Integrerat ledningssystem. Landstinget Gävleborg. Revisionsrapport. Mars 2011 Lars-Åke Ullström David Emanuelsson

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Integrerat ledningssystem. Landstinget Gävleborg. Revisionsrapport. Mars 2011 Lars-Åke Ullström David Emanuelsson"

Transkript

1 Integrerat ledningssystem Landstinget Gävleborg Revisionsrapport Mars 2011 Lars-Åke Ullström David Emanuelsson

2 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning Inledning Uppdrag och revisionsfråga Metod Ledningssystem i landsting Integrerat ledningssystem i Landstinget Gävleborg Allmänt Har en organisation för genomförandet bildats? Finns en tydlig strategi för genomförandet? Följer arbetet det ursprungliga beslutet? Finns en tydlig definition av begreppet integrerat ledningssystem? Finns en tydlig struktur avseende ägarskap av ledningssystemet på olika nivåer? Skapas det en koppling mellan det integrerade ledningssystemet och övriga verksamhetssystem? Revisionell bedömning av 11

3 1. Sammanfattning I april 2009 genomförde Socialstyrelsen tillsynsbesök hos Landstinget Gävleborg med gruppintervjuer. Socialstyrelsen gjorde bedömningen att det inom landstinget saknades ett uppdaterat och väl fungerande ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhetsarbete. Mot bakgrund av tillsynsresultatet ställer Socialstyrelsen följande krav: Ledningssystemet ngssystemet ska uppdateras och innehålla mål, tydlig ansvarsfördelning, resurser, uppföljningsmetod samt åtgärder för att nå måluppfyllelse. Skriftliga direktiv ska ges till verksamhetscheferna/linjeorganisationen om att uppfylla kraven i ledningssystemet inom respektive verksamhet. Direktiven ska dessutom innehålla krav på ett verksamhetsöverskridande patientsäkerhetsarbete. Patientsäkerhetsarbetet ska genomföras på alla nivåer i verksamheten för att nå måluppfyllelse. Med detta som bakgrund beslutade Landstingsstyrelsen i Landstinget Gävleborg att det ska finnas ett ändamålsenligt ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet. Detta för att hälso- och sjukvården i Landstinget Gävleborg ska ha den organisation och de rutiner som fodras för att säkra patienten en god vård och service inom ramen för gott resursutnyttjande i enlighet med målen i Hälso- och sjukvårdslagen och Landstinget Gävleborgs övergripande säkerhetsarbete och intentioner i säkerhetspolicyn. Beslutet skulle vara genomfört och en uppföljning planerades till Revisorerna inom Landstinget Gävleborg har beslutat att ge PwC i uppdrag att granska om landstingsstyrelsens beslut avseende införandet av det nya integrerade ledningssystemet har genomförts. Den sammantagna revisionella bedömningen är att projektet med att införa det integrerade ledningssystemet inom landstinget Gävleborg följer, förutom tidsplanen, det beslut landstingsstyrelsen fattade februari En försening på ett år är en avsevärd skillnad mot den tidplan som beslutet fastslog. Olika tidsplaner framkommer i olika dokument. En ny tidsplan för införandet av ledningssystemet bör presenteras för landstingsstyrelsen. Arbetet med det integrerade ledningssystemet bidrar till att sätta fokus på att samordna och utveckla landstingsövergripande och lokala arbetssätt och rutiner med patientsäkerhet i fokus, vilket bedöms vara positivt. 3 av 11

4 2. Inledning I april 2009 genomförde Socialstyrelsen tillsynsbesök hos Landstinget Gävleborg med gruppintervjuer. Socialstyrelsen gjorde bedömningen att det inom landstinget saknades ett uppdaterat och väl fungerande ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhetsarbete. Mot bakgrund av tillsynsresultatet ställer Socialstyrelsen följande krav: Ledningssystemet ska uppdateras och innehålla mål, tydlig ansvarsfördelning, resurser, uppföljningsmetod samt åtgärder för att nå måluppfyllelse. Skriftliga direktiv ska ges till verksamhetscheferna/linjeorganisationen om att uppfylla kraven i ledningssystemet inom respektive verksamhet. Direktiven ska dessutom innehålla krav på ett verksamhetsöverskridande patientsäkerhetsarbete. Patientsäkerhetsarbetet ska genomföras på alla nivåer i verksamheten för att nå måluppfyllelse. Med detta som bakgrund beslutade Landstingsstyrelsen i Landstinget Gävleborg att det ska finnas ett ändamålsenligt ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet. Detta för att hälso- och sjukvården i Landstinget Gävleborg ska ha den organisation och de rutiner som fodras för att säkra patienten en god vård och service inom ramen för gott resursutnyttjande i enlighet med målen i Hälso- och sjukvårdslagen och Landstinget Gävleborgs övergripande säkerhetsarbete och intentioner i säkerhetspolicyn. Beslutet skulle vara genomfört och en uppföljning planerades till Uppdrag och revisionsfråga Revisorerna inom Landstinget Gävleborg har beslutat att ge PwC i uppdrag att granska om landstingsstyrelsenss beslut avseende införandet av det nya integrerade ledningssystemet har genomförts. I granskningen har inte ingått att bedöma systemets funktionalitet eller användarvänlighet. Kontrollmål: Har en organisation för genomförandet bildats? Finns en tydlig strategi för genomförandet? Följer arbetet det ursprungliga beslutet? Finns en tydlig definition av begreppet integrerat ledningssystem? Finns en tydlig struktur avseende ägarskap av ledningssystemet på olika nivåer? Skapas det en koppling mellan det integrerade ledningssystemet och övriga verksamhetssystem? 4 av 11

5 2.2 Metod Intervjuer har genomförts med åtta personer; införandegruppen bestående av tre personer, representant för medicinteknik, två representanter i medicinska rådet, representanter för Socialstyrelsen samt representant för intensivvårdavdelningen. Granskning har även skett av projektdokumentation och övrig relevant dokumentation. Granskningen har delgivits samtliga intervjuade för faktagranskning. 3 Ledningssystem i landsting Enligt Socialstyrelsen definieras ledningssystem för hälso- och sjukvården som ett system för att fastställa grundprinciper för ledning av verksamheten och ställa upp mål samt för att uppnå dessa mål. Flera internationella standarder (ISO) som används idag kan möta upp mot Socialstyrelsens definition. Det kan till exempel vara miljöledningssystem, kvalitetledningssystem eller informationssäkerhetssystem. Enligt Socialstyrelsen är alltså ett ledningssystem ett vidare begrepp än begreppet kvalitetsledningssystem som enligt ISO 9000:2005 definieras som; ledningssystem för att leda och styra en organisation med avseende på kvalitet. För att kontinuerligt och långsiktigt utveckla och säkerställa vårdens kvalitet skall, enligt Socialstyrelsen, vårdgivarna inrätta ett ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet. Det systematiska kvalitetsarbetet skall: 1. Syfta till att förebygga vårdskador 2. Utgå från syftet med verksamheten, identifierade och prioriterade vårdbehov samt vårdprocesserna 3. Vara anpassat till verksamhetens inriktning, storlek och omfattning 4. Utgå ifrån mätbara mål, dokumenteras och kontinuerligt följas upp 5. Vara väl förankrat bland alla medarbetare i organisationen Socialstyrelsen ställer inga krav på att använda en viss kvalitetsstandard för hälso- och sjukvården. Dock kommer en Europastandard under sommaren 2011 för hälso- och sjukvården att förhålla sig till. Vidare har Socialstyrelsen tagit fram en uppdatering av SOSFS 2005:12 som man har skickat ut på remiss till vårdgivarna. Detta innebär att det inom en relativt snar framtid kommer tydligare formella krav på kvalitet för hälso- och sjukvården att arbeta efter. 5 av 11

6 4 Integrerat ledningssystem i Landstinget Gävleborg 4.1 Allmänt Redan under 2008 beslutade landstingsdirektören om att införa ett integrerat ledningssystem i landstinget Gävleborg. Syftet med det integrerade ledningssystemet är enligt det projektdirektiv som daterats att säkra/möjliggöra ett enhetligt arbetssätt i likartade situationer oavsett nivå eller geografisk spridning. På så sätt kan oönskad variation i våra processer förhindras. Ledningssystemet ska granskas, utvärderas och förbättras regelbundet. Ytterst ger detta säkra processer både för våra kunder och för medarbetare i alla verksamheter. Det har enligt uppgift funnits ett ledningssystem i Landstinget Gävleborg där rutiner och processer beskrivits. Dock har detta system saknat möjligheter att på ett lättarbetat och översiktligt sätt hålla dokumenten uppdaterade och en samordning av landstingsövergripande rutiner och processer har i många fall saknats. Det har även saknats en gemensam struktur för hur dokumenten har presenterats elektroniskt. Flera verksamheter har använt sig av intranätet på landstinget medan andra har haft andra lösningar. Det framkommer också under denna granskning att en tydlig styrning vad gäller beslutsordning och ett tydligt ledningssystem har saknats från verksamhetens sida. Det framkommer att arbetet med att leda en verksamhet upplevs som svårt utan ett fungerande ledningssystem. Också ur ett patientsäkerhetsperspektiv är ett system saknat med tydligare och dokumenterade rutiner och processer att hänvisa till vid en eventuell tvist kring patientärenden. Det är viktigt att rutinerna är uppdaterade och att de är enhetliga för hela landstinget. Om en läkare kan visa på att rutiner har följts i arbetet finns en trygghet i att den enskilda läkaren då inte kan utpekas som oaktsam. Det framkommer även synpunkter på att ett ledningssystem inte får bli för stringent och stelt. Det skulle enligt uppgift i så fall kunna innebära en risk för att den medicinska utvecklingen inte kan fortgå med önskad takt. Ett exempel på detta som lyfts fram är att det på olika sjukhus i Gävleborgs län finns önskemål om att köpa in ny medicin eller ny utrustning, detta skulle kunna hindras om rutinerna endast medger ett visst arbetssätt för hela landstinget. Det framkommer dock i intervjuer med införandegruppen att det kommer att finnas möjlighet för verksamheten att ha platsspecifika rutiner beroende på skillnader i lokaler och utrustning. Hos delar av verksamheten har det arbetats med ledningssystem under en längre tid. Vissa delar av verksamheten är också ackrediterade eller certifierade enligt olika ISO-standarder, tex. Laboratoriemedicin, Medicinsk Teknik, GDFH, Rehabmedicin. Dessutom finns också miljöcertifieringar inom Tandvården, TRU och Division Operation som gjorts mot miljöstandarden ISO Det ledningssystem som nu införs inom Landstinget Gävleborg är ett integrerat ledningssystem som bland annat omfattar kvalitet-patientsäkerhet, miljöledning och strålsäkerhet. Syftet med integrering är att landstinget vill undvika att flera olika parallella ledningssystem byggs upp. I ledningssystemet ges Landstinget Gävleborgs samlade tolkning 6 av 11

7 av lagkrav och kravstandarder och ledningens viljeinriktning avseende styrning och uppföljning in. Det integrerade ledningssystemet är uppbyggt av 14 rubrikområden. Se tabell 1. Tabell 1 Rubrikområden 1 Uppdrag, organisation och ledning 2 Kunder 3 Ledningssystemet 4 HR 5 Ekonomi 6 Infrastruktur 7 Miljö 8 Inköp/upphandling 9 Processer 10 Utveckling 11 Säkerhet 12 Riskhantering 13 Avvikelsehantering 14 Mätning, analys och förbättring Dessa rubrikområden stäms av mot de olika krav som finns på Landstinget Gävleborg och har för tydlighetens skull lagts upp i olika korsreferenstabeller. För att underlätta hanteringen av alla dokument över rutiner och processer har ett IT-system för dokumenthantering som benämns Platina införskaffats. Genom att använda detta IT-stöd kommer det enligt uppgift att underlätta för verksamheten att hålla rutiner uppdaterade samt göra dem mer lättillgängliga. 4.2 Har en organisation för genomförandet bildats? För införandet av det integrerade ledningssystemet har en projektorganisation bildats. Systemägaren bildar tillsammans med två samordnare en projektgrupp för införandet av systemet. Den ena av samordnarna tillika systemförvaltare ansvara för utveckling av ledningssystemets struktur och samordning av olika ledningssystemkrav Den andra ansvarar för utveckling och utbildning i det dokumenthanteringssystem som används för att administrera ledningssystemet. 7 av 11

8 Styrgrupp för införandet är koncernledningen. Inom verksamheten har cirka 150 av landstingets chefer och kvalitetssamordnare utbildats i det integrerade ledningssystemet och dokumenthanteringssystemet Platina som kommer att användas för att administrera ledningssystemet. Innan sommaren förväntas enligt uppgift ytterligare 70 personer vara utbildade i Platina. 4.3 Finns en tydlig strategi för genomförandet? Arbetet med införandet av det integrerade ledningssystemet följer enligt de intervjuade en tidsplan. Dock förekommer olika tidsplaner i olika dokument. I Landstingsstyrelsens beslut från februari 2010 beslutas om en tidsplan där det integrerade ledningssystemet beräknades vara klart i september 2010 och en uppföljande rapport skulle presenteras för styrelsen den sista december Enligt det dokument som benämns Projektdirektiv, daterat , planerades del ett i projektet vara klart till mitten av februari Del ett av projektet innebär att de första prioriterade landstingsövergripande dokumenten identifieras och läggs in i Platina. Del två av projektet innebär att ytterligare övergripande dokument identifieras och läggs in i Platina. Del två beräknades vara klart till september En slutrapport var beräknad att presenteras till oktober Enligt de intervjuer som genomförts har arbetet halkat efter tidsplanen på grund av den mängd rutindokument som ska hanteras innan de är färdiga att läggas in i Platina. En annan modul av Platina använts för landstingets avvikelsehantering och man har med det arbetet upplevt vissa problem. På grund av detta har extra tid och resurser lagts på att få arbetet med dokumenthanteringen i Platina att fungera vilket gjort att projektet försenats. Det finns en strategi för i vilka steg olika rutindokument ska föras in i Platina där landstings- övergripande rutindokument i första hand läggs in. Arbete pågår med att föra in dem och fram till mitten av februari 2011 var 126 landstingsövergripande rutindokument fastlagda och införda i Platina. För att besluta vad som ska gälla för varje landstingsövergripande rutin måste varje rutin gås igenom och fastslås av berörda användare av den rutinen. Vid mitten av februari var cirka 1000 rutindokument fastlagda och på väg att läggas in i Platina. Vissa verksamheter har idag väldigt många rutindokument som ska föras över till Platina, ett exempel är laboratoriemedicin där cirka dokument finns idag. För att komma förbi puckeln behövs, enligt de intervjuade, cirka rutindokument läggas in i Platina samt även cirka 300 landstingsövergripande rutindokument. 8 av 11

9 4.4 Följer arbetet det ursprungliga beslutet? Enligt landstingsstyrelsens beslut, daterat , 24, skulle ett ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet vara infört till den sista september 2010 på alla verksamheter inom hälso- och sjukvården. En uppföljning skulle vara genomförd den sista december Ledningssystemetsystemet ska enligt beslutet se till så att hälso- och sjukvården vid Landstinget Gävleborg har den organisation och de rutiner som fordras för att säkra patienten en god vård och service inom ramen för gott resursutnyttjande i enlighet med målen i Hälso- och sjukvårdslagen och Landstinget Gävleborgs övergripande säkerhetsarbete och intentioner i säkerhetspolicyn. Enligt det material som granskats kommer arbetet med det nya integrerade ledningssystemet ha tillgodosett kravet att de rutiner som fodras för att säkra patienten en god vård och service finns lätt tillgängliga och hålls uppdaterade. Det är dock oklart vad Landstingsstyrelsen i Landstinget Gävleborg avser med att ledningssystemetet ska se till att hälso- och sjukvården har den organisation som krävs för att uppnå en god vård och service. I denna granskning har vi förutsatt att styrelsen med ordet organisation menar dokumentorganisation. organisation. Med den utgångspunkten kommer ledningssystemet tillgodose det kravet. Dock följer inte arbetet med det integrerade ledningssystemet det ursprungliga beslutet vad gäller tidplanen. Det har inte framkommit någon information om vilket beslutsunderlag landstingsstyrelsen hade vid tidpunkten för beslutet. et. Det framkommer ej några dokument som visar på att styrelsen beslutat om att endast införa delar av ledningssystemet inom tidsplanen vilket leder till att utgångspunkten i denna granskning är att hela ledningssystemet avses. 4.5 Finns en tydlig definitionion av begreppet integrerat ledningssystem? I arbetet med det integrerade ledningssystemet använder Landstinget Gävleborg, enligt uppgift, av den internationella standarden ISO 9001:2005 definition; system för att upprätta policy och mål samt för att nå dessa mål. Socialstyrelsens definition av ledningssystem baseras även den på samma grund. I beslutet som Landstingsstyrelsen i Landstinget Gävleborg tog i februari 2010 definieras inte begreppet ledningssystem utan det lämnas öppet för tolkning. Definitionen n ovan används, enligt uppgift, i det material som presenteras när projektgruppen informerar och utbildar ledningsgrupper och kvalitetssamordnare i det integrerade ledningssystemet. Enligt vad som framkommit vid intervjuer har det varit tydligt vilken definition som använts. 4.6 Finns en tydlig struktur avseende ägarskap av ledningssystemet på olika nivåer? Flera uttrycker önskemål om att det ska finnas möjlighet till lokala rutiner där ägare ska finnas på lokal nivå. Det är enligt uppgift något som det kommer finnas möjlighet till då det är naturligt att rutiner ser olika ut vid olika arbetsplatser. Detta är dels beroende på lokalernas utformning samt vilken medicinsk utrustning som finns tillgänglig. Vad gäller de identifierade landstingsövergripande rutinerna ska en samordning ske så att man arbetar på 9 av 11

10 ett enhetligt sätt över hela landstinget. Exempel på detta kan vara inköpsrutiner. Ägare till ledningssystemets styrdokument oavsett nivå är den som fastställt dokumentet. Upprättaren av ett styrdokument kommer före dokumentets giltighetstid löper ut att få en påminnelse från dokumenthanteringssystemet Platina att se över rutinen. Vid behov av en uppdatering av rutinen involveras granskare och fastställare på nytt. Det reviderade dokumentet byts efter fastställandeställande ut mot föregående utgåva som arkiveras för spårbarhet. 4.7 Skapas det en koppling mellan det integrerade ledningssystemet och övriga verksamhetssystem? Enligt de intervjuade finns det en stark koppling mellan de mål som sätts upp av landstingspolitiken och landstingsdirektören och de rutiner och processer som hanteras av ledningssystemet. I det nya dokumenthanteringsstödet Platina kommer dokumentansvariga att årligen bli påminda att uppdatera de aktuella rutinerna. På detta sätt säkras, enligt de intervjuade, att rutinerna förändras utifrån nya målsättningar och inriktningar i verksamheten. Enligt uppgift stödjer ett mer lätthanterligt och översiktligt sätt att arbeta med landstingets processer och rutiner en starkare koppling mellan mål, verksamhet och uppföljning. 10 av 11

11 5. Revisionell bedömning Projektet med att införa det integrerade ledningssystemet inom landstinget Gävleborg följer, förutom tidsplanen, det beslut landstingsstyrelsen fattade februari En försening på ett år är en avsevärd skillnad mot den tidplan som beslutet fastslog. Olika tidsplaner framkommer i olika dokument. En ny tidsplan för införandet av ledningssystemet bör presenteras för landstingsstyrelsen. En tydlig projektorganisation har bildats och det finns en klar struktur för hur arbetet drivs framåt. Arbetet med det integrerade ledningssystemet bidrar till att sätta fokus på att samordna och utveckla landstingsövergripande och lokala arbetssätt och rutiner med patientsäkerhet i fokus, vilket bedöms vara positivt. 11 av 11

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete xx Fastställd Socialnämnden 2014-05-07 Reviderad - Produktion Socialförvaltningen

Läs mer

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (M) frfattningssam lingföreskrifter Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Löpande granskning av intern kontroll Utveckling av styrkort

Löpande granskning av intern kontroll Utveckling av styrkort Revisionsrapport Löpande granskning av intern kontroll Utveckling av styrkort Landstinget Gävleborg Lars-Åke Ullström Hanna Franck Oktober 2011 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

Direktiv för kvalitet och patientsäkerhet inom skolhälsovården

Direktiv för kvalitet och patientsäkerhet inom skolhälsovården Direktiv för kvalitet och patientsäkerhet inom skolhälsovården Ledningssystem för kvalitet och säkerhet Hälso- och sjukvårdslagen stadgar att insatserna ska vara av god kvalitet och att kvaliteten i verksamheten

Läs mer

Utvecklingsplan för god och jämlik vård. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Utvecklingsplan för god och jämlik vård. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Utvecklingsplan för god och jämlik vård Revisionspromemoria LANDSTINGETS REVISORER 2014-04-09 14REV9 2(7) Sammanfattning Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade i december 2011 om en utvecklingsplan för

Läs mer

Granskning av landstingsstyrelsens kontroll över införandet av ett ledningssystem i landstinget

Granskning av landstingsstyrelsens kontroll över införandet av ett ledningssystem i landstinget Granskning av landstingsstyrelsens kontroll över införandet av ett ledningssystem i landstinget Rapport nr 11/2014 November 2014 Eva Röste Moe, certifierad kommunal revisor, revisionskontoret Diarienummer:

Läs mer

Hur man kvalitetssäkrar en röntgenklinik. Liselotte Joelson 2013-10-09

Hur man kvalitetssäkrar en röntgenklinik. Liselotte Joelson 2013-10-09 Hur man kvalitetssäkrar en röntgenklinik Lärandemål Få förståelse för hur ett kvalitetssystem är uppbyggt Förstå hur kvalitetssäkringen fungerar i praktiken Hur kan man själv bidra till att upprätthålla

Läs mer

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete Revisionen har via KPMG genomfört en granskning

Läs mer

Remisser i vården. Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Remisser i vården. Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Remisser i vården Revisionsrapport LANDSTINGETS REVISORER 2014-03-19 13REV40 2(11) Sammanfattning Landstingets revisorer har under 2010 granskat landstingets hantering av remisser. Syftet med denna uppföljande

Läs mer

Löpande granskning av intern kontroll Läkemedelshantering (PM3)

Löpande granskning av intern kontroll Läkemedelshantering (PM3) Revisionsrapport Löpande granskning av intern kontroll Läkemedelshantering (PM3) Landstinget Gävleborg Lars-Åke Ullström Hanna Franck Emil Ring Februari 2012 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1.

Läs mer

Ärendehanteringssystemets funktionalitet och användarvänlighet

Ärendehanteringssystemets funktionalitet och användarvänlighet Ärendehanteringssystemets funktionalitet och användarvänlighet Landstinget Gävleborg Revisionsrapport Oktober 2010 Ove Axelsson Tove Färje Innehållsförteckning SAMMANFATTNING.........3 INLEDNING......4

Läs mer

Återkoppling på revisorernas granskning av styrelsens uppdrag att tillvarata positiva exempel

Återkoppling på revisorernas granskning av styrelsens uppdrag att tillvarata positiva exempel BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Central förvaltning Datum 2015-02-16 Sida 1 (3) Ledningsenhet C-fv Dnr LD14/03668 Uppdnr 968 2015-02-02 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2015-02-16 Landstingsstyrelsen

Läs mer

Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering

Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering Bilaga 9, SN 84, 2016-09-07 Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering Dokumenttyp: Reviderad riktlinje Diarienummer: 119/2016 Beslutande: Socialnämnden Antagen: 2016-09-07 Gäller fr.o.m.: 2016-10-05 Reviderad:

Läs mer

Terminologiremiss patientsäkerhet och systematiskt kvalitetsarbete

Terminologiremiss patientsäkerhet och systematiskt kvalitetsarbete Terminologiremiss patientsäkerhet och systematiskt kvalitetsarbete Terminologiremiss patientsäkerhet och systematiskt kvalitetsarbete Externremiss, begrepp inom området patientsäkerhet och systematiskt

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Diarienummer: LOGGA Patientsäkerhetsberättelse År 2014 Rådjurstigens gruppboende Datum och ansvarig för innehållet 150212 Lennart Sandström Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting (reviderad

Läs mer

Att styra och leda för ökad patientsäkerhet

Att styra och leda för ökad patientsäkerhet Nationell satsning på ökad patientsäkerhet Att styra och leda för ökad patientsäkerhet Vägledning för vårdgivare enligt kraven i patientsäkerhetslagen Förord Den nya lagen om patientsäkerhet innebär stora

Läs mer

En kort introduktion till kvalitetsledning. Björn-Erik Erlandsson SFMI bjorn-erik.erlandsson@sth.kth.se 070-551 43 30

En kort introduktion till kvalitetsledning. Björn-Erik Erlandsson SFMI bjorn-erik.erlandsson@sth.kth.se 070-551 43 30 En kort introduktion till kvalitetsledning Björn-Erik Erlandsson SFMI bjorn-erik.erlandsson@sth.kth.se 070-551 43 30 1 Kvalitetsledning Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för kvalitet och

Läs mer

Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem

Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem 1 (6) Avdelningen för närsjukvård Staben HSN 1002-0175 (Rev. 140507) Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem Hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Ortopedspecialisterna

Patientsäkerhetsberättelse för Ortopedspecialisterna Patientsäkerhetsberättelse för Ortopedspecialisterna År 2016 Diarienummer: RS160656 2017-01-15 Patrick Överli, verksamhetschef PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE/2017-01-15/PÖ 1. Verksamhetens mål för patientsäkerhetsarbetet

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse. för. Hälsocentralen i Näsum

Patientsäkerhetsberättelse. för. Hälsocentralen i Näsum Patientsäkerhetsberättelse för Hälsocentralen i Näsum Datum och ansvarig för innehållet 2014-02-13 Maria Theandersson, Platschef Lideta Hälsovård Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012

Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012 Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012 20130301 och ansvarig för innehållet ---------------------------------- Robin Wakeham Leg. Sjukgymnast Verksamhetschef Fysiocenter

Läs mer

Nya föreskrifter och allmänna råd

Nya föreskrifter och allmänna råd Nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för det systematiska kvalitetsarbetet beslutade och publicerade träder i kraft den 1 januari 2012 Bakgrund Varför behövde de nuvarande föreskrifterna

Läs mer

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Skapad av: MAS MAR Beslutad av: Gäller från: 2004-04-04 Reviderad den: 2011-11-30 Diarienummer: Inledning Hälso- och sjukvårdslagen ställer krav

Läs mer

Granskning år 2015 av patientnämnden

Granskning år 2015 av patientnämnden Granskning år 2015 av patientnämnden Rapport nr 20/2015 Mars 2016 Jonas Hansson, revisionskontoret Diarienummer: REV 21:2 2015 Innehåll 1. SAMMANFATTANDE ANALYS... 3 1.1. REKOMMENDATIONER... 3 2. BAKGRUND...

Läs mer

Informationsöverföring. kommunikation med landstinget - uppföljande granskning

Informationsöverföring. kommunikation med landstinget - uppföljande granskning www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Augusti 2015 Informationsöverföring och kommunikation med landstinget - uppföljande granskning Gällivare kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Landstingets ärende- och beslutsprocess

Landstingets ärende- och beslutsprocess LANDSTINGET I VÄRMLAND REVISIONSRAPPORT Revisorerna AM/JM 2012-12-18 Rev/12017 Landstingets ärende- och beslutsprocess Sammanfattning Denna granskning har omfattat hantering enligt riktlinjen för landstingets

Läs mer

Palliativ vård, uppföljning. Landstinget i Halland. Revisionsrapport. Mars 2011. Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor

Palliativ vård, uppföljning. Landstinget i Halland. Revisionsrapport. Mars 2011. Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Palliativ vård, uppföljning Landstinget i Halland Revisionsrapport Mars 2011 Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Metod och genomförande... 4 Granskningsresultat...

Läs mer

Projektplan Samverkan kring barn med behov av samordnande insatser

Projektplan Samverkan kring barn med behov av samordnande insatser 1 Projektplan Samverkan kring barn med behov av samordnande insatser En del barn och unga har behov av särskilt stöd. Det kan bero på flera orsaker så som social problematik, psykisk ohälsa, kroniska sjukdomar

Läs mer

I Central förvaltning Administrativ enhet

I Central förvaltning Administrativ enhet ., Landstinget II DALARNA I Central förvaltning Administrativ enhet ~llaga LS 117,4 BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Datum 2013-11-04 Sida 1 (3) Dnr LD13/02242 Uppdnr 652 2013-10-21 Landstingsstyrelsens

Läs mer

Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete

Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete BESLUT Datum 2017-02-20 Sida 1 (2) Diarienummer 2016/SON0118 700 Anna Thuresson, 033-357301 Kommunstyrelsen Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete Arbetslivsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden,

Läs mer

SOSFS 2011:9 (M och S) Föreskrifter och allmänna råd. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2011:9 (M och S) Föreskrifter och allmänna råd. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2011:9 (M och S) Föreskrifter och allmänna råd Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting

Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting LS 1112-1733 Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting 2013-02-01 Beslutad av landstingsfullmäktige 2013-03-19 2 (7) Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Mål... 4 3 Omfattning... 4 4

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Granskning av kvalitetsarbetet inom äldreomsorgen

Granskning av kvalitetsarbetet inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av kvalitetsarbetet inom äldreomsorgen Mjölby kommun December 2009 Håkan Lindahl Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning... 3 2 Bakgrund och uppdrag...

Läs mer

Gör lex Maria vården säkrare?

Gör lex Maria vården säkrare? Gör lex Maria vården säkrare? En uppföljning av lex Maria-anmälningar från den somatiska specialistsjukvården i sydöstra Sverige Lex Maria ska, genom lärande och förändring, förstärka patientsäkerheten

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2016-12-21 Sida 1 (1) Diarienr NF 2016/00203-1.3.5 Sociala nämndernas förvaltning Teresia Kjellgren Epost: teresia.kjellgren@vasteras.se Kopia till Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Hälsan & Arbetslivet

Patientsäkerhetsberättelse för Hälsan & Arbetslivet Patientsäkerhetsberättelse för Hälsan & Arbetslivet Avseende år 2012 2013-02-11 Per Olevik Medicinskt ledningsansvarig läkare Sammanfattning I Hälsan & Arbetslivets ledningssystem ingår riskbedömningar,

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND DATUM DIARIENR 1999-03-26 VOS 99223 KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND Inledning Denna policy utgör en gemensam grund för att beskriva, följa upp och utveckla kvaliteten,

Läs mer

Direktiv. Medicinteknisk utrustning för hälso- och sjukvårdsarbetsuppgifter. Medicinsk utrustning Hälso- och sjukvårdsarbetsuppgifter

Direktiv. Medicinteknisk utrustning för hälso- och sjukvårdsarbetsuppgifter. Medicinsk utrustning Hälso- och sjukvårdsarbetsuppgifter Direktiv Framtagen av: Medicinskt ansvariga Fastställd av: Medicinskt ansvariga Sökord i diariet: Medicinsk utrustning Hälso- och sjukvårdsarbetsuppgifter Målgrupp: Giltig fr.o.m. 2015-09-01 Utvärderas

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse för Långskeppets socialpsykiatriska boende, särskild boende År 2011 Datum och ansvarig för innehållet 2012-04-13 Jaana Wollsten 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande

Läs mer

LAGAR OCH FÖRFATTNINGAR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE ANSVARSFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE (NÄMND), VERKSAMHETSCHEF OCH MAS/MAR

LAGAR OCH FÖRFATTNINGAR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE ANSVARSFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE (NÄMND), VERKSAMHETSCHEF OCH MAS/MAR LAGAR OCH AR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE SFÖRHÅLLANDEN MELLAN NÄMND (VÅRDGIVARE), LAGAR OCH AR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE SFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE

Läs mer

SOSFS 2011:9 ersätter

SOSFS 2011:9 ersätter SOSFS 2011:9 trädde i kraft den 1 januari 2012 tillämpliga inom hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst och verksamhet enligt LSS oavsett om det är i privat eller offentlig regi vid myndighetsutövning

Läs mer

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-03-10, 51 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad 3(8) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4

Läs mer

Om SOSFS 2005:12. Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården OM SOSFS 2005:12

Om SOSFS 2005:12. Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården OM SOSFS 2005:12 Om SOSFS 2005:12 Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården OH-version februari 2006 Kvalitet, patientsäkerhet och ledningssystem Introduktion

Läs mer

Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys

Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys www.pwc.se Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys Håkan Olsson Cerifierad Kommunal Yrkesrevisor Anna Laurell Lysekils kommun Kommunens arbete med ledning och styrning samt användandet av Stratsys Innehållsförteckning

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

Medicinsk ansvarsfördelning i elevhälsan Nils Lundin

Medicinsk ansvarsfördelning i elevhälsan Nils Lundin Medicinsk ansvarsfördelning i elevhälsan Nils Lundin barn o ungdomshälsovårdsöverläkare för BoU i skolåldern, Helsingborg skolläkare, Malmö Systematiskt kvalitetsarbete för hälso- o sjukvården i elevhälsan

Läs mer

Hantering av IT-risker

Hantering av IT-risker Hantering av IT-risker Landstinget i Östergötland Revisionsrapport Januari 2011 Jon Arwidson Magnus Olson-Sjölander Fredrik Eriksson Eva Andlert Certifierad kommunal revisor 1 av 10 Innehållsförteckning

Läs mer

Styrning av behörigheter

Styrning av behörigheter Revisionsrapport Styrning av behörigheter i journalsystem Landstinget i Östergötland Janne Swenson Kerem Kocaer Jens Ryning Eva Andlert, cert. kommunal revisor Styrning av behörigheter i journalsystem

Läs mer

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2012-06-13 Stadskontoret Stadsområdesförvaltningar/Sociala Resursförvaltningen

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy för Stockholms läns landsting. Informationssäkerhetspolicy för Stockholms läns landsting

Informationssäkerhetspolicy för Stockholms läns landsting. Informationssäkerhetspolicy för Stockholms läns landsting Informationssäkerhetspolicy för Stockholms läns landsting 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Mål... 4 Omfattning... 4 Innebörd... 4 Ansvar... 6 Uppföljning och revidering... 7 LS 1112-1733 Beslutad

Läs mer

Revisionsrapport Uppföljning nytt operationsblock Gävle sjukhus

Revisionsrapport Uppföljning nytt operationsblock Gävle sjukhus Revisionsrapport Uppföljning nytt operationsblock Gävle sjukhus December 2011 David Emanuelsson Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Resultat av uppföljningen... 4 2 av 7 1. Sammanfattning Under sommaren

Läs mer

Roller och Ansvar - Medicinsk Teknik

Roller och Ansvar - Medicinsk Teknik Styrande dokument Rutindokument Rutin Kvalitetshandbok för medicintekniska produkter och tjänster Del 2 Sida 1 (7) Roller och Ansvar - Medicinsk Teknik Sida 2 (7) Innehållsförteckning Roller och Ansvar

Läs mer

Granskning av Fokusprojektet

Granskning av Fokusprojektet Revisionsrapport Granskning av Fokusprojektet Nyköpings kommun Februari 2009 Ove Axelsson Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Revisionsfrågor och revisionsmetod...3

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2013 Datum och ansvarig för innehållet 2014-02-28 Eva Axelsson/Donald Casteel Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Internkontrollplan Stockholms Hamn AB och dess dotterbolag 2013/2014

Internkontrollplan Stockholms Hamn AB och dess dotterbolag 2013/2014 Kapitel Internkontrollplan Version 1 Datum Förslag: 2013-05-21 Framtaget av Chef Affärsstöd Godkänt av Styrelsen Sidor Sida 1 av 5 Internkontrollplan Stockholms Hamn AB och dess dotterbolag 2013/2014 Intern

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida

Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-03-19 Fredric Tesell Sammanfattning Norrköping Psykiatri bedriver omsorg för personer med bl.a.

Läs mer

Ledningssystem vad varför hur. Ledningssystem JLL. Roland Frisdalen 2011-03-24, Version 0.2

Ledningssystem vad varför hur. Ledningssystem JLL. Roland Frisdalen 2011-03-24, Version 0.2 Ledningssystem JLL Definition ledningssystem Det är ett system av processer och rutiner som säkerställer att organisationen kan genomföra de uppgifter som är nödvändiga för att uppnå dess mål. Systemet

Läs mer

Avvikelsehantering inom äldreomsorgen Yttrande till Stadsrevisionen

Avvikelsehantering inom äldreomsorgen Yttrande till Stadsrevisionen FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR ÄLDR E TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2013-04-23 Handläggare: Monika Lind Telefon: 08-508 18 122 Till Farsta stadsdelsnämnd 2013-05-23 Avvikelsehantering inom äldreomsorgen

Läs mer

Rutiner för f r samverkan

Rutiner för f r samverkan Rutiner för f r samverkan Huvudmännen för hälso- och sjukvården och socialtjänsten ska tillsammans säkerställa att övergripande rutiner för samverkan i samband med egenvård utarbetas. Rutinerna ska tas

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Nymilen

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Nymilen 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Nymilen Datum och ansvarig för innehållet 2015-01-12 Pia-Maria Bergius Verksamhetschef KVALITETSAVDELNINGEN KA/LF 2014-09-29 Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Hagavägens Gruppbostad

Patientsäkerhetsberättelse Hagavägens Gruppbostad Patientsäkerhetsberättelse Hagavägens Gruppbostad År 2015 Datum och ansvarig för innehållet Lisbeth Lundvall 20160208 Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Förstudie: Övergripande granskning av ITdriften

Förstudie: Övergripande granskning av ITdriften Revisionsrapport Förstudie: Övergripande granskning av ITdriften Jönköpings Landsting Juni 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Uppdrag och revisionsfrågor...

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten i Härjedalens kommun Ledningssystem Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Dnr 2015/331.709 Id 22621 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Styrdokument för Socialnämndens verksamhetsområden Antaget av Socialnämnden 2015-10-22 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

Efterlevnad av patientsäkerhetslagen - uppföljning

Efterlevnad av patientsäkerhetslagen - uppföljning Revisionsrapport Efterlevnad av patientsäkerhetslagen - uppföljning Landstinget Gävleborg Karin Magnusson Emil Ring Efterlevnad av patiensäkerhetslagen - uppföljning Sammanfattning Hösten 2011 genomförde

Läs mer

Göteborgs universitet Intern miljörevision. Exempel på frågor vid platsbesök

Göteborgs universitet Intern miljörevision. Exempel på frågor vid platsbesök Göteborgs universitet 2007-06-26 Intern miljörevision Exempel på frågor vid platsbesök Nedan finns exempel på frågor som kan ställas vid platsbesök inom den interna miljörevisionen. Ytterligare följdfrågor

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete för systematiskt kvalitetsarbete Bakgrund I SOSFS 2011:9, för systematiskt kvalitetsarbete, finns föreskrifter och allmänna råd som reglerar hur socialtjänstens kvalitetsarbete ska ledas. Författningen

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc www.pwc.se Revisionsrapport Joanna Hägg Tilda Lindell Granskning av intern kontroll Tierps kommun pwc Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Granskningsbakgrund...

Läs mer

Tjänsteskrivelse Patientsäkerhetsberättelser för vårdgivare

Tjänsteskrivelse Patientsäkerhetsberättelser för vårdgivare VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING 2015-03-11 DNR BUN 2015.109 ELISABETH JOHANSSON SID 1/1 KANSLICHEF ELISABETH.JOHANSSON@VALLENTUNA.SE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Tjänsteskrivelse Patientsäkerhetsberättelser

Läs mer

Granskning av behörigheter till journalsystemet

Granskning av behörigheter till journalsystemet Granskning av behörigheter till journalsystemet Rapport nr 18/2015 Februari 2016 Jonas Hansson, revisionskontoret Diarienummer: REV 61:2 2015 Innehåll 1. SAMMANFATTANDE ANALYS... 3 1.1. REKOMMENDATIONER...

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9 Socialnämnden LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9 DEL 1 Handläggare: Befattning: Mikael Daxberg Verksamhetsutvecklare Upprättad: 2014-02-14 Version: 1 Antagen av socialnämnden:

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Läkarhuset Roslunda AB

Patientsäkerhetsberättelse för Läkarhuset Roslunda AB Patientsäkerhetsberättelse för Läkarhuset Roslunda AB År 2014 Datum 2015-03-01 Camilla Nilsson, verksamhetschef Innehållsförteckning Inledning 3 Struktur för inrapportering, uppföljning och utvärdering

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (2) Handläggare Datum Beteckning. Kommunrevisionen 2014-05-19 MISSIVSKRIVELSE

Tjänsteskrivelse 1 (2) Handläggare Datum Beteckning. Kommunrevisionen 2014-05-19 MISSIVSKRIVELSE Tjänsteskrivelse 1 (2) Handläggare Datum Beteckning Kommunrevisionen 2014-05-19 MISSIVSKRIVELSE Kommunstyrelsen Sociala myndighetsnämnden Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningen kring kvalitet

Läs mer

Överenskommelse om samverkan avseende hälso- och sjukvård

Överenskommelse om samverkan avseende hälso- och sjukvård ViS - Vård i samverkan kommun - landsting Godkänt den: 2017-03-01 Ansvarig: Monica Jonsson Kommun(er): Länets samtliga kommuner Landstingsförvaltning(ar): Landstingets samtliga förvaltningar Fastställt

Läs mer

ATT ARBETA MED PUNK-HANDBOKEN HUR UTFÖRS KVALITETSARBETET?

ATT ARBETA MED PUNK-HANDBOKEN HUR UTFÖRS KVALITETSARBETET? 1 2 ATT ARBETA MED PUNK-HANDBOKEN HUR UTFÖRS KVALITETSARBETET? 2.1 Kunskap, engagemang och lust Kunskap, engagemang och lust är viktiga drivkrafter för alla former av förändringsarbete. Arbetet med kvalitetsutveckling

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter f allmänna råd r d (SOFS 2011:9) om ledningssystem för f r systematiskt kvalitetsarbete. Träder i kraft 1 januari 2012

Socialstyrelsens föreskrifter f allmänna råd r d (SOFS 2011:9) om ledningssystem för f r systematiskt kvalitetsarbete. Träder i kraft 1 januari 2012 Socialstyrelsens föreskrifter f och allmänna råd r d (SOFS 2011:9) om ledningssystem för f r systematiskt kvalitetsarbete Träder i kraft 1 januari 2012 SOSFS 2011:9 ersätter Socialstyrelsens ledningssystem

Läs mer

Redogörelse till Socialstyrelsens angående egenkontroll av hälso- och sjukvårdens kvalitet

Redogörelse till Socialstyrelsens angående egenkontroll av hälso- och sjukvårdens kvalitet NORRMALMS STADSDELSFÖRVALTNING VÅRD- OCH OMSORGSAVDELNING EN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2009-03-06 Handläggare: Ulla Lönn Telefon: 08-508 09 082 Till Norrmalms stadsdelsnämnd Redogörelse till Socialstyrelsens

Läs mer

Projektplan Samordnad vårdplanering

Projektplan Samordnad vårdplanering 1 Projektplan Samordnad vårdplanering Enligt lagstiftningen har regionen och kommunen en skyldighet att erbjuda patienterna en trygg och säker vård efter utskrivning från regionens slutna hälso- och sjukvård

Läs mer

Vv 150/2010. Riktlinje för Avvikelsehantering Örebro kommun

Vv 150/2010. Riktlinje för Avvikelsehantering Örebro kommun 2010-07-13 Vv 150/2010 Riktlinje för Avvikelsehantering Örebro kommun Innehållsförteckning Avvikelsehantering...3 Patientsäkerhetsterminolog...3 Hälso- och sjukvårdslagen...3 Lag om yrkesverksamhet på

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse.

Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse. Patientsäkerhetsberättelse för Falkenberg LSS1, Nytida AB År 2013 2013-12-30 Catharina Johansson Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse. Mallen är

Läs mer

Kvalitetsmanual för Socialtjänsten

Kvalitetsmanual för Socialtjänsten Socialtjänsten 1(8) Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Kvalitetssamordnare Eva Sjöstedt Samtliga inom Socialtjänsten 160523 Filnamn Hantering av utgången rutin Kvalitetsmanual Sparas 10

Läs mer

Landstingets revisorer

Landstingets revisorer 1 (5) Datum Vår beteckning Ekonomistaben 2016-05-31 LK/160509 Handläggare och telefon Ert datum Er beteckning Veronica Hedlund Lundgren, 054-61 41 38 2016-02-18 Rev/15019 Landstingets revisorer Svar på

Läs mer

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-12-06 Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSANSVAR Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) och

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetschef samt medicinska ledningsuppdrag. Version: 1. Ansvarig: Landstingsdirektören

Riktlinjer för verksamhetschef samt medicinska ledningsuppdrag. Version: 1. Ansvarig: Landstingsdirektören medicinska ledningsuppdrag Version: 1 Ansvarig: Landstingsdirektören 2(8) ÄNDRINGSFÖRTECKNING Version Datum Ändring Beslutat av Datum 1. 2011-10-18 Nyutgåva Landstingsdirektören 2011-10-18 3(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Erfarenhet och kunskap från avvikelserapporteringen

Erfarenhet och kunskap från avvikelserapporteringen LANDSTINGET I VÄRMLAND Revisorerna JM/AM 2010-12-23 Rev/10042 Erfarenhet och kunskap från avvikelserapporteringen Rapport 6-10 LANDSTINGET I VÄRMLAND 2010-12-23 2 Erfarenhet och kunskap från avvikelserapporteringen

Läs mer

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD: RISKBEDÖMNINGAR FÖR FALL, NUTRITION, TRYCKSÅR, MUNHÄLSA OCH INKONTINENS.

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD: RISKBEDÖMNINGAR FÖR FALL, NUTRITION, TRYCKSÅR, MUNHÄLSA OCH INKONTINENS. Region Stockholm Innerstad Sida 1 (5) Rev. 2014-01-27 Sjuksköterskor Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD: RISKBEDÖMNINGAR FÖR FALL, NUTRITION, TRYCKSÅR, MUNHÄLSA OCH INKONTINENS.

Läs mer

Revisionsrapport Borgholms kommun Caroline Liljebjörn 1 juni 2016

Revisionsrapport Borgholms kommun Caroline Liljebjörn 1 juni 2016 www.pwc.se Revisionsrapport Uppföljning av ITgranskning från år 2013 Caroline Liljebjörn 1 juni 2016 Innehåll Sammanfattning och revisionell bedömning...2 1.1. Bedömningar mot kontrollmål...2 2. Inledning...4

Läs mer

Kontroll av legitimation vid anställning av läkare och sjuksköterskor

Kontroll av legitimation vid anställning av läkare och sjuksköterskor Kontroll av legitimation vid anställning av läkare och sjuksköterskor Revisionsrapport LANDSTINGETS REVISORER 2016-04-13 15REV80 2(9) Sammanfattning Övergripanden syfte/revisionsfråga är att granska och

Läs mer

ANMÄLAN OCH UTREDNING ENLIGT LEX MARIA RIKTLINJE GÄLLANDE ANMÄLAN OCH UTREDNING ENLIGT LEX MARIA

ANMÄLAN OCH UTREDNING ENLIGT LEX MARIA RIKTLINJE GÄLLANDE ANMÄLAN OCH UTREDNING ENLIGT LEX MARIA ANMÄLAN OCH UTREDNING ENLIGT LEX MARIA RIKTLINJE GÄLLANDE ANMÄLAN OCH UTREDNING ENLIGT LEX MARIA KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: VoF Ansvarig samt giltighetstid: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Medicinskt

Läs mer

Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad ISO 9001

Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad ISO 9001 Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad ISO 9001 Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska

Läs mer

Revisionsrapport egenkontroll avseende riskhantering fungerar egenkontrollen med verktyget RH-check på ett tillfredsställande sätt?

Revisionsrapport egenkontroll avseende riskhantering fungerar egenkontrollen med verktyget RH-check på ett tillfredsställande sätt? BESLUTSUNDERLAG 1(2) Tomas Samuelsson 2014-03-06 LiÖ 2014-297 Landstingsstyrelsen Revisionsrapport egenkontroll avseende riskhantering fungerar egenkontrollen med verktyget RH-check på ett tillfredsställande

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Runby gruppbostad

Patientsäkerhetsberättelse för Runby gruppbostad Patientsäkerhetsberättelse för Runby gruppbostad År 2013 2014-01-30 Marianne Arnetz, verksamhetschef Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN KA/LF

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2015 samt landstingsstyrelsens styrning, uppföljning och interna kontroll

Granskning av årsredovisning 2015 samt landstingsstyrelsens styrning, uppföljning och interna kontroll Landstingets revisorer 2016-04-12 Rev/16015 Revisionskontoret Karin Selander Anders Marmon Johan Magnusson Granskning av årsredovisning 2015 samt landstingsstyrelsens styrning, uppföljning och interna

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Patientsäkerhetsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd BILAGA 7 Patientsäkerhetsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd År 2016 Kyrkogatans gruppbostad och Triangelns profilboende, särskilda boenden inom socialpsykiatrin. Datum och ansvarig för

Läs mer