Remisser i vården. Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Remisser i vården. Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret"

Transkript

1 Remisser i vården Revisionsrapport LANDSTINGETS REVISORER

2 REV40 2(11) Sammanfattning Landstingets revisorer har under 2010 granskat landstingets hantering av remisser. Syftet med denna uppföljande granskning är att bedöma om Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden säkerställt en ändamålsenlig remisshantering vid de landstingsdrivna hälsocentralerna. Efter revisorernas tidigare granskning har en landstingsgemensam riktlinje utfärdats för remisshanteringen. Riktlinjen ställer flera enhetliga krav på remisshanteringen i landstinget, bland annat att utgående remisser från familjeläkare ska kunna skrivas och skickas till mottagaren inom fem arbetsdagar. Granskningen visar också att remisshanteringen vid hälsocentralerna i huvudsak är snabb. Mot bakgrund av att hälsocentralerna årligen skickar drygt allmänremisser berörs dock många patienter även av en relativt liten andel förseningar. Det är därför angeläget med ett fortsatt systematiskt förbättringsarbete. Nämnden har inte säkerställt att hälsocentralerna uppfyller kraven på skriftliga rutiner samt kraven på internkontroll och egenkontroll avseende remisshanteringen. Det planerade införandet av elektroniska allmänremisser är tänkt att skapa en helt annan spårbarhet och möjlighet till bevakning av remisser i journalsystemet. Tekniklösningen är under utveckling och införandet dröjer ytterligare ett par år, varför insatser bör genomföras snarast för att säkra processerna för remisshanteringen. Vi rekommenderar nämnden att ta ett samlat grepp för att utveckla det systematiska förbättringsarbete kring remisshanteringen, där avvikelserapporteringen och ändamålsenliga rutiner är viktiga grundförutsättningar.

3 REV40 3(11) Innehållsförteckning 1 Bakgrund Syfte, revisionsfråga och avgränsning Revisionskriterier Metod Resultat av granskningen Handläggningstider för remisser Intern kontroll och egenkontroll Direktiv och rutiner för remisshanteringen Revisionell bedömning...10

4 REV40 4(11) 1 Bakgrund Landstingets revisorer har under 2010 granskat landstingets hantering av remisser. Syftet var att granska utformningen av gällande rutiner för remisshantering samt förvaltningarnas egenkontroll. Granskningen var avgränsad till remisshanteringen vid tre vårdcentraler 1. Vid tiden för granskningen hade vårdgivaren inte utfärdat landstingsövergripande direktiv för remisshanteringen, vilket var ett krav sedan Vårdcentralerna gjorde skilda bedömningar av vilka tidsgränser som bör gälla och tillämpningen varierade. Remisserna expedierades oftast inom en dag vid en av de granskade vårdcentralerna medan det kunde ta mer än fem arbetsdagar och upp till tre veckor vid de andra vårdcentralerna. Vårdcentralerna kunde inte redogöra för sin egenkontroll av remisshanteringen. 2 Syfte, revisionsfråga och avgränsning Syftet med denna uppföljande granskning är att bedöma om Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden säkerställt en ändamålsenlig remisshantering vid de landstingsdrivna hälsocentralerna. Utifrån syftet ska följande revisionsfrågor besvaras: Finns direktiv och rutiner för remisshanteringen? Tillämpas rutiner på ett ändamålsenligt sätt? Finns en tillfredsställande intern kontroll kring remisshanteringen? Granskningen är avgränsad till de landstingsdrivna hälsocentralerna. Ansvarig nämnd är Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden. 3 Revisionskriterier Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som bildar underlag för revisionens analyser och bedömningar. Revisionskriterierna hämtas bland annat från lagar och förarbeten eller interna regelverk, policyer och fullmäktigebeslut. Revisionskriterierna kan också ha sin grund i jämförbar praxis. Granskningens revisionskriterier utgörs huvudsakligen av: Kommunallag (1991:900) Hälso- och sjukvårdslag (1982:763) Patientsäkerhetslag (2010:659) Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2004:11) om ansvar för remisser för patienter inom hälso- och sjukvården, tandvården m.m. Socialstyrelsens föreskrifter (2011:9) och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 1 De landstingsdrivna vårdcentralerna benämns numera hälsocentraler.

5 REV40 5(11) Nämndernas ansvar för planering, ledning och kontroll Genom patientsäkerhetslagen har det förtydligats att det är vårdgivarens ansvar att planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att kravet på god vård enligt hälso- och sjukvårdslagen upprätthålls. Nämndernas ansvar att planera, leda och kontrollera verksamheten kommer också i uttryck i kommunallagen. Nämnderna ska inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De skall också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Enligt landstingets reglementen fullgör nämnderna de uppgifter som landstinget har i egenskap av vårdgivare, inom respektive verksamhetsområde. Rutiner för remisshanteringen Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete anger att vårdgivaren ska fastställa de rutiner som behövs för att säkra verksamhetens kvalitet. Rutinerna ska dels beskriva ett bestämt tillvägagångssätt för hur en aktivitet ska utföras, dels ange hur ansvaret för utförandet är fördelat i verksamheten. Vidare ska vårdgivaren systematiskt följa upp och utvärdera den egna verksamheten samt kontrollera att den bedrivs enligt de processer och rutiner som ingår i verksamhetens ledningssystem (s.k. egenkontroll). Socialstyrelsen har också utfärdat föreskrifter med särskilda krav på rutiner för remisshanteringen. Innehållet i föreskriften beskrivs närmare i avsnitt Metod Granskningen har genomförts med hjälp av dokumentstudier, journalgranskning och intervjuer. Samtliga verksamhetschefer vid de landstingsdrivna hälsocentralerna har bistått granskningen med uppgifter om sina rutiner för remisshanteringen. Urvalet för journalgranskningen består av samtliga inkommande remisser till Kirurgkliniken vid Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand under oktober 2013 från de landstingsdrivna hälsocentralerna. Intervjuer har genomförts med centrala stabsfunktioner inom landstinget och avstämning av remisshanteringen har skett med tre verksamhetschefer samt medicinska sekreterare.

6 REV40 6(11) 5 Resultat av granskningen 5.1 Handläggningstider för remisser De landstingsdrivna hälsocentralerna skickade totalt allmänremisser under 2013, varav 91 procent beslutades av läkare. 2 Enligt landstingets riktlinjer ska utgående remisser från familjeläkare kunna skrivas och skickas till mottagaren inom fem arbetsdagar. Besöksgarantin inom specialistvården räknas i de fallen från remissbeslutet vid hälsocentralen. Tidigare granskning kring patienter med prostatacancer 3 har visat att 88 procent av remisserna (2011) från vårdcentraler/hälsocentraler kom fram till specialistmottagningen inom en vecka. Motsvarande siffra för barn och unga med psykisk ohälsa 4 (2012) var 93 procent. I bägge granskningarna finns exempel på betydande förseningar. I denna uppföljande granskning kom 97 procent av remisserna fram inom en vecka från remissbeslutet. Urvalet består av samtliga 153 remisser som de landstingsdrivna hälsocentralerna skickade till Kirurgkliniken vid Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand under oktober Diagram Tid från beslut om remiss vid hälsocentralerna till remissernas ankomst till Kirurgkliniken vid Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand under oktober 2013 antal remisser antal dagar från remissbeslut till ankomst Kommentar Granskningarna pekar på att hanteringen av utgående allmänremisser vid hälsocentralerna har utvecklats till det bättre under åren I normalfallet kommer remisserna fram inom rimlig tid. De avvikelser som förekommer i form av fördröjningar indikerar dock att remisshanteringen inte är helt säkerställd. 2 Källa: Landstingets system för verksamhetsstatistik (Vesta). 3 Landstingets revisorer, Väntetider för patienter med prostatacancer, september Landstingets revisorer, Samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa, januari 2014

7 REV40 7(11) 5.2 Intern kontroll och egenkontroll Landstingets riktlinjer ställer specifika krav på att verksamhetschefen ska utforma en bevakningsfunktion som säkerställer att utgående remisser är mottagna. Kontrollen bör ske minst en gång i veckan. Hälsocentralerna ska även bevaka att remissvar kommer in inom godtagbar tid (se även avsnitt 5.3). 82 procent av de skriftliga rutinerna vid hälsocentralerna beskriver att mottagna remissbekräftelser ska registreras i journalsystemet. Enligt uppgift från hälsocentralerna får de inte remissbekräftelser från alla kliniker/mottagningar inom specialistvården. Ingen rutin tar upp kontroll eller åtgärder då remissbekräftelse saknas några dagar efter avsändandet av remissen. Bevakning av remissbekräftelser är oftast gemensam med bevakning av remissvar. Intervallerna för kontroll av bevakningslistan varierar mellan hälsocentralerna, vanligtvis ska den utföras en gång per månad samt vid några hälsocentraler var tredje månad (se även tabell på sidan 9). Enligt landstingets riktlinjer ska det vidare finnas rutiner för internkontroll av att planerade handläggningar och handläggningstider följs. Ingen av de skriftliga rutinerna vid hälsocentralerna berör detta närmare. Rapportering och handläggning av avvikelser ingår som en del i det systematiska förbättringsarbetet i landstingets ledningssystem. Under 2013 har totalt 13 försenade allmänremisser från hälsocentralerna rapporterats i avvikelsesystemet. Ett av fallen upptäcktes på hälsocentralen och övriga av patient eller mottagande klinik. Förseningarna varierade mellan 42 och 320 dagar. Ingen av de försenade remisserna i denna granskning eller våra tidigare granskningar har rapporterats som avvikelser i avvikelsesystemet. Landstinget har inlett projektet LVN e-remiss för att på sikt ersätta alla pappersremisser med elektroniska remisser. Syftet är att skapa en mer kostnadseffektiv och patientsäker hantering av remisser. I ett första skede har remisser till Klinisk kemi vid Laboratoriemedicin Västernorrland prioriterats, med ett planerat breddinförande under andra halvåret De intervjuade bedömer att det kan bli aktuellt att införa elektroniska allmänremisser tidigast under Tidpunkten får ses som preliminär då tekniklösningen är under utveckling och närmare projektdirektiv inte beslutats i den delen. Kommentar Hälsocentralernas rutiner säkerställer inte att alla remisser kommer fram i rimlig tid. Ingen av hälsocentralerna har rutiner som beskriver kontroll och åtgärder då bekräftelse saknas några dagar efter avsändandet av remissen. Underlag för systematisk kontroll saknas då alla kliniker/mottagningar inom specialistvården inte skickar bekräftelse på att remiss är mottagen, som landstingets riktlinjer föreskriver. Ansvaret för sådana remissbekräftelser vilar på Hälso- och sjukvårdsnämnden. Ett införande av elektroniska allmänremisser är tänkt att skapa en helt annan spårbarhet och möjlighet till bevakning i journalsystemet. Då införandet dröjer ytterligare ett par år bör insatser genomföras snarast för att säkra processerna för remisshanteringen. 5 Projektdirektiv LVN e-remiss,

8 REV40 8(11) Det finns ett mörkertal i avvikelserapporteringen av försenade remisser vilket gör att det inte går att bedöma problemets omfattning och bakomliggande orsaker. Vidare indikerar våra intervjuer ytterligare faktorer som skapar fördröjningar för patienterna, t.ex. otydliga frågeställningar i remisserna och bristande underlag. Vi rekommenderar att landstingets riktlinjer förtydligas kring kravet på internkontroll av planerade handläggningar och handläggningstider. Avser kravet t.ex. kontroll av hälsocentralernas handläggningstider (tiden från remissbesluten vid hälsocentralerna till remissernas ankomst till specialistvården)? Det finns möjlighet att utföra sådana samordnade uppföljningar i landstingets system för verksamhetsstatistik. Här har vi dock noterat att en specialistklinik felaktigt har registrerat hälsocentralernas beslutsdatum som ankomstdatum för remisserna. Handläggningstiden vid hälsocentralerna blir i de fallen missvisande. Ansvaret att kvalitetssäkra ankomstregistreringen vilar på Hälso- och sjukvårdsnämnden. 5.3 Direktiv och rutiner för remisshanteringen Enligt socialstyrelsens föreskrifter ska vårdgivaren ge skriftliga direktiv och säkerställa att det finns rutiner för hur remisser ska utformas och hanteras. Landstinget har en landstingsgemensam riktlinje kring Ansvar för remisser för patienter inom hälso- och sjukvården, tandvården m.m. Riktlinjen ansluter till bestämmelserna i lagstiftningen och Socialstyrelsens föreskrifter. Enligt riktlinjen är det varje verksamhetschefs ansvar att säkerställa att det finns lokalt anpassade rutiner för remisshanteringen som resulterar i en patientsäker hälso- och sjukvård. Granskningen visar att 17 av de 20 landstingsdrivna hälsocentralerna har skriftliga rutiner för remisshanteringen. Sex av dessa hälsocentraler har aktuella rutiner som är upprättade i landstingets dokument- och ärendehanteringssystem. 6 Socialstyrelsens föreskrifter (2004) och landstingets riktlinjer (2012) ställer krav på rutiner för remisshanteringen i syfte att säkerställa en patientsäker hälso- och sjukvård. I Socialstyrelsens föreskrifter ställs krav på dokumenterade rutiner för: 1. vem eller vilka inom verksamheten som får utfärda remisser, 2. hur remisserna skall registreras och sändas, 3. bevakning av att remissvar kommer in inom godtagbar tid, 4. vilka åtgärder som skall vidtas om svaret på en remiss dröjer eller uteblir, och 5. hur remissvaren ska tas emot och registreras. Vidare ställs bland annat följande krav i landstingets riktlinjer: 6. bevakningsfunktion som säkerställer att utgående remiss är mottagen, 7. särskild rutin för akuta remisser, 8. rutiner för internkontroll av planerade handläggningar och handläggningstider. 6 Landstingsstyrelsen har beslutat att landstingets dokument- och ärendehanteringssystem Platina ska användas för hantering av styrdokument. Landstingsstyrelsen har också utfärdat riktlinjer för hur styrdokument ska upprättas, klassificeras och fastställas.

9 REV40 9(11) Tabell Granskning av hälsocentralernas rutiner för remisshantering 7 Krav på dokumenterade rutiner 1. Vem eller vilka inom verksamheten som får utfärda remisser. 2. Hur remisser ska registreras och sändas. 3. Bevakning av att remissvar kommer in inom godtagbar tid. 4. Vilka åtgärder som ska vidtas om svaret på en remiss dröjer eller uteblir. 5. Hur remissvaren ska tas emot och registreras. 6. Bevakningsfunktion som säkerställer att utgående remiss är mottagen. 7. Särskild rutin för akuta remisser. 8. Rutiner för internkontroll av att planerade handläggningar och handläggningstider följs Andel av dokumenterade rutiner som berör området 29 % 88 % 94 % 94 % 53 % 82 % 47 % 0 % Kommentar till de dokumenterade rutinerna Antalet yrkesgrupper som räknas upp varierar mellan hälsocentralerna. Två rutiner specificerar även vilka remisser som respektive yrkesgrupp får besluta om. De flesta rutinerna berör remisser i allmänhet, några rutiner specificerar även hur olika typer av remisser ska registreras och sändas. Kontroll av bevakningslista sker vanligtvis en gång per månad samt i några fall var tredje månad. En hälsocentral genomför kontroll varje dag med en tidsfrist på tre månader. Vanligast är att en medicinsk sekreterare ska påminna/efterlysa remissvar. Vid några hälsocentraler ska läkare/remittent bedöma behovet innan påminnelse skickas. De flesta rutinerna berör remisser i allmänhet, några rutiner specificerar även hur olika typer av remisser ska hanteras. Mottagna remissbekräftelser ska enligt rutinerna registreras (i journalsystemet). Ingen rutin beskriver kontroll eller åtgärder då bekräftelse saknas några dagar efter avsändandet av remissen. Gemensamt för alla är att akuta remisser ska skrivas av läkare eller att denne särskilt uppmärksammar medicinsk sekreterare om att akut remiss ska skrivas. Ingen rutin berör intern kontroll av handläggningstider, se även kommentarer i avsnitt av de 20 landstingsdriva hälsocentralerna har skriftliga rutiner för remisshanteringen. Procenttalen i tabellen avser dessa 17 hälsocentraler.

10 REV40 10(11) Kommentar Efter revisorernas tidigare granskning har en landstingsgemensam riktlinje utfärdats för remisshanteringen. Riktlinjen ställer flera enhetliga krav på remisshanteringen i landstinget, bland annat att utgående remisser från familjeläkare ska kunna skrivas och skickas till mottagaren inom fem arbetsdagar. Granskningen visar att ingen av hälsocentralerna klarar samtliga krav (se ovanstående tabell). Det förekommer också skillnader avseende hur tydliga rutinerna är kring vad som ska utföras och hur ansvaret för utförandet är fördelat i verksamheten. Enligt landstingets riktlinje ska verksamhetscheferna säkerställa att det finns lokalt anpassade rutiner för remisshanteringen. Det yttersta ansvaret för att det finns ändamålsenliga rutiner ligger på Folkhälso- primärvårds- och tandvårdsnämnden. Landstingets dokument- och ärendehanteringssystem har inte fått genomslag på hälsocentralerna vid hanteringen av styrdokument. En utvecklad användning av systemet vid hantering av avvikelser och styrdokument är en viktig förutsättning för att bygga ett ledningssystem med en effektiv egenkontroll/internkontroll. Det finns bland annat möjlighet att koppla styrdokumenten i Platina till det webbaserade ledningssystemet (med länkar). När styrdokumenten har upprättats i Platina kan medarbetarna också söka efter arbetsplatsens aktuella styrdokument i intranätets särskilda sökfunktion för styrdokument. 6 Revisionell bedömning Landstingets revisorer har under 2010 granskat landstingets hantering av remisser. Syftet var att granska utformningen av gällande rutiner för remisshantering samt förvaltningarnas egenkontroll. Granskningen var avgränsad till remisshanteringen vid tre vårdcentraler. Syftet med denna uppföljande granskning är att bedöma om Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden säkerställt en ändamålsenlig remisshantering vid de landstingsdrivna hälsocentralerna. Några av granskningens iakttagelser i sammandrag: Remisshanteringen är i huvudsak snabb och de allra flesta av de granskade remisserna kom fram till specialistvården inom en vecka från remissbesluten vid hälsocentralerna. Rutinerna säkerställer inte att alla remisser kommer fram inom rimlig tid. Ingen hälsocentral har rutiner för kontroll och åtgärder då mottagningsbekräftelse saknas några dagar efter avsändandet av remissen. Alla kliniker skickar inte heller bekräftelser. Ingen av de försenade remisserna i denna granskning samt i våra tidigare granskningar har rapporterats som avvikelser i avvikelsesystemet. Landstinget har utfärdat en riktlinje för remisshanteringen som är gemensam för alla verksamheter. Sådan riktlinje saknades vid föregående granskning.

11 REV40 11(11) Ingen av hälsocentralerna klarar samtliga krav som ställs på skriftliga rutiner. Det förekommer också skillnader avseende hur tydliga rutinerna är kring vad som ska utföras och hur ansvaret för utförandet är fördelat i verksamheten. Tre hälsocentraler saknar skriftliga rutiner för remisshanteringen och landstingets dokument- och ärendehanteringssystem har inte fått genomslag på hälsocentralerna vid hanteringen av styrdokument. Bedömning Efter revisorernas tidigare granskning har en landstingsgemensam riktlinje utfärdats för remisshanteringen. Riktlinjen ställer flera enhetliga krav på remisshanteringen i landstinget, bland annat att utgående remisser från familjeläkare ska kunna skrivas och skickas till mottagaren inom fem arbetsdagar. Folkhälso- primärvårds- och tandvårdsnämnden uppfyller därmed kravet på skriftliga direktiv för remisshanteringen. Nämnden har inte säkerställt att det finns skriftliga rutiner vid alla hälsocentraler samt att rutinerna uppfyller samtliga krav. Vidare förekommer olikheter i hälsocentralernas rutiner och en varierande grad av tydlighet. Vi rekommenderar nämnden att initiera ett utvecklingsarbete och samtidigt tillse att hälsocentralerna har så enhetliga rutiner som möjligt. Våra granskningar pekar på att hanteringen av utgående allmänremisser vid hälsocentralerna har utvecklats till det bättre under åren och att remisshanteringen i huvudsak är snabb. Mot bakgrund av att hälsocentralerna årligen skickar drygt allmänremisser berörs dock många patienter även av en relativt liten andel förseningar. Det är därför angeläget med ett fortsatt systematiskt förbättringsarbete. Nämnden har inte säkerställt internkontroll och egenkontroll avseende remisshanteringen. Det planerade införandet av elektroniska allmänremisser är tänkt att skapa en helt annan spårbarhet och möjlighet till bevakning av remisser i journalsystemet. Tekniklösningen är under utveckling och införandet dröjer ytterligare ett par år, varför insatser bör genomföras snarast för att säkra processerna för remisshanteringen. Vi rekommenderar nämnden att ta ett samlat grepp för att utveckla det systematiska förbättringsarbete kring remisshanteringen, där avvikelserapporteringen och ändamålsenliga rutiner är viktiga grundförutsättningar. I samband med granskningen har vi också noterat ett par utvecklingsområden där ansvaret vilar på Hälso- och sjukvårdsnämnden. Härnösand den 19 mars 2014 Revisor

Utvecklingsplan för god och jämlik vård. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Utvecklingsplan för god och jämlik vård. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Utvecklingsplan för god och jämlik vård Revisionspromemoria LANDSTINGETS REVISORER 2014-04-09 14REV9 2(7) Sammanfattning Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade i december 2011 om en utvecklingsplan för

Läs mer

Journalföring. Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Journalföring. Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Journalföring Revisionsrapport LANDSTINGETS REVISORER 2014-09-03 14REV50 2(10) Sammanfattning Landstingets revisorer granskade området senast under 2011. Granskningen visade bland annat att de förekom

Läs mer

Årlig granskning av Patientnämnden - Etiska nämnden Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Årlig granskning av Patientnämnden - Etiska nämnden Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Årlig granskning av Patientnämnden - Etiska nämnden 2015 Revisionspromemoria LANDSTINGETS REVISORER 2016-04-08 16REV20 2(7) Sammanfattning Granskningen visar att Patientnämnden - Etiska nämnden har arbetat

Läs mer

Informationsöverföring. kommunikation med landstinget - uppföljande granskning

Informationsöverföring. kommunikation med landstinget - uppföljande granskning www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Augusti 2015 Informationsöverföring och kommunikation med landstinget - uppföljande granskning Gällivare kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Granskning av behörigheter till journalsystemet

Granskning av behörigheter till journalsystemet Granskning av behörigheter till journalsystemet Rapport nr 18/2015 Februari 2016 Jonas Hansson, revisionskontoret Diarienummer: REV 61:2 2015 Innehåll 1. SAMMANFATTANDE ANALYS... 3 1.1. REKOMMENDATIONER...

Läs mer

Avvikelsehantering. Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Avvikelsehantering. Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Avvikelsehantering Revisionsrapport LANDSTINGETS REVISORER 2014-06-18 14REV48 2(16) Sammanfattning Vårdgivaren har ett ansvar att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete. Som en del i detta arbete

Läs mer

Kontroll av legitimation vid anställning av läkare och sjuksköterskor

Kontroll av legitimation vid anställning av läkare och sjuksköterskor Kontroll av legitimation vid anställning av läkare och sjuksköterskor Revisionsrapport LANDSTINGETS REVISORER 2016-04-13 15REV80 2(9) Sammanfattning Övergripanden syfte/revisionsfråga är att granska och

Läs mer

God remisshantering. för läkare och patient. Åsa Wramdemark ST-läkare. Primärvården Södra Bohuslän. FoU-arbete 2010

God remisshantering. för läkare och patient. Åsa Wramdemark ST-läkare. Primärvården Södra Bohuslän. FoU-arbete 2010 God remisshantering för läkare och patient ST-läkare Primärvården Södra Bohuslän FoU-arbete 2010 Handledare: Mille Milacovic, Mölnlycke VC God remisshantering för läkare och patient Inledning En patient

Läs mer

Patientnämnden behandlade vid sammanträde den 19 september 2013 ett principärende rörande en man som väntat åtta år på en operation.

Patientnämnden behandlade vid sammanträde den 19 september 2013 ett principärende rörande en man som väntat åtta år på en operation. Handläggare: Agneta Calleberg Mats Haapanen 1 (3) PaN 2015-09-17 P 9 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-08-26 PaN 1210-0436549 K 2268-2012 Principärende Väntat tio år på operation Ärendet Patientnämnden behandlade

Läs mer

Om Remisshantering inom Stockholms läns landsting

Om Remisshantering inom Stockholms läns landsting Om Remisshantering inom Stockholms läns landsting Regelverket för remisshantering Definitionen av en remiss är, enligt SOSFs 2004:11, ett dokument angående en patient som innehåller en beställning av en

Läs mer

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete Revisionen har via KPMG genomfört en granskning

Läs mer

Riktlinje över remissrutiner inom Region Östergötland

Riktlinje över remissrutiner inom Region Östergötland Utgåva nr Giltig fr o m Giltig t o m Kommentar till ny utgåva Godkänd av (titel, namn, datum ) 2 2014-11-10 2015-11-10 Uppdaterat dokument Martin Magnusson, utvecklingsschef Bo Orlenius,vårddirektör, objektägare

Läs mer

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-03-10, 51 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad 3(8) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4

Läs mer

Revisionsrapport Remissgarantin Norrbottens läns landsting Maj 2010 Fredrik Markstedt, Revisionskonsult Hans Rinander, Certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport Remissgarantin Norrbottens läns landsting Maj 2010 Fredrik Markstedt, Revisionskonsult Hans Rinander, Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Remissgarantin Maj 2010 Fredrik Markstedt, Revisionskonsult Hans Rinander, Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning...1 2 Inledning...2

Läs mer

Journalsystem och informationssäkerhet

Journalsystem och informationssäkerhet Landstingets revisorer Revisionsrapport Januari 2012 Bilaga nr 3b till överläggningar med landstingets revisorer den 19 januari 2012. Journalsystem och informationssäkerhet Delrapport 2 Patientsäkerhet

Läs mer

Riktlinje över remissrutiner inom LiÖ

Riktlinje över remissrutiner inom LiÖ över remissrutiner inom LiÖ Inledning Med remiss avses handling om patient som utgör beställning av tjänst eller begäran om övertagande av vårdansvar. Remiss omfattar således även remisser till olika laboratorium

Läs mer

Granskning år 2015 av patientnämnden

Granskning år 2015 av patientnämnden Granskning år 2015 av patientnämnden Rapport nr 20/2015 Mars 2016 Jonas Hansson, revisionskontoret Diarienummer: REV 21:2 2015 Innehåll 1. SAMMANFATTANDE ANALYS... 3 1.1. REKOMMENDATIONER... 3 2. BAKGRUND...

Läs mer

Erfarenhet och kunskap från avvikelserapporteringen

Erfarenhet och kunskap från avvikelserapporteringen LANDSTINGET I VÄRMLAND Revisorerna JM/AM 2010-12-23 Rev/10042 Erfarenhet och kunskap från avvikelserapporteringen Rapport 6-10 LANDSTINGET I VÄRMLAND 2010-12-23 2 Erfarenhet och kunskap från avvikelserapporteringen

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskning avseende remisshantering inom landstinget Dalarna

Uppföljning av tidigare granskning avseende remisshantering inom landstinget Dalarna Revisionsrapport Uppföljning av tidigare granskning avseende remisshantering inom landstinget Dalarna Landstinget Dalarna Augusti 2010 Margaretha Larsson (1) INNEHÅLL Sammanfattning...3 1. Inledning...5

Läs mer

Årlig granskning av fullmäktigeberedningarna 2013. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Årlig granskning av fullmäktigeberedningarna 2013. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Årlig granskning av fullmäktigeberedningarna 2013 Revisionspromemoria LANDSTINGETS REVISORER 2014-04-09 14REV33 2(10) Sammanfattning Landstinget Västernorrland har fyra fullmäktigeberedningar: Arvodeskommittén,

Läs mer

Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden

Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden Mitt Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Remiss inom hälso- och sjukvård Västra Götalandsregionen

Remiss inom hälso- och sjukvård Västra Götalandsregionen Regelverk Remiss inom hälso- och sjukvård Västra Götalandsregionen Grunden för en god vård innebär en kunskapsbaserad, ändamålsenlig, patientfokuserad, säker, effektiv och jämlik vård som ges i rimlig

Läs mer

Väntetider för kroniskt sjuka i specialistvården. Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Väntetider för kroniskt sjuka i specialistvården. Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Väntetider för kroniskt sjuka i specialistvården Revisionsrapport LANDSTINGETS REVISORER 2015-12-16 15REV39 2(16) Sammanfattning 2010 lagstadgades tillgängligheten till vården genom en vårdgaranti och

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Remisshantering. Norrbottens läns landsting. Juni Hans Rinander.

REVISIONSRAPPORT. Remisshantering. Norrbottens läns landsting. Juni Hans Rinander. REVISIONSRAPPORT Remisshantering Norrbottens läns landsting Juni 2002 Hans Rinander www.komrev.se Innehållsförteckning Fel! Bokmärket är inte definierat. 2. Metod... 3 3. Landstingets remissgaranti...

Läs mer

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Granskning av landstingets hantering av personuppgifter

Granskning av landstingets hantering av personuppgifter Granskning av landstingets hantering av personuppgifter Rapport nr 25/2012 Februari 2013 Susanne Hellqvist, revisor, revisionskontoret Innehåll 1. SAMMANFATTNING... 3 1.1 REKOMMENDATIONER... 4 2. BAKGRUND...

Läs mer

Regelverk för remissens väg genom vården

Regelverk för remissens väg genom vården HSN 2010-01-26 P 4 1 (2) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE 2009-12-11 HSN 0911-1450 Handläggare: Stefan Strandfeldt Regelverk för remissens väg genom vården Ärendet Idag skickas

Läs mer

Rutiner för remisshantering

Rutiner för remisshantering Upprättad av: Giltighetstid Fastställd av Version nr Dokumenttyp U Söderström M Burström, PE Legrell. 20130701-20141231 Folktandvårdens ledningsgrupp 1 Riktlinjer FOLKTANDVÅRDEN Rutiner för remisshantering

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter f allmänna råd r d (SOFS 2011:9) om ledningssystem för f r systematiskt kvalitetsarbete. Träder i kraft 1 januari 2012

Socialstyrelsens föreskrifter f allmänna råd r d (SOFS 2011:9) om ledningssystem för f r systematiskt kvalitetsarbete. Träder i kraft 1 januari 2012 Socialstyrelsens föreskrifter f och allmänna råd r d (SOFS 2011:9) om ledningssystem för f r systematiskt kvalitetsarbete Träder i kraft 1 januari 2012 SOSFS 2011:9 ersätter Socialstyrelsens ledningssystem

Läs mer

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Integrerat ledningssystem. Landstinget Gävleborg. Revisionsrapport. Mars 2011 Lars-Åke Ullström David Emanuelsson

Integrerat ledningssystem. Landstinget Gävleborg. Revisionsrapport. Mars 2011 Lars-Åke Ullström David Emanuelsson Integrerat ledningssystem Landstinget Gävleborg Revisionsrapport Mars 2011 Lars-Åke Ullström David Emanuelsson Innehållsförteckning 1. Sammanfattning......3 2. Inledning...4 2.1 Uppdrag och revisionsfråga......4

Läs mer

FÖRSTUDIE REMISSHANTERING. Ansvarig: Jan-Olov Undvall

FÖRSTUDIE REMISSHANTERING. Ansvarig: Jan-Olov Undvall FÖRSTUDIE REMISSHANTERING Ansvarig: Jan-Olov Undvall Revisionsrapport 2 (13) ÄNDRINGSFÖRTECKNING Version Datum Ändring 1.0 2012-06-18 Nyutgåva. Revisionsrapport 3 (13) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SAMMANFATTNING...

Läs mer

Granskning av sjukresor

Granskning av sjukresor Granskning av sjukresor Rapport nr 21/2012 februari 2013 Jonas Hansson, Revisor, revisionskontoret Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Granskningens resultat... 3 2 Inledning... 5

Läs mer

Egenkontroll avseende riskhantering

Egenkontroll avseende riskhantering Revisionsrapport Egenkontroll avseende riskhantering fungerar egenkontrollen med verktyget RH-check på ett tillfredsställande sätt? Eva Ogensjö Cert. kommunal revisor Eva Andlert Cert. kommunal revisor

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9 Socialnämnden LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9 DEL 1 Handläggare: Befattning: Mikael Daxberg Verksamhetsutvecklare Upprättad: 2014-02-14 Version: 1 Antagen av socialnämnden:

Läs mer

Granskning av landstingsstyrelsens kontroll över införandet av ett ledningssystem i landstinget

Granskning av landstingsstyrelsens kontroll över införandet av ett ledningssystem i landstinget Granskning av landstingsstyrelsens kontroll över införandet av ett ledningssystem i landstinget Rapport nr 11/2014 November 2014 Eva Röste Moe, certifierad kommunal revisor, revisionskontoret Diarienummer:

Läs mer

Nya föreskrifter och allmänna råd

Nya föreskrifter och allmänna råd Nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för det systematiska kvalitetsarbetet beslutade och publicerade träder i kraft den 1 januari 2012 Bakgrund Varför behövde de nuvarande föreskrifterna

Läs mer

Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Rutiner för f r samverkan

Rutiner för f r samverkan Rutiner för f r samverkan Huvudmännen för hälso- och sjukvården och socialtjänsten ska tillsammans säkerställa att övergripande rutiner för samverkan i samband med egenvård utarbetas. Rutinerna ska tas

Läs mer

Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem

Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem 1 (6) Avdelningen för närsjukvård Staben HSN 1002-0175 (Rev. 140507) Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem Hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

Patientbemötande i vården. Landstinget i Östergötland. Revisionsrapport. Datum 2011-01-26

Patientbemötande i vården. Landstinget i Östergötland. Revisionsrapport. Datum 2011-01-26 Patientbemötande i vården Landstinget i Östergötland Revisionsrapport Datum 2011-01-26 Eva Ogensjö, certifierad kommunal revisor Anders Larsson, certifierad kommunal revisor Eva Andlert, certifierad kommunal

Läs mer

Återföring. Remisshantering

Återföring. Remisshantering Handläggare: Renate Cremer PaN 2013-09-19 P 10 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-09-04 PaN V1112-0487558 PaN V1112-0488858 PaN V1112-0503458 PaN V1206-0255458 PaN V1207-0303458 PaN V1207-0303558 Återföring Remisshantering

Läs mer

Granskning av Samordningsförbundet i Kramfors Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Granskning av Samordningsförbundet i Kramfors Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Granskning av Samordningsförbundet i Kramfors 2016 Revisionsrapport LANDSTINGETS REVISORER 2017 04 28 17REV37 2(7) Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 2 Syfte och övergripande revisionsfrågor... 3 3 Revisionskriterier...

Läs mer

GRANSKNING AV REMISSHANTERINGEN

GRANSKNING AV REMISSHANTERINGEN Revisorerna Landstinget i Kalmar län GRANSKNING AV REMISSHANTERINGEN BDO Consulting Group AB FÖRORD BDO Consulting Group AB överlämnar härmed rapport angående granskning av remisshanteringen i Landstinget

Läs mer

Framtidens äldreomsorg - översiktlig granskning. Strömsunds kommun

Framtidens äldreomsorg - översiktlig granskning. Strömsunds kommun www.pwc.se Revisionsrapport Framtidens äldreomsorg - översiktlig granskning Linda Marklund Certifierad kommunal revisor Juni 2016 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2.

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Folktandvården

Patientsäkerhetsberättelse för Folktandvården Patientsäkerhetsberättelse för Folktandvården År 2012 Datum och ansvarig för innehållet 2013-02-25 Annika Kahlmeter Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2013-02-26 15 55 Dnr 2012.397 107 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Kommunens revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC

Läs mer

Landstingets skydd mot oegentligheter

Landstingets skydd mot oegentligheter Landstingets skydd mot oegentligheter en uppföljande granskning Revisionsrapport LANDSTINGETS REVISORER 2015 09 02 15REV37 2(11) Sammanfattning Landstingets revisorer genomförde år 2011 en granskning av

Läs mer

Denna anvisning är avsedd att fungera som stöd för att få en enhetlig remisshantering inom Norrbottens läns landsting.

Denna anvisning är avsedd att fungera som stöd för att få en enhetlig remisshantering inom Norrbottens läns landsting. Styrande dokument Regeldokument Anvisning Sida 1 (6) Remisser Bakgrund Lagrum och styrande förutsättningar Enligt Socialstyrelsens föreskrift 2004:11, Ansvar för remisser för patienter inom hälso- och

Läs mer

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10 Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 3 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier 4 6. Ansvarig styrelse/nämnd 4 7. Metod 4 8. Projektorganisation 4

Läs mer

SOSFS 2011:9 (M och S) Föreskrifter och allmänna råd. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2011:9 (M och S) Föreskrifter och allmänna råd. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2011:9 (M och S) Föreskrifter och allmänna råd Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens

Läs mer

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2012-06-13 Stadskontoret Stadsområdesförvaltningar/Sociala Resursförvaltningen

Läs mer

SOSFS 2011:9 ersätter

SOSFS 2011:9 ersätter SOSFS 2011:9 trädde i kraft den 1 januari 2012 tillämpliga inom hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst och verksamhet enligt LSS oavsett om det är i privat eller offentlig regi vid myndighetsutövning

Läs mer

Lex Maria. Landstingets revisorer Revisionsrapport December 2012

Lex Maria. Landstingets revisorer Revisionsrapport December 2012 Lex Maria Landstingets revisorer Revisionsrapport December 2012 Tjänsteställe, handläggare Revisionskontoret Innehållsförteckning 1 Bakgrund...1 2 Syfte och revisionsfråga...1 3 Revisionskriterier...1

Läs mer

Direktiv för kvalitet och patientsäkerhet inom skolhälsovården

Direktiv för kvalitet och patientsäkerhet inom skolhälsovården Direktiv för kvalitet och patientsäkerhet inom skolhälsovården Ledningssystem för kvalitet och säkerhet Hälso- och sjukvårdslagen stadgar att insatserna ska vara av god kvalitet och att kvaliteten i verksamheten

Läs mer

Revisionsrapport egenkontroll avseende riskhantering fungerar egenkontrollen med verktyget RH-check på ett tillfredsställande sätt?

Revisionsrapport egenkontroll avseende riskhantering fungerar egenkontrollen med verktyget RH-check på ett tillfredsställande sätt? BESLUTSUNDERLAG 1(2) Tomas Samuelsson 2014-03-06 LiÖ 2014-297 Landstingsstyrelsen Revisionsrapport egenkontroll avseende riskhantering fungerar egenkontrollen med verktyget RH-check på ett tillfredsställande

Läs mer

Betalkort. Landstingets revisorer Revisionsrapport Februari 2013

Betalkort. Landstingets revisorer Revisionsrapport Februari 2013 Betalkort Landstingets revisorer Revisionsrapport Februari 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 1 BAKGRUND 1 2 UPPDRAG 1 2.1 Syfte 1 2.2 Avgränsningar 1 2.3 Revisionskriterier 1 2.4 Metod 2 3 LANDSTINGETS RIKTLINJE

Läs mer

Landstingets ärende- och beslutsprocess

Landstingets ärende- och beslutsprocess LANDSTINGET I VÄRMLAND REVISIONSRAPPORT Revisorerna AM/JM 2012-12-18 Rev/12017 Landstingets ärende- och beslutsprocess Sammanfattning Denna granskning har omfattat hantering enligt riktlinjen för landstingets

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Gemensamma Taxe- och Avgiftsnämnden för Hallsberg, Laxå, Lekeberg och Askersund Hallsbergs kommun Lars Wigström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämndens genomförande av jämställdhetsoch jämlikhetsplanen. Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Hälso- och sjukvårdsnämndens genomförande av jämställdhetsoch jämlikhetsplanen. Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Hälso- och sjukvårdsnämndens genomförande av jämställdhetsoch jämlikhetsplanen Revisionsrapport LANDSTINGETS REVISORER 2015-02-04 14REV67 2(10) Sammanfattning Målet för hälso- och sjukvården är en god

Läs mer

Revisionsrapport Intern kontroll inom Landstinget Dalarna

Revisionsrapport Intern kontroll inom Landstinget Dalarna Revisionsrapport Intern kontroll inom Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Malin Liljeblad Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Uppdrag och revisionsfråga... 3 1.2

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsuppföljningsplan

Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsuppföljningsplan Vård- och omsorgsnämnden Reviderad 17 december 2013 Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsuppföljningsplan Vård- och omsorgsnämndens ansvar Vård och omsorgsnämnden tillhandahåller tjänster bl.a. i form av

Läs mer

Granskning av kommunens hantering av styrdokument

Granskning av kommunens hantering av styrdokument Granskning av kommunens hantering av styrdokument Smedjebackens kommun Revisionsrapport Februari 2011 Hans Gåsste Innehållsförteckning Sammanfattning och revisionell bedömning...... 3 1 Bakgrund och syfte......

Läs mer

Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun Innehållsförteckning

Läs mer

BESLUT. Landstinget i Dalarna ska till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) redovisa:

BESLUT. Landstinget i Dalarna ska till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) redovisa: Inspektionen förvårdochomsorg Avdelning mitt karin.dahlberggivo.se BESLUT 2016-06-21 Dnr 8.5-16665/20151(4) Landstinget i Dalarna Centrala förvaltningen Box 712 791 29 Falun eq j1(,66-(i6-01//40 Vårdgivare

Läs mer

Projektplan Samverkan kring barn med behov av samordnande insatser

Projektplan Samverkan kring barn med behov av samordnande insatser 1 Projektplan Samverkan kring barn med behov av samordnande insatser En del barn och unga har behov av särskilt stöd. Det kan bero på flera orsaker så som social problematik, psykisk ohälsa, kroniska sjukdomar

Läs mer

Reglemente Fastställd i Kommunfullmäktige 13-06-17

Reglemente Fastställd i Kommunfullmäktige 13-06-17 1 Reglemente Fastställd i Kommunfullmäktige 13-06-17 Innehållsförteckning - Syfte med reglemente. 1 Syfte... Sid 3 - Organisation av intern kontroll 2 Kommunstyrelsen... Sid 3 3 Nämnderna... Sid 3 4 Förvaltningschef...

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Ansvarsutövande: Lantmäterinämnden Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Lantmäterinämnden Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Lantmäterinämnden Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2.

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2016-12-21 Sida 1 (1) Diarienr NF 2016/00203-1.3.5 Sociala nämndernas förvaltning Teresia Kjellgren Epost: teresia.kjellgren@vasteras.se Kopia till Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Medicinsk ansvarsfördelning i elevhälsan Nils Lundin

Medicinsk ansvarsfördelning i elevhälsan Nils Lundin Medicinsk ansvarsfördelning i elevhälsan Nils Lundin barn o ungdomshälsovårdsöverläkare för BoU i skolåldern, Helsingborg skolläkare, Malmö Systematiskt kvalitetsarbete för hälso- o sjukvården i elevhälsan

Läs mer

Senaste version av SOSFS 2008:18. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatriskvård

Senaste version av SOSFS 2008:18. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatriskvård Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete för systematiskt kvalitetsarbete Bakgrund I SOSFS 2011:9, för systematiskt kvalitetsarbete, finns föreskrifter och allmänna råd som reglerar hur socialtjänstens kvalitetsarbete ska ledas. Författningen

Läs mer

Styrning av behörigheter

Styrning av behörigheter Revisionsrapport Styrning av behörigheter i journalsystem Landstinget i Östergötland Janne Swenson Kerem Kocaer Jens Ryning Eva Andlert, cert. kommunal revisor Styrning av behörigheter i journalsystem

Läs mer

Verkställighet och återrapportering kultur och samhällsutvecklingsnämnden

Verkställighet och återrapportering kultur och samhällsutvecklingsnämnden Revisionsrapport Verkställighet och återrapportering kultur och samhällsutvecklingsnämnden Söderhamns kommun Augusti 2010 Tove Färje Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...2 REKOMMENDATIONER...3 1 BAKGRUND...5

Läs mer

Nämnden beslöt att begära skriftlig återföring i ärendet senast den 31 december 2014.

Nämnden beslöt att begära skriftlig återföring i ärendet senast den 31 december 2014. Handläggare: Agneta Calleberg 1 (2) PaN 2015-03-06 P 6 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-02-11 PaN 1401-00020-30 1403-01455-30 Återföring Problem att få remissvar vid införd spärr i journalsystem Ärendet Patientnämnden

Läs mer

BESLUT. Tillsyn av personalkontinuitet, vakanser och en ökad rörlighet hos hälso- och sjukvårdspersonal inom primärvården vid landstinget i Uppsala.

BESLUT. Tillsyn av personalkontinuitet, vakanser och en ökad rörlighet hos hälso- och sjukvårdspersonal inom primärvården vid landstinget i Uppsala. BESLUT go/b-629-4010 Inspektionen förvårdochomsorg 2016-05-10 Dnr 8.5-16670/2015-2 1(5) Avdelning mitt Karin Dahlberg karin.dahlberg@ ivo.se Landstinget i Uppsala län Box 602 751 25 Uppsala Vårdgivare

Läs mer

Halmstads kommun. Revisionsrapport. Hemvårdsnämndens kvalitetsuppföljning

Halmstads kommun. Revisionsrapport. Hemvårdsnämndens kvalitetsuppföljning Revisionsrapport Hemvårdsnämndens kvalitetsuppföljning Halmstads kommun Christel Eriksson certifierad kommunal revisor Bo Thörn certifierad kommunal revisor Januari 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Revision av registreringar inom psykiatrisk öppenvård

Revision av registreringar inom psykiatrisk öppenvård Revision av registreringar inom psykiatrisk öppenvård Barn- och ungdomspsykiatri Beroendevård Vuxenpsykiatri Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2011-10-19 Diarienummer: HSN1103-0243

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetschef samt medicinska ledningsuppdrag. Version: 1. Ansvarig: Landstingsdirektören

Riktlinjer för verksamhetschef samt medicinska ledningsuppdrag. Version: 1. Ansvarig: Landstingsdirektören medicinska ledningsuppdrag Version: 1 Ansvarig: Landstingsdirektören 2(8) ÄNDRINGSFÖRTECKNING Version Datum Ändring Beslutat av Datum 1. 2011-10-18 Nyutgåva Landstingsdirektören 2011-10-18 3(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Beredning av beslutat investeringsutrymme

Beredning av beslutat investeringsutrymme PROMEMORIA Beredning av beslutat investeringsutrymme JANUARI 2016 Jonas Hansson, revisionskontoret Västerbottens läns landsting Diarienr: REV 52:2-2015 Sidan 1 av 7 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING...

Läs mer

Tandvård för personer med särskilda behov. Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Tandvård för personer med särskilda behov. Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Tandvård för personer med särskilda behov Revisionsrapport LANDSTINGETS REVISORER 2015-06-25 15REV40 2(12) Sammanfattning Landstingen ska sedan 1999 bedriva uppsökande verksamhet och erbjuda avgiftsfria

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

I Central förvaltning Administrativ enhet

I Central förvaltning Administrativ enhet ., Landstinget II DALARNA I Central förvaltning Administrativ enhet ~llaga LS 117,4 BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Datum 2013-11-04 Sida 1 (3) Dnr LD13/02242 Uppdnr 652 2013-10-21 Landstingsstyrelsens

Läs mer

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. AVVIKELSERAPPORTERING I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN OCH LEX MARIA

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. AVVIKELSERAPPORTERING I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN OCH LEX MARIA Region Stockholm Innerstad Sida 1 (5) 2014-05-05 Sjuksköterskor REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. AVVIKELSERAPPORTERING I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN OCH LEX MARIA

Läs mer

MEDICINTEKNISKA PRODUKTER RIKTLINJE FÖR MEDICINTEKNISKA PRODUKTER

MEDICINTEKNISKA PRODUKTER RIKTLINJE FÖR MEDICINTEKNISKA PRODUKTER MEDICINTEKNISKA PRODUKTER RIKTLINJE FÖR MEDICINTEKNISKA PRODUKTER KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: VoF Ansvarig: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Medicinskt ansvarig för rehabilitering Uppdaterad: 2017-11-09

Läs mer

Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Tandvårdsnämnden 2015

Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Tandvårdsnämnden 2015 Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Tandvårdsnämnden 2015 Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 3 1.1 Revisionsfråga... 3 1.2 Metod...

Läs mer

Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete. Region Halland. Revisionsrapport

Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete. Region Halland. Revisionsrapport Revisionsrapport Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete Region Halland Rebecca Andersson, revisionskonsult Kerstin Sikander, Cert. kommunal revisor Carl-Magnus Stensson, Cert.

Läs mer

Resor i tjänsten. Landstingets revisorer Revisionsrapport Februari 2013

Resor i tjänsten. Landstingets revisorer Revisionsrapport Februari 2013 Resor i tjänsten Landstingets revisorer Revisionsrapport Februari 2013 Tjänsteställe, handläggare Revisionskontoret Innehållsförteckning 1 Bakgrund...1 2 Syfte och revisionsfråga...1 3 Revisionskriterier...1

Läs mer

Riktlinjer vid remisshantering inom Primärvård ÖLL

Riktlinjer vid remisshantering inom Primärvård ÖLL Version nr Diarie nr År/löp nr 2 09OLL3397 Sidan 1 av 11 Rubrik specificerande dokument Omfattar område/verksamhet/enhet Reviderat datum Riktlinjer vid remisshantering Primärvård 091201 Upprättad av (befattning,

Läs mer

Ekonomgruppen i Kungälvs kommun oktober 1999 Antagen av kommunfullmäktige 2001-01-31, x.

Ekonomgruppen i Kungälvs kommun oktober 1999 Antagen av kommunfullmäktige 2001-01-31, x. KUNGÄLVS KOMMUN eller hur vi klarlägger att uttalade och outtalade regler efterlevs, dvs att den interna kontrollen fungerar som det var tänkt. Ekonomgruppen i Kungälvs kommun oktober 1999 Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND DATUM DIARIENR 1999-03-26 VOS 99223 KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND Inledning Denna policy utgör en gemensam grund för att beskriva, följa upp och utveckla kvaliteten,

Läs mer

En kort introduktion till kvalitetsledning. Björn-Erik Erlandsson SFMI bjorn-erik.erlandsson@sth.kth.se 070-551 43 30

En kort introduktion till kvalitetsledning. Björn-Erik Erlandsson SFMI bjorn-erik.erlandsson@sth.kth.se 070-551 43 30 En kort introduktion till kvalitetsledning Björn-Erik Erlandsson SFMI bjorn-erik.erlandsson@sth.kth.se 070-551 43 30 1 Kvalitetsledning Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för kvalitet och

Läs mer

Uppföljning av läkemedelsanvändning en i Gävle och Bollnäs kommun

Uppföljning av läkemedelsanvändning en i Gävle och Bollnäs kommun Revisionsrapport Uppföljning av läkemedelsanvändning en i Gävle och Bollnäs kommun Landstinget Gävleborg Fredrik Markstedt Cert. kommunal revisor Mars 2014 Mars 2014 Landstinget Gävleborg Uppföljning av

Läs mer

Reglemente för intern kontroll. Krokoms kommun

Reglemente för intern kontroll. Krokoms kommun Reglemente för intern kontroll Krokoms kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige, dnr Ks 14/344. Datum: 9 dec -14 Författare: Sara Anselmby Innehåll 1 Syfte... 7 2 Organisation av intern kontroll... 8

Läs mer

Intern styrning och kontroll

Intern styrning och kontroll Intern styrning och kontroll Reglemente och tillämpningsanvisningar Fastställs av regionfullmäktige 2015-06-17 Reglemente intern styrning och kontroll med Sida 1 av 6 Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Region

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Kerstin Sikander Cert. kommunal revisor Mars 2013 Landstinget i Jönköpings län Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund och revisionsfråga...

Läs mer

Landstinget Kronoberg

Landstinget Kronoberg Revisionsrapport december 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Landstinget Kronoberg Implementering och efterlevnad av reglemente för intern kontroll Innehållsförteckning Sammanfattande diskussion

Läs mer