Palliativ vård, uppföljning. Landstinget i Halland. Revisionsrapport. Mars Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Palliativ vård, uppföljning. Landstinget i Halland. Revisionsrapport. Mars 2011. Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor"

Transkript

1 Palliativ vård, uppföljning Landstinget i Halland Revisionsrapport Mars 2011 Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor

2 Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Metod och genomförande... 4 Granskningsresultat... 4 Nytt avtal med kommunerna kring palliativ vård i hemmet... 4 Förändrad organisation av den palliativa vården i länets södra del... 5 Styrdokument/vårdprogram/riktlinjer... 5 Samarbete mellan sjukhus, vårdvalsverksamheterna och med kommunerna... 6 Uppföljning... 7 Kommunerna syn på den palliativa vården... 7 Revisionell bedömning of 8

3 Sammanfattning Revisorerna i Landstinget Halland har gett uppdrag till Komrev inom PwC att genomföra en uppföljningsgranskning av den palliativa vården. Tidigare granskningar åren 2004 och 2007 visade på att styrningen av den palliativa vården var svag. Syftet med granskningen har varit att följa upp om Landstingets styrning och uppföljning av den palliativa vården är ändamålsenlig. Generellt beskrivs i granskningen att den palliativa vården i länet fungerar bra. Det saknas ännu ett vårdprogram men arbete pågår med nationella riktlinjer varför denna fråga bör harmonieras med dessa. Samarbetet mellan de palliativa enheterna och kommunerna samt sjukhusen upplevs i stort fungera bra medan samarbetet med vårdvalsverksamheten sker i varierande grad. Det finns vårdvalsverksamheter som inte tar ansvar för de palliativa patienterna som vårdas i hemmet. Vi bedömer att det finns anledning att uppmärksamma vårdvalsverksamheterna på sitt ansvar. Samarbetet mellan de palliativa enheterna i länet har hittills inte varit utvecklat. Den nya gemensamma organisationen med Hallands Sjukhus kan enligt vår bedömning utveckla detta. Det sker utbildningsinsatser i olika former och på olika håll i länet. Vår bedömning är att det kan finnas ett värde att utbildningsinsatser från de palliativa teamen riktas gemensamt till vårdvalsverksamhet och kommun inte minst som en förberedelse till att på sikt kunna utarbeta ett gemensamt vårdprogram eller motsvarande. Sammanfattningsvis bedöms att landstingets styrning och uppföljning av den palliativa vården har förbättrats. För att bli mer ändamålsenlig i syfte att skapa en likvärdig vård i hela länet är vår bedömning att styrningen behöver kompletteras med ett vårdprogram, helst tillsammans med kommunerna och en återkommande samlad uppföljning av den palliativ vården i hela länet som omfattar alla vårdnivåer. 3 of 8

4 Bakgrund Revisorerna i Landstinget Halland genomförde år 2004 en granskning av den palliativa vården i landstinget, samt följde upp revisionen Uppföljningen visade att inga egentliga åtgärder vidtagits som följd av de brister som framkom i granskningen Under de senaste åren har en förändring skett av organisation och genomförande av den palliativa vården. Bl.a har den palliativa enheten på Länssjukhuset i Halmstad fått förändrat uppdrag och tidigare överenskommelse med kommunerna om palliativ vård i hemmet har förändrats. Revisorerna vill nu göra en uppföljningsgranskning med beaktande av de förändringar som skett de senaste åren. Revisionsfråga: Är Landstingets styrning och uppföljning av den palliativa vården ändamålsenlig? Metod och genomförande Granskningen har omfattat en inledande kartläggning av de förändringar som skett sedan föregående granskning. I granskningen har även fem av länets kommuner via medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS) kontaktats för att få en översiktlig uppfattning om effekter av nytt avtal och övriga förändringar som genomförts. Granskning har i övrigt skett genom dokumentstudier samt via intervjuer med hälso- och sjukvårdsdirektör, ett urval av representanter för de palliativa verksamheterna i länet samt med verksamhetschefer vid 6 vårdvalsenheter varav en i privat regi geografiskt fördelade över länet. Rapporten har sakgranskats av berörda tjänstemän. Granskningsresultat Nytt avtal med kommunerna kring palliativ vård i hemmet Ett nytt samarbetsavtal tecknades mellan Landstinget Halland och kommunerna i länet om viss hälsooch sjukvård från Avtalet innebär bl.a. att ansvaret för palliativ vård i hemmet åvilar landstinget. Tidigare hade huvuddelen av denna vård utförts av kommunerna. Eftersom uppdraget till vårdvalsenheterna och deras organisation inte var helt förberedd för förändringen tecknades, som en övergångslösning, ett tjänsteköpsavtal med kommunerna som innebar att vårdvalsenheterna kunde köpa vårdinsatser från kommunen. Landstingsstyrelsen tog ansvar för kostnaderna. I praktiken innebar detta att den palliativa hemsjukvården har fortsatt att utföras av kommunernas hemsjukvård men bekostas av landstinget. Under 2009 köptes palliativ hemsjukvård i länet för 11,3 mkr och under 2010 för 13,5 mkr. 4 of 8

5 Tjänsteköpsavtalet förlängdes med anledning av att en utredning tillsattes med uppgift att på nytt se över ansvarsfördelningen mellan landstinget och kommunerna. Denna utredning har genomförts under år Förändrad organisation av den palliativa vården Vid föregående granskning år 2007 fanns vid sjukhuset i Varberg ett palliativt team och tillgång till vårdplatser för sk öppen retur. Till sjukhuset i Varberg var även knutet ett palliativt team och vårdplatser i Falkenberg. Dessa verksamheter riktas främst till invånare från Varbergs och Falkenbergs kommuner. Länssjukhuset i Halmstad hade ett palliativt team och vårdplatser för sk öppen retur som gav vård för invånare i Hylte, Laholms och Halmstads kommuner. Under åren sedan den senaste granskningen hade den palliativa verksamheten i Halmstad utökats med sjukhusansluten palliativ hemsjukvård riktad till länets södra delar (det s.k. MOT-teamet) och främst riktad till onkologiska patienter. I närsjukvården i Kungsbacka fanns ett palliativt team och tillgång till vårdplatser för öppen retur. Landstingstyrelsen beslutade under hösten 2009 om ett förändrat uppdrag för den palliativa vården och beslöt samtidigt om en resursförstärkning om 3,15 mkr. Syftet var att skapa en likvärdig vård i hela länet. I uppdraget anges att de palliativa teamen ska ha palliativ spetskompetens och kunna utgöra konsultstöd till närsjukvård, sjukhusavdelningar och särskilda boenden samt utföra avgränsade insatser i närsjukvården som kräver specialistkompetens. Vidare anges För patient i närsjukvården är patientansvarig läkare alltid läkare i närsjukvården. Verksamheten ska bedrivas under kontorstid. Med anledning av detta avvecklades den sjukhusanslutna palliativa hemsjukvården vid Länssjukhuset från och med den 1 januari 2010 och verksamheten övergick till ett konsultativt palliativt team. I övriga Halland kvarstår formerna som tidigare med resursförstärkning även om de palliativa teamen nu ingår i den gemensamma organisationen för Hallands sjukhus. I slutet av år 2010 genomfördes vid Länssjukhuset i Halmstad en uppföljning av omställningen från MOT till palliativt konsultteam. Under år 2010 har Landstingsstyrelsen gjort en uppföljning av det förändrade uppdraget under en halvdag där de palliativa teamen och representanter för närsjukvården redovisade sitt arbete. Styrdokument/vårdprogram/riktlinjer I likhet med tidigare granskning finns inget gemensamt styrdokument/vårdprogram/riktlinjer eller motsvarande gemensamt mellan landstinget och kommunerna förutom samverkansavtalet och rutinerna för gemensam vårdplanering. De palliativa konsultteamen har en uppdragsbeskrivning som anger att arbetet ska ha en rådgivande och utbildande karaktär samt riktas till sjukhusen, den nära vården och kommunerna. Landstinget Halland har ett pågående arbete med Västra Götalandsregionen om ett vårdprogram för palliativ vård. 5 of 8

6 Nationellt pågår ett arbete inom Socialstyrelsen med att ta fram nationella riktlinjer för palliativ vård. De nya riktlinjerna beräknas bli klara under år I intervjuerna efterfrågas ett vårdprogram för att det palliativa arbetet i större utsträckning ska ske med enhetlighet i hela länet. Samarbete mellan sjukhus, vårdvalsverksamheterna och med kommunerna De palliativa teamen beskriver att man arbetar med rådgivning åt sjukhusens verksamheter och vårdvalsverksamheterna även om det varierar i vilken grad detta efterfrågas. Flertalet av remisserna kommer från sjukhuset. I intervjuerna uppges att många av vårdvalsverksamheterna har mycket liten kontakt med de palliativa teamen och vissa av vårdvalsverksamheterna vill inte ta ansvar för palliativa patienter som vårdas hemma. En del av de palliativa teamen har därför fått ta ett patientansvar och står för direkta ordinationer till de palliativa patienterna. När det gäller samarbetet med den kommunala hemsjukvården upplevs detta fungera bra och att kommunens sköterskor är kunniga och tar kontakt med teamen vid behov. De palliativa teamen arbetar med att informera om sin verksamhet och erbjuda utbildning åt sjukhusverksamheter och vårvalsverksamheterna samt åt kommunernas sjuksköterskor. Inom sjukhusen finns nätverk med sjuksköterskor utsedda av de olika verksamheterna. I södra länsdelen finns ett motsvarande nätverk för kommunsköterskor. Nätverken samordnas via de palliativa teamen och utbildningar organiseras gemensamt. Det framkommer i intervjuerna att de palliativa enheterna, främst då i söder, upplever viss svårighet i kommunikationen och samarbetet med vårdvalsenheterna eftersom dessa är så många. Det finns inte någon arena där dessa samlas. Under 2011 bildas en ny cancerenhet i länet och de palliativa enheterna vill etablera kontakt med denna och samarbeta. Det finns inte hittills ett utvecklat samarbete mellan de fem palliativa teamen eller med slutenvården avsedd för öppen retur i länet. Det har förekommit någon årlig träff. I intervjuerna uppges att teamen arbetar olika och har få kontakter sinsemellan. Under intervjuerna har framkommit att det tillsatts en styrgrupp inom Hallands Sjukhus som ska arbeta med utvecklingsfrågor för den palliativa verksamheten över hela länet. Vårdvalsverksamheterna upplever att den palliativa vården fungerar bra med stöd av de palliativa teamen. Teamen har ofta en god framförhållning i vårdplaneringen så vårdvalsläkarna blir inte ofta involverade. Kommunens sjuksköterskor sköter det mesta och tar kontakt med de palliativa teamen vid behov. Man upplever också att kommunens sköterskor ger vård med god kvalitet och har stor 6 of 8

7 kunskap inom området. Även öppen retur upplevs fungera bra. I södra länsdelen uppges att man ännu inte haft så mycket kontakt med det palliativa teamet. I vissa av vårdvalsverksamheterna har genomförts utbildning i palliativ medicin under Läkemedelskommittén har haft utbildning med inriktning mot smärta i palliativt skede. Utbildning tillsammans med kommunens eller sjukhusens personal är inte vanligt förekommande. Uppföljning De palliativa teamen och vårdavdelningarna registrerar helt eller delvis i det Nationella kvalitetsregistret för palliativ vård förutom Länssjukhuset i Halmstad. Vid granskningstillfället pågår inom Hallands Sjukhus en översyn av vilka kvalitetsregister som ska användas framöver varför det palliativa teamet i södra länsdelen valt att avvakta med anslutning tills översynen är klar. De enheter som registrerar i kvalitetsregistret använder sig av utdata för att följa upp och förbättra sin verksamhet. De palliativa enheterna gör även annan löpande uppföljning. I södra länsdelen träffar den palliativa enheten chefläkaren i närsjukvården och MAS:arna i kommunerna 2 ggr/år för att följa upp hur verksamheten fungerar. Det görs ingen samlad återkommande uppföljning för hela länet. Kommunerna syn på den palliativa vården Generellt uppger kommunerna att det finns ett bra samarbete med de palliativa teamen och enheterna och även med vissa sjukhusavdelningar. Kommunerna anser att de får bra stöd av de palliativa teamen och för patienter som har s.k. öppen retur fungerar detta bra. Kommunerna i södra länsdelen framhåller att det tagit lite tid att få det palliativa teamet att fungera efter omorganisationen av den palliativ vården bl.a genom att läkare saknats fram till efter sommaren. Nu upplevs att det är på väg att fungera bra. I Halmstad uppges vissa svårigheter med effekter av tjänsteköpsavtalet för palliativ vård. Kommunerna uppger att vissa av läkarna i vårdvalsverksamheten inte alltid är så engagerade i de palliativa patienterna utan överlåter till kommunens sjuksköterskor med stöd av det palliativa teamet att sköta detta. Dock framhålls att sedan den gemensamma journalen infördes har engagemanget ökat något. I södra länsdelen uppges viss svårighet med remiss till det palliativa teamet då vårdvalsläkarna inte ännu etablerat kontakt med teamet. Kommunerna framhåller behov av utbildning till vårdvalsläkarna kring palliativ vård Kommunen i Kungsbacka träffar regelbundet det palliativa teamet och de har haft föreläsningar gemensamt. Även från övriga kommuner ges exempel på utbildningar i samarbete med de palliativa teamen. Vissa av kommunerna planerar att ansluta sig till det nationella kvalitetsregistret för palliativ vård under of 8

8 Revisionell bedömning Generellt beskrivs i granskningen att den palliativa vården i länet fungerar bra. Det saknas ännu ett vårdprogram men arbete pågår med nationella riktlinjer varför denna fråga bör harmonieras med dessa. Samarbetet mellan de palliativa enheterna och kommunerna samt sjukhusen upplevs i stort fungera bra. Samarbetet med vårdvalsverksamheten sker i varierande grad. I granskningen beskrivs att vissa vårdvalsverksamheter inte tar ansvar för de palliativa patienterna som vårdas i hemmet eller överlåter en stor del av ansvaret på kommunens sköterskor och de palliativa teamen. Vi bedömer att det finns anledning att uppmärksamma vårdvalsverksamheterna på sitt ansvar. Samarbetet mellan de palliativa enheterna i länet har hittills inte varit utvecklat. Den nya gemensamma organisationen med Hallands Sjukhus kan enligt vår bedömning utveckla detta. Det sker utbildningsinsatser i olika former och på olika håll i länet. Vår bedömning är att det kan finnas ett värde att utbildningsinsatser från de palliativa teamen riktas gemensamt till vårdvalsverksamhet och kommun inte minst som en förberedelse till att på sikt kunna utarbeta ett gemensamt vårdprogram eller motsvarande. Sammanfattningsvis bedöms att landstingets styrning och uppföljning av den palliativa vården har förbättrats. I nuläget finns ett tydligt uppdrag för de palliativa enheterna och vårdvalverksamheterna. Ännu saknas ett vårdprogram eller motsvarande men vår bedömning är att det blir aktuellt att ta upp den frågan när nya nationella riktlinjer kommer. För att bli mer ändamålsenlig i syfte att skapa en likvärdig vård i hela länet är vår bedömning att styrningen behöver kompletteras med ett vårdprogram, helst tillsammans med kommunerna. Ytterligare ett komplement till styrningen är en återkommande samlad uppföljning av den palliativ vården i hela länet som omfattar alla vårdnivåer. En sådan kan enligt vår bedömning ge grund för utvärdering av om den palliativa vården är likvärdig i hela länet i enlighet med Landstingsstyrelsens beslut hösten of 8

Vård i livets slut, uppföljning

Vård i livets slut, uppföljning Revisionsrapport* Vård i livets slut, uppföljning Landstinget Halland Oktober 2007 Christel Eriksson, certifierad kommunal yrkesrevisor Sammanfattning *connectedthinking Innehållsförteckning Sammanfattning...2

Läs mer

Äldre med omfattande vårdbehov utan kommunal insats

Äldre med omfattande vårdbehov utan kommunal insats Revisionsrapport* Äldre med omfattande vårdbehov utan kommunal insats Kompletteringsgranskning till Hallandsgemensam granskning Landstinget Halland Mars 2007 Christel Eriksson Bo Thörn Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport* Regionvård. Landstinget Halland. November 2006 Christel Eriksson

Revisionsrapport* Regionvård. Landstinget Halland. November 2006 Christel Eriksson Revisionsrapport* Regionvård Landstinget Halland November 2006 Christel Eriksson Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...3 BAKGRUND...5 GENOMFÖRANDE...5 GRANSKNINGSRESULTAT...5 REVISIONELL BEDÖMNING...9

Läs mer

Uppföljning palliativ vård

Uppföljning palliativ vård Revisionsrapport* Uppföljning palliativ vård Eskilstuna kommun Februari 2008 Kerstin Svensson, certifierad kommunal revisor *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Uppdraget...3 1.1 Bakgrund...3 1.2

Läs mer

Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin

Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin Christel Eriksson Cert. kommunal revisor Mars 2014 Sammanfattning PwC har fått uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Halland att granska

Läs mer

Vård till äldre med omfattande vårdbehov, uppföljning

Vård till äldre med omfattande vårdbehov, uppföljning Vård till äldre med omfattande vårdbehov, uppföljning Landstinget Halland Revisionsrapport Mars 2011 Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Metod och

Läs mer

Palliativ vård uppdragsbeskrivning

Palliativ vård uppdragsbeskrivning 01054 1(5) TJÄNSTESKRIVELSE Regionkontoret Hälso- och sjukvård Datum Diarienummer 2014-04-01 HSS130096 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Palliativ vård uppdragsbeskrivning Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Läs mer

Länsövergripande överenskommelse om palliativ vård mellan kommunerna och landstinget i Örebro län

Länsövergripande överenskommelse om palliativ vård mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Rubrik specificerande dokument Överenskommelse kring palliativ vård mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Omfattar område/verksamhet/enhet Palliativ vård Sidan 1 av 4 Upprättad av (arbetsgrupp

Läs mer

Utredning - Palliativ vård i Region Halland

Utredning - Palliativ vård i Region Halland 01054 1(8) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2013-11-11 HSS130096 Hälso- och sjukvård Utredning - Palliativ vård i Region Halland Bakgrund Palliativ vård, det vill säga symptomlindrande

Läs mer

Handlingsplan för palliativ vård i Fyrbodal

Handlingsplan för palliativ vård i Fyrbodal Handlingsplan för palliativ vård i Fyrbodal 2008-2010 1. Bakgrund En av slutsatserna som gjordes i en utredning om cancervården i Västra Götalands regionen 2007 var att den palliativa vården behöver förbättras

Läs mer

Framtidens hemsjukvård i Halland. Slutrapport till Kommunberedningen

Framtidens hemsjukvård i Halland. Slutrapport till Kommunberedningen Framtidens hemsjukvård i Halland Slutrapport till Kommunberedningen 130313 Syfte Skapa en enhetlig och för patienten optimal och sammanhållen hemsjukvård. Modellen ska skapa förutsättningar för en resurseffektiv

Läs mer

Personlig assistans Kvalitet i bemötande

Personlig assistans Kvalitet i bemötande Revisionsrapport Personlig assistans Kvalitet i bemötande och rätt insatser Christel Eriksson Cert. Kommunal revisor Mars 2014 Sammanfattning har fått de förtroendevalda revisorerna i Halmstads kommuns

Läs mer

16 vpl Specialiserade palliativa vårdplatser Vanligaste diagnoser: cancer, neurologiska sjukdomar, hjärtsvikt, KOL

16 vpl Specialiserade palliativa vårdplatser Vanligaste diagnoser: cancer, neurologiska sjukdomar, hjärtsvikt, KOL enheter i VGR och år 2015 Uppdaterad 150922 Sahlgrenska Universitetssjukhuset Högsbo - avdelning 604 Kompetenscentrum / Utvecklingsenheten för palliativ vård SU/Högsbo ASIH-team Område Väster Område Öster

Läs mer

Hantering av läkemedel

Hantering av läkemedel Revisionsrapport Hantering av läkemedel och läkmedelsanvändning av äldre Kalmar kommun Christel Eriksson Cert. kommunal revisor Stefan Wik Cert. kommunal revisor Innehåll 1. Bakgrund... 1 2. Regler och

Läs mer

Uppföljning av granskning av användning av bemanningsföretag i Närsjukvården

Uppföljning av granskning av användning av bemanningsföretag i Närsjukvården Revisionsrapport Uppföljning av granskning av användning av bemanningsföretag i Närsjukvården Landstinget Halland Februari 2009 Anita Andersson Margareta Bertin Christel Eriksson certifierad kommunal revisor

Läs mer

Mall till lokalt avtal för Läkarmedverkan för Rådgivning, Stöd och Fortbildning i den kommunala hälso- och sjukvården

Mall till lokalt avtal för Läkarmedverkan för Rådgivning, Stöd och Fortbildning i den kommunala hälso- och sjukvården Datum Mall till lokalt avtal för Läkarmedverkan för Rådgivning, Stöd och Fortbildning i den kommunala hälso- och sjukvården 1. Parter Vårdenhetens namn och ort: Kommunens namn: 2. Avtalstid Avtalet gäller

Läs mer

Öppna jämförelser; landstingets arbete med

Öppna jämförelser; landstingets arbete med Revisionsrapport* Öppna jämförelser; landstingets arbete med resultatet av redovisningen Landstinget Halland Oktober 2007 Christel Eriksson, certifierad kommunal yrkesrevisor 1 Sammanfattning Revisorerna

Läs mer

Revisionsrapport Stärkt föräldraroll

Revisionsrapport Stärkt föräldraroll Revisionsrapport Stärkt föräldraroll Christel Eriksson Cert. Kommunal revisor Januari 2013 Sammanfattning har fått de förtroendevalda revisorerna i Halmstads kommuns uppdrag att granska arbetet kring målet

Läs mer

Informationsöverföring. kommunikation med landstinget - uppföljande granskning

Informationsöverföring. kommunikation med landstinget - uppföljande granskning www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Augusti 2015 Informationsöverföring och kommunikation med landstinget - uppföljande granskning Gällivare kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Palliativtråd i Dalarna Ann-Christin Runkvist

Palliativtråd i Dalarna Ann-Christin Runkvist Palliativtråd i Dalarna Ann-Christin Runkvist Fakta om Dalarna 15 Kommuner 31 351 km 2 Folkmängd 277 047 2,9% av Sveriges innevånare Åldrad befolkning Ca 1% av Dalarnas befolkning dör årligen Den palliativa

Läs mer

Sjukvårdsrådgivningen

Sjukvårdsrådgivningen Revisionsrapport Sjukvårdsrådgivningen Landstinget Halland November 2009 Christel Eriksson Innehållsförteckning Sammanfattning...1 1 Bakgrund och revisionsfråga...2 2 Metod och genomförande...2 3 Granskningsresultat...3

Läs mer

Samverkan mellan kommun och landsting avseende vården av psykiskt funktionshindrade

Samverkan mellan kommun och landsting avseende vården av psykiskt funktionshindrade Revisionsrapport* Uppföljning avseende granskning av Samverkan mellan kommun och landsting avseende vården av psykiskt funktionshindrade Bollnäs Kommun Februari 2007 Margaretha Larsson *connectedthinking

Läs mer

Kopia utskriftsdatum: Sid 1 (8)

Kopia utskriftsdatum: Sid 1 (8) Förvaltning Ägare Reviderat datum Ann-Louise Gustafsson 2018-05-30 Verksamhet Välfärd och folkhälsa Slutgranskare Marie Gustafsson Diarienr Dokumentkategori Fastställare Giltigt datum fr o m Överenskommelser

Läs mer

Palliativ vård. Uppdrag palliativ vård i Värmland Cristina Jönsson, Avd chef palliativa/ konsultteamen, Onkologikliniken

Palliativ vård. Uppdrag palliativ vård i Värmland Cristina Jönsson, Avd chef palliativa/ konsultteamen, Onkologikliniken Palliativ vård Uppdrag palliativ vård i Värmland 20150220 Cristina Jönsson, Avd chef palliativa/ konsultteamen, Onkologikliniken Bakgrund Socialstyrelsens bedömning Den palliativa vården och omsorgen omfattar

Läs mer

Halmstadsnämnden 69 76

Halmstadsnämnden 69 76 Protokoll Sammanträdesdatum 2011-09-28 Halmstadsnämnden 69 76 Tid: Onsdag 28 september 2011, kl. 13:00 17:15 Plats: Sammanträdesrummet Fataburen, Regionens Hus, Södra vägen, Halmstad Ledamöter: Christina

Läs mer

Arbetet kring ensamkommande. Halmstads kommun

Arbetet kring ensamkommande. Halmstads kommun www.pwc.se Revisionsrapport Christel Eriksson Cert. kommunal revisor Viktor Prytz Revisionskonsult Arbetet kring ensamkommande flyktingbarn Halmstads kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

Halmstads kommun. Revisionsrapport. Hemvårdsnämndens kvalitetsuppföljning

Halmstads kommun. Revisionsrapport. Hemvårdsnämndens kvalitetsuppföljning Revisionsrapport Hemvårdsnämndens kvalitetsuppföljning Halmstads kommun Christel Eriksson certifierad kommunal revisor Bo Thörn certifierad kommunal revisor Januari 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Avtal om läkarmedverkan från primärvård i hemsjukvård i ordinärt boende och i särskilda boendeformer. Jönköpings län

Avtal om läkarmedverkan från primärvård i hemsjukvård i ordinärt boende och i särskilda boendeformer. Jönköpings län Avtal om läkarmedverkan från primärvård i hemsjukvård i ordinärt boende och i särskilda boendeformer Jönköpings län Kommunalt forum 2015 Inledning Målet med hälso-och sjukvården är god hälsa och vård på

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för palliativ vård i livets slutskede Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för ledning och styrning

Nationellt kunskapsstöd för palliativ vård i livets slutskede Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för ledning och styrning Nationellt kunskapsstöd för palliativ vård i livets slutskede Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för ledning och styrning Socialstyrelsens bedömningar och centrala rekommendationer 2011

Läs mer

Kvalitetsledning inom Hemvårdsnämnden, uppföljning

Kvalitetsledning inom Hemvårdsnämnden, uppföljning Kvalitetsledning inom Hemvårdsnämnden, uppföljning Halmstads kommun Revisionsrapport Mars 2011 Christel Eriksson certifierad kommunal revisor Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund, revisionsfrågor och

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Akutbesök på sjukhus. Landstinget Halland. Förstudie. Januari Bengt André Christel Eriksson (1)

REVISIONSRAPPORT. Akutbesök på sjukhus. Landstinget Halland. Förstudie. Januari Bengt André Christel Eriksson (1) REVISIONSRAPPORT Akutbesök på sjukhus Förstudie Landstinget Halland Januari 2003 Bengt André Christel Eriksson (1) Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1. Bakgrund...5 2. Syfte och frågeställningar...5

Läs mer

Huvudområde/delområde: Medicinska PM Utfärdare: Verksamhetschef Hans S Åkesson, Medicinkliniken. Version: 1,1 Nästa revidering: 2016-04-07

Huvudområde/delområde: Medicinska PM Utfärdare: Verksamhetschef Hans S Åkesson, Medicinkliniken. Version: 1,1 Nästa revidering: 2016-04-07 PM Vård av patient med behov av specialiserad palliativ vård Enhet/förvaltning: Förvaltningsgemensamt Ansvarig: Förvaltningschef Bengt Wittesjö, Blekingesjukhuset Förvaltningschef Anders Rehnholm, Primärvården

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsinsats hos patient i ordinärt boende - rutin

Hälso- och sjukvårdsinsats hos patient i ordinärt boende - rutin Hälso- och sjukvårdsinsats hos patient i ordinärt boende - rutin Innehållsförteckning Bakgrund... 2 Hemsjukvård... 2 Inskrivning hemsjukvård patient som vistas på sjukhus... 3 Inskrivning hemsjukvård patient

Läs mer

Närvårdsutveckling som utgår från medborgarna

Närvårdsutveckling som utgår från medborgarna Närvårdsutveckling som utgår från medborgarna Nätverkskonferens Göteborg 8 februari 2012 Tinna Cars-Björling, Närvårdsstrateg Landstinget i Uppsala län Uppsala län i Sverige Åtta kommuner i tre länsdelar

Läs mer

Yttrande över revisionsrapport Köptrohet mot ramavtal

Yttrande över revisionsrapport Köptrohet mot ramavtal Datum Dnr 2015-02-12 RS140413 RHR140013 Region Hallands revisorer Yttrande över revisionsrapport Köptrohet mot ramavtal Regionstyrelsen har noterat revisorernas synpunkter och avger härmed svar på vilka

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsinsats hos patient i ordinärt boende - rutin

Hälso- och sjukvårdsinsats hos patient i ordinärt boende - rutin Hälso- och sjukvårdsinsats hos patient i ordinärt boende - rutin Innehållsförteckning Bakgrund... 2 Hemsjukvård... 2 Inskrivning hemsjukvård patient som vistas på sjukhus... 3 Inskrivning hemsjukvård patient

Läs mer

Förslag till organisation av den basala hemsjukvården med landstinget som huvudman

Förslag till organisation av den basala hemsjukvården med landstinget som huvudman Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-01-11 1 (3) HSN 2016-0075 Handläggare: Elisabeth Höglund Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-02-23, p 10 Förslag till organisation av den basala hemsjukvården

Läs mer

Sammanträde med Hälso- och sjukvårdsnämndens Södra samverkansberedning

Sammanträde med Hälso- och sjukvårdsnämndens Södra samverkansberedning Sammanträde med Hälso- och sjukvårdsnämndens Södra samverkansberedning Datum: 1 december 2008 Plats: Ledamöter: Anmält förhinder: Sekreterare: Medverkande: Hälsoverket, Oxelösund Britta Bergström, (S)

Läs mer

Utvecklingsplan för god och jämlik vård. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Utvecklingsplan för god och jämlik vård. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Utvecklingsplan för god och jämlik vård Revisionspromemoria LANDSTINGETS REVISORER 2014-04-09 14REV9 2(7) Sammanfattning Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade i december 2011 om en utvecklingsplan för

Läs mer

17 Palliativ vård i Halland HSS150324

17 Palliativ vård i Halland HSS150324 17 Palliativ vård i Halland HSS150324 Ärendet Hälso- och sjukvårdsstyrelsen tog 2013-11-25, 90, inriktningsbeslut för den palliativa vården i Halland med utgångspunkt att den palliativa vården skall bedrivas

Läs mer

Föredragningslista Sammanträdesdatum 2004-10-12. Landstingshuset, Landstingets kansli, Södra vägen 9, Halmstad

Föredragningslista Sammanträdesdatum 2004-10-12. Landstingshuset, Landstingets kansli, Södra vägen 9, Halmstad Föredragningslista Sammanträdesdatum 2004-10-12 Landstingsstyrelsen Tid: Tisdagen den 12 oktober 2004, kl 10:00 Plats: Landstingshuset, Landstingets kansli, Södra vägen 9, Halmstad 1 Justering Landstingsstyrelsen

Läs mer

Projektplan Samordnad vårdplanering

Projektplan Samordnad vårdplanering 1 Projektplan Samordnad vårdplanering Enligt lagstiftningen har regionen och kommunen en skyldighet att erbjuda patienterna en trygg och säker vård efter utskrivning från regionens slutna hälso- och sjukvård

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Uppföljning av tidigare granskning Information och samverkan mellan vårdgivare inom kommuner och landsting i södra Hälsingland

REVISIONSRAPPORT. Uppföljning av tidigare granskning Information och samverkan mellan vårdgivare inom kommuner och landsting i södra Hälsingland REVISIONSRAPPORT Uppföljning av tidigare granskning Information och samverkan mellan vårdgivare inom kommuner och landsting i södra Hälsingland December 2003 Ove Lindholm www.pwcglobal.com/se www.komrev.se

Läs mer

Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015

Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015 Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015 Vårdsamverkansgruppering Skaraborg Kontaktperson Per-Ola Hedberg, Carina Karlsson, Susanne Liden och Jeanette Andersson Avgränsning:

Läs mer

Revisionsrapport. Skyddad identitet Hallandsgemensam granskning. Halland, sammanfattning

Revisionsrapport. Skyddad identitet Hallandsgemensam granskning. Halland, sammanfattning Revisionsrapport Skyddad identitet Hallandsgemensam granskning Halland, sammanfattning Kristian Hafskjär Laholms kommun Charlotte Hammar Deloitte Cecilia Svensson Ernst&Young Irene Dahl Ernst&Young Christel

Läs mer

Svar på kommunens revisorers rapport Granskning av vårdkedjan för sjuka äldre

Svar på kommunens revisorers rapport Granskning av vårdkedjan för sjuka äldre TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Christina Erlandsson 2016-04-29 SKDN 2016/0043 0480-45 35 92 Södermöre kommundelsnämnd Svar på kommunens revisorers rapport Granskning av vårdkedjan

Läs mer

Uppföljning av granskning avseende hemvård

Uppföljning av granskning avseende hemvård Revisions-PM Uppföljning av granskning avseende hemvård Christina Widerstrand Cert. kommunal revisor oktober 2012 Svalövs kommuns revisorer Uppföljning av granskning avseende hemvård Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport Hemsjukvården Gällivare kommun Jenny Krispinsson Anna Carlénius

Revisionsrapport Hemsjukvården Gällivare kommun Jenny Krispinsson Anna Carlénius www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Anna Carlénius Hemsjukvården Gällivare kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte, revisionsfråga

Läs mer

Anslutna till specialiserad palliativ vård

Anslutna till specialiserad palliativ vård PM namn: Vård i livets slut. Hemsjukvård, primärvård i Blekinge Ägare Landstinget, Kommunerna Förvaltningschef: Anders Rehnholm Förvaltning: Primärvårdsförvaltningen, Äldreförvaltningarna Godkänt datum:

Läs mer

Noteringar från hjälpmedelsnämndens (HNH) möte med Region Hallands revisorer

Noteringar från hjälpmedelsnämndens (HNH) möte med Region Hallands revisorer 1(1) Noteringar från hjälpmedelsnämndens (HNH) möte med Region Hallands revisorer Tid: Kl. 13-15 Plats: Böcklingen, Regionens hus Närvarande: Kristina Karlsson, ordf. HNH Rose-Marie Henriksson, vice ordf.

Läs mer

Kommunalt forum Jönköpings län

Kommunalt forum Jönköpings län Kommunalt forum Jönköpings län 2018-06-01 Slutrapport och Avtalsförslag Fördjupad uppföljning av volym- och kostnadsutveckling inom hemsjukvården efter KomHem Thomas Tryggvesson Rapporten Resultat, beslutsförslag

Läs mer

Etiskt förhållningssätt mellan landsting och kommun. Vi vill samverka för att människor ska få god vård- och omsorg på rätt vårdnivå.

Etiskt förhållningssätt mellan landsting och kommun. Vi vill samverka för att människor ska få god vård- och omsorg på rätt vårdnivå. Etiskt förhållningssätt mellan landsting och kommun Vi vill samverka för att människor ska få god vård- och omsorg på rätt vårdnivå. Vi ska ha respekt för varandras uppdrag! Vilket innebär vi har förtroende

Läs mer

Den kommunala vuxenutbildningen

Den kommunala vuxenutbildningen Revisionsrapport Den kommunala vuxenutbildningen en uppföljning Halmstads kommun 14 september 2009 Bo Thörn Sammanfattning Revisorerna i Halmstads kommun har gett Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Läs mer

Uppföljning av läkemedelsanvändning en i Gävle och Bollnäs kommun

Uppföljning av läkemedelsanvändning en i Gävle och Bollnäs kommun Revisionsrapport Uppföljning av läkemedelsanvändning en i Gävle och Bollnäs kommun Landstinget Gävleborg Fredrik Markstedt Cert. kommunal revisor Mars 2014 Mars 2014 Landstinget Gävleborg Uppföljning av

Läs mer

Riktlinje för kontakt med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal

Riktlinje för kontakt med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal Diarienummer NHO-2014-0254 ALN-2014-0436 Riktlinje för kontakt med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal Utgår från övergripande styrdokument för hälso- och sjukvård i Uppsala kommun omfattande nämndernas

Läs mer

Politisk viljeinriktning för Palliativ vård i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Kunskapsstöd för god palliativ vård

Politisk viljeinriktning för Palliativ vård i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Kunskapsstöd för god palliativ vård Politisk viljeinriktning för Palliativ vård i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Kunskapsstöd för god palliativ vård Antagen av Samverkansnämnden 2013-10-04 Samverkansnämnden rekommenderar

Läs mer

Svar på revisionsrapport från Ernst & Young gällande granskning av hemsjukvård för de mest sjuka äldre VO/2017:

Svar på revisionsrapport från Ernst & Young gällande granskning av hemsjukvård för de mest sjuka äldre VO/2017: Nämnden för Vård & Omsorg PROTOKOLLSUTDRAG Datum 2017-09-20 105 Svar på revisionsrapport från Ernst & Young gällande granskning av hemsjukvård för de mest sjuka äldre VO/2017:51 1.2.2 Beslut Nämnden för

Läs mer

Revisionsrapport Hemsjukvården Övertorneå kommun Jenny Krispinsson Anna Carlénius

Revisionsrapport Hemsjukvården Övertorneå kommun Jenny Krispinsson Anna Carlénius www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Anna Carlénius Hemsjukvården Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte, revisionsfråga

Läs mer

Patientbemötande i vården. Landstinget i Östergötland. Revisionsrapport. Datum 2011-01-26

Patientbemötande i vården. Landstinget i Östergötland. Revisionsrapport. Datum 2011-01-26 Patientbemötande i vården Landstinget i Östergötland Revisionsrapport Datum 2011-01-26 Eva Ogensjö, certifierad kommunal revisor Anders Larsson, certifierad kommunal revisor Eva Andlert, certifierad kommunal

Läs mer

Omorganisation/förändring av utbud inom Vuxenpsykiatrin Halland

Omorganisation/förändring av utbud inom Vuxenpsykiatrin Halland 01054 1(8) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Psykiatrin Halland 2013-02-13 DN PS120011, 74 Eva Osvald Gustafsson Förvaltningschef Driftnämnden Psykiatri Omorganisation/förändring av utbud inom Vuxenpsykiatrin

Läs mer

Granskning av ersättning till privata vårdgivare

Granskning av ersättning till privata vårdgivare Granskning av ersättning till privata vårdgivare Landstinget Halland FÖRSTUDIE 2002-02-27 Leif Johansson Komrev AB Box 324, 301 08 Halmstad Tel 035-15 17 43 Fax 035-15 17 36 E-post: leif.johansson@komrev.se

Läs mer

Revisionsrapport. Norrbottens läns landsting. Granskning av Patientnämnden. Februari Ellinor Nybom Granskning av ansvarsutövande 2003

Revisionsrapport. Norrbottens läns landsting. Granskning av Patientnämnden. Februari Ellinor Nybom Granskning av ansvarsutövande 2003 Revisionsrapport Februari 2004 Granskning av Patientnämnden Ellinor Nybom Granskning av ansvarsutövande 2003 Norrbottens läns landsting Innehållsförteckning 1. Uppdrag, revisionsfråga och metod... 1 2.

Läs mer

Riktlinjer för specialiserad sjukvård i hemmet SSIH

Riktlinjer för specialiserad sjukvård i hemmet SSIH 1(9) Dokumentnamn: Version: Dokumenttyp: Riktlinjer för specialiserad 1.0 Riktlinjer sjukvård i hemmet, SSIH Utfärdande förvaltning: Sökord: Giltig fr.o.m. Hälso- och sjukvård Utfärdande enhet: Målgrupp:

Läs mer

Halmstad Arena utvärdering av projektet

Halmstad Arena utvärdering av projektet Halmstad Arena utvärdering av projektet Januari 2011 Bo Thörn Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning INLEDNING 1 PARTNERINGSDEKLARATIONEN 1 RESULTAT 2 PRODUKT 2 PROCESS 2 EKONOMI 3 UPPFÖLJNING

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Landstinget Halland. Granskning av projektredovisning. styrning och uppföljning 2004-05-18. Leif Johansson

REVISIONSRAPPORT. Landstinget Halland. Granskning av projektredovisning. styrning och uppföljning 2004-05-18. Leif Johansson REVISIONSRAPPORT Granskning av projektredovisning styrning och uppföljning Landstinget Halland 2004-05-18 Leif Johansson INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 1. Uppdrag...2 2. Syfte och metod...2

Läs mer

Samverkan kring barn och ungdomar i behov av särskilt stöd

Samverkan kring barn och ungdomar i behov av särskilt stöd Revisionsrapport* Samverkan kring barn och ungdomar i behov av särskilt stöd Revisorerna i kommunerna och landstinget i Halland i samverkan Del 1, sammanfattad rapport hela länet Februari 2008 Helena Bengtsson

Läs mer

Länsövergripande överenskommelse för missbruks- och beroendevård, Hallands län

Länsövergripande överenskommelse för missbruks- och beroendevård, Hallands län Länsövergripande överenskommelse för missbruks- och beroendevård, Hallands län Bakgrund Hallands sex kommuner och landstinget Halland representerat av psykiatrin i Halland och Närsjukvården Landstinget

Läs mer

Aktivitetsplan för läkemedelsdokumentation och läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län

Aktivitetsplan för läkemedelsdokumentation och läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Aktivitetsplan för läkemedelsdokumentation och läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län April 2013 Inledning Vilgotgruppen beslutade i mars 2012 att anta Aktivitetsplan

Läs mer

Uppföljning Bostadsförsörjning för personer med psykiskt funktionshinder

Uppföljning Bostadsförsörjning för personer med psykiskt funktionshinder Revisionsrapport* Uppföljning Bostadsförsörjning för personer med psykiskt funktionshinder Eskilstuna kommun April 2008 Kerstin Svensson, Certifierad kommunal revisor *connectedthinking Innehållsförteckning

Läs mer

HYLTE. Revisionsrapport "Skyddad identitet" 2012-03- 1 9 2012-03-09

HYLTE. Revisionsrapport Skyddad identitet 2012-03- 1 9 2012-03-09 HYLTE Kommunrevisionen 2012-03-09 Ki-loYLTE KOMMUN I mm9iiingskontor 2012-03- 1 9 _'idnerir Till Kommunstyrelseii- Hylte kommun Revisionsrapport "Skyddad identitet" Ernst & Young har, på revisorernas uppdrag,

Läs mer

Akutbesök, uppföljning samt kompletteringsgranskning

Akutbesök, uppföljning samt kompletteringsgranskning Revisionsrapport* Akutbesök, uppföljning samt kompletteringsgranskning av väntetider Landstinget Halland Mars 2008 Margareta Bertin Christel Eriksson certifierad kommunal yrkesrevisor Carl-Magnus Stensson

Läs mer

30 Revisionsrapport om gransknings av cancersjukvården bröst- och prostatacancer RS150052, RS150107

30 Revisionsrapport om gransknings av cancersjukvården bröst- och prostatacancer RS150052, RS150107 Ärende 30 RS 2015-05-27 30 Revisionsrapport om gransknings av cancersjukvården bröst- och prostatacancer RS150052, RS150107 Ärendet Regionstyrelsen har fått revisionsrapporten Vård på lika villkor (2014-11-13)

Läs mer

Samverkan kring uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård

Samverkan kring uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård Revisionsrapport Samverkan kring uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård Landstinget i Östergötland Linköpings kommun Datum 2010-04-07 Eva Ogensjö, certifierad kommunal revisor Karin Jäderbrink, certifierad

Läs mer

Avtal om läkarmedverkan från primärvård i hemsjukvård i ordinärt boende och i särskilda boendeformer

Avtal om läkarmedverkan från primärvård i hemsjukvård i ordinärt boende och i särskilda boendeformer Avtal om läkarmedverkan från primärvård i hemsjukvård i ordinärt boende och i särskilda boendeformer Jönköpings län Läns-LAKO 2014-02-14 Inledning Målet med hälso-och sjukvården är god hälsa och vård på

Läs mer

Standardiserad Utskrivning. Samordnande sjuksköterska på VC

Standardiserad Utskrivning. Samordnande sjuksköterska på VC Standardiserad Utskrivning Samordnande sjuksköterska på VC Bakgrund Arvika sjukhus pilot standardiserad utskrivning 2013- Pilotprojekt Verkstaden 2013 Samordnande sjuksköterska, funktion samordnande ssk

Läs mer

Hantering av läkemedel

Hantering av läkemedel Revisionsrapport Hantering av läkemedel och läkmedelsanvändning till äldre Bollebygds kommun Christel Eriksson Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Bakgrund... 2 2.1. Revisionsfråga...

Läs mer

Förstudie: Övergripande granskning av ITdriften

Förstudie: Övergripande granskning av ITdriften Revisionsrapport Förstudie: Övergripande granskning av ITdriften Jönköpings Landsting Juni 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Uppdrag och revisionsfrågor...

Läs mer

Revisionsrapport Hemsjukvården Kalix kommun Jenny Krispinsson Anna Carlénius

Revisionsrapport Hemsjukvården Kalix kommun Jenny Krispinsson Anna Carlénius www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Anna Carlénius Hemsjukvården Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte, revisionsfråga

Läs mer

Interprofessionell samverkan astma och kol

Interprofessionell samverkan astma och kol Interprofessionell samverkan astma och kol För dig som arbetar inom slutenvård eller på vuxenakutmottagning I det här dokumentet finner du förslag på samverkansrutiner som kan förenkla samarbetet mellan

Läs mer

Journalföring i tandvården. Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Journalföring i tandvården. Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Journalföring i tandvården Revisionsrapport LANDSTINGETS REVISORER 2017-06-14 17REV24 2(11) Sammanfattning Syftet med att föra patientjournal är i första hand att bidra till en god och säker vård av patienten.

Läs mer

Första linjens vård till barn och unga med psykisk ohälsa med måttliga symtom och funktionsnedsättningaruppdrag åt Driftnämnden Närsjukvård

Första linjens vård till barn och unga med psykisk ohälsa med måttliga symtom och funktionsnedsättningaruppdrag åt Driftnämnden Närsjukvård TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) Regionkontoret Hälso- och sjukvård Karin Ingvarsson Utvecklare Datum Diarienummer 2016-02-10 RS150369, RS150370 Regionstyrelsen Första linjens vård till barn och unga med psykisk

Läs mer

Palliativ vård i VGR och Halland

Palliativ vård i VGR och Halland Bilaga 1 Palliativ vård i VGR och Halland Juni 2012 1 Syfte Jag......och mina närstående är informerade om min situation....är lindrad från smärta och andra besvärande symtom....är ordinerad läkemedel

Läs mer

Löpande granskning av intern kontroll Läkemedelshantering (PM3)

Löpande granskning av intern kontroll Läkemedelshantering (PM3) Revisionsrapport Löpande granskning av intern kontroll Läkemedelshantering (PM3) Landstinget Gävleborg Lars-Åke Ullström Hanna Franck Emil Ring Februari 2012 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1.

Läs mer

Stöd till familjehem

Stöd till familjehem Revisionsrapport Stöd till familjehem Halmstads kommun Christel Eriksson, cert. kommunal revisor Linda Gustavsson Revisionskonsult November 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...

Läs mer

att anta Riktlinje för kontakt med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal

att anta Riktlinje för kontakt med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal Uppsala * "KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Datum Eva Andersson 2014-11-14 Diarienummer ALN-2014-0436.37 Äldrenämnden Riktlinje för kontakt med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal

Läs mer

Elevhälsa Hallandsgemensam granskning

Elevhälsa Hallandsgemensam granskning Revisionsrapport Elevhälsa Hallandsgemensam granskning Halmstads kommun Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Linda Gustafsson Bo Thörn, certifierad kommunal revisor December 2012 Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Rutin för läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län

Rutin för läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Rutin för läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Rubrik specificerande dokument Rutin för läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro

Läs mer

Uppföljning av Team trygg hemgång

Uppföljning av Team trygg hemgång Uppföljning av Team trygg hemgång Februari - september 2016 Handläggare: Hanna Henningsson Innehåll Bakgrund... 3 Effekter... 3 Inskrivning och vårdplanering... 3 Tillfälliga vistelser och betalningsansvar...

Läs mer

Revisionens granskning av landstingets arbete med vårdkedjan för barn och unga med psykisk ohälsa. RS den 30 oktober 2018

Revisionens granskning av landstingets arbete med vårdkedjan för barn och unga med psykisk ohälsa. RS den 30 oktober 2018 Revisionens granskning av landstingets arbete med vårdkedjan för barn och unga med psykisk ohälsa. RS den 30 oktober 2018 Syfte och den övergripande frågan Landstingets revisorer har låtit granska hur

Läs mer

Rutin för läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län

Rutin för läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Rutin för läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län september 2014 Inledning Aktivitetsplan för läkemedelsdokumentation och läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna

Läs mer

Organisation för samverkan kommuner och landsting ht 2009

Organisation för samverkan kommuner och landsting ht 2009 Organisation för samverkan kommuner och landsting ht 2009 Parlamentarisk grupp - länssamordning/uppdrag - rekommendationer/beslut MARIT Förtroendevalda 5 + 5 Tjänstemannagrupp - uppdrag - beredning/beslut

Läs mer

Hälsa Sjukvård Tandvård. Vårdval Halland. sätter hallänningen i centrum

Hälsa Sjukvård Tandvård. Vårdval Halland. sätter hallänningen i centrum Vårdval Halland sätter hallänningen i centrum 1 Halland Alingsås Kungsbacka Göteborg Borås Jönköping Varberg Falkenberg Hyltebruk Halmstad Laholm Värnamo Ljungby Växjö Ängelholm Helsingborg Kristianstad

Läs mer

Granskning av sjukresor

Granskning av sjukresor Granskning av sjukresor Rapport nr 21/2012 februari 2013 Jonas Hansson, Revisor, revisionskontoret Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Granskningens resultat... 3 2 Inledning... 5

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av. Patientnämnden. Norrbottens läns landsting. Datum Mars Jan-Erik Wuolo

Revisionsrapport. Granskning av. Patientnämnden. Norrbottens läns landsting. Datum Mars Jan-Erik Wuolo Revisionsrapport Granskning av Patientnämnden Norrbottens läns landsting Datum Mars 2005 Namn Jan-Erik Wuolo 1 Innehållsförteckning 1. Uppdrag, revisionsfråga och metod...3 2. Patientnämndens ansvarsområde...3

Läs mer

Augusti Rapport Granskning av Hemsjukvården Härnösands kommun

Augusti Rapport Granskning av Hemsjukvården Härnösands kommun Augusti 2015 Rapport Granskning av Hemsjukvården Härnösands kommun Innehåll Sammanfattning 3 1. Inledning 5 2. Granskningsresultat 6 3. Bedömning och rekommendationer 11 Sammanfattning Uppdrag och bakgrund

Läs mer

Hemsjukvård inriktning

Hemsjukvård inriktning SPÅNGA-TENSTA STADSDELSFÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2012-08-02 Handläggare: Ulla söderlind Telefon: 08 508 03 281 Till Spånga-Tensta stadsdelsnämnd Förvaltningens förslag till beslut Stadsdelsnämnden

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Rutin vid hjärtstopp.

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Rutin vid hjärtstopp. 1 Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 19 Rutin vid hjärtstopp. 2 Innehållsförteckning 19. Hjärtstopp...3 19.2 Bakgrund...3 19.3 Etiska riktlinjer för hjärtstopp i kommunal hälso- och sjukvård...3

Läs mer