Kvalitetsledning inom Hemvårdsnämnden, uppföljning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsledning inom Hemvårdsnämnden, uppföljning"

Transkript

1 Kvalitetsledning inom Hemvårdsnämnden, uppföljning Halmstads kommun Revisionsrapport Mars 2011 Christel Eriksson certifierad kommunal revisor

2 Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund, revisionsfrågor och genomförande... 5 Granskningsresultat... 6 Kvalitetsledningssystem... 6 Arbetsformer och modell... 6 Ansvar för kvalitetsfrågor... 7 Riskbedömningar... 7 Uppföljning och utvärdering... 7 Kvalitetsutveckling... 8 Ledarnas förutsättningar att arbeta med och följa upp kvalitén... 9 Analys och bedömning... 9 Kvalitetsledning... 9 Ledarnas förutsättningar att arbeta med och följa upp kvalitén Sammanfattad bedömning... 10

3 Sammanfattning Revisorerna i Halmstads kommun har gett Komrev inom PwC i uppdrag att genomföra en uppföljning av tidigare granskning av kvalitetsledningen inom Hemvårdsnämnden som genomfördes i slutet av år Revisionsfrågor för uppföljningsgranskningen har varit: - Har kvalitetsledningssystemet tydliggjorts på ett ändamålsenligt sätt vad gäller överblick, ansvarsfördelning samt former för uppföljning? - Har nämnden skapat ändamålsenliga förutsättningar för ledarskapet kring kvalitetsarbetet? Granskningen visar att kvalitetsfrågorna sedan föregående granskning fått större uppmärksamhet i alla led i verksamheten; nämnd, förvaltningsledning, verksamhetsledning och medarbetare. Vi noterar att det nu finns en bättre balans mellan kund- och personalfokus. Kvalitetsledningssystemet har utvecklats och kompletterats i många delar. Kvalitetsmålen har utvecklats och en modell för kvalitetsledningen har arbetats fram, Kvalitetshuset, men arbetet kring denna är fortfarande under utveckling. Främst behövs att kvalitetsledningen blir mer sammanhållen och en närmare samordning i kvalitetsledningen mellan social omsorg och hälso- och sjukvård. Ansvaret för kvalitetsfrågor har tydliggjorts även om det fortfarande finns en del exempel på osäkerhet hur det ska utövas och vissa gränsdragningsfrågor. Uppföljning och utvärdering görs i relativt stor omfattning både i den egna verksamheten och hos entreprenörer men i granskningen bedöms att uppföljningen och utvärderingen kan utvecklas vad gäller strategi och systematik kopplat till ledningssystemet samt kring hur resultaten kan användas i utvecklingsarbetet. I granskningen framkommer i viss mån en splittrad bild av förutsättningarna för ledarna. Några ledare uppger att de har förutsättningar för och arbetar nära sin verksamhet medan flera beskriver att förutsättningarna är begränsade eller saknas. Bedömning är att det är en stor andel av ledarna som saknar förutsättningar för att vara tillgänglig för sin verksamhet (nära chef) och kunna bedriva ett utvecklande arbete samt för att kvalitetssäkra arbetet i enlighet med kommunens riktlinjer och det uppdrag som ledarna uppfattar sig ha. Sammanfattad bedömning Bedömningen är att Hemvårdsnämnden och dess verksamhet sedan föregående granskning utvecklat ett mer påtagligt kund- och kvalitetsfokus. Kvalitetsledningssystemet har utvecklats och tydliggjorts i flera delar bl.a. vad gäller överblick, ansvarsfördelning samt former för uppföljning. Dock kvarstår utvecklingsbehov främst för att få helhet i kvalitetsledningssystemet så att kvalitetsledningen för sociala insatser och hälso- och sjukvårdinsatser samordnas mer. Uppföljning görs i relativt stor omfattning men behöver systematiseras för att få en mer strategisk inriktning som en del i kvalitetsledningssystemet. Bedömningen är också att nämnden inte ännu skapat helt ändamålsenliga förutsättningar för ledarskapet kring kvalitetsarbetet. Förutsättningarna skulle förbättras om ledarna får dels avlastning 3 of 10

4 av administrativa arbetsuppgifter, dels minskade arbetsområden vad gäller omfattning av antal medarbetare. Det finns även anledning för nämnden att överväga om kvalitetsmålen och kvalitetsledningssystemet kan förtydligas för att underlätta för ledarna i sin kvalitetssäkring av verksamheten. 4 of 10

5 Bakgrund, revisionsfrågor och genomförande I slutet av år 2008 genomförde revisorerna en granskning av kvalitetsledningen inom Hemvårdsnämnden i samband med händelser vid ett äldreboende. Granskningen visade att det inom Hemvårdsnämndens verksamhet fanns ett ledningssystem för kvalitet i enlighet med socialstyrelsens författningar även om det inte var helt komplett. Det saknades dock en överblick över de system och arbetsformer som används i kvalitetsarbetet och över ansvarsfördelningen. Det saknades också en samlad bild av formerna för uppföljning, utvärdering och kontroll. Formerna för att göra riskbedömningar behövde utvecklas. I granskningen framhölls även att det är en viktig fråga för Hemvårdsnämnden att uppmärksamma ledarnas situation och möjligheter för att skapa förutsättningar för ett nära ledarskap kring kvalitetsarbetet. Revisorerna i Halmstads kommun har gett Komrev inom PwC i uppdrag att genomföra en uppföljning av tidigare granskning. Revisionsfrågor: - Har kvalitetsledningssystemet tydliggjorts på ett ändamålsenligt sätt vad gäller överblick, ansvarsfördelning samt former för uppföljning? - Har nämnden skapat ändamålsenliga förutsättningar för ledarskapet kring kvalitetsarbetet? Metod och genomförande Granskningen har genomförts via kartläggning av hemvårdsförvaltningens förändringar av kvalitetsledningssystemet sen föregående granskning, samt en bedömning av dess ändamålsenlighet. Dokumentstudier. Intervjuer har genomförts med förvaltningschef, verksamhetschefer, utvecklingschef, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) samt med en enhetschef (motsvarande) och en personalgrupp i vardera särskilt boende och hemtjänst. Underlag för bedömningen har även delvis hämtats från en parallell granskning, Chefers arbetssituation, vari 6 enhetschefer från nämndens olika verksamheter intervjuades. 5 of 10

6 Granskningsresultat Kvalitetsledningssystem Arbetsformer och modell Sedan föregående granskning har förvaltningen arbetat mycket med förändringsarbete både kopplat till LOV 1 och till att verksamhet läggs ut på entreprenad. Detta har bl.a. inneburit att tiden för utvecklingsarbete begränsats. Samtidigt har situationen med fler aktörer i vården och konkurrens kring brukarnas förtroende varit positiv för diskussioner om kvalitet och genom att kvalitetskriterier med nödvändighet måste diskuteras. I granskningen beskrivs av både ledning och medarbetare att förvaltningen arbetat mycket med kvalitetsfrågor sedan föregående granskning. Förvaltningen har bl.a. haft ett uppdrag att arbeta fram en modell för att säkra att brukarna får de insatser de ska ha. Förvaltningen har arbetat fram en modell för sin kvalitetsledning kallad Kvalitetshuset. Modellen utgår från ett antal byggklossar med olika delar i kvalitetssäkringen. Syftet är främst att få en modell som är pedagogisk och lätt att kommunicera i verksamheten samt att de olika byggklossarna blir symboler för olika delar i kvalitetssäkringen och olika verksamhetsnivåer. Grunden i Kvalitetshuset är den brukarnära kvalitetssäkringen med genomförandeplaner, kontaktmannaskap och dokumentation. Dessa delar är väl kända av alla vi intervjuat även om Kvalitetshuset som helhet inte är känt av alla. I intervjuerna framgår att det sker mycket aktiviteter kring kvalitetsledningen men att den inte ännu är sammanhållen. Olika delar i verksamheten agerar i viss mån oberoende av andra delar. I intervjuerna framhålls vikten av att en samlad inriktning som för samman social omsorg och hälso- och sjukvård mer i kvalitetsledningen. Verksamhetsplaneringen har gjorts tydligare med utvecklade kvalitetsmål för verksamheterna. I intranätet finns en databas, Verksamhetsstyrning, där rutiner och andra styrdokument finns tillgängliga. Denna del uppges dock ännu inte vara komplett. Ett antal rutiner eller riktlinjer tillkommit sedan föregående granskning bl.a. riktlinjer för samordning mellan verksamheter, rollfördelning enhetschef och sjuksköterska. I intranätet finns även en MAS-handbok för hälso- och sjukvård, vilken även fanns vid tidigare granskning. Förvaltningen har även utarbetat serviceåtaganden som beskriver vad brukaren kan förvänta sig. I intervjuerna uppges att det numera är mycket mer diskussion om kvalitetsfrågor i nämnden, att resultat efterfrågas och att målen fått en mer kvalitativ inriktning med kunden i fokus. 1 Lag om vårdval 6 of 10

7 Ansvar för kvalitetsfrågor När det gäller ansvar för kvalitetsarbetet uppges från ledningen att detta är tydliggjort i uppdragsbeskrivningar (alla chefer har dock inte detta) och/eller rutiner. I intervjuerna uppges att detta område behöver ytterligare förtydligas. Det finns fortfarande viss gränsdragningsproblematik bl. a. mellan enhetschefer och hälso- och sjukvårdspersonal. Enhetschefer (motsvarande) har ansvar för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling inom den egna enheten. Det finns särskilt ansvar lagt på medarbetare i rollen som kontaktman vilket angetts i rutiner. Biståndshandläggarna har ansvar för att följa upp och kontrollera och ska utgöra en bevakare åt den enskilde brukaren. Ledare i organisationen uppger att de tar upp ansvarsfrågan i medarbetarsamtalen. Enhetschefer och medarbetare som intervjuats bekräftar sitt ansvar enligt beskrivningen. Vissa av enhetscheferna uppger dock att de upplever en begränsning i sitt ansvarstagande i och med att ambitionsnivån för kvalitén inte är helt tydliggjord i mål och riktlinjer från nämnden. Riskbedömningar I granskningen uppges att det görs riskbedömningar inför större förändringar och vid misstanke om brister. Exempelvis har en sådan gjorts inför konkurrensutsättningen av särskilt boende som skedde under hösten. Här används Arbetsmiljöverkets metod. I samband med planering för den interna kontrollen görs riskanalyser som underlag för prioritering. Vissa verksamheter har gjort processkartläggningar och med det som grund gjort riskanalyser. Förvaltningen deltar numera i det nationella kvalitetsregistret Senior Alert där uppgifter om brukare registreras som underlag för riskbedömning på individnivå. Uppföljning och utvärdering Den uppföljning/utvärdering som görs inom kvalitetsområdet är bl.a: Åsiktshantering Avvikelsehantering Brukarenkäter (NKI och Kvalitetsbarometern) Öppna Jämförelser för äldreomsorgen (SKL) Dokumentationsgranskning (genomförandeplaner) Brukarinriktade tillsyner av biståndshandläggare 4 månader efter inflyttning i särskilt boende Tillsyn av MAS (systematisk genomgång av verksamheten) Oanmälda tillsyner Internkontroll-uppföljning. Planen innefattar vissa kontrollmoment för prioriterade kvalitetsfrågor. Trycksårsrapportering Fallregistrering med uppföljning Uppföljning och utvärdering görs både i egen-regi-verksamhet och hos entreprenörer. Dock uppges att det är svårt att få tiden att räcka för att göra tillsyner. 7 of 10

8 Utöver ovan angivna förvaltningsgemensamma uppföljningar görs mindre uppföljningar i de olika verksamheterna i form av brukarenkäter, anhörigenkäter mm I intervjuerna framhålls att nämnden efterfrågar rapportering kring kvalitén. Under året har information lämnats till nämnden om pågående utvecklingsarbete inom kvalitetsområdet. Flertalet av ovan angivna uppföljningar och utvärderingar rapporteras till nämnd utöver måluppföljningen som görs tre gånger per år. I granskningen framhålls att det behövs en mer systematiserad planering kring vad som ska rapporteras till nämnd. Kvalitetsutveckling Verksamhetscheferna har tillsammans med enhetscheferna gått igenom Socialstyrelsens författning och diskuterat vad som är kvalitet. Detta ledde fram till modellen med kvalitetshuset som beskrivits ovan. På vissa enheter arbetas med kvalitetsutveckling enligt den sk. Genombrottsmetoden som bygger på verksamhetsnära utveckling. Samarbetet mellan enhetschefer och sjuksköterskor har diskuterats vid gemensamma utvecklingsdagar. Biståndsbedömarna har genomgått en utbildning för att få metoder för att kunna följa upp insatserna till brukarna. Enheterna har arbetat med implementering av genomförandeplaner och dokumentation och följer upp hur arbetet med detta fortskrider. Det planeras nu för ett fördjupat utvecklingsarbete kring genomförandeplaner och dokumentation med bl.a. utbildning och förbättring av blanketter. Processbeskrivningar har gjorts i vissa verksamheter för identifierade processer, för vilka gjorts riskanalyser och förbättringsarbete. Kvalitetsindikatorer har tagits fram som ska utgöra grund för tillsynen. Diskussion har förts med nämnden om kvalitetsnivå. Gjorda uppföljningar har använts som underlag när kvalitetsmålen fastställts. Generellt upplever de intervjuade att det i nämnden, förvaltningen och verksamheten numera är mycket mer fokus på kunden och kvalitén. Dessa frågor diskuteras oftare än tidigare. Önskemål finns om att skapa kvalitetsråd för varje enhet som har till uppgift att driva kvalitetsutvecklingen. I intervjuerna lyfts följande områden som viktiga att utveckla: Dokumentation (insatser planerade, se ovan) Det nära ledarskapet (som får avsätta för mycket tid för administration) Kvalitetsnivån (att finna en gemensam syn för denna, se ovan kvalitetsindikatorer) 8 of 10

9 IT-stödet för verksamhet Samordning av styrdokument och kvalitetsledningssystem så att det omfattar helheten för kunderna/brukarna dvs både sociala insatser och hälso- och sjukvård Former för kvalitetsuppföljning Personalavveckling (när det finns problem kring bemötande, värdegrund mm) Ledarnas förutsättningar att arbeta med och följa upp kvalitén Vid intervjuerna beskriver ledarna olika förutsättningar för sitt arbete i verksamheten. Några uppger att de tycker att de kan arbeta nära verksamheten och kontinuerligt följa upp vad som händer. Andra uppger en vilja och ambition att arbeta med och följa upp kvalitén men att förutsättningarna begränsas av främst olika administrativa uppgifter samt av att antalet medarbetare är omfattande. Från förvaltningsledningen uppges att nämnden avsatt 1,6 mkr för att öka chefstätheten En av verksamhetscheferna uppger att chefstätheten vid några tillfällen ökats tillfälligt när det framkommit problem. Analys och bedömning Kvalitetsledning Inledningsvis kan konstateras att kvalitetsfrågorna sedan föregående granskning fått större uppmärksamhet i alla led i verksamheten, nämnd, förvaltningsledning, verksamhetsledning och medarbetare. Vi noterar att det nu finns en bättre balans mellan kund- och personalfokus. Kvalitetsledningssystemet har utvecklats och kompletterats i många delar. Kvalitetsmålen har utvecklats och en modell för kvalitetsledningen har arbetats fram, Kvalitetshuset, men arbetet kring denna är fortfarande under utveckling. Främst behövs att kvalitetsledningen blir mer sammanhållen och en närmare samordning i kvalitetsledningen mellan social omsorg och hälso- och sjukvård. Det finns även skäl att överväga en organisation för kvalitetsutvecklingen som kompletterar den ordinarie ledningsorganisationen bl.a för att delvis avlasta denna. Ansvaret för kvalitetsfrågor har tydliggjorts även om det fortfarande finns en del exempel på osäkerhet hur det ska utövas och vissa gränsdragningsfrågor. Riskbedömningar görs i viss omfattning men vår bedömning är att denna kan utvecklas inom ramen för det samlade kvalitetsledningen för att få underlag för att prioritera väsentliga utvecklingsaktiviteter. Uppföljning och utvärdering görs i relativt stor omfattning både i den egna verksamheten och hos entreprenörer och resultatet rapporteras till nämnden. Vi bedömer att uppföljningen och utvärderingen kan utvecklas vad gäller strategi och systematik kopplat till ledningssystemet samt kring hur resultaten kan användas i utvecklingsarbetet. 9 of 10

10 Ledarnas förutsättningar att arbeta med och följa upp kvalitén Riktlinjerna för Halmstads kommuns personalpolitik för åren 2010 till 2014 anger i avsnittet ledarskap bl.a att kommunen vill erbjuda dig som chef: förutsättningar för att vara tillgänglig för din verksamhet och kunna bedriva ett utvecklande arbete. Vidare anges kommunens förväntningar att ledaren med kommunens vision och medborgaren/kunden i fokus ständigt utvecklar kvalitén och effektiviteten i din verksamhet I granskningen framkommer i viss mån en splittrad bild av förutsättningarna för ledarna. Några ledare uppger att de har förutsättningar för och arbetar nära sin verksamhet medan flera beskriver att förutsättningarna är begränsade eller saknas. Vår bedömning är att det är en stor andel av ledarna som saknar förutsättningar för att vara tillgänglig för sin verksamhet (nära chef) och kunna bedriva ett utvecklande arbete samt för att kvalitetssäkra arbetet i enlighet med kommunens riktlinjer och det uppdrag som ledarna uppfattar sig ha. Orsakerna är flera men främst många medarbetare, mycket administrativt arbete och nya uppgifter som fylls på (se vidare rapport Chefers arbetssituation). Sammanfattad bedömning Vår bedömning är att Hemvårdsnämnden och dess verksamhet sedan föregående granskning utvecklat ett mer påtagligt kund- och kvalitetsfokus. Kvalitetsledningssystemet har utvecklats och tydliggjorts i flera delar bl.a. vad gäller överblick, ansvarsfördelning samt former för uppföljning. Dock kvarstår utvecklingsbehov främst för att få helhet i kvalitetsledningssystemet så att kvalitetsledningen för sociala insatser och hälso- och sjukvårdinsatser samordnas mer. Uppföljning görs i relativt stor omfattning men behöver systematiseras för att få en mer strategisk inriktning som en del i kvalitetsledningssystemet. Vår bedömning är att nämnden inte ännu skapat helt ändamålsenliga förutsättningar för ledarskapet kring kvalitetsarbetet. Förutsättningarna skulle förbättras om ledarna får dels avlastning av administrativa arbetsuppgifter, dels minskade arbetsområden vad gäller omfattning av antal medarbetare. Det finns även anledning för nämnden att överväga om kvalitetsmålen och kvalitetsledningssystemet kan förtydligas för att underlätta för ledarna i sin kvalitetssäkring av verksamheten. 10 of 10

Halmstads kommun. Revisionsrapport. Hemvårdsnämndens kvalitetsuppföljning

Halmstads kommun. Revisionsrapport. Hemvårdsnämndens kvalitetsuppföljning Revisionsrapport Hemvårdsnämndens kvalitetsuppföljning Halmstads kommun Christel Eriksson certifierad kommunal revisor Bo Thörn certifierad kommunal revisor Januari 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Yttrande över revisionsrapport Dnr HN 2009/0150

Yttrande över revisionsrapport Dnr HN 2009/0150 Dnr HN 2009/0150 2009-04-22 1(6) Yttrande över revisionsrapport Dnr HN 2009/0150 Bakgrund Lex Sarah anmälan gjordes av Medicinskt ansvarig sjuksköterska vid hemvårdsnämnden under hösten 2008 angående missförhållanden

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Personlig assistans Kvalitet i bemötande

Personlig assistans Kvalitet i bemötande Revisionsrapport Personlig assistans Kvalitet i bemötande och rätt insatser Christel Eriksson Cert. Kommunal revisor Mars 2014 Sammanfattning har fått de förtroendevalda revisorerna i Halmstads kommuns

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin

Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin Christel Eriksson Cert. kommunal revisor Mars 2014 Sammanfattning PwC har fått uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Halland att granska

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (2) Handläggare Datum Beteckning. Kommunrevisionen 2014-05-19 MISSIVSKRIVELSE

Tjänsteskrivelse 1 (2) Handläggare Datum Beteckning. Kommunrevisionen 2014-05-19 MISSIVSKRIVELSE Tjänsteskrivelse 1 (2) Handläggare Datum Beteckning Kommunrevisionen 2014-05-19 MISSIVSKRIVELSE Kommunstyrelsen Sociala myndighetsnämnden Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningen kring kvalitet

Läs mer

Palliativ vård, uppföljning. Landstinget i Halland. Revisionsrapport. Mars 2011. Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor

Palliativ vård, uppföljning. Landstinget i Halland. Revisionsrapport. Mars 2011. Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Palliativ vård, uppföljning Landstinget i Halland Revisionsrapport Mars 2011 Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Metod och genomförande... 4 Granskningsresultat...

Läs mer

Förebyggande insatser vid särskilt boende

Förebyggande insatser vid särskilt boende www.pwc.se Revisionsrapport Lars Näsström Förebyggande insatser vid särskilt boende Marks kommun Förebyggande insatser vid särskilt boende Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete för systematiskt kvalitetsarbete Bakgrund I SOSFS 2011:9, för systematiskt kvalitetsarbete, finns föreskrifter och allmänna råd som reglerar hur socialtjänstens kvalitetsarbete ska ledas. Författningen

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Diarienummer: LOGGA Patientsäkerhetsberättelse År 2014 Rådjurstigens gruppboende Datum och ansvarig för innehållet 150212 Lennart Sandström Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting (reviderad

Läs mer

Socialnämndens systematiska kvalitetsledning

Socialnämndens systematiska kvalitetsledning www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Maria Strömbäck Socialnämndens systematiska kvalitetsledning Gällivare kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Inledning... 3 2.1.

Läs mer

Granskning av kvalitetsarbetet inom äldreomsorgen

Granskning av kvalitetsarbetet inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av kvalitetsarbetet inom äldreomsorgen Mjölby kommun December 2009 Håkan Lindahl Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning... 3 2 Bakgrund och uppdrag...

Läs mer

4.1.1. Iakttagelser... 6. 4.2. Roll och ansvarsfördelning... 8. 4.2.1. Iakttagelser... 8. 4.3. Styrning, uppföljning och kontroll...

4.1.1. Iakttagelser... 6. 4.2. Roll och ansvarsfördelning... 8. 4.2.1. Iakttagelser... 8. 4.3. Styrning, uppföljning och kontroll... Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Revisionsfråga... 3 2.3. Revisionskriterier... 3 2.4. Metod och avgränsning... 4 3. Organisation... 5 4. Granskningsresultat...

Läs mer

Granskning av kvalitetsledningssystem inom Hemvårdsnämnden samt granskning av hantering av frågor kopplat till anmälningar om missförhållanden

Granskning av kvalitetsledningssystem inom Hemvårdsnämnden samt granskning av hantering av frågor kopplat till anmälningar om missförhållanden Revisionsrapport Granskning av kvalitetsledningssystem inom Hemvårdsnämnden samt granskning av hantering av frågor kopplat till anmälningar om missförhållanden Halmstads kommun Januari 2009 Christel Eriksson

Läs mer

Informationsöverföring. kommunikation med landstinget - uppföljande granskning

Informationsöverföring. kommunikation med landstinget - uppföljande granskning www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Augusti 2015 Informationsöverföring och kommunikation med landstinget - uppföljande granskning Gällivare kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

Granskning av ledningssystem för kvalitet inom socialtjänstens äldreomsorg

Granskning av ledningssystem för kvalitet inom socialtjänstens äldreomsorg Revisionsrapport Granskning av ledningssystem för kvalitet inom socialtjänstens äldreomsorg Skurups kommun Februari 2009 Jean Odgaard, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg Hjo kommun Styrdokument Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg 1. Dokumenttyp Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 2. Fastställande/upprättad 2012-01-18

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9 Socialförvaltningen Tjörns kommun Handläggare: Magdalena Patriksson Datum: 2013-11-06 Socialnämnden 2013-11-20 188 Tjörn Möjligheternas

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för. Daglig Verksamhet, Nytida AB. År 2014. 2015-01-08 Ewa Sjögren

Patientsäkerhetsberättelse för. Daglig Verksamhet, Nytida AB. År 2014. 2015-01-08 Ewa Sjögren Patientsäkerhetsberättelse för Daglig Verksamhet, Nytida AB År 2014 2015-01-08 Ewa Sjögren Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet...

Läs mer

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete Revisionen har via KPMG genomfört en granskning

Läs mer

Revisionsrapport nr 1, 2012 R Wallin. Vadstena kommun. Bisysslor bland anställda

Revisionsrapport nr 1, 2012 R Wallin. Vadstena kommun. Bisysslor bland anställda Revisionsrapport nr 1, 2012 R Wallin Vadstena kommun Bisysslor bland anställda t Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Revisionsfrågor...3 3.1. Avgränsning...3 3.2. Granskningens genomförande...3

Läs mer

Övergripande rutin för egenkontroll och systematisk kvalitetsuppföljning

Övergripande rutin för egenkontroll och systematisk kvalitetsuppföljning Ansvarig Bengt Gustafson, tf verksamhetschef Dokumentnamn 5.1.2 Egenkontroll och kvalitetsuppföljning Upprättad av Elisabet Olsson Gunilla Marcusson Ledningssystem Enligt SOSFS 2011:9 Berörda verksamheter

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2014. Karlstad Hemtjänst. 2015-01-30 Renée Månson Verksamhetschef, hemtjänst Karlstad

Patientsäkerhetsberättelse 2014. Karlstad Hemtjänst. 2015-01-30 Renée Månson Verksamhetschef, hemtjänst Karlstad 1 Patientsäkerhetsberättelse 2014 Karlstad Hemtjänst 2015-01-30 Renée Månson Verksamhetschef, hemtjänst Karlstad 2 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar

Läs mer

Hur man kvalitetssäkrar en röntgenklinik. Liselotte Joelson 2013-10-09

Hur man kvalitetssäkrar en röntgenklinik. Liselotte Joelson 2013-10-09 Hur man kvalitetssäkrar en röntgenklinik Lärandemål Få förståelse för hur ett kvalitetssystem är uppbyggt Förstå hur kvalitetssäkringen fungerar i praktiken Hur kan man själv bidra till att upprätthålla

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND DATUM DIARIENR 1999-03-26 VOS 99223 KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND Inledning Denna policy utgör en gemensam grund för att beskriva, följa upp och utveckla kvaliteten,

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Hallsbergs kommun Lars Wigström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning Inledning... 1 Uppdrag och bakgrund... 1 Revisionsfråga... 1 Metod... 1 Intern

Läs mer

Revisionsrapport Stärkt föräldraroll

Revisionsrapport Stärkt föräldraroll Revisionsrapport Stärkt föräldraroll Christel Eriksson Cert. Kommunal revisor Januari 2013 Sammanfattning har fått de förtroendevalda revisorerna i Halmstads kommuns uppdrag att granska arbetet kring målet

Läs mer

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete xx Fastställd Socialnämnden 2014-05-07 Reviderad - Produktion Socialförvaltningen

Läs mer

Revisionsrapport. Halmstads kommun. Utveckling av timanställda. Christel Eriksson. December 2011

Revisionsrapport. Halmstads kommun. Utveckling av timanställda. Christel Eriksson. December 2011 Revisionsrapport Utveckling av timanställda Halmstads kommun Christel Eriksson Innehåll Sammanfattning 2 Bakgrund, revisionsfråga och genomförande 3 Granskningsresultat 4 Utveckling av antalet timanställda

Läs mer

Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys

Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys www.pwc.se Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys Håkan Olsson Cerifierad Kommunal Yrkesrevisor Anna Laurell Lysekils kommun Kommunens arbete med ledning och styrning samt användandet av Stratsys Innehållsförteckning

Läs mer

Grästorps kommun. Uppföljning av 2012 års granskning av kvalitet i äldreomsorgen

Grästorps kommun. Uppföljning av 2012 års granskning av kvalitet i äldreomsorgen Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2015 Grästorps kommun Uppföljning av 2012 års granskning av kvalitet i äldreomsorgen I:\allm-ks kf protokoll\ks\ks 2016\Ärenden i Word\150203\3.1

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Vendelsögården

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Vendelsögården 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Vendelsögården Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-20 Beata Torgersson Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete

Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete BESLUT Datum 2017-02-20 Sida 1 (2) Diarienummer 2016/SON0118 700 Anna Thuresson, 033-357301 Kommunstyrelsen Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete Arbetslivsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden,

Läs mer

Projekt implementering av ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten i Spånga -Tensta December 2013

Projekt implementering av ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten i Spånga -Tensta December 2013 Projekt implementering av ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten i Spånga -Tensta December 2013 Projekt implementering av ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

Granskning av kvalitetsarbete inom äldreomsorgen - förstudie Sölvesborgs kommun

Granskning av kvalitetsarbete inom äldreomsorgen - förstudie Sölvesborgs kommun Granskning av kvalitetsarbete inom äldreomsorgen - förstudie Sölvesborgs kommun Fredrik Ottosson September 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Bakgrund...2 2.1. Revisionsfråga...2

Läs mer

Arvika kommun. Kvalitetsledningssystem inom äldreomsorgen Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2013-10-28 Antal sidor: 14

Arvika kommun. Kvalitetsledningssystem inom äldreomsorgen Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2013-10-28 Antal sidor: 14 Kvalitetsledningssystem inom äldreomsorgen Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 14 Innehåll 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 3. Syfte 4. Ansvarig nämnd och avgränsning 5. Revisionskriterier

Läs mer

Revisionsrapport Söderhamns kommun

Revisionsrapport Söderhamns kommun Revisionsrapport Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor Söderhamns kommun Bengt Andersson Innehållsförteckning 1 Bakgrund 1 1.1 Uppdrag och revisionsfråga 1 1.2 Metod 1 2 Resultat

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS 2, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS 2, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén Patientsäkerhetsberättelse för Falkenberg LSS 2, Nytida AB År 2014 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén Detta underlag till patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens patientsäkerhetsberättelse.

Läs mer

Nämndens insyn och kontroll av vårdentreprenad i Brålanda. Vänersborgs kommun. Revisionsrapport. Datum 2011-01-27. Författare Hans-Lennart Stenqvist

Nämndens insyn och kontroll av vårdentreprenad i Brålanda. Vänersborgs kommun. Revisionsrapport. Datum 2011-01-27. Författare Hans-Lennart Stenqvist Nämndens insyn och kontroll av vårdentreprenad i Brålanda Vänersborgs kommun Revisionsrapport Datum 2011-01-27 Författare Hans-Lennart Stenqvist Innehållsförteckning Uppdraget... 3 Bakgrund och revisionsfråga...

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Nymilen

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Nymilen 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Nymilen Datum och ansvarig för innehållet 2015-01-12 Pia-Maria Bergius Verksamhetschef KVALITETSAVDELNINGEN KA/LF 2014-09-29 Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån

Läs mer

Arbetet kring ensamkommande. Halmstads kommun

Arbetet kring ensamkommande. Halmstads kommun www.pwc.se Revisionsrapport Christel Eriksson Cert. kommunal revisor Viktor Prytz Revisionskonsult Arbetet kring ensamkommande flyktingbarn Halmstads kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

- Budget och uppföljning - Kundfakturor fakturor till kund/brukare - Leverantörsfakturor fakturor från leverantör - Lönehantering

- Budget och uppföljning - Kundfakturor fakturor till kund/brukare - Leverantörsfakturor fakturor från leverantör - Lönehantering 1(5) KS 2011/0014 Svar på revisionsrapport- Granskning av ekonomiadministrativa processer - Effektivitetsgranskning Bakgrund Danderyds förtroendevalda revisorer har uppdragit till PricewaterhouseCoopers

Läs mer

Patientbemötande i vården. Landstinget i Östergötland. Revisionsrapport. Datum 2011-01-26

Patientbemötande i vården. Landstinget i Östergötland. Revisionsrapport. Datum 2011-01-26 Patientbemötande i vården Landstinget i Östergötland Revisionsrapport Datum 2011-01-26 Eva Ogensjö, certifierad kommunal revisor Anders Larsson, certifierad kommunal revisor Eva Andlert, certifierad kommunal

Läs mer

Verksamhetsuppföljning 2016 Lillsjönäs dagverksamhet

Verksamhetsuppföljning 2016 Lillsjönäs dagverksamhet Page 1 of 10 Verksamhetsuppföljning 2016 Lillsjönäs dagverksamhet Dagverksamhet: Lilljönäs dagverksamhet Uppföljande stadsdelsförvaltning: Bromma Verksamhetschef/enhetschef: Katarina Romehed Adress: Hemslöjdsvägen

Läs mer

Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse.

Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse. Patientsäkerhetsberättelse för Falkenberg LSS1, Nytida AB År 2013 2013-12-30 Catharina Johansson Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse. Mallen är

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Socialförvaltningen, Karlsborg

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Socialförvaltningen, Karlsborg Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Socialförvaltningen, Karlsborg Dokumenttyp: Riktlinje Diarienummer: 26/2015 Beslutande: Socialnämnden Antagen: 2015-03-04 Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentet

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet inom äldreomsorg

Ledningssystem för kvalitet inom äldreomsorg Revisionsrapport Ledningssystem för kvalitet inom äldreomsorg Motala kommun Kerstin Karlstedt December 2012 Innehållsförteckning 2.1. Revisionsfrågor... 3 2.2. Metod... 3 4.1. Servicegaranti... 7 4.2.

Läs mer

Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor

Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor Revisionsrapport Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor Avesta kommun Februari 2008 Bengt Andersson Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1 1.1 Uppdrag och revisionsfråga... 1 1.2

Läs mer

Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016)

Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016) Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016) 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter Antagen den 25 augusti 2016 www.svenskkvalitetsbas.se 1 INNEHÅLL Inledning... 3 Syfte med standarden... 3 Föreningens

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Runby gruppbostad

Patientsäkerhetsberättelse för Runby gruppbostad Patientsäkerhetsberättelse för Runby gruppbostad År 2013 2014-01-30 Marianne Arnetz, verksamhetschef Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN KA/LF

Läs mer

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2012-06-13 Stadskontoret Stadsområdesförvaltningar/Sociala Resursförvaltningen

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Lillälvsgården.

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Lillälvsgården. 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Lillälvsgården. Datum och ansvarig för innehållet 2015-03-01 Peter Boänges Reviderad Kvalitetsavdelningen/LF 2014-09-29 Verksamhetens namn Lillälvsgården Verksamhetens

Läs mer

Uppföljning palliativ vård

Uppföljning palliativ vård Revisionsrapport* Uppföljning palliativ vård Eskilstuna kommun Februari 2008 Kerstin Svensson, certifierad kommunal revisor *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Uppdraget...3 1.1 Bakgrund...3 1.2

Läs mer

Revisionsrapport Habo kommun

Revisionsrapport Habo kommun Revisionsrapport Översiktlig granskning av vissa delar av funktionshindersomsorgen Habo kommun Johan Bokinge Karin Norrman-Elgh Johan Bokinge Karin Norrman-Elgh Habo kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Ständigt förbättringsarbete i vård- och omsorgsnämndens verksamheter

Ständigt förbättringsarbete i vård- och omsorgsnämndens verksamheter Ledningssystem Ledning för kvalitet! Ständigt förbättringsarbete i vård- och omsorgsnämndens verksamheter Diarienummer: VON 2014/0469 Vård- och omsorgsnämnden antog dokumentet den 17 september 2014 Dokumentet

Läs mer

Uppföljning av verksamheten vid Väderkvarnens vård- och omsorgsboende

Uppföljning av verksamheten vid Väderkvarnens vård- och omsorgsboende Äldre- och socialtjänstavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-06-29 Handläggare Ida Öhman Pils Telefon: 08-508 09 560 Till Norrmalms stadsdelsnämnd 2016-08-25 Uppföljning av verksamheten vid Väderkvarnens

Läs mer

SVANEN HEMTJÄNST AB KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016

SVANEN HEMTJÄNST AB KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016 KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016 Verksamheten leds av verksamhetsansvarig, fyra enhetschefer, fyra arbetsledare och två samordnare. Kompetenserna inom företagets ledning är socionom, jurist, ekonom och IT.

Läs mer

Ks 352 Dnr 2014.0294.759. Kommunstyrelsen beslutar

Ks 352 Dnr 2014.0294.759. Kommunstyrelsen beslutar Ks 352 Dnr 2014.0294.759 Uppföljning av granskning kring kvalitet inom socialtjänsten Kommunstyrelsen beslutar 1. Att till kommunrevisorerna överlämna ovanstående svar avseende granskning kring kvalitet

Läs mer

Granskning av hur väl stödet av ekonomitjänster fungerar

Granskning av hur väl stödet av ekonomitjänster fungerar Revisionsrapport Granskning av hur väl stödet av ekonomitjänster fungerar Söderhamns kommun Rolf Hammar David Boman December 13 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund och syfte... 3 1. Revisionsfråga...

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Diarienummer: LOGGA Patientsäkerhetsberättelse År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-13 Stella Georgas, Verksamhetschef enligt HSL Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting (reviderad

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rapport 2010:15 Rektors ledarskap En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rektor har som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig

Läs mer

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Motala kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod 2 4. Granskningsresultat

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2016-12-21 Sida 1 (1) Diarienr NF 2016/00203-1.3.5 Sociala nämndernas förvaltning Teresia Kjellgren Epost: teresia.kjellgren@vasteras.se Kopia till Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Gemensamma Taxe- och Avgiftsnämnden för Hallsberg, Laxå, Lekeberg och Askersund Hallsbergs kommun Lars Wigström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning

Läs mer

Riktlinjer. Kvalitetsarbete

Riktlinjer. Kvalitetsarbete Riktlinjer Kvalitetsarbete Riktlinjer för kvalitetsarbete inom Luleå kommun 1. Inledning Riktlinjer för kvalitetsarbete omfattar samtliga verksamheter inom Luleå kommun och är vägledande för de majoritetsägda

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskning Vård- och omsorgsnämndens styrning, uppföljning och kontroll.

Uppföljning av tidigare granskning Vård- och omsorgsnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Februar 2014 Karin Jäderbrink PwC Kommunal Sektor av tidigare granskning Vård- och omsorgsnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Oxelösunds kommun Bakgrund & revisionsfråga Kommunens revisorer har

Läs mer

Riktlinje för riskanalys

Riktlinje för riskanalys Version Datum Utfärdat av Godkänt 1 2015-08-25 Therese Lindén, Ulrika Ström, Ingrid Olausson Förvaltningens ledningsgrupp Riktlinje för riskanalys KUB1001, v2.0, 2013-02-26 Kungsbacka kommun Vård & Omsorg

Läs mer

VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGENS LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE ENLIGT SOSFS 2011:9

VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGENS LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE ENLIGT SOSFS 2011:9 Verksamhetsområde Kvalitet Förvaltning Välfärdsförvaltningen Fastställd av Humanistiska nämnden 2013-06-18 Omsorgsnämnden 2013-06-19 Dokumentnamn Välfärdsförvaltningens ledningssystem för systematiskt

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten i Härjedalens kommun Ledningssystem Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Läs mer

Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering

Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering Bilaga 9, SN 84, 2016-09-07 Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering Dokumenttyp: Reviderad riktlinje Diarienummer: 119/2016 Beslutande: Socialnämnden Antagen: 2016-09-07 Gäller fr.o.m.: 2016-10-05 Reviderad:

Läs mer

TIMRÅ KOMMUN Socialförvaltningen Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänstens verksamheter Enligt SoL, LVU, LVM, LSS och HSL

TIMRÅ KOMMUN Socialförvaltningen Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänstens verksamheter Enligt SoL, LVU, LVM, LSS och HSL Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänstens verksamheter Enligt SoL, LVU, LVM, LSS och HSL Fastställd av socialnämnden 2012-01-25 2(14) Innehållsförteckning sid Kvalitetsarbetet

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för Demensteamet

Uppdragsbeskrivning för Demensteamet Dokumentnamn: Uppdragsbeskrivning för Demensteamet Skapad av: Bodil Evertsson, MAR, Christina Taraldsson, handläggare Beslutad av: Robert Brandt, biträdande förvaltningschef Gäller från: 1 januari 2013

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-11 Yvonne Petersson Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Finspångs kommun 2010-01-25 Karin Jäderbrink, Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning Bakgrund och revisionsfrågor...1 1.1 Bakgrund...1 1.2 Revisionsfrågor

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Västravägens Stödboende

Patientsäkerhetsberättelse Västravägens Stödboende Patientsäkerhetsberättelse Västravägens Stödboende År 2015 Datum och ansvarig för innehållet Lisbeth Lundvall 20160208 Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Avtalsuppföljning av vård- och omsorgsboende år 2015

Avtalsuppföljning av vård- och omsorgsboende år 2015 2016-01-18 Avtalsuppföljning av vård- och omsorgsboende år 2015 Sammanfattning Staben för kvalitetsutveckling genomför årliga uppföljningar av verksamheten på stadens vård- och omsorgsboenden. Syftet med

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Diarienummer: Patientsäkerhetsberättelse År 2015 (2015-01-01 2015-10-31) Morkullevägens gruppboende Datum och ansvarig för innehållet 2016-02-19 Stella Georgas Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Lenagården HVB

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Lenagården HVB 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Lenagården HVB Datum och ansvarig för innehållet 2015-01-08 Lena Bölander verksamhetschef i samarbete med Camilla Furuskär sjuksköterska Mallen är anpassad av Nytida

Läs mer

Ersätter Ska revideras senast Ansvarig tjänsteman: Stina Bergström

Ersätter Ska revideras senast Ansvarig tjänsteman: Stina Bergström Ersätter 2012-12-18 Ska revideras senast 2018-01-01 Ansvarig tjänsteman: Stina Bergström 1 Socialtjänstlagen (SoL) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) ställer krav på att verksamhetens insatser ska vara

Läs mer

Riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah

Riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah Tyresö kommun 2015-03-02 Socialförvaltningen 1 (10) Riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah Fastställt av socialnämnden 2015-xx-xx, x 2 (10) Innehållsförteckning Riktlinje för

Läs mer

Lärarnas arbetsmiljö

Lärarnas arbetsmiljö www.pwc.se Revisionsrapport Marie Lindblad Cert. kommunal revisor Lärarnas arbetsmiljö Skellefteå kommun Linda Marklund Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...3

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Villa Agadir

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Villa Agadir 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Villa Agadir Datum och ansvarig för innehållet Februari 2015 Pia Henriksson Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Kvalitet på särskilda boenden för äldre

Kvalitet på särskilda boenden för äldre www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Anna Carlénius Kvalitet på särskilda boenden för äldre Överkalix kommun Kvalitet på särskilda boenden för äldre Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Revisionsrapport Stadens styrmodell Haparanda kommun

Revisionsrapport Stadens styrmodell Haparanda kommun Revisionsrapport Stadens styrmodell Haparanda kommun Andreas Jönsson Cert. kommunal revisor Jenny Krispinsson Revisionskonsult 4 november 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Revisionsrapport Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Härryda kommun Juni 2009 Lars Näsström Innehållsförteckning Sammanfattning...1 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Tidigare granskningsarbete...3

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING DNR 584-2012-1.1 2012-07-05. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten Beslutad av stadsdelsnämnden 2012-08-23 SID 2(18) 1 Inledning... 3 2 Stockholms

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Hagavägens Gruppbostad

Patientsäkerhetsberättelse Hagavägens Gruppbostad Patientsäkerhetsberättelse Hagavägens Gruppbostad År 2015 Datum och ansvarig för innehållet Lisbeth Lundvall 20160208 Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Gnesta kommun. Revisionsskrivelse Socialnämnden 71'

Gnesta kommun. Revisionsskrivelse Socialnämnden 71' GNESTA KOMMUN Gnesta kommun Ink: 2014-06- 1 1 Dnr För handläggning' 2014-06-11 Revisionsskrivelse Socialnämnden För kännedom Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Revisionsrapport: Uppföljande granskning av

Läs mer

Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan

Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan Revisionsrapport Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan Hallsbergs kommun Marie Lindblad Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Kungsgatan 12, Socialnämndens sammanträdesrum, kl 09:00-12:00

Kungsgatan 12, Socialnämndens sammanträdesrum, kl 09:00-12:00 Socialnämnden 2013-02-28 Plats och tid: ande: Kungsgatan 12, Socialnämndens sammanträdesrum, kl 09:00-12:00 Mikaela Waltersson (M), ordförande Gullvi Johansson (S) Magnus Ackerot (M) Stefan Hansson (S)

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete -grundstruktur/ramverk enligt SOSFS 2011:9 Socialförvaltningen Alingsås kommun Dokumenttyp: Styrande dokument Fastställt av: Fastställelsedatum: 2(11) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Äldre med omfattande vårdbehov utan kommunal insats

Äldre med omfattande vårdbehov utan kommunal insats Revisionsrapport* Äldre med omfattande vårdbehov utan kommunal insats Kompletteringsgranskning till Hallandsgemensam granskning Landstinget Halland Mars 2007 Christel Eriksson Bo Thörn Innehållsförteckning

Läs mer

Löpande granskning av intern kontroll Utveckling av styrkort

Löpande granskning av intern kontroll Utveckling av styrkort Revisionsrapport Löpande granskning av intern kontroll Utveckling av styrkort Landstinget Gävleborg Lars-Åke Ullström Hanna Franck Oktober 2011 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Kvarngården.

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Kvarngården. 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Kvarngården. Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-24 Rikard Strömqvist Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer