nämnd i avsnitt 10.2 senast den 6 november Av svaret bör det framgå vilka eventuella åtgärder som ska vidtas och när de beräknas vara genomförda. Med vänliga hälsningar Bertil Wiklund Ordförande Postadress Revisionen Kramfors E-post Besöksadress Torggatan 2 Telefon Fax Hemsida Organisationsnr

2 Revisionsrapport Advisory KPMG AB 17 juni 2015 Antal sidor: 12 Rapport intern kontroll.docx

3 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier 3 6. Ansvariga styrelse och nämnder 3 7. Metod 4 8. Projektorganisation 4 9. Övergripande styrdokument Allmänt Nämndsvisa kommentarer Kommunstyrelsen BAS-nämnden BKU-nämnden Miljö- och byggnämnden Överförmyndarnämnden Utvärdering av intern kontroll 10 Rapport intern kontroll.docx

4 1. Sammanfattning Vi har av s revisorer fått i uppdrag att granska rutinerna för uppföljning av intern kontroll. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år Syftet med granskningen är att bedöma om kommunstyrelse och nämnder har rutiner för att följa upp den interna kontrollen samt att dessa efterlevs. Att arbeta med intern kontroll är att leda verksamheten på ett riskmedvetet sätt. Det innebär att det inte är tillräckligt att enbart upprätta dokument utan det är synsätt och metoder som måste genomsyra hela verksamheten. Ledningen på alla nivåer måste identifiera processer, bedöma risker och tillse att det finns effektiva kontroller samt följa upp och åtgärda identifierade brister. Vi har i denna granskning fokuserat på kommunstyrelsens och nämndernas uppföljning av intern kontroll. Vår sammanfattande slutsats är att kommunstyrelsens och nämndernas uppföljning av intern kontroll behöver förstärkas. Vi har därför lämnat följande rekommendationer: Vi anser att regelverket vad gäller intern kontroll behöver förtydligas för att säkerställa att ansvaret för och arbetet med intern kontroll blir tydligt. Vi har därför rekommenderat att regelverket ska omfatta en definition om vad intern kontroll avser, se avsnitt 9. Vi rekommenderar att kommungemensamma mallar och rutiner utvecklas bl.a. för att upprätta riskanalys och förstärka formerna för planering, uppföljning och rapportering. Vi ser även ett behov av att tydliggöra processerna för att nå kommunens mål enligt de tre att-satserna i COSOdefinitionen, se avsnitt 9. Vi anser att utbildning och information är också en viktigt, se avsnitt 9. Vad gäller styrelserna och nämndernas uppföljning av intern kontroll bedömer vi att den behöver förstärkas genom dokumenterade riskanalyser för att uppföljningen ska avse de kontroller som är mest väsentliga för att säkerställa att kommunens mål vad gäller ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet, tillförlitlig rapportering och efterlevnad av lagar och regler. Vi rekommenderar vidare att resultatet av uppföljningen förstärks samt beslut om eventuella åtgärder vid identifierade brister åtgärdas, se avsnitt Se även våra nämndsvisa kommentarer och rekommendationer under avsnitt Vi rekommenderar att kommunstyrelsen gör en årlig utvärdering av kommunens samlade system för intern kontroll som en del av uppsiktsplikten. Vi föreslår för att underlätta en sådan utvärdering att kommunstyrelsen ålägger respektive nämnd att göra en motsvarande utvärdering av nämndens samlades system för intern kontroll, se avsnitt 11. Rapport intern kontroll.docx 1

5 2. Bakgrund 3. Syfte Vi har av s revisorer fått i uppdrag att granska rutinerna för uppföljning av intern kontroll. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år Styrelser och nämnders ansvarar för den interna kontrollen enligt KL 1 6 kap 7 : Nämnderna skall var och en inom sitt område se till att verksamheterna bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten De skall också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Vidare framgår av KL 9 kap 9 : Revisorerna granskar årligen i den omfattning som följer av god revisionssed all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden. De prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig. En vanlig definition av intern kontroll 2 är: Intern kontroll är en process genom vilken kommunens styrelse och nämnder, ledning och annan personal skaffar sig rimlig säkerhet för att kommunens mål uppnås inom följande områden: Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet Tillförlitlig rapportering och information om verksamheten Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m m. s revisorer bedömer att det är väsentligt att kommunstyrelsen och nämnder informerar sig om att den interna kontrollen är effektiv. Revisionen bedömer att det föreligger risk att sådana rutiner saknas. Syftet med granskningen är att bedöma om kommunstyrelse och nämnder har rutiner för att följa upp den interna kontrollen samt att dessa efterlevs. 1 Kommunallagen 1991:900 2 Enligt COSO med anpassning för den kommunala verksamheten Rapport intern kontroll.docx 2

6 Vi har därför granskat: om om om om det finns styrdokument som definierar intern kontroll och rutiner för uppföljning av intern kontroll. kommunstyrelsen och nämnder efterlever rutinerna det finns planer och rapporter som uppföljning av intern kontroll i kommunstyrelse och nämnderna. kommunstyrelse och nämnder utvärderar av systemet för intern kontroll 4. Avgränsning Granskningen omfattar planer och rapportering avseende uppföljning av intern kontroll för år 2014 till kommunstyrelse och nämnder. 5. Revisionskriterier Vi har bedömt om rutinerna uppfyller Kommunallagen (6 kap 7 ) I förekommande fall av kommunfullmäktige fastställda reglemente för intern kontroll samt eventuella tillämpningsanvisningar utfärdade av kommunstyrelsen. Övriga tillämpbara interna regelverk, policys och fullmäktigebeslut 6. Ansvariga styrelse och nämnder Granskningen avser kommunstyrelsen och samtliga nämnder. Rapporten är saklighetsgranskad av Peter Carlstedt, kommunchef, Gudrun Sjödin, tidigare ordförande barn-, kultur- och utbildningsnämnden (BKU-nämnden 3 ), Peter Levin, förvaltningschef barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen, Jonne Norlin, ordförande bistånd- arbetsmarknad- och social servicenämnd (BAS-nämnden 4 ), Anna-Stina Fors Sjödin, förvaltningschef bistånds- arbetsmarknads och sociala serviceförvaltningen, Malin Svanholm, ordförande miljö- och byggnämnden, Siv Sundström, miljö och byggchef samt Per-Eric Larsson, ordförande överförmyndarnämnden. 3 Barn-, kultur- och utbildningsnämnden 4 Bistånd, arbetsmarknad och socialservice nämnd Rapport intern kontroll.docx 3

7 7. Metod Granskningen har genomförts genom: Dokumentstudie av relevanta dokument Intervjuer med berörda tjänstemän och politiker 8. Projektorganisation Granskningen har genomförts av Lena Medin, certifierad kommunal revisor. 9. Övergripande styrdokument Kommunens rutiner för intern kontroll framgår av avsnitt 1.6 i Reglemente med riktlinjer för styrning och ledning 5 : Nämnderna ansvarar var och en inom sitt område för att den interna kontrollen, som görs för att upptäcka och förebygga fel, har en tillräcklig omfattning. I nämndens verksamhetsplanering ska alltid framgå inom vilket eller vilka, område (områden) man avser att göra intern kontroll. Resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen sker i samband med delårs- och årsredovisningarna. Uppföljningen ska delges kommunstyrelse och revisionen. Att arbeta med intern kontroll är att leda verksamheten på ett riskmedvetet sätt. Det innebär att det inte är tillräckligt att enbart upprätta dokument utan det är synsätt och metoder som måste genomsyra hela verksamheten. Utgångsläget är såsom framgår av COSO-modellens definition att nå kommunens mål genom ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet, tillförlitlig rapportering och information samt efterlevnad av lagar och föreskrifter m.m. Ledningen på alla nivåer måste identifiera processerna och riskerna samt tillse att det finns effektiva kontroller för att hantera riskerna. Uppföljning måste ske för att se att processen fungerar, och genom uppföljning även skapa en lärande miljö där avvikelser hanteras och nya risker identifieras och åtgärdas. Vi anser att regelverket vad gäller intern kontroll bör förtydligas för att säkerställa att ansvaret för och arbetet med intern kontroll blir tydligt. 5 Fastställda av kommunfullmäktige , 124 och 127 Rapport intern kontroll.docx 4

8 Vi anser att det av regelverket bör framgå vad intern kontroll avser, gärna utifrån COSOdefinitionen, se avsnitt 2. För att tydliggöra den interna kontrollen ytterligare bör beståndsdelarna såsom de beskrivs i COSO-modellen användas, se bild 1. Vi menar att en gemensam definition som utgångspunkt för intern kontroll är viktig för att kunna skapa en kommungemensam modell med rutiner för arbetet med intern kontroll. Bild 1 Ett exempel på hur COSO-modellen kan beskrivas. Denna rapport avser främst området uppföljning och utvärdering. Vi anser att kommungemensamma rutiner och mallar bör utvecklas, bl.a. för att stödja upprätta riskanalys och förstärka formerna för plan, uppföljning och rapportering. Det är viktigt att tillse att rutiner som fångar upp risker i processer som omfattar flera nämnder, t.ex. stöd till barn med särskilda behov. Vi ser även ett behov av att tydliggöra processerna för att nå kommunens mål enligt de tre attsatserna i COSO-definitionen (se avsnitt 2). Om kännedom om processen saknas är det stor risk för att kontrollaktiviteterna inte utformas effektivt. Det innebär också att styrelsen och nämnderna har svårt att följa upp och utvärdera interna kontrollen. Vi rekommenderar att regelverket tydliggör hur ansvaret för den interna kontrollen fördelas på alla nivåer. Det bör även framgå att alla medarbetare har ett ansvar för att följa de rutiner som ställs upp samt för att rapportera brister i den interna kontrollen. Ett system för att rapportera brister bör därför skapas. Systemet bör möjliggöra att den enskilde medarbetaren kan rapportera brister även om bristerna har koppling till dennes närmaste chef. Vi anser därför också att samtliga medarbetare måste få regelbunden information om skyldigheten och om rutinerna. Vi rekommenderar vidare att utbildning/information om intern kontroll sker regelbundet till såväl politiker som tjänstemän. Rapport intern kontroll.docx 5

9 Allmänt Kommunstyrelsen och nämnderna är såsom framgår av kommunallagen ansvarig för att den interna kontrollen är tillräcklig. Intern kontroll såsom den definieras i COSO omfattar all verksamhet och ska säkerställa att mål, rapportering samt lagar och regler uppnås. Det innebär att intern kontroll i princip omfattar all verksamhet. Enligt reglementet ska det anges i verksamhetsplanen vilken intern kontroll som ska utföras inom respektive nämnd. Vi uppfattar att den meningen bör läsas tillsammans med efterföljande där det framgår att resultatet av uppföljningen av intern kontroll ska rapporteras i delårsrapport och årsredovisning. Kommunstyrelsen och samtliga granskade nämnder har i verksamhetsberättelsen inarbetat en plan för intern kontroll och har också återrapporterat resultatet av uppföljningen i verksamhetsberättelsen. Vår granskning avser kommunstyrelsens och nämndens uppföljning av intern kontroll, d.v.s. den uppföljning som enligt COSO-modellen görs för att styrelsen och nämnderna ska säkerställa att systemet för intern kontroll i sin helhet fungerar tillfredsställande. Vi vill i detta sammanhang framhålla att den interna kontrollen som kommunstyrelsen och nämnderna anger i verksamhetsplanen endast omfattar en liten del av det system som utgör kommunens totala interna kontroll över verksamheten. En tydlig struktur över kontrollsystemet, t.ex. genom processkartor i kvalitetssystem, är viktigt för att effektivt kunna bedöma kontrollstrukturen i förhållande till riskerna. Vi har inte närmare granskat detta sammantaget men bedömer att det varierar i vilken omfattning processerna är synliggjorda. Enligt de intervjuer vi gjort kan en sådan processbeskrivning i varje fall till vissa delar inarbetas i det beslutsstödsystem som håller på att implementeras, vilket vi ser positivt på. Vi anser att en riskanalys skulle ge en bra grund för att styrelse och nämnder att följa upp de mest viktiga kontrollerna inom respektive ansvarsområde. Några av nämnderna anger att det har gjorts en riskanalys, men någon dokumentation av resultatet av en sådan analys har inte presenterats för oss. Vi anser att en riskanalys bör dokumenteras så att bedömningen av såväl utvalda kontroller som risker som inte följts upp framgår. Vi anser även att det är värdefullt om förtroendevalda är delaktiga i bedömningen. Uppföljning av den interna kontrollen ska enligt vår uppfattning inte vara en rapportplan över vad och när som ska rapporteras till nämnden. Vi ser några exempel där planen omfattar att nämnden med viss regelbundenhet ska få rapporter över t.ex. måluppfyllelsen eller viss statistik. Vi menar att det är viktigare att hitta vilka kontroller som säkerställer att måluppfyllelsen är god och att följa upp att dessa kontroller är effektiva. En övning är att fundera vilka risker som finns för att kommunens mål vad gäller ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet, tillförlitlig rapportering samt efterlevnad av lagar och regler inte klaras samt vilka kontroller finns för att hantera dessa risker. Planen bör enligt vår uppfattning omfatta uppföljning av de kontroller som är mest väsentliga för att klara detta. Rapport intern kontroll.docx 6

10 Vi rekommenderar att kommunstyrelsen utarbetar rutiner och modeller för uppföljning av intern kontroll tillsammans med riskanalys. Vi anser vidare att rapporteringen av uppföljningen av den interna kontrollen kan förstärkas. Av rapporterna bör det framgå bl.a. om kontrollen är effektiv eller inte samt vilka åtgärder som ska vidtas om kontrollen inte är effektiv. Vi rekommenderar att resultatet av uppföljningen samt beslut om eventuella åtgärder vid identifierade brister dokumenteras Nämndsvisa kommentarer Nedan lämnas kommentarer och rekommendationer beträffande kommunstyrelsen och övriga nämnders uppföljning av intern kontroll Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens plan för uppföljning av intern kontroll omfattar för år 2014 sju punkter. Kontrollerna är tydligt beskrivna och rör till stor del det administrativa området med ekonomisk inriktning. Det framkommer till viss del förklaringar till varför kontrollerna ska följas upp, vilket kan tyda på att någon form av riskanalys har gjorts, även om den inte finns dokumenterad. Redovisningen av den gjorda uppföljningen av plan för intern kontroll är också tydlig. Samtliga punkter i planen har följts upp. Vad gäller några av kontrollerna så har det i uppföljningen ytterligare förtydligats hur uppföljningen har gått till. En kortfattad bedömning finns också i anslutning till respektive punkt där det framgår om kontrollen/rutinerna är tillräckliga eller inte. Vi bedömer att kommunstyrelsens plan är tydlig och bra, men att den bör föregås av en riskanalys såsom vi rekommenderat ovan. Planen omfattar inte några kontroller som ska säkerställa att kommunstyrelsens mål klaras, vilket vi anser bör finnas med. Vi bedömer att även återrapporteringen är tydlig, men vi rekommenderar att när rutinerna inte bedöms som tillräckliga att det framgår vilka åtgärder som ska vidtas BAS-nämnden BAS-nämndens plan för intern kontroll omfattar inga egentliga kontroller att följas upp utan beskriver enligt vår uppfattning kortfattat nämndens system för ledning och styrning samt hur återrapporteringen av måluppfyllelse ska ske. I verksamhetsberättelsen finns en kortfattad beskrivning av uppbyggnaden av IT-baserat ledningssystem vars syfte är att beskriva processer och systematisera kunskap om resultat samt uppgift om rapporter till nämnden. Någon bedömning av resultatet av uppföljningen finns inte. Rapport intern kontroll.docx 7

11 Vi uppfattar att nämndens plan och uppföljning mer är en mycket kortfattad beskrivning av verksamhetens styrning och ledningssystem än plan för uppföljning av intern kontroll. Vi ser däremot goda möjligheter för nämnden och verksamhetsledning att utveckla processen för intern kontroll med stöd av kvalitetssystemet som är under uppbyggnad. Den riskanalys, som vi rekommenderar att nämnden gör, kan med fördel utgå från de övergripande processerna som finns beskrivna i kvalitetssystemet som syftar till att klara mål, lagstiftning och rapportering (se mer detaljer i COSO-definitionen). Nyckelkontroller i de processer där risken bedöms som stor att måluppfyllelsen eller efterlevnaden inte klaras bör i sin tur bedömas och följas upp BKU-nämnden BKU-nämnden har i likhet med övriga nämnder inte upprättat någon riskanalys som grund för sin plan, utan valt ut områden utifrån aktualitet, revisionsrapporter etc. Planen för intern kontroll omfattar många områden t.ex. stöd till barn/elever med särskilt behov, prognos, fritidshem och kulturutbud. Vad som ska följas upp anges i termer av rätt utifrån behov, rimlig säkerhet, rätt omfattning och utställningsverksamhet. Det framgår också vilken tidpunkt och vem som är ansvarig. BKU har i verksamhetsberättelsen för år 2014 följt upp ovanstående punkter förutom biblioteksservice och kulturutbud. Varför dessa inte är uppföljda framgår inte. erna till uppföljningen är mycket kortfattad, t.ex. för förskolornas kontrollområde måluppfyllelse framgår Varje förskolechef skriver en verksamhetsplan tillsammans med resp enhet. Måluppfyllelsen sammanställs i kvalitetsrapporteringen vid varje läsårs slut. Slutsatser om den interna kontrollen varit tillräcklig eller om det finns brister framgår endast undantagsvis. Någon sammanfattande slutsats finns inte heller angiven. Vi tycker att det är bra att så många områden täcks av planen för intern kontroll, men anser att bakgrunden till varför kontrollen valts ut bör preciseras (riskanalys). Det saknas också i planen en koppling till vilka kontroller som ska göras och följas upp, vad gäller måluppfyllelse är det knappast tillräckligt att bara sammanställa resultatet i en rapport. Vad gäller uppföljningen så är inte heller den särskilt tydlig, varken vad som följts upp eller vilket resultat det gett. Det är enbart för någon enstaka punkt där det framgår att kontrollen behöver förstärkas. Det bör även finnas kommentarer till varför uppföljning inte har skett enligt plan, och en bedömning av riskerna utifrån detta. Vi rekommenderar att BKU tydliggör vilka kontroller som ska följas upp samt utvärderar dessa så att det tydligt framgår om kontrollen fungerar eller inte. Rapport intern kontroll.docx 8

12 Miljö- och byggnämnden Miljö- och byggnämndens plan för intern kontroll avser Kontroll av gjorda debiteringar genom 15 stickprovskontroller. Uppföljningen beskriver att var 25:e faktura har kontrollerats, totalt 33 st, utan att några fel har hittats. Det noteras också att huvuddelen av fakturorna har skickats inom två arbetsdagar efter beslut. Vi konstaterar att uppföljning har skett i enlighet med plan, och att resultatet och urvalet tydligt framgår. Vi skulle gärna se att det av såväl plan som uppföljning mer i detalj framgår vad som ska/har följts upp. Inom miljö- och byggförvaltningen pågår ett arbete med att upprätta rutinbeskrivningar, vilket vi ser positivt på. Vi har tagit del av några exempel. I några av rutinbeskrivningarna är det tydligt uttalat vilka kontroller som ska göras, t.ex. i Handläggningsrutin avlopp, medan kontrollerna i andra rutiner är mer allmänt beskrivna. Vi ser gärna att formen för rutinbeskrivningarna ses över så att det tydligt framgår vilka kontroller som ska göras och hur dessa ska dokumenteras. Vår erfarenhet är att textbaserade rutinbeskrivningar kan vara svåra och tidskrävande att hålla uppdaterade varför vi gärna ser att förvaltningen överväger om det går att få till ett effektivt systemstöd för beskrivningarna Överförmyndarnämnden Överförmyndarnämnden beslutade att avvakta Länsstyrelsens inspektionsprotokoll och inte anta någon plan för intern kontroll i samband med verksamhetsplanen för år Planen fastställdes däremot i särskilt beslut och baserades på att Länsstyrelsens kritik där det framkommit brister i de interna rutinerna för att säkerställa att alla handlingar krävs in. I planen framgår hur många stickprov som ska göras och att det ska omfatta alla områden. Uppföljningen av intern kontroll visar att rutinerna har stärkts efter Länsstyrelsens inspektion och att systemstödet används på ett mer effektivt sätt. En särskild rutin har enligt verksamhetsberättelsen också tagits fram som beskriver vad som ska göras när brister i ställföreträdarens uppdrag har upptäckts. Vi ser inget fel i att ta tillvara resultatet av inspektionen och genom att följa upp bristerna få fokus på att åtgärder faktiskt vidtas. Däremot är vår uppfattning att en riskanalys skulle kunna ha identifierat dessa brister, så att nämnden och verksamheten redan innan inspektionen skulle kunna ha vidtagit åtgärder. Rekommendationen är att nämnden gör en riskanalys som grund för vilken intern kontroll som ska följas upp. Rapport intern kontroll.docx 9

13 I övrigt tycker vi att planen är tydlig med vad som ska följas upp och varför. Vad vi förstår utifrån återrapporteringen är nu den interna kontrollen för detta område enligt nämnden tillfredsställande. Vi särskilt positivt på att systemstödet används på ett mer effektivt sätt. Vad gäller överförmyndarnämnden finns även en utmaning med beaktande att verksamheten består av så få anställda att uppföljningen av intern kontroll bör göras av en annan handläggare än den som varit delaktig i ärendet. 11. Utvärdering av intern kontroll Varken kommunstyrelsen eller nämnderna baserat den uppföljning som är gjord någon bedömning av styrelsens/nämndens samlade system för intern kontroll. Vi rekommenderar att kommunstyrelsen gör en årlig utvärdering av kommunens samlade system för intern kontroll som en del av uppsiktsplikten. Vi föreslår för att underlätta en sådan utvärdering att kommunstyrelsen ålägger respektive nämnd att göra en motsvarande utvärdering av nämndens samlades system för intern kontroll. Vår uppfattning är att ett sådant krav också kan förstärka innehåller i planer och uppföljning, såväl till vilka områden som väljs ut samt antal och omfattning av den uppföljning som ska göras. KPMG, dag som ovan Lena Medin Certifierad kommunal revisor Rapport intern kontroll.docx 10

Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium

Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till

Läs mer

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10 Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 3 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier 4 6. Ansvarig styrelse/nämnd 4 7. Metod 4 8. Projektorganisation 4

Läs mer

Reglemente för internkontroll

Reglemente för internkontroll Kommunstyrelseförvaltningen REGLEMENTE Reglemente för internkontroll "Dubbelklicka - Infoga bild 6x6 cm" Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Reglemente för internkontroll

Läs mer

Revisionsrapport: Förebyggande arbete mot mutor och jäv

Revisionsrapport: Förebyggande arbete mot mutor och jäv Revisorerna 2014-11-19 1 (1) Styrelsen i Ånge Fastighets- & Industri AB Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Förebyggande arbete mot mutor och jäv KPMG har på uppdrag

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

För ytterligare information angående granskningen hänvisas till rapporten.

För ytterligare information angående granskningen hänvisas till rapporten. MARIESTAD KOMMUN 2011-12-13 Revisorerna Till Kommunstyrelsen Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Miljö- och byggnadsnämnden Teknisk nämnd Kulturnämnd För kännedom Kommunfullmäktige Kommunrevisorerna

Läs mer

Revisionsrapport Bedömning av BKUs arbete för en ekonomi i balans

Revisionsrapport Bedömning av BKUs arbete för en ekonomi i balans Sida 1(1) Datum Revisionen Till: Barn-, kultur- och utbildningsnämnden (BKU) För kännedom: Kommunstyrelsen Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Bedömning av BKUs arbete för en ekonomi i balans

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll Reglemente för intern kontroll Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-06-17 För revidering av reglementet ansvarar: Kommunfullmäktige För

Läs mer

Revisionsrapport: Uppföljning av rapport Genomlysning av IFO

Revisionsrapport: Uppföljning av rapport Genomlysning av IFO Revisorerna Socialnämnden För kännedom: Kommunstyrelsen Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Uppföljning av rapport Genomlysning av IFO Revisionen har genom KPMG genomfört en uppföljning av rapporten

Läs mer

Revisionsrapport Verksamheter på entreprenad

Revisionsrapport Verksamheter på entreprenad Sida 1(1) Datum Revisionen Till: Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Verksamheter på entreprenad KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning

Läs mer

Ekonomgruppen i Kungälvs kommun oktober 1999 Antagen av kommunfullmäktige 2001-01-31, x.

Ekonomgruppen i Kungälvs kommun oktober 1999 Antagen av kommunfullmäktige 2001-01-31, x. KUNGÄLVS KOMMUN eller hur vi klarlägger att uttalade och outtalade regler efterlevs, dvs att den interna kontrollen fungerar som det var tänkt. Ekonomgruppen i Kungälvs kommun oktober 1999 Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

/6-~c~Æ ~v{; _e/ Elisabeth Friberg, vice ordförrupe. .lile fj ~ C'" Till Kommunstyrelsen

/6-~c~Æ ~v{; _e/ Elisabeth Friberg, vice ordförrupe. .lile fj ~ C' Till Kommunstyrelsen KROKOMEN T JïELTE Revisorerna 2UI40g - Z 9 2014-09-29 Till Kommunstyrelsen Revisionsrapport "Intern kontroll" Kommunens revisorer har behandlat revisionsrapporten överlämnar den till kommunstyrelsen för

Läs mer

Revisionsrapport Uppföljning placeringspolicy för pensioner

Revisionsrapport Uppföljning placeringspolicy för pensioner Sida 1(1) Datum Revisionen Till: Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Uppföljning placeringspolicy för pensioner KPMG har av s revisorer fått i uppdrag att gör en

Läs mer

Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden

Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden Mitt Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun

Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun Örebro kommun 2014-09-12 KS114/2012 orebro.se 2 RIKLTLINJER FÖR INTERN KONTROLL I ÖREBRO KOMMUN PROGRAM Uttrycker

Läs mer

Hällefors kommun. Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-05-16 Antal sidor: 13

Hällefors kommun. Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-05-16 Antal sidor: 13 Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 13 Innehåll 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 2.1 Definition av intern kontroll 2.2 Exempel på uppföljning av den interna kontrollen 3. Syfte 4. Avgränsning

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc www.pwc.se Revisionsrapport Joanna Hägg Tilda Lindell Granskning av intern kontroll Tierps kommun pwc Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Granskningsbakgrund...

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser upprätthåller en tillfredsställande

Läs mer

Reglemente för intern kontroll för Älmhults kommun Antaget av kommunfullmäktige , 119.

Reglemente för intern kontroll för Älmhults kommun Antaget av kommunfullmäktige , 119. Reglemente för intern kontroll för Älmhults kommun Antaget av kommunfullmäktige 2015-06-22, 119. Detta reglemente fastställer ansvaret för den interna kontrollen, med utgångspunkt i kommunallagen och den

Läs mer

Intern kontroll och attester

Intern kontroll och attester Revisionsrapport Intern kontroll och attester Strömsunds kommun Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1 Bakgrund och revisionskriterier 2.2 Metod

Läs mer

Revisionsrapport Övergripande granskning

Revisionsrapport Övergripande granskning Sida 1(1) Datum Revisionen Till: Styrelsen för För kännedom: Kommunstyrelsen Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer, i egenskap av lekmannarevisorer i

Läs mer

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Granskning av intern kontroll Söderhamns kommun Revisionsrapport Februari 2011 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Robert Heed Revisionskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL POLICY 1 (5) Datum Bertil Wiman 2006-05-29 0589-87020, 073-7657020 bertil.wiman@arboga.se REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Antaget av Kommunfullmäktige 2006-08-31, 81 Syfte med reglementet 1 Syfte Detta

Läs mer

Säters kommun. Granskning av Intern kontroll Revisionsrapport. Advisory/Offentlig sektor KPMG AB 2 december 2015 Antal sidor: 14 Bilaga: 1

Säters kommun. Granskning av Intern kontroll Revisionsrapport. Advisory/Offentlig sektor KPMG AB 2 december 2015 Antal sidor: 14 Bilaga: 1 Revisionsrapport Advisory/Offentlig sektor KPMG AB 2 december 2015 Antal sidor: 14 Bilaga: 1 Innehåll 1. Sammanfattning 1 1. Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Syfte 3 1.3 Avgränsning 4 1.4 Revisionskriterier

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL HAGFORS KOMMUN

REGLEMENTE INTERN KONTROLL HAGFORS KOMMUN REGLEMENTE INTERN KONTROLL HAGFORS KOMMUN Reglemente för intern kontroll 1 Syfte Reglementet syftar till att säkerställa att styrelsen, nämnden och de kommunala bolagen upprätthåller en tillfredsställande

Läs mer

Reglemente Fastställd i Kommunfullmäktige 13-06-17

Reglemente Fastställd i Kommunfullmäktige 13-06-17 1 Reglemente Fastställd i Kommunfullmäktige 13-06-17 Innehållsförteckning - Syfte med reglemente. 1 Syfte... Sid 3 - Organisation av intern kontroll 2 Kommunstyrelsen... Sid 3 3 Nämnderna... Sid 3 4 Förvaltningschef...

Läs mer

REGLER FÖR INTERN KONTROLL

REGLER FÖR INTERN KONTROLL Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument REGLER FÖR INTERN KONTROLL ANTAGET AV: KOMMUNFULLMÄKTIGE DATUM: 2015-05-28 ANSVAR UPPFÖLJNING: KOMMUNCHEF GÄLLER TILL OCH MED: 2018 Våra styrdokument

Läs mer

Revisionsrapport Uppföljning av granskning av försörjningsstöd

Revisionsrapport Uppföljning av granskning av försörjningsstöd Revisorerna i Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en uppföljning avseende tidigare granskning av försörjningsstöd. Revisionen hemställer

Läs mer

I policyn fastställs ansvaret för den interna kontrollen samt på vilket sätt uppföljningen av den interna kontrollen ska ske.

I policyn fastställs ansvaret för den interna kontrollen samt på vilket sätt uppföljningen av den interna kontrollen ska ske. KOMMUNKONTORET 2004-01-20 1 Sundbybergs stads policy för intern kontroll Inledning Denna policy avser inte att reglera vad som är god intern kontroll. Varje nämnd ska utforma och utföra den egna kontrollen

Läs mer

Avesta kommun. Intern kontroll Uppföljning av revisionsgranskning

Avesta kommun. Intern kontroll Uppföljning av revisionsgranskning Uppföljning av revisionsgranskning Offentlig sektor KPMG AB 2012-10-02 Antal sidor: 6 Antal bilagor: X Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 2 4. Avgränsning 2 5. Ansvarig styrelse 2 6. Metod

Läs mer

Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete. Region Halland. Revisionsrapport

Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete. Region Halland. Revisionsrapport Revisionsrapport Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete Region Halland Rebecca Andersson, revisionskonsult Kerstin Sikander, Cert. kommunal revisor Carl-Magnus Stensson, Cert.

Läs mer

Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag

Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag 2 (6) Innehållsförteckning Policy för internkontroll... 1 för Stockholms

Läs mer

Reglemente för intern kontroll med tillämpningsanvisningar

Reglemente för intern kontroll med tillämpningsanvisningar Reglemente för intern kontroll med tillämpningsanvisningar Antagen av kommunfullmäktige 2005-04-25 53 VIMMERBY KOMMUN REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Antaget av kommunfullmäktige 2005-04-25, 53. Syfte

Läs mer

Intern styrning och kontroll

Intern styrning och kontroll Intern styrning och kontroll Reglemente och tillämpningsanvisningar Fastställs av regionfullmäktige 2015-06-17 Reglemente intern styrning och kontroll med Sida 1 av 6 Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Region

Läs mer

Ansvarsutövande: Lantmäterinämnden Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Lantmäterinämnden Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Lantmäterinämnden Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2.

Läs mer

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete Revisionen har via KPMG genomfört en granskning

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL

REGLEMENTE INTERN KONTROLL REGLEMENTE INTERN KONTROLL Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet

Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2004-11-25 (Formalia reviderad 2014-06-02) Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Ansvarig tjänsteman:

Läs mer

Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll

Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll Diarienummer: 2015/560-KS-004 Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll Beslutad av kommunstyrelsen 2015 XX - XX program policy handlingsplan riktlinje 1 Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll

Läs mer

Policy för intern kontroll

Policy för intern kontroll Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet Styrdokument Dnr 160/2016 Policy för intern kontroll Fastställd av Kommunfullmäktige 2016-06-13 50. Uppdateras före 2020-12-31. 1/6 Inledning I kommunallagen

Läs mer

Intern kontroll. Riktlinjer av Kommunstyrelsen 70. Kommunövergripande. Tills vidare. Kommunchefen

Intern kontroll. Riktlinjer av Kommunstyrelsen 70. Kommunövergripande. Tills vidare. Kommunchefen Intern kontroll Dokumenttyp Riktlinjer Fastställd/upprättad 2015-04-15 av Kommunstyrelsen 70 Senast reviderad - Detta dokument gäller för Kommunövergripande Giltighetstid Tills vidare Dokumentansvarig

Läs mer

Reglemente för internkontroll avseende kvalitet KS-2014/1106

Reglemente för internkontroll avseende kvalitet KS-2014/1106 Sida 1 av 2 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Anna Landerholm Datum KS-2014/1106 Verksamhetscontroller 2014-10-29 Kommunstyrelsen Reglemente för internkontroll avseende kvalitet KS-2014/1106 Förslag

Läs mer

Arbetet med intern kontroll inom KSK och förslag till tidplan för upprättade av intern kontrollplan under 2006

Arbetet med intern kontroll inom KSK och förslag till tidplan för upprättade av intern kontrollplan under 2006 1(6) Styrelsen för konsult- och service Arbetet med intern kontroll inom KSK och förslag till tidplan för upprättade av intern kontrollplan under 2006 1. Syftet med den interna kontrollen Intern kontroll

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr R 22 1 (8) REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Fastställt av kommunfullmäktige 2007-06-04, 56 Syfte reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att styrelser och

Läs mer

Reglemente för intern kontroll. Krokoms kommun

Reglemente för intern kontroll. Krokoms kommun Reglemente för intern kontroll Krokoms kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige, dnr Ks 14/344. Datum: 9 dec -14 Författare: Sara Anselmby Innehåll 1 Syfte... 7 2 Organisation av intern kontroll... 8

Läs mer

Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. 1 (5) Reglemente för intern kontroll Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL med anvisningar

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL med anvisningar Antaget av/ansvarig Syfte God styrning och kontroll av Trollhättans Stads ekonomi och verksamhet. Gäller för Samtliga nämnder och förvaltningar. Referensdokument Kommunallagen. Kommunal redovisningslag

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Hallsbergs kommun Lars Wigström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning Inledning... 1 Uppdrag och bakgrund... 1 Revisionsfråga... 1 Metod... 1 Intern

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva februari 2006 6:1 REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Inledning 1 Syftet Detta reglemente syftar till att säkerställa att såväl den politiska som den professionella

Läs mer

Ansvarsutövande Överförmyndarnämnden

Ansvarsutövande Överförmyndarnämnden www.pwc.se Revisionsrapport Johan Lidström Ansvarsutövande Överförmyndarnämnden Mitt Sundsvalls Kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga...

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 Sammanfattning Vår bedömning är att Hållbarhetsnämnden i stort bedrivit verksamhet utifrån fullmäktiges mål och beslut. Bedömningen är att årets bokslut

Läs mer

Kommunledning. Ärendenr: 2016/61 Fastställd: KS Reviderad: KS RIKTLINJE. Intern kontroll

Kommunledning. Ärendenr: 2016/61 Fastställd: KS Reviderad: KS RIKTLINJE. Intern kontroll Kommunledning Ärendenr: 2016/61 Fastställd: KS 2016-03-09 Reviderad: KS 2017-06-28 RIKTLINJE Intern kontroll 2/8 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Inledning... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 God

Läs mer

S Intern kontroll Regler

S Intern kontroll Regler www.hassleholm.se S Intern kontroll Regler Diarienummer: 2015/342 049 Fastställt den: 2015-09-28 125 Fastställt av: Kommunfullmäktige För revidering ansvarar: Kommunfullmäktige För uppföljning ansvarar:

Läs mer

Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun

Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun Revisionsrapport Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun September 2009 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Lena Sörell Godkänd revisor 2009-09-15 Namnförtydligande Namnförtydligande

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Gemensamma Taxe- och Avgiftsnämnden för Hallsberg, Laxå, Lekeberg och Askersund Hallsbergs kommun Lars Wigström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning

Läs mer

Internkontrollplan 2017

Internkontrollplan 2017 KULTURFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Strömberg Annika 2016-11-23 KTN-2016-0393 Kulturnämnden Internkontrollplan 2017 Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta att anta förslag till

Läs mer

Nora kommun. Uppföljning av kommunens arbete med intern kontroll Revisionsrapport. KPMG AB Antal sidor: 13

Nora kommun. Uppföljning av kommunens arbete med intern kontroll Revisionsrapport. KPMG AB Antal sidor: 13 Uppföljning av kommunens arbete med intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 13 Innehåll 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 2.1 Definition av intern kontroll 2.2 Exempel på uppföljning av den interna

Läs mer

Riktlinje för intern styrning och kontroll

Riktlinje för intern styrning och kontroll Riktlinje 2015-03-30 Riktlinje för intern styrning och kontroll KS 2015/0144 Beslutad av kommunfullmäktige den 30 mars 2015. Denna riktlinje ersätter, tillsammans med Riktlinje för ekonomistyrning, det

Läs mer

Arboga kommun. Granskning av investeringsprocessen. Projektplan KPMG AB Antal sidor: 5

Arboga kommun. Granskning av investeringsprocessen. Projektplan KPMG AB Antal sidor: 5 Granskning av investeringsprocessen Projektplan KPMG AB Antal sidor: 5 firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Syfte och revisionsfråga 1 3. Avgränsning

Läs mer

Svedala Kommuns 4:18 Författningssamling 1(6)

Svedala Kommuns 4:18 Författningssamling 1(6) Författningssamling 1(6) Reglemente för intern kontroll antaget av kommunfullmäktige 2014-12-08, 160 Gäller från 2015-01-01 1 Syftet med intern kontroll Detta reglemente syftar till att säkerställa att

Läs mer

Granskning år 2015 av folkhögskolestyrelsen för Vindelns och Storumans folkhögskolor

Granskning år 2015 av folkhögskolestyrelsen för Vindelns och Storumans folkhögskolor Granskning år 2015 av folkhögskolestyrelsen för Vindelns och Storumans folkhögskolor Rapport nr 22/2015 Mars 2016 Eva Röste Moe, revisionskontoret Diarienummer: REV 16:2-2015 Innehåll 1. SAMMANFATTANDE

Läs mer

Policy för Essunga kommuns internkontroll

Policy för Essunga kommuns internkontroll Policy för Essunga kommuns internkontroll Dokumenttyp Fastställd Detta dokument gäller för Policy 2017-02-20, 6 av Kommunfullmäktige Samtliga nämnder, bolag och stiftelser Giltighetstid 2017-02-21 2021-12-31

Läs mer

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Projekt med extern finansiering styrning och kontroll Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

Riktlinje för riskanalys och intern kontroll

Riktlinje för riskanalys och intern kontroll KOMMUNLEDNINGSKONTORET Riktlinje för riskanalys och intern kontroll Ett normerande dokument som kommunstyrelsen fattade beslut om 17 juni 2015. Dokument-ID Dokumentnamn Fastställd av Gäller från Sida [XX-00-00]

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns

Läs mer

Uppföljning av det interna kontrollarbetet 2014

Uppföljning av det interna kontrollarbetet 2014 Uppföljning av det interna kontrollarbetet 2014 Osby kommun 25 februari 2015 Anna Hammarsten Bakgrund, syfte och metod Bakgrund Kommunstyrelsen och nämnderna ska i enlighet med gällande kommunallag tillse

Läs mer

Granskning år 2015 av patientnämnden

Granskning år 2015 av patientnämnden Granskning år 2015 av patientnämnden Rapport nr 20/2015 Mars 2016 Jonas Hansson, revisionskontoret Diarienummer: REV 21:2 2015 Innehåll 1. SAMMANFATTANDE ANALYS... 3 1.1. REKOMMENDATIONER... 3 2. BAKGRUND...

Läs mer

PROTOKOLL

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 252 Utdrag ur PROTOKOLL 2014-12-01 Reglemente för internkontroll avseende kvalitet KS-2014/1106 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta reviderat Reglemente för

Läs mer

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Revisionsrapport Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Solna stad April 2010 Josefin Loqvist 2010-04 Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbete för en ekonomi i balans

Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbete för en ekonomi i balans s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbete för en Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område. Revisionen

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2013-02-26 15 55 Dnr 2012.397 107 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Kommunens revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Författningssamling Beslut: Dnr: 2002/119

HÖRBY KOMMUN Författningssamling Beslut: Dnr: 2002/119 REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelse och nämnder upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll, dvs de skall

Läs mer

Kommunens investeringsverksamhet

Kommunens investeringsverksamhet www.pwc.se Revisionsrapport Clas-Bertil Söderlund Cert. kommunal revisor Maj 2013 Kommunens investeringsverksamhet Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Bergslagens kommunalteknik. Nyckelhantering Projektplan. KPMG AB 10 augusti 2016 Antal sidor: 5. Projektplan nyckelhantering.docx

Bergslagens kommunalteknik. Nyckelhantering Projektplan. KPMG AB 10 augusti 2016 Antal sidor: 5. Projektplan nyckelhantering.docx Projektplan KPMG AB 10 augusti 2016 Antal sidor: 5 Projektplan nyckelhantering.docx Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Syfte 1 3. Avgränsning 1 4. Revisionskriterier 1 5. Ansvarig nämnd 2 6. Metod 2 7. Projektorganisation

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 Sammanfattning Vår bedömning är att Hållbarhetsnämnden i stort bedrivit verksamhet utifrån fullmäktiges mål och beslut. Bedömningen är att årets bokslut

Läs mer

Uppföljning av intern kontroll

Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport Uppföljning av intern kontroll Lekebergs kommun Fredrik Alm Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Bakgrund 1 2 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.1 Revisionsfråga 2 2.2 Revisionsmetod

Läs mer

Övergripande granskning av internkontrollarbetet inom kommunstyrelsen och tre nämnder i Eskilstuna

Övergripande granskning av internkontrollarbetet inom kommunstyrelsen och tre nämnder i Eskilstuna Revisionsrapport* Övergripande granskning av internkontrollarbetet inom kommunstyrelsen och tre nämnder i Eskilstuna kommun Mars 2007 Karin Jäderbrink Håkan Lindahl *connectedthinking Innehållsförteckning

Läs mer

Timrå kommun. Kommunens konstinnehav Revisionsrapport. KPMG AB Audit Antal sidor: 9 6 mars 2012 Granskning av kommunens konstinnehav

Timrå kommun. Kommunens konstinnehav Revisionsrapport. KPMG AB Audit Antal sidor: 9 6 mars 2012 Granskning av kommunens konstinnehav Revisionsrapport KPMG AB Audit Antal sidor: 9 6 mars 2012 Granskning av kommunens konstinnehav Innehåll 1. Sammanfattning 2. Bakgrund. Syfte 4. Avgränsning 5. Revisionskriterier 6. Ansvarig nämnd 7. Metod

Läs mer

Revisionsplan 2016 KUNGSBACKA KOMMUN. Antagen

Revisionsplan 2016 KUNGSBACKA KOMMUN. Antagen Revisionsplan 2016 KUNGSBACKA KOMMUN Antagen 2016-04-11 Revisionsplan 2016 1. Uppdrag Revisionens uppdrag är att granska all verksamhet i kommunen. Det innebär att revisorerna prövar om verksamheten sköts

Läs mer

Revisorerna i Nacka kommun

Revisorerna i Nacka kommun Revisorerna i Nacka kommun När en verksamhet bedrivs för medborgarnas räkning och med deras medel finns behov av och krav på att kunna kontrollera och säkerställa att uppdraget utförs i enlighet med fullmäktiges/medborgarnas

Läs mer

Ovanåkers kommun. Uppföljning av genomförda granskningar. Revisionsrapport. KPMG AB 8 februari 2011 Antal sidor: 7

Ovanåkers kommun. Uppföljning av genomförda granskningar. Revisionsrapport. KPMG AB 8 februari 2011 Antal sidor: 7 Uppföljning av genomförda granskningar KPMG AB 8 februari 2011 Antal sidor: 7 Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Bedömning 1 1.1.1 Bisysslor 1 1.1.2 Driftkostnader och investeringar 1 1.1.3 Moms 1 2. Uppdrag

Läs mer

Revisionsrapport Intern kontroll inom Landstinget Dalarna

Revisionsrapport Intern kontroll inom Landstinget Dalarna Revisionsrapport Intern kontroll inom Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Malin Liljeblad Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Uppdrag och revisionsfråga... 3 1.2

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av faktureringsrutiner

Revisionsrapport: Granskning av faktureringsrutiner Revisorerna Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG granskning av faktureringsrutinerna vid tekniska avdelningen, se bifogad rapport. Vi önskar

Läs mer

RIKTLINJE. Riktlinjer för internkontroll

RIKTLINJE. Riktlinjer för internkontroll RIKTLINJE Riktlinjer för internkontroll Typ av styrdokument Riktlinje Beslutsinstans Kommunstyrelsen Fastställd 2016-11-30 227 Diarienummer KS 2016/467 Giltighetstid Fr.o.m. 2017-01-01 och tills vidare

Läs mer

Värmdö kommun. Granskning av ärendehanteringsprocessen inom kommunstyrelsen. Granskningsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-05-22 Antal sidor: 5

Värmdö kommun. Granskning av ärendehanteringsprocessen inom kommunstyrelsen. Granskningsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-05-22 Antal sidor: 5 Granskning av ärendehanteringsprocessen inom Granskningsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 5 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 1 4. Avgränsning 2 5. Revisionskriterier 2 6.

Läs mer

Köpings kommun. Verkställighet och återrapportering av uppdrag givna av fullmäktige Förstudie. Advisory KPMG AB 8 september 2015 Antal sidor: 5

Köpings kommun. Verkställighet och återrapportering av uppdrag givna av fullmäktige Förstudie. Advisory KPMG AB 8 september 2015 Antal sidor: 5 Verkställighet och återrapportering av uppdrag givna Förstudie Advisory KPMG AB 8 september 2015 Antal sidor: 5 Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Syfte 1 3. Avgränsning 1 4. Revisionskriterier 2 5. Ansvarig nämnd/styrelse

Läs mer

Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun

Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun Bilden på omslaget är en vy över Trossö och Borgmästarkajen. Foto: Matz Arnström Innehållsförteckning 1. Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av bisysslor. KPMG AB 16 oktober 2012 Lars Jönsson

Olofströms kommun. Granskning av bisysslor. KPMG AB 16 oktober 2012 Lars Jönsson KPMG AB 16 oktober 2012 Lars Jönsson Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Syfte 1 3. Avgränsning 1 4. Revisionskriterier 1 5. Ansvarig nämnd 2 6. Metod 2 7. Noteringar från granskningen 2 7.1 Finns kännedom om bisysslor?

Läs mer

Revisionsrapport Uppföljning av granskning av jämställdhetsarbetet ur ett arbetsgivarperspektiv

Revisionsrapport Uppföljning av granskning av jämställdhetsarbetet ur ett arbetsgivarperspektiv Sida 1(1) Datum 2014-09-17 Revisionen Till: Kmunstyrelsen För känned: Kmunfullmäktiges presidium Samtliga nämnder Revisionsrapport Uppföljning av granskning av jämställdhetsarbetet ur ett arbetsgivarperspektiv

Läs mer

Ånge Fastighets och Industri AB Kommunstyrelsen. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium. Revisionsrapport: Granskning av bisysslor

Ånge Fastighets och Industri AB Kommunstyrelsen. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium. Revisionsrapport: Granskning av bisysslor Revisorerna 1 (1) Ånge Fastighets och Industri AB Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till KPMG att genomföra en granskning av bisysslor,

Läs mer

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Härnösandsmodellen. en effektiv kommunal revision

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Härnösandsmodellen. en effektiv kommunal revision HÄRNÖSANDS KOMMUN Härnösandsmodellen en effektiv kommunal revision Revisorernas granskning ska utgå från de mål och riktlinjer som fullmäktige har fastställt för den verksamhet som styrelse och nämnder

Läs mer

Landstinget Kronoberg

Landstinget Kronoberg Revisionsrapport december 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Landstinget Kronoberg Implementering och efterlevnad av reglemente för intern kontroll Innehållsförteckning Sammanfattande diskussion

Läs mer

Granskning av kommunstyrelsens förutsättningar för styrning och ledning

Granskning av kommunstyrelsens förutsättningar för styrning och ledning Förstudie Granskning av kommunstyrelsens förutsättningar för styrning och ledning Båstad kommun Adrian Göransson, revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Kontrollmål 1 1.3

Läs mer

Revisionsstrategi. Innehållsförteckning 2012-04-16

Revisionsstrategi. Innehållsförteckning 2012-04-16 Revisionsstrategi Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Revisionens uppdrag... 2 3 Revisionens strategier... 3 3.1 Ansvarsprövning... 3 3.1.1 Planering... 3 3.1.2 Granskning... 3 3.1.3 Prövning... 5

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Kommunala kontokort Haparanda stad Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Martin Gandal

www.pwc.se Revisionsrapport Kommunala kontokort Haparanda stad Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Martin Gandal www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Kommunala kontokort Haparanda stad Martin Gandal Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Syfte

Läs mer