Granskning intern kontroll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskning intern kontroll"

Transkript

1 Revisionsrapport Granskning intern kontroll Oxelösunds kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor 29 november2011

2 Granskning intern kontroll Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning 1 2 Bakgrund Uppdrag och revisionsfråga Avgränsning och metod 3 3 Resultatet av granskningen Intern kontroll och dess innebörd Kommunens reglemente och riktlinjer för intern kontroll Internkontrollplan Underlag till internkontrollplanen, dokumentation och avrapportering Kännedom om intern kontroll i organisationen Granskning rutiner per nämnd/styrelse november2011 Oxelösunds kommun

3 1 Sammanfattning och revisionell bedömning Av kommunallagen framgår att kommunens nämnder skall ha kontroll över sin verksamhet. Detta innebär att nämnderna själva ansvarar för att ha ändamålsenlig styrning så att verksamheten bedrivs på ett effektivt sätt och att det finns säkra rutiner som förhindrar förlust för kommunen och säkerställer att redovisningen är rättvisande. Kommunrevisionen i Oxelösunds kommun har gett i uppdrag att granska den interna kontrollen. Nämnder och styrelse som berörs i granskningen är kommunstyrelsen, utbildningsnämnden, vård- och omsorgsnämnden och kulturoch fritidsnämnden. Sammanfattningsvis visar granskningen att det systematiska interkontrollarbetet behöver utvecklas. Idag efterlevs inte det interna kontrollreglemente som antagits av fullmäktige av samtliga nämnder, samlade tillämpningsanvisningar finns ej framtagna och Vård- och omsorgsnämnden har inte aktuell intern kontrollplan. Systematiska kontroller måste genomföras, rapporteras och dokumenterade rutiner behöver utarbetas och uppdateras. Vi bedömer att de granskade nämnderna och kommunstyrelsen för närvarande inte tillfullo bedriver ett effektivt intern kontrollarbete utifrån reglerna i gällande reglemente för intern kontroll. Arbete pågår dock för att förbättra det systematiska arbetet. Utifrån de ställda frågeställningarna visar granskningen följande: Finns det aktuella planer för internkontroll för nämndernas och kommunstyrelsens hela ansvarsområden? Aktuella planer för 2011 finns för samtliga i granskningen berörda nämnder förutom Vård- och omsorgsnämnden. Flertalet av de aktuella planerna har dock antagits sent under året. Intern kontrollplanernas innehåll bedöms kunna utvecklas för att omfatta nämndernas och styrelsens hela ansvarsområden. Väljs granskningsområdena i kontrollplanen utifrån en bedömning av väsentlighet och risk? Delvis. I intern kontrollplanerna framgår kolumner för väsentlighet och risk. Vi bedömer dock att arbetet kan utvecklas. Idag är flera av kontrollplanerna för omfattande och väsentliga och riskfyllda processer, rutiner skall prioriteras i den årliga internkontrollplanen. Oxelösunds kommun 1 av 14

4 Dokumenteras genomförda kontroller på ett tillfredsställande sätt och följs upptäckta brister upp i nästkommande års plan? Nej. Ingen samlad rapportering har skett för 2010 eller för 2011 för någon nämnd eller styrelse. Mallar för rapportering finns ej. Brister har därför ej rapporterats av årliga kontroller och därmed ingått i nästkommande års plan och följts upp. Sammanfattningsvis bedöms att kunskap och kännedom om reglemente om intern kontroll och nämndernas internkontrollplaner delvis finns. Behov finns dock av att arbetet behöver struktureras, tillämpningsanvisningar utarbetas och utbildning genomföras. Vid genomgång av ett antal rutiner bedöms också behov finnas av att utarbeta dokumenterade rutiner och av att mer systematiska kontroller genomförs. Oxelösunds kommun 2 av 14

5 2 Bakgrund Kommunfullmäktige har beslutat om reglemente för intern kontroll. En väl fungerande internkontroll måste beröra all verksamhet från nämndnivå till enhetsnivå. Systemet måste också vara så utformat att det täcker in såväl enskilda rutiner som mer övergripande verksamhetsuppföljningar. Motiven till de kontrollinsatser som väljs bör slutligen baseras på en översiktlig bedömning av väsentlighet och risk. I vilken utsträckning nämndens politiker är aktiva i internkontrollarbetet är också av intresse att belysa. Oxelösunds kommuns revisorer har i sin risk- och väsentlighetsbedömning funnit skäl för att granska kommunens arbete med intern kontroll. 2.1 Uppdrag och revisionsfråga Revisionsfråga: Har de granskade nämnderna och kommunstyrelsen ett effektivt internkontrollarbete baserat utifrån reglerna i gällande reglemente för internkontroll. I granskningen kommer bl.a. följande frågeställningar att granskas: Finns det aktuella planer för internkontroll för nämndernas och kommunstyrelsens hela ansvarsområden? Väljs granskningsområdena i kontrollplanen utifrån en bedömning av väsentlighet och risk? Dokumenteras genomförda kontroller på ett tillfredsställande sätt och följs upptäckta brister upp i nästa års kontrollplan? 2.2 Avgränsning och metod Granskningen avgränsas till att omfatta vård- och omsorgsnämnden, utbildningsnämnden, kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden. Granskningen genomförs genom intervjuer med tjänstemän inom berörda förvaltningar. Respektive nämnds internkontrollplaner för de senaste två åren, genomförda internkontrollinsatser för samma period, rutiner, etc. analyseras och bedöms. Urval av en rutin per nämnd och mer ingående granska och bedöma dokumenterade riktlinjer, inbyggda kontroller och arbetssätt. Webenkät till politiker och tjänstemän på olika nivåer i organisationen. Oxelösunds kommun 3 av 14

6 3 Resultatet av granskningen 3.1 Intern kontroll och dess innebörd Det primära syftet med intern kontroll är att säkerställa att de av fullmäktige fastställda målen uppfylls. Intern kontroll kan övergripande definieras som en process där såväl den politiska som professionella ledningen samt övrig personal samverkar och som utformas för att med en rimlig grad av säkerhet kunna uppnå följande mål: ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten efterlevnad av lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m. Intern kontroll utgör därför ett viktigt ledningsverktyg för såväl den politiska som professionella ledningen. En väl uppbyggd och fungerande intern kontroll är således en viktig förutsättning för att en organisation ska kunna leva upp till kraven på God ekonomisk hushållning. För att ytterligare tydliggöra definitionen av intern kontroll kan man dela in i begreppet i rutinorienterade kontroller och resultatorienterade kontroller: Med rutinorienterade kontroller menas dels säkerhet i system och rutiner dels rättvisande räkenskaper. Det förra skapas genom en tydlig arbetsfördelning och olika kontrollmoment, t.ex. löpande avstämningar, behörighetskontroller i ADBsystem, back - up rutiner, inventeringar, attest- och anslagskontroll, kontroll mot underlag etc. Rättvisande räkenskaper innebär att kommunen följer god redovisningssed. Med resultatorienterade kontroller menas kontroller för att främja organisationens effektivitet och säkerställa en ändamålsenlig verksamhet. I en effektiv organisation finns tydliga och mätbara mål för verksamheten, dokumenterad ansvars- och befogenhetsfördelning, dokumenterade rutinbeskrivningar etc. En ändamålsenlig verksamhet kännetecknas av politiska beslut om mål, inriktning, omfattning och kvalitet samt kontinuerlig uppföljning och utvärdering av verksamhetens resultat i förhållande till målen. I kommunallagens 6 kap. 7 definieras nämndernas ansvar för den interna kontrollen: Nämnderna skall var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De skall också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Oxelösunds kommun 4 av 14

7 Intern kontroll är ett hjälpmedel och inte ett mål eller rutin i sig själv. Den behöver därför planeras och genomföras så att den uppfattas som en naturlig del i de olika verksamheterna. För att kunna genomföra och säkerställa en god intern kontroll är det därför nödvändigt att nämnden har dokumenterade rutiner som följs upp och revideras löpande. 3.2 Kommunens reglemente och riktlinjer för intern kontroll Kommunfullmäktige beslutade om ett reglemente för intern kontroll. Organisationen och ansvarsfördelningen i kommunen rörande internkontrollen beskrivs i reglementet på följande sätt. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att det finns en god intern kontroll och för att upprätta en organisation för intern kontroll i kommunen. Kommunstyrelsen beslutar vid behov om anvisningar. Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen och för att upprätta en organisation inom sitt område. Nämnden(eller den nämnden utser) beslutar om anvisningar på områden som kommunstyrelsen inte behandlat. Verksamhetschefen ansvarar för att konkreta anvisningar utformas för en god intern kontroll inom en nämnds- styrelses område. Verksamhetschefen ska löpande rapportera till nämnden/styrelsen om hur den interna kontrollen fungerar. Enhetschef ska följa anvisningar om intern kontroll samt informera övriga anställda om anvisningarnas innebörd. Enhetschefen ska verka för att de arbetsmetoder som används bidrar till en god intern kontroll. Brister i den interna kontrollen ska rapporteras till närmast överordnad. Uppföljning av intern kontroll Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt från nämndernas rapporter utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll och vid behov göra förbättringar. Kommunstyrelsen ska även informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i de kommunala företagen. Nämnderna/styrelsen ska löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom sitt eget område och två ggr/år rapportera resultatet från uppföljningen till kommunstyrelsen. Rapporteringen ska samtidigt ske till kommunens revisorer. Oxelösunds kommun 5 av 14

8 Några tillämpningsanvisningar/riktlinjer där det samlat framgår arbetssätt, mallar, årscykel, bedömningar av väsentlighet och risk, tider för rapportering mm finns inte framtagna vid granskningstillfället. Det framgår dock i protokoll och handlingar följande; Kommunstyrelsen beslutade att anta föreslagen internkontroll plan för Ks. I planen finns bedömningar om väsentlighet och risk, vilka kontrollmoment som ska genomföras, hur det ska ske, vem som ska göra det, hur ofta samt till vem som resultatet skall rapporteras. Planen omfattar enbart ekonomiska rutiner. Tidplanen som antogs för implementeringen i övriga nämnder var Mars 2010 påbörja diskussionerna med nämnderna för deras planer för införande senast halvårsskiftet Okt 2010 utvärdera arbetet inom kommunstyrelsens kontor och följa upp nämndernas arbete. Dec 2010 beslut i Ks om intern kontrollplan, eventuell revidering av ekonomidelen, komplettering med personal, ärendehantering samt rapport om nämndernas arbete. Kommunstyrelsen beslutade också att kontrollplanen under 2010 ska kompletteras med samtliga övriga verksamheter inom kommunstyrelsens ansvarsområden. Arbetssättet med internkontrollplaner skulle också implementeras inom samtliga kommunens nämnder/verksamheter. Kommunstyrelsen beslutade att anta föreslagen intern kontrollplan för Ks 2011 som avser mer kommunövergripande processer. Nämnderna uppmanades att anta motsvarande planer med kontroller/områden som är specifika för varje nämnd. Varje nämnd föreslogs samtidigt besluta om internkontrollplaner senast juni månad för 2011 och senast november för I mars 2012 avses en gemensam redovisning i samband med bokslutet ske från samtliga nämnder om hur den interna kontrollen fungerat under Vår kommentar Positivt är att det finns ett antaget reglemente för intern kontroll. Detta innehåller till delar organisation och ansvarsfördelning för arbetet med intern kontroll. Det finns inga samlade antagna tillämpningsanvisningar för hur arbetet konkret skall bedrivas. Kommunstyrelsen har dock påbörjat arbetet 2010 och 2011 som det framgår i protokoll men det finns fortfarande en osäkerhet kring hur framtagande av internkontrollplaner skall ske, tidpunkter mm. Oxelösunds kommun 6 av 14

9 Intervjuerna som genomförts i granskningen och webenkäternas svar och kommentarer betonar också behovet av mer riktlinjer och direktiv om struktur och hur arbetet ska bedrivas. Vi bedömer att det är viktigt att antingen reglementet kompletteras/revideras eller att samlade tillämpningsanvisningar utarbetas för att tydliggöra arbetet med intern kontroll. Vi kan konstatera att det systematiska arbetet med intern kontroll inte implementerats tillfullo. Arbetet har avstannat efter att reglemente antagits bl.a. för att riktlinjer och anvisningar inte utarbetats. Det är bra att kommunstyrelsen som det framgår i reglementet avser att med utgångspunkt från nämndernas uppföljningsrapporter utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll. Det är dock viktigt att detta också görs samt att följa upp nämndernas efterlevnad av riktlinjerna. Vi kan konstatera att detta inte gjorts för Internkontrollplan I samband med granskningen har vi begärt att få erhålla nämndernas och styrelsens internkontrollplaner för 2010 och För 2010 finns kontrollplan framtagen för Ks ( ). Kultur- och fritidsnämnden informerades av ekonomichef och och förvaltningen utarbetade förslag till kontrollplan under Övriga nämnder har inte antagit kontrollplaner för För 2011 o Utbildningsnämnden - beslut om kontrollplan för 2011 och o o Vård- och omsorgsnämnden ingen plan antagen. Enligt protokoll har dock information getts till nämnd från socialchef. Kultur- och fritidsnämnden beslut om kontrollplan för o Kommunstyrelsen beslut om kontrollplan för 2011 o Miljö och samhällsbyggnad beslut om kontrollplan för 2011 Vid genomgång av planerna noteras följande; Kontrollplanerna har i stort sett samma struktur Oxelösunds kommun 7 av 14

10 Verksamhetsmässiga kontroller ingår i planerna till viss del. Tendens finns dock att planerna innehåller kontroller av administrativ och ekonomisk karaktär. Några av kontrollplanerna är relativt långa och innehåller många kontroller. Har en bedömning om väsentlighet och risk gjorts? Vår kommentar Vi kan konstatera att det finns aktuella intern kontrollplaner för 2011 hos kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden, miljö- och samhällsbyggnadsnämnden samt utbildningsnämnden. Vi kan dock konstatera att de beslutats vid olika tillfällen under våren eller hösten Vård- och omsorgsnämnden har ännu inte antagit plan för Vi bedömer det som viktigt att internkontrollplaner skall antas i slutet av varje år för nästkommande år. Samtidigt skall rapportering ske av resultatet av årets kontroller. Det är positivt att planerna i stort sett har samma struktur men kan samtidigt konstatera att planerna till stor del innehåller kontroller av administrativ och ekonomisk karaktär. Utbildningsnämnden har dock beslutat om mer verksamhetsspecifika kontroller. Några av kontrollplanerna är för omfattande. Bedömningen av väsentlighet och risk bör utvecklas och väsentliga och riskfyllda processer, rutiner prioriteras i den årliga internkontrollplanen. 3.4 Underlag till internkontrollplanen, dokumentation och avrapportering Underlag till internkontrollplan De intervjuade beskriver att utarbetandet av de intern kontrollplaner som är aktuella idag har skett via företrädare för ekonomikontoret (Ks), förvaltningschef (Msn), central ledningsgrupp inom utbildningskontoret (Utbn) samt förvaltningschef och ekonom inom kultur- och fritidskontoret (Kof). KS anger enligt uppgift inga övergripande kontroller som samtliga nämnder ska genomföra och kontrollera. Däremot genomför ekonomikontoret kommunövergripande kontroller som framgår i kommunstyrelsens kontrollplan. Rutinförteckningar för respektive nämnd/styrelse finns inte enligt de intervjuade och utgör därmed inte underlag för bedömning av väsentlighet och risk och innehåll i kontrollplanen. Enkätsvaren visar dock på att rutinförteckningar till viss del finns och exempelvis Kultur- och fritidsnämndens kontrollplan för 2011 bedöms till delar vara rutinförteckning. Oxelösunds kommun 8 av 14

11 Nämndernas eller styrelsens politiker har inte enligt de intervjuade deltagit i väsentlighet och riskbedömning eller vid framtagandet av kontrollplanen utöver eventuell diskussion då planen antas vid nämndsammanträde. Dokumentation av kontroller samt avrapportering För rapportering och dokumentation av kontroller finns inga mallar framtagna. Rapportering av gjorda kontroller har inte skett för 2010 eller för Enligt beslut i Ks skall rapportering ske i samband med bokslutet 2011 (mars 2012). Vår kommentar Vi kan konstatera att framtagande av intern kontrollplan och arbetet med väsentlighet- och riskbedömningar bör utvecklas. Rapportering har inte skett av genomförda kontroller för 2010 eller 2011 och därmed finns ingen dokumentation av kontrollerna. Mallar för rapportering mm finns ej framtagna. Nedan ges ett antal iakttagelser, förslag m.m. som bör säkerställas i samband med bedömning av väsentlighet och risk, framtagande av kontrollplan samt rapportering. Utarbeta rutinförteckningar för respektive nämnds/styrelses verksamheter. Samtliga nämnder bör utarbeta rutin/processförteckningar med de mest väsentliga rutinerna som sedan är underlag för en bedömning av väsentlighet och risk. De rutiner/processer som bedöms riskfyllda och väsentliga (inte alla) ska sedan föreslås ingå i årlig internkontrollplan. Väsentlighet och riskbedömningen ska dokumenteras på enklast möjliga sätt. Motivet är främst att tydliggöra för dem som inte deltar i arbetet varför man valt vissa rutiner/processer men även att underlätta arbetet för den/de som vid succession ska ta över uppgiften. Dokumentationen kan ske som den görs idag direkt i internkontrollplanen. På nämndnivå bör man säkerställa att företrädare från verksamheter, administration m.fl. deltar i att utarbeta väsentlighets- och riskanalysen. Detta för att åstadkomma en bättre kvalitet och en bredare förankring av internkontrollarbetet. Idag finns det tendens till att det är förvaltningschefer och ekonomer som deltar i väsentlighet- och riskarbetet. Effekten kan bli att enbart kontroller av administrativ och ekonomisk karaktär finns med i planen. Ansvarig för det praktiska arbetet med intern kontroll hos respektive nämnd behöver tydliggöras. Utöver att nämnd och förvaltningschef är ansvariga bör det utses ansvarig per nämnd/förvaltning som har det Oxelösunds kommun 9 av 14

12 samordnande uppdraget och säkerställa att rapportering sker till nämnd, kommunstyrelse mm i enlighet med reglemente och riktlinjer. Då brister noterats i samband med uppföljning av den interna kontrollen bör dessa följas upp och ingå i nästkommande års plan. Då skapas en tydligare kontinuitet och stadga i internkontrollarbetet. Säkerställ att handläggande tjänsteman av viss kontrollerad rutin inte själv utför den kontroll som avses. För att stärka uppföljningen av den interna kontrollen kan nämnderna också utse politiska internkontrollrepresentanter med uppdrag att följa arbetet med uppföljningen och informera nämnden om utfallet av genomförda kontroller. Den personal, som på olika nivåer i organisationen, arbetar med intern kontroll, bör ges utbildning i hur man konkret kan arbeta med den egna verksamheten inklusive hur väsentlighets- och riskanalysen kan tas fram. Dokumentation av stickprovskontrollerna bör ske på ett enkelt sätt. Dokumentation av genomförda kontroller bör göras och sammanställas årligen förslagsvis i en internkontrollpärm eller fil och utgöra grund för samlad rapportering till nämnd och styrelse. 3.5 Kännedom om intern kontroll i organisationen I samband med granskningen har webenkäter skickats till totalt 46 personer. 29 % var politiker och övriga tjänstemän. 26 % tillhörde kommunstyrelsen och dess förvaltning, 18 % kultur- och fritidsnämnden, 27 % vård- och omsorgsnämnden och 31 % utbildningsnämnden. Antal svarande var 27 st vilket innebär en svarsfrekvens motsvarande 59 %. Nedan framgår några av frågorna samt resultaten Har du fått information/introduktion om intern kontrollområdet? Enkätsvaren visar att 69 % anser sig ha fått information mm. Kommentarer visar att man fått till viss del men inte i tillräcklig omfattning. Har du fått kännedom om kommunens internkontrollreglemente? Enkätsvaren visar att 69 % har fått kännedom om reglementet. Oxelösunds kommun 10 av 14

13 Har din nämnd/förvaltning/enhet någon egen intern kontrollplan? Enkätsvaren visar att 44 % anser sig ha en internkontrollplan. 20 % svarar att de inte har och 36 % vet ej. Kommentarer visar att utarbetande av interna kontrollplaner pågår vid enkättillfället. Har din nämnd/förvaltning någon rutinförteckning? Enkätsvaren visar att 48 % anser sig ha rutinförteckningar. 16 % svarar att de inte har och 36 % vet ej. Finns rutiner för hur brister i verksamheten ska hanteras på din nämnd, förvaltning, enhet? 40 % av de svarande anser att det finns rutiner för det eller till stor del. 40 % anser att det finns till viss del och 20 % anser att de inte har rutiner för hur brister i verksamheten ska hanteras. Har Ni på arbetsplatsen tillräcklig information och utbildning inom internkontrollområdet? 52 % anser sig inte ha fått tillräcklig information och utbildning. 20 % till viss del och 28 % till stor del eller tillräckligt. De intervjuade beskriver att under 2010 och 2011 har ekonomichef deltagit vid olika nämnders sammanträden och informerat om intern kontroll och nämndernas ansvar. Under hösten planeras en uppstart av ekonomiutbildning där intern kontroll ska ingå tillsammans med upphandlingsfrågor mm. Vår kommentar Vi kan konstatera att enkätsvaren indikerar på att; Kunskap och kännedom om reglemente om intern kontroll och nämndernas internkontrollplaner delvis finns men kan utvecklas. Att nämnderna/enheterna delvis har egna kontrollplaner och att det till viss del finns rutinförteckningar. Dessa är bra som underlag till väsentlighet och riskbedömningar. Det finns ett löpande informations- och utbildningsbehov. Flera av de svarande anser att man till mindre del eller inte alls har rutiner för hur brister i verksamheten ska hanteras. Oxelösunds kommun 11 av 14

14 3.6 Granskning rutiner per nämnd/styrelse I samband med granskningen har vi fördjupat oss i en rutin per nämnd/styrelse för att kunna göra bedömning om det finns grund för en god intern kontroll. Detta genom att se om det finns dokumenterade rutiner och om de innehåller uppföljning och kontrollmoment. Vi har valt att fördjupa oss i; Registerkontroll i samband med anställning av personal utbildningsnämnden För att få börja sitt arbete eller praktik ska personer som erbjuds detta inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg visa ett utdrag ur polisens belastningsregister. Registerkontrollen avser alla typer av yrkeskategorier inom de verksamheter som finns inom förskola, skola och skolbarnomsorg oavsett utförare. Rutinbeskrivning avseende ovanstående är enligt underlag från utbildningskontoret; Grundprincipen är att ingen bereds anställning utan att uppvisa utdrag ur belastningsregistret Nya vikarier lämnar registerutdrag i original till utbildningskontoret eller till respektive enhet innan hon/han skrivs in på vikarielista Lista finns upprättad över vikarierna sorterad efter registerutdragens datum Listan kontrolleras en gång i månaden Vid anställning informeras vikarierna om att de kommer att behöva förnya sitt registerutdrag efter ett år Utdragen för vikarierna förvaras Utdragen för tillsvidaranställd personal förvaras Vi kan konstatera att det finns en rutinbeskrivning för registerkontroll gällande tjänst inom förskolor och att kontroller skall ske löpande. Förskolechefer och rektorer har enligt uppgift tagit del av rikspolisstyrelsens riktlinjer för registerkontroll. Vi bedömer att det finns grund för intern kontroll men bedömer samtidigt det som viktigt att rutinerna ska beskriva tillvägagångssätt för hur anställning ska ske mm. Utdrag ur belastningsregistret ska alltid lämnas innan en person sätts upp i vikariesystemet. Det är också viktigt att rutiner finns för övriga verksamheter eller yrkeskategorier som arbetar inom förskolan. Oxelösunds kommun 12 av 14

15 Stickprovsmässiga kontroller kan också övervägas (väsentlighet och riskbedömning) inom ramen för nämndens intern kontrollplan. Verkställighet av beslut kommunstyrelsen Dokumenterade rutiner för uppföljning av verkställighet av beslut finns inte enligt de intervjuade. Rutinen är dock enligt uppgift nedan; Uppföljning av fullmäktiges beslut följs upp två år efter beslutet av fullmäktiges presidium. Vid presidieträffarna redovisas de beslut som fullmäktige fattat samma månad två år tidigare och säkerställer att de har verkställt. I de fall beslut inte verkställts vidtar presidiet eventuella åtgärder. När det gäller kommunstyrelsens beslut sker ingen officiell uppföljning. I många fall beslutas att en redovisning eller uppföljning ska göras till styrelsen samtidigt som beslutet fattas. Kommunstyrelsen har en balanslista där alla uppdrag förs upp och stryks när de är genomförda. Övriga ärenden följs upp i ärendehanteringssystemet. Ärenden av uppdrags- eller verkställighetskaraktär avslutas inte förr än uppdraget är slutfört. En större genomgång av pågående ärenden görs en gång per år. I kommunstyrelsens intern kontrollplan för 2011 framgår att stickprovskontroller kommer att ske 2 ggr/år. Rapportering om resultat bör därmed ske till kommunstyrelse i samband med bokslut 2011, mars 2012 i enlighet med beslut i Ks. Vi bedömer att det finns en grund för intern kontroll men att dokumenterade rutiner bör utarbetas och att kontroller med rapportering sker. Kontanthantering kultur- och fritidsnämnden Kommunövergripande riktlinjer för kontanthantering och försäljning finns inte enligt de intervjuade. Däremot har kultur- och fritidsförvaltningen dokumenterade rutiner på intranätet för hur kassahanteringen praktiskt skall ske på bl.a. Koordinaten. Kontroller av kontanthantering, dagskassor, uppföljning av intäkter ingår i nämndens intern kontrollplan för 2011 och skall rapporteras Vi förordar att kommunstyrelsen genomför en översyn gällande kontanthanteringen i kommunen och utarbetar kommungemensamma riktlinjer för kontanthantering och försäljning. Inventera samtlig försäljning och kontanthantering i kommunen och tydliggör rätt momshantering Genomför internkontroller i syfte att förebygga eventuella oegentligheter Utvecklar ekonomisk uppföljning med mer systematisk uppföljning av intäkter och kostnader för respektive försäljningsställe i kommunen Oxelösunds kommun 13 av 14

16 Beslutar om och ger direktiv om vilken prispolicy som gäller för respektive försäljningsområde Förvarar räkenskapsmaterial centralt i kommunen Försörjningsstöd vård- och omsorgsnämnden Dokumenterade rutiner för försörjningsstöd har erhållits. Dessa är från 2003 och ska enligt uppgift uppdateras och fastställas av Vård- och omsorgsnämnden under hösten I riktlinjerna framgår allmänt om försörjningsstöd, beräkningsnormer, inkomster, särskilda kostnader utanför riksnorm mm. Riktlinjerna utgör grund för handläggning och som information till försörjningsstödstagare. I riktlinjerna framgår ej vilka kontroller som kommer att ske. Nämnden har inte någon antagen intern kontrollplan där det framgår att stickprovsmässiga kontroller skall ske. Enligt de intervjuade sker kontroller genom att enhetschef för socialtjänst bistånd signerar lista på dagliga utbetalningar och bedömer eventuella större summor eller annan bedömning av fel utbetalningar. Vid behov kontrolleras bedömningen i beslut och tar upp eventuella frågor vid gruppmöten som försörjningsstödsgruppen har 2 ggr/vecka. Regelbundna stickprov på ärenden planeras enligt uppgift att finnas med i kommande intern kontrollplan för nämnden. Vi bedömer att de dokumenterade rutinerna bör kompletteras med kontroller och att mer systematiska kontroller genomförs. Oxelösunds kommun 14 av 14

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

Hallstahammars kommun

Hallstahammars kommun Revisorerna REVISIONSRAPPORT Granskning av Intern kontroll Hallstahammars kommun Utarbetad av Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers på uppdrag av kommunens revisorer och antagen vid revisorernas

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Finspångs kommun 2010-01-25 Karin Jäderbrink, Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning Bakgrund och revisionsfrågor...1 1.1 Bakgrund...1 1.2 Revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av Intern kontroll. Katrineholms kommun. Datum 2010-11-11. Författare. Karin Jäderbrink Certifierad kommunal revisor Annika Hansson

Granskning av Intern kontroll. Katrineholms kommun. Datum 2010-11-11. Författare. Karin Jäderbrink Certifierad kommunal revisor Annika Hansson Granskning av Intern kontroll Katrineholms kommun Datum 2010-11-11 Författare Karin Jäderbrink Certifierad kommunal revisor Annika Hansson Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning... 1 2 Bakgrund

Läs mer

Granskning av nämndernas arbete med internkontroll

Granskning av nämndernas arbete med internkontroll Revisionsrapport Granskning av nämndernas arbete med internkontroll Motala kommun 2010-05-25 Karin Jäderbrink Håkan Lindahl Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning...2 2 Bakgrund

Läs mer

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10 Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 3 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier 4 6. Ansvarig styrelse/nämnd 4 7. Metod 4 8. Projektorganisation 4

Läs mer

Intern kontroll och riskbedömningar. Strömsunds kommun

Intern kontroll och riskbedömningar. Strömsunds kommun www.pwc.se Revisionsrapport Intern kontroll och riskbedömningar Anneth Nyqvist Mars 2017 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Syfte och Revisionsfråga... 3 1.3. Kontrollmål

Läs mer

Övergripande granskning av internkontrollarbetet inom kommunstyrelsen och tre nämnder i Eskilstuna

Övergripande granskning av internkontrollarbetet inom kommunstyrelsen och tre nämnder i Eskilstuna Revisionsrapport* Övergripande granskning av internkontrollarbetet inom kommunstyrelsen och tre nämnder i Eskilstuna kommun Mars 2007 Karin Jäderbrink Håkan Lindahl *connectedthinking Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Granskning av intern kontroll Söderhamns kommun Revisionsrapport Februari 2011 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Robert Heed Revisionskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

Reglemente för intern kontroll för Älmhults kommun Antaget av kommunfullmäktige , 119.

Reglemente för intern kontroll för Älmhults kommun Antaget av kommunfullmäktige , 119. Reglemente för intern kontroll för Älmhults kommun Antaget av kommunfullmäktige 2015-06-22, 119. Detta reglemente fastställer ansvaret för den interna kontrollen, med utgångspunkt i kommunallagen och den

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (1) Handläggare Datum Beteckning. Kommunrevisionen MISSIVSKRIVELSE

Tjänsteskrivelse 1 (1) Handläggare Datum Beteckning. Kommunrevisionen MISSIVSKRIVELSE Tjänsteskrivelse 1 (1) Handläggare Datum Beteckning Kommunrevisionen 2016-02-08 MISSIVSKRIVELSE Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige (f.k.) Granskning av intern kontroll Kommunrevisionen har gett i uppdrag

Läs mer

Intern kontroll, reglemente och tillämpningsanvisningar,

Intern kontroll, reglemente och tillämpningsanvisningar, FÖRFATTNINGSSAMLING KS 2017/92 KS 2016/616 Intern kontroll Reglemente och tillämpningsanvisningar Dokumentnamn Intern kontroll, reglemente och tillämpningsanvisningar, Kommunstyrelsen Diarienummer KS 2017/92,

Läs mer

Reglemente för internkontroll

Reglemente för internkontroll 1 Handläggare Carina Brofeldt Datum 2015-11-02 Diarienummer Reglemente för internkontroll Syftet med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att såväl den politiska som den professionella

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll Reglemente för intern kontroll Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-06-17 För revidering av reglementet ansvarar: Kommunfullmäktige För

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL

REGLEMENTE INTERN KONTROLL REGLEMENTE INTERN KONTROLL Reglemente för intern kontroll Fastställd Fullmäktige 2012-02-13 13 Reviderad - Produktion Kommunledningskontoret Dnr 2011/301 003 Dokument Winess, KS Reglemente för intern kontroll

Läs mer

Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete. Region Halland. Revisionsrapport

Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete. Region Halland. Revisionsrapport Revisionsrapport Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete Region Halland Rebecca Andersson, revisionskonsult Kerstin Sikander, Cert. kommunal revisor Carl-Magnus Stensson, Cert.

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

Reglemente för intern kontroll med tillämpningsanvisningar

Reglemente för intern kontroll med tillämpningsanvisningar Reglemente för intern kontroll med tillämpningsanvisningar Antagen av kommunfullmäktige 2005-04-25 53 VIMMERBY KOMMUN REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Antaget av kommunfullmäktige 2005-04-25, 53. Syfte

Läs mer

Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet

Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2004-11-25 (Formalia reviderad 2014-06-02) Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Ansvarig tjänsteman:

Läs mer

I policyn fastställs ansvaret för den interna kontrollen samt på vilket sätt uppföljningen av den interna kontrollen ska ske.

I policyn fastställs ansvaret för den interna kontrollen samt på vilket sätt uppföljningen av den interna kontrollen ska ske. KOMMUNKONTORET 2004-01-20 1 Sundbybergs stads policy för intern kontroll Inledning Denna policy avser inte att reglera vad som är god intern kontroll. Varje nämnd ska utforma och utföra den egna kontrollen

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL POLICY 1 (5) Datum Bertil Wiman 2006-05-29 0589-87020, 073-7657020 bertil.wiman@arboga.se REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Antaget av Kommunfullmäktige 2006-08-31, 81 Syfte med reglementet 1 Syfte Detta

Läs mer

Uppföljning av granskning 2014 Intern kontroll. Smedjebackens kommun

Uppföljning av granskning 2014 Intern kontroll. Smedjebackens kommun www.pwc.se Revisionsrapport Uppföljning av granskning 2014 Intern kontroll Hans Gåsste Linnéa Grönvold November 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Uppdraget... 3 1.3.

Läs mer

Riktlinjer för intern kontroll

Riktlinjer för intern kontroll Riktlinjer för intern kontroll KS 2018-12-05 161 Dokumenttyp Riktlinjer Gäller för Samtliga förvaltningar i Bjuvs kommun Version 2 Giltighetsperiod Tillsvidare Dokumentägare Kommunchef Beslutat/antaget

Läs mer

Författningssamling. Arbetsordning för fullmäktige samt reglementen och arbetsformer för styrelser, nämnder, kommittéer med flera

Författningssamling. Arbetsordning för fullmäktige samt reglementen och arbetsformer för styrelser, nämnder, kommittéer med flera Ändrad 2005-08-18 Sida 1 (6) Senast reviderad: 2007-10-02 Senast reviderad av: Fredrik Bordahl Arbetsordning för fullmäktige samt reglementen och arbetsformer för styrelser, nämnder, kommittéer med flera

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige , 28 att gälla fr o m

Antaget av kommunfullmäktige , 28 att gälla fr o m REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Antaget av kommunfullmäktige 2010-12-15, 28 att gälla fr o m 2011-01-01 Kommunens organisation I kommunen finns kommunstyrelse och fyra nämnder, nämligen bygg- och räddningsnämnd,

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 6.24

Laholms kommuns författningssamling 6.24 Laholms kommuns författningssamling 6.24 Reglemente för intern kontroll; antaget av kommunfullmäktige den 18 december 2003, 134 1 med ändring den 26 maj 2015, 86 2. Syfte med reglementet 1 Mål och syfte

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL HAGFORS KOMMUN

REGLEMENTE INTERN KONTROLL HAGFORS KOMMUN REGLEMENTE INTERN KONTROLL HAGFORS KOMMUN Reglemente för intern kontroll 1 Syfte Reglementet syftar till att säkerställa att styrelsen, nämnden och de kommunala bolagen upprätthåller en tillfredsställande

Läs mer

Reglemente för internkontroll

Reglemente för internkontroll Kommunstyrelseförvaltningen REGLEMENTE Reglemente för internkontroll "Dubbelklicka - Infoga bild 6x6 cm" Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Reglemente för internkontroll

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva februari 2006 6:1 REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Inledning 1 Syftet Detta reglemente syftar till att säkerställa att såväl den politiska som den professionella

Läs mer

Intern kontroll och attester

Intern kontroll och attester Revisionsrapport Intern kontroll och attester Strömsunds kommun Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1 Bakgrund och revisionskriterier 2.2 Metod

Läs mer

Intern kontroll och riskbedömningar. Sollefteå kommun

Intern kontroll och riskbedömningar. Sollefteå kommun www.pwc.se Revisionsrapport Intern kontroll och riskbedömningar Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Erik Jansen November 2017 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Syfte

Läs mer

Svedala Kommuns 4:18 Författningssamling 1(6)

Svedala Kommuns 4:18 Författningssamling 1(6) Författningssamling 1(6) Reglemente för intern kontroll antaget av kommunfullmäktige 2014-12-08, 160 Gäller från 2015-01-01 1 Syftet med intern kontroll Detta reglemente syftar till att säkerställa att

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Hallsbergs kommun Lars Wigström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning Inledning... 1 Uppdrag och bakgrund... 1 Revisionsfråga... 1 Metod... 1 Intern

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL

REGLEMENTE INTERN KONTROLL REGLEMENTE INTERN KONTROLL Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Gemensamma Taxe- och Avgiftsnämnden för Hallsberg, Laxå, Lekeberg och Askersund Hallsbergs kommun Lars Wigström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning

Läs mer

Policy. Policy för intern kontroll. Dokumentet gäller för samtliga förvaltningar inom Herrljunga kommun DIARIENUMMER: KS 2013/

Policy. Policy för intern kontroll. Dokumentet gäller för samtliga förvaltningar inom Herrljunga kommun DIARIENUMMER: KS 2013/ DIARIENUMMER: KS 2013/2016 106 FASTSTÄLLD: 2014-12-09 VERSION: 3 SENAS T REVIDERAD: 2016-09-06 GILTIG TILL: 2018-12-31 DOKUMENTANSVAR: Kommunchef Policy Policy för intern kontroll Dokumentet gäller för

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser upprätthåller en tillfredsställande

Läs mer

Reglemente. Administrativa kontoret Ekonomiavdelning. 2005-12-15 Dnr KS 2005/156 Hid 2006.16

Reglemente. Administrativa kontoret Ekonomiavdelning. 2005-12-15 Dnr KS 2005/156 Hid 2006.16 Administrativa kontoret Ekonomiavdelning 2005-12-15 Dnr KS 2005/156 Hid 2006.16 Reglemente Intern kontroll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-01-23 Kommunstyrelsen 2006-02-06 Kommunfullmäktige 2006-02-27

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Författningssamling Beslut: Dnr: 2002/119

HÖRBY KOMMUN Författningssamling Beslut: Dnr: 2002/119 REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelse och nämnder upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll, dvs de skall

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr R 22 1 (8) REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Fastställt av kommunfullmäktige 2007-06-04, 56 Syfte reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att styrelser och

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll REGLEMENTE 1(5) Susanna Göransdotter, 0586-481 85 susanna.goransdotter@degerfors.se Reglemente för Dokumenttyp Reglemente Dokumentet gäller Kommunkoncernen Revideringar för beslut Beslutsinstans Kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunstyrelsen KS/2016: KS/2013:488, TSN/2015:136, BUN/2014:562 Reglemente för internkontroll Alla nämnder och förvaltningen

Kommunstyrelsen KS/2016: KS/2013:488, TSN/2015:136, BUN/2014:562 Reglemente för internkontroll Alla nämnder och förvaltningen 1/9 Beslutad när: 2017-05-31 130 Beslutad av Diarienummer: Ersätter: Gäller för: Gäller fr o m: 2017-05-31 Gäller t o m: Dokumentansvarig: Uppföljning: Kommunstyrelsen KS/2016:648-003 KS/2013:488, TSN/2015:136,

Läs mer

PROTOKOLL

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 252 Utdrag ur PROTOKOLL 2014-12-01 Reglemente för internkontroll avseende kvalitet KS-2014/1106 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta reviderat Reglemente för

Läs mer

Internt kontrollreglemente

Internt kontrollreglemente Förslag från ekonomikontoret Antaget av kommunfullmäktige den 2007-12-17, 162 Dnr KS2007/561 Ekonomikontoret Reglemente intern kontroll_07 Kommunfullmäktige har den 17 december 2007, 162 beslutat att godkänna

Läs mer

Reglemente Innehåll Fastställt av: Fastställt datum: Dokumentet gäller till och med: Dokumentet gäller för: Dokumentansvarig: Diarienummer:

Reglemente Innehåll Fastställt av: Fastställt datum: Dokumentet gäller till och med: Dokumentet gäller för: Dokumentansvarig: Diarienummer: Reglemente Innehåll 1 Syfte...3 2-6 Ansvarsfördelning...4 2 Kommunstyrelsen...4 3 Nämnderna...4 4 Förvaltningschef/VD...5 5 Verksamhetsansvariga...5 6 Medarbetare...6 Bilaga 1...7 1 Styrning och internkontroll...7

Läs mer

Intern kontroll Revisionsrapport. Vänersborgs kommun. Intern kontroll år 2o16. Henrik Bergh Mars 2017 PWC

Intern kontroll Revisionsrapport. Vänersborgs kommun. Intern kontroll år 2o16. Henrik Bergh Mars 2017 PWC Intern kontroll 2016 Revisionsrapport Vänersborgs kommun Henrik Bergh Mars 2017 Intern kontroll år 2o16 PWC Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 3 1.1. Sammanfattande bedömning 3 1.2. Förslag till åtgärd

Läs mer

Kontroller Interna kontrollen kan indelas i redovisnings- och administrativa kontroller.

Kontroller Interna kontrollen kan indelas i redovisnings- och administrativa kontroller. INTERNKONTROLLREGLEMENTE Kf 127/2004, Gäller fr o m 2004-12-01 Det yttersta ansvaret för den interna kontrollen har respektive nämnd och styrelse. Detta fastslås i kommunallagens 6 kap 7. Styrelsen har

Läs mer

Rapportering Intern kontroll - Socialnämnden Hallstahammar kommun

Rapportering Intern kontroll - Socialnämnden Hallstahammar kommun www.pwc.com/se Rapportering Intern kontroll - Socialnämnden Hallstahammar kommun Bakgrund Granskning genomfördes av intern kontroll 2009 samt uppföljning av denna 2011. Resultatet var bl.a. att kommunen

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för intern kontroll, teknik- och servicenämnden

Tillämpningsanvisningar för intern kontroll, teknik- och servicenämnden 1/8 Beslutad: Teknik- och servicenämnden 2015-03-24 36 Gäller fr o m: 2015-04-01 Myndighet: Teknik- och servicenämnd Diarienummer: TSN/2015:136-012 Ersätter: - Ansvarig: Teknik- och servicekontoret Tillämpningsanvisningar

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll 2019-01-18 1 (5) Reglemente för intern kontroll 2019-2022 Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att styrelser och nämnder upprätthåller en tillfredsställande intern

Läs mer

Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun

Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun Örebro kommun 2014-09-12 KS114/2012 orebro.se 2 RIKLTLINJER FÖR INTERN KONTROLL I ÖREBRO KOMMUN PROGRAM Uttrycker

Läs mer

Intern kontroll. Riktlinjer av Kommunstyrelsen 70. Kommunövergripande. Tills vidare. Kommunchefen

Intern kontroll. Riktlinjer av Kommunstyrelsen 70. Kommunövergripande. Tills vidare. Kommunchefen Intern kontroll Dokumenttyp Riktlinjer Fastställd/upprättad 2015-04-15 av Kommunstyrelsen 70 Senast reviderad - Detta dokument gäller för Kommunövergripande Giltighetstid Tills vidare Dokumentansvarig

Läs mer

Intern kontroll i kommunen och dess företag. Sollefteå kommun

Intern kontroll i kommunen och dess företag. Sollefteå kommun Revisionsrapport Intern kontroll i kommunen och dess företag Anita Agefjäll December/2015 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte och Revisionsfrågor... 3 2.3. Revisionskriterier...

Läs mer

Kungsörs kommun. Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport. KPMG AB Antal sidor: 8

Kungsörs kommun. Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport. KPMG AB Antal sidor: 8 Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 8 KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Svar på revisionsfrågorna 1 1.2 Bedömning

Läs mer

Reglemente för internkontroll avseende kvalitet KS-2014/1106

Reglemente för internkontroll avseende kvalitet KS-2014/1106 Sida 1 av 2 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Anna Landerholm Datum KS-2014/1106 Verksamhetscontroller 2014-10-29 Kommunstyrelsen Reglemente för internkontroll avseende kvalitet KS-2014/1106 Förslag

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr R 22 1 (9) REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Fastställt av kommunfullmäktige 2007-06-04, 56 Syfte reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att styrelser och

Läs mer

Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. 1 (5) Reglemente för intern kontroll Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen

Läs mer

Kommunstyrelsen KS/2018: KS/2016: Alla nämnder och förvaltningen

Kommunstyrelsen KS/2018: KS/2016: Alla nämnder och förvaltningen 1/9 Beslutad: 2018-12-19 276 Myndighet: Diarienummer: Ersätter: Gäller för: Gäller fr o m: 2019-01-01 Gäller t o m: Dokumentansvarig: Uppföljning: Kommunstyrelsen KS/2018:545-003 KS/2016:648-003 Alla nämnder

Läs mer

Internkontrollplan et

Internkontrollplan et Internkontrollplan 2016-2018 et Internkontroll är ett verktyg som ska användas för att säkerställa de, av fullmäktige, fastställda verksamhetsmässiga och ekonomiska målen. Internkontrollen omfattar såväl

Läs mer

Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll

Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll Diarienummer: 2015/560-KS-004 Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll Beslutad av kommunstyrelsen 2015 XX - XX program policy handlingsplan riktlinje 1 Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll och internkontrollplan

Riktlinjer för internkontroll och internkontrollplan Kommunstyrelsen 2014-01-27 1 (5) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2014:65 Ann-Sofi Salomon, 5026 Riktlinjer för internkontroll och internkontrollplan Definition och syfte 1 Definition internkontroll

Läs mer

Reglemente Fastställd i Kommunfullmäktige 13-06-17

Reglemente Fastställd i Kommunfullmäktige 13-06-17 1 Reglemente Fastställd i Kommunfullmäktige 13-06-17 Innehållsförteckning - Syfte med reglemente. 1 Syfte... Sid 3 - Organisation av intern kontroll 2 Kommunstyrelsen... Sid 3 3 Nämnderna... Sid 3 4 Förvaltningschef...

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-01-15

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-01-15 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-01-15 13 (18) 11 REGLEMENTE SAMT ANVISNINGAR FÖR INTERN KONTROLL Dnr: LKS 2014-04-042 Ekonomienheten har utarbetat förslag för ett gemensamt arbetsförfarande

Läs mer

Löpande redovisning och intern kontroll i redovisningsrutiner

Löpande redovisning och intern kontroll i redovisningsrutiner www.pwc.se Revisionsrapport Simon Lindskog Dennis Hedberg Löpande redovisning och intern kontroll i redovisningsrutiner Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2

Läs mer

Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium

Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till

Läs mer

Granskning av nämndernas beredningsrutiner

Granskning av nämndernas beredningsrutiner Revisionsrapport Granskning av nämndernas beredningsrutiner Marks kommun 2010-06-23 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 1.1 Uppdrag och syfte... 3 1.2 Revisionsfråga... 3 1.3 Kontrollmål...

Läs mer

Ekonomgruppen i Kungälvs kommun oktober 1999 Antagen av kommunfullmäktige 2001-01-31, x.

Ekonomgruppen i Kungälvs kommun oktober 1999 Antagen av kommunfullmäktige 2001-01-31, x. KUNGÄLVS KOMMUN eller hur vi klarlägger att uttalade och outtalade regler efterlevs, dvs att den interna kontrollen fungerar som det var tänkt. Ekonomgruppen i Kungälvs kommun oktober 1999 Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Översiktlig granskning av kommunens arbete med att säkerställa en tillräcklig intern kontroll Smedjebackens kommun

Översiktlig granskning av kommunens arbete med att säkerställa en tillräcklig intern kontroll Smedjebackens kommun www.pwc.se Revisionsrapport Louise Cedemar, Hanna Franck Larsson Översiktlig granskning av kommunens arbete med att säkerställa en tillräcklig intern kontroll Smedjebackens kommun Översiktlig granskning

Läs mer

Avesta kommun. Intern kontroll Uppföljning av revisionsgranskning

Avesta kommun. Intern kontroll Uppföljning av revisionsgranskning Uppföljning av revisionsgranskning Offentlig sektor KPMG AB 2012-10-02 Antal sidor: 6 Antal bilagor: X Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 2 4. Avgränsning 2 5. Ansvarig styrelse 2 6. Metod

Läs mer

LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 20 / 2017 REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I LIDINGÖ STAD

LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 20 / 2017 REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I LIDINGÖ STAD LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 20 / 2017 REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I LIDINGÖ STAD antaget av kommunfullmäktige den 19 juni 2017 och gällande fr.o.m. den 1 juli 2017 REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll Datum 2014-03-04 6 Antal sidor Reglemente för intern kontroll Syfte med reglementet Angela Birnstein ekonomichef Ekonomiavdelningen 0560-160 28 direkt 070-697 94 54 mobil angela.birnsein@torsby.se Innehållsförteckning

Läs mer

Leksands kommun. Revisionsrapport. Sammanfattning Kommunstyrelsens ansvar för ledning, styrning och uppföljning av kommunkoncernens.

Leksands kommun. Revisionsrapport. Sammanfattning Kommunstyrelsens ansvar för ledning, styrning och uppföljning av kommunkoncernens. www.pwc.se Revisionsrapport Sammanfattning Kommunstyrelsens ansvar för ledning, styrning och uppföljning av kommunkoncernens verksamhet Louise Cedemar Helena Steffansson Carlson David Boman Niklas Eriksson

Läs mer

Regler. Fö r intern köntröll. Vision. Program. Policy. Regler. Handlingsplan. Riktlinjer Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Nämnd

Regler. Fö r intern köntröll. Vision. Program. Policy. Regler. Handlingsplan. Riktlinjer Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Nämnd Regler Fö r intern köntröll Vision Program Policy Regler Handlingsplan Riktlinjer Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Nämnd Innehåll 1. Syfte... 3 2. Ansvarsfördelning... 3 2.1 Kommunstyrelsen... 3 2.2 Nämnderna...

Läs mer

Reglemente för internkontroll i Malung-Sälens kommun

Reglemente för internkontroll i Malung-Sälens kommun Reglemente för internkontroll i Malung-Sälens kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-03-25, 16 Gäller från och med 2013-04-19 Innehåll Syfte... 3 Omfattning... 3 Kommunstyrelsen... 3 Nämnderna... 4 Förvaltningschef

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL med anvisningar

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL med anvisningar Antaget av/ansvarig Syfte God styrning och kontroll av Trollhättans Stads ekonomi och verksamhet. Gäller för Samtliga nämnder och förvaltningar. Referensdokument Kommunallagen. Kommunal redovisningslag

Läs mer

Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun

Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun Bilden på omslaget är en vy över Trossö och Borgmästarkajen. Foto: Matz Arnström Innehållsförteckning 1. Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun

Läs mer

Intern styrning och kontroll Policy

Intern styrning och kontroll Policy Intern styrning och kontroll Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2018-09-03 85 Framtagen av: Susanne Rönnefeldt Berg, utv.strateg Dokumentansvarig: Utvecklingsstrateg Uppdaterad:

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 17:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 17:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 17:1 Kf 6/2017 Dnr Ks 2016/319 Reglemente för intern kontroll Antagen av kommunfullmäktige 6 februari 2017, Kf 6. Gäller från datum: 1 mars 2017. Dokumentansvarig

Läs mer

Reglemente för intern kontroll. Krokoms kommun

Reglemente för intern kontroll. Krokoms kommun Reglemente för intern kontroll Krokoms kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige, dnr Ks 14/344. Datum: 9 dec -14 Författare: Sara Anselmby Innehåll 1 Syfte... 7 2 Organisation av intern kontroll... 8

Läs mer

REGLER FÖR INTERN KONTROLL

REGLER FÖR INTERN KONTROLL Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument REGLER FÖR INTERN KONTROLL ANTAGET AV: KOMMUNFULLMÄKTIGE DATUM: 2015-05-28 ANSVAR UPPFÖLJNING: KOMMUNCHEF GÄLLER TILL OCH MED: 2018 Våra styrdokument

Läs mer

Intern kontroll 2011 Kommunstyrelsen och nämnderna

Intern kontroll 2011 Kommunstyrelsen och nämnderna Intern kontroll 2011 Kommunstyrelsen och nämnderna Vänersborgs kommun Revisionsrapport Mars 2012 Henrik Bergh Uppdrag och genomförande... 3 Sammanfattning... 3 GRANSKNINGSIAKTTAGELSER... 4 Synpunkter i

Läs mer

Policy för intern kontroll

Policy för intern kontroll Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet Styrdokument Dnr 160/2016 Policy för intern kontroll Fastställd av Kommunfullmäktige 2016-06-13 50. Uppdateras före 2020-12-31. 1/6 Inledning I kommunallagen

Läs mer

Övergripande granskning av intern kontroll

Övergripande granskning av intern kontroll Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Surahammars kommun Fredrik Alm Cert. kommunal revisor Surahammars kommun Övergripande granskning av intern kontroll Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Intern styrning och kontroll

Intern styrning och kontroll Intern styrning och kontroll Reglemente och tillämpningsanvisningar Fastställs av regionfullmäktige 2015-06-17 Reglemente intern styrning och kontroll med Sida 1 av 6 Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Region

Läs mer

Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Riktlinjer för intern kontroll. Antagen av Kf 77/2017

Riktlinjer för intern kontroll. Antagen av Kf 77/2017 Riktlinjer för intern kontroll Antagen av Kf 77/2017 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2017-10-26, 77 Diarienummer: 2017/351 00 För revidering ansvarar: Staben För eventuell uppföljning ansvarar:

Läs mer

Organisation av och uppföljning av intern kontroll

Organisation av och uppföljning av intern kontroll Dnr VON-2015-91 Dpl 00 sid 1 (7) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Biståndskontoret Tjänsteyttrande 2015-03-05 Mikael Lind, 0545405452 mikael.lind@karlstad.se Organisation av och uppföljning av intern kontroll

Läs mer

Granskning av intern kontroll inom stadsbyggnadsnämnden och kulturoch fritidsnämnden

Granskning av intern kontroll inom stadsbyggnadsnämnden och kulturoch fritidsnämnden Revisionsrapport* Granskning av intern kontroll inom stadsbyggnadsnämnden och kulturoch fritidsnämnden Täby kommun December 2007 Åsa Sandgren *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1

Läs mer

Säters kommun. Granskning av Intern kontroll Revisionsrapport. Advisory/Offentlig sektor KPMG AB 2 december 2015 Antal sidor: 14 Bilaga: 1

Säters kommun. Granskning av Intern kontroll Revisionsrapport. Advisory/Offentlig sektor KPMG AB 2 december 2015 Antal sidor: 14 Bilaga: 1 Revisionsrapport Advisory/Offentlig sektor KPMG AB 2 december 2015 Antal sidor: 14 Bilaga: 1 Innehåll 1. Sammanfattning 1 1. Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Syfte 3 1.3 Avgränsning 4 1.4 Revisionskriterier

Läs mer

Idrottsnämndens system för internkontroll

Idrottsnämndens system för internkontroll Idrottsförvaltningen Avdelningen för lednings- och verksamhetsstöd Sida 1 (7) 2016-11-30 IDN 2016-12-20 Handläggare Sara Östling Telefon: 08-508 27 918 Till Idrottsnämnden Idrottsnämndens system för internkontroll

Läs mer

Kommunledning. Ärendenr: 2016/61 Fastställd: KS Reviderad: KS RIKTLINJE. Intern kontroll

Kommunledning. Ärendenr: 2016/61 Fastställd: KS Reviderad: KS RIKTLINJE. Intern kontroll Kommunledning Ärendenr: 2016/61 Fastställd: KS 2016-03-09 Reviderad: KS 2017-06-28 RIKTLINJE Intern kontroll 2/8 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Inledning... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 God

Läs mer

Reglemente för intern kontroll. Krokoms kommun

Reglemente för intern kontroll. Krokoms kommun Reglemente för intern kontroll Krokoms kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige, dnr KS 17/261. Datum: 6 december 2017 Författare: Åke Wilhelmsson Innehåll 1 Syfte... 7 2 Organisation av intern kontroll...

Läs mer

Remiss av riktlinjer för internkontroll till berörda nämnder och kommunrevisionen

Remiss av riktlinjer för internkontroll till berörda nämnder och kommunrevisionen TJÄNSTEUTLÅTANDE Utvecklingsavdelningen Dnr KS/2016:648-003 1/2 Handläggare Fredrik Lindell 0152-291 79 Remiss av riktlinjer för internkontroll till berörda nämnder och kommunrevisionen Förslag till beslut

Läs mer

Riktlinjer för intern kontroll med tillämpningsanvisningar

Riktlinjer för intern kontroll med tillämpningsanvisningar Ulrika Jansson Ärendenr. RS 2013/224 Handlingstyp Riktlinje 1 (7) Datum 2013-06-26 Riktlinjer för intern kontroll med tillämpningsanvisningar Antagen av regionstyrelsen 2013-08-29, 240 Riktlinjer för intern

Läs mer

Arbetet med intern kontroll inom KSK och förslag till tidplan för upprättade av intern kontrollplan under 2006

Arbetet med intern kontroll inom KSK och förslag till tidplan för upprättade av intern kontrollplan under 2006 1(6) Styrelsen för konsult- och service Arbetet med intern kontroll inom KSK och förslag till tidplan för upprättade av intern kontrollplan under 2006 1. Syftet med den interna kontrollen Intern kontroll

Läs mer

RIKTLINJE. Riktlinjer för internkontroll

RIKTLINJE. Riktlinjer för internkontroll RIKTLINJE Riktlinjer för internkontroll Typ av styrdokument Riktlinje Beslutsinstans Kommunstyrelsen Fastställd 2016-11-30 227 Diarienummer KS 2016/467 Giltighetstid Fr.o.m. 2017-01-01 och tills vidare

Läs mer

Granskning avseende efterlevnad av fullmäktiges styr- och policydokument. Sandvikens kommun

Granskning avseende efterlevnad av fullmäktiges styr- och policydokument. Sandvikens kommun www.pwc.se Revisionsrapport Granskning avseende efterlevnad av fullmäktiges styr- och policydokument Ove Axelsson David Emanuelsson Sandvikens kommun STYR- OCH POLICYDOKUMENT Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Uppföljning av det interna kontrollarbetet 2014

Uppföljning av det interna kontrollarbetet 2014 Uppföljning av det interna kontrollarbetet 2014 Osby kommun 25 februari 2015 Anna Hammarsten Bakgrund, syfte och metod Bakgrund Kommunstyrelsen och nämnderna ska i enlighet med gällande kommunallag tillse

Läs mer