Granskning av intern kontroll inom stadsbyggnadsnämnden och kulturoch fritidsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskning av intern kontroll inom stadsbyggnadsnämnden och kulturoch fritidsnämnden"

Transkript

1 Revisionsrapport* Granskning av intern kontroll inom stadsbyggnadsnämnden och kulturoch fritidsnämnden Täby kommun December 2007 Åsa Sandgren *connectedthinking

2 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning Uppdrag och bakgrund Revisionsfråga Metod Intern kontroll Intern kontroll i Täby kommun Styrande dokument Organisation Arbete med intern kontroll Allmänt Stadsbyggnadsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Kommunstyrelsens uppföljningsarbete Sammanfattande bedömning och rekommendationer...10

3 1 Sammanfattning Revisorerna i Täby kommun har gett i uppdrag till Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers att granska kommunens arbete med upprättade handlingsplaner för intern kontroll inom stadsbyggnadsnämnden och kultur- och fritidsnämnden. Granskningen syftar till att översiktligt bedöma hur nämnderna följer upp sin interna kontroll enligt det reglemente för intern kontroll som kommunfullmäktige har fastställt. Kommunallagen ställer krav på att nämnderna har en tillräcklig intern kontroll. Denna skrivning tillkom vid den revidering av kommunallagen som trädde ikraft år Trots detta har Täby kommun inte beslutat om något reglemente för intern kontroll förrän , 29. Av reglementet beskrivs organisationen med uttalade ansvarsnivåer och rollfördelning. Vidare anges nämndernas uppföljnings- och rapporteringsskyldighet. För 2007 antogs för första gången kontrollplaner i nämnderna. Tidigare anser nämnderna att de utfört viss intern kontroll utan någon formell struktur och uppföljning till nämnden. Uppföljning per halvår 2007 har skett av flertalet av kontrollerna i respektive nämnds plan. Rapportering har skett till nämnden men ej till kommunstyrelsen. Förvaltningarna har tagit upp avvikelser i respektive ledningsgrupp för förbättringsåtgärder. Interna kontrollplaner för 2008 har inte tagits ännu. Nämndernas interna kontrollplaner har ej föregåtts av någon riskanalys. Inför kommande planer bör nämnderna se över sina verksamheter med utgångspunkt i en riskanalys och utifrån den ta fram en intern kontrollplan som täcker in områden med hög risk. Analysen kan även användas som underlag för att utveckla eller ompröva kontrollaktiviteter i de rutiner och system som används inom nämnden men som inte omfattas av internkontrollplanen. Då 2007 är första året med interna kontrollplaner är det förståeligt att kommunen avser att successivt utveckla planerna. För att få en helhetsbild av hur arbetet fortskrider bör en uppföljande granskning göras hösten 2008, speciellt då vissa kontroller bara kommer att genomföras vid bokslutet. 1

4 Revisorerna rekommenderar att: nämnderna gör en risk-, väsentlighets- och konsekvensanalys varje år inför arbetet med interna kontrollplanen internkontrollplanerna även innefattar kontroller av ändamålsenlig styrning, måluppfyllelse och följsamhet till lagar redovisning av genomförda kontroller till nämnden och kommunstyrelsen görs två gånger per år i enlighet med anvisningarna 2

5 2 Inledning 2.1 Uppdrag och bakgrund Revisorerna i Täby kommun har gett i uppdrag till Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers att granska kommunens arbete med upprättade handlingsplaner för intern kontroll inom stadsbyggnadsnämnden och kultur- och fritidsnämnden. Av kommunallagens 9 kap 9 framgår bl.a. att revisorerna ska pröva om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig. Nämndernas ansvar i detta arbete framgår av kommunallagen 6 kap 7 i vilken det stadgas att nämnderna ska se till att den interna kontrollen är tillräcklig. Nämnderna ansvarar för en ändamålsenlig styrning så att verksamheten bedrivs på ett effektivt sätt och att det finns säkra rutiner som förhindrar förlust för kommunen och säkerställer att redovisningen är rättvisande. Kommunfullmäktige i Täby antog den 24 april 2006 ett reglemente för nämndernas arbete med intern kontroll. Varje nämnd ska i sin tur utforma och utföra den interna kontrollen utifrån sina behov och förutsättningar. 2.2 Revisionsfråga Granskningen syftar till att utifrån dokumentstudier och intervjuer översiktligt bedöma hur nämnderna följer upp sin interna kontroll enligt det reglemente för intern kontroll som kommunfullmäktige har fastställt. Granskningen avser även att ge underlag för eventuellt fortsatta granskningsinsatser avseende den interna kontrollen. 2.3 Metod Relevanta dokument såsom reglemente för intern kontroll samt 2007 års interna kontrollplaner för nämnderna och uppföljning av dessa har studerats. Vidare har intervjuer genomförts med verksamhetsekonomerna på berörda nämnder samt redovisningschef och ansvarig redovisningsekonom för intern kontroll. Diskussion om intern kontroll och uppföljningen per halvår har förts med nämndsordförande i respektive nämnd. 3 Intern kontroll Som nämndes ovan ställer kommunallagen krav på att nämnderna har en tillräcklig intern kontroll. Denna skrivning tillkom vid den revidering av kommunallagen som trädde ikraft år Skälen till denna skärpning av lagstiftningen var att de ändrade styrformerna som under åren införts ställer krav på ett större ansvarstagande hos nämnderna och ökade krav på kommunfullmäktiges uppföljning av verksamheterna. Kommunallagen har komplette- 3

6 rats med ytterligare några bestämmelser som började gälla De handlar i hög grad om att skapa goda förutsättningar för styrning och därmed intern kontroll. Ett viktigt syfte för den interna kontrollen är att säkerställa att ambitionen om en god ekonomisk hushållning upprätthålls. Grundläggande syfte med det interna kontrollarbetet blir, mot bakgrund av ovanstående, att säkerställa att de av kommunfullmäktige fastställda målen uppfylls. Inom ramen för intern kontroll ingår också att rutiner och system i allmänhet är säkra och tillförlitliga. En väl fungerande intern kontroll fungerar också som ett skydd för såväl förtroendevalda som anställda mot oberättigade misstankar. Vidare syftar det interna kontrollarbetet till att skapa ändamålsenliga och dokumenterade system och rutiner, att säkra en rättvisande och tillförlitlig redovisning, att säkerställa att lagar och policys m.m. följs, att kommunens tillgångar skyddas och att allvarliga fel kan upptäckas och elimineras. Intern kontroll är ett verktyg med väsentlig betydelse för såväl den politiska ledningen som förvaltningen. Kontrollsystemen bidrar till att säkra att beslut vilar på korrekta underlag. De bidrar också till skyddet mot förlust eller förstörelse av kommunens tillgångar. Därigenom kan konstateras att intern kontroll både säkrar en effektiv förvaltning och minimerar risken för allvarliga fel. Intern kontroll handlar om styrning och dess effektivitet. Styrning utövas i olika processer såsom planering, samordning/genomförande, och rapportering i form av uppföljning/ utvärdering. Dessa processer består i sin tur av en mängd delprocesser. Intern kontroll innebär ytterst att dessa processer fungerar på ett sådant sätt att förutsättningar ges för en ändamålsenlig verksamhet. Intern kontroll är en del av ekonomi- och verksamhetsstyrningen och kan definieras som en målmedveten styrningsprocess som syftar till att påverka organisationens beslut och beteende i riktning mot önskat resultat, effektivitet och ekonomisk ställning. Med styrning vill man påverka organisationen så att verksamheten bedrivs effektivt. Styrning kan ske på många olika sätt. Vanligtvis sker styrning via olika dokument/policys (IT-policy, inköpspolicy etc), reglementen, riktlinjer, ekonomistyrningsprinciper och via styrdialog. Om ingen kontroll sker av denna styrning skapas förmodligen heller ingen styreffekt. 1 Proposition 2003/04:1059, God ekonomisk hushållning i kommuner och landsting 4

7 4 Intern kontroll i Täby kommun 4.1 Styrande dokument Kommunfullmäktige antog , 29, ett reglemente för intern kontroll. Av reglementet beskrivs organisationen med uttalade ansvarsnivåer och rollfördelning. Vidare anges nämndernas uppföljnings- och rapporteringsskyldighet. Av reglementet framgår följande: - Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret att tillse att det finns en god intern kontroll hos kommunens nämnder och förvaltningar. - Kommunstyrelsen skall utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll, och i de fall förbättringar behövs, vidta nödvändiga åtgärder. - Nämnden ska varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen - Varje nämnd har en skyldighet att löpande följa upp det interna kontrollsystemet - Löpande rapportering hur den interna kontrollen fungerar skall lämnas av verksamhetschefen till nämnden. - Resultat av uppföljning av den interna kontrollen ska skriftligen rapporteras till nämnden. - Nämnden ska löpande eller senast i samband med årsredovisningen rapportera resultatet vidare till kommunstyrelsen. - Brister i den interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till närmast överordnade. 4.2 Organisation Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen. Varje enskild nämnd ska tillse att: en organisation upprättas för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde kommunövergripande reglementen, policys, regler och anvisningar följs regler och anvisningar för den interna kontrollen utformas i enlighet med de lokala förutsättningarna samt att dessa formuleras och antas av nämnden Inom nämnd eller styrelse ansvarar verksamhetschef eller motsvarande för att konkreta regler och anvisningar är utformade för att upprätthålla en god intern kontroll. Av reglementet framgår att kommunstyrelsen skall, med utgångspunkt från nämndernas uppföljningsrapporter, utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll, och i de fall förbättringar behövs vidta nödvändiga åtgärder. 5

8 5 Arbete med intern kontroll 5.1 Allmänt För 2007 antogs för första gången kontrollplaner i nämnderna i kommunen. Planerna antogs utifrån fullmäktigebeslut om reglemente för intern kontroll i april Tidigare anser de granskade nämnderna att de utfört viss intern kontroll utan någon formell struktur och uppföljning till nämnden. Utifrån fullmäktiges beslut om reglemente för intern kontroll har kommunstyrelsen tagit fram anvisningar till nämnderna. I anvisningarna pekar man på tre områden som alla nämnder ska följa upp i sina planer under Varje nämnd ska utföra stickprovskontroller av inköp och utbetalningar o dels kontroll av elektroniskt behandlade fakturor o dels kontroll av fakturor inom speciella riskområden kontrollera omfattning av inköp vid sidan av ramavtal utföra kontroll av direktupphandling i intervallet 5 tkr - 7 basbelopp Nämndernas interna kontrollplaner innehåller en mall som visar vilka kontrollmoment som ska utföras, vem som är kontrollansvarig, metod, till vem rapportering ska ske, tidplan och riskbedömning. I anvisningarna står att redovisning av kontrollerna ska ske till nämnden och kommunstyrelsen två gånger per år senast i samband med delårsbokslut och årsredovisning. 5.2 Stadsbyggnadsnämnden Har kontrollplan för år 2007 upprättats och antagits av nämnden? Beslut att anta planen togs i nämnden den 12 december Inom nämnden är det verksamhetsekonomen som håller i arbetet med intern kontroll. Interna kontrollplanen är ej fastställd utifrån någon riskanalys utan de områden som kommunstyrelsen beslutat om är det som nämnden valt att följa upp. Nämnden har valt att endast följa upp de tre kontroller som är beslutade centralt av kommunstyrelsen. Någon ytterligare nämndsspecifik kontroll görs ej. Hur följs kontrollplanen upp? Uppföljning ska ske två gånger per år, i samband med delårsrapport samt vid bokslut. Vid delåret följdes två av tre punkter upp och rapporterades till nämnden. Uppföljningen redovisar att Attestkontrollen att rätt person granskar/attesterar visar på 100 procent korrekthet 6

9 Kontroll av att deltagarförteckning och syfte finns bifogade till fakturorna visar att endast 45 procent uppfyller kraven. Kontroll av inköp vid sidan av ramavtal visar att 80 procent är inhandlat hos leverantörer med ramavtal. Kontroll av direktupphandling redovisas endast vid årsbokslut Uppföljning av attestregler utförs av redovisningsenheten och inköpsregler kontrolleras av upphandlingsenheten. Rapportering sker till verksamhetsekonomen som rapporterar till verksamhetschefen. Åtgärder utifrån uppföljning För de kontroller som visat på dålig efterlevnad har man valt att informera i förvaltningens ledningsgrupp att förbättringar måste till. Under 2006 har Täby infört elektroniskt fakturahanteringssystem, E-köp. E-Köp har medfört att interna kontrollen av fakturor har underlättats och förbättrats. Det innebär att bristen på deltagarförteckning och syfte har kunnat tydliggöras, eftersom det är betydligt enklare att söka fram dessa fakturor. Resultatet av årets interna kontroll visar dels att det är nödvändigt med tydligare och bättre informationsinsatser, dels att detta riskområde ska ingå i nämndernas interna kontrollplaner även år Rapportering till nämnden Efter genomförd uppföljning rapporterades resultatet till nämnden i september Nämnden hade inga synpunkter på resultatet. Har resultatet av 2007 års uppföljning rapporterats till kommunstyrelsen? Uppföljning av utdelade uppdrag januari juni 2007 har inte redovisats till kommunstyrelsen. Detta ska enlig uppgift göras samlat vid bokslutet. Framtagande av intern kontrollplan för 2008 Arbetet med intern kontrollplan inför 2008 har ännu inte startat. Enligt uppgift kommer planerna att se likadana ut som för Iakttagelser och bedömningar Nämnden har antagit en intern kontrollplan och uppföljning har delvis utförts per delår. Ytterligare kontroller kommer att göras vid bokslut. Det finns ingen riskanalys utförd i samband med upprättandet av 2007 års interna kontrollplan. Nämnden har valt en enkel lösning och kontrollerar endast det som kommunstyrelsen beslutat om. Inför kommande planer bör nämnden se över sin verksamhet utifrån en 7

10 riskanalys och utreda vilka ytterligare områden som bör tas med utifrån just deras verksamhet. Uppföljningen per halvår är ej rapporterad till kommunstyrelsen trots att anvisningarna säger att rapportering från nämnd till kommunstyrelsen ska ske både vid delårsbokslut och årsbokslut. 5.3 Kultur- och fritidsnämnden Har kontrollplan för år 2007 upprättats och antagits av nämnden? Beslut att anta planen togs i nämnden den 12 december Inom nämnden är det verksamhetsekonomen som håller i arbetet med intern kontroll. Interna kontrollplanen är ej fastställd utifrån någon riskanalys för nämnden. Däremot har nämnden valt att lyfta upp några nämndsspecifika punkter i sin interna kontrollplan. Till de tre av kommunstyrelsen beslutade punkterna har nämnden även valt följande kontroller: Kontroll av kontanthantering, handkassor Uppföljning av entreprenadavtal Kontroll av utbetalning av föreningsstöd Hur följs kontrollplanen upp? Uppföljning ska ske två gånger per år, i samband med delårsrapport samt vid bokslut. Vid delåret följdes fyra av sex punkter upp och rapporterades till nämnden. Uppföljningen visar att Attestkontrollen att rätt person granskar/attesterar visar på 100 procent korrekthet Kontroll av att deltagarförteckning och syfte finns bifogade till fakturorna visar att endast 9 av 27 fakturor uppfyller kraven helt. Uppföljning av entreprenadavtal visar att entreprenörerna följer avtalade priser. Kontroll av inköp vid sidan av ramavtal visar att 78 procent är inhandlat hos leverantörer med ramavtal. Kontroll av direktupphandling visar att tre direktupphandlingar har skett i enlighet med reglerna Uppföljningen utförs av redovisningsenheten, upphandlingsenheten och ekonom på nämnden beroende på kontroll. All rapportering sker till verksamhetsekonomen som rapporterar till verksamhetschef. Åtgärder utifrån uppföljning För de kontroller som visat på dålig efterlevnad har man valt att informera i förvaltningens ledningsgrupp att förbättringar måste till. 8

11 Under 2006 har Täby infört elektroniskt fakturahanteringssystem, E-köp. E-Köp har medfört att interna kontrollen av fakturor har underlättats och förbättrats. Det innebär att bristen på deltagarförteckning och syfte har kunnat tydliggöras, eftersom det är betydligt enklare att söka fram dessa fakturor. Resultatet av årets interna kontroll visar dels att det är nödvändigt med tydligare och bättre informationsinsatser, dels att detta riskområde ska ingå i nämndernas interna kontrollplaner även år Rapportering till nämnden Efter genomförd uppföljning rapporterades resultatet till nämnden i september Nämnden hade inga synpunkter på resultatet. Har resultatet av 2007 års uppföljning rapporterats till kommunstyrelsen? Uppföljning av utdelade uppdrag januari juni 2007 har inte redovisats till kommunstyrelsen. Detta ska enligt uppgift göras samlat vid bokslutet. Framtagande av intern kontrollplan för 2008 Arbetet med intern kontrollplan inför 2008 har inte startat ännu. Enligt uppgift kommer planerna att se likadana ut som för Iakttagelser och bedömningar I nämnden har intern kontrollplan framtagits och antagits. Uppföljning vi delåret är gjord på flera av kontrollerna. Resterande kontroller kommer enligt verksamhetsekonom att genomföras senare i höst. Vid bokslut ska alla kontroller genomföras igen. Det finns ingen riskanalys utförd i samband med intern kontroll. Inför kommande planer bör nämnden se över sin verksamhet utifrån en riskanalys och utreda vilka områden som är väsentliga att ta med framöver i internkontrollplanen. Uppföljningen per halvår är ej rapporterad till kommunstyrelsen trots att anvisningarna säger att rapportering från nämnd till kommunstyrelsen ska ske både vid delårsbokslut och årsbokslut. 6 Kommunstyrelsens uppföljningsarbete Enligt reglementet skall nämnd, inför varje nytt verksamhetsår, upprätta en plan för hur den interna kontrollen ska bedrivas. Kommunstyrelsen har ansvaret att tillse att det finns en god intern kontroll hos kommunens nämnder och förvaltningar. Kommunstyrelsen skall med utgångspunkt från nämndernas uppföljningsrapporter utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll, och i de fall förbättringar behövs vidta nödvändiga åtgärder. 9

12 Någon utvärdering av kommunens samlade system för intern kontroll har inte skett under Uppföljning av internkontrollplaner från berörda nämnder för 2007 har inte lämnats till kommunstyrelsen. 7 Sammanfattande bedömning och rekommendationer Fullmäktige antog ett reglemente för intern kontroll 2007 i april 2006 och uppdrog åt nämnderna att besluta om intern kontrollplan enligt anvisningar senast den 31 december Anvisningar för nämndernas interna kontrollplaner beslutades i kommunstyrelsen den 16 oktober 2006 I reglementet framgår att innehållet i den interna kontrollen successivt kommer att utvecklas. Anvisningarna är ett första steg med fokus på att: Minimera risken för missbruk och att avsiktliga eller oavsiktliga fel leder till extrakostnader eller att kommunens tillgångar äventyras Säkerställa en rättvisande redovisning genom kontroll av riktigheten och tillförlitligheten i räkenskaperna Skydda politiker och tjänstemän mot oberättigade misstankar om oegentligheter I reglemente framgår dock inte att en riskbedömning bör ingå i nämndernas arbete med kontrollplanen. Efterlevnad Vår granskning visar att det finns centrala, aktuella anvisningar/instruktion för internkontrollarbetet. Nämndernas kontrollplaner och uppföljningar av dessa följer i stort de riktlinjer som finns i de centrala anvisningarna. I beskrivningen av hur kontrollplanerna ska genomföras framgår vilka kontrollmoment som ska göras, vem som är kontrollansvarig, metod, till vem rapportering ska ske, tidplan och riskbedömning. De är enkla att följa och ger en bra översikt av vad nämnden ska göra under 2007 vad avser intern kontroll. Dock görs inte uppföljning av alla kontroller vid delårsbokslut. Rapportering till kommunstyrelsen avseende uppföljningen har inte skett vid delåret. Utveckling av intern kontroll Vi bedömer att kommunens arbete med intern kontroll kan utvecklas. Vi har inte företagit någon fullständig utvärdering av internkontrollplanernas ändamålsenlighet. Vi har dock i granskningsarbetet iakttagit en del brister. Planerna har inte föregåtts av någon riskanalys 10

13 utan styrs i första hand av kommunstyrelsens anvisningar och till viss del av personalens kunskaper om verksamheten (gäller KFN). Vi rekommenderar att nämnderna framöver i inledningsfasen upprättar en risk-, väsentlighets- och konsekvensanalys så att de får vetskap om vilka rutiner och processer som är viktigast att följa upp. Denna analys bör föreläggas nämnden i samband med antagande av respektive års kontrollplan. Analysen kan med fördel dokumenteras för kommande års bedömningar. Det är viktigt att risk-, väsentlighets- och konsekvensbedömningar görs varje år. Nya riskmoment kan dyka upp som exempelvis ny lagstiftning, nya datasystem, ny personal m.m. Analysen kan även användas som underlag för att utveckla eller ompröva kontrollaktiviteter i de rutiner och system som används inom nämnden men som inte omfattas av internkontrollplanen. För att uppnå önskvärd styrbarhet bör kontrollplanerna innehålla kontroll av ändamålsenlig verksamhet, rapportering och följsamhet mot lagar och föreskrifter. Vid granskning av kontrollplanerna för 2007 framkommer att kontrollinsatserna troligen kommer att vara samma i nästa års planer. Härvidlag kan frågan resas om resultatet av årets granskningar verkligen har beaktats eller om det beror på enkelheten i en sådan hantering. Planerna innehåller endast ekonomiska rutiner medan områden som t ex ändamålsenlig styrning, måluppfyllelse och följsamhet till lagar inte förekommer i granskade planer. Utifrån en riskanalys bör även sådana områden övervägas. Intern kontroll i hela organisationen Intern kontroll angår inte bara ledning och ekonomer utan samtliga anställda. För att få genomslag i organisationen krävs att det interna kontrollarbetet görs känt bland personalen. Detta ingår i vad som brukar kallas kontrollmiljö och bygger på att det finns en förståelse för varför vissa rutiner och processer utsätts för särskild granskning eftersom en sådan acceptans inte med automatik uppnås genom upprättade planer. Förvaltningschefens ansvar för detta kan inte nog betonas. Den utbildning som alla nya chefer i Täby ska gå innehåller bl a information om intern kontroll. Det är dock viktigt att även övrig personal får information om interna kontrollplanen för sin verksamhet. De interna kontrollplanerna bör, för att inte uppfattas som ytterligare en arbetsuppgift, ingå som en del i samband med upprättandet av verksamhetsplanerna. Slutsats och rekommendationer Kommunallagen ställer krav på att nämnderna har en tillräcklig intern kontroll. Denna skrivning tillkom vid den revidering av kommunallagen som trädde ikraft år Trots detta har Täby kommun inte beslutat om något reglemente för intern kontroll förrän i april Efter beslut om reglemente har arbetet med interna kontrollplaner startat på granskade nämnder. Granskningen visar att båda nämnderna har ett arbete med intern kontroll där man anser att skillnaden mot förut är att arbetet numer sker enligt formella rutiner med tidplaner för 11

14 uppföljning och återrapportering. Nytt är att rapportering till nämnden sker på en mer regelbunden basis. Uppföljningen utförs av en utomstående från nämnden vilket är positivt. Att uppföljning görs två gånger per år ger en bra möjlighet att snabbare följa upp förändringar av beteenden utifrån vad resultatet visar vid halvårsuppföljningen. Rapporteringen till kommunstyrelsen bör dock framöver även göras per delår. Brister i arbetet kring intern kontroll är att nämnderna inte gjort någon riskanalys av verksamheten i samband med framtagandet av sin interna kontrollplan. Kommunen har en arbetsgrupp för intern kontroll med en redovisningsekonom och fyra verksamhetsekonomer som alla ska gå kurs i intern kontroll. Detta kan ge en extra skjuts inför arbetet framöver. Det är emellertid angeläget att dessa personer informerar vidare i organisationen om vikten av en god intern kontroll. Det är viktigt att intern kontroll inte är en ekonomuppgift där bara kontroller av ekonomiska rutiner finns med utan även kontroll hur styrning och måluppfyllelse följs upp. Då 2007 är första året med interna kontrollplaner är det förståeligt att kommunen avser att successivt utveckla planerna. För att få en helhetsbild av hur arbetet fortskrider bör en uppföljande granskning göras hösten 2008, speciellt då vissa kontroller bara kommer att genomföras vid bokslutet. Revisorerna rekommenderar att: nämnderna gör en risk-, väsentlighets- och konsekvensanalys varje år inför arbetet med interna kontrollplanen internkontrollplanerna även innefattar kontroller av ändamålsenlig styrning, måluppfyllelse och följsamhet till lagar redovisning av genomförda kontroller till nämnden och kommunstyrelsen görs två gånger per år i enlighet med anvisningarna 12

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Hallsbergs kommun Lars Wigström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning Inledning... 1 Uppdrag och bakgrund... 1 Revisionsfråga... 1 Metod... 1 Intern

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Gemensamma Taxe- och Avgiftsnämnden för Hallsberg, Laxå, Lekeberg och Askersund Hallsbergs kommun Lars Wigström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva februari 2006 6:1 REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Inledning 1 Syftet Detta reglemente syftar till att säkerställa att såväl den politiska som den professionella

Läs mer

Intern kontroll och riskbedömningar. Strömsunds kommun

Intern kontroll och riskbedömningar. Strömsunds kommun www.pwc.se Revisionsrapport Intern kontroll och riskbedömningar Anneth Nyqvist Mars 2017 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Syfte och Revisionsfråga... 3 1.3. Kontrollmål

Läs mer

Reglemente för intern kontroll för Älmhults kommun Antaget av kommunfullmäktige , 119.

Reglemente för intern kontroll för Älmhults kommun Antaget av kommunfullmäktige , 119. Reglemente för intern kontroll för Älmhults kommun Antaget av kommunfullmäktige 2015-06-22, 119. Detta reglemente fastställer ansvaret för den interna kontrollen, med utgångspunkt i kommunallagen och den

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

Reglemente för internkontroll

Reglemente för internkontroll Kommunstyrelseförvaltningen REGLEMENTE Reglemente för internkontroll "Dubbelklicka - Infoga bild 6x6 cm" Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Reglemente för internkontroll

Läs mer

Svedala Kommuns 4:18 Författningssamling 1(6)

Svedala Kommuns 4:18 Författningssamling 1(6) Författningssamling 1(6) Reglemente för intern kontroll antaget av kommunfullmäktige 2014-12-08, 160 Gäller från 2015-01-01 1 Syftet med intern kontroll Detta reglemente syftar till att säkerställa att

Läs mer

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Granskning av intern kontroll Söderhamns kommun Revisionsrapport Februari 2011 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Robert Heed Revisionskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. 1 (5) Reglemente för intern kontroll Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll Datum 2014-03-04 6 Antal sidor Reglemente för intern kontroll Syfte med reglementet Angela Birnstein ekonomichef Ekonomiavdelningen 0560-160 28 direkt 070-697 94 54 mobil angela.birnsein@torsby.se Innehållsförteckning

Läs mer

Författningssamling. Arbetsordning för fullmäktige samt reglementen och arbetsformer för styrelser, nämnder, kommittéer med flera

Författningssamling. Arbetsordning för fullmäktige samt reglementen och arbetsformer för styrelser, nämnder, kommittéer med flera Ändrad 2005-08-18 Sida 1 (6) Senast reviderad: 2007-10-02 Senast reviderad av: Fredrik Bordahl Arbetsordning för fullmäktige samt reglementen och arbetsformer för styrelser, nämnder, kommittéer med flera

Läs mer

I policyn fastställs ansvaret för den interna kontrollen samt på vilket sätt uppföljningen av den interna kontrollen ska ske.

I policyn fastställs ansvaret för den interna kontrollen samt på vilket sätt uppföljningen av den interna kontrollen ska ske. KOMMUNKONTORET 2004-01-20 1 Sundbybergs stads policy för intern kontroll Inledning Denna policy avser inte att reglera vad som är god intern kontroll. Varje nämnd ska utforma och utföra den egna kontrollen

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Bilaga 2, LS 167 /02 Ekonomienheten DATUM DIARIENR 2006-01-10 LKD 02558 REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Inledning 1 Allmänt Detta reglemente avser inte att reglera vad som är god intern kontroll. Varje

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll Reglemente för intern kontroll Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-06-17 För revidering av reglementet ansvarar: Kommunfullmäktige För

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 6.24

Laholms kommuns författningssamling 6.24 Laholms kommuns författningssamling 6.24 Reglemente för intern kontroll; antaget av kommunfullmäktige den 18 december 2003, 134 1 med ändring den 26 maj 2015, 86 2. Syfte med reglementet 1 Mål och syfte

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll 2019-01-18 1 (5) Reglemente för intern kontroll 2019-2022 Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att styrelser och nämnder upprätthåller en tillfredsställande intern

Läs mer

Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet

Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2004-11-25 (Formalia reviderad 2014-06-02) Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Ansvarig tjänsteman:

Läs mer

Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun

Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun Örebro kommun 2014-09-12 KS114/2012 orebro.se 2 RIKLTLINJER FÖR INTERN KONTROLL I ÖREBRO KOMMUN PROGRAM Uttrycker

Läs mer

Reglemente. Administrativa kontoret Ekonomiavdelning. 2005-12-15 Dnr KS 2005/156 Hid 2006.16

Reglemente. Administrativa kontoret Ekonomiavdelning. 2005-12-15 Dnr KS 2005/156 Hid 2006.16 Administrativa kontoret Ekonomiavdelning 2005-12-15 Dnr KS 2005/156 Hid 2006.16 Reglemente Intern kontroll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-01-23 Kommunstyrelsen 2006-02-06 Kommunfullmäktige 2006-02-27

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr R 22 1 (8) REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Fastställt av kommunfullmäktige 2007-06-04, 56 Syfte reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att styrelser och

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll REGLEMENTE 1(5) Susanna Göransdotter, 0586-481 85 susanna.goransdotter@degerfors.se Reglemente för Dokumenttyp Reglemente Dokumentet gäller Kommunkoncernen Revideringar för beslut Beslutsinstans Kommunfullmäktige

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL

REGLEMENTE INTERN KONTROLL REGLEMENTE INTERN KONTROLL Reglemente för intern kontroll Fastställd Fullmäktige 2012-02-13 13 Reviderad - Produktion Kommunledningskontoret Dnr 2011/301 003 Dokument Winess, KS Reglemente för intern kontroll

Läs mer

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10 Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 3 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier 4 6. Ansvarig styrelse/nämnd 4 7. Metod 4 8. Projektorganisation 4

Läs mer

Intern kontroll och attester

Intern kontroll och attester Revisionsrapport Intern kontroll och attester Strömsunds kommun Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1 Bakgrund och revisionskriterier 2.2 Metod

Läs mer

Reglemente Fastställd i Kommunfullmäktige 13-06-17

Reglemente Fastställd i Kommunfullmäktige 13-06-17 1 Reglemente Fastställd i Kommunfullmäktige 13-06-17 Innehållsförteckning - Syfte med reglemente. 1 Syfte... Sid 3 - Organisation av intern kontroll 2 Kommunstyrelsen... Sid 3 3 Nämnderna... Sid 3 4 Förvaltningschef...

Läs mer

Intern styrning och kontroll

Intern styrning och kontroll Intern styrning och kontroll Reglemente och tillämpningsanvisningar Fastställs av regionfullmäktige 2015-06-17 Reglemente intern styrning och kontroll med Sida 1 av 6 Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Region

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL HAGFORS KOMMUN

REGLEMENTE INTERN KONTROLL HAGFORS KOMMUN REGLEMENTE INTERN KONTROLL HAGFORS KOMMUN Reglemente för intern kontroll 1 Syfte Reglementet syftar till att säkerställa att styrelsen, nämnden och de kommunala bolagen upprätthåller en tillfredsställande

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL

REGLEMENTE INTERN KONTROLL REGLEMENTE INTERN KONTROLL Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL POLICY 1 (5) Datum Bertil Wiman 2006-05-29 0589-87020, 073-7657020 bertil.wiman@arboga.se REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Antaget av Kommunfullmäktige 2006-08-31, 81 Syfte med reglementet 1 Syfte Detta

Läs mer

Policy för intern kontroll

Policy för intern kontroll Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet Styrdokument Dnr 160/2016 Policy för intern kontroll Fastställd av Kommunfullmäktige 2016-06-13 50. Uppdateras före 2020-12-31. 1/6 Inledning I kommunallagen

Läs mer

Reglemente för intern kontroll med tillämpningsanvisningar

Reglemente för intern kontroll med tillämpningsanvisningar Reglemente för intern kontroll med tillämpningsanvisningar Antagen av kommunfullmäktige 2005-04-25 53 VIMMERBY KOMMUN REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Antaget av kommunfullmäktige 2005-04-25, 53. Syfte

Läs mer

Reglemente för internkontroll

Reglemente för internkontroll 1 Handläggare Carina Brofeldt Datum 2015-11-02 Diarienummer Reglemente för internkontroll Syftet med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att såväl den politiska som den professionella

Läs mer

Regler. Fö r intern köntröll. Vision. Program. Policy. Regler. Handlingsplan. Riktlinjer Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Nämnd

Regler. Fö r intern köntröll. Vision. Program. Policy. Regler. Handlingsplan. Riktlinjer Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Nämnd Regler Fö r intern köntröll Vision Program Policy Regler Handlingsplan Riktlinjer Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Nämnd Innehåll 1. Syfte... 3 2. Ansvarsfördelning... 3 2.1 Kommunstyrelsen... 3 2.2 Nämnderna...

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Revisionsrapport Attestrutiner Östhammars kommun Datum: 080918 Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Sammanfattning Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har fått i uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

Kommunstyrelsen har en särställning bland de kommunala nämnderna och skall ha en uppsikt över övriga nämnders verksamhet ( kommunallagen 6:1 ).

Kommunstyrelsen har en särställning bland de kommunala nämnderna och skall ha en uppsikt över övriga nämnders verksamhet ( kommunallagen 6:1 ). INTERN KONTROLL Inledning I kommunallagen fördelas ansvaret för uppföljning och kontroll av kommunens verksamhet på revisorerna, kommunstyrelsen och nämnderna. Revisorerna granskar i den omfattning som

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser upprätthåller en tillfredsställande

Läs mer

Reglemente för intern kontroll. Krokoms kommun

Reglemente för intern kontroll. Krokoms kommun Reglemente för intern kontroll Krokoms kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige, dnr Ks 14/344. Datum: 9 dec -14 Författare: Sara Anselmby Innehåll 1 Syfte... 7 2 Organisation av intern kontroll... 8

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2015:6-042 Reglemente för intern kontroll Antagen av kommunfullmäktige 2015-08-27 102 1 Reglemente för intern kontroll Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Författningssamling Beslut: Dnr: 2002/119

HÖRBY KOMMUN Författningssamling Beslut: Dnr: 2002/119 REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelse och nämnder upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll, dvs de skall

Läs mer

Intern kontroll, reglemente och tillämpningsanvisningar,

Intern kontroll, reglemente och tillämpningsanvisningar, FÖRFATTNINGSSAMLING KS 2017/92 KS 2016/616 Intern kontroll Reglemente och tillämpningsanvisningar Dokumentnamn Intern kontroll, reglemente och tillämpningsanvisningar, Kommunstyrelsen Diarienummer KS 2017/92,

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr R 22 1 (9) REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Fastställt av kommunfullmäktige 2007-06-04, 56 Syfte reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att styrelser och

Läs mer

Ekonomgruppen i Kungälvs kommun oktober 1999 Antagen av kommunfullmäktige 2001-01-31, x.

Ekonomgruppen i Kungälvs kommun oktober 1999 Antagen av kommunfullmäktige 2001-01-31, x. KUNGÄLVS KOMMUN eller hur vi klarlägger att uttalade och outtalade regler efterlevs, dvs att den interna kontrollen fungerar som det var tänkt. Ekonomgruppen i Kungälvs kommun oktober 1999 Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete. Region Halland. Revisionsrapport

Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete. Region Halland. Revisionsrapport Revisionsrapport Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete Region Halland Rebecca Andersson, revisionskonsult Kerstin Sikander, Cert. kommunal revisor Carl-Magnus Stensson, Cert.

Läs mer

Riktlinjer för intern kontroll. Antagen av Kf 77/2017

Riktlinjer för intern kontroll. Antagen av Kf 77/2017 Riktlinjer för intern kontroll Antagen av Kf 77/2017 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2017-10-26, 77 Diarienummer: 2017/351 00 För revidering ansvarar: Staben För eventuell uppföljning ansvarar:

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll SID 1(5) Reglemente för intern kontroll Kontaktcenter Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se helsingborg.se SID 2(5) Innehållsförteckning 1 Organisation av intern

Läs mer

S Intern kontroll Regler

S Intern kontroll Regler www.hassleholm.se S Intern kontroll Regler Diarienummer: 2015/342 049 Fastställt den: 2015-09-28 125 Fastställt av: Kommunfullmäktige För revidering ansvarar: Kommunfullmäktige För uppföljning ansvarar:

Läs mer

INTERN KONTROLL GULLSPÅNG KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 47 Dnr: KS 2013/45 Revideras

INTERN KONTROLL GULLSPÅNG KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 47 Dnr: KS 2013/45 Revideras INTERN KONTROLL GULLSPÅNG KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 47 Dnr: KS 2013/45 Revideras Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box 80 548 22 HOVA Tel: 0506-360 00 www.gullspang.se Innehåll

Läs mer

Riktlinjer för intern kontroll med tillämpningsanvisningar

Riktlinjer för intern kontroll med tillämpningsanvisningar Ulrika Jansson Ärendenr. RS 2013/224 Handlingstyp Riktlinje 1 (7) Datum 2013-06-26 Riktlinjer för intern kontroll med tillämpningsanvisningar Antagen av regionstyrelsen 2013-08-29, 240 Riktlinjer för intern

Läs mer

Reglemente för intern kontroll. Krokoms kommun

Reglemente för intern kontroll. Krokoms kommun Reglemente för intern kontroll Krokoms kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige, dnr KS 17/261. Datum: 6 december 2017 Författare: Åke Wilhelmsson Innehåll 1 Syfte... 7 2 Organisation av intern kontroll...

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Finspångs kommun 2010-01-25 Karin Jäderbrink, Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning Bakgrund och revisionsfrågor...1 1.1 Bakgrund...1 1.2 Revisionsfrågor

Läs mer

Reglemente för internkontroll i Malung-Sälens kommun

Reglemente för internkontroll i Malung-Sälens kommun Reglemente för internkontroll i Malung-Sälens kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-03-25, 16 Gäller från och med 2013-04-19 Innehåll Syfte... 3 Omfattning... 3 Kommunstyrelsen... 3 Nämnderna... 4 Förvaltningschef

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige , 28 att gälla fr o m

Antaget av kommunfullmäktige , 28 att gälla fr o m REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Antaget av kommunfullmäktige 2010-12-15, 28 att gälla fr o m 2011-01-01 Kommunens organisation I kommunen finns kommunstyrelse och fyra nämnder, nämligen bygg- och räddningsnämnd,

Läs mer

Kontroller Interna kontrollen kan indelas i redovisnings- och administrativa kontroller.

Kontroller Interna kontrollen kan indelas i redovisnings- och administrativa kontroller. INTERNKONTROLLREGLEMENTE Kf 127/2004, Gäller fr o m 2004-12-01 Det yttersta ansvaret för den interna kontrollen har respektive nämnd och styrelse. Detta fastslås i kommunallagens 6 kap 7. Styrelsen har

Läs mer

Allmänt om intern kontroll

Allmänt om intern kontroll Allmänt om intern kontroll Inledning I kommunallagen fördelas ansvaret för uppföljning och kontroll av kommunens verksamhet på revisorerna, kommunstyrelsen och nämnderna. Revisorerna granskar i den omfattning

Läs mer

REGLER FÖR INTERN KONTROLL

REGLER FÖR INTERN KONTROLL Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument REGLER FÖR INTERN KONTROLL ANTAGET AV: KOMMUNFULLMÄKTIGE DATUM: 2015-05-28 ANSVAR UPPFÖLJNING: KOMMUNCHEF GÄLLER TILL OCH MED: 2018 Våra styrdokument

Läs mer

LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 20 / 2017 REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I LIDINGÖ STAD

LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 20 / 2017 REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I LIDINGÖ STAD LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 20 / 2017 REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I LIDINGÖ STAD antaget av kommunfullmäktige den 19 juni 2017 och gällande fr.o.m. den 1 juli 2017 REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 17:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 17:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 17:1 Kf 6/2017 Dnr Ks 2016/319 Reglemente för intern kontroll Antagen av kommunfullmäktige 6 februari 2017, Kf 6. Gäller från datum: 1 mars 2017. Dokumentansvarig

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll och internkontrollplan

Riktlinjer för internkontroll och internkontrollplan Kommunstyrelsen 2014-01-27 1 (5) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2014:65 Ann-Sofi Salomon, 5026 Riktlinjer för internkontroll och internkontrollplan Definition och syfte 1 Definition internkontroll

Läs mer

Riktlinjer för intern kontroll

Riktlinjer för intern kontroll Riktlinjer för intern kontroll KS 2018-12-05 161 Dokumenttyp Riktlinjer Gäller för Samtliga förvaltningar i Bjuvs kommun Version 2 Giltighetsperiod Tillsvidare Dokumentägare Kommunchef Beslutat/antaget

Läs mer

Reglemente Innehåll Fastställt av: Fastställt datum: Dokumentet gäller till och med: Dokumentet gäller för: Dokumentansvarig: Diarienummer:

Reglemente Innehåll Fastställt av: Fastställt datum: Dokumentet gäller till och med: Dokumentet gäller för: Dokumentansvarig: Diarienummer: Reglemente Innehåll 1 Syfte...3 2-6 Ansvarsfördelning...4 2 Kommunstyrelsen...4 3 Nämnderna...4 4 Förvaltningschef/VD...5 5 Verksamhetsansvariga...5 6 Medarbetare...6 Bilaga 1...7 1 Styrning och internkontroll...7

Läs mer

Arbetet med intern kontroll inom KSK och förslag till tidplan för upprättade av intern kontrollplan under 2006

Arbetet med intern kontroll inom KSK och förslag till tidplan för upprättade av intern kontrollplan under 2006 1(6) Styrelsen för konsult- och service Arbetet med intern kontroll inom KSK och förslag till tidplan för upprättade av intern kontrollplan under 2006 1. Syftet med den interna kontrollen Intern kontroll

Läs mer

Uppföljning av intern kontroll

Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport Uppföljning av intern kontroll Lekebergs kommun Fredrik Alm Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Bakgrund 1 2 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.1 Revisionsfråga 2 2.2 Revisionsmetod

Läs mer

Intern kontroll - Stadsbacken. Bilaga 1, Maud Viklander Controller, koncernstaben

Intern kontroll - Stadsbacken. Bilaga 1, Maud Viklander Controller, koncernstaben Intern kontroll - Stadsbacken Bilaga 1, 189 2010-04-20 Maud Viklander Controller, koncernstaben Disposition Vad är intern kontroll och varför behövs det? Regelverk och vem ansvarar? Utformning av intern

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för intern kontroll, teknik- och servicenämnden

Tillämpningsanvisningar för intern kontroll, teknik- och servicenämnden 1/8 Beslutad: Teknik- och servicenämnden 2015-03-24 36 Gäller fr o m: 2015-04-01 Myndighet: Teknik- och servicenämnd Diarienummer: TSN/2015:136-012 Ersätter: - Ansvarig: Teknik- och servicekontoret Tillämpningsanvisningar

Läs mer

Uppföljning av granskning 2014 Intern kontroll. Smedjebackens kommun

Uppföljning av granskning 2014 Intern kontroll. Smedjebackens kommun www.pwc.se Revisionsrapport Uppföljning av granskning 2014 Intern kontroll Hans Gåsste Linnéa Grönvold November 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Uppdraget... 3 1.3.

Läs mer

Övergripande granskning av internkontrollarbetet inom kommunstyrelsen och tre nämnder i Eskilstuna

Övergripande granskning av internkontrollarbetet inom kommunstyrelsen och tre nämnder i Eskilstuna Revisionsrapport* Övergripande granskning av internkontrollarbetet inom kommunstyrelsen och tre nämnder i Eskilstuna kommun Mars 2007 Karin Jäderbrink Håkan Lindahl *connectedthinking Innehållsförteckning

Läs mer

Intern kontroll. Riktlinjer av Kommunstyrelsen 70. Kommunövergripande. Tills vidare. Kommunchefen

Intern kontroll. Riktlinjer av Kommunstyrelsen 70. Kommunövergripande. Tills vidare. Kommunchefen Intern kontroll Dokumenttyp Riktlinjer Fastställd/upprättad 2015-04-15 av Kommunstyrelsen 70 Senast reviderad - Detta dokument gäller för Kommunövergripande Giltighetstid Tills vidare Dokumentansvarig

Läs mer

Policy. Policy för intern kontroll. Dokumentet gäller för samtliga förvaltningar inom Herrljunga kommun DIARIENUMMER: KS 2013/

Policy. Policy för intern kontroll. Dokumentet gäller för samtliga förvaltningar inom Herrljunga kommun DIARIENUMMER: KS 2013/ DIARIENUMMER: KS 2013/2016 106 FASTSTÄLLD: 2014-12-09 VERSION: 3 SENAS T REVIDERAD: 2016-09-06 GILTIG TILL: 2018-12-31 DOKUMENTANSVAR: Kommunchef Policy Policy för intern kontroll Dokumentet gäller för

Läs mer

Kommunstyrelsen KS/2018: KS/2016: Alla nämnder och förvaltningen

Kommunstyrelsen KS/2018: KS/2016: Alla nämnder och förvaltningen 1/9 Beslutad: 2018-12-19 276 Myndighet: Diarienummer: Ersätter: Gäller för: Gäller fr o m: 2019-01-01 Gäller t o m: Dokumentansvarig: Uppföljning: Kommunstyrelsen KS/2018:545-003 KS/2016:648-003 Alla nämnder

Läs mer

Hallstahammars kommun

Hallstahammars kommun Revisorerna REVISIONSRAPPORT Granskning av Intern kontroll Hallstahammars kommun Utarbetad av Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers på uppdrag av kommunens revisorer och antagen vid revisorernas

Läs mer

Intern kontroll och riskbedömningar. Sollefteå kommun

Intern kontroll och riskbedömningar. Sollefteå kommun www.pwc.se Revisionsrapport Intern kontroll och riskbedömningar Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Erik Jansen November 2017 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Syfte

Läs mer

Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun

Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun Bilden på omslaget är en vy över Trossö och Borgmästarkajen. Foto: Matz Arnström Innehållsförteckning 1. Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun

Läs mer

Granskning av kommunens beredskap avseende EKOfrågor (Etik, Korruption och Oegentligheter) Revisorerna Bollnäs kommun

Granskning av kommunens beredskap avseende EKOfrågor (Etik, Korruption och Oegentligheter) Revisorerna Bollnäs kommun www.pwc.se Revisionsrapport David Boman Johanna Kemppainen December 2015 Granskning av kommunens beredskap avseende EKOfrågor (Etik, Korruption och Oegentligheter) Revisorerna Bollnäs kommun Innehåll Sammanfattning...2

Läs mer

Stadsledningskontorets system för intern kontroll

Stadsledningskontorets system för intern kontroll Bilaga Stadsledningskontorets system för intern kontroll Inledning I dokumentet redovisas de grundläggande lagarna och reglerna som styr den interna kontrollen samt en definition av begreppet intern kontroll

Läs mer

Riktlinje för Intern kontroll

Riktlinje för Intern kontroll Riktlinje för Intern kontroll Antaget av: Kommunstyrelsen den 2018-01-29 Datum för revidering: 2019-03-29 Ansvarig för revidering: Ekonomiavdelningen Diarienr.: Publicering - extern: www.nybro.se/politik-kommun/

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL med anvisningar

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL med anvisningar Antaget av/ansvarig Syfte God styrning och kontroll av Trollhättans Stads ekonomi och verksamhet. Gäller för Samtliga nämnder och förvaltningar. Referensdokument Kommunallagen. Kommunal redovisningslag

Läs mer

Revisionsrapport* Intern kontroll. Södra Roslagens Miljö- och hälsoskyddsnämnd. Februari 2008 Frida Enocksson. *connectedthinking

Revisionsrapport* Intern kontroll. Södra Roslagens Miljö- och hälsoskyddsnämnd. Februari 2008 Frida Enocksson. *connectedthinking Revisionsrapport* Intern kontroll Södra Roslagens Miljö- och hälsoskyddsnämnd Februari 2008 Frida Enocksson *connectedthinking Sammanfattning Revisorerna i Täby och Danderyd kommuner samt Vaxholms stad

Läs mer

Kommunledning. Ärendenr: 2016/61 Fastställd: KS Reviderad: KS RIKTLINJE. Intern kontroll

Kommunledning. Ärendenr: 2016/61 Fastställd: KS Reviderad: KS RIKTLINJE. Intern kontroll Kommunledning Ärendenr: 2016/61 Fastställd: KS 2016-03-09 Reviderad: KS 2017-06-28 RIKTLINJE Intern kontroll 2/8 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Inledning... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 God

Läs mer

Intern kontroll Revisionsrapport. Vänersborgs kommun. Intern kontroll år 2o16. Henrik Bergh Mars 2017 PWC

Intern kontroll Revisionsrapport. Vänersborgs kommun. Intern kontroll år 2o16. Henrik Bergh Mars 2017 PWC Intern kontroll 2016 Revisionsrapport Vänersborgs kommun Henrik Bergh Mars 2017 Intern kontroll år 2o16 PWC Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 3 1.1. Sammanfattande bedömning 3 1.2. Förslag till åtgärd

Läs mer

Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium

Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till

Läs mer

Landstinget Kronoberg

Landstinget Kronoberg Revisionsrapport december 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Landstinget Kronoberg Implementering och efterlevnad av reglemente för intern kontroll Innehållsförteckning Sammanfattande diskussion

Läs mer

Intern styrning och kontroll Policy

Intern styrning och kontroll Policy Intern styrning och kontroll Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2018-09-03 85 Framtagen av: Susanne Rönnefeldt Berg, utv.strateg Dokumentansvarig: Utvecklingsstrateg Uppdaterad:

Läs mer

Grundläggande granskning av samarbetsnämnd för löneservice

Grundläggande granskning av samarbetsnämnd för löneservice Grundläggande granskning av samarbetsnämnd för löneservice Rapport Burlövs kommun Antal sidor 7 Innehållsförteckning 1. Inledning/bakgrund 2 1.1 Syfte 2 1.2 Revisionskriterier 2 1.3 Ansvariga 3 1.4 Metod

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc www.pwc.se Revisionsrapport Joanna Hägg Tilda Lindell Granskning av intern kontroll Tierps kommun pwc Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Granskningsbakgrund...

Läs mer

Idrottsnämndens system för internkontroll

Idrottsnämndens system för internkontroll Idrottsförvaltningen Avdelningen för lednings- och verksamhetsstöd Sida 1 (7) 2016-11-30 IDN 2016-12-20 Handläggare Sara Östling Telefon: 08-508 27 918 Till Idrottsnämnden Idrottsnämndens system för internkontroll

Läs mer

Internkontrollplan et

Internkontrollplan et Internkontrollplan 2016-2018 et Internkontroll är ett verktyg som ska användas för att säkerställa de, av fullmäktige, fastställda verksamhetsmässiga och ekonomiska målen. Internkontrollen omfattar såväl

Läs mer

Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag

Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag 2 (6) Innehållsförteckning Policy för internkontroll... 1 för Stockholms

Läs mer

Internt kontrollreglemente

Internt kontrollreglemente Förslag från ekonomikontoret Antaget av kommunfullmäktige den 2007-12-17, 162 Dnr KS2007/561 Ekonomikontoret Reglemente intern kontroll_07 Kommunfullmäktige har den 17 december 2007, 162 beslutat att godkänna

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-01-15

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-01-15 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-01-15 13 (18) 11 REGLEMENTE SAMT ANVISNINGAR FÖR INTERN KONTROLL Dnr: LKS 2014-04-042 Ekonomienheten har utarbetat förslag för ett gemensamt arbetsförfarande

Läs mer

Landstingsstyrelsens uppsikt över följsamhet till fullmäktiges reglemente för intern kontroll

Landstingsstyrelsens uppsikt över följsamhet till fullmäktiges reglemente för intern kontroll Landstingsstyrelsens uppsikt över följsamhet till fullmäktiges reglemente för intern kontroll Rapport nr 28/2015 April 2016 Richard Norberg, revisionskontoret Innehåll 1. SAMMANFATTANDE ANALYS... 3 BAKGRUND...

Läs mer

Riktlinje för intern styrning och kontroll avseende Norrköping Rådhus AB:s bolagskoncern

Riktlinje för intern styrning och kontroll avseende Norrköping Rådhus AB:s bolagskoncern Riktlinje Riktlinje för intern styrning och kontroll avseende Norrköping Rådhus AB:s bolagskoncern Beslutat av Norrköping Rådhus AB den 11 februari 2015 Enligt Kommunallagen (6 Kap 7 ) ska nämnder och

Läs mer

Plan för intern kontroll 2017

Plan för intern kontroll 2017 Plan för intern kontroll 2017 Innehåll 1. Plan för intern kontroll 2017... 3 1.1. Inledning... 3 1.2. Sammanfattning av plan för intern kontroll 2017... 3 1.3. Ansvarsfördelning mellan nämnd och förvaltning...

Läs mer

Riktlinjer för intern kontroll

Riktlinjer för intern kontroll Riktlinjer för intern kontroll Antagna av kommunsstyrelsen 2016- Bakgrund Kommunsstyrelsen har inom ramen för sitt samordningsansvar och sin uppsiktsplikt det övergripande ansvaret att se till att en god

Läs mer

Intern kontroll i kommunen och dess företag. Sollefteå kommun

Intern kontroll i kommunen och dess företag. Sollefteå kommun Revisionsrapport Intern kontroll i kommunen och dess företag Anita Agefjäll December/2015 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte och Revisionsfrågor... 3 2.3. Revisionskriterier...

Läs mer

REGLEMENTE FÖR. Intern kontroll. Antaget Tillsvidare, dock längst fyra år från antagande

REGLEMENTE FÖR. Intern kontroll. Antaget Tillsvidare, dock längst fyra år från antagande REGLEMENTE FÖR Intern kontroll Antaget av Kommunfullmäktige Antaget 2018-12-10 176 Giltighetstid Dokumentansvarig Tillsvidare, dock längst fyra år från antagande Kansli- och kvalitetschef Håbo kommuns

Läs mer

Kungsörs kommun. Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport. KPMG AB Antal sidor: 8

Kungsörs kommun. Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport. KPMG AB Antal sidor: 8 Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 8 KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Svar på revisionsfrågorna 1 1.2 Bedömning

Läs mer