Chef- och ledarutveckling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Chef- och ledarutveckling"

Transkript

1 Chef- och ledarutveckling Landstinget i Östergötland Revisionsrapport Datum Eva Andlert Certifierad kommunal revisor Stefan Knutsson Revisionskonsult

2 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning Bakgrund Syfte och revisionsfråga Avgränsning och revisionsmetod Granskningsresultat Ansvar och krav Stöd och utbildning/utveckling Uppföljning och utvärdering Chefs- och ledarskapspolicy

3 1 Sammanfattning Revisorerna i Landstinget i Östergötland har gett Komrev inom PwC i uppdrag att genomföra en granskning av landstingets hantering av chef- och ledarskapsutveckling. Syftet med granskningen är att bedöma ändamålsenligheten i förutsättningarna att utveckla ledarskapet. Granskningen ska besvara revisionsfrågorna: Får chefer tillräckliga förutsättningar för att utveckla ledarskapet? Efterlevs landstingets chefs och ledarpolicy? Frågorna besvaras utifrån kriterierna ansvar, krav, stöd, utbildning/utveckling, uppföljning/utvärdering. Granskningen har avgränsats till att omfatta verksamhetschefer och vårdenhetschefer inom sjukhusvården. En webbenkät har skickats ut till samtliga verksamhetschefer och vårdenhetschefer i sjukhusvården och svarsfrekvens var 80 %. Som komplement till enkäten har intervjuer genomförts vid fyra kliniker. Den generella bilden som framkommer av enkäten är att de svarande på en 6-gradig skala i stort instämmer (4-6) med undantag för en fråga. En produktionsenhet avviker generellt mot övriga produktionsenheter genom att instämma i lägre omfattning. Uppdelat på verksamhetschef och vårdenhetschef samt antal anställningsår framkommer inte några påtagliga skillnader. Knappt 70 procent av de svarande har arbetat som chef tre år eller längre inom landstinget. Generellt ges en mer positiv bild vid intervjuerna jämfört med enkäten. Vår bedömning är landstingets chefer i stort får tillräckliga förutsättningar att utveckla ledarskapet. Ansvar och krav är tydligt men kan ibland upplevas som inte fullt ut realistiska. Bland annat påverkar antalet underställda och att medarbetarna kan ställa orealistiska krav på cheferna. Synen på stödet i form av styrande dokument varierar men är övervägande positivt. Cheferna har i stor omfattning stöd av sina närmast överordnade chefer. De allra flesta har bra stabsstöd som dock kan förbättras bland annat för att bedriva förändringsarbete. Möjligheter till utveckling av chef- och ledarskapet varierar mellan chefsnivåerna. Vårdenhetscheferna har mer möjligheter än verksamhetscheferna. Landstingets egna utbildningar inom området ges goda omdömen. Dock behöver introduktionen av nya chefer förbättras. Vi har svårt att göra bedömning om chefs- och ledarskapspolicyn fullt ut efterlevs. Få har anpassat den till den egna verksamheten. Många anser dock att policyn fyller en funktion som verktyg för olika områden. Personliga utvecklingssamtal genomförs i stor omfattning regelbundet inom en 18-månadersintervall. 3

4 2 Inledning Revisorerna i Landstinget i Östergötland har beslutat att genomföra en granskning av chefoch ledarskap. Komrev inom PwC har fått uppdraget att genomföra granskningen. Två förtroendevalda revisorer, Eiwor Englund och Karl-Göran Biörsmark, har följt granskningen. 2.1 Bakgrund Av landstingsfullmäktiges treårsbudget framgår att landstinget strävar efter chefer som är goda ledare och att ett gott ledarskap är en förutsättning för goda verksamhetsresultat. Utmärkande för en god ledare anses vara förmågan att skapa engagemang för verksamhetens uppgift, utveckling, resultat samt att ta tillvara på varje medarbetares kunskap och erfarenhet. Detta kräver att landstingets ledare på olika nivåer får utbildning och stöd i att leda förändringsprocesser. I landstingets årsredovisning 2009 görs reflektioner om ledarskap och styrning. Enligt denna medför landstingets decentraliserade organisation ett stort ansvar för chefer. Att utöva styrning och ledarskap innebär att verka i en komplex miljö där förändringar i verksamheten, nya mål och förändrade förutsättningar kräver att chefer agerar utifrån dessa utmaningar vilket medför att ledarrollen utvecklas kontinuerligt. I landstingsstyrelsens verksamhetsplan 2010 framhålls möjlighet men också skyldighet till att ta tillvara erbjudande om ledarutbildning och ledarutveckling. Granskningen har genomförts utifrån risk- och väsentlighetsanalys och i enlighet med revisionsplan Syfte och revisionsfråga Granskningen syftar till att bedöma ändamålsenligheten i förutsättningarna att utveckla ledarskapet. Utifrån syftet ska följande revisionsfrågor besvaras: Får chefer tillräckliga förutsättningar för att utveckla ett gott ledarskap? Efterlevs landstingets chefs- och ledarskapspolicy? För att besvara revisionsfrågorna ingår följande områden i granskningen: - Ansvar och krav - Stöd och utbildning/utveckling - Uppföljning och utvärdering - Chefs- och ledarskapspolicy 4

5 2.3 Avgränsning och revisionsmetod Granskningen har inletts med en förstudie. Genomgång har gjorts av landstingets styrdokument och annan relevant dokumentation samt landstingets utvärderingsstatistik rörande ledarskapsutbildningar. Huvudstudien har avgränsats till att omfatta verksamhetschefer och vårdenhetschefer inom sjukhusvården. En webbenkät har skickats ut till samtliga verksamhetschefer och vårdenhetschefer i sjukhusvården totalt 285. Ett antal föll bort på grund av inaktuella e-postadresser eller var bortresta. Inkomna svar uppgår till 229 som efter en justerad svarsfrekvens på grund av ovanstående gav en svarsfrekvens på 80 %. För vissa frågor är svarsfrekvensen något lägre. Enkäten var upplagd utifrån att de svarande skulle ange sina svar på en 6-gradig skala där 6 betyder instämmer ja absolut och 1 nej inte alls. För varje fråga ges ett medelvärde som indikerar i vilken utsträckning de svarande instämmer eller inte instämmer i den fråga som ställt. Under varje fråga kunde kommentarer lämnas och det lämnades ett stort antal kommentarer. Som komplement till enkäten har intervjuer genomförts. Intervjuer har genomförts med verksamhetschefer och vårdenhetschefer vid Akutkliniken i Norrköping (Närsjukvården i Östra Östergötland), Kvinnokliniken i Norrköping, (Barn- och kvinnocentrum), Neurokirurgiska kliniken (Sinnescentrum) och Reumatologiska kliniken (Hjärt- och medicincentrum). Vidare har intervjuer/avstämningar genomförts med HR-chefer vid berörda centrum. Avstämningar har även genomförts med två produktionsenhetschefer och HR-direktören. Totalt har intervjuer och avstämningar genomförts med 21 personer. Sakavstämning av rapportutkast har gjorts med berörda vid intervjuade enheter. 5

6 3 Granskningsresultat Den generella bilden som framkommer av enkäten är att de svarande i stort instämmer, på skalan 4-6 och få av de som inte instämmer som sätter 2-1, med undantag för en fråga. En produktionsenhet avviker generellt mot övriga produktionsenheter genom att instämma i lägre omfattning. Uppdelat på verksamhetschef och vårdenhetschef samt antal anställningsår framkommer inte några påtagliga skillnader. Ca 70 procent av de svarande har arbetat som chef tre år eller längre inom landstinget. Generellt ges en mer positiv bild vid intervjuerna jämfört med enkäten. 3.1 Ansvar och krav Krav på vad som förväntas av en chef är tydligt. Realistiska krav mer neutral bild - antalet underställda kan påverka. Medarbetare kan ställa orealistiska krav på chefer. Andra än överordnad chef ställer krav. På enkätfrågan Är kraven på vad som förväntas av dig som chef och ledare tydliga instämmer 85 procent. Vidare instämmer 65 procent på frågan Tydliggör chef- och ledarskapspolicyn vilka förväntningar som finns på chefer. Bilden som ges vid de personliga intervjuerna bekräftar enkätsvaren. Både av intervjuerna och av enkätkommentarerna framgår vikten av dialog med närmaste chef. Vad som ingår i mitt uppdrag har jag och verksamhetschefen enats om. Om jag inte räcker till försöker vi gemensamt hitta bra lösningar. Flera lyfter fram att delegationsordningen tydligt fastställer ansvaret och förväntade krav. Arbetar efter tydliga mål, roller, uppdrag/arbetsbeskrivningar. På enkätfrågan Är kraven realistiska ges en mer neutral bild, ca 60 procent sätter en 4:a respektive en 3:a. Intervjuerna ger en positivare bild, det är högt ställda och omfattande krav men flertalet av de intervjuade anser att kraven är förenliga med det ansvar som ligger i chefsuppdraget. Det framkommer av både intervjuerna och av enkätkommentarerna att antalet underställda kan påverka förutsättningen att uppfylla kraven. Hur många underställda som vårdenhetscheferna har varierar. Bland de intervjuade vårdenhetscheferna varierar det mellan ett 20-tal till drygt ett 90-tal underställda. För att hantera kraven har vissa uppgifter, exempelvis utvecklingssamtal, vidaredelegerats till biträdande chef. Utvecklingssamtal och rehabiliteringsprocessen är uppgifter som anses tidskrävande. Några intervjuade lyfter fram att ha många underställda är naturligt utifrån verksamhetens omfattning och detta måste hanteras. Vidare 6

7 framförs att kraven ökar hela tiden och att kraven inte alltid kommer i linjen utan vid sidan om. Det är många som vill styra min tid. Det framkommer av både intervjuerna och av enkätkommentarerna att medarbetarna kan ha orealistiska krav på chefer. Jag tror att kraven är någorlunda tydliga och realistiska, men det skulle kunna bli bra om de blev ännu tydligare. Kraven blir dessutom flera och flera samt större och större och snart blir det svårt att leva upp till krav som finns. Redan idag är känslan att jag inte räcker till. Det framkommer både av intervjuerna och enkätkommentarerna att ha ansvar men inte mandat för bemanning upplevs som ett misstroende och gör arbetet tungrott. 3.2 Stöd och utbildning/utveckling Synen på stödet i form av styrande dokument varierar. Används vid behov. Många är nöjda med stödet från närmast överordnad chef. Stabsstödet anses som mycket viktigt och fungerar i stort men kan förbättras ytterligare på några enheter. Möjligheter till utveckling av chef- och ledarskap varierar mellan chefsnivåerna. Vårdenhetscheferna har större möjligheter än verksamhetscheferna. Ökat stöd behövs för att bedriva förändringsarbete. Introduktion - får ett dåligt betyg. Stöd På enkätfrågan Får du tillräckligt stöd från styrande dokument för chef- och ledarskapet svarar 60 procent att de får tillräckligt stöd. Intervjuerna ger en positivare bild. Det framförs att stödet inte används dagligen men finns där i bakgrunden och används när det behövs. Flertalet säger att dokumenten ger stöd för till exempel personal- och utvecklingssamtal, rekrytering eller i situationer som rör medarbetares rättigheter och skyldigheter. Några framför att det är svårt att hitta dokument på intranätet LISA, några är mer förtrogna med det. Både intervjuerna och enkäten visar att flertalet är nöjda med stödet från närmaste chef. På enkätfrågan Får du det stöd du behöver från din närmaste chef för att utöva chef- och ledarskapet instämmer ca 70 procent. Vid intervjuerna uttalas vid tre av fyra kliniker att de har en bra dialog och stöd från närmsta chef. En verksamhetschef framför att produktionsenhets- 7

8 chefen enskilt träffar varje verksamhetschef en gång per månad och det upplevs mycket positivt. På enkätfrågan Får du tillräckligt stöd inom alla de områden som du ansvarar för instämmer 60 procent. Av intervjuerna framgår att det är viktigt att ha tillräckligt stabsstöd. Flertalet av de intervjuade säger att det fungerar utmärkt. Bilden som ges är finns alltid hjälp om det behövs. En klinik är inte nöjd, de framför att de inte får tillräckligt stabsstöd. Både av intervjuerna och av enkätkommentarerna framkommer behov av ökat stöd för att bedriva förändringsarbete. Ett viktigt stöd som framhålls vid intervjuerna är det stöd som vårdenhetscheferna har av varandra. Utbildning/utveckling och introduktion Intranätet LISA visar att det finns ett antal möjligheter till utbildning/utveckling för chefer/ledare. På enkätfrågan Har du genomgått någon form av chef- och ledarutbildning de senaste tre åren instämmer 70 procent och 60 procent av dessa sätter högsta värdet (6). Intervjuerna ger i stort samma bild och det ges exempel på olika ledarskapsutbildningar som de intervjuade deltagit eller deltar i. Några framför att de går någon form av utbildning varje år för att hålla sig ajour. HR- funktionen uppmanar vårdenhetschefer att delta i utbildningar och de upplever inga hinder förutom tidbrist för att gå utbildningar. Bilden som ges från verksamhetscheferna är att de själva får ta mer egna initiativ. Enligt HR-cheferna måste verksamhetschefernas chef- och ledarutveckling individanpassas mer eftersom de har olika bakgrund gällande ledarskapet. Flera går externa utbildningar. Det framkommer att platsbrist på utbildningar medverkat till att någon verksamhetschef inte kunnat gå önskad utbildning. Utbildningarna som landstinget tillhandahåller får höga betyg av de intervjuade, vilket också enkätkommentarerna visar. De anses vara av god kvalitet vilket också utvärderingsstatistik från ledarskapsutbildningar visar. Utbildningarna leder också till nätverk som träffas regelbundet under lång tid efter utbildningarna. Vårdenhetscheferna lyfter fram att dessa nätverk fungerar som ett stöd. Erbjuden chef- och ledarskapsutveckling kan ge förutsättningar för förändring och förnyelse av verksamheten. På enkätfrågan Bedömer du att chef och ledarskapsutvecklingen som erbjuds ger förutsättningar till förändring och förnyelse instämmer 65 procent. Intervjuerna ger en något positivare bild och det framgår att de får utbildning i olika förändringsverktyg. Någon efterlyste innehåll av mer beteendevetenskaplig natur, t ex människors reaktioner på förändring men gick nu en sådan extern utbildning. Några enkätkommentarer visar på att den personliga viljan till förändring och förnyelse också är viktig. På enkätfrågan Anser du att du får tillräckliga möjligheter att utveckla chef- och ledarskapet instämmer 60 procent. Av intervjuerna framgår att de verksamhetschefer som är läkare arbetar kliniskt i olika utsträckning, allt från enstaka jourer till i stort sett heltid. Som skäl 8

9 anges bland annat brist på specialistläkare. Det framkommer också att det finns uttalade eller outtalade förväntningar från underställda läkare att verksamhetscheferna ska arbeta kliniskt. Någon lyfter upp att det handlar om legitimitet. De intervjuade vårdenhetscheferna anser att de får stora möjligheter att utveckla chef- och ledarskapet. Möjligheten för cheferna att ha handledare varierar. På enkätfrågan Har du möjlighet att ha en handledare eller liknade instämmer drygt 50 procent och det är ingen skillnad mellan verksamhetschefer och vårdenhetschefer. Intervjuerna ger en betydligt positivare bild. Alla intervjuade säger att de har denna möjlighet och vårdenhetscheferna säger att de uppmanas att ta tillvara på detta. Flertalet av de intervjuade vårdenhetscheferna har handledare. Några har själva aktivt valt att inte ha handledare just för tillfället. Den fråga som fått lägst betyg i enkäten är om introduktion. På frågan Tycker du att den introduktion du fick för ditt nuvarande arbete var tillräcklig instämmer 40 procent. Uppdelat på kvinnor och män framkommer att kvinnor instämmer i lägre grad. Denna bild framträder inte lika tydligt vid intervjuerna. Det är enstaka personer som påtalar en bristande introduktion och någon lyfter när i tiden det är lämpligt att ha introduktionen. Vid intervjuer med HR-chefer uppges att det finns ett strukturerat arbetssätt vid introduktion av chefer. Enligt uppgift har kursen Chef i landstinget introduktionsprogram inte genomförts under Uppföljning och utvärdering Personliga utvecklingssamtal genomförs i hög grad regelbundet årsvis eller inom 18 månaders intervall. Utvärdering av chefers genomförda utbildningar görs av HR-chefer. Personliga utvecklingssamtal genomförs regelbundet i stor utsträckning. På enkätfrågan Har överordnad chef utvecklingssamtal med dig varje år instämmer 75 procent. Vid en annan produktionsenhet än den som nämns på sid 5 instämmer hälften. Enligt HR-chefen beror detta på att det varit täta chefsbyten där. Intervjuerna bekräftar bilden som enkäten ger. Några genomför utvecklingssamtal inom en 18- månadersperiod med anledning av ett stort antal underställda. Vid en klinik har det inte fungerat med utvecklingssamtal det senaste året på grund av chefsbyte. Vi noterar att nyckelindikator i landstingsledningens verksamhetsplan är de senaste 18 månaderna. Flera av de intervjuade framhåller även värdet/betydelsen av den löpande återkopplingen som sker i den dagliga relationen. Flertalet av de intervjuade uppger att det finns en sådan relation och öppenhet viktigt med feedback från chef, kan prata om allt när vi ses. Enligt HR-chefer genomförs muntlig utvärdering efter chefernas genomförda utbildningar. 9

10 3.4 Chefs- och ledarskapspolicy Chef- och ledarskapspolicyn har anpassats till den egna verksamheten i låg utsträckning. Policyn som verktyg kan förbättras. På enkätfrågan Har landstingets chef- och ledarskapspolicy anpassats till den egna verksamheten anger knappt hälften att den har anpassats. Hälften av de intervjuade svarar att policyn har anpassats. Hälften säger att den är användbar som den är och inte behöver anpassas. Bilden från intervjuerna av förhållningssättet mot chef- och ledarskapspolicyn skiljer sig åt mellan klinikerna. Lever ihop med policyn i det man gör varje dag. En klinik anser att policyn är ett tomt papper som inte är praktisk att använda. Flertalet har dock en positiv inställning till policyn för det stöd dokumentet ger. Många anser att chef- och ledarskapspolicyn fyller en funktion som verktyg för olika områden. På frågan Är chef och ledarskapspolicyn ett bra verktyg vid personalfrågor inom följande områden: rekrytering, introduktion, utvecklingssamtal och befattningsutveckling instämmer 60 procent. Liknande bild ges vid intervjuerna. Bilden som ges från HR-cheferna är att verksamheterna i stor utsträckning tillämpar policyn. En fråga i enkäten var Bedömer du att landstinget hanterar chef- och ledarskapsfrågor på ett bra sätt instämmer 60 procent. Flera kommentarer finns om att lönen inte står i paritet med uppdraget som chef. Intervjuerna ger en positivare bild. 10

11 200X-XX-XX Namnförtydligande Namnförtydligande 11

Ledarskapets villkor - granskning av enhetschefernas förutsättningar att utöva sitt ledarskap i Motala kommun

Ledarskapets villkor - granskning av enhetschefernas förutsättningar att utöva sitt ledarskap i Motala kommun Revisionsrapport Ledarskapets villkor - granskning av enhetschefernas förutsättningar att utöva sitt ledarskap i Motala kommun Augusti 2009 Håkan Lindahl Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Kontroll av anställdas bisysslor

Kontroll av anställdas bisysslor Revisionsrapport Kontroll av anställdas bisysslor Landstinget i Östergötland Matti Leskelä Linda Yacoub Eva Andlert, certifierad kommunal revisor 25 Kontroll av anställdas bisysslor Innehållsförteckning

Läs mer

Patientbemötande i vården. Landstinget i Östergötland. Revisionsrapport. Datum 2011-01-26

Patientbemötande i vården. Landstinget i Östergötland. Revisionsrapport. Datum 2011-01-26 Patientbemötande i vården Landstinget i Östergötland Revisionsrapport Datum 2011-01-26 Eva Ogensjö, certifierad kommunal revisor Anders Larsson, certifierad kommunal revisor Eva Andlert, certifierad kommunal

Läs mer

Stöd till användarna av IT-system i vårdverksamheter

Stöd till användarna av IT-system i vårdverksamheter Revisionsrapport Stöd till användarna av IT-system i vårdverksamheter Eva Ogensjö Cert. kommunal revisor Linda Sandelin IT-specialist Eva Andlert Cert. Kommunal revisor Landstinget i Östergötland 2013-01-23

Läs mer

Produktionsplanering

Produktionsplanering www.pwc.se Revisionsrapport Produktionsplanering Anders Larsson Certifierad kommunal revisor Matti Leskelä Region Östergötland 25 februari 2015 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av kontroll av anställdas bisysslor. Landstingsstyrelsen tillstyrker landstingsfullmäktige BESLUTA

Revisionsrapport Granskning av kontroll av anställdas bisysslor. Landstingsstyrelsen tillstyrker landstingsfullmäktige BESLUTA Peder Björn 2014-12-16 PROTOKOLLSUTDRAG Landstingsstyrelsen Ärende 7. Revisionsrapport Granskning av kontroll av anställdas bisysslor Landstingsstyrelsen tillstyrker landstingsfullmäktige BESLUTA a t t

Läs mer

Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor

Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor Revisionsrapport Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor Smedjebackens kommun December 2008 Bengt Andersson Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1 1.1 Uppdrag och revisionsfråga...

Läs mer

Kontroll av anställdas bisysslor

Kontroll av anställdas bisysslor Revisionsrapport Kontroll av anställdas bisysslor Landstinget i Östergötland Matti Leskelä Linda Yacoub Eva Andlert, certifierad kommunal revisor 25 Kontroll av anställdas bisysslor Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor

Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor Revisionsrapport Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor Avesta kommun Februari 2008 Bengt Andersson Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1 1.1 Uppdrag och revisionsfråga... 1 1.2

Läs mer

Revisionsrapport stöd till användarna av IT-system i vårdverksamheterna, Landstinget i Östergötland

Revisionsrapport stöd till användarna av IT-system i vårdverksamheterna, Landstinget i Östergötland BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Anna Bengtsson 2013-03-14 LiÖ 2013-181 Landstingsstyrelsen Revisionsrapport stöd till användarna av IT-system i vårdverksamheterna, Landstinget i Östergötland Landstingets

Läs mer

Revisionsrapport Patientdelaktighet Landstinget i Östergötland Eva Andlert Lars Högberg Eva Ogensjö Certifierade kommunala

Revisionsrapport Patientdelaktighet Landstinget i Östergötland Eva Andlert Lars Högberg Eva Ogensjö Certifierade kommunala www.pwc.se Revisionsrapport Eva Andlert Lars Högberg Eva Ogensjö Patientdelaktighet Landstinget i Östergötland Certifierade kommunala revisorer 10 april 2014 Patientdelaktighet Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Pedagogiskt ledarskap

Pedagogiskt ledarskap www.pwc.se Revisionsrapport Johan Lidström Linda Marklund Pedagogiskt ledarskap Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Revisionsrapport Söderhamns kommun

Revisionsrapport Söderhamns kommun Revisionsrapport Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor Söderhamns kommun Bengt Andersson Innehållsförteckning 1 Bakgrund 1 1.1 Uppdrag och revisionsfråga 1 1.2 Metod 1 2 Resultat

Läs mer

Revisionsrapport Miljöarbetet inom Region Östergötland

Revisionsrapport Miljöarbetet inom Region Östergötland BESLUTSUNDERLAG 1/3 Miljö- och säkerhetsenheten Mats E Persson 2015-04-21 Dnr: RS 2015-137 Regionsstyrelsen Revisionsrapport Miljöarbetet inom Region Östergötland Revisorerna i Region Östergötland (dåvarande

Läs mer

Egenkontroll avseende riskhantering

Egenkontroll avseende riskhantering Revisionsrapport Egenkontroll avseende riskhantering fungerar egenkontrollen med verktyget RH-check på ett tillfredsställande sätt? Eva Ogensjö Cert. kommunal revisor Eva Andlert Cert. kommunal revisor

Läs mer

Revisionsrapport egenkontroll avseende riskhantering fungerar egenkontrollen med verktyget RH-check på ett tillfredsställande sätt?

Revisionsrapport egenkontroll avseende riskhantering fungerar egenkontrollen med verktyget RH-check på ett tillfredsställande sätt? BESLUTSUNDERLAG 1(2) Tomas Samuelsson 2014-03-06 LiÖ 2014-297 Landstingsstyrelsen Revisionsrapport egenkontroll avseende riskhantering fungerar egenkontrollen med verktyget RH-check på ett tillfredsställande

Läs mer

Ledarskapet i organisationen

Ledarskapet i organisationen Revisonsrapport Ledarskapet i organisationen Kramfors kommun Anneth Nyqvist Revisorerna i Kramfors kommun har den 15 september 2010 behandlat denna rapport och beslutat att överlämna den till Kommunstyrelsen

Läs mer

Revisionsrapport Patientdelaktighet

Revisionsrapport Patientdelaktighet BESLUTSUNDERLAG 1/3 Ledningsstaben Martin Magnusson 2015-02-16 Dnr: RS 2015-214 Regionstyrelsen Revisionsrapport Patientdelaktighet Regionens revisorer har genomfört en granskning för att bedöma ändamålsenligheten

Läs mer

Miljöarbetet. Region Östergötland. Revisionsrapport. www.pwc.se

Miljöarbetet. Region Östergötland. Revisionsrapport. www.pwc.se www.pwc.se Revisionsrapport Eva Ogensjö, Cert. kommunal revisor Anders Larsson Cert. kommunal revisor Eva Andlert Cert. kommunal revisor Miljöarbetet Region Östergötland 27 januari 2015 Miljöarbetet Innehållsförteckning

Läs mer

Första linjens chefer inom socialtjänsten: uppföljande granskning

Första linjens chefer inom socialtjänsten: uppföljande granskning www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Första linjens chefer inom socialtjänsten: uppföljande granskning Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc www.pwc.se Revisionsrapport Joanna Hägg Tilda Lindell Granskning av intern kontroll Tierps kommun pwc Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Granskningsbakgrund...

Läs mer

Avveckling av chefspersoner som ett led i landstingets chefsförsörjningsprogram

Avveckling av chefspersoner som ett led i landstingets chefsförsörjningsprogram Revisionsrapport Avveckling av chefspersoner som ett led i landstingets chefsförsörjningsprogram Landstinget Halland September 2010 Anders Lundberg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning...

Läs mer

Investeringsprocessen för medicinteknisk utrustning

Investeringsprocessen för medicinteknisk utrustning Revisionsrapport Investeringsprocessen för medicinteknisk utrustning Anders Larsson Certifierad kommunal revisor Eva Ogensjö Certifierad kommunal revisor Eva Andlert Certifierad kommunal revisor Landstinget

Läs mer

Rektorernas förutsättningar. pedagogiska ledare. Mjölby kommun

Rektorernas förutsättningar. pedagogiska ledare. Mjölby kommun www.pwc.se Håkan Lindahl Eleonor Duvander Rektorernas förutsättningar att vara pedagogiska ledare Mjölby kommun Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Revisionsfråga...

Läs mer

IT-säkerhet Externt och internt intrångstest samt granskning av IT-säkerhetsprocesser

IT-säkerhet Externt och internt intrångstest samt granskning av IT-säkerhetsprocesser Revisionsrapport IT-säkerhet Externt och internt intrångstest samt granskning av IT-säkerhetsprocesser Landstinget i Östergötland Kerem Kocaer Magnus Olson-Sjölander Björn Johrén IT-specialister Eva Andlert

Läs mer

Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten

Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten Revisionsrapport Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun Februari 2009 Christina Norrgård Kerstin Svensson, certifierad kommunal

Läs mer

Revisionsrapport - Produktionsplanering

Revisionsrapport - Produktionsplanering BESLUTSUNDERLAG 1/2 Ledningsstaben Martin Magnusson 2015-09-28 Dnr: RS 2015-271 Regionstyrelsen Revisionsrapport - Produktionsplanering Regionens revisorer har genomfört en granskning för att bedöma om

Läs mer

Hantering av IT-risker

Hantering av IT-risker Hantering av IT-risker Landstinget i Östergötland Revisionsrapport Januari 2011 Jon Arwidson Magnus Olson-Sjölander Fredrik Eriksson Eva Andlert Certifierad kommunal revisor 1 av 10 Innehållsförteckning

Läs mer

Ledarskapet i organisationen

Ledarskapet i organisationen Revisionsrapport Ledarskapet i organisationen Krokoms Kommun Anneth Nyqvist Johan Lidström December 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2

Läs mer

Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015

Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015 Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015 Genomförd av CMA Research AB April 2015 Innehållsförteckning Fakta om undersökningen, syfte och metod 2 Fakta om undersökningen, svarsfrekvens 3 Stöd för tolkning

Läs mer

Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten

Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten Revisionsrapport Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten Socialnämnden Katrineholms kommun Januari 2009 Christina Norrgård Kerstin Svensson, certifierad kommunal revisor

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Jakob Smith Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET... 4 1.1 Bakgrund och

Läs mer

Landstingets ärende- och beslutsprocess

Landstingets ärende- och beslutsprocess LANDSTINGET I VÄRMLAND REVISIONSRAPPORT Revisorerna AM/JM 2012-12-18 Rev/12017 Landstingets ärende- och beslutsprocess Sammanfattning Denna granskning har omfattat hantering enligt riktlinjen för landstingets

Läs mer

Granskning av hanteringen av offentlighetsprincipen

Granskning av hanteringen av offentlighetsprincipen Revisionsrapport Granskning av hanteringen av offentlighetsprincipen Landstinget i Östergötland Datum 2009-01-29 Ove Axelsson, certifierad kommunal revisor Christina Norrgård Eva Andlert, certifierad kommunal

Läs mer

Arbetsmiljöarbetet - inriktning mot hot och våld i primärvården

Arbetsmiljöarbetet - inriktning mot hot och våld i primärvården Revisionsrapport Arbetsmiljöarbetet - inriktning mot hot och våld i primärvården Landstinget i Östergötland Jean Odgaard cert kommunal revisor Linda Gustavsson revisionskonsult Eva Andlert cert kommunal

Läs mer

RAPPORT: SÅ TYCKER SVERIGES HR-CHEFER OM MEDARBETARUNDERSÖKNINGAR

RAPPORT: SÅ TYCKER SVERIGES HR-CHEFER OM MEDARBETARUNDERSÖKNINGAR RAPPORT: SÅ TYCKER SVERIGES HR-CHEFER OM MEDARBETARUNDERSÖKNINGAR Resultat från QuestBack Swedens undersökning om HR-ansvarigas erfarenheter och åsikter om Medarbetarundersökningar, som genomfördes hösten

Läs mer

Rektorns pedagogiska ledarskap

Rektorns pedagogiska ledarskap www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman Linda Marklund Rektorns pedagogiska ledarskap Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Barn- och utbildningsnämndens ansvarsutövande. Granskning av. Söderhamns kommun. Februari Ove Lindholm

REVISIONSRAPPORT. Barn- och utbildningsnämndens ansvarsutövande. Granskning av. Söderhamns kommun. Februari Ove Lindholm REVISIONSRAPPORT Granskning av Barn- och utbildningsnämndens ansvarsutövande Söderhamns kommun Februari 2004 Ove Lindholm www.pwcglobal.com/se www.komrev.se Innehållsförteckning 1. Bakgrund, uppdrag och

Läs mer

Styrning av behörigheter

Styrning av behörigheter Revisionsrapport Styrning av behörigheter i journalsystem Landstinget i Östergötland Janne Swenson Kerem Kocaer Jens Ryning Eva Andlert, cert. kommunal revisor Styrning av behörigheter i journalsystem

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Samverkan kring uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård

Samverkan kring uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård Revisionsrapport Samverkan kring uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård Landstinget i Östergötland Linköpings kommun Datum 2010-04-07 Eva Ogensjö, certifierad kommunal revisor Karin Jäderbrink, certifierad

Läs mer

Gemensamma riktlinjer för chefsförsörjning

Gemensamma riktlinjer för chefsförsörjning Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Personal och utbildning Kerstin Jungstedt Gemensamma riktlinjer 1 (6) Gemensamma riktlinjer för chefsförsörjning Inledning Stockholms läns landsting har gemensamma

Läs mer

Granskning av kommunens hantering av styrdokument

Granskning av kommunens hantering av styrdokument Granskning av kommunens hantering av styrdokument Smedjebackens kommun Revisionsrapport Februari 2011 Hans Gåsste Innehållsförteckning Sammanfattning och revisionell bedömning...... 3 1 Bakgrund och syfte......

Läs mer

Palliativ vård, uppföljning. Landstinget i Halland. Revisionsrapport. Mars 2011. Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor

Palliativ vård, uppföljning. Landstinget i Halland. Revisionsrapport. Mars 2011. Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Palliativ vård, uppföljning Landstinget i Halland Revisionsrapport Mars 2011 Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Metod och genomförande... 4 Granskningsresultat...

Läs mer

Kvalitetsledning inom Hemvårdsnämnden, uppföljning

Kvalitetsledning inom Hemvårdsnämnden, uppföljning Kvalitetsledning inom Hemvårdsnämnden, uppföljning Halmstads kommun Revisionsrapport Mars 2011 Christel Eriksson certifierad kommunal revisor Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund, revisionsfrågor och

Läs mer

Chefspolicy vid Stockholms universitet

Chefspolicy vid Stockholms universitet Chefspolicy vid Stockholms universitet Produktion: Personalavdelningen vid Stockholms universitet och Matador kommunikation. Illustrationer: Stina Wirsén. Tryck: Edita Västra Aros AB, 2013. Inledning Stockholms

Läs mer

Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Utvärdering av Näregården 2008

Utvärdering av Näregården 2008 Utvärdering av Näregården 008 Utvärdering av Näregården Om Näregården Gruppbostaden Näregården som tidigare var en länsresurs ligger på Mössebergskanten i Falköping. Sedan 00 är Näregården ett kobminerat

Läs mer

Personal- och kompetensförsörjning

Personal- och kompetensförsörjning www.pwc.se Revisionsrapport Pär Sturesson Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Personal- och kompetensförsörjning Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...

Läs mer

Insatser till barn i behov av särskilt stöd

Insatser till barn i behov av särskilt stöd Revisionsrapport Insatser till barn i behov av särskilt stöd Lindesbergs kommun Februari 2009 Marie Lindblad 2009-02-17 Marie Lindblad Namnförtydligande Bert Hedberg Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Revisionsrapport. Lunds kommun. *connectedthinking

Revisionsrapport. Lunds kommun. *connectedthinking Revisionsrapport Analys avseende om de budgetansvariga i verksamheterna har rätt kunskap och insikt i ekonomi- och verksamhetsstyrningen? Lunds kommun 2007-11-12 Stefan Tengberg Rådgivare *connectedthinking

Läs mer

Granskning av förutsättningar för ett gott ledarskap och medarbetarskap inom Vård- och omsorg

Granskning av förutsättningar för ett gott ledarskap och medarbetarskap inom Vård- och omsorg Granskning av förutsättningar för ett gott ledarskap och medarbetarskap inom Vård- och omsorg Carl-Gustaf Folkeson Båstads kommun Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte 2 1.1 Uppdrag och revisionsfråga

Läs mer

Uppföljning av intern kontroll

Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport Uppföljning av intern kontroll Lekebergs kommun Fredrik Alm Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Bakgrund 1 2 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.1 Revisionsfråga 2 2.2 Revisionsmetod

Läs mer

Chef i Mjölby kommun KS/2016:172. Dokumentansvarig: Personalchef

Chef i Mjölby kommun KS/2016:172. Dokumentansvarig: Personalchef Chef i Mjölby kommun KS/2016:172 Dokumentansvarig: Personalchef Inledning Att vara chef är ett av de viktigaste uppdragen i Mjölby kommun. Uppdraget är utmanande och stimulerande, med fokus på att nå goda

Läs mer

Chefs- och ledarstrategi

Chefs- och ledarstrategi STRATEGI Dokumentets syfte n finns för att kommunen ska attrahera, rekryera och utveckla chefer som gör Nacka bäst på att vara kommun. Dokumentet gäller för Kommunstyrelsen som arbetsgivare och kommunens

Läs mer

Förstudie: Övergripande granskning av ITdriften

Förstudie: Övergripande granskning av ITdriften Revisionsrapport Förstudie: Övergripande granskning av ITdriften Jönköpings Landsting Juni 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Uppdrag och revisionsfrågor...

Läs mer

Inhyrd personal via bemanningsföretag

Inhyrd personal via bemanningsföretag Revisionsrapport Inhyrd personal via bemanningsföretag Landstinget i Östergötland 2010-08-26 Anders Larsson, certifierad kommunal revisor Lotta Ricklander Stefan Knutsson Eva Andlert, certifierad kommunal

Läs mer

Externt finansierade projekt

Externt finansierade projekt Revisionsrapport Externt finansierade projekt Gällivare kommun Mars 2010 Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Rolf Särkimukka, revisionskonsult 2010-03-11 Hans Forsström Rolf Särkimukka Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin

Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin Christel Eriksson Cert. kommunal revisor Mars 2014 Sammanfattning PwC har fått uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Halland att granska

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Chefens roll i lönebildningen. Resultat av partsgemensamt arbete

Chefens roll i lönebildningen. Resultat av partsgemensamt arbete Chefens roll i lönebildningen Resultat av partsgemensamt arbete Chefens roll i lönebildningen Här presenteras resultatet av ett partsgemensamt arbete mellan SKL/Pacta och AkademikerAlliansen om chefens

Läs mer

Sjukfrånvaro - förstudie

Sjukfrånvaro - förstudie Revisionskontoret Anders Marmon 2015-11-16 Rev/15027 Sjukfrånvaro - förstudie Rapport 7-15 Sjukfrånvaro-förstudie Bakgrund Landstingets revisorer har ansvar för att genomföra årlig granskning av landstingets

Läs mer

Granskning av hur väl stödet av ekonomitjänster fungerar

Granskning av hur väl stödet av ekonomitjänster fungerar Revisionsrapport Granskning av hur väl stödet av ekonomitjänster fungerar Söderhamns kommun Rolf Hammar David Boman December 13 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund och syfte... 3 1. Revisionsfråga...

Läs mer

Revisionsrapport Anställdas bisysslor Linda Marklund Revisionskonsult Sundsvalls kommun Per Ståhlberg Cert.

Revisionsrapport Anställdas bisysslor Linda Marklund Revisionskonsult Sundsvalls kommun Per Ståhlberg Cert. www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund Revisionskonsult Anställdas bisysslor Sundsvalls kommun Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...

Läs mer

Revisionsrapport Landstinget i Östergötland

Revisionsrapport Landstinget i Östergötland Revisionsrapport Sjukresor - granskning av räkenskapsmaterial Landstinget i Östergötland Lars Edgren Stefan Knutsson Eva Andlert, Certifierade kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2

Läs mer

Individuellt utvecklingssamtal - en årligen återkommande dialog mellan chef och chef, som handlar om utveckling av verksamhet och individ.

Individuellt utvecklingssamtal - en årligen återkommande dialog mellan chef och chef, som handlar om utveckling av verksamhet och individ. 1 2 3 Tillbakablick Nuläge Framtid Planera Individuellt utvecklingssamtal - en årligen återkommande dialog mellan chef och chef, som handlar om utveckling av verksamhet och individ. www.regionostergotland.se

Läs mer

Sammanfattande rapport av chefsenkät 2014

Sammanfattande rapport av chefsenkät 2014 Innehåll 1. Bakgrund... 2 Syfte... 2 Sammanfattning... 2 2. Om enkäten... 2 Svarsfrekvens... 3 3. Om de svarande... 4 Verksamhetsområden... 4 4. Hur nöjd är du med ditt medlemskap idag?... 5 5. Tycker

Läs mer

Granskning av kommunstyrelsens förutsättningar för styrning och ledning

Granskning av kommunstyrelsens förutsättningar för styrning och ledning Förstudie Granskning av kommunstyrelsens förutsättningar för styrning och ledning Båstad kommun Adrian Göransson, revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Kontrollmål 1 1.3

Läs mer

Elevernas kunskapsutveckling under grundskoletiden

Elevernas kunskapsutveckling under grundskoletiden Revisionsrapport Elevernas kunskapsutveckling under grundskoletiden Arboga kommun December 2008 Marie Lindblad 2008-12-03 Marie Lindblad Namnförtydligande Gun-Britt Alnefelt Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport Barn i behov av särskilt stöd. Tidaholms kommuns revisorer

Revisionsrapport Barn i behov av särskilt stöd. Tidaholms kommuns revisorer Tidaholms kommuns revisorer Revisionsrapport Barn i behov av särskilt stöd Revisionsfråga: Säkerställer Barn- och utbildningsnämnden genom styrning och uppföljning att skolorna arbetar i enlighet med gällande

Läs mer

CHEF OCH LEDARSKAP. Riktlinjer och definitioner

CHEF OCH LEDARSKAP. Riktlinjer och definitioner Styrdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutat av: Kommunstyrelsen den 22 mars 2017 Fastställelsedatum: den 1 april 2017 Ansvarig: Kommundirektör Revideras: Vart 2.e år eller vid behov Följas upp: HR-chef

Läs mer

Revisionsrapport nr 1, 2012 R Wallin. Vadstena kommun. Bisysslor bland anställda

Revisionsrapport nr 1, 2012 R Wallin. Vadstena kommun. Bisysslor bland anställda Revisionsrapport nr 1, 2012 R Wallin Vadstena kommun Bisysslor bland anställda t Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Revisionsfrågor...3 3.1. Avgränsning...3 3.2. Granskningens genomförande...3

Läs mer

Uppföljning - följsamhet till regelverk för intygsskrivning inom hälso- och sjukvården

Uppföljning - följsamhet till regelverk för intygsskrivning inom hälso- och sjukvården www.pwc.se Revisionsrapport Lars-Åke Ullström, Niklas Eriksson Uppföljning - följsamhet till regelverk för intygsskrivning inom hälso- och sjukvården Landstinget Gävleborg Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Patienternas kost/nutrition inom slutenvården

Patienternas kost/nutrition inom slutenvården Revisionsrapport Patienternas kost/nutrition inom slutenvården Landstinget i Östergötland Eva Andlert, certifierad kommunal revisor Marlen Dagersten 2012-03-01 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 1

Läs mer

Policy för chefsuppdrag

Policy för chefsuppdrag 1(5) BILAGA 1 DNR: SLU ua 2013.1.1.1-5596 2014-01-14 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Personal Dokumenttyp: Policy Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Personalavdelningen Handläggare: Eva Jeppson-Eldrot

Läs mer

Den Axiologiska Ledarprofilen

Den Axiologiska Ledarprofilen Omfattning - generellt Den Axiologiska Ledarprofilen Användningsområden företagsinternt för utveckling av det personliga ledarskapet 1. En Rapport på 60+ sidor som redovisar det individuella tankemönstret

Läs mer

Revisionsrapport. Kontantkassor. Gällivare kommun. Februari 2011. Hans Forsström, certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Kontantkassor. Gällivare kommun. Februari 2011. Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Kontantkassor Gällivare kommun Februari 2011 Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning Sida 1. Sammanfattande bedömningar och förslag... 2 2. Inledning... 3 2.1

Läs mer

Årlig granskning 2014 Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet

Årlig granskning 2014 Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet www.pwc.se Revisionsrapport Martin Gandal Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Årlig granskning 2014 Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet April 2015 Innehållsförteckning

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Huvudrapport personer Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Huvudrapport personer Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2016 Huvudrapport 6933 personer Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016 Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2016, sida 2 Innehåll Fakta om undersökningen

Läs mer

CHEF OCH LEDARSKAP. Sida 1

CHEF OCH LEDARSKAP. Sida 1 CHEF OCH LEDARSKAP Sida 1 GISLAVEDS KOMMUNS LEDNINGSVISION Som chef i Gislaveds kommun står du för skillnaden mellan en fungerande verksamhet och en mycket bra verksamhet. I ditt ledarskap är du modig

Läs mer

Granskning av bisysslor. Region Halland. Revisionsrapport. April 2011 Anita Andersson Rebecca Andersson Carl-Magnus Stensson

Granskning av bisysslor. Region Halland. Revisionsrapport. April 2011 Anita Andersson Rebecca Andersson Carl-Magnus Stensson Granskning av bisysslor Region Halland Revisionsrapport April 2011 Anita Andersson Rebecca Andersson Carl-Magnus Stensson Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Bakgrund... 4 Syfte, avgränsning

Läs mer

Revisionsrapport: Arbetsmiljöarbetet inriktning mot hot och våld i primärvården

Revisionsrapport: Arbetsmiljöarbetet inriktning mot hot och våld i primärvården BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Cecilia Wiberg 2013-04-25 LiÖ 2013-327 Landstingsstyrelsen Revisionsrapport: Arbetsmiljöarbetet inriktning mot hot och våld i primärvården Landstingets revisorer har

Läs mer

Revisionsrapport Projektstyrning, Landstinget i Östergötland

Revisionsrapport Projektstyrning, Landstinget i Östergötland BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Mikael Borin 2013-09-25 LiÖ 2013-786 Landstingsstyrelsen Revisionsrapport Projektstyrning, Landstinget i Östergötland Ledningsstabens kommentarer Landstingets revisorer

Läs mer

Mätningen är gjord 10 april 30 september Av 9 utskickade enkäter har 9 svar inkommit vilket ger en svarsfrekvens med 100 %.

Mätningen är gjord 10 april 30 september Av 9 utskickade enkäter har 9 svar inkommit vilket ger en svarsfrekvens med 100 %. ABDCE Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning -1-5 LÄRLINGSSYSTEM VÅRD, OMSORG, SKOLA OCH FÖRSKOLA ANN MARONT, PROJEKTLEDARE TFN 5 53 Resultat; Lärling Rekrytering svar från handledarna Rekryteringens

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy

Chefs- och ledarskapspolicy Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-15 1. Inledning Denna policy vänder sig till dig som är chef eller vill bli chef i Eksjö kommun. Syftet är att du tydligt ska veta utifrån

Läs mer

P E R S O N A L P O L I C Y

P E R S O N A L P O L I C Y P E R S O N A L P O L I C Y Delaktighet, rätt kompe - tens och öppet ledarskap är nyckelbegrepp Åtgärder som rör anställda i Landstinget Sörmland ska ske utifrån gemensamma grundvärderingar, förankrade

Läs mer

Medarbetar- och ledarskapspolicy

Medarbetar- och ledarskapspolicy Dokumentansvarig Monica Högberg, 0485-47011 monica.hogberg@morbylanga.se Handbok Policy Beslutande Kommunledningsutskottet 2016-06-15, 47 Giltighetstid 2016-2019 1(7) Dnr 2016/000599-003 Beteckning Aktualitetsprövning/revidering

Läs mer

Visa vägen i vården. ledarskap för stärkt utvecklingskraft

Visa vägen i vården. ledarskap för stärkt utvecklingskraft Visa vägen i vården ledarskap för stärkt utvecklingskraft Innehåll UPPDRAGET OCH VÅRA ARBETSMETODER SLUTSATSER FRÅN FORSKNING OCH INTERVJUER LÄRDOMAR FRÅN ANDRA LÄNDER OCH SEKTORER SLUTSATSER FRÅN NULÄGESANALYSEN

Läs mer

Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun

Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun Revisionsrapport Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun September 2009 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Lena Sörell Godkänd revisor 2009-09-15 Namnförtydligande Namnförtydligande

Läs mer

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar.

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar. 1 (6) Personalpolicy Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-09-15 145) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-09-15 Dokumentansvarig: HR-chef Senast reviderad: 2015-09-15

Läs mer

Informationsöverföring. kommunikation med landstinget - uppföljande granskning

Informationsöverföring. kommunikation med landstinget - uppföljande granskning www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Augusti 2015 Informationsöverföring och kommunikation med landstinget - uppföljande granskning Gällivare kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Ansvarsutövande: Lantmäterinämnden Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Lantmäterinämnden Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Lantmäterinämnden Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2.

Läs mer

Granskning av förmånsbilar

Granskning av förmånsbilar Granskning av förmånsbilar Rapport nr 2/2017 Jonas Hansson, revisionskontoret Diarienummer: REV 7:2-2017 Innehåll 1. SAMMANFATTANDE ANALYS... 3 1.1. REKOMMENDATIONER... 3 2. BAKGRUND... 4 2.1. REVISIONSFRÅGOR...

Läs mer

Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012

Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012 Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012 Stadens medarbetarenkät genomfördes under september månad. Den omfattade drygt 34 000 medarbetare på samtliga förvaltningar och bolag och besvarades av 77 procent

Läs mer

Bilaga. Utvecklingssamtal. vid Umeå universitet. Mall till stöd för utvecklingssamtal. Personalenheten 2012-03-30

Bilaga. Utvecklingssamtal. vid Umeå universitet. Mall till stöd för utvecklingssamtal. Personalenheten 2012-03-30 Bilaga Utvecklingssamtal vid Umeå universitet Mall till stöd för utvecklingssamtal Personalenheten 2012-03-30 Genomföra och dokumentera Genomför dina samtal utifrån tre tidsperspektiv Tillbakablick Nuläge

Läs mer

Förutsättningar för effektiv ekonomistyrning

Förutsättningar för effektiv ekonomistyrning www.pwc.se Revisionsrapport Anneth Nyqvist Martin Gandal Förutsättningar för effektiv ekonomistyrning Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Revisionsrapport Budgetprocessen Pajala kommun Anna Carlénius Revisonskonsult

Revisionsrapport Budgetprocessen Pajala kommun Anna Carlénius Revisonskonsult www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisonskonsult Budgetprocessen Pajala kommun September 2017 Budgetprocessen Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer