Chef- och ledarutveckling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Chef- och ledarutveckling"

Transkript

1 Chef- och ledarutveckling Landstinget i Östergötland Revisionsrapport Datum Eva Andlert Certifierad kommunal revisor Stefan Knutsson Revisionskonsult

2 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning Bakgrund Syfte och revisionsfråga Avgränsning och revisionsmetod Granskningsresultat Ansvar och krav Stöd och utbildning/utveckling Uppföljning och utvärdering Chefs- och ledarskapspolicy

3 1 Sammanfattning Revisorerna i Landstinget i Östergötland har gett Komrev inom PwC i uppdrag att genomföra en granskning av landstingets hantering av chef- och ledarskapsutveckling. Syftet med granskningen är att bedöma ändamålsenligheten i förutsättningarna att utveckla ledarskapet. Granskningen ska besvara revisionsfrågorna: Får chefer tillräckliga förutsättningar för att utveckla ledarskapet? Efterlevs landstingets chefs och ledarpolicy? Frågorna besvaras utifrån kriterierna ansvar, krav, stöd, utbildning/utveckling, uppföljning/utvärdering. Granskningen har avgränsats till att omfatta verksamhetschefer och vårdenhetschefer inom sjukhusvården. En webbenkät har skickats ut till samtliga verksamhetschefer och vårdenhetschefer i sjukhusvården och svarsfrekvens var 80 %. Som komplement till enkäten har intervjuer genomförts vid fyra kliniker. Den generella bilden som framkommer av enkäten är att de svarande på en 6-gradig skala i stort instämmer (4-6) med undantag för en fråga. En produktionsenhet avviker generellt mot övriga produktionsenheter genom att instämma i lägre omfattning. Uppdelat på verksamhetschef och vårdenhetschef samt antal anställningsår framkommer inte några påtagliga skillnader. Knappt 70 procent av de svarande har arbetat som chef tre år eller längre inom landstinget. Generellt ges en mer positiv bild vid intervjuerna jämfört med enkäten. Vår bedömning är landstingets chefer i stort får tillräckliga förutsättningar att utveckla ledarskapet. Ansvar och krav är tydligt men kan ibland upplevas som inte fullt ut realistiska. Bland annat påverkar antalet underställda och att medarbetarna kan ställa orealistiska krav på cheferna. Synen på stödet i form av styrande dokument varierar men är övervägande positivt. Cheferna har i stor omfattning stöd av sina närmast överordnade chefer. De allra flesta har bra stabsstöd som dock kan förbättras bland annat för att bedriva förändringsarbete. Möjligheter till utveckling av chef- och ledarskapet varierar mellan chefsnivåerna. Vårdenhetscheferna har mer möjligheter än verksamhetscheferna. Landstingets egna utbildningar inom området ges goda omdömen. Dock behöver introduktionen av nya chefer förbättras. Vi har svårt att göra bedömning om chefs- och ledarskapspolicyn fullt ut efterlevs. Få har anpassat den till den egna verksamheten. Många anser dock att policyn fyller en funktion som verktyg för olika områden. Personliga utvecklingssamtal genomförs i stor omfattning regelbundet inom en 18-månadersintervall. 3

4 2 Inledning Revisorerna i Landstinget i Östergötland har beslutat att genomföra en granskning av chefoch ledarskap. Komrev inom PwC har fått uppdraget att genomföra granskningen. Två förtroendevalda revisorer, Eiwor Englund och Karl-Göran Biörsmark, har följt granskningen. 2.1 Bakgrund Av landstingsfullmäktiges treårsbudget framgår att landstinget strävar efter chefer som är goda ledare och att ett gott ledarskap är en förutsättning för goda verksamhetsresultat. Utmärkande för en god ledare anses vara förmågan att skapa engagemang för verksamhetens uppgift, utveckling, resultat samt att ta tillvara på varje medarbetares kunskap och erfarenhet. Detta kräver att landstingets ledare på olika nivåer får utbildning och stöd i att leda förändringsprocesser. I landstingets årsredovisning 2009 görs reflektioner om ledarskap och styrning. Enligt denna medför landstingets decentraliserade organisation ett stort ansvar för chefer. Att utöva styrning och ledarskap innebär att verka i en komplex miljö där förändringar i verksamheten, nya mål och förändrade förutsättningar kräver att chefer agerar utifrån dessa utmaningar vilket medför att ledarrollen utvecklas kontinuerligt. I landstingsstyrelsens verksamhetsplan 2010 framhålls möjlighet men också skyldighet till att ta tillvara erbjudande om ledarutbildning och ledarutveckling. Granskningen har genomförts utifrån risk- och väsentlighetsanalys och i enlighet med revisionsplan Syfte och revisionsfråga Granskningen syftar till att bedöma ändamålsenligheten i förutsättningarna att utveckla ledarskapet. Utifrån syftet ska följande revisionsfrågor besvaras: Får chefer tillräckliga förutsättningar för att utveckla ett gott ledarskap? Efterlevs landstingets chefs- och ledarskapspolicy? För att besvara revisionsfrågorna ingår följande områden i granskningen: - Ansvar och krav - Stöd och utbildning/utveckling - Uppföljning och utvärdering - Chefs- och ledarskapspolicy 4

5 2.3 Avgränsning och revisionsmetod Granskningen har inletts med en förstudie. Genomgång har gjorts av landstingets styrdokument och annan relevant dokumentation samt landstingets utvärderingsstatistik rörande ledarskapsutbildningar. Huvudstudien har avgränsats till att omfatta verksamhetschefer och vårdenhetschefer inom sjukhusvården. En webbenkät har skickats ut till samtliga verksamhetschefer och vårdenhetschefer i sjukhusvården totalt 285. Ett antal föll bort på grund av inaktuella e-postadresser eller var bortresta. Inkomna svar uppgår till 229 som efter en justerad svarsfrekvens på grund av ovanstående gav en svarsfrekvens på 80 %. För vissa frågor är svarsfrekvensen något lägre. Enkäten var upplagd utifrån att de svarande skulle ange sina svar på en 6-gradig skala där 6 betyder instämmer ja absolut och 1 nej inte alls. För varje fråga ges ett medelvärde som indikerar i vilken utsträckning de svarande instämmer eller inte instämmer i den fråga som ställt. Under varje fråga kunde kommentarer lämnas och det lämnades ett stort antal kommentarer. Som komplement till enkäten har intervjuer genomförts. Intervjuer har genomförts med verksamhetschefer och vårdenhetschefer vid Akutkliniken i Norrköping (Närsjukvården i Östra Östergötland), Kvinnokliniken i Norrköping, (Barn- och kvinnocentrum), Neurokirurgiska kliniken (Sinnescentrum) och Reumatologiska kliniken (Hjärt- och medicincentrum). Vidare har intervjuer/avstämningar genomförts med HR-chefer vid berörda centrum. Avstämningar har även genomförts med två produktionsenhetschefer och HR-direktören. Totalt har intervjuer och avstämningar genomförts med 21 personer. Sakavstämning av rapportutkast har gjorts med berörda vid intervjuade enheter. 5

6 3 Granskningsresultat Den generella bilden som framkommer av enkäten är att de svarande i stort instämmer, på skalan 4-6 och få av de som inte instämmer som sätter 2-1, med undantag för en fråga. En produktionsenhet avviker generellt mot övriga produktionsenheter genom att instämma i lägre omfattning. Uppdelat på verksamhetschef och vårdenhetschef samt antal anställningsår framkommer inte några påtagliga skillnader. Ca 70 procent av de svarande har arbetat som chef tre år eller längre inom landstinget. Generellt ges en mer positiv bild vid intervjuerna jämfört med enkäten. 3.1 Ansvar och krav Krav på vad som förväntas av en chef är tydligt. Realistiska krav mer neutral bild - antalet underställda kan påverka. Medarbetare kan ställa orealistiska krav på chefer. Andra än överordnad chef ställer krav. På enkätfrågan Är kraven på vad som förväntas av dig som chef och ledare tydliga instämmer 85 procent. Vidare instämmer 65 procent på frågan Tydliggör chef- och ledarskapspolicyn vilka förväntningar som finns på chefer. Bilden som ges vid de personliga intervjuerna bekräftar enkätsvaren. Både av intervjuerna och av enkätkommentarerna framgår vikten av dialog med närmaste chef. Vad som ingår i mitt uppdrag har jag och verksamhetschefen enats om. Om jag inte räcker till försöker vi gemensamt hitta bra lösningar. Flera lyfter fram att delegationsordningen tydligt fastställer ansvaret och förväntade krav. Arbetar efter tydliga mål, roller, uppdrag/arbetsbeskrivningar. På enkätfrågan Är kraven realistiska ges en mer neutral bild, ca 60 procent sätter en 4:a respektive en 3:a. Intervjuerna ger en positivare bild, det är högt ställda och omfattande krav men flertalet av de intervjuade anser att kraven är förenliga med det ansvar som ligger i chefsuppdraget. Det framkommer av både intervjuerna och av enkätkommentarerna att antalet underställda kan påverka förutsättningen att uppfylla kraven. Hur många underställda som vårdenhetscheferna har varierar. Bland de intervjuade vårdenhetscheferna varierar det mellan ett 20-tal till drygt ett 90-tal underställda. För att hantera kraven har vissa uppgifter, exempelvis utvecklingssamtal, vidaredelegerats till biträdande chef. Utvecklingssamtal och rehabiliteringsprocessen är uppgifter som anses tidskrävande. Några intervjuade lyfter fram att ha många underställda är naturligt utifrån verksamhetens omfattning och detta måste hanteras. Vidare 6

7 framförs att kraven ökar hela tiden och att kraven inte alltid kommer i linjen utan vid sidan om. Det är många som vill styra min tid. Det framkommer av både intervjuerna och av enkätkommentarerna att medarbetarna kan ha orealistiska krav på chefer. Jag tror att kraven är någorlunda tydliga och realistiska, men det skulle kunna bli bra om de blev ännu tydligare. Kraven blir dessutom flera och flera samt större och större och snart blir det svårt att leva upp till krav som finns. Redan idag är känslan att jag inte räcker till. Det framkommer både av intervjuerna och enkätkommentarerna att ha ansvar men inte mandat för bemanning upplevs som ett misstroende och gör arbetet tungrott. 3.2 Stöd och utbildning/utveckling Synen på stödet i form av styrande dokument varierar. Används vid behov. Många är nöjda med stödet från närmast överordnad chef. Stabsstödet anses som mycket viktigt och fungerar i stort men kan förbättras ytterligare på några enheter. Möjligheter till utveckling av chef- och ledarskap varierar mellan chefsnivåerna. Vårdenhetscheferna har större möjligheter än verksamhetscheferna. Ökat stöd behövs för att bedriva förändringsarbete. Introduktion - får ett dåligt betyg. Stöd På enkätfrågan Får du tillräckligt stöd från styrande dokument för chef- och ledarskapet svarar 60 procent att de får tillräckligt stöd. Intervjuerna ger en positivare bild. Det framförs att stödet inte används dagligen men finns där i bakgrunden och används när det behövs. Flertalet säger att dokumenten ger stöd för till exempel personal- och utvecklingssamtal, rekrytering eller i situationer som rör medarbetares rättigheter och skyldigheter. Några framför att det är svårt att hitta dokument på intranätet LISA, några är mer förtrogna med det. Både intervjuerna och enkäten visar att flertalet är nöjda med stödet från närmaste chef. På enkätfrågan Får du det stöd du behöver från din närmaste chef för att utöva chef- och ledarskapet instämmer ca 70 procent. Vid intervjuerna uttalas vid tre av fyra kliniker att de har en bra dialog och stöd från närmsta chef. En verksamhetschef framför att produktionsenhets- 7

8 chefen enskilt träffar varje verksamhetschef en gång per månad och det upplevs mycket positivt. På enkätfrågan Får du tillräckligt stöd inom alla de områden som du ansvarar för instämmer 60 procent. Av intervjuerna framgår att det är viktigt att ha tillräckligt stabsstöd. Flertalet av de intervjuade säger att det fungerar utmärkt. Bilden som ges är finns alltid hjälp om det behövs. En klinik är inte nöjd, de framför att de inte får tillräckligt stabsstöd. Både av intervjuerna och av enkätkommentarerna framkommer behov av ökat stöd för att bedriva förändringsarbete. Ett viktigt stöd som framhålls vid intervjuerna är det stöd som vårdenhetscheferna har av varandra. Utbildning/utveckling och introduktion Intranätet LISA visar att det finns ett antal möjligheter till utbildning/utveckling för chefer/ledare. På enkätfrågan Har du genomgått någon form av chef- och ledarutbildning de senaste tre åren instämmer 70 procent och 60 procent av dessa sätter högsta värdet (6). Intervjuerna ger i stort samma bild och det ges exempel på olika ledarskapsutbildningar som de intervjuade deltagit eller deltar i. Några framför att de går någon form av utbildning varje år för att hålla sig ajour. HR- funktionen uppmanar vårdenhetschefer att delta i utbildningar och de upplever inga hinder förutom tidbrist för att gå utbildningar. Bilden som ges från verksamhetscheferna är att de själva får ta mer egna initiativ. Enligt HR-cheferna måste verksamhetschefernas chef- och ledarutveckling individanpassas mer eftersom de har olika bakgrund gällande ledarskapet. Flera går externa utbildningar. Det framkommer att platsbrist på utbildningar medverkat till att någon verksamhetschef inte kunnat gå önskad utbildning. Utbildningarna som landstinget tillhandahåller får höga betyg av de intervjuade, vilket också enkätkommentarerna visar. De anses vara av god kvalitet vilket också utvärderingsstatistik från ledarskapsutbildningar visar. Utbildningarna leder också till nätverk som träffas regelbundet under lång tid efter utbildningarna. Vårdenhetscheferna lyfter fram att dessa nätverk fungerar som ett stöd. Erbjuden chef- och ledarskapsutveckling kan ge förutsättningar för förändring och förnyelse av verksamheten. På enkätfrågan Bedömer du att chef och ledarskapsutvecklingen som erbjuds ger förutsättningar till förändring och förnyelse instämmer 65 procent. Intervjuerna ger en något positivare bild och det framgår att de får utbildning i olika förändringsverktyg. Någon efterlyste innehåll av mer beteendevetenskaplig natur, t ex människors reaktioner på förändring men gick nu en sådan extern utbildning. Några enkätkommentarer visar på att den personliga viljan till förändring och förnyelse också är viktig. På enkätfrågan Anser du att du får tillräckliga möjligheter att utveckla chef- och ledarskapet instämmer 60 procent. Av intervjuerna framgår att de verksamhetschefer som är läkare arbetar kliniskt i olika utsträckning, allt från enstaka jourer till i stort sett heltid. Som skäl 8

9 anges bland annat brist på specialistläkare. Det framkommer också att det finns uttalade eller outtalade förväntningar från underställda läkare att verksamhetscheferna ska arbeta kliniskt. Någon lyfter upp att det handlar om legitimitet. De intervjuade vårdenhetscheferna anser att de får stora möjligheter att utveckla chef- och ledarskapet. Möjligheten för cheferna att ha handledare varierar. På enkätfrågan Har du möjlighet att ha en handledare eller liknade instämmer drygt 50 procent och det är ingen skillnad mellan verksamhetschefer och vårdenhetschefer. Intervjuerna ger en betydligt positivare bild. Alla intervjuade säger att de har denna möjlighet och vårdenhetscheferna säger att de uppmanas att ta tillvara på detta. Flertalet av de intervjuade vårdenhetscheferna har handledare. Några har själva aktivt valt att inte ha handledare just för tillfället. Den fråga som fått lägst betyg i enkäten är om introduktion. På frågan Tycker du att den introduktion du fick för ditt nuvarande arbete var tillräcklig instämmer 40 procent. Uppdelat på kvinnor och män framkommer att kvinnor instämmer i lägre grad. Denna bild framträder inte lika tydligt vid intervjuerna. Det är enstaka personer som påtalar en bristande introduktion och någon lyfter när i tiden det är lämpligt att ha introduktionen. Vid intervjuer med HR-chefer uppges att det finns ett strukturerat arbetssätt vid introduktion av chefer. Enligt uppgift har kursen Chef i landstinget introduktionsprogram inte genomförts under Uppföljning och utvärdering Personliga utvecklingssamtal genomförs i hög grad regelbundet årsvis eller inom 18 månaders intervall. Utvärdering av chefers genomförda utbildningar görs av HR-chefer. Personliga utvecklingssamtal genomförs regelbundet i stor utsträckning. På enkätfrågan Har överordnad chef utvecklingssamtal med dig varje år instämmer 75 procent. Vid en annan produktionsenhet än den som nämns på sid 5 instämmer hälften. Enligt HR-chefen beror detta på att det varit täta chefsbyten där. Intervjuerna bekräftar bilden som enkäten ger. Några genomför utvecklingssamtal inom en 18- månadersperiod med anledning av ett stort antal underställda. Vid en klinik har det inte fungerat med utvecklingssamtal det senaste året på grund av chefsbyte. Vi noterar att nyckelindikator i landstingsledningens verksamhetsplan är de senaste 18 månaderna. Flera av de intervjuade framhåller även värdet/betydelsen av den löpande återkopplingen som sker i den dagliga relationen. Flertalet av de intervjuade uppger att det finns en sådan relation och öppenhet viktigt med feedback från chef, kan prata om allt när vi ses. Enligt HR-chefer genomförs muntlig utvärdering efter chefernas genomförda utbildningar. 9

10 3.4 Chefs- och ledarskapspolicy Chef- och ledarskapspolicyn har anpassats till den egna verksamheten i låg utsträckning. Policyn som verktyg kan förbättras. På enkätfrågan Har landstingets chef- och ledarskapspolicy anpassats till den egna verksamheten anger knappt hälften att den har anpassats. Hälften av de intervjuade svarar att policyn har anpassats. Hälften säger att den är användbar som den är och inte behöver anpassas. Bilden från intervjuerna av förhållningssättet mot chef- och ledarskapspolicyn skiljer sig åt mellan klinikerna. Lever ihop med policyn i det man gör varje dag. En klinik anser att policyn är ett tomt papper som inte är praktisk att använda. Flertalet har dock en positiv inställning till policyn för det stöd dokumentet ger. Många anser att chef- och ledarskapspolicyn fyller en funktion som verktyg för olika områden. På frågan Är chef och ledarskapspolicyn ett bra verktyg vid personalfrågor inom följande områden: rekrytering, introduktion, utvecklingssamtal och befattningsutveckling instämmer 60 procent. Liknande bild ges vid intervjuerna. Bilden som ges från HR-cheferna är att verksamheterna i stor utsträckning tillämpar policyn. En fråga i enkäten var Bedömer du att landstinget hanterar chef- och ledarskapsfrågor på ett bra sätt instämmer 60 procent. Flera kommentarer finns om att lönen inte står i paritet med uppdraget som chef. Intervjuerna ger en positivare bild. 10

11 200X-XX-XX Namnförtydligande Namnförtydligande 11

Ledarskapets villkor - granskning av enhetschefernas förutsättningar att utöva sitt ledarskap i Motala kommun

Ledarskapets villkor - granskning av enhetschefernas förutsättningar att utöva sitt ledarskap i Motala kommun Revisionsrapport Ledarskapets villkor - granskning av enhetschefernas förutsättningar att utöva sitt ledarskap i Motala kommun Augusti 2009 Håkan Lindahl Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Kontroll av anställdas bisysslor

Kontroll av anställdas bisysslor Revisionsrapport Kontroll av anställdas bisysslor Landstinget i Östergötland Matti Leskelä Linda Yacoub Eva Andlert, certifierad kommunal revisor 25 Kontroll av anställdas bisysslor Innehållsförteckning

Läs mer

Produktionsplanering

Produktionsplanering www.pwc.se Revisionsrapport Produktionsplanering Anders Larsson Certifierad kommunal revisor Matti Leskelä Region Östergötland 25 februari 2015 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av kontroll av anställdas bisysslor. Landstingsstyrelsen tillstyrker landstingsfullmäktige BESLUTA

Revisionsrapport Granskning av kontroll av anställdas bisysslor. Landstingsstyrelsen tillstyrker landstingsfullmäktige BESLUTA Peder Björn 2014-12-16 PROTOKOLLSUTDRAG Landstingsstyrelsen Ärende 7. Revisionsrapport Granskning av kontroll av anställdas bisysslor Landstingsstyrelsen tillstyrker landstingsfullmäktige BESLUTA a t t

Läs mer

Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor

Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor Revisionsrapport Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor Smedjebackens kommun December 2008 Bengt Andersson Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1 1.1 Uppdrag och revisionsfråga...

Läs mer

Revisionsrapport Patientdelaktighet

Revisionsrapport Patientdelaktighet BESLUTSUNDERLAG 1/3 Ledningsstaben Martin Magnusson 2015-02-16 Dnr: RS 2015-214 Regionstyrelsen Revisionsrapport Patientdelaktighet Regionens revisorer har genomfört en granskning för att bedöma ändamålsenligheten

Läs mer

Revisionsrapport Söderhamns kommun

Revisionsrapport Söderhamns kommun Revisionsrapport Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor Söderhamns kommun Bengt Andersson Innehållsförteckning 1 Bakgrund 1 1.1 Uppdrag och revisionsfråga 1 1.2 Metod 1 2 Resultat

Läs mer

Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor

Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor Revisionsrapport Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor Avesta kommun Februari 2008 Bengt Andersson Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1 1.1 Uppdrag och revisionsfråga... 1 1.2

Läs mer

Ledarskapet i organisationen

Ledarskapet i organisationen Revisonsrapport Ledarskapet i organisationen Kramfors kommun Anneth Nyqvist Revisorerna i Kramfors kommun har den 15 september 2010 behandlat denna rapport och beslutat att överlämna den till Kommunstyrelsen

Läs mer

Första linjens chefer inom socialtjänsten: uppföljande granskning

Första linjens chefer inom socialtjänsten: uppföljande granskning www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Första linjens chefer inom socialtjänsten: uppföljande granskning Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc www.pwc.se Revisionsrapport Joanna Hägg Tilda Lindell Granskning av intern kontroll Tierps kommun pwc Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Granskningsbakgrund...

Läs mer

Hantering av IT-risker

Hantering av IT-risker Hantering av IT-risker Landstinget i Östergötland Revisionsrapport Januari 2011 Jon Arwidson Magnus Olson-Sjölander Fredrik Eriksson Eva Andlert Certifierad kommunal revisor 1 av 10 Innehållsförteckning

Läs mer

Samverkan kring uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård

Samverkan kring uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård Revisionsrapport Samverkan kring uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård Landstinget i Östergötland Linköpings kommun Datum 2010-04-07 Eva Ogensjö, certifierad kommunal revisor Karin Jäderbrink, certifierad

Läs mer

Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten

Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten Revisionsrapport Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun Februari 2009 Christina Norrgård Kerstin Svensson, certifierad kommunal

Läs mer

IT-säkerhet Externt och internt intrångstest samt granskning av IT-säkerhetsprocesser

IT-säkerhet Externt och internt intrångstest samt granskning av IT-säkerhetsprocesser Revisionsrapport IT-säkerhet Externt och internt intrångstest samt granskning av IT-säkerhetsprocesser Landstinget i Östergötland Kerem Kocaer Magnus Olson-Sjölander Björn Johrén IT-specialister Eva Andlert

Läs mer

Insatser till barn i behov av särskilt stöd

Insatser till barn i behov av särskilt stöd Revisionsrapport Insatser till barn i behov av särskilt stöd Lindesbergs kommun Februari 2009 Marie Lindblad 2009-02-17 Marie Lindblad Namnförtydligande Bert Hedberg Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Kvalitetsledning inom Hemvårdsnämnden, uppföljning

Kvalitetsledning inom Hemvårdsnämnden, uppföljning Kvalitetsledning inom Hemvårdsnämnden, uppföljning Halmstads kommun Revisionsrapport Mars 2011 Christel Eriksson certifierad kommunal revisor Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund, revisionsfrågor och

Läs mer

Revisionsrapport Landstinget i Östergötland

Revisionsrapport Landstinget i Östergötland Revisionsrapport Sjukresor - granskning av räkenskapsmaterial Landstinget i Östergötland Lars Edgren Stefan Knutsson Eva Andlert, Certifierade kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2

Läs mer

Landstingets ärende- och beslutsprocess

Landstingets ärende- och beslutsprocess LANDSTINGET I VÄRMLAND REVISIONSRAPPORT Revisorerna AM/JM 2012-12-18 Rev/12017 Landstingets ärende- och beslutsprocess Sammanfattning Denna granskning har omfattat hantering enligt riktlinjen för landstingets

Läs mer

Inhyrd personal via bemanningsföretag

Inhyrd personal via bemanningsföretag Revisionsrapport Inhyrd personal via bemanningsföretag Landstinget i Östergötland 2010-08-26 Anders Larsson, certifierad kommunal revisor Lotta Ricklander Stefan Knutsson Eva Andlert, certifierad kommunal

Läs mer

Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten

Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten Revisionsrapport Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten Socialnämnden Katrineholms kommun Januari 2009 Christina Norrgård Kerstin Svensson, certifierad kommunal revisor

Läs mer

Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin

Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin Christel Eriksson Cert. kommunal revisor Mars 2014 Sammanfattning PwC har fått uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Halland att granska

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Jakob Smith Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET... 4 1.1 Bakgrund och

Läs mer

Rektorns pedagogiska ledarskap

Rektorns pedagogiska ledarskap www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman Linda Marklund Rektorns pedagogiska ledarskap Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Chefspolicy vid Stockholms universitet

Chefspolicy vid Stockholms universitet Chefspolicy vid Stockholms universitet Produktion: Personalavdelningen vid Stockholms universitet och Matador kommunikation. Illustrationer: Stina Wirsén. Tryck: Edita Västra Aros AB, 2013. Inledning Stockholms

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Granskning av förutsättningar för ett gott ledarskap och medarbetarskap inom Vård- och omsorg

Granskning av förutsättningar för ett gott ledarskap och medarbetarskap inom Vård- och omsorg Granskning av förutsättningar för ett gott ledarskap och medarbetarskap inom Vård- och omsorg Carl-Gustaf Folkeson Båstads kommun Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte 2 1.1 Uppdrag och revisionsfråga

Läs mer

Rektorernas förutsättningar. pedagogiska ledare. Mjölby kommun

Rektorernas förutsättningar. pedagogiska ledare. Mjölby kommun www.pwc.se Håkan Lindahl Eleonor Duvander Rektorernas förutsättningar att vara pedagogiska ledare Mjölby kommun Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Revisionsfråga...

Läs mer

Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015

Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015 Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015 Genomförd av CMA Research AB April 2015 Innehållsförteckning Fakta om undersökningen, syfte och metod 2 Fakta om undersökningen, svarsfrekvens 3 Stöd för tolkning

Läs mer

Revisionsrapport Projektstyrning, Landstinget i Östergötland

Revisionsrapport Projektstyrning, Landstinget i Östergötland BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Mikael Borin 2013-09-25 LiÖ 2013-786 Landstingsstyrelsen Revisionsrapport Projektstyrning, Landstinget i Östergötland Ledningsstabens kommentarer Landstingets revisorer

Läs mer

Granskning av kommunens hantering av styrdokument

Granskning av kommunens hantering av styrdokument Granskning av kommunens hantering av styrdokument Smedjebackens kommun Revisionsrapport Februari 2011 Hans Gåsste Innehållsförteckning Sammanfattning och revisionell bedömning...... 3 1 Bakgrund och syfte......

Läs mer

Projektstyrning. Landstinget i Östergötland. Revisionsrapport

Projektstyrning. Landstinget i Östergötland. Revisionsrapport Revisionsrapport Projektstyrning Landstinget i Östergötland Linda Sandelin IT-specialist Eva Ogensjö Cert. kommunal revisor Eva Andlert Cert. kommunal revisor 26 aug 2013 Projektstyrning Innehållsförteckning

Läs mer

Anställdas bisysslor

Anställdas bisysslor Revisionsrapport Anställdas bisysslor Krokoms Kommun Anneth Nyqvist December 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och kontrollmål 2 2.3 Avgränsning

Läs mer

Kompetensförsörjning och generationsskiften

Kompetensförsörjning och generationsskiften Revisionsrapport Kompetensförsörjning och generationsskiften Piteå kommun Datum Helena Lundberg, Certifierad kommunal revisor 2009-09-03 Helena Lundberg, uppdragsansvarig Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...4

Läs mer

Landstingets revisorer

Landstingets revisorer Landstingets revisorer Grafisk formgivning: Kent Forsberg, Norrbottens läns landsting, april 2011 Det är vi som är Revisorerna i Norrbottens läns landsting Lars Hedberg (s) ordf Marita Björkman (s) vice

Läs mer

Nämndens insyn och kontroll av vårdentreprenad i Brålanda. Vänersborgs kommun. Revisionsrapport. Datum 2011-01-27. Författare Hans-Lennart Stenqvist

Nämndens insyn och kontroll av vårdentreprenad i Brålanda. Vänersborgs kommun. Revisionsrapport. Datum 2011-01-27. Författare Hans-Lennart Stenqvist Nämndens insyn och kontroll av vårdentreprenad i Brålanda Vänersborgs kommun Revisionsrapport Datum 2011-01-27 Författare Hans-Lennart Stenqvist Innehållsförteckning Uppdraget... 3 Bakgrund och revisionsfråga...

Läs mer

Förstudie: Övergripande granskning av ITdriften

Förstudie: Övergripande granskning av ITdriften Revisionsrapport Förstudie: Övergripande granskning av ITdriften Jönköpings Landsting Juni 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Uppdrag och revisionsfrågor...

Läs mer

Rapport avseende granskning av Rektors roll som pedagogisk ledare. Östersunds kommun

Rapport avseende granskning av Rektors roll som pedagogisk ledare. Östersunds kommun Rapport avseende granskning av Rektors roll som pedagogisk ledare Östersunds kommun Oktober 2015 Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 Uppdrag och bakgrund 2 Revisionsfråga 2 Revisionskriterier 2 Avgränsning

Läs mer

Revisionsrapport Stadens styrmodell Haparanda kommun

Revisionsrapport Stadens styrmodell Haparanda kommun Revisionsrapport Stadens styrmodell Haparanda kommun Andreas Jönsson Cert. kommunal revisor Jenny Krispinsson Revisionskonsult 4 november 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg

Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg www.pwc.se Revisionsrapport Inger Kullberg Cert. kommunal revisor Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg Surahammars kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Externt finansierade projekt

Externt finansierade projekt Revisionsrapport Externt finansierade projekt Gällivare kommun Mars 2010 Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Rolf Särkimukka, revisionskonsult 2010-03-11 Hans Forsström Rolf Särkimukka Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av Fokusprojektet

Granskning av Fokusprojektet Revisionsrapport Granskning av Fokusprojektet Nyköpings kommun Februari 2009 Ove Axelsson Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Revisionsfrågor och revisionsmetod...3

Läs mer

Revisionsrapport. Sociala jouren ALVESTA KOMMUN. 11 juni 2012. Jard Larsson. Certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Sociala jouren ALVESTA KOMMUN. 11 juni 2012. Jard Larsson. Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Sociala jouren ALVESTA KOMMUN 11 juni 2012 Jard Larsson Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Bakgrund och uppdrag... 1 2 Revisionsfråga och kontrollmål... 1 3 Metod... 1

Läs mer

Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete. Region Halland. Revisionsrapport

Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete. Region Halland. Revisionsrapport Revisionsrapport Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete Region Halland Rebecca Andersson, revisionskonsult Kerstin Sikander, Cert. kommunal revisor Carl-Magnus Stensson, Cert.

Läs mer

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Revisionsrapport Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Mora kommun November 2009 Författare Robert Heed Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund och revisionsfråga... 3 1.2 Metod...

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Uppföljning av granskningsplan 2011 för administrativa processer

Uppföljning av granskningsplan 2011 för administrativa processer 1(6) Landstingsstyrelsen Uppföljning av granskningsplan 2011 för administrativa processer Inledning Metod för granskning De förtroendevalda har ett övergripande ansvar att följa upp att det är en god internkontroll

Läs mer

Personlig assistans Kvalitet i bemötande

Personlig assistans Kvalitet i bemötande Revisionsrapport Personlig assistans Kvalitet i bemötande och rätt insatser Christel Eriksson Cert. Kommunal revisor Mars 2014 Sammanfattning har fått de förtroendevalda revisorerna i Halmstads kommuns

Läs mer

Gemensamma riktlinjer för chefsförsörjning

Gemensamma riktlinjer för chefsförsörjning Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Personal och utbildning Kerstin Jungstedt Gemensamma riktlinjer 1 (6) Gemensamma riktlinjer för chefsförsörjning Inledning Stockholms läns landsting har gemensamma

Läs mer

Chefs- och ledarstrategi

Chefs- och ledarstrategi STRATEGI Dokumentets syfte n finns för att kommunen ska attrahera, rekryera och utveckla chefer som gör Nacka bäst på att vara kommun. Dokumentet gäller för Kommunstyrelsen som arbetsgivare och kommunens

Läs mer

Rektors styrning och ledning

Rektors styrning och ledning Revisionsrapport Rektors styrning och ledning Vingåkers kommun Marie Lindblad Jukka Törrö Rektors styrning och ledning Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning 1 2. Inledning 3

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Kommunrevisionen begär svar senast 2014-06-16 från Er med anledning av granskningen

Kommunrevisionen begär svar senast 2014-06-16 från Er med anledning av granskningen Tjänsteskrivelse 1 (1) Handläggare Datum Beteckning Kommunrevisionen 2014-03-31 MISSIVSKRIVELSE Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningar gällande ledarskapets villkor Kommunrevisionen

Läs mer

RAPPORT: SÅ TYCKER SVERIGES HR-CHEFER OM MEDARBETARUNDERSÖKNINGAR

RAPPORT: SÅ TYCKER SVERIGES HR-CHEFER OM MEDARBETARUNDERSÖKNINGAR RAPPORT: SÅ TYCKER SVERIGES HR-CHEFER OM MEDARBETARUNDERSÖKNINGAR Resultat från QuestBack Swedens undersökning om HR-ansvarigas erfarenheter och åsikter om Medarbetarundersökningar, som genomfördes hösten

Läs mer

Styrning av städning i vårdlokaler

Styrning av städning i vårdlokaler www.pwc.se Revisionsrapport Eva Andlert Cert. kommunal revisor Eva Ogensjö Cert. kommunal revisor Styrning av städning i vårdlokaler Landstinget i Östergötland 11 november 2014 Styrning av städning i vårdlokaler

Läs mer

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Granskning av intern kontroll Söderhamns kommun Revisionsrapport Februari 2011 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Robert Heed Revisionskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

Revisionsrapport Landstinget Gävleborg

Revisionsrapport Landstinget Gävleborg Revisionsrapport Löpande granskning av intern kontroll - Projektredovisning PM 5 Lars-Åke Ullström Hanna Franck Larsson Landstinget Gävleborg Mars 2013 Löpande granskning av intern kontroll - Projektredovisning

Läs mer

Resurscentrum Kundundersökning 2011

Resurscentrum Kundundersökning 2011 Resurscentrum Kundundersökning 2011 September 2011 Genomförd av CMA Research AB Resurscentrum Kundundersökning 2011, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 5 Resultat kundnöjdhet

Läs mer

Chefs- och ledningspolicy

Chefs- och ledningspolicy STYRDOKUMENT DATUM 2012-12-03 Chefs- och ledningspolicy Detta dokument ersätter Ledningspolicy antagen av kommunstyrelsen 2000-05-15, KS 4.05. Inledning Verksamheten i Älvsbyns kommun ska vara visions-

Läs mer

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Projekt med extern finansiering styrning och kontroll Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

LEDARSKAPSPOLICY LEDARSKAPSUTVECKLING

LEDARSKAPSPOLICY LEDARSKAPSUTVECKLING Antagen av fullmäktige 2009-12-14 LEDARSKAPSPOLICY LEDARSKAPSUTVECKLING LEDARSKAPSPOLICY Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig, att kunna

Läs mer

Skrivelse 1 (2) 2013-05-14 Dnr REV/28/2012

Skrivelse 1 (2) 2013-05-14 Dnr REV/28/2012 .:: Jämtlands Läns Landsting Landstingets revisorer Skrivelse 1 (2) 2013-05-14 Dnr REV/28/2012 Revisionsdirektör Majvor Enström Tfn: 063-147528 Landstingsstyrelsen Granskning av chefsrollen På vårt uppdrag

Läs mer

Policy för chefsuppdrag

Policy för chefsuppdrag 1(5) BILAGA 1 DNR: SLU ua 2013.1.1.1-5596 2014-01-14 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Personal Dokumenttyp: Policy Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Personalavdelningen Handläggare: Eva Jeppson-Eldrot

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Landstinget Halland. Granskning av projektredovisning. styrning och uppföljning 2004-05-18. Leif Johansson

REVISIONSRAPPORT. Landstinget Halland. Granskning av projektredovisning. styrning och uppföljning 2004-05-18. Leif Johansson REVISIONSRAPPORT Granskning av projektredovisning styrning och uppföljning Landstinget Halland 2004-05-18 Leif Johansson INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 1. Uppdrag...2 2. Syfte och metod...2

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av anställdas bisysslor

Revisionsrapport Granskning av anställdas bisysslor www.pwc.se Malin Liljeblad November 2013 Revisionsrapport Granskning av anställdas bisysslor Söderhamns Kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1.

Läs mer

Den Axiologiska Ledarprofilen

Den Axiologiska Ledarprofilen Omfattning - generellt Den Axiologiska Ledarprofilen Användningsområden företagsinternt för utveckling av det personliga ledarskapet 1. En Rapport på 60+ sidor som redovisar det individuella tankemönstret

Läs mer

Granskning av bisysslor

Granskning av bisysslor www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av bisysslor Peter Aschberg Region Värmland Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Revisionsfrågor...2 2.3. Metod och

Läs mer

Revisionsrapport granskning av årsredovisning 2013, Landstinget i Östergötland

Revisionsrapport granskning av årsredovisning 2013, Landstinget i Östergötland BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Urban Svahn 2014-05-05 LiÖ 2014-495 Landstingsstyrelsen Revisionsrapport granskning av årsredovisning 2013, Landstinget i Östergötland Ledningsstabens kommentarer Landstingets

Läs mer

Tillgänglighet Sjukvårdsrådgivningen och SOS Alarm

Tillgänglighet Sjukvårdsrådgivningen och SOS Alarm www.pwc.se Revisionsrapport David Boman Tillgänglighet Sjukvårdsrådgivningen och SOS Alarm december 2013 Revisorerna landstinget Gävleborg Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...

Läs mer

Revisionsrapport Bokslutsprocessen

Revisionsrapport Bokslutsprocessen www.pwc.se Revisionsrapport Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Bokslutsprocessen Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Ledarskapsutbildning 5 dagar

Ledarskapsutbildning 5 dagar Ledarskapsutbildning 5 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter kunden.

Läs mer

REVISIONENS ARBETSORDNING VERSION 20 FEBRUARI 2015

REVISIONENS ARBETSORDNING VERSION 20 FEBRUARI 2015 REVISIONENS ARBETSORDNING VERSION 20 FEBRUARI 2015 Revisionens formella reglering återfinns i lagstiftningen och i det av landstingsfullmäktige beslutade revisionsreglementet. Enligt god revisionssed i

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Kristianstads kommun Januari 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av räkenskapsmaterial följsamhet till regler kring fordonsanvändning

Revisionsrapport Granskning av räkenskapsmaterial följsamhet till regler kring fordonsanvändning BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Annika Hjertkvist 2013-09-27 LiÖ 2013-787 Landstingsstyrelsen Revisionsrapport Granskning av räkenskapsmaterial följsamhet till regler kring fordonsanvändning Ledningsstabens

Läs mer

Uppföljning av granskning Verkställighet av beslut samt översiktlig granskning av beredningsprocessen och hanteringen av allmänna handlingar

Uppföljning av granskning Verkställighet av beslut samt översiktlig granskning av beredningsprocessen och hanteringen av allmänna handlingar Uppföljning av granskning Verkställighet av beslut samt översiktlig granskning av beredningsprocessen och hanteringen av allmänna handlingar Revisionsrapport Juni 2011 Hans Gåsste Innehåll Sammanfattning...3

Läs mer

2014-04- 09. Arvidsjaurs kommun Revisorerna. Arvidsjaurs kommun. Kommunstyrelsen. I 0 / 201'1 --00 7 Kommunstyrelsen~----:/f---~--=-~ Nämnderna

2014-04- 09. Arvidsjaurs kommun Revisorerna. Arvidsjaurs kommun. Kommunstyrelsen. I 0 / 201'1 --00 7 Kommunstyrelsen~----:/f---~--=-~ Nämnderna Arvidsjaurs kommun Revisorerna För kännedom: Fullmäktiges presidium Gruppledarna Datum 2014-04-03 Arvidsjaurs kommun Kommunstyrelsen 2014-04- 09 Dnr '/, }, ~ 1- I 0 / 201'1 --00 7 Kommunstyrelsen~----:/f---~--=-~

Läs mer

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14 Revisionen i finansiella samordningsförbund seminarium 2014 01 14 Så här är det tänkt Varje förbundsmedlem ska utse en revisor. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utser Försäkringskassan en gemensam

Läs mer

Revisionsrapport. Tierps kommun. Granskning av anställdas bisysslor. Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Tierps kommun. Granskning av anställdas bisysslor. Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Granskning av anställdas bisysslor Tierps kommun Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor December 2011 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 1 Inledning och bakgrund 5 1.1 Revisionsfråga

Läs mer

Kommunrevisionens redogörelse för år 2011

Kommunrevisionens redogörelse för år 2011 Söderhamn kommun Kommunrevisionen Bilaga till revisionsberättelsen Kommunrevisionens redogörelse för år 2011 1. Inledning revisorernas uppdrag Kommunrevisionen arbetar på uppdrag av kommunfullmäktige och

Läs mer

Granskning av personalfrågor

Granskning av personalfrågor Revisionsrapport* Granskning av personalfrågor Region Skåne Juni 2008 Carl-Gustaf Folkeson, revisionskonsult Alf Wahlgren, certifierad kommunal revisor Anna Eriksson, revisionskonsult *connectedthinking

Läs mer

Revisionsrapport. Bisysslor. Hultsfreds kommun. Yvonne Lundin Caroline Liljebjörn 17 december 2012

Revisionsrapport. Bisysslor. Hultsfreds kommun. Yvonne Lundin Caroline Liljebjörn 17 december 2012 Revisionsrapport Bisysslor Hultsfreds kommun Yvonne Lundin Caroline Liljebjörn 17 december 2012 Granskning av bisysslor 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 3 Revisionsfrågor och

Läs mer

FÖRSTUDIE AVSEENDE DIALOG OCH KOMMUNIKATION MED MEDBORGA- RE OCH MEDARBETARE

FÖRSTUDIE AVSEENDE DIALOG OCH KOMMUNIKATION MED MEDBORGA- RE OCH MEDARBETARE FÖRSTUDIE AVSEENDE DIALOG OCH KOMMUNIKATION MED MEDBORGA- RE OCH MEDARBETARE : 2 (9) 3 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING OCH SYFTE... 4 2 METOD... 4 3 RESULTAT... 4 3.1 STYRDOKUMENT OCH RUTINER FÖR

Läs mer

Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Tandvårdsnämnden 2015

Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Tandvårdsnämnden 2015 Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Tandvårdsnämnden 2015 Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 3 1.1 Revisionsfråga... 3 1.2 Metod...

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskning av kommunens fordon

Uppföljning av tidigare granskning av kommunens fordon www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Sandra Marcusson Oktober 2014 Uppföljning av tidigare granskning av kommunens fordon Karlshamn kommun Uppföljning av tidigare granskning

Läs mer

Delegation av beslutanderätten Härryda kommun

Delegation av beslutanderätten Härryda kommun Revisionsrapport Delegation av beslutanderätten Härryda kommun 2009-05-25 Hans Gåsste, Certifierad kommunal revisor 2009-05-25 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4 1.1 Uppdrag och revisionsfråga...4

Läs mer

Revisionsrapport. stöd. Kalmar kommun. 3 november 2008. Christel Eriksson Stefan Wik

Revisionsrapport. stöd. Kalmar kommun. 3 november 2008. Christel Eriksson Stefan Wik Revisionsrapport Resursfördelning inom LSSverksamheten - boende med särskilt stöd Kalmar kommun 3 november 2008 Christel Eriksson Stefan Wik 1 2008-11-03 Chistel Eriksson Stefan Wik 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Medarbetarenkäten 2009

Medarbetarenkäten 2009 Övergripande rapport för Jenny Axelsson Personalavdelningen 1. Inledning Piteå kommun ska genomföra en årlig kommunövergripande medarbetarenkät som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Resultat

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

Granskning av grundskolans styrning och ledning - från rektors ansvarsnivå

Granskning av grundskolans styrning och ledning - från rektors ansvarsnivå Revisionsrapport* Granskning av grundskolans styrning och ledning - från rektors ansvarsnivå Söderhamns kommun Februari 2008 Hans-Lennart Stenqvist Louise Cedemar *connectedthinking (1) 1. Bakgrund och

Läs mer

Svedala kommun. Granskning av anställningsavtal,

Svedala kommun. Granskning av anställningsavtal, Svedala kommun Granskning av anställningsavtal, anställningsförmåner och avgångsvederlag för högre tjänstemän Juni 2014 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 Uppdraget... 2 Svar på revisionsfrågan... 2 Mot bakgrund

Läs mer

Ledarskap i äldreomsorgen. En rapport från Kommunal och Vision

Ledarskap i äldreomsorgen. En rapport från Kommunal och Vision Ledarskap i äldreomsorgen En rapport från Kommunal och Vision Innehållsförteckning Förord 4 Inledning 5 Hur upplever cheferna förutsättningarna för ledarskap? 6 Vad anser medarbetarna? 7 Slutsatser och

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Granskning av LSS. Kvalitetssäkring av genomförandeplaner. Emmaboda kommun. 9 oktober 2012

REVISIONSRAPPORT. Granskning av LSS. Kvalitetssäkring av genomförandeplaner. Emmaboda kommun. 9 oktober 2012 REVISIONSRAPPORT Granskning av LSS Kvalitetssäkring av genomförandeplaner Emmaboda kommun 9 oktober 2012 Jard Larsson, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Uppdrag, revisionsfråga

Läs mer

P",C. [)el l l' ]'Oll ')J1l 7' 1I "l (-I. [' 'l l 'i( 1l.. I' 1J1) J1 l

P,C. [)el l l' ]'Oll ')J1l 7' 1I l (-I. [' 'l l 'i( 1l.. I' 1J1) J1 l P",C [)el l l' ]'Oll ')J1l 7' [' 'l l 'i( 1l.. I' 1J1) J1 l 1I "l (-I. Il Uppdraget 3 Bakgrund och revisionsfråga 3 Metod 3 Inledande resonemang kring rektors roll och uppgift 4 Hur har skolnämnden definierat

Läs mer

Kundundersökning för Ljungby kommun miljö-och byggförvaltning 2014. 2014-06-16 Lisa Eriksson, studentmedarbetare

Kundundersökning för Ljungby kommun miljö-och byggförvaltning 2014. 2014-06-16 Lisa Eriksson, studentmedarbetare Kundundersökning för Ljungby kommun miljö-och byggförvaltning 14 14-6-16 Lisa Eriksson, studentmedarbetare 1. Inledning Under våren 14 har Ljungby kommuns miljö- och byggförvaltning genomfört en servicemätning

Läs mer

Granskning av handläggningen av institutionsplaceringar

Granskning av handläggningen av institutionsplaceringar Revisionsrapport Granskning av handläggningen av institutionsplaceringar Uppvidinge kommun Datum 2009-02-18 Författare Stefan Wik Eva Gustafsson 200X-XX-XX Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Söderhamns kommun. Granskning av förutsättningarna för ledarskap i kommunens verksamheter. Revisionsrapport. KPMG 9 mars 2005 Antal sidor 10

Söderhamns kommun. Granskning av förutsättningarna för ledarskap i kommunens verksamheter. Revisionsrapport. KPMG 9 mars 2005 Antal sidor 10 Granskning av förutsättningarna för ledarskap i KPMG 9 mars 2005 Antal sidor 10 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Projektets syfte 3 2.3 Metod och genomförande 3 2.4 Bemanning

Läs mer

Chefens roll i lönebildningen. Resultat av partsgemensamt arbete

Chefens roll i lönebildningen. Resultat av partsgemensamt arbete Chefens roll i lönebildningen Resultat av partsgemensamt arbete Chefens roll i lönebildningen Här presenteras resultatet av ett partsgemensamt arbete mellan SKL/Pacta och AkademikerAlliansen om chefens

Läs mer

Städning av vårdlokaler

Städning av vårdlokaler www.pwc.se Revisionsrapport David Boman December 2013 Städning av vårdlokaler Revisorerna landstinget Gävleborg Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisonell bedömning... 3 2. Inledning... 4 2.1.

Läs mer

Granskning av klassificering drift/investering

Granskning av klassificering drift/investering Revisionsrapport Granskning av klassificering drift/investering Botkyrka kommun 2010-05-31 Anders Petersson Jonas Eriksson Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...1 2. Inledning...2 2.1 Bakgrund/syfte,

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Kommunala kontokort Haparanda stad Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Martin Gandal

www.pwc.se Revisionsrapport Kommunala kontokort Haparanda stad Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Martin Gandal www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Kommunala kontokort Haparanda stad Martin Gandal Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Syfte

Läs mer