Revisionsrapport* Intern kontroll. Södra Roslagens Miljö- och hälsoskyddsnämnd. Februari 2008 Frida Enocksson. *connectedthinking

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Revisionsrapport* Intern kontroll. Södra Roslagens Miljö- och hälsoskyddsnämnd. Februari 2008 Frida Enocksson. *connectedthinking"

Transkript

1 Revisionsrapport* Intern kontroll Södra Roslagens Miljö- och hälsoskyddsnämnd Februari 2008 Frida Enocksson *connectedthinking

2 Sammanfattning Revisorerna i Täby och Danderyd kommuner samt Vaxholms stad har gett i uppdrag till Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers att granska kommunens arbete med upprättade handlingsplaner för intern kontroll inom Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd. Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd är nyinrättad från och med den 1 januari 2007 och vi kan konstatera att det pågår ett arbete med att utveckla nämndens arbete med intern kontroll. Vi bedömer att den interna kontrollen i huvudsak är tillräcklig för budgetrutin, budgetuppföljning och delegationsärenden. Vi bedömer att den interna kontrollen i vissa delar är tillräcklig för arbetet med internkontroll. Vi bedömer att den interna kontrollen inte är helt tillfredsställande för verksamhetsplanering och verksamhetsuppföljning. Vår bedömning är att verksamheten i de granskade områdena ändå i huvudsak fungerar väl, vilket främst beror på kompetens och erfarenhet hos handläggande personal. Efter genomförd granskning rekommenderar vi Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd att: - genomföra riskanalyser baserade på väsentliga rutiner - upprätta den interna kontrollplanen utifrån gjord riskanalys Vad gäller de rutiner granskningen inriktat sig mot rekommenderar vi nämnden att: utarbeta tydliga anvisningar för det interna budgetarbetet. dokumentera rutinen för budgetuppföljning och utarbeta anvisningar förtydliga nämndens mål vad gäller målnivåer samt tydligare beskriva uppföljningen nämnden fortsättningsvis gör en långsiktig planering av verksamheten, i enlighet med KL förvaltningen utarbetar en skriftlig rutin för verksamhetsplaneringen tydliggöra när målen ska följas upp och mot vad de ska mätas.

3 Innehållsförteckning 1 Inledning Revisionsfråga Revisionsmetod och avgränsning Iakttagelser Övergripande kommungemensamma dokument för intern kontroll Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd Rutiner Revisionsfrågor och sammanfattande bedömning Revisionsfrågor Sammanfattande bedömning Rekommendationer

4 1 Inledning Revisorerna i Täby och Danderyd kommuner samt Vaxholms stad har gett i uppdrag till Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers att granska kommunens arbete med upprättade handlingsplaner för intern kontroll inom Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd. Av kommunallagens 9 kap 9 framgår bl.a. att revisorerna ska pröva om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig. Nämndernas ansvar i detta arbete framgår av kommunallagen 6 kap 7 i vilken det stadgas att nämnderna ska se till att den interna kontrollen är tillräcklig. Nämnderna ansvarar för en ändamålsenlig styrning så att verksamheten bedrivs på ett effektivt sätt och att det finns säkra rutiner som förhindrar förlust för kommunen och säkerställer att redovisningen är rättvisande. Vid bildandet av Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd beslutades att Täby kommun är värdkommun. Därav gäller det reglemente för nämndernas arbete med intern kontroll som Kommunfullmäktige i Täby kommun antog den 24 april Av reglementet framgår att varje nämnd i sin tur ska utforma och utföra den interna kontrollen utifrån sina behov och förutsättningar. 1.1 Revisionsfråga Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: - Vilka styrdokument nämnden arbetar utifrån? - Gör nämnden en egen riskbedömning som grund för sin planering, styrning och intern kontroll? - Har nämnden en långsiktig planering? - Har nämnden beslutat om tydliga mål för sin verksamhet i syfte att kunna styra sin verksamhet? Granskningen avser även att ge underlag för eventuellt fortsatta granskningsinsatser avseende den interna kontrollen. 1.2 Revisionsmetod och avgränsning För att kunna bedöma hur Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd arbetar med intern kontroll sker en kartläggning och bedömning av nämndens kontrollsystem utifrån COSO-modellens fem kontrollkomponenter kontrollmiljö, riskanalys, kontrollaktiviteter, information, kommunikation samt övervakning. 2

5 Arbetet har skett genom inläsning, studie och analys av styrdokument och nämndens uppföljningsrutiner samt vilken information och vilka uppgifter som lämnas till nämnden. Vidare genomförs intervjuer med företrädare för förvaltningen samt nämndordförande. Inledningsvis redovisas Täby kommuns reglemente och beslut angående intern kontroll. De rutiner granskningen omfattar är förutom interkontrollplan grundläggande rutiner för att en nämnd ska kunna säkerställa sin styrning. Är dessa ändamålsenliga och fungerar tillfredsställande kan nämnden hypotetiskt anses ha tillräckligt underlag för en tillräcklig styrning. Rutinerna består av följande: - Intern kontroll - Budgetrutin - Budgetuppföljning - Verksamhetsplanering - Verksamhetsuppföljning - Delegationsärenden I granskningens iakttagelser för varje rutin finns olika kontrollmål, vilka kommenteras. Varje rutin sammanfattas direkt i en bedömning med tillhörande rekommendationer. Revisionsrapporten avslutas med att revisionsfrågorna besvaras och en sammanställning görs av granskningens rekommendationer. 2 Iakttagelser 2.1 Övergripande kommungemensamma dokument för intern kontroll Som tidigare nämnts är Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd en gemensam nämnd för Danderyds, Vaxholms och Täby kommun. Nämndens organisatoriska hemvist är i Täby kommun som är värdkommun, därav gäller Täbys reglementen, regler och rutiner för Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd och dess förvaltning. Täby kommunfullmäktige antog , 29, ett reglemente för intern kontroll. Nämndernas uppföljnings- och rapporteringsskyldighet anges. Av reglementet framgår följande: - Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret att tillse att det finns en god intern kontroll hos kommunens nämnder och förvaltningar. 3

6 - Kommunstyrelsen skall utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll, och i de fall förbättringar behövs, vidta nödvändiga åtgärder. - Nämnden ska varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. - Varje nämnd har en skyldighet att löpande följa upp det interna kontrollsystemet. - Löpande rapportering hur den interna kontrollen fungerar skall lämnas av verksamhetschefen till nämnden. - Resultat av uppföljning av den interna kontrollen ska skriftligen rapporteras till nämnden. - Nämnden ska löpande eller senast i samband med årsredovisningen rapportera resultatet vidare till kommunstyrelsen. - Brister i den interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till närmast överordnade. Vad gäller nämndernas ansvar för den interna kontrollen i Täby kommun framgår i reglementet att nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen. Varje enskild nämnd ska tillse att en organisation upprättas för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde, att kommunövergripande reglementen, policys, regler och anvisningar följs samt att regler och anvisningar för den interna kontrollen utformas i enlighet med de lokala förutsättningarna samt att dessa formuleras och antas av nämnden. Inom nämnd eller styrelse ansvarar verksamhetschef eller motsvarande för att konkreta regler och anvisningar är utformade för att upprätthålla en god intern kontroll. Av reglementet framgår att kommunstyrelsen skall, med utgångspunkt från nämndernas uppföljningsrapporter, utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll, och i de fall förbättringar behövs vidta nödvändiga åtgärder antogs för första gången kontrollplaner i kommunens nämnder. Utifrån fullmäktiges beslut om reglemente för intern kontroll har kommunstyrelsen tagit fram anvisningar till nämnderna. Anvisningarna pekar på tre områden som alla nämnder ska följa upp i sina planer under Varje nämnd ska: utföra stickprovskontroller av inköp och utbetalningar o dels kontroll av elektroniskt behandlade fakturor o dels kontroll av fakturor inom speciella riskområden kontrollera omfattning av inköp vid sidan av ramavtal utföra kontroll av direktupphandling i intervallet 5 tkr - 7 basbelopp Nämndernas interna kontrollplaner innehåller en mall som visar vilka kontrollmoment som ska utföras, vem som är kontrollansvarig, metod, till vem rapportering ska ske, tidplan och riskbedömning. 4

7 I anvisningarna står att redovisning av kontrollerna ska ske till nämnden och kommunstyrelsen två gånger per år senast i samband med delårsbokslut och årsredovisning. Anvisningarna är ett första steg med fokus på att: Minimera risken för missbruk och att avsiktliga eller oavsiktliga fel leder till extrakostnader eller att kommunens tillgångar äventyras Säkerställa en rättvisande redovisning genom kontroll av riktigheten och tillförlitligheten i räkenskaperna Skydda politiker och tjänstemän mot oberättigade misstankar om oegentligheter Av reglementet framgår inte att en riskbedömning bör ingå i nämndernas arbete med kontrollplanen. 2.2 Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnden ska svara för Danderyds, Vaxholms och Täby kommuners prövning, tillsyn och miljöövervakning enligt Miljöbalken, Livsmedelslagen, Djurskyddslagen och angränsande lagar, förordningar och föreskrifter. Nämnden ska även svara för övriga uppgifter som enligt lag ska fullgöras av den kommunala nämnden inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska också utöva tillsyn enligt Tobakslagen vad avser rökfria lokaler och vad gäller solarier enligt Strålskyddslagen samt enligt Miljöbalken över naturreservat som beslutats av kommunerna. Den gemensamma nämnden ska även besvara remisser från kommunerna, svara för information och expertkunskap inom verksamhetsområdet och delta i kommunernas krisberedskapshantering. Täby kommun är värdkommun för Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd, vilket innebär att Täby är huvudman för förvaltningen och har ansvaret för beredning och verkställighet av nämndens beslut samt för att planera och administrera verksamheten. Nämndens består av nio ledamöter och nio ersättare, respektive kommun utser sina ledamöter och ersättare. Ordförande tillhör och utses alltid av Täby kommun. Budget beslutas i Täby kommunfullmäktige efter samråd med Danderyds och Vaxholms kommuner. Kostnaderna för nämnden fördelas på de tre kommunerna enligt en fördelningsnyckel och betalas till hälften den 1 april och den 1 oktober med en justering beroende på resultat före månaden mars utgång påföljande år. Budgetuppföljning ska ske kvartalsvis till respektive kommuns kommunstyrelse och rapport om verksamhetens utveckling ska ske halvårsvis. Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämndens förvaltning består av fyra processområden hälsoskydd, miljöskydd och livsmedel samt stabsfunktioner. Varje process har en 5

8 samordnare dessa ska arbeta med resursplanering, arbetsfördelning, uppföljning samt problemlösning inom och mellan processerna. De arbetsuppgifter som inte ryms inom processerna samordnas och fördelas inom processgrupperna. Organisationen ska efter april 2008 utvärderas. Nämnden har varit verksam sedan den 1 januari 2007, innan dess skedde förberedelser för den nya organisationen. Den 1 januari 2007 var nämndens och förvaltningens organisation och dess personal samt budgetramar klar. Verksamhetsplan, interna budget, internkontrollplan etcetera återstod dock att arbeta fram under våren Det har i granskningens intervjuer framkommit att det fortgår ett arbete inom organisationen, dels för att hitta former för arbetssätt, dels utveckling av nämndens styrande dokument. Vid planeringen av en gemensam nämnd identifierades ett behov av att se över och samordna arbetssättet mellan de olika enheterna. Ett projekt inleddes för att förenkla sammanslagningen samt att säkra ett gemensamt arbetssätt vid sammanslagningen av de tre kommunernas miljö och hälsoskyddsenheter. Arbetet skedde genom att kartlägga och dokumentera nämndens viktigaste arbetsprocesser. Totalt identifierades 20 huvudflöden inklusive mindre underrutiner. Vissa delar av processerna återfanns i flera processer och identifierades istället som stödprocesser, exempelvis ankomst, arkivering och fakturering. För varje process utsågs en processägare som ansvarade för dokumentationen. Projektet hade även som målsättning att identifiera förbättringsåtgärder på kort och lång sikt samt hur dessa skulle kunna genomföras. Dokumentationerna av verksamhetens processer som gjordes under 2006 och 2007 hålls fortfarande aktuella och uppdateras kontinuerligt. De identifierade förbättringsåtgärderna rör främst tekniska och tillgänglighetsfrågor som i sin tur ska leda till effektivare handläggning, högre kvalitet samt bättre styrning och rapportering. I samband med processkartläggningen har ett rutindokument för ärende- och händelseregistreringar tagits fram för verksamhetens olika ärendegrupper, där det framgår hur varje ärende och dess händelser ska registreras i diariesystemet ECOS Rutiner För varje rutin finns olika kontrollmål, vilka kommenteras under Resultat av granskningen. Varje rutin sammanfattas sedan i en bedömning med tillhörande rekommendationer. 6

9 Intern kontroll Kontrollmål Intern kontrollplan för år 2007 har upprättats och antagits av nämnden Intern kontrollplanen bygger på en risk- och väsentlighetsanalys Intern kontrollplanen har följts upp Observerade brister har åtgärdats Rapportering har gjorts till nämnden Resultatet av uppföljningen av 2007 års intern kontroll har rapporterats till kommunstyrelsen Intern kontrollplan för 2008 har tagits fram Resultat av granskningen Intern kontrollplan har upprättats för 2007, beslut togs av nämnden 30 juni Internkontrollplanen bygger på värdkommunens övergripande internkontrollplan. Nämnden gör ingen egen riskbedömning inför upprättandet av internkontrollplan, utan följer Täby kommuns övergripande risk- och väsentlighetsbedömning. I Täby kommun utförs stickproven i internkontrollplanen två gånger per år av värdkommunens ekonomiadministration. Insatser för att förbättra hanteringen av fakturor av intern och extern representation samt öka förekomsten av referenskod på fakturor. Rapportering sker vid årsskiftet samt vid den tidpunkt när stickprov är genomförda. Oklart enligt de intervjuer som genomförts. Intern kontrollplan för 2008 har tagits fram och beslutades den 30 januari Internkontrollplanen för 2008 ser likadan ut som planen för Övrigt Vid intervjuer framgår att en risk- och väsentlighetsbedömning inriktad på verksamhet anses finnas, den återfinns i verksamhetsplanen. En viss riskbedömning betraktas även finnas i de lagrum som nämndens myndighetsbeslut grundar sig på. Vid till exempel taxeersättning finns en riskbedömning med av den orsaken att dessa bygger på en beräkning av tidsåtgång. 7

10 I verksamhetsplanen för 2009 finns en behovsanalys av verksamheten, vilken enligt intervjuerna kan ses som en form av riskanalys. Vi bedömer att arbetet med den interna kontrollen i vissa delar är tillräcklig, men den interna kontrollen behöver utvecklas ytterligare. Internkontrollplanen är antagen i nämnden men följer direkt Täby kommuns anvisningar för intern kontrollplan, vilken i tidigare granskningar har konstaterats ha brister då den endast ser till ekonomiska risker och inte verksamhetsfrågor. Nämndens internkontrollplan bygger inte på någon risk- och väsentlighetsanalys för nämndens hela verksamhet. Internkontrollplanerna bör omfatta bedömda risker inom områdena verksamhet, rapportering och följsamhet mot lagar och föreskrifter. Nämnden rekommenderas att: genomföra en risk- och väsentlighetsanalys av hela verksamheten som grund för det systematiska arbetet med intern kontroll. upprätta en internkontrollplan som bygger på ovanstående analys Budgetrutin Kontrollmål Det finns dokumenterade rutiner för budgetrutinen Förvaltningen har fastställt tydliga budgetanvisningar som är kända och används av ansvariga Nämnden fastställer årligen en internbudget Registrering av enheternas budgetförslag sker med en gemensam rutin I budgeten ingår avstämning av Resultat av granskningen Täby kommun har dokumenterade rutiner för kommunens budgetrutin. Nämndens förvaltning har inte några egna budgetanvisningar utan använder kommunens övergripande anvisningar. I de samverkande kommunernas avtal finns bestämt att förslag till nästkommande års budget ska före den 30 april överlämnas till respektive kommun. Nämnden beslutar en övergripande internbudget. Registrering av förvaltningens budget görs på centralnivå av Täby kommuns kommunledningskontor. Budgeten bygger på en uppskrivning av 8

11 väsentliga poster Tillförlitliga underlag för budgetering av personal finns verksamhetssystem, föregående års resultat, personalomfattning, beslutade projekt och kända lagändringar samt en övergripande konjunkturbedömning. Beräkningarna görs med mallar i excel. Budgetens kostnader periodiseras i lika stora tolftedelar i ekonomisystemet, justeringar sker inte under året i ekonomisystemet. Budgetering av personalomfattning görs med hjälp av beräkningsmallar i excel som tar hänsyn till antal personal, arbetstid och beräknad frånvaro, såsom sjukdom, föräldraledighet etc. Vi bedömer att den interna kontrollen i huvudsak är tillräcklig. Nämndens förvaltning har inte några egna budgetanvisningar utan använder kommunens övergripande anvisningar. Periodiseringar bör göras av alla kända ekonomiska transaktioner. Nämnden rekommenderas att: utarbeta tydliga anvisningar för det interna budgetarbetet Budgetuppföljning Kontrollmål Det finns dokumenterade rutiner för budgetuppföljning Nämnden har fastställt tidpunkter för när uppföljning skall ske Förvaltningen har utarbetat tydliga anvisningar för budgetuppföljningen Resultat av granskningen Täby kommun har dokumenterade rutiner för kommunens budgetuppföljning som nämnden följer. Nämnden har inte fastställt när uppföljning av budgeten ska ske. Under 2007 har budgetuppföljningar gjorts kvartalsvis till nämnden. Månadsvis har en ekonomisk uppföljning ingått i förvaltningschefens stående punkt på nämndmötena. Förvaltningen har inte tagit fram några egna anvisningar för budgetuppföljningen. 9

12 Delårsbokslut upprättas och antas av nämnden Ekonomiska mått och nyckeltal finns fastställda och tillämpas Alla enheter erhåller ekonomiska rapporter Enheterna upprättar och kommenterar månadsbokslut och prognoser Kontroller görs för att säkerställa att informationen är tillförlitlig Delårsbokslut upprättas 30 juni och antas därefter i nämnden. Ekonomiska mått och nyckeltal som används är resultat och fördelning av intäkter mellan interna intäkter och taxor och avgifter, samt kostnadsfördelningen mellan ämnesområdena. Nyckeltal som är anpassade till miljöområdet är under framtagande genom ett samarbete i länet. Nämnden avvaktar detta arbete innan de egna nyckeltalen utvecklas. Budget läggs på övergripande nivå, för att undvika revirtänkande mellan de olika ämnesområdena. Uppföljning sker på övergripande nivå samt på ämnesnivå. Tillgång till allt i ekonomisystemet har förvaltningschef, samordnarna för stab och processer samt en administratör. Månadsbokslut och prognoser görs på övergripande nivå till nämnd. Internt stäms ekonomin av mot verksamhetsplanen för respektive ämne (processområde). Avstämning på kontonivå görs månatligen på väsentlig kostnadsnivå. Utredning görs om något utmärker sig. Fakturor och inbetalningar stäms av i ekonomisystemet. Löneadministratörerna gör avstämningar mellan lönesystemet och ekonomisystemet. Vi bedömer att den interna kontrollen är i huvudsak tillräcklig, men vissa delar behöver förbättras för att rutinen ska vara helt tillfredsställande. Dokumenterade anvisningar för uppföljningarna saknas. Nämnden rekommenderas att: dokumentera rutinen för budgetuppföljning och utarbeta anvisningar 10

13 Verksamhetsplanering Kontrollmål Det finns dokumenterade rutiner för verksamhetsplanering Nämnden har fastställt tydliga mål för verksamheten Nämnden har, enligt KL, fastställt en planering för verksamheten Förvaltningen har fastställt en process för planering av verksamheten Förvaltningen fastställer årligen en verksamhetsplan som anmäls i nämnden Resultat av granskningen Nämnden följer Täby kommuns anvisningar. Nämndens verksamhetsplan är, enligt utsago, mer utförlig än anvisningarna. Nämnden har fastställt mål för verksamheten för 2007 och Kommunfullmäktige har fastställt fyra inriktningsmål, effektmål samt mått för när effektmålet uppnåtts för nämndens olika huvudprocesser. Fullmäktiges mål återfinns i nämndens verksamhetsplan tillsammans med effektmål för de olika processernas underprocesser. Nämnden har ingen treårig planering. Nämnden har fastställt en planering som är två år, , nästa planering kommer att omfatta Det finns ingen dokumenterad process för planeringen av verksamheten. Senast i april ska nämnden fatta beslut om kommande års verksamhetsplan. Nämnden har i april 2007 antagit en verksamhetsplan för Övrigt Nämnden har i verksamhetsplanen fastställt ett inriktningsmål per huvudprocess. Även processernas delar har effektmål och hur dessa ska följas upp. Metoden för måluppföljning beskrivs och många uppföljningar består av internutvärdering, enkäter eller uppföljning sker vid tillsyn, det framkommer inte hur dessa ska genomföras. Effektmålen är inte mätbara, utom i de fall målet är att något ska minska, såsom störningar och utsläpp från avfallshanteringen ska minska. Det anges inte heller mellan vilka tidsperioder som ska jämföras eller när målen ska mätas. Målen är inte kopplade till de lagrum, som nämnden i enlighet med, har ansvar att utföra prövning, tillsyn och över- 11

14 vakning. Exempelvis mål för att uppfylla Livsmedelslagens krav på årlig inspektionsfrekvens. Det finns ingen dokumenterad process för planeringen av verksamheten var första gången en planering av verksamheten skulle ske. Mycket av arbetet genomfördes i diskussionsform. Exempelvis genom gruppdiskussioner med nämndledamöter och samordnare för att fastställa planens nivå samt på grund av tidsbrist. Ett förslag skickades till tjänstemän i Danderyds och Vaxholms kommuner för yttrande och samråd. Det har inte skett någon förankring på politisk nivå i kommunerna, detta kommer förmodligen göras under arbetet med 2009 års verksamhetsplan. Vi bedömer att den interna kontrollen inte är helt tillfredsställande. Nämnden har fastställt verksamhetsmål för 2007 och Målen saknar en tydlig mätbarhet. Uppföljningen av målen är inte tydligt beskriven. Det går inte utifrån verksamhetsplanen och dess mål se hur nämnden och dess verksamhet uppfyller gällande lagstiftning och dessas olika krav. Nämnden saknar fastställda rutiner för arbetet med verksamhetsplanen och planen uppfyller inte kraven i KL för långsiktighet, vilket kan förklaras av att nämnden är nybildad. Det är dock viktigt att en nämnd ger ett långsiktigt beslutsunderlag särskilt då nämnden svarar för flera kommuner. Nämnden rekommenderas att: förtydliga nämndens mål vad gäller målnivåer samt tydligare beskriva uppföljningen nämnden fortsättningsvis gör en långsiktig planering av verksamheten, så att respektive kommun ges förutsättningar att fatta beslut i enlighet med KL. förvaltningen utarbetar en skriftlig rutin för verksamhetsplaneringen Verksamhetsuppföljning Kontrollmål Det finns dokumenterade rutiner för verksamhetsuppföljning Förvaltningen har fastställt tydliga anvisningar för enheternas verksamhetsuppföljning Resultat av granskningen Nämnden följer Täby kommuns rutiner för uppföljning. I verksamhetsplanen finns uppställt vilka uppföljningar som ska ske. Det saknas en beskrivning av på vilket sätt uppföljningen ska göras och när uppföljning ska ske. Se 12

15 även kap Verksamhetsuppföljningarna redovisar måluppfyllelse och annan väsentlig information rörande verksamheten Verksamhetsuppföljningarna redovisas i nämnden I delårsbokslutet redovisades en prognos för huruvida verksamhetsmålen beräknades uppfyllas. Verksamhetsuppföljningen har påbörjats inför årsredovisningen 2007 vid granskningen. Ännu är inte alla enkäter framtagna som enligt verksamhetsplanen ska finnas. Verksamhetsuppföljningen för 2007 redovisas för nämnden vid delårs- och årsbokslut. Nämndens verksamhetsberättelse ska lämnas till respektive kommun senast den 1 mars påföljande år. Vi bedömer att den interna kontrollen inte är helt tillfredsställande. Verksamhetsuppföljningens brister beror till stor del på att nämnden är ny och består av otydliga mål i verksamhetsplaneringen samt att det i verksamhetsplanen inte fastställs hur och när uppföljning av verksamhetens mål ska ske. Vi kan konstatera att detta har resulterat i att uppföljning till exempel genomförandet av enkäter har påbörjats sent och i anslutning till bokslutet. Nämnden rekommenderas att: tydliggöra när målen ska följas upp och mot vad de ska mätas Delegationsärenden Kontrollmål Nämnden har fastställt delegationsordning Delegationsordningen uppdateras vid behov och ses över årligen Resultat av granskningen Nämnden har senast fastställt en delegationsordning den 4 januari Delegationsordningen uppdateras kontinuerligt och har därefter på nytt antagits i nämnden under Förändringar i delegationsordningen har berott på organisationsförändringar samt 13

16 ändringar av lagar. I delegationsordningen framgår vilka ärenden som delegerats samt till vem (funktion) Nämnden har endast delegerat ärenden som ej berörs i KL 6 kap, 34 1 I delegationsordningen framgår vilka ärenden som delegerats samt till vilken funktion. Nämnden har endast delegerat ärenden som ej berörs i KL 6 kap, 34. Vidaredelegation enligt KL 6 kap, 37 2 Vidaredelegation enligt KL 6 kap, 37 tillämpas inte. Delegation sker direkt till de olika handläggningsfunktionerna i organisationen. Dokumenterade rutiner finns för att anmäla fattade delegationsbeslut till nämnden enligt KL 6 Det finns dokumenterade rutiner för anmälan av delegationsbeslut till nämnden. Anmälan är en stående punkt på varje nämndsammanträde. Vi bedömer att den interna kontrollen i huvudsak är tillräcklig. 3 Revisionsfrågor och sammanfattande bedömning 3.1 Revisionsfrågor Vilka relevanta styrdokument arbetar nämnden utifrån? 1 KL 34 I följande slag av ärenden får beslutanderätten inte delegeras: 1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, 2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats, 3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, och 4. vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter. 2 Beslut om vidaredelegation kan uppdras åt förvaltningschef 14

17 Det styrdokument som nämnden arbetar utifrån är framförallt verksamhetsplanen. Verksamheten styrs även av de lagar som finns inom nämndens myndighetsområden. För många av de grundläggande rutinerna som ingår i granskningen har nämnden inga egna dokument med anvisningar, riktlinjer och rutiner utan följer Täby kommuns dokument. Nämnden och förvaltningen behöver se över sina styrande dokument för att anpassa till den egna organisationen. Gör nämnden en egen riskbedömning som grund för sin planering, styrning och intern kontroll? Nämnden gör ingen egen riskbedömning som grund för sin planering, styrning och intern kontroll. Ledningen anser att en viss riskbedömning finns i framtagandet av verksamhetsplanen samt finns inbyggt i de lagrum som styr verksamhetsområdena. Det har i granskningen framkommit att det i arbetet med 2009 års verksamhetsplan ska ingå en behovsutredning. Personalen ska behandla verksamhetens mjuka frågor såsom samarbetsformer inom organisationen under våren Inför verksamhetsplaneringen ska nämndens vilja att delta efterfrågas samt vilka särskilda insatser och/eller projekt nämnden vill satsa på. Kartläggningen av verksamhetens processer är omfattande och innehåller förbättringsåtgärder. Förbättringsåtgärderna bör även konkretiseras i en beskrivning av hur förbättringarna ska genomföras. I den mån processkartläggningen hålls aktuell torde en riskbedömning utifrån kartläggningarna vara genomförbar utan större arbetsinsats. Har nämnden en långsiktig planering? Nämnden har ingen långsiktig planering. Under 2007 antogs en planering i form av en verksamhetsplan som omfattade två år, 2007 och Anledningen till att verksamheten har en tvåårig planering för 2007 och 2008 beror på organisationens bildande 1 januari 2007, vilket gjorde att planeringen för 2007 var klar i maj samma år. Den verksamhetsplan som arbetas fram under våren för år 2009 kommer att vara tvåårig. Har nämnden beslutat om tydliga mål för sin verksamhet i syfte att kunna styra sin verksamhet? Nämnden har fastställt tydliga mål för verksamheten för 2007 och Kommunfullmäktige har fastställt fyra inriktningsmål, effektmål samt mått för när effektmålet uppnåtts för nämndens olika huvudprocesser som finns med i verksamhetsplanen för 2007 och

18 Nämnden har i verksamhetsplanen även för processernas delar fastställt effektmål och hur dessa ska följas upp. Många uppföljningar består av internutvärdering, enkäter eller uppföljning sker vid tillsyn, det framkommer inte hur dessa ska genomföras. Effektmålen har inga tydliga målnivåer. Då målet är att något ska minska, såsom störningar och utsläpp från avfallshanteringen ska minska, anges inte vad som är nivån för att ha uppnått målet. Det anges inte heller mellan vilka tidsperioder jämförelser ska ske. 3.2 Sammanfattande bedömning Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd är nyinrättad från och med den 1 januari 2007 och vi kan konstatera att det pågår ett arbete med att utveckla nämndens arbete med intern kontroll. Vi bedömer att den interna kontrollen i huvudsak är tillräcklig för budgetrutin, budgetuppföljning och delegationsärenden. Vi bedömer att den interna kontrollen i vissa delar är tillräcklig för arbetet med internkontroll. Vi bedömer att den interna kontrollen inte är helt tillfredsställande för verksamhetsplanering och verksamhetsuppföljning. Vår bedömning är att verksamheten i de granskade områdena ändå i huvudsak fungerar väl, vilket främst beror på kompetens och erfarenhet hos handläggande personal. Sammanfattningsvis kan konstateras att det vid intervjuer och genomgång av dokument framträder en bild av ordning och reda, det saknas dock viktiga moment för att den interna kontrollen ska kunna betraktas som helt tillräcklig. I granskningen framkommer att det saknas dokumentation av genomförandet av stödprocesser såsom budgetrutin, verksamhetsplanering och dessas uppföljning. Det har även konstaterats att nämnden saknar en risk-, väsentlighets- samt en konsekvensanalys av verksamheten. Nämndens internkontrollplan styrs av kommunstyrelsens anvisningar. För att få vetskap om vilka rutiner och processer som är viktigast att följa upp bör nämnden framöver upprätta en risk-, väsentlighets- och konsekvensanalys. Denna analys bör leda fram till respektive års kontrollplan. Det är viktigt att risk-, väsentlighets- och konsekvensbedömningar görs varje år och kan med fördel dokumenteras för kommande års bedömningar. Verksamhetens riskmoment varierar i och med förändringar av exempelvis ny lagstiftning, nya datasystem, ny personal m.m. Analysen kan även användas som underlag för att utveckla eller ompröva kontrollaktiviteter i de rutiner och system som används inom nämnden men som inte omfattas av internkontrollplanen. För att uppnå önskvärd styrbarhet bör kontrollplanerna innehålla kontroll av ändamålsenlig verksamhet, rapportering och följsamhet mot lagar och föreskrifter. Vid granskningen har det framkommit att kontrollinsatserna kommer att vara samma i 2008 års plan, vilket endast förklaras med en hänvisning till kommunens risk- och väsentlighetsanalys. Det kan 16

19 ifrågasättas om resultatet av årets granskningar verkligen har beaktats eller om det beror på enkelheten i en sådan hantering. Planerna innehåller endast ekonomiska rutiner medan områden som till exempel ändamålsenlig styrning, måluppfyllelse och följsamhet till lagar inte förekommer i granskade planer. Utifrån en riskanalys bör även sådana områden som hur styrning och måluppfyllelse följs upp övervägas. De interna kontrollplanerna bör ingå som en del i samband med upprättandet av verksamhetsplanerna, för att inte uppfattas som ytterligare en arbetsuppgift. 4 Rekommendationer Efter genomförd granskning rekommenderar vi Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd att: - genomföra riskanalyser baserade på väsentliga rutiner - upprätta den interna kontrollplanen utifrån gjord riskanalys Samt följande rekommendationer vad gäller: budgetrutin Utarbeta tydliga anvisningar för det interna budgetarbetet. budgetuppföljning dokumentera rutinen för budgetuppföljning och utarbeta anvisningar verksamhetsplanering förtydliga nämndens mål vad gäller målnivåer samt tydligare beskriva uppföljningen Nämnden fortsättningsvis gör en långsiktig planering av verksamheten, i enlighet med KL Förvaltningen utarbetar en skriftlig rutin för verksamhetsplaneringen verksamhetsuppföljning Tydliggöra när målen ska följas upp och mot vad de ska mätas. 17

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Granskning av intern kontroll Söderhamns kommun Revisionsrapport Februari 2011 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Robert Heed Revisionskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Revisionsrapport Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Solna stad April 2010 Josefin Loqvist 2010-04 Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva februari 2006 6:1 REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Inledning 1 Syftet Detta reglemente syftar till att säkerställa att såväl den politiska som den professionella

Läs mer

Reglemente. Administrativa kontoret Ekonomiavdelning. 2005-12-15 Dnr KS 2005/156 Hid 2006.16

Reglemente. Administrativa kontoret Ekonomiavdelning. 2005-12-15 Dnr KS 2005/156 Hid 2006.16 Administrativa kontoret Ekonomiavdelning 2005-12-15 Dnr KS 2005/156 Hid 2006.16 Reglemente Intern kontroll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-01-23 Kommunstyrelsen 2006-02-06 Kommunfullmäktige 2006-02-27

Läs mer

Reglemente för internkontroll

Reglemente för internkontroll Kommunstyrelseförvaltningen REGLEMENTE Reglemente för internkontroll "Dubbelklicka - Infoga bild 6x6 cm" Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Reglemente för internkontroll

Läs mer

Tillsynsarbete enligt livsmedelslagen

Tillsynsarbete enligt livsmedelslagen Revisionsrapport Tillsynsarbete enligt livsmedelslagen Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor 2009-01-06 Lotta Ricklander Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2 Syfte och avgränsning...1

Läs mer

Hallstahammars kommun

Hallstahammars kommun Revisorerna REVISIONSRAPPORT Granskning av Intern kontroll Hallstahammars kommun Utarbetad av Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers på uppdrag av kommunens revisorer och antagen vid revisorernas

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll Reglemente för intern kontroll Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-06-17 För revidering av reglementet ansvarar: Kommunfullmäktige För

Läs mer

Granskning av Intern kontroll. Katrineholms kommun. Datum 2010-11-11. Författare. Karin Jäderbrink Certifierad kommunal revisor Annika Hansson

Granskning av Intern kontroll. Katrineholms kommun. Datum 2010-11-11. Författare. Karin Jäderbrink Certifierad kommunal revisor Annika Hansson Granskning av Intern kontroll Katrineholms kommun Datum 2010-11-11 Författare Karin Jäderbrink Certifierad kommunal revisor Annika Hansson Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning... 1 2 Bakgrund

Läs mer

Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun

Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun Örebro kommun 2014-09-12 KS114/2012 orebro.se 2 RIKLTLINJER FÖR INTERN KONTROLL I ÖREBRO KOMMUN PROGRAM Uttrycker

Läs mer

Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. 1 (5) Reglemente för intern kontroll Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

Kommunstyrelsen har en särställning bland de kommunala nämnderna och skall ha en uppsikt över övriga nämnders verksamhet ( kommunallagen 6:1 ).

Kommunstyrelsen har en särställning bland de kommunala nämnderna och skall ha en uppsikt över övriga nämnders verksamhet ( kommunallagen 6:1 ). INTERN KONTROLL Inledning I kommunallagen fördelas ansvaret för uppföljning och kontroll av kommunens verksamhet på revisorerna, kommunstyrelsen och nämnderna. Revisorerna granskar i den omfattning som

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL

REGLEMENTE INTERN KONTROLL REGLEMENTE INTERN KONTROLL Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

Ekonomgruppen i Kungälvs kommun oktober 1999 Antagen av kommunfullmäktige 2001-01-31, x.

Ekonomgruppen i Kungälvs kommun oktober 1999 Antagen av kommunfullmäktige 2001-01-31, x. KUNGÄLVS KOMMUN eller hur vi klarlägger att uttalade och outtalade regler efterlevs, dvs att den interna kontrollen fungerar som det var tänkt. Ekonomgruppen i Kungälvs kommun oktober 1999 Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Övergripande granskning av internkontrollarbetet inom kommunstyrelsen och tre nämnder i Eskilstuna

Övergripande granskning av internkontrollarbetet inom kommunstyrelsen och tre nämnder i Eskilstuna Revisionsrapport* Övergripande granskning av internkontrollarbetet inom kommunstyrelsen och tre nämnder i Eskilstuna kommun Mars 2007 Karin Jäderbrink Håkan Lindahl *connectedthinking Innehållsförteckning

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc www.pwc.se Revisionsrapport Joanna Hägg Tilda Lindell Granskning av intern kontroll Tierps kommun pwc Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Granskningsbakgrund...

Läs mer

Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete. Region Halland. Revisionsrapport

Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete. Region Halland. Revisionsrapport Revisionsrapport Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete Region Halland Rebecca Andersson, revisionskonsult Kerstin Sikander, Cert. kommunal revisor Carl-Magnus Stensson, Cert.

Läs mer

Uppföljning av det interna kontrollarbetet 2014

Uppföljning av det interna kontrollarbetet 2014 Uppföljning av det interna kontrollarbetet 2014 Osby kommun 25 februari 2015 Anna Hammarsten Bakgrund, syfte och metod Bakgrund Kommunstyrelsen och nämnderna ska i enlighet med gällande kommunallag tillse

Läs mer

Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet

Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2004-11-25 (Formalia reviderad 2014-06-02) Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Ansvarig tjänsteman:

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser upprätthåller en tillfredsställande

Läs mer

Svedala Kommuns 4:18 Författningssamling 1(6)

Svedala Kommuns 4:18 Författningssamling 1(6) Författningssamling 1(6) Reglemente för intern kontroll antaget av kommunfullmäktige 2014-12-08, 160 Gäller från 2015-01-01 1 Syftet med intern kontroll Detta reglemente syftar till att säkerställa att

Läs mer

Delegation av beslutanderätten Härryda kommun

Delegation av beslutanderätten Härryda kommun Revisionsrapport Delegation av beslutanderätten Härryda kommun 2009-05-25 Hans Gåsste, Certifierad kommunal revisor 2009-05-25 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4 1.1 Uppdrag och revisionsfråga...4

Läs mer

Intern kontroll och attester

Intern kontroll och attester Revisionsrapport Intern kontroll och attester Strömsunds kommun Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1 Bakgrund och revisionskriterier 2.2 Metod

Läs mer

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Revisionsrapport Attestrutiner Östhammars kommun Datum: 080918 Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Sammanfattning Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har fått i uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

Nämndens styrning och interna kontroll av verksamheten

Nämndens styrning och interna kontroll av verksamheten SLUTDOKUMENT 1(2) 2012-08-31 För kännedom; Kommunstyrelsen Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Miljö- och byggnämnden Socialnämnden Nämndens styrning och interna kontroll av verksamheten I egenskap

Läs mer

Reglemente Fastställd i Kommunfullmäktige 13-06-17

Reglemente Fastställd i Kommunfullmäktige 13-06-17 1 Reglemente Fastställd i Kommunfullmäktige 13-06-17 Innehållsförteckning - Syfte med reglemente. 1 Syfte... Sid 3 - Organisation av intern kontroll 2 Kommunstyrelsen... Sid 3 3 Nämnderna... Sid 3 4 Förvaltningschef...

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport* Granskning av intern kontroll Nordmalings kommun Juni 2007 Åsa Adolfsson *connectedthinking Innehållsförteckning Sammanfattning och förslag på utvecklingsåtgärder...1 1 Uppdrag och revisionsfrågor...2

Läs mer

Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag

Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag 2 (6) Innehållsförteckning Policy för internkontroll... 1 för Stockholms

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd. Beslut i nämnden: 32/14 2014-05-14, Dnr SRMH: 2014-1.54

Verksamhetsplan 2015. Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd. Beslut i nämnden: 32/14 2014-05-14, Dnr SRMH: 2014-1.54 Verksamhetsplan 2015 Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd Beslut i nämnden: 32/14 2014-05-14, Dnr SRMH: 2014-1.54 Innehållsförteckning Nämndens ansvar och uppgifter... 3 Utvecklingsområden... 3

Läs mer

Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll

Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll Diarienummer: 2015/560-KS-004 Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll Beslutad av kommunstyrelsen 2015 XX - XX program policy handlingsplan riktlinje 1 Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL POLICY 1 (5) Datum Bertil Wiman 2006-05-29 0589-87020, 073-7657020 bertil.wiman@arboga.se REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Antaget av Kommunfullmäktige 2006-08-31, 81 Syfte med reglementet 1 Syfte Detta

Läs mer

Reglemente för intern kontroll. Krokoms kommun

Reglemente för intern kontroll. Krokoms kommun Reglemente för intern kontroll Krokoms kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige, dnr Ks 14/344. Datum: 9 dec -14 Författare: Sara Anselmby Innehåll 1 Syfte... 7 2 Organisation av intern kontroll... 8

Läs mer

Organisation av och uppföljning av intern kontroll

Organisation av och uppföljning av intern kontroll Dnr VON-2015-91 Dpl 00 sid 1 (7) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Biståndskontoret Tjänsteyttrande 2015-03-05 Mikael Lind, 0545405452 mikael.lind@karlstad.se Organisation av och uppföljning av intern kontroll

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll Datum 2014-03-04 6 Antal sidor Reglemente för intern kontroll Syfte med reglementet Angela Birnstein ekonomichef Ekonomiavdelningen 0560-160 28 direkt 070-697 94 54 mobil angela.birnsein@torsby.se Innehållsförteckning

Läs mer

REGLER FÖR INTERN KONTROLL

REGLER FÖR INTERN KONTROLL Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument REGLER FÖR INTERN KONTROLL ANTAGET AV: KOMMUNFULLMÄKTIGE DATUM: 2015-05-28 ANSVAR UPPFÖLJNING: KOMMUNCHEF GÄLLER TILL OCH MED: 2018 Våra styrdokument

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL med anvisningar

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL med anvisningar Antaget av/ansvarig Syfte God styrning och kontroll av Trollhättans Stads ekonomi och verksamhet. Gäller för Samtliga nämnder och förvaltningar. Referensdokument Kommunallagen. Kommunal redovisningslag

Läs mer

Reglemente för intern kontroll med tillämpningsanvisningar

Reglemente för intern kontroll med tillämpningsanvisningar Reglemente för intern kontroll med tillämpningsanvisningar Antagen av kommunfullmäktige 2005-04-25 53 VIMMERBY KOMMUN REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Antaget av kommunfullmäktige 2005-04-25, 53. Syfte

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Reglemente för internkontroll i Malung-Sälens kommun

Reglemente för internkontroll i Malung-Sälens kommun Reglemente för internkontroll i Malung-Sälens kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-03-25, 16 Gäller från och med 2013-04-19 Innehåll Syfte... 3 Omfattning... 3 Kommunstyrelsen... 3 Nämnderna... 4 Förvaltningschef

Läs mer

För ytterligare information angående granskningen hänvisas till rapporten.

För ytterligare information angående granskningen hänvisas till rapporten. MARIESTAD KOMMUN 2011-12-13 Revisorerna Till Kommunstyrelsen Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Miljö- och byggnadsnämnden Teknisk nämnd Kulturnämnd För kännedom Kommunfullmäktige Kommunrevisorerna

Läs mer

Revisionsrapport basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden

Revisionsrapport basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden REVISIONSRAPPORT 1(8) KR 2014/0014 Handläggare, titel, telefon Christer Lordh,1:e revisor 011-15 17 15 Revisionsrapport basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Revisionsrapport Utskottsorganisation. Ragunda kommun

Revisionsrapport Utskottsorganisation. Ragunda kommun Revisionsrapport Utskottsorganisation. Ragunda kommun 30Augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Budgetprocessen... 3 3. Revisionell bedömning... 6 Sammanfattning På uppdrag av kommunens

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Bilaga 2, LS 167 /02 Ekonomienheten DATUM DIARIENR 2006-01-10 LKD 02558 REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Inledning 1 Allmänt Detta reglemente avser inte att reglera vad som är god intern kontroll. Varje

Läs mer

Delegations- och verkställighetsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrköpings kommun

Delegations- och verkställighetsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrköpings kommun DELEGATIONS- OCH VERKSTÄLLIGHETSORDNING Delegations- och verkställighetsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrköpings kommun Diarienummer KFN 2015/0002 Fastställd av kultur- och fritidsnämnden 2015-01-28.

Läs mer

Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun

Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun Bilden på omslaget är en vy över Trossö och Borgmästarkajen. Foto: Matz Arnström Innehållsförteckning 1. Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun

Läs mer

Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium

Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till

Läs mer

Avesta kommun. Intern kontroll Uppföljning av revisionsgranskning

Avesta kommun. Intern kontroll Uppföljning av revisionsgranskning Uppföljning av revisionsgranskning Offentlig sektor KPMG AB 2012-10-02 Antal sidor: 6 Antal bilagor: X Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 2 4. Avgränsning 2 5. Ansvarig styrelse 2 6. Metod

Läs mer

INTERN KONTROLL GULLSPÅNG KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 47 Dnr: KS 2013/45 Revideras

INTERN KONTROLL GULLSPÅNG KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 47 Dnr: KS 2013/45 Revideras INTERN KONTROLL GULLSPÅNG KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 47 Dnr: KS 2013/45 Revideras Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box 80 548 22 HOVA Tel: 0506-360 00 www.gullspang.se Innehåll

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014

Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014 1 (3) MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Datum Diarienummer 2014-01-08 2013-005797- AD Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014 Reglemente för intern kontroll 1 ger anvisningar för hur intern

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Kristianstads kommun Januari 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Allmänt om intern kontroll

Allmänt om intern kontroll Allmänt om intern kontroll Inledning I kommunallagen fördelas ansvaret för uppföljning och kontroll av kommunens verksamhet på revisorerna, kommunstyrelsen och nämnderna. Revisorerna granskar i den omfattning

Läs mer

Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen.

Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen. Kommunens revisorer 2013-04-08 GRANSKNING AV INTERNKONTROLLPLANER I HÄRRYDA KOMMUN Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen. Rapporten

Läs mer

Revisionsrapport. Botkyrka kommun. Granskning av utlämnade lån. Pernilla Fagerstedt Anders Petersson

Revisionsrapport. Botkyrka kommun. Granskning av utlämnade lån. Pernilla Fagerstedt Anders Petersson Revisionsrapport Granskning av utlämnade lån Botkyrka kommun Pernilla Fagerstedt Anders Petersson Augusti 2011 2011-08-25 Anders Petersson Projektledare Jan Nilsson Uppdragsansvarig PwC Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport Bokslutsprocessen

Revisionsrapport Bokslutsprocessen www.pwc.se Revisionsrapport Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Bokslutsprocessen Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport

Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport Percy Carlsbrand Februari 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Antagen av styrelsen 2015-03-06 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1 Ansökan om medel... 2 2 Genomförande av aktivitet... 2 3 Redovisning av medel beviljade av styrelsen...

Läs mer

Landstingsstyrelsen och den interna kontrollen en inledande belysning

Landstingsstyrelsen och den interna kontrollen en inledande belysning Revisorerna Anders Marmon 2005-02-24 Rev/04078 Landstingsstyrelsen och den interna kontrollen en inledande belysning Rapport 2-05 Sammanfattning Landstingets revisorer har att genomföra årlig granskning

Läs mer

Granskning av intern kontroll Ängelholms kommun

Granskning av intern kontroll Ängelholms kommun Granskning av intern kontroll Ängelholms kommun Carl-Gustaf Folkeson Revisionskonsult Nareman Al-Saied Revisionskonsult Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund och syfte 3 2.1 Uppdrag och

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Jakob Smith Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET... 4 1.1 Bakgrund och

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Ovanåkers kommun. Uppföljning av genomförda granskningar. Revisionsrapport. KPMG AB 8 februari 2011 Antal sidor: 7

Ovanåkers kommun. Uppföljning av genomförda granskningar. Revisionsrapport. KPMG AB 8 februari 2011 Antal sidor: 7 Uppföljning av genomförda granskningar KPMG AB 8 februari 2011 Antal sidor: 7 Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Bedömning 1 1.1.1 Bisysslor 1 1.1.2 Driftkostnader och investeringar 1 1.1.3 Moms 1 2. Uppdrag

Läs mer

Revisionsrapport. Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Inger Hansén Viveca Karlsson

Revisionsrapport. Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Inger Hansén Viveca Karlsson Revisionsrapport Löpande granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner vid Kostnämnden Landstinget Västmanland Inger Hansén Viveca Karlsson 18 mars 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Tekniska nämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se www.komrev.se Sammanfattning

Läs mer

Jönköpings kommun Övergripande granskning av intern kontroll. Revisionsrapport 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Jönköpings kommun Övergripande granskning av intern kontroll. Revisionsrapport 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna Jönköpings kommun Övergripande granskning av intern kontroll Revisionsrapport 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte...

Läs mer

Revisionsrapport Botkyrka kommun

Revisionsrapport Botkyrka kommun Revisionsrapport Ärendehantering inom socialnämnden Lars Högberg Botkyrka kommun Innehåll 1 Sammanfattning 1 2 Bakgrund och uppdrag 2 3 Metod 2 4 Nationellt regelverk 3 5 Resultat av granskningen 4 5.1

Läs mer

Beslut HSN 2013-12-11 HSN 1212-1455 BILAGA 2 Intern kontrollplan för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2014

Beslut HSN 2013-12-11 HSN 1212-1455 BILAGA 2 Intern kontrollplan för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2014 Intern kontrollplan för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2014 Målkategori: Effektiv och ändamålsenlig verksamhetsstyrning Riskområde Riskbeskrivning Kontrollmoment Kontrollansvar Frekvens Rapportering

Läs mer

Granskning av intern kontroll Klippans kommun

Granskning av intern kontroll Klippans kommun Granskning av intern kontroll Klippans kommun Carl-Gustaf Folkeson Revisionskonsult Nareman Al-Saied Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 2 Bakgrund och syfte 3 2.1 Uppdrag och revisionsfråga

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av styrdokument.

Revisionsrapport Granskning av styrdokument. Revisionsrapport Granskning av styrdokument. Ragunda kommun 27 Juni 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 5 Sammanfattning En av de viktigaste

Läs mer

Sida 1(8) Regler för internkontroll. Styrdokument

Sida 1(8) Regler för internkontroll. Styrdokument Sida 1(8) Regler för internkontroll Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Regler Beslutad av Kommunfullmäktige 201-10-0 154 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av (8) Innehållsförteckning Regler

Läs mer

Förtroendevald revisor i regionens stiftelser

Förtroendevald revisor i regionens stiftelser Förtroendevald revisor i regionens stiftelser Förtroendevald revisors uppgifter i regionens stiftelser Några särskilda arbetsuppgifter för den förtroendevalde revisorn vid granskningen av stiftelser är

Läs mer

Plan för intern kontroll 2015

Plan för intern kontroll 2015 1 (1) MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Datum Diarienummer 2015-02-13 2015-638- AD Till miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 4 mars 2015 Plan för intern kontroll 2015 Förslag till beslut: Miljö-

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av kravverksamhet kundfordringar. Botkyrka kommun. Anders Petersson och Josefin Loqvist

Revisionsrapport. Granskning av kravverksamhet kundfordringar. Botkyrka kommun. Anders Petersson och Josefin Loqvist Revisionsrapport Granskning av kravverksamhet kundfordringar Botkyrka kommun Anders Petersson och Josefin Loqvist Juni 2011 2011-06-07 Anders Petersson Projektledare Jan Nilsson Uppdragsledare Namnförtydligande

Läs mer

Granskning av delegation av beslutanderätt svar på skrivelse från Huddinge kommuns revisorer

Granskning av delegation av beslutanderätt svar på skrivelse från Huddinge kommuns revisorer KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-02-05 KS-2014/1683.912 1 (4) HANDLÄGGARE Stenbacka, Patrick 08-535 302 88 Patrick.Stenbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Granskning

Läs mer

Granskning av Miljöoch. hälsoskyddsnämndens debiteringsrutiner

Granskning av Miljöoch. hälsoskyddsnämndens debiteringsrutiner Revisionsrapport Emelie Lönnblad, revisionskonsult Adrian Göransson, revisionskonsult Granskning av Miljöoch hälsoskyddsnämndens debiteringsrutiner Miljö- och hälsoskyddsnämnden Kristianstads kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av fakturahantering. 1. Sammanfattning

Granskning av fakturahantering. 1. Sammanfattning 1. Sammanfattning har fått i uppdrag av Hörby kommuns revisorer att genomföra en granskning av styrelse och nämnders fakturahantering. Syftet med granskningen har varit att bedöma om styrelsens och nämndernas

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun 11 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 7 Sammanfattning På uppdrag

Läs mer

Riktlinjer för delegation 1

Riktlinjer för delegation 1 STYRDOKUMENT GRUNDDOKUMENT BILAGA L Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: 1 januari 2007 Antagen: KF 246/2006 Riktlinjer för delegation 1 1 Allmänt Att "delegera" innebär att flytta över rätten

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

Revisionsrapport Ansvarsutövande med fokus på intern kontroll Tyresö kommun

Revisionsrapport Ansvarsutövande med fokus på intern kontroll Tyresö kommun Revisionsrapport Ansvarsutövande med fokus på intern kontroll Tyresö kommun Mars 2012 Jan Nilsson Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Granskning av. debiteringsrutiner inom vård och omsorg Katrineholms kommun

Granskning av. debiteringsrutiner inom vård och omsorg Katrineholms kommun www.pwc.se Revisionsrapport Annika Hansson, certifierad kommunal revisor, Himn Dagemir Granskning av den interna kontrollen avseende debiteringsrutiner inom vård och omsorg Katrineholms kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av fakturahanteringen. Trelleborgs kommun

Granskning av fakturahanteringen. Trelleborgs kommun www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av fakturahanteringen Emelie Lönnblad Revisionskonsult 1. Sammanfattning har fått i uppdrag av Trelleborg kommuns revisorer att genomföra en granskning av styrelse

Läs mer

Granskning av föreningsbidrag och bidrag till studieförbund

Granskning av föreningsbidrag och bidrag till studieförbund Revisionsrapport Granskning av föreningsbidrag och bidrag till studieförbund Motala kommun Maj 2009 Karin Jäderbrink 2009-05-18 Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Kerstin Sikander Cert. kommunal revisor Mars 2013 Landstinget i Jönköpings län Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund och revisionsfråga...

Läs mer

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Revisionsrapport Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Nynäshamns kommun December 2010 Jonas Eriksson Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 1.1 Syfte och revisionsfråga... 1 1.2 Avgränsning

Läs mer

Verkställighet och återrapportering av beslut

Verkställighet och återrapportering av beslut Revisionsrapport Verkställighet och återrapportering av beslut Motala kommun April 2010 Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...1 2 Bakgrund...2 2.1 Uppdrag

Läs mer

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Projekt med extern finansiering styrning och kontroll Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

Intern kontroll Miljö och hälsoskyddsnämnden

Intern kontroll Miljö och hälsoskyddsnämnden Revisionsrapport Intern kontroll Miljö och hälsoskyddsnämnden Falkenbergs kommun 2010-01-25 Leif Johansson Carl-Magnus Stensson 2010-01-25 Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...1

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

- Budget och uppföljning - Kundfakturor fakturor till kund/brukare - Leverantörsfakturor fakturor från leverantör - Lönehantering

- Budget och uppföljning - Kundfakturor fakturor till kund/brukare - Leverantörsfakturor fakturor från leverantör - Lönehantering 1(5) KS 2011/0014 Svar på revisionsrapport- Granskning av ekonomiadministrativa processer - Effektivitetsgranskning Bakgrund Danderyds förtroendevalda revisorer har uppdragit till PricewaterhouseCoopers

Läs mer

Plan för intern kontroll 2015

Plan för intern kontroll 2015 2 STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare B Rinander Datum 2015-03-25 Diarienummer GSN-2015-0516 Gatu- och samhällsmiljönämnden Plan för intern kontroll 2015 Förslag till beslut Gatu- och samhällsmiljönämnden

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av nämndernas och styrelsens beredningsprocesser Hans Gåsste Sandvikens kommun Juli 2015

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av nämndernas och styrelsens beredningsprocesser Hans Gåsste Sandvikens kommun Juli 2015 www.pwc.se Revisionsrapport Hans Gåsste Juli 2015 Granskning av nämndernas och styrelsens beredningsprocesser Sandvikens kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1.

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN

ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1(5) ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1 Omfattning För att upprätthålla en god intern kontroll krävs bl.a. ändamålsenliga regelverk och rutiner för kontroll av verifikationer. Kontroller i enlighet med

Läs mer

Riktlinjer för uppföljning. Motala kommun

Riktlinjer för uppföljning. Motala kommun Riktlinjer för uppföljning Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 11/KS 0157 Datum: 2011-08-22 Paragraf: KF 111 Reviderande instans: Diarienummer: Datum: Paragraf: Gäller från: 2011-09-01

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer