Granskning av socialnämndens förutsättningar för att ta fram en budget i balans

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskning av socialnämndens förutsättningar för att ta fram en budget i balans"

Transkript

1 Revisionsrapport Kerstin Sikander Cert. kommunal revisor Linda Gustavsson Revisionskonsult Granskning av socialnämndens förutsättningar för att ta fram en budget i balans Ängelholms kommun

2 Innehållsförteckning 1. Inledning Bakgrund Revisionsfrågor och revisionskriterier Metod och avgränsning Granskningsresultat Tidigare utfall används som underlag för budgetförutsättningarna Kommentarer och revisionell bedömning: Omvärldsanalyser och bedömning av behovsutvecklingen utgör underlag Kommentarer och revisionell bedömning Anvisningar finns för budgetprocessen Kommentarer och revisionell bedömning Det finns en dialog mellan kommunstyrelsen och socialnämnden angående budgetförutsättningarna Kommentarer och revisionell bedömning Nämndens ekonomiska rapportering är transparent Kommentarer och revisionell bedömning Inom ramen för kommunstyrelsens uppsiktsplikt följs socialnämndens ekonomiska utveckling Kommentarer och revisionell bedömning Analys och revisionell bedömning... 8 Maj 2014 Ängelholms kommun

3 1. Inledning 1.1. Bakgrund Kommunstyrelsen ansvarar för att fullmäktiges beslut genomförs. Dessutom har kommunstyrelsen ett särskilt ansvar för kommunens ekonomi genom att lämna förslag till budget och leda budgetarbetet. I detta sammanhang är det viktigt att dialogen mellan kommunstyrelsen och nämnderna fungerar och att förutsättningarna för aktuell budget till respektive nämnd är tydliggjorda. Granskningen har tillkommit ur revisorernas bedömning av väsentlighet och risk Revisionsfrågor och revisionskriterier Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: Är socialnämndens förutsättningar för att ta fram en budget i balans ändamålsenliga? Är kommunstyrelsens beredning av socialnämndens budget ändamålsenlig utifrån kravet på en budget i balans? Revisionsfrågorna ska besvaras med hjälp av följande revisionskriterier: - Erfarenheter från tidigare utfall används som underlag för nämndens budgetförutsättningar - Omvärldsanalyser och bedömning av behovsutvecklingen inom nämndens ansvarsområde utgör underlag för budgeten - Anvisningar finns för budgetprocessen - Det finns en dialog mellan kommunstyrelsen och socialnämnden angående budgetförutsättningarna - Nämndens ekonomiska rapportering är transparent - Inom ramen för kommunstyrelsens uppsiktsplikt följs socialnämndens ekonomiska utveckling speciellt med tanke på återkommande budgetöverskridanden 1.3. Metod och avgränsning I granskningen har intervjuer genomförts med kommunstyrelsens och socialnämndens presidium, ekonomichef, socialchef och ekonomer inom socialförvaltningen. Vidare har granskning skett av styrande dokument som planeringsanvisningar, nämndplan, rapporter för budgetuppföljning, anvisningar för delårsbokslut och budgetuppföljning, årsredovisning etc. Granskningen är avgränsad till kommunstyrelsen och socialnämnden. Rapporten har skickats ut för sakgranskning till samtliga intervjuade. Svar har inte inkommit från kommunstyrelsens - och socialnämndens presidium. Ängelholms kommun 1 av 10

4 2. Granskningsresultat 2.1. Tidigare utfall används som underlag för budgetförutsättningarna I samband med beslut om kommunfullmäktiges budget fattas även beslut om budgetplan för kommande två år. Det första planåret ligger till grund för nästa års budgetarbete och fastställande av nämndernas ramar. Vid framtagande (planering) av nämndernas budgetförslag accepteras ej förslag som medför överskridande av tilldelad ram. Enligt uppgift tas ej resultat från föregående år med i nästa års budget, generellt sett nollas budgeten för respektive nämnd varje år. Enligt uppgift finns ett visst utrymme för tilläggsanslag under året, dock finns det enligt uppgift en hög restriktivitet avseende detta då den övergripande målsättningen är att alla nämnder ska klara en budget i balans med de medel som tilldelas. År 2012 uppvisade socialnämnden ett kraftigt underskott vid årets slut om -17,8 mnkr. Under 2013 prognostiserades ett underskott om -8,5 mnkr redan i februari månad. Utfallet för 2013 blev ett underskott om -9,9 mnkr och kunde främst härledas till ökade kostnader för köp av extern korttidsvård och vård för äldre där behovet inte kunde tillgodoses på hemmaplan, hemtjänstinsatser i ordinärt boende samt budgetöverskridande avseende ekonomiskt bistånd. Intervjuade tjänstemän och politiker inom socialnämndens ansvarsområde uppger att budgetramen varit otillräcklig under 2012 och 2013 och att de framfört detta till kommunstyrelsen. Socialnämndens budgetöverskridande minskade under 2013 jämfört med året före (från -17,9 mnkr 2012 till -9,9 mnkr 2013). Enligt uppgift vid intervjutillfället (mars 2014) är resultatprognosen för 2014 ett underskott på -2,0 mnkr. Underskottet är helt kopplat till ett lokaleffektiviseringsuppdrag på 3,4 mnkr där bedömningen är att 1,4 mnkr kommer att uppnås. De intervjuade tjänstemännen och politikerna inom socialnämndens ansvarsområde uppger att prognosen upplevs realistisk. Enligt uppgift beror detta på ett antal åtgärder inom verksamheten som vidtagits med anledning av tidigare budgetunderskott. Åtgärder som vidtagits är bl.a. ny hemtjänstorganisation där antalet hemtjänstområden minskat från 9 till 5 samt mer aktivt arbete med institutionsplaceringar. De intervjuade menar även att det skett ett ökat fokus på ekonomi och budgethållning sedan ny förvaltningschef tillträtt, vilket har påverkat positivt. De intervjuade inom socialnämndens ansvarsområde uppger att de inte kommer att kunna hålla budgeten under nästkommande år med samma förutsättningar som Detta då det enligt uppgift inte finns möjlighet att förändra verksamheten ytterligare samt då vissa kostnader har lagts på is, bl.a. avseende personalens kompetensutveckling. Ängelholms kommun 2 av 10

5 Kommentarer och revisionell bedömning: Enligt vår bedömning används i viss mån tidigare års utfall som underlag för budgetförutsättningarna. Dock finns enligt vår bedömning utrymme för att djupare analysera orsaken till budgetavvikelser. Detta indikeras bl.a. av det kraftiga budgetunderskott som prognostiserades redan i februari månad Vi rekommenderar att en djupare analys av tidigare års utfall och innevarande års resultatprognoser görs vid planeringen av kommande års budget och fastställande av socialnämndens budgetram Omvärldsanalyser och bedömning av behovsutvecklingen utgör underlag I kommunen har tillämpats ett resursfördelningssystem avseende fördelning av medel mellan socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden. Resursfördelningsmodellen bygger på demografiska förutsättningar för respektive verksamhetsområde/ nämnd. För socialnämndens del innebär resursfördelningsmodellen en ramförstärkning med 5,3 miljoner kronor för år Resursfördelningssystemet är dock fruset. När man tog budgeten för 2014 beslutade man att inte uppdatera systemet för kommande år. Anledningen var att man inte har ekonomiska resurser att finansiera systemet. Intervjuade politiker och tjänstemän inom socialnämndens ansvarsområde uppger att de ser negativt på att resursfördelningssystemet ligger på is. Tjänstemännen uppger att budgeten, sedan resursfördelningssystemet togs bort, endast baseras på föregående års utfall räknat i pengar utan att ta hänsyn till eventuellt förändrade volymer. Enligt intervjuade tjänstemän görs analyser av demografi och volymer inom verksamheten som sedan utgör en grund i nämndens budgetarbete. De intervjuade tjänstemännen framför dock att det finns svårigheter att prognostisera volymer för hela nämndens ansvarsområde då det finns flera olika verksamheter att ta hänsyn till (äldreomsorg, handikappomsorg, individ- och familjeomsorg). Intervjuade tjänstemän inom socialnämndens ansvarsområde uppger att en stor del av underskottet under 2012 och 2013 berott på kraftiga volymökningar inom hemtjänstverksamheten. Till följd av detta har en organisationsöversyn genomförts som bl.a. inneburit att ett antal hemtjänstområden har minskat samt att riktlinjerna för biståndsbedömning har förändrats. De intervjuade tjänstemännen menar att prognoser avseende kostnader för äldreomsorgen hade kunnat prognostiseras bättre om det funnits relevanta verktyg/ system. Under 2013 har Laps Care implementerats inom hemtjänstverksamheten. De intervjuade tjänstemännen menar att detta verktyg underlättar planering och nyttjandegrad inom hemtjänstverksamheten. De intervjuade tjänstemännen, liksom politiker inom kommunstyrelsen, uppger att jämförelser med andra liknande kommuner skulle kunna göras i högre uträckning. Enligt uppgift görs viss jämförelse med andra kommuner, t.ex. genom projektet Ensolution kostnad per brukare och kvalitetsjämförelser genom SKL. Intervjuade politiker inom kommunstyrelsen uppger att det borde tas ett större grepp kring socialnämndens budget, bl.a. avseende bedömning av demografi osv. Ängelholms kommun 3 av 10

6 för att uppnå en så realistisk budget som möjligt. Samtidigt menar kommunstyrelsen att socialnämnden historiskt sett inte haft en kostnadseffektiv verksamhet, främst inom äldreomsorgen. I april 2013 genomförde kommunledningskontoret inledande budgetmöten med samtliga nämnder. Dessa formella budgetmöten har inte förekommit tidigare. Socialnämnden presenterade vid detta tillfälle sina budgetförutsättningar för budget 2014 och flerårsplan Enligt intervjuade tjänstemän har enhetscheferna varit mer delaktiga i budgetarbetet inför 2014 än tidigare Kommentarer och revisionell bedömning Enligt vår bedömning finns utrymme för förbättring avseende att använda omvärdsanalyser och bedömning av behovsutveckling som underlag för budgeten. I kommunen finns ett utarbetat resursfördelningssystem avseende demografisk justering mellan socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden. Dock ligger detta för närvarande på is. Vi rekommenderar att övervägande görs att åter tillämpa resursfördelningsmodellen eller annat system i syfte att budgetmässigt kunna hantera volymförändringar. Vi ser positivt på det analysarbetet som genomförts och som lett fram till konkreta åtgärder/ verksamhetsförändringar för ökad kostnadseffektivitet i verksamheten. Vi ser också positivt på att enhetscheferna är mer delaktiga i planeringsarbetet är tidigare då det skapar bättre förutsättningar för att pröva olika vägar att öka resursandvändningen Anvisningar finns för budgetprocessen Kommunens styrmodell Ratten visar de övergripande förutsättningarna för budgetarbetet. Av styrmodellen framgår vilka delmoment som ingår i nämndernas arbete med verksamhetsplanen. Kommunledningskontoret lämnar kompletterande planeringsanvisningar till nämnderna i juni månad inför fortsatt arbetet med kommande års budget. Anvisningarna har utgångspunkt i kommunfullmäktiges beslut om preliminära budgetramar som normalt beslutas i maj eller juni månad. I avsnittet om planeringsförutsättningar framgår att nämndernas budgetram 2014 har reducerats med ytterligare 0,4 % jämfört med 2013 på grund av att befolkningsprognosen visar en allt svagare utveckling. Vidare har kommunfullmäktige beslutat att öka fokus på lokaleffektiviseringar genom att minska de stora nämndernas budgetramar avseende lokalkostnader motsvarande 5 % för år 2014 och framåt. För socialnämndens del innebär detta 3,4 miljoner kronor i minskad budgetram. Anvisningarna innehåller avsnitt och mallar som berör samtliga delar som ska ingå i nämndernas budgetförslag samt tidplan. I anvisningarna står uttryckligen att varje nämnds budgetförslag måste hålla sig inom tilldelad ram. Överskridanden accepteras ej. Vid intervjuerna har framkommit synpunkter på att planeringsarbetet upplevs kortsiktigt med alltför mycket fokus på nästkommande år. Förutsättningarna för mer långsiktig ledning och styrning anses inte vara tillräckligt tydliga. Ängelholms kommun 4 av 10

7 Kommentarer och revisionell bedömning Även om styrmodellen Ratten i grunden är både tydlig och relevant finns behov av att vidareutveckla beskrivningar av vad som förväntas ske under varje moment. Vi rekommenderar att kommunstyrelsen följer upp styrmodellens tillämpning och allt efter behov vidareutvecklar modellen. Vi bedömer att de kompletterande planeringsanvisningarna är ändamålsenliga både till innehåll och till struktur Det finns en dialog mellan kommunstyrelsen och socialnämnden angående budgetförutsättningarna Enligt intervjuer med företrädare från kommunstyrelsen och socialnämnden kan dialogen mellan styrelsen och nämnden förbättras. Det finns enligt uppgift kommunikationssvårigheter mellan styrelse och nämnd på den politiska nivån. De intervjuade tjänstemännen uppger att de får ta ett stort ansvar avseende dialogen mellan kommunstyrelsen och socialnämnden med anledning av att kommunikationen och samarbetet är bristfälligt mellan dessa. Intervjuade tjänstemän uppger att dialogen mellan tjänstemän och nämnden fungerar bra. De intervjuade tjänstemännen har dock en uppfattning om att socialnämnden i sin tur kan vara mer tydliga i sin dialog med kommunstyrelsen avseende budgetläget. De intervjuade tjänstemännen uppger samtidigt att kommunstyrelsen tagit del av ekonomiska rapporter och att styrelsen kunde givit mer tydliga och konkreta uppdrag till nämnden för att nå en budget i balans då underskott uppvisats. Enligt uppgift saknas incitament att hålla budgeten då konsekvenser uteblir vid underskott. De intervjuade från kommunstyrelsen uppger att socialnämnden borde ta befarade budgetunderskott på större allvar, samtidigt menar de att det finns ett stort förtroende för nuvarande socialchef. Det finns enligt uppgift en direkt dialog mellan kommunstyrelsen och socialchef Kommentarer och revisionell bedömning Vi bedömer att dialogen mellan kommunstyrelsen och socialnämnden angående budgetförutsättningarna är otillfredsställande och bör förbättras. Vi rekommenderar att kommunstyrelsen och socialnämnden tar fram förslag på åtgärder i syfte att förbättra dialogen mellan dem. Vi ser att det finns behov av att tydliggöra hur målkonflikten mellan ekonomi och verksamhet ska hanteras. Ängelholms kommun 5 av 10

8 2.5. Nämndens ekonomiska rapportering är transparent De intervjuade tjänstemännen uppger att rapporteringen mellan tjänstemännen och socialnämnden blivit mer transparent och lättförståelig under Detta då nya rapportmallar tagits fram som visar ekonomisk uppföljning per verksamhetsområde. Nämnden tar del av månadsvis (undantaget januari, juni och november) uppföljning avseende ekonomin, samma underlag sänder socialnämnden i sin tur till kommunstyrelsen månadsvis. Intervjuade tjänstemän framhåller att både nämnd och styrelse regelbundet får signaler om den rådande ekonomiska situationen. Kommunstyrelsen uppger att nämndens ekonomiska rapportering har förbättrats och att de är nöjda med denna i nuläget Kommentarer och revisionell bedömning Vi bedömer att nämndens ekonomiska rapportering är transparent. Vi ser positivt på det tydligare underlag för ekonomisk rapportering som arbetats fram under 2013 och som både socialnämnden och kommunstyrelsen regelbundet tar del av Inom ramen för kommunstyrelsens uppsiktsplikt följs socialnämndens ekonomiska utveckling Socialnämnden rapporterar månadsvis avseende ekonomi till kommunstyrelsen. I denna rapportering tar kommunstyrelsen del av ekonomisk uppföljning uppdelat per övergripande verksamhet, myndighetsenhet utredning/ beslut, individ- och familjeomsorg egen verkställighet, verksamhetsområde för personer med funktionsnedsättning samt äldreomsorg inklusive sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen - egen verkställighet. Under 2013 har socialnämnden och kommunstyrelsen träffats vid några tillfällen. Enligt årshjulet träffar kommunstyrelsen socialnämnden två gånger under året samt vid budgetdialog och budgetberedning. Intervjuade inom kommunstyrelsen upplever att det finns en strategi för att uppnå budget i balans från tjänstemännen men att den politiska viljan från nämnden i vissa fall saknas. De menar att budgetdisciplinen sviktar inom nämnden och att detta är en kultur som utvecklats under lång tid. Samtidigt menar de intervjuade från kommunstyrelsen att de kunde varit tuffare och ställt mer tydliga krav på nämnden för att nå en budget i balans med sanktioner och motkrav. De intervjuade inom socialnämnden menar att kommunstyrelsen inte har tillräcklig kunskap inom nämndens ansvarsområde och att de därför inte fullt ut förstår vidden av verksamhetsförändringar som kan leda till minskade kostnader men samtidigt lägre kvalitet. De uppger även att kommunstyrelsen till viss del borde ha en större acceptans för budgetavvikelser för socialnämndens ansvarsområde med anledning av svårigheter att prognostisera verksamheten. Enligt de intervjuade har Ängelholms kommun 6 av 10

9 budgetförutsättningarna för socialnämnden ej varit realistiska under flera års tid trots att detta diskuterats med kommunstyrelsen. Tjänstemännen uppger att de diskuterat förslag avseende kostnadseffektiveringar i verksamheten med nämnden. De menar att det finns en oro inom nämnden att åtgärder i syfte att minska kostnaderna ska påverka kvaliteten i verksamheten negativt Kommentarer och revisionell bedömning Vi bedömer att socialnämndens ekonomiska utveckling följs inom ramen för kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Vi anser att kommunstyrelsen i ökad grad bör ställa krav på att åtgärdsplaner för att uppnå budgetmål redovisas i de fall det finns risk för budgetavvikelser. Vidare bör kommunstyrelsen ställa konkreta krav på rapportering om genomförande av åtgärdsplaner. Ängelholms kommun 7 av 10

10 3. Analys och revisionell bedömning På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Ängelholms kommun har granskat kommunstyrelsens och socialnämndens budgetarbete. Granskningen har inriktats mot att besvara följande övergripande revisionsfrågor: Är socialnämndens förutsättningar för att ta fram en budget i balans ändamålsenliga? Är kommunstyrelsens beredning av socialnämndens budget ändamålsenlig utifrån kravet på en budget i balans? Vår bedömning är att socialnämndens förutsättningar för att ta fram en budget i balans liksom kommunstyrelsens beredning av socialnämndens budget utifrån kravet på en budget i balans inte är fullt ut ändamålsenlig. Vi rekommenderar kommunstyrelsen och socialnämnden att göra en övergripande gemensam översyn avseende budgetarbetet för socialnämnden. Vi bedömer att tydligare underlag samt analyser av dessa bör göras under budgetprocessen. Vi menar att mer djupgående analyser av t.ex. föregående års utfall och förändring i verksamhet och volymer kan analyseras på ett mer strukturerat sätt i syfte att förbättra och tydliggöra budgetförutsättningar och budgetprocessen. Kommunens styrmodell Ratten visar de övergripande förutsättningarna för budgetarbetet. Av styrmodellen framgår vilka delmoment som ingår i nämndernas arbete med verksamhetsplanen. Vi bedömer att även om styrmodellen Ratten i grunden är både tydlig och relevant finns behov av att vidareutveckla beskrivningar av vad som förväntas ske under varje moment. Vi menar vidare att det är av vikt att dialogen mellan kommunstyrelsen och socialnämnden angående budgetförutsättningarna förbättras då det framkommit att kommunikationen mellan styrelse och nämnd i dagsläget är otillfredsställande. Det är av stor vikt att det finns en fungerande dialog mellan styrelse och nämnd, detta särskilt med socialnämndens återkommande budgetavvikelser i åtanke. Vi bedömer att nämndens ekonomiska rapportering är transparent samt att dess ekonomiska utveckling följs inom ramen för kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Vi anser dock att kommunstyrelsen kan bli tydligare i sina uppdrag till nämnden vid avvikelser i måluppfyllelse samt att kommunstyrelsen på ett tydligare sätt kan följa upp budgetsituationen genom krav på åtgärder samt återrapportering av dessa och dess ekonomiska effekter. Ängelholms kommun 8 av 10

11 Vi rekommenderar: - att en tydligare analys görs av föregående års utfall vid planering av budget och fastställande av socialnämndens budgetram - att kommunstyrelsen vidareutvecklar beskrivningar av vad som förväntas ske under varje delmoment som ingår i kommunens styrmodell Ratten. - att överväga att åter tillämpa resursfördelningsmodellen mellan socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden eller annat system i syfte att hantera volymförändringar vid fastställande av budgeten - att kommunstyrelsen och socialnämnden tar fram förslag på åtgärder i syfte att förbättra dialogen mellan dem - att kommunstyrelsen i ökad grad bör ställa krav på att åtgärdsplaner för att uppnå budgetmål redovisas i de fall det finns risk för budgetavvikelser. Vidare bör kommunstyrelsen ställa konkreta krav på rapportering om genomförande av åtgärdsplaner. Ängelholms kommun 9 av 10

12 Kerstin Sikander Projektledare Carl-Gustaf Folkeson Uppdragsledare Ängelholms kommun 10 av 10

Revisionsrapport Budgetprocessen Pajala kommun Anna Carlénius Revisonskonsult

Revisionsrapport Budgetprocessen Pajala kommun Anna Carlénius Revisonskonsult www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisonskonsult Budgetprocessen Pajala kommun September 2017 Budgetprocessen Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin

Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin Christel Eriksson Cert. kommunal revisor Mars 2014 Sammanfattning PwC har fått uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Halland att granska

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av budgetprocessen Trelleborgs kommun

Revisionsrapport Granskning av budgetprocessen Trelleborgs kommun Revisionsrapport Granskning av budgetprocessen Trelleborgs kommun Alf Wahlgren Certifierad kommunal revisor Carl-Gustaf Folkeson, Revisionskonsult Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Revisionsrapport Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun 31 mars 2009 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte...3 2 Metod...3 3 Sammanfattande

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc www.pwc.se Revisionsrapport Joanna Hägg Tilda Lindell Granskning av intern kontroll Tierps kommun pwc Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Granskningsbakgrund...

Läs mer

Målstyrning enligt. hushållning

Målstyrning enligt. hushållning www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Cert. kommunal revisor Pär Sturesson Cert. kommunal revisor Målstyrning enligt god ekonomisk hushållning Hultsfreds kommun Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Kommunstyrelsen och nämnder har ett särskilt ansvar för intern kontroll enligt kommunallagen (kap 6:1, 6:7).

Kommunstyrelsen och nämnder har ett särskilt ansvar för intern kontroll enligt kommunallagen (kap 6:1, 6:7). Arvidsjaurs kommlln Revisorerna Datum 2014-03-13 DO/St- '.J.tJ/'1 2014-03- i j ",. ' För kännedom: Socialnämnden Bam- och utbildningsnämnden Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Fullmäktiges presidium

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Carl-Gustaf Folkeson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2014 Staffanstorps kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys

Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys www.pwc.se Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys Håkan Olsson Cerifierad Kommunal Yrkesrevisor Anna Laurell Lysekils kommun Kommunens arbete med ledning och styrning samt användandet av Stratsys Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av budgetprocessen

Granskning av budgetprocessen www.pwc.se Lotten Lasson Jörn Wahlroth Mars 2014 Granskning av budgetprocessen Ängelholms kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga... 1 1.3. Revisionskriterier...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Vi ställer oss bakom de rekommendationer som lyfts fram i granskningsrapportens avslutande

Vi ställer oss bakom de rekommendationer som lyfts fram i granskningsrapportens avslutande Tjänsteskrivelse 1 (1) Handläggare Datum Beteckning Kommunrevisionen 2015-12-14 MISSIVSKRIVELSE Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige (f.k.) Granskning av kommunens budgetprocess Kommunrevisionen har genomfört

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

Första linjens chefer inom socialtjänsten: uppföljande granskning

Första linjens chefer inom socialtjänsten: uppföljande granskning www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Första linjens chefer inom socialtjänsten: uppföljande granskning Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2

Läs mer

Styrdokument för Hammarö kommun

Styrdokument för Hammarö kommun Styrdokument för Hammarö kommun Huvudprinciper för styrning, uppföljning och utvärdering av den kommunala verksamheten i Hammarö kommun. Antaget 2012, reviderat 2015-05-18 2 1. Inledning 1.1 Vem vänder

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 www.pwc.com/se Linda Yacoub Sofia Nylund Susanna Collijn Oktober 2013 Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 Vaxholms stad Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning s. 3 Delårsrapportens

Läs mer

Socialnämnden. Granskning av verksamhetsberättelse Halmstads kommun. Revisionsrapport. www.pwc.se

Socialnämnden. Granskning av verksamhetsberättelse Halmstads kommun. Revisionsrapport. www.pwc.se www.pwc.se Revisionsrapport Rebecca Andersson Revisionskonsult Carl-Magnus Stenson Cert. kommunal revisor Socialnämnden Granskning av verksamhetsberättelse Halmstads kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av målstyrning enligt god ekonomisk hushållning

Granskning av målstyrning enligt god ekonomisk hushållning www.pwc.se Jörn Wahlroth 21 januari 2014 Granskning av målstyrning enligt god ekonomisk hushållning Torsås kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga... 1 1.2.1.

Läs mer

Ansvarsutövande Lantmäterinämnden

Ansvarsutövande Lantmäterinämnden www.pwc.se Revisionsrapport Johan Lidström Ansvarsutövande Lantmäterinämnden Sundsvalls Kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga... 2

Läs mer

Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbete för en ekonomi i balans

Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbete för en ekonomi i balans s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbete för en Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område. Revisionen

Läs mer

Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Målstyrning utifrån god ekonomisk hushållning. Borgholms kommun

Målstyrning utifrån god ekonomisk hushållning. Borgholms kommun www.pwc.se Revisionsrapport Målstyrning utifrån god ekonomisk hushållning Lisa Åberg Malin Kronmar Oktober 2015 Innehåll 1. Inledning...2 1.1. Bakgrund...2 1.2. Syfte och revisionsfråga...2 1.3. Revisionskriterier...2

Läs mer

Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden

Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden Mitt Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Personlig assistans Kvalitet i bemötande

Personlig assistans Kvalitet i bemötande Revisionsrapport Personlig assistans Kvalitet i bemötande och rätt insatser Christel Eriksson Cert. Kommunal revisor Mars 2014 Sammanfattning har fått de förtroendevalda revisorerna i Halmstads kommuns

Läs mer

Ansvarsutövande: nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration

Ansvarsutövande: nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration www.pwc.se Revisionsrapport Johan Lidström Ansvarsutövande: nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls Kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1.

Läs mer

Kommunens investeringsverksamhet

Kommunens investeringsverksamhet www.pwc.se Revisionsrapport Clas-Bertil Söderlund Cert. kommunal revisor Maj 2013 Kommunens investeringsverksamhet Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Projekt med extern finansiering styrning och kontroll Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Kristianstads kommun Januari 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Leksands kommun. Revisionsrapport. Sammanfattning Kommunstyrelsens ansvar för ledning, styrning och uppföljning av kommunkoncernens.

Leksands kommun. Revisionsrapport. Sammanfattning Kommunstyrelsens ansvar för ledning, styrning och uppföljning av kommunkoncernens. www.pwc.se Revisionsrapport Sammanfattning Kommunstyrelsens ansvar för ledning, styrning och uppföljning av kommunkoncernens verksamhet Louise Cedemar Helena Steffansson Carlson David Boman Niklas Eriksson

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Fredrik Carlsson Mattias Bygghammar Karin Johansson Granskning av delårsrapport 2015 Vara Kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Övertorneå kommun Anneth Nyqvist Revisonskonsult Anna Carlénius Revisonskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund 2 1.2

Läs mer

Budgetprocess för investeringar uppföljande granskning. Skellefteå kommun

Budgetprocess för investeringar uppföljande granskning. Skellefteå kommun www.pwc.se Revisionsrapport Budgetprocess för investeringar uppföljande granskning Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisionskonsult Mars 2016 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Kommunstyrelsens uppsikt uppföljande granskning

Kommunstyrelsens uppsikt uppföljande granskning www.pwc.se Revisionsrapport Martin Gandal Kommunstyrelsens uppsikt uppföljande granskning Skellefteå kommun Innehåll 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Syfte och revisionsfråga... 1 1.3. Revisionskriterier...

Läs mer

Policy för verksamhets- och ekonomistyrning. Policy för verksamhetsoch ekonomistyrning. för Falköpings kommun

Policy för verksamhets- och ekonomistyrning. Policy för verksamhetsoch ekonomistyrning. för Falköpings kommun Policy för verksamhetsoch ekonomistyrning för Falköpings kommun Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Syfte 3 3. Styrmodellen 4 4. Anslagningsbindningsnivå 4 4.1 Kommunfullmäktige 5 4.2 Kommunstyrelse

Läs mer

Ansvarsutövande: Lantmäterinämnden Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Lantmäterinämnden Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Lantmäterinämnden Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2.

Läs mer

Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun

Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun Revisionsrapport Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun September 2009 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Lena Sörell Godkänd revisor 2009-09-15 Namnförtydligande Namnförtydligande

Läs mer

Granskning av målstyrning och målkedjan inom Kultur- och fritidsnämnden

Granskning av målstyrning och målkedjan inom Kultur- och fritidsnämnden www.pwc.se Revisionsrapport Erik Wottrich Henrik Fagerlind Granskning av målstyrning och målkedjan inom Kultur- och fritidsnämnden Sollentuna kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 www.pwc.se Granskningsrapport Inger Andersson Cert. kommunal revisor Anela Cmajcanin Revisor Granskning av delårsrapport 2016 Marks kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Revisionsrapport Delårsrapport 2010-06-30 Torsås kommun 15 september 2010 Åsa Bejvall Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 2 2.1 Bakgrund... 2 2.2 Syfte, revisionsfråga och avgränsning...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Hanna Holmberg Richard Vahul Granskning av delårsrapport 2014 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

REVISIONSKONTORET REVISIONSRAPPORT Gemensam nämnd för samordnad upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter

REVISIONSKONTORET REVISIONSRAPPORT Gemensam nämnd för samordnad upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter REVISIONSKONTORET REVISIONSRAPPORT 2015 Gemensam nämnd för samordnad upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter Revisionsrapport 2 (6) 1 INLEDNING/BAKGRUND Regionens revisorer granskar

Läs mer

Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg

Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg www.pwc.se Revisionsrapport Inger Kullberg Cert. kommunal revisor Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg Surahammars kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10 Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 3 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier 4 6. Ansvarig styrelse/nämnd 4 7. Metod 4 8. Projektorganisation 4

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av ramoch budgetprocess samt ekonomistyrning

Granskning av ramoch budgetprocess samt ekonomistyrning Revisionsrapport Granskning av ramoch budgetprocess samt ekonomistyrning Hallsbergs kommun Johan Skeri Mars 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 Bakgrund och revisionsfråga 1.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Gällivare kommun PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Användning av konsulter i verksamheten Trelleborgs kommun

Användning av konsulter i verksamheten Trelleborgs kommun www.pwc.se Revisionsrapport Användning av konsulter i verksamheten Trelleborgs kommun Carl-Gustaf Folkeson Certifierad kommunal revisor Mimmi Praks Revisionskonsult Oktober 2016 Innehåll 1. Inledning...2

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Hallsbergs kommun. Oktober Lars Wigström. Certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Delårsrapport Hallsbergs kommun. Oktober Lars Wigström. Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Hallsbergs kommun Oktober 2009 Lars Wigström Certifierad kommunal revisor 200X-XX-XX Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjord revisionsrapport avseende Granskning över kommunstyrelsens uppsiktsplikt

Uppföljning av tidigare gjord revisionsrapport avseende Granskning över kommunstyrelsens uppsiktsplikt Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjord revisionsrapport avseende Granskning över kommunstyrelsens uppsiktsplikt Vänersborgs kommun 2007-11-05 Stefan Tengberg *connectedthinking 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 www.pwc.com/se Anders Hägg Anders Rabb Sandra Volter Oktober 2013 Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 Solna stad Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning Delårsrapportens innehåll

Läs mer

Revisionsrapport. Marknadsföring. Skellefteå City Airport AB. Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman

Revisionsrapport. Marknadsföring. Skellefteå City Airport AB. Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionsrapport Marknadsföring Skellefteå City Airport AB Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Robert Bergman Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 2 2.1. Bakgrund 2 2.2. Revisionsfråga

Läs mer

Mariestads kommun. Övergripande granskning Barn- och utbildningsnämnden Rapport. KPMG AB Antal sidor: 3

Mariestads kommun. Övergripande granskning Barn- och utbildningsnämnden Rapport. KPMG AB Antal sidor: 3 ABCD Mariestads kommun Övergripande granskning Barn- och utbildningsnämnden Rapport KPMG AB 0-- Antal sidor: 0 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent

Läs mer

Mariestads kommun. Övergripande granskning Socialnämnden Rapport. KPMG AB 2013-03-15 Antal sidor: 3

Mariestads kommun. Övergripande granskning Socialnämnden Rapport. KPMG AB 2013-03-15 Antal sidor: 3 ABCD Mariestads kommun Övergripande granskning Socialnämnden Rapport KPMG AB 2013-03-15 Antal sidor: 3 2013 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent

Läs mer

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Motala kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod 2 4. Granskningsresultat

Läs mer

Västerviks kommun Revisionsrapport Kommunstyrelsens uppsiktsplikt

Västerviks kommun Revisionsrapport Kommunstyrelsens uppsiktsplikt www.pwc.se Revisionsrapport Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2016-05-04 Revisionsfråga Granskningens ska bedöma hur Kommunstyrelsen Utövar sin uppsikt över nämnder och bolag Har tolkat sitt uppsiktsuppdrag

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Vimmerby kommun Caroline Liljebjörn 11 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Bygg- och miljönämndens ansvarsutövande Skellefteå kommun

Bygg- och miljönämndens ansvarsutövande Skellefteå kommun Revisionsrapport Bygg- och miljönämndens ansvarsutövande 2011 Skellefteå kommun Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Bygg- och miljönämndens ansvarsutövande 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2

Läs mer

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Activus Piteå. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Activus Piteå. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult Revisionsrapport Revision 2011 Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Samordningsförbundet Activus Piteå Robert Bergman Revisionskonsult Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1.

Läs mer

Sunne kommun. Granskning av ledning och styrning av äldreomsorgen Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 13

Sunne kommun. Granskning av ledning och styrning av äldreomsorgen Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 13 Granskning av ledning och styrning av äldreomsorgen Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 13 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier

Läs mer

Granskning av hur väl stödet av ekonomitjänster fungerar

Granskning av hur väl stödet av ekonomitjänster fungerar Revisionsrapport Granskning av hur väl stödet av ekonomitjänster fungerar Söderhamns kommun Rolf Hammar David Boman December 13 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund och syfte... 3 1. Revisionsfråga...

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

Implementering av barnkonventionen i Linköpings kommun

Implementering av barnkonventionen i Linköpings kommun Revisionsrapport Implementering av barnkonventionen i Linköpings kommun November 2008 Karin Jäderbrink Innehållsförteckning 1 Bakgrund och uppdrag... 3 1.1 Revisionsfråga... 3 1.2 Revisionsmetod och avgränsning...

Läs mer

Revisionsrapport Omvärldsbevakning och omvärldsanalys Hudiksvalls kommun

Revisionsrapport Omvärldsbevakning och omvärldsanalys Hudiksvalls kommun Revisionsrapport Omvärldsbevakning och omvärldsanalys Hudiksvalls kommun David Emanuelsson Micaela Hedin Kontaktrevisorer Britta Svalfors Nils-Göran Strömberg Januari 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Revisionsrapport Stärkt föräldraroll

Revisionsrapport Stärkt föräldraroll Revisionsrapport Stärkt föräldraroll Christel Eriksson Cert. Kommunal revisor Januari 2013 Sammanfattning har fått de förtroendevalda revisorerna i Halmstads kommuns uppdrag att granska arbetet kring målet

Läs mer

Peter Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare Albin Frandsen, samhällsplanerare 13

Peter Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare Albin Frandsen, samhällsplanerare 13 2014-05-20 Sida 1-6 Finansutskott Plats och tid Kommunhuset, Mora, 2014-05-20, kl. 08:15-11:15. ande Bengt-Åke Rehn (S) Malin Höglund (M) Anna Hed (C) Lennart Sohlberg (S) Peter Helander (C) 10 Övriga

Läs mer

Revisionsrapport Bedömning av BKUs arbete för en ekonomi i balans

Revisionsrapport Bedömning av BKUs arbete för en ekonomi i balans Sida 1(1) Datum Revisionen Till: Barn-, kultur- och utbildningsnämnden (BKU) För kännedom: Kommunstyrelsen Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Bedömning av BKUs arbete för en ekonomi i balans

Läs mer

Tranås kommun. Ekonomistyrning och kostnadskontroll i socialnämndens verksamhet Granskningsrapport. Audit KPMG AB 10 november 2016 Antal sidor: 13

Tranås kommun. Ekonomistyrning och kostnadskontroll i socialnämndens verksamhet Granskningsrapport. Audit KPMG AB 10 november 2016 Antal sidor: 13 ABCD Tranås kommun Ekonomistyrning och kostnadskontroll i socialnämndens verksamhet Granskningsrapport Audit KPMG AB 10 november 2016 Antal sidor: 13 ABCD Tranås kommun Ekonomistyrning och kostnadskontroll

Läs mer

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Revisionsrapport Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Mora kommun November 2009 Författare Robert Heed Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund och revisionsfråga... 3 1.2 Metod...

Läs mer

Informationsöverföring. kommunikation med landstinget - uppföljande granskning

Informationsöverföring. kommunikation med landstinget - uppföljande granskning www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Augusti 2015 Informationsöverföring och kommunikation med landstinget - uppföljande granskning Gällivare kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Ansvarsutövande Överförmyndarnämnden

Ansvarsutövande Överförmyndarnämnden www.pwc.se Revisionsrapport Johan Lidström Ansvarsutövande Överförmyndarnämnden Mitt Sundsvalls Kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Socialnämndens ekonomi

Socialnämndens ekonomi Revisionsrapport Socialnämndens ekonomi Krokoms kommun 19 november 2009 Anneth Nyqvist, revisionskonsult 2009-11-19 Maj-Britt Åkerström uppdragsledare Anneth Nyqvist, projektledare Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av verksamhet och ekonomi. Socialnämnden. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport. Granskning av verksamhet och ekonomi. Socialnämnden. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av verksamhet och ekonomi. Socialnämnden Härjedalens Kommun 20 December 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 6 Sammanfattning

Läs mer

Granskning av budgetprocessen. Landstinget Värmland. Landstinget Värmland

Granskning av budgetprocessen. Landstinget Värmland. Landstinget Värmland www.pwc.se Revisionsrapport Inger Andersson Christina Olsson Februari 2016 Granskning av budgetprocessen inom Budgetprocessen inom Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 5 1.1. Bakgrund... 5 1.2.

Läs mer

Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete. Region Halland. Revisionsrapport

Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete. Region Halland. Revisionsrapport Revisionsrapport Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete Region Halland Rebecca Andersson, revisionskonsult Kerstin Sikander, Cert. kommunal revisor Carl-Magnus Stensson, Cert.

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Budget- och uppföljningsprocessen Sandvikens kommun Rolf Hammar Helena Carlson Oktober 2014

www.pwc.se Revisionsrapport Budget- och uppföljningsprocessen Sandvikens kommun Rolf Hammar Helena Carlson Oktober 2014 www.pwc.se Revisionsrapport Rolf Hammar Helena Carlson Budget- och uppföljningsprocessen Sandvikens kommun Budget- och uppföljningsprocessen Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning... 1 1. Bakgrund

Läs mer

Revisionsrapport Mönsterås kommun

Revisionsrapport Mönsterås kommun Revisionsrapport Granskning av hur kommunstyrelsen utövar sin förvaltningskontroll (uppsiktsplikt) Mönsterås kommun Malin Kronmar Caroline Liljebjörn 8 november 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Lekebergs kommun Anna Gröndahl, Lars Wigström, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning...1 Inledning... 3 Bakgrund...

Läs mer

Åtgärder för en ekonomi i balans

Åtgärder för en ekonomi i balans Revisionsrapport Åtgärder för en ekonomi i balans Landstinget Gävleborg Bengt Andersson Hanna Franck Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Revisionsfråga och

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2013-02-26 15 55 Dnr 2012.397 107 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Kommunens revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC

Läs mer

Revisionsrapport, 2012 Malin Runo. Vadstena kommun Budgetprocessen i Socialnämnden

Revisionsrapport, 2012 Malin Runo. Vadstena kommun Budgetprocessen i Socialnämnden Revisionsrapport, 2012 Malin Runo Vadstena kommun Budgetprocessen i Socialnämnden Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Avgränsning... 4 3. Metod och genomförande...

Läs mer

Revisionsrapport Uppföljning av ekonomi, tertial 1. Ragunda Kommun

Revisionsrapport Uppföljning av ekonomi, tertial 1. Ragunda Kommun Revisionsrapport Uppföljning av ekonomi, tertial 1 Ragunda Kommun 12 juni 2015 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 4 Sammanfattning Resultatet för

Läs mer

Lekmannarevision Mitthem AB

Lekmannarevision Mitthem AB www.pwc.se Revisionsrapport Johan Lidström Lekmannarevision Mitthem AB Sundsvalls Kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Revisionsfråga... 3 2.3. Revisionskriterier...

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av budgetprocessen. Revisionsrapport. KPMG AB 18 september 2012

Olofströms kommun. Granskning av budgetprocessen. Revisionsrapport. KPMG AB 18 september 2012 Granskning av budgetprocessen Revisionsrapport KPMG AB 18 september 2012 2010 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Syfte 1 3. Revisionskriterier

Läs mer

Ekonomi- och målstyrning inom barn- och. genomförd granskning

Ekonomi- och målstyrning inom barn- och. genomförd granskning Revisionsrapport Vänersborgs kommun Monica Axelsson September 2011 Ekonomi- och målstyrning inom barn- och ungdomsnämndenuppföljning av tidigare genomförd granskning Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer