Internkontrollplan 2019 för omsorgsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Internkontrollplan 2019 för omsorgsnämnden"

Transkript

1 OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Hjort Susanna Datum Diarienummer OSN Omsorgsnämnden Internkontrollplan 2019 för omsorgsnämnden Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta att fastställa internkontrollplan för 2019 enligt föreliggande förslag, samt att överlämna internkontrollplan 2019 till kommunstyrelsen. Sammanfattning Omsorgsnämnden har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sitt ansvarsområde och upprättar årligen en internkontrollplan. Planen är ett stöd i styrningen av verksamheten och ett hjälpmedel för att nå verksamhetsmålen och ska försäkra att: Verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt Den finansiella rapporteringen och information om verksamheten är tillförlitlig Verksamheten bedrivs i enlighet med lagar, föreskrifter, policyer och riktlinjer I samband med att omsorgsnämnden beslutar om sin internkontrollplan beslutar den även om omsorgsnämndens verksamhetsplan och budget (diarienummer OSN ). Ärendet Internkontrollplanen beskriver vad som behöver göras utifrån viktiga risker som framkommit i förvaltningens riskanalys. Varje kontrollmoment i internkontrollplanen följs upp enligt beskriven frekvens och metod. Nämnden rapporterar årligen resultatet av den interna kontrollen till kommunstyrelsen samt en analys och utvärdering av sina system och rutiner för intern kontroll. I nämndens interna kontroll ingår, förutom internkontrollplanen, även av nämnden beslutade styrdokument. Delegations- och arbetsordning för omsorgsnämnden Verksamhetsplan för omsorgsnämnden Riktlinjer avseende bidrag till ideella organisationer som arbetar för personer med funktionsnedsättning Riktlinje för individuellt förskrivna hjälpmedel till personer över 21 år Riktlinjer för bidrag till sociala föreningar Postadress: Uppsala kommun, omsorgsförvaltningen, Uppsala Besöksadress: Stationsgatan 12 Telefon: (växel) E-post:

2 Fokus under 2019 är att ytterligare utveckla processen kring verksamhetsplanering där intern kontroll ingår med syfte att stärka nämndens och förvaltningens prioriteringar och beslut genom bland annat framtagandet av nyckeltal. Ekonomiska konsekvenser Ekonomiska konsekvenser beaktas i samband med uppföljning i månadsboksluten. Konsekvenser för jämställdhet Inga konsekvenser för jämställdhet. Konsekvenser för tillgänglighet och konsekvenser för barn och unga Inga konsekvenser för tillgänglighet och för barn och unga. Omsorgsförvaltningen Lenita Granlund Förvaltningsdirektör

3 Sida 1 (5) Förvaltning eller nämnd eller enhet Datum: Diarienummer: Omsorgsnämnden OSN Handläggare: Version: 0.2 Hjorth Susanna Internkontrollplan 2019 För omsorgsnämnden Ett aktiverande dokument som omsorgsnämnden fattade beslut om den 13 februari 2019

4 Sida 2 (5) Innehåll Inledning... 3 Omsorgsnämndens arbete med internkontroll... 3 Utveckling av den interna kontrollen... 3 Begrepp som används i verksamhetsplanen... 4 Risker och kontrollmoment... 5

5 Sida 3 (5) Inledning Kommunfullmäktige i Uppsala kommun antog den 26 mars 2007 ett reglemente för intern kontroll i Uppsala kommun och kommunens helägda bolag. I reglementet beskrivs hur arbetet med den interna kontrollen ska struktureras och rapporteras till kommunstyrelsen, som har det övergripande ansvaret för frågan. Omsorgsnämndens arbete med internkontroll Omsorgsnämnden har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sitt ansvarsområde och upprättar årligen en internkontrollplan. Planen är ett stöd i styrningen av verksamheten och ett hjälpmedel för att nå verksamhetsmålen och ska försäkra att: Verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt Den finansiella rapporteringen och information om verksamheten är tillförlitlig Verksamheten bedrivs i enlighet med lagar, föreskrifter, policyer och riktlinjer Internkontrollplanen beskriver vad som behöver göras utifrån viktiga risker som framkommit i nämndens riskanalys. Varje kontrollmoment i internkontrollplanen följs upp enligt beskriven frekvens och metod. Nämnden rapporterar årligen resultatet av den interna kontrollen till kommunstyrelsen samt en analys och utvärdering av sina system och rutiner för intern kontroll. I nämndens interna kontroll ingår, förutom internkontrollplanen, även av nämnden beslutade styrdokument. Delegations- och arbetsordning för omsorgsnämnden Verksamhetsplan för omsorgsnämnden Riktlinjer avseende bidrag till ideella organisationer som arbetar för personer med funktionsnedsättning Riktlinje för individuellt förskrivna hjälpmedel till personer över 21 år Riktlinjer för bidrag till sociala föreningar Utveckling av den interna kontrollen Fokus under 2019 är att ytterligare utveckla processen kring verksamhetsplanering där intern kontroll ingår med syfte att stärka nämndens och förvaltningens prioriteringar och beslut genom bland annat framtagandet av nyckeltal.

6 Sida 4 (5) Begrepp som används i internkontrollplan Kontrollområde Områden som det ska finnas kontrollmoment inom. Det finns fem stycken kontrollområden: - Verksamhetskontroller - Kontroller av system och rutiner - Kontroll av efterlevnad av regler, policyer och beslut - Finansiell kontroll - Kontroll avseende oegentligheter, mutor och jäv Riskbeskrivning Beskrivning av den risk som ligger till grund för kontrollmomentet. Hämtas från riskregistret. Kontrollmoment Konkreta åtgärder som vidtas för att motverka, minimera eller i vissa fall eliminera riskerna. Kontrollmomenten kan antingen vara förebyggande eller upptäckande och korrigerande. Förebyggande kontrollmoment är åtgärder för att undvika att brister uppstår. Upptäckande och korrigerande kontrollmoment hjälper nämnden att se om riskerna har lett till de händelser som kan befaras och visar på vilka åtgärder som behöver vidtas för att komma tillrätta med bristerna. Kontrollmetod Beskrivning av hur, när och hur frekvent kontrollmomentet ska genomföras. Tidpunkt för rapportering Tidpunkt då kontrollmomentet ska rapporteras till nämnd.

7 Risker och kontrollmoment Nämnden uppdrar åt förvaltningen att utse kontrollansvarig för respektive kontrollmoment. Kontrollområde Riskbeskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod Kontrollansvarig Sida 5 (5) Tidpunkt för rapportering Verksamhetskontroller Att personer med funktionsnedsättning inte upplever trygghet och självständighet och kan påverka sin livssituation. Uppföljning av upplevd och reell delaktighet. Analys och åtgärder utifrån nationell brukarundersökning. Uppdragsstrateg Årsbokslut Finansiell kontroll Berörda nämnder identifierar inte de personer vars insatser är återsökningsbara från statliga myndigheter (t.ex. Migrationsverket) och kan därmed inte återsöka medel vilket gör att kommunen går miste om stora belopp. Kontroll av att återsökningsbara statsbidrag sökts i rätt tid och beviljats. Kontroll av återsökningsunderlag och att statsbidrag kommit till kommunen. Ekonomichef Månadsvis Finansiell kontroll På grund av t.ex. bristande rutiner eller oegentligheter beviljar kommunen medel till verksamheter som inte är berättigade till medel eller till sådana som inte är effektiva eller ändamålsenliga. Mottagande organisationer kan också använda bidrag till andra ändamål än vad som framgår av beviljad ansökan. Detta leder till felaktig användning av kommunens medel och till lägre förtroende för kommunen. Kontroll av att utbetalningar av bidrag till organisationer (t.ex. föreningar) går rätt till. Stickprov genomförs av att man följt relevanta riktlinjer och/eller rutiner i bedömningen av ansökan och tilldelningen av bidrag. Uppdragsstrateg Årsbokslut Kontroll avseende oegentligheter, mutor och jäv Förekomst av oegentligheter leder till brister i måluppfyllelse, ekonomiska förluster och att medborgarna tappar i förtroende för kommunen. Kontroll av att utbetalad ersättning till assistansbolag använts på rätt sätt. Stickprov genomförs av fakturor i ekonomisystemet. Ekonomichef Del- och helårsbokslut Kontroll av system och rutiner Risk för att utförande i nämndens verksamheter inte sker enligt angivet uppdrag. Kontroll av avtalstrohet. Uppföljning på strategisk, ekonomisk, verksamhetsövergripande och avtalsspecifik samt på individnivå. Direktör Årsbokslut Kontroll av efterlevnad av regler, policyer och beslut Bristande kunskap om delegationsordning eller andra omständigheter leder till att tjänsteperson utan mandat beslutar i ett ärende. Detta innebär att beslutet är ogiltigt och kan även medföra att beslutet är felaktigt och leda till bristande rättssäkerhet samt förtroendeskada. Bristande kunskap om delegationsordning eller andra omständigheter leder till att delegationsbeslut inte anmäls till nämnd i rätt tid eller inte alls och därmed inte blir kända för nämnden, vilket kan medföra bristande rättssäkerhet samt förtroendeskada. Kontroll att beslut fattas inom ramen för gällande delegationsordning. 1. Att beslut fattas av utsedd delegat. 2. Att delegationsbeslut anmäls till nämnd inom skälig tid. För varje tertial slumpas stickprov fram ur diariet. Stickproven ska gälla ärendetyper där det finns beslut som fattas på delegation. De valda besluten jämförs mot delegationslistor. Nämndsekreterare Del- och helårsbokslut

Kommunrevisionen Granskning av intern kontroll

Kommunrevisionen Granskning av intern kontroll OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Dahl Jessica Sporrong Anna-Terese Datum 2019-04-05 Diarienummer OSN-2019-0131 Omsorgsnämnden Kommunrevisionen Granskning av intern kontroll Förslag till beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

Internkontrollplan 2019

Internkontrollplan 2019 MILJÖFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Anna Nilsson 2019-02-08 MHN-2019-649 Till miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 13 februari 2019 Internkontrollplan 2019 Förslag till beslut:

Läs mer

Uppföljning av internkontrollplan per april 2019

Uppföljning av internkontrollplan per april 2019 STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Bexelius Annila Eriksson Michael (Avdelningschef) Widh Towa Datum 2019-05-02 Diarienummer GSN-2019-0123 Gatu- och samhällsmiljönämnden Uppföljning av internkontrollplan

Läs mer

Internkontrollplan 2019 för äldrenämnden

Internkontrollplan 2019 för äldrenämnden Internkontrollplan 2019 för äldrenämnden Ett aktiverande dokument som äldrenämnden fattade beslut om den 7e februari 2019 Dokument-ID Dokumentnamn Fastställd av Gäller från Sida Internkontrollplan 2019

Läs mer

Internkontrollplan 2017

Internkontrollplan 2017 3 STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Barbro Rinander 2016-12-14 GSN-2016-2735 Internkontrollplan 2017 Förslag till beslut föreslås besluta att att godkänna internkontrollplan för

Läs mer

Internkontrollplan 2017

Internkontrollplan 2017 KULTURFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Strömberg Annika 2016-11-23 KTN-2016-0393 Kulturnämnden Internkontrollplan 2017 Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta att anta förslag till

Läs mer

Internkontrollplan 2018

Internkontrollplan 2018 KULTURFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Liljestam Agneta 2017-12-05 KTN-2017-0493 Strömberg Annika Kulturnämnden Internkontrollplan 2018 Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta att

Läs mer

Intern kontrollplan 2018

Intern kontrollplan 2018 MILJÖFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Anna Nilsson 2017-12-14 2017-6707 Till miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 14 december 2017 Intern kontrollplan 2018 Förslag till beslut: Miljö-

Läs mer

Internkontrollplan 2019

Internkontrollplan 2019 KULTURFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Strömberg Annika 2019-02-04 KTN-2018-0636 Kulturnämnden Internkontrollplan 2019 Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta att anta förslaget

Läs mer

Riktlinje för nämndernas och bolagsstyrelsernas verksamhetsplanering och uppföljning samt interna kontroll

Riktlinje för nämndernas och bolagsstyrelsernas verksamhetsplanering och uppföljning samt interna kontroll Riktlinje för nämndernas och bolagsstyrelsernas verksamhetsplanering och uppföljning samt interna kontroll Ett normerande dokument som kommunstyrelsen fattade beslut om 14 september 2016. Dokumentnamn

Läs mer

Uppsala. BUK 3oiM-oi-4,3. Internkontrollplan för 2014 BUN Barn- och ungdomsnämnden. Förslag till beslut

Uppsala. BUK 3oiM-oi-4,3. Internkontrollplan för 2014 BUN Barn- och ungdomsnämnden. Förslag till beslut BUK 3oiM-oi-4,3 Uppsala "KOMMUN KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Henrik Säfström Danielsson 2013-12-20 Rev 2014-01-17 Diarienummer BUN-2013-2128 Barn- och ungdomsnämnden Internkontrollplan

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014

Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014 1 (3) MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Datum Diarienummer 2014-01-08 2013-005797- AD Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014 Reglemente för intern kontroll 1 ger anvisningar för hur intern

Läs mer

Intern kontroll förslag till plan 2017

Intern kontroll förslag till plan 2017 Handläggare Dahl Jessica (OMF) Sporrong Anna-Terese (OMF) Rev Datum 206--25 206-2-07 Diarienummer OSN-206-0337 Omsorgsnämnden Intern kontroll förslag till plan 207 Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås

Läs mer

Internkontrollplan för 2017

Internkontrollplan för 2017 Handläggare Datum Diarienummer Tina Hultman 2016-11-24 AMN-2016-0283 Arbetsmarknadsnämnden Internkontrollplan för 2017 Förslag till beslut Arbetsmarknasnämnden föreslås besluta att godkänna internkontrollplan

Läs mer

Internkontrollplan för 2018

Internkontrollplan för 2018 ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Tuomo Niemelä 2017-11-23 AMN-2017-0348 Arbetsmarknadsnämnden Internkontrollplan för 2018 Förslag till beslut Arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta

Läs mer

Kommunrevisionen: Granskning av intern kontroll 2016

Kommunrevisionen: Granskning av intern kontroll 2016 STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Rinander Barbro Datum 2017-09-19 Diarienummer GSN-2017-1376 Gatu- och samhällsmiljönämnden Kommunrevisionen: Granskning av intern kontroll 2016 Förslag till beslut

Läs mer

Uppföljning av internkontrollplan per december 2017

Uppföljning av internkontrollplan per december 2017 STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Sara Eriksdotter Bjurström Barbro Rinander Datum 2018-02-05 Namngivningsnämnden Diarienummer NGN-2017-0017 Uppföljning av internkontrollplan per december 2017 Förslag

Läs mer

Intern kontrollplan år 2018

Intern kontrollplan år 2018 7 Handläggare: Datum: Diarienummer: Mikael Lundkvist 2017-11-20 RÄN-2017-0151 Räddningsnämnden Intern kontrollplan år 2018 Förslag till beslut Räddningsnämnden föreslås besluta att anta intern kontrollplan

Läs mer

Uppföljning av internkontrollplan 2017

Uppföljning av internkontrollplan 2017 KULTURFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Strömberg Annika 2018-01-16 Rev 2018-01-31 KTN-2017-0491 Kulturnämnden Uppföljning av internkontrollplan 2017 Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås

Läs mer

Reglemente för internkontroll

Reglemente för internkontroll 1 Handläggare Carina Brofeldt Datum 2015-11-02 Diarienummer Reglemente för internkontroll Syftet med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att såväl den politiska som den professionella

Läs mer

Uppföljning av internkontrollplan 2018

Uppföljning av internkontrollplan 2018 KULTURFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Strömberg Annika 2018-11-20 KTN-2018-0635 Kulturnämnden Uppföljning av internkontrollplan 2018 Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta att

Läs mer

Avrapportering av intern kontroll för socialnämnden, första halvåret 2015

Avrapportering av intern kontroll för socialnämnden, första halvåret 2015 SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Ehlin Bengt Datum 2015-05-29 Diarienummer SCN-2015-0033 Socialnämnden Avrapportering av intern kontroll för socialnämnden, första halvåret 2015 Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Lokala regler och anvisningar för intern kontroll

Lokala regler och anvisningar för intern kontroll Kulturförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: Avdelningen för verksamhets- och ledningsstöd 2019-03-27 KN 2019/364 Handläggare: Harald Lindkvist Lokala regler och anvisningar för intern kontroll Ärendebeskrivning

Läs mer

Avrapportering av internkontroll för perioden 1 januari till och med 30 april 2014

Avrapportering av internkontroll för perioden 1 januari till och med 30 april 2014 i / Uppsala * "KOMMUN KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Henrik Säfström Danielsson 2014-04-29 Diarienummer BUN-2013-2128 Barn- och ungdomsnämnden Avrapportering av internkontroll

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll REGLEMENTE 1(5) Susanna Göransdotter, 0586-481 85 susanna.goransdotter@degerfors.se Reglemente för Dokumenttyp Reglemente Dokumentet gäller Kommunkoncernen Revideringar för beslut Beslutsinstans Kommunfullmäktige

Läs mer

Uppsala. Internkontrollplan för 2013 BUN-2013-0074. Barn- och ungdomsnämnden. Förslag till beslut

Uppsala. Internkontrollplan för 2013 BUN-2013-0074. Barn- och ungdomsnämnden. Förslag till beslut DUK 3/013-02-IH Uppsala ^ KOMMUN KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Henrik Säfström Danielsson 2013-01-16 Diarienummer BUN-2013-0074 Barn- och ungdomsnämnden Internkontrollplan

Läs mer

Reglemente för internkontroll

Reglemente för internkontroll Kommunstyrelseförvaltningen REGLEMENTE Reglemente för internkontroll "Dubbelklicka - Infoga bild 6x6 cm" Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Reglemente för internkontroll

Läs mer

Uppföljning av plan för intern kontroll per augusti 2018

Uppföljning av plan för intern kontroll per augusti 2018 MILJÖFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Therese von Ahn 2018-09-27 2017-6707 Till miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 29 maj 2018 Uppföljning av plan för intern kontroll per augusti

Läs mer

Reglemente Innehåll Fastställt av: Fastställt datum: Dokumentet gäller till och med: Dokumentet gäller för: Dokumentansvarig: Diarienummer:

Reglemente Innehåll Fastställt av: Fastställt datum: Dokumentet gäller till och med: Dokumentet gäller för: Dokumentansvarig: Diarienummer: Reglemente Innehåll 1 Syfte...3 2-6 Ansvarsfördelning...4 2 Kommunstyrelsen...4 3 Nämnderna...4 4 Förvaltningschef/VD...5 5 Verksamhetsansvariga...5 6 Medarbetare...6 Bilaga 1...7 1 Styrning och internkontroll...7

Läs mer

Uppsala a, OMSORGSFÖRVALTNINGEN

Uppsala a, OMSORGSFÖRVALTNINGEN Uppsala a, OMSORGSFÖRVALTNINGEN (35'11 2615--1U - 2\( /551(e)".. Handläggare Datum Diarienummer Jessica Dahl 2015-10-12 OSN-2015-0353 Omsorgsnämnden Uppföljning internkontrollplan 2015 Förslag till beslut

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

Uppföljning av kulturnämndens internkontrollplan 2016

Uppföljning av kulturnämndens internkontrollplan 2016 KULTURFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Strömberg Annika 2017-01-29 KTN-2015-0558 Kulturnämnden av kulturnämndens internkontrollplan 2016 Förslag till beslut Kulturnämnden eslås besluta att

Läs mer

Internkontrollinstruktion Övergripande beskrivning av hur Kiruna kommun avser att arbeta med intern kontroll

Internkontrollinstruktion Övergripande beskrivning av hur Kiruna kommun avser att arbeta med intern kontroll KIRUNA KOMMUN Bilaga 1 Internkontrollinstruktion Övergripande beskrivning av hur Kiruna kommun avser att arbeta med intern kontroll Innehåll sida 1. Intern styrning och kontroll 2 2. Riskanalys 3 - Övergripande

Läs mer

Riktlinje för riskanalys och intern kontroll

Riktlinje för riskanalys och intern kontroll KOMMUNLEDNINGSKONTORET Riktlinje för riskanalys och intern kontroll Ett normerande dokument som kommunstyrelsen fattade beslut om 17 juni 2015. Dokument-ID Dokumentnamn Fastställd av Gäller från Sida [XX-00-00]

Läs mer

Uppföljning av plan för intern kontroll per april 2018

Uppföljning av plan för intern kontroll per april 2018 MILJÖFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Therese von Ahn 2017-05-14 MHN-2017-6707 Till miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 29 maj 2018 Uppföljning av plan för intern kontroll per april

Läs mer

Uppföljning och fortsättning av LSS-rådet

Uppföljning och fortsättning av LSS-rådet OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Lena Wiksten Andersson 2017-11-24 OSN-2017-0665 Rev 2017-12-04 Omsorgsnämnden Uppföljning och fortsättning av LSS-rådet Förslag till beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

Intern styrning och kontroll

Intern styrning och kontroll Intern styrning och kontroll Reglemente och tillämpningsanvisningar Fastställs av regionfullmäktige 2015-06-17 Reglemente intern styrning och kontroll med Sida 1 av 6 Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Region

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll och internkontrollplan

Riktlinjer för internkontroll och internkontrollplan Kommunstyrelsen 2014-01-27 1 (5) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2014:65 Ann-Sofi Salomon, 5026 Riktlinjer för internkontroll och internkontrollplan Definition och syfte 1 Definition internkontroll

Läs mer

Plan- Intern kontroll 2015. Barn och Utbildningsnämnden

Plan- Intern kontroll 2015. Barn och Utbildningsnämnden Plan- Intern kontroll 2015 Barn och Utbildningsnämnden 1 Inledning Enligt kommunallagen 6 kap 7 skall nämnden tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, riktlinjer och föreskrifter. Detta

Läs mer

Internkontrollplan för kulturnämndens verksamheter år 2015

Internkontrollplan för kulturnämndens verksamheter år 2015 Uppsala ^ KOMMUN KULTURFÖRVALTNINGEN Handläggare Bernhardsson, Sten Datum 2015-02-25 Diarienummer Kulturnämnden Internkontrollplan för kulturnämndens verksamheter år 2015 Förslag till beslut Kulturnämnden

Läs mer

Reglemente för internkontroll

Reglemente för internkontroll Kommunstyrelseförvaltningen REGLEMENTE Bilaga 1 KS2018-249 Reglemente för internkontroll "Dubbelklicka - Infoga bild 6x6 cm" Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Reglemente

Läs mer

Plan för intern kontroll 2015

Plan för intern kontroll 2015 2 STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare B Rinander Datum 2015-03-25 Diarienummer GSN-2015-0516 Gatu- och samhällsmiljönämnden Plan för intern kontroll 2015 Förslag till beslut Gatu- och samhällsmiljönämnden

Läs mer

Avrapportering av intern kontroll för socialnämnden, andra halvåret 2015

Avrapportering av intern kontroll för socialnämnden, andra halvåret 2015 SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Ehlin Bengt Datum 2015-11-19 Diarienummer SCN-2015-0033 Socialnämnden Avrapportering av intern kontroll för socialnämnden, andra halvåret 2015 Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Datum Äldrenämnden. att fastställa föreliggande förslag till plan för den interna kontrollen 2014; samt

Datum Äldrenämnden. att fastställa föreliggande förslag till plan för den interna kontrollen 2014; samt Uppsala "KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA VÅRD OCH OMSORG 3, Handläggare Ylva Opard Datum 2013-12-11 Diarienummer ALN-2013-0263.10 Äldrenämnden Intern kontroll - förslag till plan 2014 Förslag till beslut Nämnden

Läs mer

Intern styrning och kontroll Policy

Intern styrning och kontroll Policy Intern styrning och kontroll Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2018-09-03 85 Framtagen av: Susanne Rönnefeldt Berg, utv.strateg Dokumentansvarig: Utvecklingsstrateg Uppdaterad:

Läs mer

Reglemente för internkontroll avseende kvalitet KS-2014/1106

Reglemente för internkontroll avseende kvalitet KS-2014/1106 Sida 1 av 2 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Anna Landerholm Datum KS-2014/1106 Verksamhetscontroller 2014-10-29 Kommunstyrelsen Reglemente för internkontroll avseende kvalitet KS-2014/1106 Förslag

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll Reglemente för intern kontroll Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-06-17 För revidering av reglementet ansvarar: Kommunfullmäktige För

Läs mer

Plan för intern kontroll 2015

Plan för intern kontroll 2015 1 (1) MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Datum Diarienummer 2015-02-13 2015-638- AD Till miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 4 mars 2015 Plan för intern kontroll 2015 Förslag till beslut: Miljö-

Läs mer

Riktlinjer för planering, uppföljning, intern kontroll och riskanalys

Riktlinjer för planering, uppföljning, intern kontroll och riskanalys KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Ahrgren Maria Säfström Danielsson Henrik Datum 2016-07-01 Diarienummer KSN-2016-1119 Kommunstyrelsen Riktlinjer för planering, uppföljning, intern kontroll och riskanalys

Läs mer

Avrapportering av intern kontroll för socialnämnden 2016

Avrapportering av intern kontroll för socialnämnden 2016 SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Ehlin Bengt Datum 2016-11-22 Diarienummer SCN-2015-0366 Socialnämnden Avrapportering av intern kontroll för socialnämnden 2016 Förslag till beslut Socialnämnden föreslås

Läs mer

PROTOKOLL

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 252 Utdrag ur PROTOKOLL 2014-12-01 Reglemente för internkontroll avseende kvalitet KS-2014/1106 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta reviderat Reglemente för

Läs mer

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10 Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 3 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier 4 6. Ansvarig styrelse/nämnd 4 7. Metod 4 8. Projektorganisation 4

Läs mer

Internkontrollplan 2019

Internkontrollplan 2019 Timrå Kommun Socialförvaltningen Internkontrollplan 2019 Antagen av Socialnämnden 2019-02-20 Intern kontroll Intern kontroll handlar om att ha ordning och reda, veta att det som ska göras blir gjort och

Läs mer

Redovisning av intern kontroll 2014 för miljö- och hälsoskyddsnämnden

Redovisning av intern kontroll 2014 för miljö- och hälsoskyddsnämnden 1 (1) MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Datum Diarienummer 2014-11-28 2013-005797- AD Till miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 10 december 2014 Redovisning av intern kontroll 2014 för miljö- och

Läs mer

Uppföljning av plan för intern kontroll 2017

Uppföljning av plan för intern kontroll 2017 MILJÖFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Therese von Ahn 2018-02-28 2016-6178 Till miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 28 februari 2018 Uppföljning av plan för intern kontroll 2017

Läs mer

REGLER FÖR INTERN KONTROLL

REGLER FÖR INTERN KONTROLL Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument REGLER FÖR INTERN KONTROLL ANTAGET AV: KOMMUNFULLMÄKTIGE DATUM: 2015-05-28 ANSVAR UPPFÖLJNING: KOMMUNCHEF GÄLLER TILL OCH MED: 2018 Våra styrdokument

Läs mer

Riktlinje för riskhantering

Riktlinje för riskhantering KOMMUNLEDNINGSKONTORET Riktlinje för riskhantering Ett normerande dokument som kommunstyrelsen fattade beslut om 14 september 2016 Dokument-ID Dokumentnamn Fastställd av Gäller från Sida Riktlinje för

Läs mer

Reglemente för internkontroll i Malung-Sälens kommun

Reglemente för internkontroll i Malung-Sälens kommun Reglemente för internkontroll i Malung-Sälens kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-03-25, 16 Gäller från och med 2013-04-19 Innehåll Syfte... 3 Omfattning... 3 Kommunstyrelsen... 3 Nämnderna... 4 Förvaltningschef

Läs mer

Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag

Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag 2 (6) Innehållsförteckning Policy för internkontroll... 1 för Stockholms

Läs mer

Internkontrollplan 2018 för kommunstyrelsen

Internkontrollplan 2018 för kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2018-01-05 Konsult och uppdrag Kommunledningskontoret KSKF/2017:583 Lena Lundberg 016-710 2821 1 (1) Kommunstyrelsen Internkontrollplan 2018 för kommunstyrelsen Förslag till beslut Internkontrollplanerna

Läs mer

Miljö- och konsumentnämndens riskbedömning inför intern kontrollplan 2020

Miljö- och konsumentnämndens riskbedömning inför intern kontrollplan 2020 TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2019-05-31 Dnr 2019-2261 Sida 1(1) Andreas Zalewski, 033-35 32 29 andreas.zalewski@boras.se Miljö- och konsumentnämnden Miljö- och konsumentnämndens riskbed inför intern kontroll

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL POLICY 1 (5) Datum Bertil Wiman 2006-05-29 0589-87020, 073-7657020 bertil.wiman@arboga.se REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Antaget av Kommunfullmäktige 2006-08-31, 81 Syfte med reglementet 1 Syfte Detta

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

Riktlinjer för omsorgsnämndens bidrag till sociala föreningar (antagna av nämnden 2015-xx-xx)

Riktlinjer för omsorgsnämndens bidrag till sociala föreningar (antagna av nämnden 2015-xx-xx) OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Karlsson Daniel Datum 2015-05-04 Diarienummer OSN-2015-0221.15 Omsorgsnämnden Revidering av nämndens riktlinjer för bidrag till föreningar Förslag till beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

Riktlinjer avseende bidrag till ideella organisationer som arbetar för personer med funktionsnedsättning

Riktlinjer avseende bidrag till ideella organisationer som arbetar för personer med funktionsnedsättning OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Ulrika Jansson 2017-09-08 OSN-2017-0436 Omsorgsnämnden Riktlinjer avseende bidrag till ideella organisationer som arbetar för personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Riktlinje för Intern kontroll

Riktlinje för Intern kontroll Riktlinje för Intern kontroll Antaget av: Kommunstyrelsen den 2018-01-29 Datum för revidering: 2019-03-29 Ansvarig för revidering: Ekonomiavdelningen Diarienr.: Publicering - extern: www.nybro.se/politik-kommun/

Läs mer

Redovisning av genomförd granskning enligt plan för internkontroll 2016

Redovisning av genomförd granskning enligt plan för internkontroll 2016 Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2016-11-10 Diarienummer: N137-0608/15 Förvaltningscontroller Jannicke Hansson Telefon: 366 10 59 E-post: jannicke.hansson@vastra.goteborg.se Redovisning av genomförd granskning

Läs mer

Kommunledning. Ärendenr: 2016/61 Fastställd: KS Reviderad: KS RIKTLINJE. Intern kontroll

Kommunledning. Ärendenr: 2016/61 Fastställd: KS Reviderad: KS RIKTLINJE. Intern kontroll Kommunledning Ärendenr: 2016/61 Fastställd: KS 2016-03-09 Reviderad: KS 2017-06-28 RIKTLINJE Intern kontroll 2/8 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Inledning... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 God

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott PROTOKOLL Riskbedömning inför internkontrollplan Beslut. Arbetsutskottet beslutar

Socialnämndens arbetsutskott PROTOKOLL Riskbedömning inför internkontrollplan Beslut. Arbetsutskottet beslutar Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2015-12-17 75 Riskbedömning inför internkontrollplan 2016 Beslut Arbetsutskottet beslutar att verksamhetskontroller och socialchef ska sammanställa de punkter

Läs mer

Riskanalys Samhällsbyggnadsnämnden. Fastställd

Riskanalys Samhällsbyggnadsnämnden. Fastställd Riskanalys Samhällsbyggnadsnämnden Fastställd 2019-08-29 1 Inledning Intern kontroll omfattar kommunens organisation, rutiner och system och syftar bland annat till att: Säkerställa att lagar, bestämmelser

Läs mer

Rapport av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) per den 31 mars 2017

Rapport av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) per den 31 mars 2017 OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Maarit Rajamäki 2017-06-05 OSN-2017-0366 Omsorgsnämnden Rapport av ej beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service vissa funktionshindrade

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll 2019-01-18 1 (5) Reglemente för intern kontroll 2019-2022 Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att styrelser och nämnder upprätthåller en tillfredsställande intern

Läs mer

Ärende 18. Internkontroll 2016 kommunövergripande

Ärende 18. Internkontroll 2016 kommunövergripande Ärende 18 Internkontroll 2016 kommunövergripande Tjänsteskrivelse 1 (5) KS 2015.0375 Kommunstyrelsen Internkontrollplan kommunövergripande för Karlskoga kommun 2016 Sammanfattning Syftet med internkontrollen

Läs mer

Brukarombud i Uppsala kommun

Brukarombud i Uppsala kommun OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Jeanette Nordin 2017-08-08 OSN-2017-0155 Rev 2017-08-21 Omsorgsnämnden Brukarombud i Uppsala kommun Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta

Läs mer

Kommunstyrelsen har en särställning bland de kommunala nämnderna och skall ha en uppsikt över övriga nämnders verksamhet ( kommunallagen 6:1 ).

Kommunstyrelsen har en särställning bland de kommunala nämnderna och skall ha en uppsikt över övriga nämnders verksamhet ( kommunallagen 6:1 ). INTERN KONTROLL Inledning I kommunallagen fördelas ansvaret för uppföljning och kontroll av kommunens verksamhet på revisorerna, kommunstyrelsen och nämnderna. Revisorerna granskar i den omfattning som

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll Reglemente för intern kontroll Antagen av: Kommunfullmäktige 2016-04-20, 30 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Kommunstyrelsen Kommunkontoret Margareta Smith Ekonomichef 0156-52092

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser upprätthåller en tillfredsställande

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

Intern kontroll i kommunen och dess företag. Sollefteå kommun

Intern kontroll i kommunen och dess företag. Sollefteå kommun Revisionsrapport Intern kontroll i kommunen och dess företag Anita Agefjäll December/2015 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte och Revisionsfrågor... 3 2.3. Revisionskriterier...

Läs mer

Uppföljning av Barn- och utbildningsnämndens internkontrollplan 2017 Dnr BUN16/

Uppföljning av Barn- och utbildningsnämndens internkontrollplan 2017 Dnr BUN16/ 2017-11-20 Uppföljning av Barn- och utbildningsnämndens internkontrollplan 2017 Dnr BUN16/158-002 Bakgrund Kommunfullmäktige i Ekerö kommun antog reglemente för intern kontroll i Ekerö kommun i februari

Läs mer

Intern kontroll, reglemente och tillämpningsanvisningar,

Intern kontroll, reglemente och tillämpningsanvisningar, FÖRFATTNINGSSAMLING KS 2017/92 KS 2016/616 Intern kontroll Reglemente och tillämpningsanvisningar Dokumentnamn Intern kontroll, reglemente och tillämpningsanvisningar, Kommunstyrelsen Diarienummer KS 2017/92,

Läs mer

Revidering av internkontrollplan för 2014

Revidering av internkontrollplan för 2014 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Karin Carlsson 2014-01-13 UAN-2014-0035 Tuomo Niemelä Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Revidering av internplan för 2014

Läs mer

Reglemente Fastställd i Kommunfullmäktige 13-06-17

Reglemente Fastställd i Kommunfullmäktige 13-06-17 1 Reglemente Fastställd i Kommunfullmäktige 13-06-17 Innehållsförteckning - Syfte med reglemente. 1 Syfte... Sid 3 - Organisation av intern kontroll 2 Kommunstyrelsen... Sid 3 3 Nämnderna... Sid 3 4 Förvaltningschef...

Läs mer

Intern kontroll och riskbedömningar. Strömsunds kommun

Intern kontroll och riskbedömningar. Strömsunds kommun www.pwc.se Revisionsrapport Intern kontroll och riskbedömningar Anneth Nyqvist Mars 2017 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Syfte och Revisionsfråga... 3 1.3. Kontrollmål

Läs mer

Reglemente. Administrativa kontoret Ekonomiavdelning. 2005-12-15 Dnr KS 2005/156 Hid 2006.16

Reglemente. Administrativa kontoret Ekonomiavdelning. 2005-12-15 Dnr KS 2005/156 Hid 2006.16 Administrativa kontoret Ekonomiavdelning 2005-12-15 Dnr KS 2005/156 Hid 2006.16 Reglemente Intern kontroll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-01-23 Kommunstyrelsen 2006-02-06 Kommunfullmäktige 2006-02-27

Läs mer

Uppföljning av plan för intern kontroll 2016

Uppföljning av plan för intern kontroll 2016 STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Barbro Rinander Datum 2016-11-24 Diarienummer GSN-2015-2632 Uppföljning av plan för intern kontroll 2016 Gatu- och samhällsmiljönämnden föreslås besluta att godkänna

Läs mer

Övergripande granskning av intern kontroll

Övergripande granskning av intern kontroll Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Surahammars kommun Fredrik Alm Cert. kommunal revisor Surahammars kommun Övergripande granskning av intern kontroll Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Policy för Essunga kommuns internkontroll

Policy för Essunga kommuns internkontroll Policy för Essunga kommuns internkontroll Dokumenttyp Fastställd Detta dokument gäller för Policy 2017-02-20, 6 av Kommunfullmäktige Samtliga nämnder, bolag och stiftelser Giltighetstid 2017-02-21 2021-12-31

Läs mer

Granskningsrapport av intern styrning och kontroll 2017

Granskningsrapport av intern styrning och kontroll 2017 Kommunstyrelsen 2018-02-20 Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2017:686 Anne Levirinne 016-710 31 57 1 (2) Kommunstyrelsen Granskningsrapport av intern styrning och kontroll 2017 Förslag till

Läs mer

Kommunstyrelsens internkontrollplan 2017

Kommunstyrelsens internkontrollplan 2017 TJÄNSTESKRIVELSE 1[7] Referens Eva-Britt Berghäll Frida Enocksson Wikström Mottagare s internkontrollplan 2017 Förslag till beslut godkänner kommunledningsförvaltningens förslag till internkontrollplan

Läs mer

Internkontrollplan för stadsbyggnads- och miljönämnden 2013

Internkontrollplan för stadsbyggnads- och miljönämnden 2013 2013-01-28 1 (6) Stadsbyggnads- och miljönämnden Internkontrollplan för stadsbyggnads- och miljönämnden 2013 Beslutsunderlag Förslag till internkontrollplan för stadsbyggnads- och miljönämnden 2013. Bilaga

Läs mer

Reglemente för intern kontroll. Krokoms kommun

Reglemente för intern kontroll. Krokoms kommun Reglemente för intern kontroll Krokoms kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige, dnr Ks 14/344. Datum: 9 dec -14 Författare: Sara Anselmby Innehåll 1 Syfte... 7 2 Organisation av intern kontroll... 8

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 17:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 17:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 17:1 Kf 6/2017 Dnr Ks 2016/319 Reglemente för intern kontroll Antagen av kommunfullmäktige 6 februari 2017, Kf 6. Gäller från datum: 1 mars 2017. Dokumentansvarig

Läs mer

I policyn fastställs ansvaret för den interna kontrollen samt på vilket sätt uppföljningen av den interna kontrollen ska ske.

I policyn fastställs ansvaret för den interna kontrollen samt på vilket sätt uppföljningen av den interna kontrollen ska ske. KOMMUNKONTORET 2004-01-20 1 Sundbybergs stads policy för intern kontroll Inledning Denna policy avser inte att reglera vad som är god intern kontroll. Varje nämnd ska utforma och utföra den egna kontrollen

Läs mer

Organisation av och uppföljning av intern kontroll

Organisation av och uppföljning av intern kontroll Dnr VON-2015-91 Dpl 00 sid 1 (7) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Biståndskontoret Tjänsteyttrande 2015-03-05 Mikael Lind, 0545405452 mikael.lind@karlstad.se Organisation av och uppföljning av intern kontroll

Läs mer

Revidering av internkontrollplan för 2013

Revidering av internkontrollplan för 2013 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Karin Carlsson 2013-09-11 UAN-2013-0083 Tuomo Niemelä Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Revidering av internplan för 2013

Läs mer

Anvisning för intern kontroll och styrning

Anvisning för intern kontroll och styrning Bilaga 14 Sida 1 Styrelsen 2016-06-07 Handläggare: Anders Söderberg Tel: 031-368 4018 E-post: anders.soderberg@goteborg.com Anvisning för intern kontroll och styrning Förslag till beslut i styrelsen för

Läs mer

REGLEMENTE FÖR. Intern kontroll. Antaget Tillsvidare, dock längst fyra år från antagande

REGLEMENTE FÖR. Intern kontroll. Antaget Tillsvidare, dock längst fyra år från antagande REGLEMENTE FÖR Intern kontroll Antaget av Kommunfullmäktige Antaget 2018-12-10 176 Giltighetstid Dokumentansvarig Tillsvidare, dock längst fyra år från antagande Kansli- och kvalitetschef Håbo kommuns

Läs mer

Intern kontroll och attester

Intern kontroll och attester Revisionsrapport Intern kontroll och attester Strömsunds kommun Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1 Bakgrund och revisionskriterier 2.2 Metod

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva februari 2006 6:1 REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Inledning 1 Syftet Detta reglemente syftar till att säkerställa att såväl den politiska som den professionella

Läs mer