Revisionsrapport Stadens styrmodell Haparanda kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Revisionsrapport Stadens styrmodell Haparanda kommun"

Transkript

1 Revisionsrapport Stadens styrmodell Haparanda kommun Andreas Jönsson Cert. kommunal revisor Jenny Krispinsson Revisionskonsult 4 november 2013

2 Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning Inledning Bakgrund Revisionsfråga och kontrollmål Metod och avgränsning Granskningsresultat Vision 2020 och den nya styrmodellen Organisation, roll- och ansvarsfördelning Styrmodelens tillämpning i organisationen Inriktningar och mål Åtaganden inom barn- och ungdomsförvaltningen Åtaganden inom socialförvaltningen Åtaganden inom kommunledningskontroet Chefernas ansvar kring åtaganden Uppföljning och kontroll Uppföljning och kontroll av införande och tillämpning Uppföljning med hjälp av Stratsys...10 Haparanda kommun

3 1. Sammanfattande bedömning På uppdrag av revisorerna i Haparanda stad har genomfört en granskning avseende om den nya styrmodellen tillämpas på ett ändamålsenligt sätt med tillräcklig internkontroll. Revisorernas bedömning av väsentlighet och risk har legat till grund för valet av granskningsinriktning. Vår sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsens och nämndernas tillämpning av den nya styrmodellen inte är helt ändamålsenligt och att den interna kontrollen inte är till fullo tillräcklig. Den sammanfattande bedömningen baseras på följande iakttagelser kopplat till respektive för granskningen styrande kontrollmål: Organisation, roll- och ansvarsfördelning för modellens tillämpning är tydlig Utifrån Vision2020 antar fullmäktige årligen inriktningar som sedan styrelsen och nämnderna bryter ned till mål för sina verksamheter. Utifrån dessa mål antar nämnden eller styrelsens verksamheter åtaganden på verksamhetsnivå och individnivå. Genom granskningen framkommer att roll- och ansvarsfördelningen för modellens tillämpning är tydlig och att det går att se en röd tråd från fullmäktiges inriktningar, nämndernas och styrelsens mål och de åtaganden som ligger på verksamheter och medarbetare. Roll- och ansvarsfördelningen i kommunen uppges ha blivit tydligare i och med den nya styrmodellen. Den nya styrmodellen tillämpas i organisationen i tillfredställande utsträckning Tanken med styrmodellen är att den ska tillämpas från fullmäktige till medarbetarnivå inom samtliga av kommunens verksamheter. I flera av kommunens verksamheter tillämpas den nya styrmodellen i tillfredställande utsträckning. Genom granskningen framkommer dock att det finns verksamheter där mål saknas på medarbetarnivå. Vår bedömning är att tillämpningen inte är tillräcklig inom barn- och ungdomsnämndens verksamheter, socialnämndens verksamheter och kommunstyrelsens verksamheter. Uppföljning och kontroll av införande och tillämpning av styrmodellen är tillräcklig Uppföljningar av de mål och åtaganden som registrerats i Stratsys görs tertialvis i delårsrapporter och årsredovisningen. Genom granskningen framkommer att det hittills inte har gjorts någon strukturerad och fördjupad uppföljning eller utvärdering av den nya styrmodellens tillämpning inom den kommunala organisationen som helhet. Muntliga avstämningar har dock gjorts under implementeringens gång. Vår bedömning är att kommunstyrelsens uppföljning och kontroll av införande och tillämpning av den nya styrmodellen inte är tillräcklig. Haparanda kommun 1 av 10

4 Rekommendationer Beaktat detta vill vi lämna följande rekommendationer till styrelsen och nämnderna: Att kommunstyrelsen, barn- och ungdomsnämnden samt socialnämnden inom sina respektive verksamhetsområden, säkerställer att den nya styrmodellen tillämpas på såväl verksamhetsnivå som medarbetarnivå Att kommunstyrelsen följer upp och utvärderar den nya styrmodellens implementering och tillämpning inom hela den kommunala organisationen Haparanda kommun 2 av 10

5 2. Inledning 2.1. Bakgrund Sedan ett par år tillbaka har en ny styrmodell för målstyrning utvecklats i Haparanda stad. I korthet utgår målstyrningen från att politiken styr genom mål och med en vilja om vad som ska åstadkommas, medan verksamheten äger frågan om hur detta ska ske. För att synliggöra arbetet mot politikens uppsatta mål och få en enhetlig planering, uppföljning och rapportering av detta arbete har Haparanda stad infört IT-stödet Stratsys. Genom Stratsys ska åtaganden ut till såväl verksamhets- som medarbetarnivå kunna följas upp för att säkerställa att arbetet i organsationen utgår från fullmäktiges vision och övergripande målsättningar. Införandet av en ny styrmodell kan innebära risker för kommunen. Exempelvis kan det röra sig om svårigheter för verksamheterna att bryta ned fullmäktiges mål till mått, aktiviter och handlingsplaner samt att tillskapa system och rutiner för styrning, uppföljning och rapportering enligt den nya modellen. Granskningen har tillkommit som en del av revisorernas bedömning av väsentlighet och risk Revisionsfråga och kontrollmål Den övergripande revisionsfrågan som granskningen utgår från är: tillämpas den nya styrmodellen på ett ändamålsenligt sätt med tillräcklig intern kontroll? För att besvara den övergripande revisionsfrågan har följande kontrollmål varit styrande för granskningen: Organisation, roll- och ansvarsfördelning för modellens tillämpning är tydlig Den nya styrmodellen tillämpas i organisationen i tillfredställande utsträckning Uppföljning och kontroll av införande och tillämpning av styrmodellen är tillräcklig 2.3. Metod och avgränsning Granskningen har genomförts genom analys av protokoll, Vision 2020, budget- och strategiplan, mål- och uppföljningsdokument samt övrig relevant dokumentation. Vidare har intervjuer genomförs med enhetschefer/motsvarande inom respektive förvaltning berörande följande enheter/områden; Tillväxtenheten Medborgarkontoret Samhällsbyggnadskontoret Kultur Fritid Haparanda kommun 3 av 10

6 För- och grundskola Individ- och familjeomsorg Hemtjänst Särskilda boenden Totalt har elva personer intervjuats. Utöver de som nämns i projektplanen har även förvaltningschef för barn- och ungdomsförvaltningen samt socialförvaltningen intervjuats liksom den administrativa chefen i Haparanda stad. Granskningen är kommunövergripande och avser kommunstyrelsen och samtliga nämnder. I övrigt se revisionsfråga, kontrollmål och revisionsmetod för vidare avgränsningar. Haparanda kommun 4 av 10

7 3. Granskningsresultat 3.1. Vision 2020 och den nya styrmodellen Under 2008 antogs Vision 2020, om Haparanda-Tornio som ett internationellt centrum mitt i Barents, av kommunfullmäktige i Haparanda stad. Visionen omfattar fem utvecklingsområden; gränslös kunskap, logistisk nod, dynamisk företagsamhet, hållbar livsmiljö samt upplevelserik handels- och besöksplats. Dessa fem områden utgör grunden för de inriktningar som kommunfullmäktige årligen ska ange. Arbetet med att förädla Haparanda stads styrmodell inleddes under 2010 av den dåvarande kommunchefen och arbetet pågick då i projektform. Kommunen hade som mål att bli årets kvalitetskommun och förädlingen av kommunens styrmodell var ett led i att nå detta mål. Kort beskrivet innebär den nya styrmodellen att politiken äger målen och styr med dessa medan verksamheterna i kommunen verkställer. Detta genom att kommunfullmäktige anger en politisk inriktning som styrelsen och respektive nämnd sedan bryter ned i mål, vilka beskriver vad som styrelsen eller nämnden ska uträtta. Hur detta ska göras framgår sedan genom de åtaganden som såväl kommunens förvaltningar, verksamheter och medarbetare tar på sig Organisation, roll- och ansvarsfördelning Som nämns ovan så inleddes arbetet med förädlingen av den gamla styrmodellen i projektform. Ett antal tjänstemän, med dåvarande kommunchef och kommunens kvalitetsstrateg i spetsen, hade ansvar för detta arbete som även genomfördes i kommunens 40-grupp, där kommunens chefer ingår. Genom denna granskning framgår att tjänstemännen bland annat ansvarade för att åka runt till samtliga av kommunens verksamheter och informera om, och utbilda i, kommunens nya styrmodell. Även om samtliga verksamheter inte hunnits med än så uppges detta ha varit en bra metod för att föra ut styrmodellen, och förståelsen för den, ut i verksamheterna. Genom flera av de intervjuer som gjorts lyfts det fram att det var lättare att ta åt sig detta nya tänk kring styrningen i kommunen då representanter från kommunledningskontoret var ut och berättade om det, istället för att det bara lades direkt på cheferna att informera om detta. Det representanterna från kommunledningskontoret informerade om uppges ha skapat en grundläggande förståelse för styrmodellen hos flera av de intervjuades verksamheter. Roll- och ansvarsfördelningen vad gäller arbetet kring styrningen i kommunen uppges av flera av de intervjuade ha förtydligats genom den nya styrmodellens implementering. Den nya styrmodellen uppges ha medfört ett tydliggörande av kommunfullmäktiges, styrelsen och nämndernas samt verksamheterna och dess medarbetares roller och ansvar. Enligt styrmodellen ansvarar kommunfullmäktige för att, utifrån Vision2020:s utvecklingsområden, ta fram och anta kommunens övergripande inriktningar. Dessa inriktningar kan till exempel vara Aktivare Haparanda kommun 5 av 10

8 kulturliv samt Ett brett och dynamiskt näringsliv som ger fler Haparandabor arbete. Dessa inriktningar bryts sedan ner till mål hos kommunstyrelsen och respektive nämnd. Till exempel kan de mål som barn- och ungdomsnämnden antagit utifrån kommunfullmäktiges ovanstående inriktningar vara Främja bildandet av kulturföreningar samt Skolan skall präglas av ett entreprenöriellt lärande. Dessa mål ska, enligt intervjuer, inte vara för detaljerade men samtidigt inte alltför svävande. Genom intervjuerna lyfts såväl tankar om för detaljerade mål som för otydliga mål fram, samtidigt som förståelsen är relativt stor kring utmaningen att identifiera och anta mål på en lämplig nivå. De mål som nämnden har satt ska därefter fångas upp av styrelsens eller nämndens förvaltning och omvandlas till åtaganden för respektive verksamhet och medarbetare. Åtagandena ska spegla hur medarbetaren och verksamheten ska arbeta för att styrelsen eller nämndens mål och fullmäktiges inriktningar ska nås. Åtagandena ska ses som ett löfte från verksamheterna till politiken. Den nya styrmodellen har, som tidigare nämnts, inneburit att roll- och ansvarsfördelningen mellan politiken och tjänstemannaorganisationen har förtydligats. Det uppges nu vara lättare för såväl politiken som medarbetarna att se en röd tråd från politikens mål till det varje medarbetare faktiskt gör under sin arbetstid. Som stöd i arbetet utifrån styrmodellen, och användandet av det IT-baserade verktyget Stratsys, finns ett antal personer kopplat till olika delar av den kommunala förvaltningen med särskild kompetens inom området. Dessa personer informerar och utbildar vid behov kommunens medarbetare i styrmodellen och Stratsys. Detta stöd uppges vara väldigt uppskattat enligt flera av de intervjuade. Bedömning Vår bedömning är att organisation, roll- och ansvarsfördelning för modellens tillämpning är tydlig. I såväl styrdokument som genom intervjuer lyfts politikensrespektive verksamhetens roll och ansvar i styrmodellens tillämpning fram. Vi bedömer även att denna roll- och ansvarsfördelning i tillräcklig utsträckning är känd inom kommunorganisationen. Vidare noterar vi att systemet, där inriktningar, mål och åtaganden registreras, åskådliggör roll- och ansvarsfördelningen på ett tydlig sätt Styrmodelens tillämpning i organisationen Implementeringen av den nya styrmodellen påbörjades under 2010 och fortgick under 2011 och Information och utbildningar hölls för både politiken och kommunens anställda under den tiden. Informationen och utbildningen gällde såväl den nya styrmodellen som IT- verktyget Stratsys. Målsättning var att styrmodellen skulle vara implementerad från och med 2012 och flera av styrelsens och nämndernas verksamheter kom en bra bit med implementeringen och tillämpningen under det året. Genom de intervjuer som gjorts framkommer att Haparanda kommun 6 av 10

9 några av kommunens verksamheter såg 2012 som ett år då de fortsatt testade sig fram och inte arbetade fullt ut med styrmodellen och Stratsys Inriktningar och mål Genom de intervjuer som gjorts för denna granskning framgår att tillämpningen av styrmodellen idag är relativt god i kommunen. Kommunfullmäktige har lagt fram kommunens inriktningar utifrån Vision2020 och styrelsen och nämnderna har sedan brutit ned inriktningarna till mål för sina verksamheter för Under 2013 har styrelsen och nämnderna arbetat med att ta fram mål för det kommande verksamhetsåret Åtaganden inom barn- och ungdomsförvaltningen Förvaltningarna har tagit till sig de mål som barn- och ungdomsnämnden antagit och brutit ned dem till åtaganden för de olika verksamheterna. Det finns dock ett fåtal verksamheter inom barn-och ungdomsförvaltningen som fortfarande saknar åtaganden och genom granskningen lyfts kulturområdet fram som ett exempel där åtaganden saknas. Detta uppges bero på chefsbyte och det arbete som pågått med att ta fram en ny kulturplan för kommunen. Enligt uppgift ska såväl verksamhetssom medarbetaråtaganden tas för 2014 när kulturplanen är klar och antagen av nämnden. Vad det gäller medarbetaråtaganden så har det genom granskningen framkommit att det fortfarande sker ett arbete med att få ned styrmodellen på medarbetarnivå inom barn- och utbildningsförvaltningen. Vad gäller för- och grundskoleområdet så uppges att de flesta anställda har ett eller flera egna åtaganden. Tanken med styrmodellen och Stratsys är att varje medarbetare själv ska kunna gå in Stratsys och lägga in sina åtaganden samt följa upp och kommentera dem inför utvecklingssamtal och lönesamtal. I dagsläget är det ibland medarbetaren själv och ibland rektorn som lägger in åtaganden för medarbetarna i Stratsys. Inom kommunens fritidsverksamhet finns åtaganden för verksamheten och enligt uppgift har även samtliga medarbetare egna åtaganden. Dessa åtaganden har chefen för fritidsverksamheten samt varje medarbetare tillsammans tagit fram vid medarbetarsamtal. Sedan har fritidschefen lagt in medarbetarens åtaganden i Stratsys, än så länge har ingen medarbetare själv varit in i Stratsys och lagt in eller kommenterat åtaganden. I framtiden är tanken att personalen själva ska vara inne i systemet, men enligt uppgift upplevs systemet inte som speciellt användarvänligt för de som inte kontinuerligt arbetar i det Åtaganden inom socialförvaltningen Individ- och familjeomsorgen i kommunen har åtaganden på såväl verksamhetsnivå som på medarbetarnivå. Genom granskningen framkommer vidare att alla medarbetare själva ska kunna gå in och registrera åtaganden samt kommentera dem. Hittills har åtagandena ofta lagts in i Stratsys vid gemensamma planeringsdagar för att de som behöver stöd vid registrering av åtaganden enkelt ska kunna få det. Haparanda kommun 7 av 10

10 Inom kommunens äldreomsorg, med hemtjänst och särskilda boenden, upplevs den nya styrmodellen som ett tydliggörande kring det faktum att de anställda jobbar i en politiskt styrd organisation. Inom de särskilda boendena har verksamheterna och varje medarbetare ett eller flera åtagande. Ofta läggs åtaganden in i Stratsys av verksamhetschefen efter att de gemensamt tagits fram av chefen och medarbetaren vid medarbetasamtal. Medarbetarna vid särskilda boenden kan själva gå in och kommentera åtagandena, även om en del medarbetare fortfarande behöver stöd och hjälp med detta. Vad gäller hemtjänsten så finns åtaganden på gruppnivå och dessa åtaganden har tagits fram under de planeringsdagar som respektive grupp har haft. Gruppåtaganden fungerar, enligt uppgift, så att alla inom en grupp, med sina namn, ställer sig bakom ett eller flera åtaganden. Än så länge har den enskilde medarbetaren inga egna åtaganden. Personalen kan själva gå in och kommentera åtagandena och detta görs i varierad utsträckning. Enligt de intervjuade hänger bristen på egna åtaganden, och om personal går in i Stratsys och kommenterar åtagandena eller inte, mycket på medarbetarens datorvana. Genom intervjuerna lyfts fram att flera inom äldreomsorgens personalgrupper är äldre personer som inte är vana att arbeta med olika datorprogram Åtaganden inom kommunledningskontroet Inom samhällsbyggnadskontoret har såväl verksamheten som medarbetarna åtaganden. Medarbetarna lägger själva in sina åtaganden samt kommenterar dem inom medarbetarsamtal och lönesamtal. Bygg- och miljöchefen går sedan in och kontrollerar att alla medarbetare har registrerat åtaganden. Medarbetarna inom samhällsbyggnadskontoret har, enligt uppgift, relativt många åtaganden, fem till tio per person. Vidare lyfts fram att medarbetare som inte är in i Stratsys speciellt ofta ibland upplever det som svårt att manövrera i systemet. Från tillväxtenheten lyfts utmaningen i att hitta en lämplig nivå för antal åtaganden kopplat till befintlig budget och verksamhetens resurser fram. Under implementeringsfasen antog tillväxtenheten många mål men uppger att de efterhand har lärt sig att prioritera bland åtagandena, och vilka av dessa som är viktigast för att kommunstyrelsens mål och fullmäktiges inriktningar ska kunna nås. Åtaganden finns både på verksamhetsnivå och medarbetarnivå, medarbetarna lägger själva in åtaganden samt uppdaterar och kommenterar dem. Om någon av medarbetarna inte hunnit med att lägga in åtaganden i tid beror det i så fall, enligt intervju, på att andra arbetsuppgifter fått gå före. Inom medborgarkontoret finns åtaganden för verksamheten men hittills har åtagandena inte nått ut på medarbetarnivå. Detta uppges vara prioriterat för Tanken är att medarbetarna under det kommande verksamhetsåret ska formulera sina åtaganden tillsammans med chefen och sedan själva rapportera hur det går med åtagandena Chefernas ansvar kring åtaganden Såväl förvaltningschefer som verksamhetschefer har haft, och har alltjämt, ett stort ansvar vad gäller implementering och tillämpning av styrmodellen. Alla chefer har Haparanda kommun 8 av 10

11 ansvar för att den egna verksamhetens åtaganden antas utifrån nämndernas mål och fullmäktiges inriktningar och att åtaganden även förs ned på medarbetarnivå. Genom flertalet av de intervjuer som gjorts lyfter de intervjuade fram att de som chefer inte kan vänta sig att allt kring styrmodellen och Stratsys ska gå med automatik ute i verksamheterna. Chefernas jobb med stöttning och uppbackning kring styrmodellen och Stratsys kommer, enligt de intervjuade, att fortgå även efter implementeringsfasen är över. Vidare efterlyser flera av de intervjuade en diskussion och återkoppling från de ansvariga inom politiken kring kvaliteten på åtagandena. I sammanhanget nämns bland annat utmaningen i att veta om åtagandena är tillräckliga för att nå de uppsatta målen och inriktningarna, samt om verksamheterna arbetar med dem på rätt sätt. Bedömning Genom granskningen framkommer att det inom den kommunala organisationen i Haparanda stad finns vissa variationer avseende hur långt ut i verksamheterna den nya styrmodellen tillämpas idag. Inom vissa verksamheter tillämpas styrmodellen på medarbetarnivå medan den inom andra verksamheter hittills tillämpas på verksamhetsnivå. Tanken med styrmodellen är att den ska tillämpas på medarbetarnivå inom alla kommunens verksamheter, vilket ännu inte är fallet. Vår bedömning är att den nya styrmodellen inte tillämpas i en till fullo tillfredställande utsträckning inom såväl kommunstyrelsen som samtliga nämnder. I många av kommunens verksamheter lägger chefen för verksamheten in åtaganden för varje medarbetare i Stratsys. Vår farhåga är att om detta består, kan denna arbetsuppgift bli en extra arbetsbelastning för de chefer som har en stor personalgrupp och många åtaganden att lägga in i systemet. Därför ser vi att det vara av vikt att säkerställa att alla medarbetare framöver har den kunskap som krävs samt känner sig trygga med att gå in i Stratsys och lägga in och kommentera sina åtaganden Uppföljning och kontroll Uppföljning och kontroll av införande och tillämpning Genom granskningen framkommer att det under implementeringsfasen av den nya styrmodellen gjordes kontinuerliga uppföljningar från kommunledningskontoret. Detta för att se så att cheferna inom kommunens olika verksamheter arbetade med att implementera och tillämpa styrmodellen och Stratsys i sina verksamheter. Till viss del skedde även redovisning i kommunens 40-grupp av hur långt varje verksamhet kommit med implementeringen av styrmodellen och arbetet med åtaganden. Uppföljning av tillämpningen av styrmodellen görs till viss del även i tertialrapporterna där mål och åtaganden följs upp. Saknar någon verksamhet åtaganden blir det märkbart i dessa rapporteringar. Däremot kan vi inte se att det hittills har genomförts någon fördjupad uppföljning eller utvärdering av hur styrmodellens implementering och tillämpning har gått i Haparanda kommun 9 av 10

12 den kommunala organisationen som helhet. Det finns ingen dokumenterad uppföljning inom området, men enligt uppgift kan detta bli aktuellt i framtiden Uppföljning med hjälp av Stratsys Uppföljning av de mål och åtaganden som antagits görs tertialvis i delårsrapporterna och årsredovisningen. Inför dessa rapporteringar kommenterar medarbetare och verksamhetschefer i Stratsys hur det går med åtagandena och sedan sammanställer verksamhetscheferna resultatet av arbetet med åtagandena för den egna verksamheten. Detta resultat går sedan till berörd förvaltningschef som sammanställer resultatet för åtagandena på förvaltningsnivå och rapporterar vidare till styrelsen eller nämnden. Återkoppling till kommunfullmäktige sker främst i kommunens årsredovisning. För att visa på ett åtagandes status markeras det i sammanställningarna med en färg; grönt för genomfört, gult för påbörjat och rött för icke påbörjat. Genom granskningen framkommer att markeringen med färg för att visa på åtagandets status inte är helt känt hos samtliga verksamheter. Vidare framkommer genom granskningen en viss oklarhet kring vilken uppföljning politiken vill ha från Stratsys och hur ofta. Genom Stratsys kan månadsrapporter tas fram, vilket i viss utsträckning uppges ha skett till nämnderna och styrelsen. Vill politiken mellan sina sammanträden se hur arbetet med åtaganden går kan de själva logga in i Stratsys och följa upp mål och åtaganden. Även medarbetarna har möjlighet att se hela kedjan från inriktningar och mål till sina och verksamhetens åtaganden i Stratsys. Enligt uppgift kan det framtiden eventuellt bli möjligt även för kommunens medborgare att gå in i Stratsys och följa kommunens arbete. Om detta ska vara möjligt framhålls att Stratsys måste bli mer användarvänligt. Bedömning Vår bedömning är att uppföljning och kontroll av införande och tillämpning inte är helt tillräckligt då ingen sammantagen uppföljning och utvärdering hittills har genomförts i den kommunala organisationen som helhet. Däremot görs uppföljningar av mål och åtaganden kontinuerligt. Av dessa uppföljningar går den som görs i samband med årsredovisningen till kommunfullmäktige. Vidare är vår uppfattning att om styrmodellen ska kunna fungera som ett underlag för aktiv styrning, så bör fullmäktige även bör få ett underlag kring status för mål och åtaganden i delårsrapporterna för att kunna göra bedömningar och vid behov fatta nya beslut Andreas Jönsson Projektledare Per-Åke Brunström Uppdragsledare Haparanda kommun 10 av 10

Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys

Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys www.pwc.se Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys Håkan Olsson Cerifierad Kommunal Yrkesrevisor Anna Laurell Lysekils kommun Kommunens arbete med ledning och styrning samt användandet av Stratsys Innehållsförteckning

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Kommunala kontokort Haparanda stad Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Martin Gandal

www.pwc.se Revisionsrapport Kommunala kontokort Haparanda stad Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Martin Gandal www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Kommunala kontokort Haparanda stad Martin Gandal Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Syfte

Läs mer

Uppföljande granskning av tillgänglighet

Uppföljande granskning av tillgänglighet SLUTDOKUMENT 1(2) 2013-01-28 För kännedom; Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Kommunstyrelsen Miljö- och byggnämnden Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Fritids- och kulturnämnden Uppföljande

Läs mer

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Granskning av intern kontroll Söderhamns kommun Revisionsrapport Februari 2011 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Robert Heed Revisionskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Revisionsrapport Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Mora kommun November 2009 Författare Robert Heed Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund och revisionsfråga... 3 1.2 Metod...

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport

Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport Percy Carlsbrand Februari 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Kommunstyrelsen och nämnder har ett särskilt ansvar för intern kontroll enligt kommunallagen (kap 6:1, 6:7).

Kommunstyrelsen och nämnder har ett särskilt ansvar för intern kontroll enligt kommunallagen (kap 6:1, 6:7). Arvidsjaurs kommlln Revisorerna Datum 2014-03-13 DO/St- '.J.tJ/'1 2014-03- i j ",. ' För kännedom: Socialnämnden Bam- och utbildningsnämnden Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Fullmäktiges presidium

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskning av kommunens fordon

Uppföljning av tidigare granskning av kommunens fordon www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Sandra Marcusson Oktober 2014 Uppföljning av tidigare granskning av kommunens fordon Karlshamn kommun Uppföljning av tidigare granskning

Läs mer

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Projekt med extern finansiering styrning och kontroll Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc www.pwc.se Revisionsrapport Joanna Hägg Tilda Lindell Granskning av intern kontroll Tierps kommun pwc Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Granskningsbakgrund...

Läs mer

Lärarnas arbetsmiljö

Lärarnas arbetsmiljö www.pwc.se Revisionsrapport Marie Lindblad Cert. kommunal revisor Lärarnas arbetsmiljö Skellefteå kommun Linda Marklund Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Markstedt Cert. kommunal revisor Jenny Krispinsson Revisionskonsult Januari 2013 Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare Gällivare kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Revisionsrapport Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Nynäshamns kommun December 2010 Jonas Eriksson Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 1.1 Syfte och revisionsfråga... 1 1.2 Avgränsning

Läs mer

Verkställighet och återrapportering av beslut

Verkställighet och återrapportering av beslut Revisionsrapport Verkställighet och återrapportering av beslut Motala kommun April 2010 Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...1 2 Bakgrund...2 2.1 Uppdrag

Läs mer

Granskning av nämndernas beredningsrutiner

Granskning av nämndernas beredningsrutiner Revisionsrapport Granskning av nämndernas beredningsrutiner Marks kommun 2010-06-23 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 1.1 Uppdrag och syfte... 3 1.2 Revisionsfråga... 3 1.3 Kontrollmål...

Läs mer

Nämndens styrning och interna kontroll av verksamheten

Nämndens styrning och interna kontroll av verksamheten SLUTDOKUMENT 1(2) 2012-08-31 För kännedom; Kommunstyrelsen Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Miljö- och byggnämnden Socialnämnden Nämndens styrning och interna kontroll av verksamheten I egenskap

Läs mer

Ägarstyrning i kommunens bolag. Söderhamns kommun

Ägarstyrning i kommunens bolag. Söderhamns kommun www.pwc.se Revisionsrapport Ägarstyrning i kommunens bolag Carl-Åke Elmersjö Söderhamns kommun Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1 1.1. Revisionsfråga... 1 1.2. Avgränsning och metod... 1 2. Ägarstyrning

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Kristianstads kommun Januari 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Perspektivet utveckling/tillväxt

Perspektivet utveckling/tillväxt Revisionsrapport Perspektivet utveckling/tillväxt Skellefteå kommun Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Revisionsfråga...2

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl.

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl. Revisionsrapport Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Mjölby kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod

Läs mer

Externt finansierade projekt

Externt finansierade projekt Revisionsrapport Externt finansierade projekt Gällivare kommun Mars 2010 Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Rolf Särkimukka, revisionskonsult 2010-03-11 Hans Forsström Rolf Särkimukka Innehållsförteckning

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

Kvalitetsledning inom Hemvårdsnämnden, uppföljning

Kvalitetsledning inom Hemvårdsnämnden, uppföljning Kvalitetsledning inom Hemvårdsnämnden, uppföljning Halmstads kommun Revisionsrapport Mars 2011 Christel Eriksson certifierad kommunal revisor Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund, revisionsfrågor och

Läs mer

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Motala kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod 2 4. Granskningsresultat

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av efterarbetes- och uppföljningsprocessen efter avslutad upphandling inom Båstad Kommun.

Revisionsrapport. Granskning av efterarbetes- och uppföljningsprocessen efter avslutad upphandling inom Båstad Kommun. Revisionsrapport Granskning av efterarbetes- och uppföljningsprocessen efter avslutad upphandling inom Båstad Kommun. Januari 2012 Fredrik Andrén, Jur. Kand. Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning...

Läs mer

Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin

Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin Christel Eriksson Cert. kommunal revisor Mars 2014 Sammanfattning PwC har fått uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Halland att granska

Läs mer

Beviljad tid och insats inom hemtjänsten

Beviljad tid och insats inom hemtjänsten www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Jonas Wallin Beviljad tid och insats inom hemtjänsten Kalix kommun Beviljad tid och insats inom hemtjänsten Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av nämndernas och styrelsens beredningsprocesser Hans Gåsste Sandvikens kommun Juli 2015

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av nämndernas och styrelsens beredningsprocesser Hans Gåsste Sandvikens kommun Juli 2015 www.pwc.se Revisionsrapport Hans Gåsste Juli 2015 Granskning av nämndernas och styrelsens beredningsprocesser Sandvikens kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1.

Läs mer

Sjukfrånvaro och rehabilitering

Sjukfrånvaro och rehabilitering www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman Sjukfrånvaro och rehabilitering Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2.

Läs mer

Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete. Region Halland. Revisionsrapport

Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete. Region Halland. Revisionsrapport Revisionsrapport Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete Region Halland Rebecca Andersson, revisionskonsult Kerstin Sikander, Cert. kommunal revisor Carl-Magnus Stensson, Cert.

Läs mer

Uppföljning av granskning om grundskolans resultat och kostnader

Uppföljning av granskning om grundskolans resultat och kostnader www.pwc.se Revisionsrapport Viktor Prytz & Sandra Marcusson 17 Uppföljning av granskning om grundskolans resultat och kostnader Emmaboda kommuns revisorer Uppföljning av granskning om grundskolans resultat

Läs mer

Uppföljning av granskning av missbruksvården

Uppföljning av granskning av missbruksvården Revisionsrapport Uppföljning av granskning av missbruksvården Carl-Gustaf Folkeson, Fredrik Anderberg, Innehåll 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund och syfte... 1 1.2. Revisionsmetod... 1 2. Granskningsresultat...

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Kerstin Sikander Cert. kommunal revisor Mars 2013 Landstinget i Jönköpings län Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund och revisionsfråga...

Läs mer

Revisionsrapport Bokslutsprocessen

Revisionsrapport Bokslutsprocessen www.pwc.se Revisionsrapport Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Bokslutsprocessen Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Granskning av anskaffning av vikarier inom äldreomsorgens särskilda boenden

Granskning av anskaffning av vikarier inom äldreomsorgens särskilda boenden Revisionsrapport Granskning av anskaffning av vikarier inom äldreomsorgens särskilda boenden Övertorneå kommun Christina Karlsson December 2012 Övertorneå kommun Granskning av anskaffning av vikarier inom

Läs mer

Kommunrevisionens redogörelse för år 2011

Kommunrevisionens redogörelse för år 2011 Söderhamn kommun Kommunrevisionen Bilaga till revisionsberättelsen Kommunrevisionens redogörelse för år 2011 1. Inledning revisorernas uppdrag Kommunrevisionen arbetar på uppdrag av kommunfullmäktige och

Läs mer

Revisionsrapport Söderhamns kommun

Revisionsrapport Söderhamns kommun Revisionsrapport Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor Söderhamns kommun Bengt Andersson Innehållsförteckning 1 Bakgrund 1 1.1 Uppdrag och revisionsfråga 1 1.2 Metod 1 2 Resultat

Läs mer

Granskning av. debiteringsrutiner inom vård och omsorg Katrineholms kommun

Granskning av. debiteringsrutiner inom vård och omsorg Katrineholms kommun www.pwc.se Revisionsrapport Annika Hansson, certifierad kommunal revisor, Himn Dagemir Granskning av den interna kontrollen avseende debiteringsrutiner inom vård och omsorg Katrineholms kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport* Granskning av intern kontroll Nordmalings kommun Juni 2007 Åsa Adolfsson *connectedthinking Innehållsförteckning Sammanfattning och förslag på utvecklingsåtgärder...1 1 Uppdrag och revisionsfrågor...2

Läs mer

Askersunds kommun. Förändringsarbete och projekt inom socialförvaltningen. Revisionsrapport. KPMG AB 28 september Antal sidor: 8

Askersunds kommun. Förändringsarbete och projekt inom socialförvaltningen. Revisionsrapport. KPMG AB 28 september Antal sidor: 8 ABCD Askersunds kommun Förändringsarbete och projekt inom socialförvaltningen Revisionsrapport KPMG AB 28 september Antal sidor: 8 2010 KPMG AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Tekniska nämnden

TRELLEBORGS KOMMUN Tekniska nämnden Protokollsutdrag 1 (6) Mötesdatum Plats och tid Sessionssalen kl. 17.00-21.00 Beslutande Eric Samuelson (M) Alf Hansson (S) Leif Sjögren (C), 112-119 Bengt Andersson (SD) Gösta Kullenberg (M) Robert Borg

Läs mer

Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan

Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan Revisionsrapport Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan Hallsbergs kommun Marie Lindblad Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskningar avseende personaloch kompetensförsörjning samt ekonomistyrning

Uppföljning av tidigare granskningar avseende personaloch kompetensförsörjning samt ekonomistyrning Revisionsrapport Uppföljning av tidigare granskningar avseende personaloch kompetensförsörjning samt ekonomistyrning Nynäshamns kommun Anders Hägg Lars-Åke Claesson Februari 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Granskning av bisysslor

Granskning av bisysslor www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av bisysslor Peter Aschberg Region Värmland Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Revisionsfrågor...2 2.3. Metod och

Läs mer

Granskning av fakturahantering

Granskning av fakturahantering www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar Revisionskonsult Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Granskning av fakturahantering Lessebo kommun April 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

- Budget och uppföljning - Kundfakturor fakturor till kund/brukare - Leverantörsfakturor fakturor från leverantör - Lönehantering

- Budget och uppföljning - Kundfakturor fakturor till kund/brukare - Leverantörsfakturor fakturor från leverantör - Lönehantering 1(5) KS 2011/0014 Svar på revisionsrapport- Granskning av ekonomiadministrativa processer - Effektivitetsgranskning Bakgrund Danderyds förtroendevalda revisorer har uppdragit till PricewaterhouseCoopers

Läs mer

Granskning av fakturahanteringen. Trelleborgs kommun

Granskning av fakturahanteringen. Trelleborgs kommun www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av fakturahanteringen Emelie Lönnblad Revisionskonsult 1. Sammanfattning har fått i uppdrag av Trelleborg kommuns revisorer att genomföra en granskning av styrelse

Läs mer

Revisionsrapport basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden

Revisionsrapport basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden REVISIONSRAPPORT 1(8) KR 2014/0014 Handläggare, titel, telefon Christer Lordh,1:e revisor 011-15 17 15 Revisionsrapport basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Det kommunala informationsansvaret

Det kommunala informationsansvaret www.pwc.se Revisionsrapport Johan Cöster Det kommunala informationsansvaret Surahammars kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning och bakgrund...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Intern kontroll 2011 Kommunstyrelsen och nämnderna

Intern kontroll 2011 Kommunstyrelsen och nämnderna Intern kontroll 2011 Kommunstyrelsen och nämnderna Vänersborgs kommun Revisionsrapport Mars 2012 Henrik Bergh Uppdrag och genomförande... 3 Sammanfattning... 3 GRANSKNINGSIAKTTAGELSER... 4 Synpunkter i

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Härjedalens kommun Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket Härjedalens kommun 30 april 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 2. Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning Härjedalens Kommun 27 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 5 Sammanfattning Uppdrag

Läs mer

Hallstahammars kommun

Hallstahammars kommun Revisorerna REVISIONSRAPPORT Granskning av Intern kontroll Hallstahammars kommun Utarbetad av Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers på uppdrag av kommunens revisorer och antagen vid revisorernas

Läs mer

Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden

Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden Revisionsrapport Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden Karlstads kommun Maria Jäger Cert. kommunal revisor Granskning av den gemensamma drifts- och servicenämnden Innehållsförteckning Sammanfattande

Läs mer

Granskning av rutiner för uppföljning av elevernas kunskapsutveckling i grundskolan. Motala kommun

Granskning av rutiner för uppföljning av elevernas kunskapsutveckling i grundskolan. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av rutiner för uppföljning av elevernas kunskapsutveckling i grundskolan Motala kommun Eleonor Duvander Håkan Lindahl Innehållsförteckning Revisionell bedömning... 1 Bakgrund

Läs mer

Yttrande över övergripande granskning av socialnämnden 2011

Yttrande över övergripande granskning av socialnämnden 2011 Allmänna utskottet 2012 06 07 49 5 Socialnämnden 2012 06 20 103 8 Dnr 2011/645 70 Yttrande över övergripande granskning av socialnämnden 2011 Bilagor: Övergripande granskning av socialnämnden 2011 Tjänsteutlåtande

Läs mer

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Revisionsrapport Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Solna stad April 2010 Josefin Loqvist 2010-04 Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av kompetens- och personalförsörjning. Nynäshamns kommun

Granskning av kompetens- och personalförsörjning. Nynäshamns kommun Revisionsrapport Granskning av kompetens- och personalförsörjning Nynäshamns kommun Lars Åke Claesson Oskar Lannerhjelm November 2011 Innehåll 1 Sammanfattning 1 2 Bakgrund och revisionsfråga 3 3 Metod,

Läs mer

Revisionsrapport Ledning och styrning av externa projekt. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Ledning och styrning av externa projekt. Härjedalens kommun Revisionsrapport Ledning och styrning av externa projekt. Härjedalens kommun 13 November 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 6 Sammanfattning

Läs mer

Första linjens chefer inom socialtjänsten: uppföljande granskning

Första linjens chefer inom socialtjänsten: uppföljande granskning www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Första linjens chefer inom socialtjänsten: uppföljande granskning Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2

Läs mer

Rapport Granskning av försörjningsstöd.

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Rapport Granskning av försörjningsstöd. Härjedalens kommun Socialnämnden 13 November 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun 11 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 7 Sammanfattning På uppdrag

Läs mer

Revisionsrapport. Botkyrka kommun. Granskning av utlämnade lån. Pernilla Fagerstedt Anders Petersson

Revisionsrapport. Botkyrka kommun. Granskning av utlämnade lån. Pernilla Fagerstedt Anders Petersson Revisionsrapport Granskning av utlämnade lån Botkyrka kommun Pernilla Fagerstedt Anders Petersson Augusti 2011 2011-08-25 Anders Petersson Projektledare Jan Nilsson Uppdragsansvarig PwC Innehållsförteckning

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskning gällande beslut och återrapportering

Uppföljning av tidigare granskning gällande beslut och återrapportering Revisionsrapport Uppföljning av tidigare granskning gällande beslut och återrapportering Finspångs kommun augusti 2009 Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Bakgrund...1 2 Uppdrag och revisionsfråga...1

Läs mer

Erfarenhet och kunskap från avvikelserapporteringen

Erfarenhet och kunskap från avvikelserapporteringen LANDSTINGET I VÄRMLAND Revisorerna JM/AM 2010-12-23 Rev/10042 Erfarenhet och kunskap från avvikelserapporteringen Rapport 6-10 LANDSTINGET I VÄRMLAND 2010-12-23 2 Erfarenhet och kunskap från avvikelserapporteringen

Läs mer

Revisionsrapport Oxelösunds kommun

Revisionsrapport Oxelösunds kommun Revisionsrapport Granskning av intern kontroll i hantering av kommunens och bolagens bilar Oxelösunds kommun Andreas Gustavsson Stefan Knutsson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1

Läs mer

Utan spaning ingen aning omvärldsbevakning i Vänersborgs kommun

Utan spaning ingen aning omvärldsbevakning i Vänersborgs kommun Revisionsrapport* Utan spaning ingen aning omvärldsbevakning i Vänersborgs kommun Vänersborgs kommun November 2007 Lotta Wall *connectedthinking Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...3 2. Inledning...5

Läs mer

Ovanåkers kommun. Uppföljning av genomförda granskningar. Revisionsrapport. KPMG AB 8 februari 2011 Antal sidor: 7

Ovanåkers kommun. Uppföljning av genomförda granskningar. Revisionsrapport. KPMG AB 8 februari 2011 Antal sidor: 7 Uppföljning av genomförda granskningar KPMG AB 8 februari 2011 Antal sidor: 7 Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Bedömning 1 1.1.1 Bisysslor 1 1.1.2 Driftkostnader och investeringar 1 1.1.3 Moms 1 2. Uppdrag

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK

Revisionsrapport Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK www.pwc.se Revisionsrapport Carl-Stefan von Engeström Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK Carl-Stefan von Engeström Projektledare Roger Burström Uppdragsledare

Läs mer

Personlig assistans Kvalitet i bemötande

Personlig assistans Kvalitet i bemötande Revisionsrapport Personlig assistans Kvalitet i bemötande och rätt insatser Christel Eriksson Cert. Kommunal revisor Mars 2014 Sammanfattning har fått de förtroendevalda revisorerna i Halmstads kommuns

Läs mer

Svedala kommun. Granskning av anställningsavtal,

Svedala kommun. Granskning av anställningsavtal, Svedala kommun Granskning av anställningsavtal, anställningsförmåner och avgångsvederlag för högre tjänstemän Juni 2014 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 Uppdraget... 2 Svar på revisionsfrågan... 2 Mot bakgrund

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Revisionsrapport Attestrutiner Östhammars kommun Datum: 080918 Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Sammanfattning Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har fått i uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg

Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg www.pwc.se Revisionsrapport Inger Kullberg Cert. kommunal revisor Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg Surahammars kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Augusti månad 2014 pwc

www.pwc.se Revisionsrapport PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Augusti månad 2014 pwc www.pwc.se Revisionsrapport PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Augusti månad 2014 pwc f Innehållsförteckning i. Sammanfattning... i a. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Syfte, revisionsfråga

Läs mer

2014-04- 09. Arvidsjaurs kommun Revisorerna. Arvidsjaurs kommun. Kommunstyrelsen. I 0 / 201'1 --00 7 Kommunstyrelsen~----:/f---~--=-~ Nämnderna

2014-04- 09. Arvidsjaurs kommun Revisorerna. Arvidsjaurs kommun. Kommunstyrelsen. I 0 / 201'1 --00 7 Kommunstyrelsen~----:/f---~--=-~ Nämnderna Arvidsjaurs kommun Revisorerna För kännedom: Fullmäktiges presidium Gruppledarna Datum 2014-04-03 Arvidsjaurs kommun Kommunstyrelsen 2014-04- 09 Dnr '/, }, ~ 1- I 0 / 201'1 --00 7 Kommunstyrelsen~----:/f---~--=-~

Läs mer

Granskning av anställningar och avslut i lönesystemet och tilldelning av behörigheter till dokumentationssystem

Granskning av anställningar och avslut i lönesystemet och tilldelning av behörigheter till dokumentationssystem Karin Norrman Elgh Översiktlig revisionsrapport Granskning av anställningar och avslut i lönesystemet och tilldelning av behörigheter till dokumentationssystem Vara kommun Anställningar och avslut i lönesystemet

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Maria Strömbäck Våld i nära relationer Kiruna kommun Våld i nära relationer Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Margareta Irenaeus Projektledare Jan Nilsson Uppdragsansvarig. Botkyrka kommun Personal- och kompetensförsörjning. Revisionsrapport Oktober 2014

Margareta Irenaeus Projektledare Jan Nilsson Uppdragsansvarig. Botkyrka kommun Personal- och kompetensförsörjning. Revisionsrapport Oktober 2014 Margareta Irenaeus Projektledare Jan Nilsson Uppdragsansvarig Botkyrka kommun Personal- och kompetensförsörjning Revisionsrapport Oktober 2014 Innehållsförteckning Inledning 1 Ansvar för och styrning av

Läs mer

Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor

Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor Revisionsrapport Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor Smedjebackens kommun December 2008 Bengt Andersson Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1 1.1 Uppdrag och revisionsfråga...

Läs mer

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Krokoms Kommun

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Krokoms Kommun Rapport Granskning av försörjningsstöd. Krokoms Kommun 2 December 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 8 Sammanfattning På

Läs mer

Övergripande granskning av internkontrollarbetet inom kommunstyrelsen och tre nämnder i Eskilstuna

Övergripande granskning av internkontrollarbetet inom kommunstyrelsen och tre nämnder i Eskilstuna Revisionsrapport* Övergripande granskning av internkontrollarbetet inom kommunstyrelsen och tre nämnder i Eskilstuna kommun Mars 2007 Karin Jäderbrink Håkan Lindahl *connectedthinking Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av kravverksamhet kundfordringar. Botkyrka kommun. Anders Petersson och Josefin Loqvist

Revisionsrapport. Granskning av kravverksamhet kundfordringar. Botkyrka kommun. Anders Petersson och Josefin Loqvist Revisionsrapport Granskning av kravverksamhet kundfordringar Botkyrka kommun Anders Petersson och Josefin Loqvist Juni 2011 2011-06-07 Anders Petersson Projektledare Jan Nilsson Uppdragsledare Namnförtydligande

Läs mer

Landstingets ärende- och beslutsprocess

Landstingets ärende- och beslutsprocess LANDSTINGET I VÄRMLAND REVISIONSRAPPORT Revisorerna AM/JM 2012-12-18 Rev/12017 Landstingets ärende- och beslutsprocess Sammanfattning Denna granskning har omfattat hantering enligt riktlinjen för landstingets

Läs mer

Anhöriga som ger omsorg till närstående

Anhöriga som ger omsorg till närstående www.pwc.se Revisionsrapport Christer Marklund Anhöriga som ger omsorg till närstående Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Syfte och revisionsfråga...

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Landstinget Halland. Granskning av projektredovisning. styrning och uppföljning 2004-05-18. Leif Johansson

REVISIONSRAPPORT. Landstinget Halland. Granskning av projektredovisning. styrning och uppföljning 2004-05-18. Leif Johansson REVISIONSRAPPORT Granskning av projektredovisning styrning och uppföljning Landstinget Halland 2004-05-18 Leif Johansson INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 1. Uppdrag...2 2. Syfte och metod...2

Läs mer

Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium

Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av lönerutinerna. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av lönerutinerna. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av lönerutinerna Härjedalens Kommun 3 September 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 3 2. Rutinbeskrivning... 4 3. Granskningsresultat... 6 Sammanfattning Uppdrag

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

Vårt ledningssystem. Där människor och möjligheter möts

Vårt ledningssystem. Där människor och möjligheter möts Vårt ledningssystem Så styr, driver och utvecklar vi verksamheten i Motala kommun för att skapa största möjliga nytta för medborgare och kunder. Där människor och möjligheter möts Introduktion I din hand

Läs mer

Revisionsrapport Skellefteå kommun

Revisionsrapport Skellefteå kommun Revisionsrapport Avtalshantering Linda Marklund Per Stålberg 2011-09-23 Linda Marklund, projektledare Bo Rehnberg, uppdragsledare Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2

Läs mer

Granskning av kommunens hantering av policy och styrdokument

Granskning av kommunens hantering av policy och styrdokument Revisionsrapport Granskning av kommunens hantering av policy och styrdokument Härryda kommun 2010-06-14 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund...3 1.1 Uppdrag och syfte...3 1.2 Revisionsfråga...3

Läs mer

Intern kontroll avseende de anställdas bisysslor

Intern kontroll avseende de anställdas bisysslor Intern kontroll avseende de anställdas bisysslor Vänersborgs kommun Revisionsrapport Datum 2011-03-07 Henrik Bergh Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Uppdrag och genomförande... 3 Sammanfattande

Läs mer

Reglemente för internkontroll i Malung-Sälens kommun

Reglemente för internkontroll i Malung-Sälens kommun Reglemente för internkontroll i Malung-Sälens kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-03-25, 16 Gäller från och med 2013-04-19 Innehåll Syfte... 3 Omfattning... 3 Kommunstyrelsen... 3 Nämnderna... 4 Förvaltningschef

Läs mer

Revisionsrapport. Bisysslor. Hultsfreds kommun. Yvonne Lundin Caroline Liljebjörn 17 december 2012

Revisionsrapport. Bisysslor. Hultsfreds kommun. Yvonne Lundin Caroline Liljebjörn 17 december 2012 Revisionsrapport Bisysslor Hultsfreds kommun Yvonne Lundin Caroline Liljebjörn 17 december 2012 Granskning av bisysslor 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 3 Revisionsfrågor och

Läs mer

Kompetensförsörjning och generationsskiften

Kompetensförsörjning och generationsskiften Revisionsrapport Kompetensförsörjning och generationsskiften Piteå kommun Datum Helena Lundberg, Certifierad kommunal revisor 2009-09-03 Helena Lundberg, uppdragsansvarig Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...4

Läs mer

Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslås besluta MISSIV 2012-05-21 LJ2012/518

Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslås besluta MISSIV 2012-05-21 LJ2012/518 MISSIV 2012-05-21 LJ2012/518 Landstingsstyrelsen Projektavstämning kulturhuset Spira - rapport från landstingsrevisionen Landstingets revisorer har granskat projektet med kulturhuset Spiras ekonomiska

Läs mer