Revisionsrapport Landstinget Gävleborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Revisionsrapport Landstinget Gävleborg"

Transkript

1 Revisionsrapport Löpande granskning av intern kontroll - Projektredovisning PM 5 Lars-Åke Ullström Hanna Franck Larsson Landstinget Gävleborg Mars 2013

2 Löpande granskning av intern kontroll - Projektredovisning PM5 Innehållsförteckning 1 Inledning Bakgrund Syfte och revisionsfråga Avgränsning och metod 2 2 Granskningsresultat Enheten för metod- och projektstöd Genomgång av projekt Finns tydliga rutiner för arbetsgången i projekt? Finns fungerande rutiner för uppföljning av kostnader och intäkter inom projekten projektportföljen? Finns en fungerande intern kontroll i de projekt som ingår i projektportföljen? 8 3 Sammanfattande kommentarer och revisionell bedömning 8 Mars 2013 Landstinget Gävleborg

3 1 Inledning 1.1 Bakgrund Av kommunallagen framgår att styrelser och nämnder skall ha kontroll över sin verksamhet. Detta innebär att styrelser och nämnder själva ansvarar för att ha ändamålsenlig styrning och säkra rutiner. Intern kontroll är ett ledningsverktyg med betydelse både för tjänstemannaledning, landstingsstyrelsen och nämnderna. Kontrollsystem skall säkerställa att beslut fattas på ett korrekt underlag. De skall också skydda mot medvetna eller omedvetna fel när det gäller hanteringen av landstingets tillgångar. En av revisorernas uppgifter enligt kommunallagen 9 kap 9 är att utröna om räkenskaperna är rättvisande och om den kontroll som görs inom nämnderna är tillräcklig. I kommunallagen nämns att all verksamhet skall granskas årligen. Löpande granskning av intern kontroll i system och rutiner är en breddgranskning och skall täcka in så många förvaltningar/verksamheter som möjligt. Löpande granskning av intern kontroll är en årligen återkommande granskning. I detta PM fokuseras på projektredovisningen inom landstinget. Inom Landstinget Gävleborg finns Enheten för projekt- och metodstöd. Denna enhet utgör ett konsultstöd till landstinget i utvecklings- och förbättringsarbete och kan nyttjas av samtliga verksamheter, divisioner, förvaltningar och koncernledning. Enhetens ansvar i ett projekt är inledningsvis planering och organisering, driva genomförandet med kontinuerliga avstämningar m.m. Enheten kan även ta ett helhetsansvar i projektarbetet (ekonomi, resurser, leveranser, resultat). I februari 2012 samordnade enheten 20 olika projekt inom landstinget. 1.2 Syfte och revisionsfråga Syftet med löpande granskning av intern kontroll är att granska och bedöma landstingsstyrelsens förmåga att leda och styra verksamheten för att skapa förutsättningar för en god intern kontroll. Syftet med detta PM är att bedöma landstingets interna kontroll avseende projektredovisningen av projekt som ingår i landstingets projektportfölj hos Enheten för projekt- och metodstöd. Fokus är att bedöma hur den interna kontrollen fungerar inom ett antal utvalda projekt. Granskningen ska besvara följande kontrollmål: Finns en fungerande intern kontroll i de projekt som ingår i projektportföljen? Landstinget Gävleborg 1 av 9

4 Finns fungerande rutiner för uppföljning av kostnader och intäkter inom projekten i projektportföljen? Finns tydliga rutiner för arbetsgången i projekt? 1.3 Avgränsning och metod Granskningen avgränsas till ett urval av de projekt som ingår i landstingets projektportfölj hos Enheten för projekt- och metodstöd. Två projekt har studerats närmare i granskningen: Nationell Patientöversikt, NPÖ Inköpssystemet Granskningen har genomförts genom intervjuer med verksamhetsföreträdare vid Enheten för projekt- och metodstöd samt projektägare för de projekt som berörts i rapporten. Granskningen har även innefattat en genomgång av styrande dokument och projektredovisningen i ovan angivna projekt. Landstinget Gävleborg 2 av 9

5 2 Granskningsresultat 2.1 Enheten för metod- och projektstöd Enheten för metod- och projektstöd är en del av utvecklingsavdelningen inom Lednings- och verksamhetsstöd. Enheten fungerar som en form av konsultstöd inom utvecklings- och förändringsarbetet och finns till för samtliga av landstingets verksamheter. Tidigare var enheten ett mer renodlat projektkontor men nu har enheten utvecklats till att bli ett konsultstöd inom såväl projekt som uppdrag. Arbetet sker helt på uppdrag av verksamheterna. Enheten består av två team; projekt- och utvecklingsstöd samt utvecklingsadministration. Utvecklingsadministrationen var tidigare mer renodlad projektadministration men har kommit att användas på ett bredare sätt i organisationen. På Plexus finns en sida som beskriver vilka tjänster som enheten erbjuder; Uppdrags-, projekt och processledning, Förstudier, Utvildning och coachning inom PROJEKTiL, UPPDRAGiL, Konsultativt stöd lean, GPS mm PROJEKTiL och UPPDRAGiL står för Projekt i landstinget respektive Uppdrag i landstinget. Dessa utgör den modell som Landstinget Gävleborg använder sig av. Modellerna beskriver projektets beslut, faser, rutiner, dokument och termer som gör till organisationens projektverksamhet. UPPDRAGiL är en lightvariant av PROJEKTiL. De större projekt som enheten bedriver samlas i en projektportfölj som finns tillgänglig på Plexus. Projektportföljen innefattar landstingsövergripande projekt som är beställda av koncernledningen. På enheten arbetar ca 11 st tillsvidareanställda personer fördelade på 9,85 tjänster (per november 2012) samt 6 visstidsanställda fördelade på 5,3 tjänster (per november 2012). Enheten har en ambition av såväl anställda som arbetat inom landstinget som externt rekryterade. Enheten har två certifierade projektledare. Inom landstinget finns även ett antal koncernstöd som arbetar på direkt uppdrag av landstingsdirektören och har sin organisatoriska hemvist direkt underställd förvaltningschefen på Lednings- och verksamhetsstöd. Dessa ingår i enhetens projektportfölj trots att de inte tillhör enheten. Enheten finansieras genom rörlig ersättning. Landstinget Gävleborg 3 av 9

6 2.1.1 Genomgång av projekt I detta PM har två projekt granskats närmare; Införande av nytt inköpssystem och Nationell Patientöversikt, NPÖ. Genomgången har gjorts utifrån arbetsgången och de mallar som tagits fram av enheten för projekt- och metodstöd. Vi har kontrollerat hur beställning har inkommit, om projektdirektiv upprättats, slutrapportens utformning, ekonomiska uppföljning i projektet och om uppföljning gjorts med projektägare. I granskningen har även avstämningar om projektet gjorts med projektledare och projektägare. Iakttagelser från granskningen av projekt presenteras under respektive kontrollmål. Inköpssystemet Projektet Gemensamt inköpsarbete inleddes med en förstudie år 2009 efter beslut om genomförande av landstingsdirektören. Implementeringen pågick sedan med ett flertal aktiviteter. Enheten för projekt- och metodstöd ansvarande för ett delprojekt införande och implementering av ett stödjande inköpssystem vilket även innefattade anpassningar till landstingets andra system samt att följa upp och utveckla systemrutiner under pilot- och breddinförande för systemet. Enheten skulle även se till att berörda leverantörer var förberedda med rutiner och system så att elektronisk handel kunde ske mellan landstinget och leverantören via inköpssystemet. Övergripande ansvarig för projektet var landstingets avtalsdirektör. Nationell Patientöversikt (NPÖ) I början av 2012 inleddes Införandeprojekt Nationella patientöversikten, NPÖ i Landstinget Gävleborg. Införandet av NPÖ är en del av en nationell satsning på ehälsa som syftar till att landstingen, kommuner och andra skall ha effektiva verktyg som ger en ökad tillgänglighet till patientens vårdinformation över organisationsgränserna. I den nationella patientöverenskommelsen 2011 ställdes krav på arbetet med NPÖ för första gången. Året efter kom krav på att landstinget skulle ha de tekniska förutsättningarna för ett införande av NPÖ färdiga innan årets slut, Till införandet kopplades statliga bidrag. Inom Landstinget Gävleborg beslutades att införandet av den tekniska lösningen skulle göras i projektform och att projektledare skulle vara ifrån enheten för projekt- och metodstöd. Övergripande ansvarig för projektet var landstingets utvecklingsdirektör. Landstinget Gävleborg 4 av 9

7 2.2 Finns tydliga rutiner för arbetsgången i projekt? Projekt/uppdrag initieras av verksamheterna. Verksamheterna lämnar in beställningar till enheten på projekt/uppdrag. Det finns en mall på Plexus som skall användas. Beställningarna innefattar uppdrags-/projektägare, syfte, planerad tid och omfattning m.m. När en beställning inkommit utarbetas ett projektdirektiv; PROJEKTiL eller UPPDRAGiL. Utifrån projektdirektivet upprättas sedan en projektplan. I dessa definieras riktlinjer och anvisningar för projektet samt beskriver beslut, faser, rutiner, dokument och termer, budget, tidplan etc. Projektledare bemannas av enheten för projekt- och metodstöd. Efter projektets avslutande skrivs en slutrapport. Iakttagelser Det finns en utarbetad struktur för beställning av projekt genom den framtagna mallen. Men mallen upplevs som krånglig av verksamheten varför beställningar även inkommer på annat sätt, exempelvis via mail. Projektdirektiven uppges ha tydliggjort projektens omfattning då dessa skrivs i ett tidigt skede. Enheten för metod- och projektstöd upplever att verksamheterna har blivit bättre på att uppskatta tiden som krävs per projekt. En översyn pågår av arbetsgången och enhetens arbetssätt i projekt. En diskussion som förs är definitionerna av projekt och uppdrag. Under hösten 2012 har enheten arbetar med att utveckla och strukturera dialogen med verksamheterna. Som ett led i detta har enheten inlett ett arbete med att skriva offerter till och överenskommelser med verksamheterna. Dessa kontrakt ska innehålla information om bl a roller, kostnader och tidsåtgång. Det görs inte alltid en systematisk uppföljning med beställaren/projektägaren efter projektets avslutande. I de två granskade projekten noteras att arbetet med uppföljning har varit olika. I ett av projekten har en mer strukturerad uppföljning gjorts och på initiativ av enheten för projekt- och metodstöd. Det andra projektet saknar en strukturerad uppföljning. Vid intervjuer med projektägare framhålls att löpande avstämningar görs under projektets gång. Avstämningarna görs främst med projektledare. Chefen för utvecklingsenheten har dock regelbunden uppföljning med divisionscheferna av löpande projekt och beställningar. En del projekt förs över i verksamheten efter avslutande. Landstinget Gävleborg 5 av 9

8 Enheten har ibland s.k. projektforum i samband med arbetsplatsträffar (var 14:e dag). Vid dessa diskuteras projekt och projektledning. Vid dessa deltar projektledare vid den egna enheten men även projektledare ifrån andra delar i organisationen har ibland deltagit. Vid genomgången av utvalda projekt konstateras att mallarna har använts i båda fallen och det finns överlag en röd tråd men att vissa förändringar har gjorts i projekten mellan de olika etapperna. Exempel på förändringar är revidering av tidplanen och budgeten. Mallarna upplevs av de intervjuade som positiva och de bidrar till att skapa en struktur. Synpunkter framhålls dock om att mallarna inte passar för alla projekt som drivs inom landstinget. Utförligheten i mallarna varierar med projektledare. Även arbetssättet i projektet varierar. Samarbetet med enheten för projekt- och metodstöd upplevdes som väl fungerande av projektägarna. Det fanns möjlighet till löpande dialog och avstämningar med projektledaren och god information/kommunikation. Framtagande av mallarna (mål, formuleringar etc.) uppfattades dock som tidskrävande men att dessa utgjorde ett stöd under projektets gång. I intervjuer framkommer att koncernledningen har beslutat att projekt skall inledas med en förstudie för att skapa en mer korrekt och adekvat projektplan. Förstudier har dock inte anammats av verksamheten i den utsträckning som önskats. Gällande bemanningen av projekten framkommer att det i ett av de granskade projekten rekryterades en extern projektledare och en extern projektkommunikatör med projektanställningar i landstinget. Användandet av extern projektledare uppges ha skapat visst merarbete i form av fler diskussioner och avstämningar men att samarbetet med enheten i detta fungerat väl. 2.3 Finns fungerande rutiner för uppföljning av kostnader och intäkter inom projekten projektportföljen? Ekonomin i respektive projekt följs av projektledare och projektägare. Enheten arbetar i stort sett endast på rörlig ersättning. Varje division har en överenskommelse hos utvecklingsavdelningen. Överenskommelsen innebär att divisionerna har en viss summa avsatt för utvecklingsarbetet. Enheten har tillgång till ett särskilt verktyg, Aria, för större projekt med en egen budget. Detta används för att redovisa projektens ekonomi till koncernledningen. Landstinget Gävleborg 6 av 9

9 Projektledaren är ansvarig för redovisningen i Aria. Redovisningen i Aria styrs av vad som ingår i projektet och det som redovisas skall framgå i projektdirektiven. Enhetens anställda rapporterar in sin tid i projektet i ett tidrapporteringssystem, Nilex. Utifrån tidrapporteringen mäts sedan kundtid och fakturering. Iakttagelser I projekten finns såväl interna som externa arbetskostnader. Arbetskostnaderna belastar inte alltid projekten utan verksamhetens deltagande i projekt bekostas av verksamheterna själva. Chefen för enheten för metod- och projektstöd har genomgångar tillsammans med divisionscheferna om vilka beställningar som görs, hur mycket som kvarstår av divisionens abonnemang och kostnaderna som varit under året. Det finns ännu ingen modell för uppföljningen av beställningarna och abonnemanget men det pågår ett arbete med att ta fram en sådan. I intervjuerna framkommer att överenskommelsen följs noggrant av divisionscheferna. Projektledarna saknar möjligheten att se tiden som varje avdelning lägger ner i projektet. Detta måste begäras in separat. Vid revisorernas granskning avseende VÄV12 som gjordes under sommaren 2012 noterades vissa brister i den ekonomiska uppföljningen, bland annat avseende kostnadskontrollen. Vid genomgång av projekten konstateras att projektdirektiv, projektplan och slutrapporter varierar i omfattning. I det ena projektet saknas en slutlig redovisning av projektets kostnader. Vid samtal med projektägare framhålls att projektägaren upplever sig haft koll på kostnaderna i projekten och att uppföljningen som gjorts varit tillfredställande avseende projektens fasta kostnader och projektledarkostnader. Kostnader för projektledare, verksamhetens medverkan eller summering av fasta kostnader (IT, system, licenser m.m.) har inte summerats. I ett av de granskade projekten noterades att kostnaderna förändrats under projektets gång. Det i projektplanen ursprungligt angivna kostnaderna för redan utfört arbete förändras mellan projektplan och slutrapport. Kostnaderna för samma period anges med olika belopp. Vi kan även notera att kostnaderna per timme har reviderats mellan projektplan och slutrapport. Det finns avvikelser mellan budget och utfall men avvikelserna varken kommenteras eller förklaras i slutrapporten. Vid genomgång med projektägarna upplevs kostnadskontrollen som ett utvecklingsområde men att den i dagsläget ändå uppfyller av projektägarna ställda kraven. De granskade projekten har båda klarat budget men i budgeten ingår endast kända kostnader kopplade till projektledare och enheten för projekt- och metodstöd samt kostnader för införande av tekniska system. Det har inte gjorts någon total Landstinget Gävleborg 7 av 9

10 summering av de faktiska kostnaderna för projekten som innefattar kostnader för projektledare, verksamhetens engagemang, tekniska system, styrgruppens nedlagda tid etc. 2.4 Finns en fungerande intern kontroll i de projekt som ingår i projektportföljen? Projekten specificeras i projektplan och projektdirektiv. Dessa beskriver projektets mål och utförande, innefattar budget, roller och ansvar. Projekten sammanfattas efter slutförande i en slutrapport. Iakttagelser I granskningen har vi tagit del av riskanalyser för inköpsprojektet. För NPÖ har ett fåtal risker identifierats och noterats i projektdirektiv och projektplan. I slutrapporten nämns inget kring risker och hur dessa har hanterats i projektet. Vid intervjuer framkommer att mallarna PROJEKTiL och UPPDRAGiL skall bidra till att stärka den interna kontrollen i projekten. Men dessa mallar används enligt enheten för projekt- och metodstöd inte i alla projekt och varierande omfattning. Arbetet med internkontroll i projekt framhålls av projektägare och projektledare som ett utvecklingsområde för landstinget vid genomförda intervjuer. Framför allt avseende genomförandet av strukturerade riskanalyser för alla större projekt. I granskningen framkommer att det finns förhoppningar om en ökad internkontroll inom projekten efter införandet av en internkontrollenhet inom landstinget. Enheten för projekt- och metodstöd har ett verktyg för att följa projekten i projektportföljen bland annat avseende tidplanen. 3. Sammanfattande kommentarer och revisionell bedömning PwC genomför på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Landstinget Gävleborg en årligen återkommande granskning avseende intern kontroll. Granskningen är indelad i ett antal PM varav detta fokuserar att bedöma hur den interna kontrollen fungerar inom utvalda rutiner. Denna PM har syftat till att bedöma landstingets interna kontroll avseende projektredovisningen av projekt som ingår i landstingets projektportfölj hos Enheten för projekt- och metodstöd. Fokus är att bedöma hur den interna kontrollen fungerar inom ett antal utvalda projekt. Utifrån vad som framkommer i genomförd granskning kan konstatera det finns ett flertal utvecklingsområden gällande projekten som drivs av enheten. Landstinget Gävleborg 8 av 9

11 Det finns till en utarbetad arbetsgång i projekt gällande beställningar, framtagande av projektdirektiv, projektplan och slutrapport. Om arbetsgången följs skapas förutsättningar för struktur i projektet. Men vi finner det väsentligt att det finns utrymme för flexibilitet då projektens utformning och inriktning kan variera väldigt. Vi ser positivt på en översyn av arbetsgången med bland annat tydliggörande av roller och ansvar. En tydlig roll- och ansvarsfördelning underlättar projektarbetet. När det gäller framtagna mallar (projektplan, projektdirektiv och slutrapport) är det positivt att dessa följer samma uppbyggnad och har en röd tråd i utformningen. Men det bör diskuteras hur mallarna ska användas och hur omfattande de ska vara så mallarnas innehåll blir styrande och ett stöd för projektet. Införandet av en förstudie inför framtagande av projektplan ser vi som positivt. Det bör även utarbetas riktlinjer kring uppföljningen av projekt tillsammans med beställare/projektägare och projektgrupp vid projektets slutförande. Ett förbättringsområde som noterats är granskningen avser kostnadskontrollen i projekten. Vid granskningstillfället redovisades kostnaderna i projekten på olika enheter och konton vilket försvårar för projektägaren och projektledaren att ha en god kostnadskontroll. En summering av projektens samtliga kostnader ger en bättre bild av projektens lönsamhet. Vi rekommenderar att slutrapporten innefattar en detaljerad redovisning av projektets kostnader och intäkter i förhållande till budget. Intern kontroll har lyfts som ett utvecklingsområde i granskningen. De framtagna mallarna kan stärka den interna kontrollen under förutsättning att de används och är relevanta för projektet. Mallarna bör dock utvecklas till att innefatta systematiska riskanalyser mer generellt. Ett samarbete med landstingets internkontrollenhet i arbetet med att stärka och utveckla den interna kontrollen i projekten rekommenderas. Landstinget Gävleborg 9 av 9

Löpande granskning av intern kontroll Utveckling av styrkort

Löpande granskning av intern kontroll Utveckling av styrkort Revisionsrapport Löpande granskning av intern kontroll Utveckling av styrkort Landstinget Gävleborg Lars-Åke Ullström Hanna Franck Oktober 2011 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

Informationsöverföring. kommunikation med landstinget - uppföljande granskning

Informationsöverföring. kommunikation med landstinget - uppföljande granskning www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Augusti 2015 Informationsöverföring och kommunikation med landstinget - uppföljande granskning Gällivare kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Löpande granskning av intern kontroll Omställningsarbetet inom Division Primärvård (PM2)

Löpande granskning av intern kontroll Omställningsarbetet inom Division Primärvård (PM2) Revisionsrapport Löpande granskning av intern kontroll Omställningsarbetet inom Division Primärvård (PM2) Landstinget Gävleborg Lars-Åke Ullström Hanna Franck Larsson Emil Ring Oktober 2012 Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Kristianstads kommun Januari 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Löpande granskning av intern kontroll Läkemedelshantering (PM3)

Löpande granskning av intern kontroll Läkemedelshantering (PM3) Revisionsrapport Löpande granskning av intern kontroll Läkemedelshantering (PM3) Landstinget Gävleborg Lars-Åke Ullström Hanna Franck Emil Ring Februari 2012 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1.

Läs mer

Åtgärder för en ekonomi i balans

Åtgärder för en ekonomi i balans Revisionsrapport Åtgärder för en ekonomi i balans Landstinget Gävleborg Bengt Andersson Hanna Franck Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Revisionsfråga och

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Landstinget Halland. Granskning av projektredovisning. styrning och uppföljning 2004-05-18. Leif Johansson

REVISIONSRAPPORT. Landstinget Halland. Granskning av projektredovisning. styrning och uppföljning 2004-05-18. Leif Johansson REVISIONSRAPPORT Granskning av projektredovisning styrning och uppföljning Landstinget Halland 2004-05-18 Leif Johansson INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 1. Uppdrag...2 2. Syfte och metod...2

Läs mer

Externt finansierade projekt

Externt finansierade projekt Revisionsrapport Externt finansierade projekt Gällivare kommun Mars 2010 Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Rolf Särkimukka, revisionskonsult 2010-03-11 Hans Forsström Rolf Särkimukka Innehållsförteckning

Läs mer

Palliativ vård, uppföljning. Landstinget i Halland. Revisionsrapport. Mars 2011. Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor

Palliativ vård, uppföljning. Landstinget i Halland. Revisionsrapport. Mars 2011. Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Palliativ vård, uppföljning Landstinget i Halland Revisionsrapport Mars 2011 Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Metod och genomförande... 4 Granskningsresultat...

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

Leksands kommun. Revisionsrapport. Sammanfattning Kommunstyrelsens ansvar för ledning, styrning och uppföljning av kommunkoncernens.

Leksands kommun. Revisionsrapport. Sammanfattning Kommunstyrelsens ansvar för ledning, styrning och uppföljning av kommunkoncernens. www.pwc.se Revisionsrapport Sammanfattning Kommunstyrelsens ansvar för ledning, styrning och uppföljning av kommunkoncernens verksamhet Louise Cedemar Helena Steffansson Carlson David Boman Niklas Eriksson

Läs mer

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Revisionsrapport Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Solna stad April 2010 Josefin Loqvist 2010-04 Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport Budgetprocessen Pajala kommun Anna Carlénius Revisonskonsult

Revisionsrapport Budgetprocessen Pajala kommun Anna Carlénius Revisonskonsult www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisonskonsult Budgetprocessen Pajala kommun September 2017 Budgetprocessen Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Städning av vårdlokaler

Städning av vårdlokaler www.pwc.se Revisionsrapport David Boman December 2013 Städning av vårdlokaler Revisorerna landstinget Gävleborg Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisonell bedömning... 3 2. Inledning... 4 2.1.

Läs mer

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Revisionsrapport Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Mora kommun November 2009 Författare Robert Heed Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund och revisionsfråga... 3 1.2 Metod...

Läs mer

Löpande redovisning och intern kontroll i redovisningsrutiner

Löpande redovisning och intern kontroll i redovisningsrutiner www.pwc.se Revisionsrapport Simon Lindskog Dennis Hedberg Löpande redovisning och intern kontroll i redovisningsrutiner Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2

Läs mer

Rätt intäkter - uppföljning

Rätt intäkter - uppföljning Revisionskontoret AM/KS Rev/16007 Rätt intäkter - uppföljning Rapport 2-16 Rätt intäkter uppföljning Bakgrund Landstingets revisorer har ansvar för att genomföra årlig granskning av landstingets samtliga

Läs mer

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Granskning av intern kontroll Söderhamns kommun Revisionsrapport Februari 2011 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Robert Heed Revisionskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc www.pwc.se Revisionsrapport Joanna Hägg Tilda Lindell Granskning av intern kontroll Tierps kommun pwc Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Granskningsbakgrund...

Läs mer

Översiktlig granskning av kommunens arbete med att säkerställa en tillräcklig intern kontroll Smedjebackens kommun

Översiktlig granskning av kommunens arbete med att säkerställa en tillräcklig intern kontroll Smedjebackens kommun www.pwc.se Revisionsrapport Louise Cedemar, Hanna Franck Larsson Översiktlig granskning av kommunens arbete med att säkerställa en tillräcklig intern kontroll Smedjebackens kommun Översiktlig granskning

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Kerstin Sikander Cert. kommunal revisor Mars 2013 Landstinget i Jönköpings län Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund och revisionsfråga...

Läs mer

Förstudie: Övergripande granskning av ITdriften

Förstudie: Övergripande granskning av ITdriften Revisionsrapport Förstudie: Övergripande granskning av ITdriften Jönköpings Landsting Juni 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Uppdrag och revisionsfrågor...

Läs mer

Löpande granskning av intern kontroll i system och rutiner 2010

Löpande granskning av intern kontroll i system och rutiner 2010 Löpande granskning av intern kontroll i system och rutiner 2010 Revisionsrapport November 2010 Lars-Åke Ullström Robert Heed Pär Månsson Hanna Franck Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av efterarbetes- och uppföljningsprocessen efter avslutad upphandling inom Båstad Kommun.

Revisionsrapport. Granskning av efterarbetes- och uppföljningsprocessen efter avslutad upphandling inom Båstad Kommun. Revisionsrapport Granskning av efterarbetes- och uppföljningsprocessen efter avslutad upphandling inom Båstad Kommun. Januari 2012 Fredrik Andrén, Jur. Kand. Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning...

Läs mer

Årlig granskning av fullmäktigeberedningarna 2013. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Årlig granskning av fullmäktigeberedningarna 2013. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Årlig granskning av fullmäktigeberedningarna 2013 Revisionspromemoria LANDSTINGETS REVISORER 2014-04-09 14REV33 2(10) Sammanfattning Landstinget Västernorrland har fyra fullmäktigeberedningar: Arvodeskommittén,

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport PRIO-psykisk ohälsa Margaretha Larsson Landstinget Gävleborg februari 2014

www.pwc.se Revisionsrapport PRIO-psykisk ohälsa Margaretha Larsson Landstinget Gävleborg februari 2014 www.pwc.se Revisionsrapport Margaretha Larsson PRIO-psykisk ohälsa Landstinget Gävleborg PRIO-psykisk ohälsa Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Revisionsfråga... 2 1.2.1. Revisionskriterier...

Läs mer

Granskning av interna kontrollen

Granskning av interna kontrollen Revisionsrapport* Granskning av interna kontrollen Landstinget Halland Datum 2006-11-29 Författare Leif Johansson Anita Andersson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Uppdrag...3 2 Syfte och metod...3

Läs mer

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Projekt med extern finansiering styrning och kontroll Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

Revisionsrapport Borgholms kommun Caroline Liljebjörn 1 juni 2016

Revisionsrapport Borgholms kommun Caroline Liljebjörn 1 juni 2016 www.pwc.se Revisionsrapport Uppföljning av ITgranskning från år 2013 Caroline Liljebjörn 1 juni 2016 Innehåll Sammanfattning och revisionell bedömning...2 1.1. Bedömningar mot kontrollmål...2 2. Inledning...4

Läs mer

Granskning av kommunens styrning av projekt svar på revisionsrapport

Granskning av kommunens styrning av projekt svar på revisionsrapport 2012-11-01 KS-2012/916.912 1 (7) HANDLÄGGARE Hanna Lundborg Hanna.Lundborg@huddinge.se Kommunstyrelsen Granskning av kommunens styrning av projekt svar på revisionsrapport Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Avtal institutionsplaceringar Karin Magnusson Malou Olsson Söderhamns kommun Oktober 2014

www.pwc.se Revisionsrapport Avtal institutionsplaceringar Karin Magnusson Malou Olsson Söderhamns kommun Oktober 2014 www.pwc.se Revisionsrapport Avtal institutionsplaceringar Karin Magnusson Malou Olsson Oktober 2014 Söderhamns kommun Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2.

Läs mer

Årlig granskning av Patientnämnden - Etiska nämnden Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Årlig granskning av Patientnämnden - Etiska nämnden Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Årlig granskning av Patientnämnden - Etiska nämnden 2015 Revisionspromemoria LANDSTINGETS REVISORER 2016-04-08 16REV20 2(7) Sammanfattning Granskningen visar att Patientnämnden - Etiska nämnden har arbetat

Läs mer

Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin

Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin Christel Eriksson Cert. kommunal revisor Mars 2014 Sammanfattning PwC har fått uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Halland att granska

Läs mer

Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys

Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys www.pwc.se Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys Håkan Olsson Cerifierad Kommunal Yrkesrevisor Anna Laurell Lysekils kommun Kommunens arbete med ledning och styrning samt användandet av Stratsys Innehållsförteckning

Läs mer

Ärendehanteringssystemets funktionalitet och användarvänlighet

Ärendehanteringssystemets funktionalitet och användarvänlighet Ärendehanteringssystemets funktionalitet och användarvänlighet Landstinget Gävleborg Revisionsrapport Oktober 2010 Ove Axelsson Tove Färje Innehållsförteckning SAMMANFATTNING.........3 INLEDNING......4

Läs mer

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12 12 1 (6) Projektmodell Projektmodell Projektmodell... 1 1. Riktlinjer projektmodell... 1 2. Projektförutsättningar... 2 2.1 Uppdragsgivaren... 2 2.2 Direktiv... 2 2.3 Förstudie... 2 2.4 Beslut... 2 2.5

Läs mer

Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning... 3 Granskningsresultat... 7 Sammanfattning Kommunen tar emot flyktingar

Läs mer

Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport

Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport Percy Carlsbrand Februari 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Revisionsrapport Habo kommun

Revisionsrapport Habo kommun Revisionsrapport Översiktlig granskning av vissa delar av funktionshindersomsorgen Habo kommun Johan Bokinge Karin Norrman-Elgh Johan Bokinge Karin Norrman-Elgh Habo kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Revisionsrapport Avtalstrohet

Revisionsrapport Avtalstrohet www.pwc.se Revisionsrapport Helena Carlson Avtalstrohet Ljusdal Energi AB Innehållsförteckning 1. Bakgrund och uppdrag... 1 1.1. Syfte och revisionsfråga... 1 1.2. Avgränsning...2 1.2.1. Kommunala bolag...2

Läs mer

Ramverk för projekt och uppdrag

Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 1 (9) Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 2 (9) BAKGRUND/MOTIV... 3 MÅL OCH SYFTE... 3 DEFINITIONER AV PROJEKT... 3 MODELL FÖR PROJEKTSTYRNING...

Läs mer

Granskning av hur väl stödet av ekonomitjänster fungerar

Granskning av hur väl stödet av ekonomitjänster fungerar Revisionsrapport Granskning av hur väl stödet av ekonomitjänster fungerar Söderhamns kommun Rolf Hammar David Boman December 13 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund och syfte... 3 1. Revisionsfråga...

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013

Granskning av årsredovisning 2013 www.pwc.se Revisionsrapport Stina Björnram Granskning av årsredovisning 2013 Norra Västmanlands Samordningsförbund Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1 Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Löpande granskning av intern kontroll Omhändertagande och väntetider inom akutmottagningarna (PM 5) Landstinget Gävleborg

Löpande granskning av intern kontroll Omhändertagande och väntetider inom akutmottagningarna (PM 5) Landstinget Gävleborg Revisionsrapport Löpande granskning av intern kontroll Omhändertagande och väntetider inom akutmottagningarna (PM 5) Landstinget Gävleborg Karin Magnusson Margaretha Larsson Mars 2012 Löpande granskning

Läs mer

Granskning av kontroller i investeringsprocessen. Trosa kommun

Granskning av kontroller i investeringsprocessen. Trosa kommun Revisionsrapport Granskning av kontroller i investeringsprocessen Matti Leskelä Februari 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Vårt uppdrag 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte 2 2.3 Metod 2 3

Läs mer

Region Gotlands projektmodell. Riktlinjer fastställda av ledningskontoret,

Region Gotlands projektmodell. Riktlinjer fastställda av ledningskontoret, Region Gotlands projektmodell Riktlinjer fastställda av ledningskontoret, 2014-11-14 Innehåll VARFÖR SKA MAN HA EN GEMENSAM PROJEKTMODELL?...3 VAD ÄR ETT PROJEKT?...4 FÖRSTUDIE...5 HUVUDPROJEKT...6 PROJEKTORGANISATION,

Läs mer

Söderhamns kommun. Uppföljning av tidigare granskning av likabehandling inklusive systematiskt värdegrundsarbete. Revisionsrapport. www.pwc.

Söderhamns kommun. Uppföljning av tidigare granskning av likabehandling inklusive systematiskt värdegrundsarbete. Revisionsrapport. www.pwc. www.pwc.se Revisionsrapport Micaela Hedin, Hanna Franck Larsson Uppföljning av tidigare granskning av likabehandling inklusive systematiskt värdegrundsarbete Söderhamns kommun Granskning av arbetet med

Läs mer

Avesta kommun. Intern kontroll Uppföljning av revisionsgranskning

Avesta kommun. Intern kontroll Uppföljning av revisionsgranskning Uppföljning av revisionsgranskning Offentlig sektor KPMG AB 2012-10-02 Antal sidor: 6 Antal bilagor: X Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 2 4. Avgränsning 2 5. Ansvarig styrelse 2 6. Metod

Läs mer

Revisionsrapport. Botkyrka kommun. Granskning av utlämnade lån. Pernilla Fagerstedt Anders Petersson

Revisionsrapport. Botkyrka kommun. Granskning av utlämnade lån. Pernilla Fagerstedt Anders Petersson Revisionsrapport Granskning av utlämnade lån Botkyrka kommun Pernilla Fagerstedt Anders Petersson Augusti 2011 2011-08-25 Anders Petersson Projektledare Jan Nilsson Uppdragsansvarig PwC Innehållsförteckning

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskning av kommunens fordon

Uppföljning av tidigare granskning av kommunens fordon www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Sandra Marcusson Oktober 2014 Uppföljning av tidigare granskning av kommunens fordon Karlshamn kommun Uppföljning av tidigare granskning

Läs mer

Löpande granskning av intern kontroll

Löpande granskning av intern kontroll Revisionsrapport Löpande granskning av intern kontroll Redovisningsrutiner (PM 4) Landstinget Gävleborg Pär Månsson Helena Carlson Hanna Franck Larsson Februari 2013 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Revisionsrapport. Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Inger Hansén Viveca Karlsson

Revisionsrapport. Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Inger Hansén Viveca Karlsson Revisionsrapport Löpande granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner vid Kostnämnden Landstinget Västmanland Inger Hansén Viveca Karlsson 18 mars 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande

Läs mer

Granskning av Samordningsförbundet i Kramfors Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Granskning av Samordningsförbundet i Kramfors Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Granskning av Samordningsförbundet i Kramfors 2016 Revisionsrapport LANDSTINGETS REVISORER 2017 04 28 17REV37 2(7) Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 2 Syfte och övergripande revisionsfrågor... 3 3 Revisionskriterier...

Läs mer

Granskning år 2015 av folkhögskolestyrelsen för Vindelns och Storumans folkhögskolor

Granskning år 2015 av folkhögskolestyrelsen för Vindelns och Storumans folkhögskolor Granskning år 2015 av folkhögskolestyrelsen för Vindelns och Storumans folkhögskolor Rapport nr 22/2015 Mars 2016 Eva Röste Moe, revisionskontoret Diarienummer: REV 16:2-2015 Innehåll 1. SAMMANFATTANDE

Läs mer

Integrerat ledningssystem. Landstinget Gävleborg. Revisionsrapport. Mars 2011 Lars-Åke Ullström David Emanuelsson

Integrerat ledningssystem. Landstinget Gävleborg. Revisionsrapport. Mars 2011 Lars-Åke Ullström David Emanuelsson Integrerat ledningssystem Landstinget Gävleborg Revisionsrapport Mars 2011 Lars-Åke Ullström David Emanuelsson Innehållsförteckning 1. Sammanfattning......3 2. Inledning...4 2.1 Uppdrag och revisionsfråga......4

Läs mer

Revisionsrapport Barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa - granskning av samverkan

Revisionsrapport Barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa - granskning av samverkan www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund Robert Bergman Barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa - granskning av samverkan Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och

Läs mer

UFV 2014/1186. Arbetssätt Projektplan. Fastställd av universitetsdirektören Reviderad

UFV 2014/1186. Arbetssätt Projektplan. Fastställd av universitetsdirektören Reviderad UFV 2014/1186 Arbetssätt 2020 Fastställd av universitetsdirektören 2014-10-17 Reviderad 2014-12-18 Innehållsförteckning Bakgrund 3 Mål för projektet 3 Övergripande mål 3 Projektmål 3 Initiering 3 Genomförande

Läs mer

Kalmar kommun Uppföljande granskning Förekomsten ändrings- och tilläggsarbeten (ÄTA)

Kalmar kommun Uppföljande granskning Förekomsten ändrings- och tilläggsarbeten (ÄTA) 2016-10-20 Kalmar kommun Uppföljande granskning Förekomsten ändrings- och tilläggsarbeten (ÄTA) Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 4 2.1. Syfte och avgränsning... 4 2.2. Revisionsfrågor...

Läs mer

PROJEKTDIREKTIV. Gemensam Folktandvårdsorganisation i Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten

PROJEKTDIREKTIV. Gemensam Folktandvårdsorganisation i Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten PROJEKTDIREKTIV Gemensam Folktandvårdsorganisation i Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten webbadress - Projektnamn Gemensam Folktandvårdsorganisation i Jämtland, Västernorrland, Västerbotten

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Gemensamma Taxe- och Avgiftsnämnden för Hallsberg, Laxå, Lekeberg och Askersund Hallsbergs kommun Lars Wigström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning

Läs mer

Styrning av behörigheter

Styrning av behörigheter Revisionsrapport Styrning av behörigheter i journalsystem Landstinget i Östergötland Janne Swenson Kerem Kocaer Jens Ryning Eva Andlert, cert. kommunal revisor Styrning av behörigheter i journalsystem

Läs mer

Granskning av stadens arbete med åtgärder och uppföljning avseende intern styrning och kontroll

Granskning av stadens arbete med åtgärder och uppföljning avseende intern styrning och kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Tilda Lindell Margareta Irenaeus Granskning av stadens arbete med åtgärder och uppföljning avseende intern styrning och kontroll Solna stad Åtgärder och uppföljning avseende

Läs mer

Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden

Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden Mitt Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Implementering av barnkonventionen i Linköpings kommun

Implementering av barnkonventionen i Linköpings kommun Revisionsrapport Implementering av barnkonventionen i Linköpings kommun November 2008 Karin Jäderbrink Innehållsförteckning 1 Bakgrund och uppdrag... 3 1.1 Revisionsfråga... 3 1.2 Revisionsmetod och avgränsning...

Läs mer

Granskning av projekt för anläggning av ny skytteanläggning

Granskning av projekt för anläggning av ny skytteanläggning Revisionsrapport Granskning av projekt för anläggning av ny skytteanläggning Januari 2011 Anna Henriksson Fredrik Markstedt Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2 Inledning...

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

IT-säkerhet Externt och internt intrångstest samt granskning av IT-säkerhetsprocesser

IT-säkerhet Externt och internt intrångstest samt granskning av IT-säkerhetsprocesser Revisionsrapport IT-säkerhet Externt och internt intrångstest samt granskning av IT-säkerhetsprocesser Landstinget i Jönköpings län Kerem Kocaer Johan Elmerhag Jean Odgaard September 2013 Innehållsförteckning

Läs mer

Ramverk för kvalitetsarbete i utbildning på. grundnivå och avancerad nivå

Ramverk för kvalitetsarbete i utbildning på. grundnivå och avancerad nivå Mahr 16-2014/532 1 (av 6) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Beslutsdatum: Beslutande: Giltighetstid: Dokumentansvarig: Diarienummer: Projektdirektiv 2014-11-19 Cecilia Christersson Karin Sjögren,

Läs mer

Ägarstyrning i kommunens bolag. Söderhamns kommun

Ägarstyrning i kommunens bolag. Söderhamns kommun www.pwc.se Revisionsrapport Ägarstyrning i kommunens bolag Carl-Åke Elmersjö Söderhamns kommun Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1 1.1. Revisionsfråga... 1 1.2. Avgränsning och metod... 1 2. Ägarstyrning

Läs mer

Landstinget Kronoberg

Landstinget Kronoberg Revisionsrapport december 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Landstinget Kronoberg Implementering och efterlevnad av reglemente för intern kontroll Innehållsförteckning Sammanfattande diskussion

Läs mer

Utvecklingsplan för god och jämlik vård. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Utvecklingsplan för god och jämlik vård. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Utvecklingsplan för god och jämlik vård Revisionspromemoria LANDSTINGETS REVISORER 2014-04-09 14REV9 2(7) Sammanfattning Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade i december 2011 om en utvecklingsplan för

Läs mer

PROJEKTORGANISATION [PROJEKTNAMN]

PROJEKTORGANISATION [PROJEKTNAMN] STADSLEDNINGSKONTORET FINANSAVDELNINGEN SID 1 (10) 2008-12-16 [PROJEKTNAMN] Författare: Version: Författarens namn Versionsnummer SID 2(10) UTGÅVEHISTORIK FÖR DOKUMENTET

Läs mer

IT-säkerhet Externt och internt intrångstest samt granskning av IT-säkerhetsprocesser

IT-säkerhet Externt och internt intrångstest samt granskning av IT-säkerhetsprocesser Revisionsrapport IT-säkerhet Externt och internt intrångstest samt granskning av IT-säkerhetsprocesser Landstinget i Östergötland Kerem Kocaer Magnus Olson-Sjölander Björn Johrén IT-specialister Eva Andlert

Läs mer

Granskning av lönesystem

Granskning av lönesystem www.pwc.se Revisionsrapport Anna Gröndahl Granskning av lönesystem Vingåker kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Uppdrag...

Läs mer

Hantering av handlingar i Sandvikenhus AB och Sandviken Energi AB

Hantering av handlingar i Sandvikenhus AB och Sandviken Energi AB GranskningsPM Hantering av handlingar i Sandvikenhus AB och Sandviken Energi AB Sandvikens kommun Pär Månsson Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 1 1.3 Metod 1 2 Offentlighetsreglerna

Läs mer

Hantering av IT-risker

Hantering av IT-risker Hantering av IT-risker Landstinget i Östergötland Revisionsrapport Januari 2011 Jon Arwidson Magnus Olson-Sjölander Fredrik Eriksson Eva Andlert Certifierad kommunal revisor 1 av 10 Innehållsförteckning

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY

RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY 1 (7) RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY Inledning Syftet med denna projektpolicy är att skapa en tydlig och enhetlig styrning och struktur för projektarbete i kommunen. Målet med projekt i Strömsunds

Läs mer

Guide till projektmodell - ProjectBase

Guide till projektmodell - ProjectBase Guide till projektmodell - ProjectBase Innehållsförteckning 1. Projektmodellen ProjectBase 2 2. Vad är ett projekt? 2 3. Syfte och mål 2 4. Projektets livscykel 3 5. Styrdokument och checklistor 4 6. Organisation

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Elevhälsans arbete Linda Marklund Kalix kommun Maj 2014

www.pwc.se Revisionsrapport Elevhälsans arbete Linda Marklund Kalix kommun Maj 2014 www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund Elevhälsans arbete Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Syfte och revisionsfråga...

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun 2 November 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 5 Sammanfattning

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 Sammanfattning Vår bedömning är att Hållbarhetsnämnden i stort bedrivit verksamhet utifrån fullmäktiges mål och beslut. Bedömningen är att årets bokslut

Läs mer

Framtidens äldreomsorg - översiktlig granskning. Strömsunds kommun

Framtidens äldreomsorg - översiktlig granskning. Strömsunds kommun www.pwc.se Revisionsrapport Framtidens äldreomsorg - översiktlig granskning Linda Marklund Certifierad kommunal revisor Juni 2016 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2.

Läs mer

Projektstyrning. Landstinget i Östergötland. Revisionsrapport

Projektstyrning. Landstinget i Östergötland. Revisionsrapport Revisionsrapport Projektstyrning Landstinget i Östergötland Linda Sandelin IT-specialist Eva Ogensjö Cert. kommunal revisor Eva Andlert Cert. kommunal revisor 26 aug 2013 Projektstyrning Innehållsförteckning

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Kommunala kontokort Haparanda stad Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Martin Gandal

www.pwc.se Revisionsrapport Kommunala kontokort Haparanda stad Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Martin Gandal www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Kommunala kontokort Haparanda stad Martin Gandal Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Syfte

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun 11 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 7 Sammanfattning På uppdrag

Läs mer

Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Granskning av anställdas bisysslor

Granskning av anställdas bisysslor www.pwc.se Malin Liljeblad Fredrik Winter Februari 2013 Revisionsrapport Granskning av anställdas bisysslor Smedjebackens Kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2.

Läs mer

2013-11-13. Rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av rutiner för bilanvändning

2013-11-13. Rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av rutiner för bilanvändning KARLSKOGA KOMMUN Kommunstyrelsen 2013-11- 1 4 ~ KARLSKOGA KOMMUN "ld'. Revisionen 2013-11-13 Samhällsbyggnadsnämnden Socialnämnden För kännedom: Kommunfullmäktige Rapport från kommunrevisorerna avseende

Läs mer

Köpt vård inom vuxenpsykiatrin. Landstinget Gävleborg

Köpt vård inom vuxenpsykiatrin. Landstinget Gävleborg www.pwc.se Revisionsrapport Köpt vård inom vuxenpsykiatrin Lars-Åke Ullström Juli 2014 Landstinget Gävleborg Innehållsförteckning 1. Bakgrund och uppdrag... 1 1.1. Revisionsfråga... 1 1.2. Kontrollfrågor...

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av anställdas bisysslor

Revisionsrapport Granskning av anställdas bisysslor www.pwc.se Malin Liljeblad November 2013 Revisionsrapport Granskning av anställdas bisysslor Söderhamns Kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1.

Läs mer

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd Dnr Mahr 19-2014/568 1 (av 10) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-03-27 Susanne Wallmark Jenny Wendle Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.0 150327 Slutgiltig projektplan

Läs mer

Revisionsrapport. Anställdas bisysslor/sidouppdrag Östersunds kommun. 2010-03-30 Anneth Nyqvist

Revisionsrapport. Anställdas bisysslor/sidouppdrag Östersunds kommun. 2010-03-30 Anneth Nyqvist Revisionsrapport Anställdas bisysslor/sidouppdrag Östersunds kommun 2010-03-30 Anneth Nyqvist 2010-03-30 Anneth Nyqvist, uppdragsledare/projektledare 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4

Läs mer

Intern kontroll avseende fakturahantering

Intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport* Intern kontroll avseende fakturahantering Eskilstuna kommun Mars 2008 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund och syfte...3 1.2

Läs mer

Granskning av budgetprocessen. Landstinget Värmland. Landstinget Värmland

Granskning av budgetprocessen. Landstinget Värmland. Landstinget Värmland www.pwc.se Revisionsrapport Inger Andersson Christina Olsson Februari 2016 Granskning av budgetprocessen inom Budgetprocessen inom Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 5 1.1. Bakgrund... 5 1.2.

Läs mer

Patientbemötande i vården. Landstinget i Östergötland. Revisionsrapport. Datum 2011-01-26

Patientbemötande i vården. Landstinget i Östergötland. Revisionsrapport. Datum 2011-01-26 Patientbemötande i vården Landstinget i Östergötland Revisionsrapport Datum 2011-01-26 Eva Ogensjö, certifierad kommunal revisor Anders Larsson, certifierad kommunal revisor Eva Andlert, certifierad kommunal

Läs mer

Uppföljning av granskningsplan 2012 för administrativa processer

Uppföljning av granskningsplan 2012 för administrativa processer 1(5) Landstingsstyrelsen Uppföljning av granskningsplan 2012 för administrativa processer Inledning De förtroendevalda har ett övergripande ansvar att följa upp att det är en god internkontroll i landstinget.

Läs mer

Information och kriskommunikation

Information och kriskommunikation Information och kriskommunikation Ett utvecklingsprojekt inom ramen för Program för samverkan Stockholmsregionen Projektdirektiv och projektplan Aktörer SOS Alarm Trafikverket Länsstyrelsen Polismyndigheten

Läs mer