REVISIONSRAPPORT. Landstinget Halland. Granskning av projektredovisning. styrning och uppföljning Leif Johansson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "REVISIONSRAPPORT. Landstinget Halland. Granskning av projektredovisning. styrning och uppföljning 2004-05-18. Leif Johansson"

Transkript

1 REVISIONSRAPPORT Granskning av projektredovisning styrning och uppföljning Landstinget Halland Leif Johansson

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Uppdrag Syfte och metod Bakgrund Allmänt Projektstyrning...2 Projektstyrning är att planera, organisera och följa upp projektarbetet Projektplanering Organisering av projekt Uppföljning/avrapportering Projektredovisning Ekonomisk redovisning Verbal/dokumenterad redovisning Projektutvärdering Exempel på projekt...6

3 1. Uppdrag Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har på uppdrag av revisorerna i Landstinget Halland genomfört en avgränsad studie av projektredovisningen inom landstinget. 2. Syfte och metod Syftet är att översiktligt granska hur styrning och uppföljning av projektverksamheten sker inom Landstinget Halland. Flera projektliknande arbeten pågår men ett mindre antal benämns projekt. Vi har gått igenom några projekt och projektliknande arbete och bl a intervjuat projektledare för att få en bild av hur projekten beställs, organiseras, avrapporteras och dokumenteras. Projektarbete förekommer även i nämndernas löpande verksamhet. Exempel på ett par projekt redovisas i slutet av rapporten. 3. Bakgrund 3.1 Allmänt Ett projekt är en avgränsad arbetsuppgift i både tid och arbetsform. Med projekt avses här verksamhet som bl a: -är en engångsuppgift -ska leda fram till bestämda resultat -är tidsbegränsad -kräver olika typer av resurser 4. Projektstyrning Projektstyrning är att planera, organisera och följa upp projektarbetet.

4 4.1 Projektplanering I planeringen ingår att göra tids- och kostnadsberäkningar. Det är viktigt att skapa förståelse för den tid och de resurser som krävs. Vidare måste bedömas vilken kompetens som krävs av projektdeltagarna. Kommentarer: Vid en genomgång av några aktuella projekt kan konstateras att det ofta finns projektplaner, i något fall med begränsat innehåll. Huvudsakligen finns uppgifter om syfte, ekonomi och uppföljning/utvärdering. Det är relativt vanligt att någon slutdatum inte fastställs. I något fall fanns målsättningar och ungefärliga tidpunkter fastställda. Vi efterlyser gemensamma anvisningar eller regelverk för projektarbete inom landstinget. 4.2 Organisering av projekt Något av de studerade projekten hade en traditionell organisation med projektgrupp och styrgrupp. Här fanns även projektledaruppdraget beskrivet. Flera projekt drivs vid sidan av ordinarie arbetsuppgifter, vilket innebär att projekten tar längre tid än om fokusering enbart skett på projektet. Detta medför att det som nämnts ovan ofta inte fastställs någon slutdatum för arbetena. 4.3 Uppföljning/avrapportering Uppföljningen innebär att beskriva aktuell status i projektet, att konstatera eventuella avvikelser mot upprättad plan, analysera avvikelser, besluta om eventuell korrigering och verkställa. Uppföljning bör ske efter ett relativt fast mönster. 3

5 Kommentar: Avrapportering sker på olika sätt. I något fall sker endast muntlig avrapportering och avstämning av det fortsatta arbetet, i andra fall lämnas delrapporter med uppgift om den fortsatta rapporteringen. Någon form av landstingsgemensam modell för uppföljning bör tas fram. Det bör framgå efter vilka kriterier som projekt ska följas upp. 5. Projektredovisning 5.1 Ekonomisk redovisning I flera projekt är risken att den ekonomiska redovisningen blir alltför positiv. Till exempel redovisas ofta projektmedarbetarnas arbetstid/lön på den normala driften. Detta riskerar att ge en felaktig bild av kostnaden för projektet och ger ett bristfälligt underlag för resursplanering inför kommande projekt. I ett fall förekommer att överskottsmedel på ett projekt har använts för uppstart av ett nytt projekt. Kommentar: Det är väsentligt att redovisningen blir rättvisande och att de verkliga kostnaderna hänförs till aktuellt projekt. Varje projekt bör slutredovisas till beställaren. 5.2 Verbal/dokumenterad redovisning Redovisningen av uppnått resultat varierar utifrån beställarens krav. Sammanställningar i form av diskussionsunderlag och mötesanteckningar finns oftast. I något fall lämnades korta delrapporter. Kommentar: Det är en fördel ifall det ställs generella krav på rapportering av projekt utifrån vissa kriterier. 4

6 6. Projektutvärdering Utvärdering kan göras underhand eller efter avslutat projektet. Kommentar: Det kan vara lämpligt att bestämma i projektplanen hur utvärdering ska ske. Det är viktigt att krav ställs på utvärdering av projekt och att dokumentation sker. Härigenom ökar kunskaper och erfarenheter, vilka kan tas tillvara och användas i kommande projekt. 5

7 7. Exempel på projekt PROJEKT: KPP Beställare: Projektplan med syfte: Fastställt slutdatum: Avsatta medel: Landstingsstyrelsen I samband med att beslut togs i december 2001 redovisades projektets syfte och medel avsattes. Något direkt slutdatum är inte fastställt. Nuvarande projekt gäller slutenvården, men avsikten är att även öppenvården ska medverka i ett senare skede. Budget 2003: 962 tkr Utfall 2003: 397 tkr Budget 2004: 990 tkr Utfall 2004: 848 tkr Ingen enhetlig teknik har använts mellan åren. Något år har nya medel erhållits. Lön för personal från SiV och LiH särredovisas på projektet. Projektledaren är dock anställd av ekonomiavdelningen och någon lön belastar inte projektet. Avrapportering Projektorganisation Delrapport lämnad hösten Rapportering till landstingsstyrelsen kommer att ske. Tidpunkt inte angiven. Ingen uttalad projektledare, men rapportansvarig har motsvarande sammanhållande funktion. Ytterligare 6-7 personer deltar i projektet. Är projektet dokumenterat? Är projektet slutfört? Utvärdering av projekt Sammanställningar i form av diskussionsunderlag och mötesanteckningar finns. Pågår - 6

8 PROJEKT: Beställare: Projektplan med syfte: Fastställt slutdatum: Hälso- och sjukvårdsprogram (f d Medicinsk värdegrund) Landstingsstyrelsen I augusti tog landstingsstyrelsen beslut om att ett medicinskt programarbete, Hälso- och sjukvårdsprogram, ska starta i Halland. Uppdragsbeskrivning för projektet finns med rubriker som: - Grunder och principer - Syfte - Projektorganisation - Tidplan - Resurser I projektet ingår program för olika sjukdomsgrupper. Slutdatum finns inte för alla program, men en uppskattad tidsåtgång är 9-12 månader. Något program är avslutat, några pågår (beräknas klara maj 2005) och några ska starta upp under 2005 (beräknas klara våren 2006). Avsatta medel: Budget 2003: tkr Utfall 2003: 815 tkr Budget 2004: 375 tkr Utfall 2004: 381 tkr I budgeten för 2003 ingår lön för dåvarande projektledare. Numera ingår uppdraget som en del i ordinarie utvecklingsarbete. Av 2003 års överskott flyttades 375 tkr över till Dessa medel har dock, efter beslut av projektledaren, i huvudsak använts till ett produktionsplaneringsprojekt på länssjukhuset. Något politiskt beslut finns dock inte. Några löner belastar inte projektet fr o m Avrapportering Första programarbetet blev klart våren 2004 och kommer pga en extra remissrunda under hösten att behandlas i landstingsstyrelsen först i februari Korta delrapporter finns. Programmen beslutas i landstingsstyrelsen efterhand som de blir klara Projektorganisation Projektledare är Hälso- och sjukvårdsdirektören, som till sin hjälp har en styrgrupp bestående av verksamhetsföreträdare från sjukhus, primärvård och närsjukvård. Vidare finns ett medicinskt råd för varje programområde samt en referensgrupp. Organisationen kring Hälso- och sjukvårdsprogram var från början i 7

9 projektform, men är nu ett arbete som ingår i det ordinarie utvecklingsarbetet i landstinget. Är projektet dokumenterat? Är projektet slutfört? Utvärdering av projekt Klara program är dokumenterade. Minnesanteckningar finns. Se även punkt Avrapportering. Se punkt Fastställt slutdatum. De program som blir klara och antagna av landstingsstyrelsen kommer att utvärderas efterhand. Det programarbete som genomförs i andra landsting följs noga, och erfarenheter utbyts för att komma fortare fram i processen. Kommentarer: Redovisningen av Hälso- och sjukvårdsprogramet har enligt vår uppfattning en tydlig och ändamålsenlig arbetsmodell som kan användas som utgångspunkt för en landstingsmodell för projektarbete. 8

Projektstyrningsmodell. region halland

Projektstyrningsmodell. region halland Projektstyrningsmodell region halland Innehållsförteckning Fastställd av: Regiondirektör Utfärdare: Catarina Dahlöf Giltig fr o m: 2012-06-07 Dokumentnamn: Region Hallands Projektstyrningsmodell Utgåva:

Läs mer

Landstingets projektverksamhet styrning, uppföljning och resultat, etapp I

Landstingets projektverksamhet styrning, uppföljning och resultat, etapp I Revisionsrapport* Landstingets projektverksamhet styrning, uppföljning och resultat, etapp I Norrbottens läns landsting April 2007 Lars-Åke Ullström, Certifierad kommunal revisor *connectedthinking Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av läkemedelsprövningar

Granskning av läkemedelsprövningar Revisionsrapport* Granskning av läkemedelsprövningar Landstinget Halland Datum 2006-10-19 Leif Johansson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Uppdrag...5 3 Syfte och metod...5

Läs mer

RIKTLINJER FÖR PROJEKTVERKSAMHET I PITEÅ KOMMUN

RIKTLINJER FÖR PROJEKTVERKSAMHET I PITEÅ KOMMUN RIKTLINJER FÖR PROJEKTVERKSAMHET I PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för projektverksamhet i Piteå kommun Riktlinjer 2009-11-30, 257 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Växjö Kommun. Intern kontroll 2008 Projektredovisning Tekniska nämnden

Växjö Kommun. Intern kontroll 2008 Projektredovisning Tekniska nämnden e Växjö Kommun Intern kontroll 2008 Projektredovisning Tekniska nämnden Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisionen i Växjö Kommun Kristina Lindstedt Åke Andersson Innehållsförteckning 1 INLEDNING...5

Läs mer

Revisionsrapport Landstinget Gävleborg

Revisionsrapport Landstinget Gävleborg Revisionsrapport Löpande granskning av intern kontroll - Projektredovisning PM 5 Lars-Åke Ullström Hanna Franck Larsson Landstinget Gävleborg Mars 2013 Löpande granskning av intern kontroll - Projektredovisning

Läs mer

GRANSKNING AV PROJEKTHANTERING

GRANSKNING AV PROJEKTHANTERING För kännedom Landstingsstyrelsen Länssjukvårdsnämnden Primärvårdsnämnden Ekonomidirektör Nicholas Prigorowsky Redovisningschef, Susanne Gårdö IT-chef Ante Grubbström Hälso- och sjukvårdschef Jörgen Striem

Läs mer

uppföljning Smedjebackens kommun Revisionsrapport Hans Åkerman Hantering av projektstyrning och projekt- December 2010

uppföljning Smedjebackens kommun Revisionsrapport Hans Åkerman Hantering av projektstyrning och projekt- December 2010 Hantering av projektstyrning och projekt- uppföljning Smedjebackens kommun Revisionsrapport December 2010 Hans Åkerman Johan Skeri Innehållsförteckning Sammanfattning...... 3 1. Inledning...... 5 1.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av kommunens projekthantering

Granskning av kommunens projekthantering Revisionsrapport Granskning av kommunens projekthantering Katrineholms kommun Annika Hansson och Tobias Bjöörn, Certifierade kommunala revisorer 5 december 2012 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTAD REVISIONELL

Läs mer

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

Granskning av Fokusprojektet

Granskning av Fokusprojektet Revisionsrapport Granskning av Fokusprojektet Nyköpings kommun Februari 2009 Ove Axelsson Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Revisionsfrågor och revisionsmetod...3

Läs mer

Landstingets ärende- och beslutsprocess

Landstingets ärende- och beslutsprocess LANDSTINGET I VÄRMLAND REVISIONSRAPPORT Revisorerna AM/JM 2012-12-18 Rev/12017 Landstingets ärende- och beslutsprocess Sammanfattning Denna granskning har omfattat hantering enligt riktlinjen för landstingets

Läs mer

Redovisningen av projekt

Redovisningen av projekt REVISIONSRAPPORT Granskning av Redovisningen av projekt avseende läkemedelsprövningar och FoU-medel mm Jämtlands läns landsting Februari 2004 Hans Stark www.pwcglobal.com/se www.komrev.se 1. Sammanfattande

Läs mer

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Revisionsrapport Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Mora kommun November 2009 Författare Robert Heed Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund och revisionsfråga... 3 1.2 Metod...

Läs mer

Region Skåne. Projektredovisning Granskningsrapport. KPMG AB Offentlig sektor 7 januari 2015 Antal sidor: 12

Region Skåne. Projektredovisning Granskningsrapport. KPMG AB Offentlig sektor 7 januari 2015 Antal sidor: 12 KPMG AB Offentlig sektor 7 januari 2015 Antal sidor: 12 KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 1 4.

Läs mer

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Innehåll 1. VAD ÄR ETT PROJEKT?... 4 1.1 DETTA ÄR ETT PROJEKT... 4 PROJEKTETS SYFTE OCH MÅL... 4 PROJEKTETS FÖRANKRING... 5 SAMVERKAN I EN TILLFÄLLIG ORGANISATION...

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Leif Karlsson Fredrik Anderberg Peter Aschberg Anette Fagerholm 30 maj 2013 Revisorerna - Landstinget i Värmland

www.pwc.se Revisionsrapport Leif Karlsson Fredrik Anderberg Peter Aschberg Anette Fagerholm 30 maj 2013 Revisorerna - Landstinget i Värmland www.pwc.se Revisionsrapport Leif Karlsson Fredrik Anderberg Peter Aschberg Anette Fagerholm Granskning av projekthantering inom fastighetsområdet i Landstinget i Värmland Revisorerna - Landstinget i Värmland

Läs mer

Landstingets projektverksamhet analys av projekt, etapp II

Landstingets projektverksamhet analys av projekt, etapp II Revisionsrapport* Landstingets projektverksamhet analys av projekt, etapp II Norrbottens läns landsting Oktober 2007 Lars-Åke Ullström, Certifierad kommunal revisor *connectedthinking Innehållsförteckning

Läs mer

Intern kontroll redovisning, anläggningsregister

Intern kontroll redovisning, anläggningsregister Revisionsrapport Intern kontroll redovisning, anläggningsregister Nyköpings kommun Januari 2009 Annika Hansson Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning och åtgärdsförslag...3 1 Inledning...5 1.1 Bakgrund...5

Läs mer

Granskning av åtgärder för en ekonomi i balans

Granskning av åtgärder för en ekonomi i balans Revisionsrapport Granskning av åtgärder för en ekonomi i balans Hofors kommun Mars 2010 Robert Heed Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 3 1 Inledning... 5 1.1 Bakgrund

Läs mer

Utvecklingsprojekt inom Karolinska Institutet

Utvecklingsprojekt inom Karolinska Institutet Utvecklingsprojekt inom Karolinska Institutet rev 2009-12-07 Projektmodell P r o j e k t e t Projektstart Genomförande Överlämning Avslut/ utvärdering G1 G2 G3 G4 G5 V e r k s a m h e t e n Initiering

Läs mer

Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans utveckling av förstärkta rehabiliteringsinsatser

Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans utveckling av förstärkta rehabiliteringsinsatser Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans utveckling av förstärkta rehabiliteringsinsatser Innehåll Generaldirektörens förord... 5 Sammanfattning... 7 1 Inledning... 9 1.1 ISF:s uppdrag... 9 1.2 Syfte

Läs mer

Landstinget Kronoberg

Landstinget Kronoberg Landstinget Kronoberg Interna transporter vid Ljungby lasarett 2002-06-10 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Landstinget Kronoberg Kristina Lindstedt Ernst & Young AB Sammanfattning

Läs mer

Rapport över granskning av projektet Elektronisk handel vid Västra Götalandsregionen. Från vision till realisering en riskanalys

Rapport över granskning av projektet Elektronisk handel vid Västra Götalandsregionen. Från vision till realisering en riskanalys Dnr: Rev 24-2009 vid Västra Götalandsregionen Från vision till realisering en riskanalys LRD Revision och Rådgivning Lars Dykert 2009-08-24 1 Innehållsförteckning Sid. Sammanfattning 4 1 Revisionsenhetens

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

Revisionsrapport Stadens styrmodell Haparanda kommun

Revisionsrapport Stadens styrmodell Haparanda kommun Revisionsrapport Stadens styrmodell Haparanda kommun Andreas Jönsson Cert. kommunal revisor Jenny Krispinsson Revisionskonsult 4 november 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Inledning...3

Läs mer

PROJEKTRAPPORT NR 15/2012. Bidrar ersättningsmodellerna till en styrning. mot fullmäktiges mål?

PROJEKTRAPPORT NR 15/2012. Bidrar ersättningsmodellerna till en styrning. mot fullmäktiges mål? PROJEKTRAPPORT NR 15/2012 N Bidrar ersättningsmodellerna till en styrning mot fullmäktiges mål? Vad gör Landstingsrevisorerna? Landstingsrevisorerna granskar den verksamhet som bedrivs av landstingets

Läs mer

Löpande granskning av intern kontroll

Löpande granskning av intern kontroll Revisionsrapport Löpande granskning av intern kontroll Redovisningsrutiner (PM 4) Landstinget Gävleborg Pär Månsson Helena Carlson Hanna Franck Larsson Februari 2013 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Revisionsrapport: Uppföljning av genomförda granskningar. Revisionen har genom KPMG genomfört en uppföljning av tidigare genomförda granskningar.

Revisionsrapport: Uppföljning av genomförda granskningar. Revisionen har genom KPMG genomfört en uppföljning av tidigare genomförda granskningar. Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en uppföljning av tidigare genomförda granskningar. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som

Läs mer

Tillgänglighet Sjukvårdsrådgivningen och SOS Alarm

Tillgänglighet Sjukvårdsrådgivningen och SOS Alarm www.pwc.se Revisionsrapport David Boman Tillgänglighet Sjukvårdsrådgivningen och SOS Alarm december 2013 Revisorerna landstinget Gävleborg Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...

Läs mer