Projektplan Samordnad vårdplanering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektplan Samordnad vårdplanering"

Transkript

1 1 Projektplan Samordnad vårdplanering Enligt lagstiftningen har regionen och kommunen en skyldighet att erbjuda patienterna en trygg och säker vård efter utskrivning från regionens slutna hälso- och sjukvård till öppenvård, till den kommunala hälso- och sjukvården samt till äldreomsorgen. I både socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen finns tydliga krav på samverkan mellan huvudmännen. Socialstyrelsen har också utfärdat föreskrifter som beskriver hur informationsöverföring och samordnad vårdplanering ska genomföras. Dessa föreskrifter gäller både hälso- och sjukvården och socialtjänsten. I ett avtal mellan Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen regleras hur samverkan mellan parterna ska gå till. Det finns också gemensamma riktlinjer/rutiner inom staden och regionen för hur vårdplanering och överföring av information mellan huvudmännen ska ske. För att underlätta tillämpningen av rutinen kring den samordnade vårdplaneringen och informationsöverföringen använder staden och regionen ett gemensamt it-system. Den gemensamma vårdplaneringen ska, utifrån ett helhetsperspektiv på den enskilde, säkra den enskildes rätt till trygghet, delaktighet och inflytande när olika vårdinsatser planeras och genomförs så att en sammanhållen vård- och omsorgskedja skapas. Vårdplaneringen ska också klargöra ansvar och tidsgränser för ett kommunalt betalningsansvar för de patienter som är klara för utskrivning, men som ändå finns kvar i regionens slutenvård. Att säkerställa vården för sjuka äldre anges som en politisk prioritering i Västra Götalandsregionens budget för 2013 och I budgeten för 2014 anges som ett prioriterat mål inom hälso- och sjukvården att invånarna ska erbjudas en sammanhållen vård, oavsett vårdnivå eller vårdgivare. När det gäller samverkan mellan äldreomsorg och hälso- och sjukvård anges i Göteborg Stads riktlinjer att den enskilde inte alltid kan skilja mellan olika insatser och olika utförare. Det är därför av största vikt att samverkan sker utifrån ett brukarperspektiv så att den enskilde får heltäckande och samordnade insatser i förhållande till sitt totala behov. När revisorerna i Västra Götalandsregionen år 2013 granskade Sahlgrenska Universitetssjukhuset framkom att sjukhuset anser att ett stort antal utskrivningsklara patienter belägger vårdplatser. Nyckeltal visar att situationen avseende återinskrivningar och undvikbar slutenvård inte har förbättrats under den senaste femårsperioden. Några av Göteborgs stadsdelsnämnder beskriver i sina patientsäkerhetsberättelser för åren att samverkan, kommunikation och information mellan Sahlgrenska

2 2 universitetssjukhuset och stadsdelsnämnderna är ett förbättringsområde och att medverkan av hälso- och sjukvårdspersonal från kommun och primärvård vid samordnad vårdplanering behöver utvecklas. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har gjort en sammanställning av ett treårigt nationellt tillsynsuppdrag avseende hur vård och omsorg har fungerat för äldre med stora och sammansatta behov 1. Sammanställningen visar på brister i flera avseende vad gäller samverkan vid vårdplanering. Exempel på sådana brister är att gemensamma rutiner för samordnad vårdplanering finns men inte alltid tillämpas, att vårdplaner inte alltid upprättas, att innehållet i vårdplanerna inte motsvarar lagstiftningens krav samt att vårdplaneringen inte sker på det sätt som föreskrivs i lagstiftning. När flera huvudmän och olika personalgrupper ska samverka kring äldre personer med stora och sammansatta behov av vård och omsorg ställs stora krav på samordning så att patientsäkerhet, kontinuitet och kvalitet garanteras. Brister i denna samverkan mellan regionen och stadsdelsnämnderna, utgör en risk för att lagstiftningens intentioner inte uppfylls. För den enskilde innebär detta en risk för bristande kontinuitet och otrygghet i vården. Det finns dessutom risk för att informationssystem och informationsöverföring mellan vårdgivare inte fungerar, vilket hotar patientsäkerheten. Med utgångspunkt i dessa risker bedömer vi att samordnad vårdplanering är ett angeläget område att granska. Syfte och revisionsfrågor Granskningen syftar till att bedöma om sjukhus, vårdcentraler och stadsdelsnämnder säkerställer att den enskilde får en samordnad och sammanhållen vårdkedja i enlighet med de intentioner som kommer till uttryck i författningar, förordningar och övriga styrdokument och att styrelser och nämnder därmed har en tillräcklig intern styrning och kontroll över den samordnade vårdplaneringsprocessen. Bedömningen tar sin utgångspunkt i följande revisionsfrågor: Efterlevs de regler som gäller för vårdplaneringen med avseende på hur denna ska genomföras? Efterlevs de regler som gäller för vårdplaneringen med avseende på vilken information vårdplanen ska innehålla? Avgränsning Granskningen omfattar den samordnade vårdplaneringen avseende sjuka äldre, som vårdas inom somatisk akutsjukvård och skrivs ut till den kommunala hälso- och sjukvården och äldreomsorgen. Inom Sahlgrenska Universitetssjukhus granskas ett verksamhetsområde, inom primärvården en vårdcentral per stadsdelsnämnd och inom Göteborgs Stad två stadsdelsnämnder. 1 Rapport från inspektionen för vård och omsorg (IVO) Äldre efterfrågar kontinuitet. Nationell tillsyn av vård och omsorg om äldre slutrapport 2013

3 3 Revisionskriterier Revisionskriterier för granskningen utgörs av Tillämpliga delar i nedanstående lagstiftning: - Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) - Socialtjänstlagen (2001:453) - Lag om kommuners betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård (1990:1404) - Patientdatalag (2008:355) Socialstyrelsens föreskrift avseende samverkan vid in- och utskrivning av patienter i slutenvård (SOSFS 2005:27) Socialstyrelsens föreskrift för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) SKL 2 Cirkulär 12:2 Kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland ( ) Västra Götalandsregionens budget 2014; mål avseende sammanhållen vård Regional handlingsplan för Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland Göteborgs Stads riktlinjer för äldreomsorgsverksamhet Rutiner: - Regional tillämpning: Samordnad vård- och omsorgsplanering. Gemensam rutin i Västra Götaland samt it-stödet KLARA SVPL, utgåva Lokala rutiner på Sahlgrenska Universitetssjukhus och i respektive stadsdelsnämnd - LGS-rutiner 3. Ansvariga nämnder och styrelser Inom Västra Götalandsregionen ingår styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, område 6, Primärvårdsstyrelsen och vårdcentralerna Gibraltargatan och Gamlestadstorget. Ytterligare vårdcentraler kan komma att beröras av granskningen. Inom Göteborgs Stad ingår stadsdelsnämnderna Centrum och Östra Göteborg i granskningen. Metoder Granskningen kommer att genomföras genom dokumentstudier, stickprovsgranskning av genomförda vårdplaneringar samt intervjuer med berörd personal inom granskade verksamheter på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, vårdcentralerna och inom de båda stadsdelsnämnderna. 2 Sveriges Kommuner och Landsting 3 Regional tillämpning av rutiner gällande hälso- och sjukvårdssamverkan i Göteborg och Södra Bohuslän

4 4 För att genomföra granskningen måste sekretessbelagda uppgifter om enskildas hälsotillstånd och personliga förhållanden från ett antal patientjournaler samt akter från socialtjänsten hanteras i den planerade stickprovsgranskningen. Avtal har därför tecknats om överföring av sekretessbelagda uppgifter mellan Göteborgs Stads Stadsrevision och Västra Götalandsregionens revisionsenhet. Projektorganisation Granskning genomförs i samverkan mellan Göteborgs Stads Stadsrevision och Västra Götalandsregionens revisionsenhet. Det ställer krav på projektorganisationen att hitta strukturer för den gemensamma granskningen när det gäller metoder, dokumentation och rapportering. Detta ställer i sin tur krav på viss flexibilitet inom respektive organisation vad gäller ordinarie strukturer och rutiner när granskningen ska genomföras. Projektgruppen består av två yrkesrevisorer från vardera organisation: Christina Lundqvist, projektledare stadsrevisionen Kari Aartojärvi, projektledare regionens revisionsenhet Mats Bengtsson, stadsrevisionen Andreas Ivarsson, regionens revisionsenhet Styrgruppen består av: Christin Wrangstedt, revisionsdirektör stadsrevisionen Vilhelm Rundquist, revisionsdirektör regionen revisionsenheten Kontaktrevisorer Regionens kontaktrevisorer i revisorskollegiet är Bernt Sabel och Hans Gillenius. Stadsrevisionens revisorsgrupp kommer att informeras löpande under pågående granskning. Prövning av yrkesrevisorernas oberoende och integritet De sakkunnigas oberoende och integritet har prövats enligt respektive revisionskontors modell för oberoende, vilka baseras på Sveriges kommunala yrkesrevisorers modell. Inga omständigheter har framkommit som kan ifrågasätta förtroendet för de sakkunnigas oberoende och integritet som granskare. Tidplan och resurser Projektet påbörjas efter beslut i respektive revisorsgrupp/-kollegie i maj år En gemensam avrapportering till revisorsgrupp/-kollegie beräknas ske i mars år Granskningen genomförs inom ramen för respektive revisionsenhets/-kontors budget.

5 5 Information och avrapportering Efter beslutad projektplan kommer ett informationsbrev att sändas ut till berörda nämnder och styrelser. Information kommer även att skickas till sjukhusdirektör, primärvårdsdirektör och berörda chefer inom regionen samt stadsdelsdirektörer och sektorschefer i de berörda stadsdelsnämnderna. Avrapportering till de båda revisorsgrupperna planeras att ske vid ett gemensamt sammanträde i mars månad år Rapporten skickas för beaktande till granskade styrelser och regionstyrelsen inom regionen samt till granskade stadsdelsnämnder och Göteborgs Stads kommunstyrelse. Ett rapportsammandrag skickas för kännedom till Göteborgs Stads kommunfullmäktige. Hela rapporten skickas för kännedom till samtliga stadsdelsnämnder i staden och samtliga sjukhus i regionen. Kvalitetssäkring Rapportens innehåll kommer att stämmas av med de granskade verksamheterna. Kvalitetssäkring sker av projektets styrgrupp bestående av de båda revisionsdirektörerna för stadsrevisionen respektive regionens revisionsenhet samt av stadsrevisionens kvalitetsansvarige för fördjupade granskningar. Även kontaktrevisorerna kommer att kvalitetsgranska rapporten. Christina Lundqvist kommunal yrkesrevisor projektledare, stadsrevisionen Kari Aartojärvi yrkesrevisor, regionen projektledare, regionens revisionsenhet

Samordnad vårdplanering för sjuka äldre

Samordnad vårdplanering för sjuka äldre Samordnad vårdplanering för sjuka äldre Dnr: Rev 42-2014 Genomförd av: Revisorerna i Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen Behandlad av Revisorskollegiet den 24 mars 2015 Samordnad vårdplanering

Läs mer

Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget

Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget Revisionsrapport Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget Kalix kommun Jenny Krispinsson Christina Karlsson Maria Strömbäck Jan-Erik Wuolo Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund 3 Vårdplanering och informationsöverföring

Läs mer

KALLELSE 2014-12-02. Socialnämnden 2014-12-02. Kallelse

KALLELSE 2014-12-02. Socialnämnden 2014-12-02. Kallelse KALLELSE 2014-12-02 Socialnämnden SN 2014-12-02 Kallelse 1 KALLELSE 2014-12-02 Socialnämnden Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-12-02, klockan 14:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan

Läs mer

Vägvisaren. Ledningssystem fo r systematiskt kvalitetsarbete

Vägvisaren. Ledningssystem fo r systematiskt kvalitetsarbete Vägvisaren Ledningssystem fo r systematiskt kvalitetsarbete Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Varför ett ledningssystem?... 3 1.2 Definition av ledningssystem... 3 1.3 Definition av kvalitet...

Läs mer

Nationell tillsyn av vård och omsorg om äldre. Delrapport 2011

Nationell tillsyn av vård och omsorg om äldre. Delrapport 2011 Nationell tillsyn av vård och omsorg om äldre Delrapport 2011 Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten.

Läs mer

SOSFS 2005:27 (M och S) Föreskrifter. Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:27 (M och S) Föreskrifter. Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2005:27 (M och S) Föreskrifter Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Äldreomsorgen, Kungsbacka kommun

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Äldreomsorgen, Kungsbacka kommun uniform KUB663 v 1.0, 2010-06-09 Datum 2013-12-30 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Äldreomsorgen, Kungsbacka kommun Beslutad av nämnden för Äldreomsorg Reviderad av nämnden för Äldreomsorg

Läs mer

Utvärdering av pilot i regiongemensam rutin och IT-stödet KLARA SVPL. Patienter med oförändrade vård - och omsorgsinsatser (OFVI)

Utvärdering av pilot i regiongemensam rutin och IT-stödet KLARA SVPL. Patienter med oförändrade vård - och omsorgsinsatser (OFVI) Utvärdering av pilot i regiongemensam rutin och IT-stödet KLARA SVPL Patienter med oförändrade vård - och omsorgsinsatser (OFVI) LGS-området 2011-05-02-2012-03-31 Utförd av: LGS SAMSA mars 2012 1 Sammanfattning

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE 2011-11-03

ÖVERENSKOMMELSE 2011-11-03 ÖVERENSKOMMELSE mellan kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen om samarbete och samordning av insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning 2011-11-03 2 (20) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Slutrapport från en nationell tillsyn 2012 2013 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Meddelandeblad. Information om gränsdragning mellan egenvård i form av personlig assistans och hälso- och sjukvård m.m.

Meddelandeblad. Information om gränsdragning mellan egenvård i form av personlig assistans och hälso- och sjukvård m.m. Meddelandeblad Mottagare: Länsrätter, kammarrätter, länsstyrelser, kommuner, socialnämnder, förvaltningar med ansvar för äldreoch handikapp, landsting (sjukvårdshuvudmän), samverkansnämnder, sjukhus i

Läs mer

Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård

Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård Betänkande av Utredningen om betalningsansvarslagen Stockholm 2015 SOU 2015:20 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE. för Socialtjänsten i Tranås kommun enligt SOSFS 2011:9 DEL 1 GRUNDLÄGGANDE UPPBYGGNAD

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE. för Socialtjänsten i Tranås kommun enligt SOSFS 2011:9 DEL 1 GRUNDLÄGGANDE UPPBYGGNAD LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE för Socialtjänsten i Tranås kommun enligt SOSFS 2011:9 DEL 1 GRUNDLÄGGANDE UPPBYGGNAD Upprättat/fastställt 2013-11-13 av Socialnämnden Senast reviderat Revideringsintervall

Läs mer

Revisionsrapport Vård och omsorg av demenssjuka

Revisionsrapport Vård och omsorg av demenssjuka Jean Odgaard Cert. kommunal revisor Revisionsrapport Vård och omsorg av demenssjuka Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1. Inledning 3 1.1. Bakgrund 3 1.2. Uppdrag och revisionsfråga 4 1.3. Metod och

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. ledningssystem för kvalitet 2014-01-01

Vård- och omsorgsnämndens. ledningssystem för kvalitet 2014-01-01 2013-12-12 Vård- och omsorgsnämndens ledningssystem för kvalitet 2014-01-01 1 Innehåll 1. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete... 3 1.1. Bakgrund...3 1.2. Ledningssystemets uppbyggnad...3 1.3.

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Revisionsrapport Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Härryda kommun Juni 2009 Lars Näsström Innehållsförteckning Sammanfattning...1 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Tidigare granskningsarbete...3

Läs mer

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Adrian Göransson revisionskonsult Christel Eriksson Certifierad kommunal

Läs mer

ÖVERENSKOMNA RUTINER AVSEENDE BETALNINGSANSVARSLAGEN OCH SAMVERKAN VID IN- OCH UTSKRIVNING I SLUTEN VÅRD

ÖVERENSKOMNA RUTINER AVSEENDE BETALNINGSANSVARSLAGEN OCH SAMVERKAN VID IN- OCH UTSKRIVNING I SLUTEN VÅRD ÖVERENSKOMNA RUTINER AVSEENDE BETALNINGSANSVARSLAGEN OCH SAMVERKAN VID IN- OCH UTSKRIVNING I SLUTEN VÅRD Utarbetade av landstinget i Kalmar län och länets kommuner i samverkan Reviderade av Mall-gruppen

Läs mer

LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD

LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD 6 LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD Förutom den övergripande Hälso- och sjukvårdslagen finns ett regelverk som styr hälso- och sjukvårdens organisation och innehåll. I detta regelverk

Läs mer

Yttrande över betalningsansvarslagen Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård (SOU 2015:20). Dnr S2015/165/FS

Yttrande över betalningsansvarslagen Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård (SOU 2015:20). Dnr S2015/165/FS YTTRANDE 2015-06-02 RJL 2015/698 Förvaltningsnamn Avsändare Socialdepartementet Registrator 103 33 Stockholm Yttrande över betalningsansvarslagen Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård (SOU 2015:20).

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Sektor Omsorg Patientsäkerhetsberättelse för Götene Kommun 2014 Götene 20150227 Ansvarig för innehållet Angela Olausson Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska/ Verksamhetschef HSL 1 Innehåll Patientsäkerhetsberättelse...

Läs mer

Individuell plan enligt SoL och HSL

Individuell plan enligt SoL och HSL Sara Esbjörnson & Anders Hagqvist Individuell plan enligt SoL och HSL Till nytta för brukarna? RAPPORT FRÅN FOU SJUHÄRAD VÄLFÄRD Individuell plan enligt SoL och HSL Till nytta för brukarna? Sara Esbjörnson

Läs mer

Nya föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden.

Nya föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden. Meddelandeblad Mottagare: Socialnämnder med ansvar för äldreomsorg, förvaltningschefer, enskilda verksamheter bedriver äldreomsorg i särskilda boenden, förvaltningsdomstolar Nr 8/2012 Juli 2012 Nya föreskrifter

Läs mer

Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6

Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6 LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Hälso- och sjukvårdsstaben Eva Eriksson 2011-09-28 LK/100553 Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6

Läs mer

LANDSTINGS REVISORERNA

LANDSTINGS REVISORERNA Fullt på sjukhusen? projektrapport Nr 23/2010 Vad gör et för att minimera risken för överbeläggningar och utlokalisering av patienter? > Det pågår ett kontinuerligt arbete på sjukhusen för att på kort

Läs mer

Ansvar och befogenheter för medföljande personal till sjukhus

Ansvar och befogenheter för medföljande personal till sjukhus Antagen av LGS 2014-12-08 Ansvar och befogenheter för medföljande personal till sjukhus Delregional överenskommelse mellan region och kommun när en patient med funktionsnedsättning 18 64 år har behov av

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Maria Strömbäck Våld i nära relationer Kiruna kommun Våld i nära relationer Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Vem bestämmer? 2014-11-07

Vem bestämmer? 2014-11-07 www.pwc.se? En översiktlig kartläggning av styrning och ansvar för insatser för barn och unga med psykisk ohälsa, tre landsting och sju kommuner 2014-11-07 Innehållsförteckning Rapport Sidan Uppdrag avgränsning

Läs mer