Samverkan kring uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samverkan kring uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård"

Transkript

1 Revisionsrapport Samverkan kring uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård Landstinget i Östergötland Linköpings kommun Datum Eva Ogensjö, certifierad kommunal revisor Karin Jäderbrink, certifierad kommunal revisor

2 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning Bakgrund Revisionsfråga och avgränsning Metod Bedömningsgrunder Granskningsresultat Inledning Uppsökande verksamhet ansvarsområden Samverkan Kontaktperson Utbildning Information om erbjudande Munhälsobedömningen Avvikelserapportering Uppföljning och återrapportering... 13

3 1 Sammanfattning Landstingets revisorer och Linköpings kommuns revisorer har beslutat att genomföra en granskning av landstingets och kommunens samverkan kring den uppsökande verksamheten och nödvändig tandvård utifrån det reformerade tandvårdsstödet för särskilt utsatta grupper. Komrev inom PricewaterhouseCoopers har fått i uppdrag att genomföra granskningen. Granskningen har avgränsats till två vårdboenden och de tandvårdsutförare som är kopplade till dessa boenden samt representanter för tandvårdsgruppen. Av den överenskommelse som finns mellan landstinget och Linköpings kommun framgår ansvarsområden för de olika aktörerna landstinget, tandvårdsutförarna och kommunen. Granskningen ska svara på revisionsfrågan: Bedrivs den uppsökande verksamheten på ett ändamålsenligt sätt? Den genomförda granskningen visar på en i många delar god uppsökande verksamhet. Det har skapats förutsättningar för samverkan och kommunikation mellan landstinget och kommunen. Däremot bedömer vi att ändamålsenligheten i en del ansvarsområden i överenskommelsen behöver ses över. Mot bakgrund av den överenskommelse som finns mellan landstinget och Linköpings kommun vill vi lyfta fram följande förbättringsområden:. Kontaktpersonen i kommunen ska svara för den interna informationen om uppsökande verksamhet. Den interna informationen behöver förbättras. Utbildningen av berörd personal behöver utvärderas och ses över gemensamt av landstinget och kommunen mot bakgrund av vad som lyfts fram i intervjuerna. De boende ska vid inflyttningen informeras om rätten till uppsökande verksamhet och intyg ska utfärdas. Ansvariga på vårdboenden behöver ta ett större ansvar för att information om uppsökande verksamhet ges vid inflyttningen och att intyg skrivs inom rimlig tid. Vid munhälsobedömningen ska omvårdnadspersonal på boendet närvara. Omvårdnadspersonalens möjlighet till närvaro vid munhälsobedömningar behöver följas upp av kommunen. Avvikelser behöver definieras och samsyn kring avvikelser om utbildningen behöver skapas av landstinget och kommunen gemensamt. Landstinget och kommunen behöver även se över vad kommunen bör bistå med för underlag för att bättre säkerställa att tandvårdsreformens intentioner uppnås. 3

4 2 Inledning 2.1 Bakgrund Den 1 januari 1999 infördes ett reformerat tandvårdsstöd som innebar att landstinget fick ansvar för att särskilt utsatta grupper (äldre och funktionshindrade) som har särskilt och långvarigt behov av vård och omsorg garanteras uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård. Det innebär att målgruppen erbjuds avgiftsfri munhälsobedömning och rådgivning, i första hand i sitt boende, samt nödvändig tandvård med avgifter som för sjukvård. Reformens genomförande förutsätter, enligt Socialstyrelsens vägledning, samverkan med kommunerna, primärvården och psykiatrin. Landstinget i Östergötland och kommunerna i länet har i samverkan tagit fram en skriftlig överenskommelse som avser att reglera samarbetet mellan parterna. Kommunerna har en viktig roll och deras medverkan är nödvändig dels för att identifiera de som skall ingå i målgruppen, dels för att överlämna erbjudandet om uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård. Kommunerna har även ett hälso- och sjukvårdsansvar för de som bor i särskilda boendeformer. I detta ansvar ingår, enligt Socialstyrelsen, även tandvård utom den tandvård som landstinget har ansvar för enligt tandvårdslagen. Av Socialstyrelsens folkhälsorapport (2009) framgår vikten av god munvård för äldres allmäntillstånd, näringsintag, välbefinnande och livskvalitet. Landstingets revisorer har genomfört en förstudie. Efter förstudien beslutade landstingets revisorer att huvudstudien skulle genomföras i samverkan med en kommun. Huvudstudien har genomförts i samverkan med Linköping kommuns revisorer. Revisorerna i landstinget och kommunen har gett Komrev inom PricewaterhouseCoopers i uppdrag att granska uppsökande verksamheten och nödvändig tandvård. Granskningen genomförs utifrån risk- och väsentlighetsanalys i enlighet med landstingets revisorers revisionsplan 2009 respektive 2010 för Linköpings kommuns revisorer. Landstingets förtroendevalda revisorer, Lotta Andersson och Karl-Göran Biörsmark, samt Linköping kommuns förtroendevalda revisor, Sten Persson, har följt granskningen. 4

5 2.2 Revisionsfråga och avgränsning Syftet med granskningen är att granska om den uppsökande verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt sätt. Utifrån syftet ska följande revisionsfråga besvaras: Bedrivs den uppsökande verksamheten på ett ändamålsenligt sätt? Ändamålsenligheten har bedömts utifrån vilka förutsättningar som skapats för samverkan och de ansvarsområden som ingår i den överenskommelse som gjorts mellan landstinget och Linköpings kommun. Granskningen avgränsas till äldrenämnden och utförarstyrelsen inom kommunen och hälso- och sjukvårdsnämnden inom landstinget. Huvuddelen av målgruppen för uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård finns inom särskilda boenden, varför samverkan mellan landstinget och kommunen är viktig. Urvalet av vårdboenden har gjorts utifrån storlek, interna respektive externa utförare, samt att utföraren har haft uppdraget en längre tid, varför granskningen avgränsas till följande enheter inom särskilda boenden: Hagalunds vårdboende - drivs av privata utföraren Kosmo AB (33 sjukhemsplatser och 11 demensplatser) Åleryds vårdboende - drivs av kommunens interna enhet Lean Link (47 sjukhemsplatser och 38 demensplatser) Inom landstinget har avgränsning gjorts till: Tandvårdsgruppen (Landstingets ledningsstab) Tandvårdsutförare vid Folktandvården Ekholmen och Rimforsa samt Sjukhustandvården i Östergötland (Folktandvården i Östergötland) Tandvårdsgruppen har ett delegerat ansvar från hälso- och sjukvårdsnämnden för Uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård till äldre och funktionshindrade. Urvalet av vårdboenden har styrt urvalet av de tandvårdsutförare i landstinget som ansvarar för utbildningen och genomför munhälsobedömningarna. 2.3 Metod Genomgång av huvudmännens styrdokument/anvisningar och övrig dokumentation, främst från SoS och SKL. Intervjuer 5

6 För att få en bredare bild av det som framkommit i intervjuerna har en webbenkät skickats till kontaktpersonerna (medicinskt ansvariga sjuksköterskor) i alla kommuner i länet samt till tandvårdsutförarna (tandhygienister och tandsköterskor) i länet - svarsfrekvens 75 procent. Inom kommunen har intervjuer genomförts med planeringsledare vid omsorgskontoret, medicinskt ansvarig sjuksköterska samt berörda enhetschefer, sjuksköterskor och omvårdnadspersonal på vårdboenden. Inom landstinget har intervjuer genomförts med tandvårdsutförare och intervju/avstämning med företrädare för tandvårdsgruppen. Totalt har 19 intervjuer genomförts, varav 13 intervjuer har genomförts i kommunen. Ett utkast till rapporten har lämnats till berörda i granskningen för synpunkter på sakinnehåll. 3 Bedömningsgrunder Landstinget har en överenskommelse med varje kommun i länet avseende uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård. Socialstyrelsen och SKL har granskat och berört uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård i flera dokument. Dokumentet Överenskommelse om samverkan mellan Landstinget i Östergötland och Linköpings kommun avseende uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård till äldre och funktionshindrade. SoS: Landstingens uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård (uppföljning och utvärdering 2005), Tandvård i särskilda boenden för äldre granskning av tandvård för personer med rätt till nödvändig tandvård (2009), Socialstyrelsens meddelandeblad (mars 2004). SKL: Låt munnen va me - goda exempel på landstings och kommuners samarbete inom den uppsökande tandvården (2007). 4 Granskningsresultat 4.1 Inledning I uppsökande verksamhet ingår: Handledning/utbildning av vård- och omsorgspersonal så att denna kan hjälpa dem som behöver och vill ha hjälp med den dagliga munvården (avsnitt 4.2.2). Tandvårdserbjudande, d v s en fråga om personen vill ha en fullständig undersökning av sitt tandtillstånd och eventuell erforderlig behandling (avsnitt 4.2.3) Bedömning/undersökning av behovet av daglig munvård (avsnitt 4.2.4) 6

7 Individuell rådgivning och instruktion om den dagliga munvården (avsnitt 4.2.4) När en person flyttar till ett vårdboende ska personal på vårdboendet informera den boende och/eller anhörig om uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård. Sjuksköterskor på vårdboendet bedömer om den boende tillhör målgruppen. Om behov finns skriver sjuksköterskan ett intyg som skickas till landstinget. Intyget berättigar den boende till munhälsobedömning och nödvändig tandvård. På intyget framgår även om den boende accepterat erbjudandet. Med intyget som grund tar en tandhygienist (tandvårdsutförare) kontakt med vårdboendet för att genomföra en munhälsobedömning på de boende som önskar en bedömning. Vid bedömningen ges individuella råd och instruktioner om den dagliga munvården samt, vid behov, erbjudande om nödvändig tandvård, d.v.s. att tandhygienist eller tandläkare utför nödvändig tandvård. Vid munhälsobedömningen ska omvårdnadspersonal från boendet närvara. Tandvårdsutförarna utbildar omvårdnadspersonalen på boendet så att de kan hjälpa de boende som behöver och vill ha hjälp med den dagliga munvården. Landstingets uppdrag för uppsökande verksamheten och nödvändig tandvård utförs av ett begränsat antal tandvårdsutförare. Inom kommunen berörs, utifrån verksamhetens art, ett betydligt större antal anställda. 4.2 Uppsökande verksamhet ansvarsområden Samverkan Landstinget och Linköpings kommun, liksom övriga kommuner i länet, har gjort en skriftlig överenskommelse om samverkan mellan landstinget och kommunen avseende uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård till äldre och funktionshindrade. För att underlätta samverkan finns i varje kommun en kontaktperson mot tandvårdsgruppen i landstinget. Det har också skapats forum för samverkan mellan kontaktpersonerna och tandvårdsgruppen. Revisionell bedömning Landstinget och kommunen: Vår bedömning är att det skapats goda förutsättningar för samverkan mellan landstinget och kommunen Kontaktperson Överenskommelse Kommunen ansvarar för att det i varje kommun skall finnas en kontaktperson mot tandvårdsgruppen. Kontaktpersonen skall svara för den interna informationen om uppsökande verksamhet i kommunen. 7

8 Iakttagelser Det finns kontaktperson mot tandvårdsgruppen utsedd i Linköpings kommun. Kontaktpersonen är medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), i likhet med länets övriga kommuner. Nuvarande kontaktperson har haft uppdraget i ca två år. Kontaktpersonen träffar tandvårdsgruppen i landstinget regelbundet. Av intervjuerna i vårdboenden framkommer att den interna informationen i organisationen om den uppsökande verksamheten inte fungerar fullt ut. Alla känner inte till att det är MAS som är kontaktperson och att det finns en överenskommelse mellan landstinget och kommunen. Kontaktpersonen har det övergripande ansvaret för hälso- och sjukvård och träffar därmed sjuksköterskorna på vårdboenden regelbundet. Vid dessa träffar uppges uppsökande verksamhet vara en stående punkt på agendan. Vi ser däremot ingen tydlig kommunikationsväg mellan enhetscheferna på vårdboenden och kontaktpersonen. Verksamhetsråden inom kommunen, där regionchefer eller motsvarande deltar, lyfts fram som ett lämpligt forum för att regelbundet föra ner informationen i verksamheterna. Även webbenkäten indikerar att den interna informationen i kommunerna om uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård kan förbättras. Revisionell bedömning Kommunen: Vår bedömning är att överenskommelsen delvis uppfylls. Det finns kontaktperson utsedd i kommunen i enlighet med överenskommelsen. Det är dock viktigt med systematisk information till och från enhetscheferna och att den sker direkt eller indirekt via kontaktpersonen beroende på vilket forum som anses lämpligt Utbildning Överenskommelse Landstinget ansvarar för att samtlig berörd personal i boendet ges information och utbildning i munvårdsfrågor. Tandvårdsutförarna ansvarar för att initiera och planera utbildningen. Utbildningen ska erbjudas en gång per år. Kommunen ska anvisa en ansvarig per särskilt boende som ansvarar för kontakterna med tandvårdsutförarna och ska tillsammans med tandvårdsutförarna planera utbildningen av berörd personal i kommunen. Varje utbildningstillfälle bör omfatta deltagare. Iakttagelser Tandvårdsutförare gör olika insatser för att förbättra och anpassa utbildningen till berörd personal på vårdboendet, men deltagandet i utbildningen är inte tillfredsställande enligt de intervjuade. I utbildningen ingår inte något om tandvårdsreformens intentioner. Vad gäller planeringen för utbildningen kontaktas enhetscheferna på berörda vårdboenden. Problem 8

9 som lyfts fram är svårigheter att få kontakt med enhetscheferna, samt att hitta lämpligt utbildningstillfälle. Detta medför att det inte alltid går att genomföra utbildningar en gång per år. Vidare framkommer att omvårdnadspersonalen många gånger inte har möjlighet att delta i utbildningarna. Uppfattningen är att enhetschefernas deltagande och intresse för utbildningen varierar. Av tandvårdsgruppens verksamhetsberättelse 2008 framgår att antalet omvårdnadspersonal som utbildas behöver förbättras. Enligt tandvårdsgruppen har förbättring skett i en kommun där utbildningen gjorts obligatorisk. Närvarolistor skrivs av tandvårdsutförarna vid utbildningarna som underlag dels för den uppföljning som tandvårdsgruppen gör, dels för ersättning till tandvårdsutförarna. Inom granskade vårdboenden är uppfattningen på olika nivåer i organisationen att innehållet i utbildningen och samverkan kring utbildningen i stort fungerar bra. Även här lyfts problem om svårigheter att hitta lämpligt utbildningstillfälle och med deltagande i utbildningen. En del anser att det inte finns behov av att delta i utbildningen varje år. Samtidigt lyfts omvårdnadspersonalen som nyckelpersoner i den uppsökande verksamheten. Enhetscheferna deltar i planeringen av utbildningen, men deltar sällan vid utbildningstillfället. På ett vårdboende uppges att personalen inte fått utbildning under de senaste fem åren. Enligt tandvårdsutförarnas noteringar har utbildning hållits på boendet både under 2008 och 2009, men få deltog i utbildningen. Timvikarier som arbetar kortare perioder på olika boenden behöver få utbildningen, men får inte alltid det enligt de intervjuade. Webbenkäten indikerar detsamma. Någon uppföljning specifikt av vilka som gått utbildningen för uppsökande verksamhet görs inte. Flera lyfter fram att de saknar en helhetsbild av den uppsökande verksamheten, vem som ansvarar över vad i landstinget respektive kommunen. Överenskommelsen mellan landstinget och kommunen är inte känd ner i organisationen. Vi får ingen tydlig bild av, varken från intervjuerna i landstinget eller i vårdboenden, att det finns en anvisad ansvarig på varje vårdboende för kontakter med tandvårdsutförarna. Vår bild är dock att planeringen av utbildningen främst sker mellan tandvårdsutförarna och enhetschefen på vårdboendet. Även webbenkäten indikerar en otydlighet vad gäller utsedda ansvariga på vårdboenden. Revisionell bedömning Landstinget: Vi bedömer att landstinget i stort uppfyller överenskommelsen. Kommunen: Vår bedömning är att ansvarig per särskilt boende behöver tydliggöras och att antalet deltagare vid varje utbildningstillfälle behöver följas upp för att uppfylla överenskommelsen bättre. Landstinget och kommunen: Deltagandet i utbildningen är inte, och har inte varit, ändamålsenligt, trots att utbildningens innehåll och samverkan i sig anses fungera tillfredsställande. Mot bakgrund av det som lyfts fram är vår bedömning att landstinget och kommu- 9

10 nen i samverkan behöver utvärdera överenskommelsen om deltagande i utbildningen årligen. Detta förutsätter dock att kommunen närmare analyserar och utvärderar deltagandet. Det kan också finnas behov av informationsinsatser där reformens intentioner samt ansvar och roller i hela processen tydliggörs. Av Socialstyrelsen vägledning framgår målet med utbildningen att öka omvårdnadspersonalens kompetens i munvården genom att bland annat lära sig tolka symtom och signaler som uttrycker behov av tandvårdsinsatser. Vidare framgår vikten av tandvårdsutförarnas kännedom om de vanligaste sjukdomstillstånden hos äldre. Genomförandet av utbildningsinsatserna för omvårdnadspersonalen är viktiga förutsättningar för att uppnå målen med tandvårdsreformen att nå de personer som har stora behov av tandvårdsinsatser Information om erbjudande Överenskommelse Kommunen skall vid inflyttning i särskilt boende informera om rätten till uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård, erbjuda uppsökande verksamhet samt, för berättigade individer, skriva intyg om detta. Berörd person, och vid behov den som företräder denne, bör ta ställning till erbjudandet på särskilt formulär. Tandvårdsgruppen utbildar intygsutfärdare (är inte närmare reglerat i överenskommelsen). Iakttagelser Vid inflyttningssamtalen deltar enhetschefen på ett av granskade vårdboenden och på andra vårdboendet deltar sjuksköterskan. Det är inte alltid som information om rätten till uppsökande verksamhet ges vid samtalen med boende eller anhöriga enligt de intervjuade. Samtidigt lyfts att de boendes kännedom om rätten till uppsökande verksamhet är relativt låg och att det finns en risk att erbjudandet inte erhålls. Tandvårdsutförarna har konstaterat att det är ett flertal boende på ett av de granskade vårdboenden som inte fått informationen. Behovet av hjälp med daglig munvård skrivs in i individuella vårdplaner som upprättas för varje boende. Någon specifik uppföljning av informationen om erbjudandet görs inte i kommunen. Sjuksköterskor på vårdboendet utfärdar intyg när behov finns av uppsökande verksamhet. På ett vårdboende uppges att bedömningen av de boendes behov av uppsökande verksamhet ligger efter, ungefär hälften av de boende har inte fått en sådan bedömning. Tandvårdsgruppen gör stickprovskontroller av intygsutfärdandet. Intygsutbildningen har i en del fall dröjt av upp till två år enligt sjuksköterskorna. De anser att det är otydligt vem som ska initiera utbildningen. Enligt tandvårdsgruppen är det 10

11 kontaktpersonen i kommunerna som ska meddela tandvårdsgruppen när sjuksköterskor behöver intygsutbildning. I övrigt är sjuksköterskorna nöjda med utbildningen. Revisionell bedömning Landstinget: Enligt vår bedömning utbildar tandvårdsgruppen intygsutfärdare i enlighet med överenskommelsen. Kommunen: Vår bedömning är att överenskommelsen inte uppfylls fullt ut. Ansvariga på vårdboenden behöver ta ett större ansvar både för informationen om rättigheten till uppsökande verksamhet och för intygsskrivandet. Det är viktigt att kommunen säkerställer att informationen når den boende eller anhörig och att intyg skrivs inom rimlig tid Munhälsobedömningen Överenskommelse Tandvårdsutföraren och utsedd ansvarig på boendet i kommunen har ett gemensamt ansvar för att planera tandvårdsutförarens besök på boendet för munhälsobedömning så att verksamheten löper så effektivt som möjligt. Landstinget ansvarar för att ge individuellt utformade råd och anvisningar om lämpliga åtgärder för att förbättra munhälsotillståndet. Landstinget ansvarar för att uppsökande verksamhet erbjuds årligen till de individer som är berättigade till detta. Vid munhälsobedömning ska omvårdnadspersonal på kommunens boende närvara. Information om den boendes dagliga munvårdsbehov beskrivs i ett individuellt munvårdskort. Omvårdnadspersonal på kommunens boende ska erbjuda daglig munvård åt de boende som behöver hjälp med detta enligt munvårdskorten. Tandvårdsutföraren skall vid behov av tandvårdsbehandling erbjuda nödvändig tandvård med hänsynstagande till patientens fria val. Iakttagelser Som framgått tidigare är det otydligt vem som är utsedd ansvarig på vårdboendet för kontakt med tandvårdsutförarna. Vår bild är att enhetscheferna på vårdboendet inte direkt är involverade i planeringen av munhälsobedömningarna. Tandvårdsutförarna kontaktar i regel omvårdnadspersonalen på vårdboendet för att planera munhälsobesöken, vilket anses mest effektivt då omvårdnadspersonalen ska närvara vid bedömningen. Tandvårdsutförarna ger råd och anvisningar vid munhälsobedömningen som dokumenteras på ett munvårdskort kombinerat med bedömningsjournal. Enligt de intervjuade erbjuds de berättigade boende munhälsobedömning i stort årligen. 11

12 Omvårdnadspersonalens närvaro vid munhälsobedömningarna varierar enligt de intervjuade. Attityden till uppsökande verksamhet är positiv och det finns en medvetenhet om att omvårdnadspersonalen ska närvara vid munhälsobedömningarna. Arbetssituationen och ibland kort varsel om besök för munhälsobedömning medger inte alltid att omvårdnadspersonalen kan närvara. Arbetssituationen och den boendes integritet gör också att hjälp med den dagliga munvården inte alltid kan genomföras. Webbenkäten indikerar att omvårdnadspersonalens närvaro vid munhälsobedömningarna varierar i länets kommuner. Kontaktpersonerna i kommunerna har en mer positiv bild av omvårdnadspersonalens närvaro jämfört med tandvårdsutförarna. Svaren kan även tolkas som att det varierar mellan olika boenden. En preliminär bedömning av behovet av nödvändig tandvård (hänvisning till tandhygienist eller tandläkare för fullständig undersökning och eventuella åtgärder) görs vid munhälsobedömningen. Tandvårdsutförarna anser att erbjudande om nödvändig tandvård fungerar tillfredsställande. Revisionell bedömning Landstinget: Vi bedömer att landstinget i stort uppfyller överenskommelsen vad gäller munhälsobedömning. Det är dock viktigt att planering av besöken sker i god tid för att öka omvårdnadspersonalens möjlighet att närvara vid munhälsobedömningen. Kommunen: Överenskommelsen om omvårdnadspersonalens närvaro vid munhälsobedömningar uppfylls inte fullt ut. Omvårdnadspersonalen har en nyckelroll för den boendes munhälsa, varför omvårdnadspersonalens möjlighet att närvara vid munhälsobedömningarna bör följas upp för att få nödvändig information för den boendes munvård Avvikelserapportering Överenskommelse Kommunen och tandvårdsutföraren ska i första hand via avvikelserapport, rapportera till tandvårdsgruppen om den uppsökande verksamheten inte fungerar på avsett sätt. Iakttagelser Av intervjuerna i vårdboenden framkommer att definitionen av vad som är en avvikelse i den uppsökande verksamheten är otydlig, vilket medför att få avvikelser skrivs. Webbenkäten indikerar en något mer positiv bild i länet. Av tandvårdsgruppens verksamhetsberättelse 2008 framgår att tandvårdsutförarna skriver avvikelser om lågt deltagande av omvårdnadspersonal i utbildningen. Kontaktpersonen i kommunen delar inte tandvårdsgruppen uppfattning om avvikelser kring utbildningen, utan menar att utbildningen är ett erbjudande och inte ett skallkrav. 12

13 Revisionell bedömning Landstinget och kommunen: För att uppnå syftet med avvikelser är det är viktigt att det tydliggörs vad som är en avvikelse i den uppsökande verksamheten. Olika tolkningar av avvikelser kring överenskommelsen mellan landstinget och kommunen behöver åtgärdas för att nå en samsyn så att avvikelsen därmed uppnår sitt syfte som underlag för kvalitetsförbättringar Uppföljning och återrapportering Överenskommelse Landstinget ansvarar för att genomförd verksamhet följs upp och rapporteras såväl inom landstinget som till kommuner och centrala myndigheter. Kommunen skall vara tandvårdsutföraren och landstinget behjälplig vid uppföljning av den uppsökande verksamheten. Iakttagelser Tandvårdsgruppen gör kvantitativa och kvalitativa uppföljningar av den uppsökande verksamheten, främst utifrån de verksamhetsberättelser som tandvårdsutförarna upprättar och tillgänglig statistik. Statistiken kan även ge underlag för frågor till kontaktpersonerna i kommunerna och till vårdboenden. För tandvårdsutförarna har dokumenterade rutiner tagits fram. Uppföljningen sammanställs i tandvårdsgruppens verksamhetsberättelse, som delges ansvarig nämnd. Återrapportering sker till kommunernas kontaktpersoner. Rapportering sker även till centrala myndigheter. Tandvårdsgruppen inhämtar vid behov kompletterande uppgifter muntligt från kommunernas kontaktpersoner. Innehållet i informationen från kontaktpersonerna i länets kommuner varierar enligt de intervjuade. Av intervjuerna i kommunen och vårdboenden framkommer att det inte görs någon specifik uppföljning och utvärdering av kommunens ansvar i den uppsökande verksamheten då den är integrerad i omvårdnaden. Vi får ingen tydlig bild av att återrapporteringen från tandvårdsgruppen, utöver träffar med sjuksköterskorna, förs vidare ner i organisationen. Vid intervjuerna framkommer att enhetscheferna vid granskade vårdboenden har en mer positiv bild av uppfyllelsen av en del ansvarsområden i överenskommelsen än vad omvårdnadspersonalen har. Likaså indikerar webbenkäten generellt en mer positiv bild från länets kontaktpersoner i kommunerna än från tandvårdsutförarna i vissa frågor. Revisionell bedömning Landstinget och kommunen: Vi bedömer att landstinget och kommunen i stort uppfyller överenskommelsen om uppföljning respektive vara behjälplig vid uppföljning. 13

14 Enligt vår bedömning bör ändå landstinget och kommunerna gemensamt se över vad kommunerna bör bistå med för underlag för att säkerställa efterlevnaden av överenskommelsen och därmed att tandvårdsreformens intentioner uppnås fullt ut. Även webbenkäten indikerar att det kan finnas behov av underlag i form av mer specifik uppföljning och utvärdering som har en tydligare koppling till kommunens ansvar i överenskommelsen, framför allt vad gäller omvårdnadspersonalens närvaro vid munhälsobedömningar och information vid inflyttningssamtalen. Det är också viktigt att resultaten återrapporteras på alla nivåer i verksamheten. Kommunerna spelar en viktig roll för att identifiera de boende som ska erbjudas uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård då detta är en lagstadgad rättighet. Här är kommunens kontaktpersoner, verksamhetschefer och omvårdnadspersonal på vårdboendet viktiga nyckelpersoner. 14

Riktlinjer för uppsökande tandvård i Region Skåne

Riktlinjer för uppsökande tandvård i Region Skåne 2005-04-12 Riktlinjer för uppsökande tandvård i Region Skåne Dessa riktlinjer föreslås komplettera cirkulär 1998:209, Svenska kommunförbundet/landstingsförbundet och ligga till grund för lokala överenskommelser,

Läs mer

Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade

Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade PARTER: Stockholms läns landsting genom Hälso- och

Läs mer

Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade.

Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade. PARTER: Stockholms läns landsting genom Hälso- och

Läs mer

Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade

Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade B 1 (10) Avdelningen för särskilda vårdfrågor Tandvårdsenheten Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade Anvisningar för kommunens personal Uppdaterad januari 2014

Läs mer

Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade

Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade Beställare Vård Särskilda vårdfrågor Tandvårdsenheten Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade Anvisningar för kommunens personal November 2005 Innehåll Inledning...3

Läs mer

Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade

Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade 1 (10) Avdelningen för särskilda vårdfrågor Tandvårdsenheten Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade Anvisningar för kommunens personal mars 2009 2 (10) Innehåll

Läs mer

Uppdrag till Folktandvården om uppsökande verksamhet med munhälsobedömning i hela länet

Uppdrag till Folktandvården om uppsökande verksamhet med munhälsobedömning i hela länet Landstingsdirektörens stab Beställarenheten TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Diarienummer 160710 Landstingsstyrelsen Uppdrag till Folktandvården om uppsökande verksamhet med munhälsobedömning i hela länet Förslag

Läs mer

Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade.

Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade. Förslag Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade. PARTER: Stockholms läns landsting genom Hälso-

Läs mer

MAS riktlinje. 1 Bakgrund VÄRMDÖ KOMMUN

MAS riktlinje. 1 Bakgrund VÄRMDÖ KOMMUN MAS riktlinjer för hälso- och 9ukvård Detta styrdokument beslutades av Finansierlngsnämnden för äldreomsorg 2011 09 07 63 Dnr 11 FNÄ/131 MAS riktlinje Munhälsa oc tandvård 1 Bakgrund Landstingen har genom

Läs mer

Landstingens uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård

Landstingens uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård INFORMATION 1(5) 6 februari 2006 hs 2005/0005 Landstingens uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård Landstingens uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård...1 Bakgrund...1 Pressmeddelande...1 Tandvård

Läs mer

MAS riktlinje Munhälsa och tandvård

MAS riktlinje Munhälsa och tandvård MAS riktlinje Munhälsa och tandvård 1 Bakgrund Landstingen har genom det lagstadgade tandvårdsstödet ansvar att organisera och finansiera viss tandvård till äldre och personer med funktionsnedsättning.

Läs mer

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. MUNHÄLSOVÅRD

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. MUNHÄLSOVÅRD Region Stockholm Innerstad Sida 1 (6) 2014-05-16 Sjuksköterskor REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. Sida 2 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD

Läs mer

Syfte En god munhälsa betyder mycket för välbefinnandet. I samband med sjukdom och funktionshinder ökar risken för skador i munnen.

Syfte En god munhälsa betyder mycket för välbefinnandet. I samband med sjukdom och funktionshinder ökar risken för skador i munnen. 20130101 Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård Bakgrund Ett ekonomiskt stöd för tandvård i samband med sjukdom och funktionshinder infördes den 1 januari 1999. Detta stöd administreras av landstinget.

Läs mer

Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård

Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård Reviderad 20120102 Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård Bakgrund Ett ekonomiskt stöd för tandvård i samband med sjukdom och funktionshinder infördes den 1 januari 1999. Detta stöd administreras

Läs mer

Organisation och debitering Inger Wårdh, avd för Gerodonti

Organisation och debitering Inger Wårdh, avd för Gerodonti Organisation och debitering Inger Wårdh, avd för Gerodonti Tandvård för äldre och funktionshindrade Från landsting till kommun Tandvårdsförsäkringen 1974 gav patienter på s k långvårdskliniker kostnadsfri

Läs mer

Riktlinjer för en god mun- och tandhälsa

Riktlinjer för en god mun- och tandhälsa SID 1 (12) Ansvarig för rutin medicinskt ansvarig sjuksköterska Cecilia Linde cecilia.linde@solna.se Gäller från 2014-07-08 Revideras 2016-07-15 Riktlinjer för en god mun- och tandhälsa Innehåll: Riktliner

Läs mer

Leif Klingensjö. Sektionen för äldreomsorg och sjukvård

Leif Klingensjö. Sektionen för äldreomsorg och sjukvård Cirkulärnr: 1998:209 Diarienr: 1998/3172 Handläggare: Sektion/Enhet: Datum: 1998-12-21 Mottagare: Rubrik: Ersätter: 1998:165- Bilagor: Gabriella Kollander Fållby Leif Klingensjö Sektionen för Socialtjänst

Läs mer

Överenskommelse mellan SLL och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade, Dnr 2068/2011

Överenskommelse mellan SLL och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade, Dnr 2068/2011 SOCIALFÖRVALTNINGEN OCH ÄLDREFÖRVALTNINGEN Handläggare: Pia Ehnhage Telefon: 08 508 25 911 Till Socialnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2011-11-01 DNR 1.6-0641/2011 Överenskommelse mellan SLL och kommunerna

Läs mer

Munvård för äldre och funktionshindrade gemensamt ansvar för kommuner och landsting

Munvård för äldre och funktionshindrade gemensamt ansvar för kommuner och landsting Cirkulärnr: 07:39 Diarienr: 07/2235 Handläggare: Håkan Vestergren Avdelning: Avd för vård och omsorg Sektion/Enhet: Hälsa och jämställdhet Datum: 2007-09-03 Mottagare: Kommunernas socialnämnder/äldreomsorgsnämnder

Läs mer

Regel för Hälso och sjukvård: Munhälsovård inklusive uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård

Regel för Hälso och sjukvård: Munhälsovård inklusive uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård Region Stockholm Innerstad Sida 1 (9) 2014-03-10 Sjuksköterskor Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering Regel för Hälso och sjukvård: inklusive uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård Sjuksköterskor

Läs mer

LANDSTINGETS TANDVÅRDSSTÖD FÖR VUXNA

LANDSTINGETS TANDVÅRDSSTÖD FÖR VUXNA LANDSTINGETS TANDVÅRDSSTÖD FÖR VUXNA Information för kommuner Informationen riktar sig till medicinskt ansvariga sjuksköterskor, biståndsbedömare, LSS-handläggare, enhetschefer, sjuksköterskor och omvårdnadspersonal

Läs mer

Ansvar Medicinskt ansvarig sjuksköterska 3 Enhetschef 3 Omsorgspersonal 4 Sjuksköterska 4. Munvårdsbedömning/nutritionsbedömning/dokumentation 4

Ansvar Medicinskt ansvarig sjuksköterska 3 Enhetschef 3 Omsorgspersonal 4 Sjuksköterska 4. Munvårdsbedömning/nutritionsbedömning/dokumentation 4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan Allmänt om munhälsa 3 Mål och syfte 3 Ansvar Medicinskt ansvarig sjuksköterska 3 Enhetschef 3 Omsorgspersonal 4 Sjuksköterska 4 Tandläkare/tandhygienist 4 Munvårdsbedömning/nutritionsbedömning/dokumentation

Läs mer

REGELVERK FÖR UPPSÖKANDE VERKSAMHET

REGELVERK FÖR UPPSÖKANDE VERKSAMHET REGELVERK FÖR UPPSÖKANDE VERKSAMHET 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 3 GRUNDÖVERENSKOMMELSE I AVTAL OM ANSVARSFÖRDELNING 3 OCH SAMVERKAN AVSEEENDE HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I SKÅNE SYFTET MED UPPSÖKANDE VERKSAMHET

Läs mer

Äldretandvårdens organisation Inger Wårdh, avd för Gerodonti

Äldretandvårdens organisation Inger Wårdh, avd för Gerodonti Äldretandvårdens organisation Inger Wårdh, avd för Gerodonti Tandvårdens utveckling i Sverige 1974 kom en allmän tandvårdsförsäkring som idag är en av förklaringarna till The heavy metal generation Tandvården

Läs mer

Uppsökande tandvård i kommunen

Uppsökande tandvård i kommunen Uppsökande tandvård i kommunen Anneli Schippert & Inger Svensson Innehåll 1. Bakgrund, syfte, mål 2. Ansvarsfördelning 3. Handläggning 4. Munhälsovårdserbjudande/munhälsoremiss 5. Nödvändig tandvård/intyg

Läs mer

Riktlinje för tandvårdsreformen

Riktlinje för tandvårdsreformen SOCIALFÖRVALTNINGEN Medicinskt ansvarig sjuksköterska Annika Nilsson annika.nilsson@kil.se 2013-02-25 Riktlinje för tandvårdsreformen BAKGRUND 1999 infördes ett nytt tandvårdsstöd som vänder sig till funktionshindrade

Läs mer

PM 2012: RV (Dnr /2011)

PM 2012: RV (Dnr /2011) PM 2012: RV (Dnr 327-2068/2011) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade Rekommendation från

Läs mer

Tandvård. till vissa grupper av äldre och personer med funktionshinder

Tandvård. till vissa grupper av äldre och personer med funktionshinder Tandvård till vissa grupper av äldre och personer med funktionshinder Landstinget ansvarar för att personer med stort omvårdnadsbehov till följd av sjukdom och/eller funktionshinder erbjuds råd och hjälp

Läs mer

Riktlinje Nödvändig tandvård samt uppsökande verksamhet

Riktlinje Nödvändig tandvård samt uppsökande verksamhet Ansvarig för riktlinje Verksamhetschef HSL Reviderad (av vem och datum) Sara Olander MAS 2014-11-05 Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp Dnr Process: HSL Giltig till och med:

Läs mer

Patientbemötande i vården. Landstinget i Östergötland. Revisionsrapport. Datum 2011-01-26

Patientbemötande i vården. Landstinget i Östergötland. Revisionsrapport. Datum 2011-01-26 Patientbemötande i vården Landstinget i Östergötland Revisionsrapport Datum 2011-01-26 Eva Ogensjö, certifierad kommunal revisor Anders Larsson, certifierad kommunal revisor Eva Andlert, certifierad kommunal

Läs mer

Palliativ vård, uppföljning. Landstinget i Halland. Revisionsrapport. Mars 2011. Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor

Palliativ vård, uppföljning. Landstinget i Halland. Revisionsrapport. Mars 2011. Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Palliativ vård, uppföljning Landstinget i Halland Revisionsrapport Mars 2011 Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Metod och genomförande... 4 Granskningsresultat...

Läs mer

Uppsökande och nödvändig tandvård Inger Wårdh, avd för Gerodonti

Uppsökande och nödvändig tandvård Inger Wårdh, avd för Gerodonti Uppsökande och nödvändig tandvård Inger Wårdh, avd för Gerodonti Skilda världar Det finns en lång tradition av att separera tandvård från övrig hälso- och sjukvård i Sverige Olika ekonomiska förutsättningar

Läs mer

Projektplan Samverkan kring barn med behov av samordnande insatser

Projektplan Samverkan kring barn med behov av samordnande insatser 1 Projektplan Samverkan kring barn med behov av samordnande insatser En del barn och unga har behov av särskilt stöd. Det kan bero på flera orsaker så som social problematik, psykisk ohälsa, kroniska sjukdomar

Läs mer

Tandvårdsenheten Landstingets resurs i tandvårdsfrågor ur ett länsperspektiv Administration och bedömningshandläggning av det reformerade tandvårdsstödet Administration av barn- och ungdomstandvård Landstingets

Läs mer

Riktlinjer för en god mun- och tandhälsa

Riktlinjer för en god mun- och tandhälsa SID 1 (9) Ansvarig för rutin medicinskt ansvarig sjuksköterska Cecilia Linde cecilia.linde@solna.se Gäller från 2016-07-04 Revideras 2018-07-15 Riktlinjer för en god mun- och tandhälsa Innehåll Riktlinjer

Läs mer

Bedömning av munhälsa ska vara en del i det hälsoförebyggande arbetet.

Bedömning av munhälsa ska vara en del i det hälsoförebyggande arbetet. Dokumenttyp Rutin Uppsökande tandvård Dokumentansvarig Gudrun Ek Särne Medicinskt ansvarig sjuksköterska Beslutad av Omsorgsförvaltningen Gäller för Omsorgsförvaltningen och externa utförare Giltig fr

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av. Patientnämnden. Norrbottens läns landsting. Datum Mars Jan-Erik Wuolo

Revisionsrapport. Granskning av. Patientnämnden. Norrbottens läns landsting. Datum Mars Jan-Erik Wuolo Revisionsrapport Granskning av Patientnämnden Norrbottens läns landsting Datum Mars 2005 Namn Jan-Erik Wuolo 1 Innehållsförteckning 1. Uppdrag, revisionsfråga och metod...3 2. Patientnämndens ansvarsområde...3

Läs mer

Tandvård för personer med särskilda behov. Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Tandvård för personer med särskilda behov. Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Tandvård för personer med särskilda behov Revisionsrapport LANDSTINGETS REVISORER 2015-06-25 15REV40 2(12) Sammanfattning Landstingen ska sedan 1999 bedriva uppsökande verksamhet och erbjuda avgiftsfria

Läs mer

RIKTLINJE FÖR TANDVÅRDSSTÖD I ÖREBRO KOMMUN.

RIKTLINJE FÖR TANDVÅRDSSTÖD I ÖREBRO KOMMUN. PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Process Riktlinje för tandvårdsstöd i Örebro kommun Version 2 Giltig fr.o.m. 2015-11 Ersätter Diarienummer Processägare Processledare / ansvarig för revidering

Läs mer

Uppföljning palliativ vård

Uppföljning palliativ vård Revisionsrapport* Uppföljning palliativ vård Eskilstuna kommun Februari 2008 Kerstin Svensson, certifierad kommunal revisor *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Uppdraget...3 1.1 Bakgrund...3 1.2

Läs mer

Kontroll av anställdas bisysslor

Kontroll av anställdas bisysslor Revisionsrapport Kontroll av anställdas bisysslor Landstinget i Östergötland Matti Leskelä Linda Yacoub Eva Andlert, certifierad kommunal revisor 25 Kontroll av anställdas bisysslor Innehållsförteckning

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Landstinget och kommunerna i Jönköpings län angående bedömning av egenvård

Överenskommelse om samverkan mellan Landstinget och kommunerna i Jönköpings län angående bedömning av egenvård Överenskommelse om samverkan mellan Landstinget och kommunerna i Jönköpings län angående bedömning av egenvård Antagen av Läns Lako 2014-02-14 Bakgrund I föreskriften Bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd

Läs mer

Linneas munhälsa. Anneli Schippert Leg. Tandhygienist, Folktandvården Tingsryd Ulrika Tegsved Leg. Tandhygienist, Folktandvården Alvesta

Linneas munhälsa. Anneli Schippert Leg. Tandhygienist, Folktandvården Tingsryd Ulrika Tegsved Leg. Tandhygienist, Folktandvården Alvesta Linneas munhälsa Anneli Schippert Leg. Tandhygienist, Folktandvården Tingsryd Ulrika Tegsved Leg. Tandhygienist, Folktandvården Alvesta Förbättringsarbete Linnea 5 1. Bakgrund Den 1 januari 1999 infördes

Läs mer

Revisionsrapport Barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa - granskning av samverkan

Revisionsrapport Barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa - granskning av samverkan www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund Robert Bergman Barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa - granskning av samverkan Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Egenkontroll avseende riskhantering

Egenkontroll avseende riskhantering Revisionsrapport Egenkontroll avseende riskhantering fungerar egenkontrollen med verktyget RH-check på ett tillfredsställande sätt? Eva Ogensjö Cert. kommunal revisor Eva Andlert Cert. kommunal revisor

Läs mer

Aktivitetsplan för läkemedelsdokumentation och läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län

Aktivitetsplan för läkemedelsdokumentation och läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Aktivitetsplan för läkemedelsdokumentation och läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län April 2013 Inledning Vilgotgruppen beslutade i mars 2012 att anta Aktivitetsplan

Läs mer

Informationsöverföring. kommunikation med landstinget - uppföljande granskning

Informationsöverföring. kommunikation med landstinget - uppföljande granskning www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Augusti 2015 Informationsöverföring och kommunikation med landstinget - uppföljande granskning Gällivare kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Personlig assistans Kvalitet i bemötande

Personlig assistans Kvalitet i bemötande Revisionsrapport Personlig assistans Kvalitet i bemötande och rätt insatser Christel Eriksson Cert. Kommunal revisor Mars 2014 Sammanfattning har fått de förtroendevalda revisorerna i Halmstads kommuns

Läs mer

Styrning av behörigheter

Styrning av behörigheter Revisionsrapport Styrning av behörigheter i journalsystem Landstinget i Östergötland Janne Swenson Kerem Kocaer Jens Ryning Eva Andlert, cert. kommunal revisor Styrning av behörigheter i journalsystem

Läs mer

att anta Riktlinje för kontakt med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal

att anta Riktlinje för kontakt med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal Uppsala * "KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Datum Eva Andersson 2014-11-14 Diarienummer ALN-2014-0436.37 Äldrenämnden Riktlinje för kontakt med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal

Läs mer

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Bilaga Lokala anvisningar för uppsökande tandvårdsverksamhet i Region Skåne 2007-2008. Munhälsa och tandvård för vissa äldre och funktionshindrade

Bilaga Lokala anvisningar för uppsökande tandvårdsverksamhet i Region Skåne 2007-2008. Munhälsa och tandvård för vissa äldre och funktionshindrade HSL rutiner Datum: Flik: Ers: 070315 13:1 060621 Tandvård 13:2 Föreskrivare av tandvårdskort Bilaga Lokala anvisningar för uppsökande tandvårdsverksamhet i Region Skåne 2007-2008 Bilaga Bilaga Avvikelserapport

Läs mer

Revisionsrapport Miljöarbetet inom Region Östergötland

Revisionsrapport Miljöarbetet inom Region Östergötland BESLUTSUNDERLAG 1/3 Miljö- och säkerhetsenheten Mats E Persson 2015-04-21 Dnr: RS 2015-137 Regionsstyrelsen Revisionsrapport Miljöarbetet inom Region Östergötland Revisorerna i Region Östergötland (dåvarande

Läs mer

Revisionsrapport Habo kommun

Revisionsrapport Habo kommun Revisionsrapport Översiktlig granskning av vissa delar av funktionshindersomsorgen Habo kommun Johan Bokinge Karin Norrman-Elgh Johan Bokinge Karin Norrman-Elgh Habo kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Tjänsteutlåtande. 2011-11-21 Sidan 1 av 2. Fredrik Söderlind Avtalssekreterare 08-579 215 21. Vård- och omsorgsnämnden. Dnr 2011/258 VON.

Tjänsteutlåtande. 2011-11-21 Sidan 1 av 2. Fredrik Söderlind Avtalssekreterare 08-579 215 21. Vård- och omsorgsnämnden. Dnr 2011/258 VON. 9 Tjänsteutlåtande Fredrik Söderlind Avtalssekreterare 08-579 215 21 2011-11-21 Sidan 1 av 2 Dnr 2011/258 VON.013 Vård- och omsorgsnämnden Svar till kommunstyrelsen avseende kommunförbundet i Stockholms

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av kontroll av anställdas bisysslor. Landstingsstyrelsen tillstyrker landstingsfullmäktige BESLUTA

Revisionsrapport Granskning av kontroll av anställdas bisysslor. Landstingsstyrelsen tillstyrker landstingsfullmäktige BESLUTA Peder Björn 2014-12-16 PROTOKOLLSUTDRAG Landstingsstyrelsen Ärende 7. Revisionsrapport Granskning av kontroll av anställdas bisysslor Landstingsstyrelsen tillstyrker landstingsfullmäktige BESLUTA a t t

Läs mer

Revisionsrapport egenkontroll avseende riskhantering fungerar egenkontrollen med verktyget RH-check på ett tillfredsställande sätt?

Revisionsrapport egenkontroll avseende riskhantering fungerar egenkontrollen med verktyget RH-check på ett tillfredsställande sätt? BESLUTSUNDERLAG 1(2) Tomas Samuelsson 2014-03-06 LiÖ 2014-297 Landstingsstyrelsen Revisionsrapport egenkontroll avseende riskhantering fungerar egenkontrollen med verktyget RH-check på ett tillfredsställande

Läs mer

Riktlinje för kontakt med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal

Riktlinje för kontakt med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal Diarienummer NHO-2014-0254 ALN-2014-0436 Riktlinje för kontakt med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal Utgår från övergripande styrdokument för hälso- och sjukvård i Uppsala kommun omfattande nämndernas

Läs mer

Beställarenheten för tandvård

Beställarenheten för tandvård Beställarenheten för tandvård Landstingets organisation Beställartand vården Ltkalmar.se 2015-04-01 2 Planeringsenheten Christina Edward enhetschef Beställarenheten för tandvård: Camilla Ohlsson handläggare

Läs mer

Revisionsrapport Intern kontroll inom Landstinget Dalarna

Revisionsrapport Intern kontroll inom Landstinget Dalarna Revisionsrapport Intern kontroll inom Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Malin Liljeblad Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Uppdrag och revisionsfråga... 3 1.2

Läs mer

Hantering av IT-risker

Hantering av IT-risker Hantering av IT-risker Landstinget i Östergötland Revisionsrapport Januari 2011 Jon Arwidson Magnus Olson-Sjölander Fredrik Eriksson Eva Andlert Certifierad kommunal revisor 1 av 10 Innehållsförteckning

Läs mer

Halmstads kommun. Revisionsrapport. Hemvårdsnämndens kvalitetsuppföljning

Halmstads kommun. Revisionsrapport. Hemvårdsnämndens kvalitetsuppföljning Revisionsrapport Hemvårdsnämndens kvalitetsuppföljning Halmstads kommun Christel Eriksson certifierad kommunal revisor Bo Thörn certifierad kommunal revisor Januari 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Rutin vid delegering av medicinska arbetsuppgifter

Rutin vid delegering av medicinska arbetsuppgifter Rutin vid delegering av medicinska arbetsuppgifter Denna delegeringsrutin används när någon som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen och som är formellt kompetent för en medicinsk arbetsuppgift överlåter

Läs mer

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 1 Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 SAMORDNAD INDIVIDUELL PLANERING MELLAN LANDSTINGETS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST SAMT SAMORDNING AV INSATSER

Läs mer

Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland. enligt

Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland. enligt Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland enligt Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2008:20 Slutversion 2009-06 2 Bakgrund

Läs mer

Revisionsrapport. Norrbottens läns landsting. Granskning av Patientnämnden. Februari Ellinor Nybom Granskning av ansvarsutövande 2003

Revisionsrapport. Norrbottens läns landsting. Granskning av Patientnämnden. Februari Ellinor Nybom Granskning av ansvarsutövande 2003 Revisionsrapport Februari 2004 Granskning av Patientnämnden Ellinor Nybom Granskning av ansvarsutövande 2003 Norrbottens läns landsting Innehållsförteckning 1. Uppdrag, revisionsfråga och metod... 1 2.

Läs mer

Samordnad individuell plan (Sip) i Uppsala län

Samordnad individuell plan (Sip) i Uppsala län ViS - Vård i samverkan kommun - landsting Godkänt den: 2016-12-11 Ansvarig: Monica Jonsson Kommun(er): Länets samtliga kommuner Landstingsförvaltning(ar): Samtliga Förvaltningar Fastställt av: TKL 2016-11-18

Läs mer

Produktionsplanering

Produktionsplanering www.pwc.se Revisionsrapport Produktionsplanering Anders Larsson Certifierad kommunal revisor Matti Leskelä Region Östergötland 25 februari 2015 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Ansvarsfördelning kring uppsökande verksamhet och tandvårdsstöd för vissa äldre och personer med funktionsnedsättning

Ansvarsfördelning kring uppsökande verksamhet och tandvårdsstöd för vissa äldre och personer med funktionsnedsättning ViS - Vård i samverkan kommun - landsting Godkänt den: 2016-07-27 ig: Monica Jonsson Kommun(er): Länets samtliga Landstingsförvaltning(ar): Alla Fastställt av: Tjänstemannaberedning kommuner och landsting,

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE OM SAMARBETE VID TANDVÅRDSSTÖD OCH UPPSÖKANDE MUNHÄLSOBEDÖMNING

ÖVERENSKOMMELSE OM SAMARBETE VID TANDVÅRDSSTÖD OCH UPPSÖKANDE MUNHÄLSOBEDÖMNING Datum Beteckning/diarienr 2017-02-20 1(9) Landstingsjurist Lena Jönsson Ert datum Er beteckning 023-490640 ÖVERENSKOMMELSE OM SAMARBETE VID TANDVÅRDSSTÖD OCH UPPSÖKANDE MUNHÄLSOBEDÖMNING Innehållsförteckning

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida

Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-03-19 Fredric Tesell Sammanfattning Norrköping Psykiatri bedriver omsorg för personer med bl.a.

Läs mer

Externt finansierade projekt

Externt finansierade projekt Revisionsrapport Externt finansierade projekt Gällivare kommun Mars 2010 Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Rolf Särkimukka, revisionskonsult 2010-03-11 Hans Forsström Rolf Särkimukka Innehållsförteckning

Läs mer

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Riktlinje med rutiner Utgåva nr 1 sida 1 av 5 Dokumentets namn Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Utfärdare/handläggare

Läs mer

Förstudie; Äldres läkemedelsanvändning vid kommunens särskilda boenden

Förstudie; Äldres läkemedelsanvändning vid kommunens särskilda boenden Gällivare kommun Förstudie; Äldres läkemedelsanvändning vid kommunens särskilda boenden Inledning Bakgrund Varje kommun ska enligt hälso- och sjukvårdslagen erbjuda en god och säker hälso- och sjukvård

Läs mer

Särskilt tandvårdsstöd Augusti 2017

Särskilt tandvårdsstöd Augusti 2017 Särskilt tandvårdsstöd Augusti 217 Tandvårdsenheten Vårdval 2 Regionens särskilda tandvårdsstöd Bakgrund Regionens särskilda tandvårdsstödtandvårdsstöd omfattar tre olika delar; Tandvård till personer

Läs mer

NLL-2013-05 Foto: Maria Fäldt. Har du rätt till billigare tandvård? Landstingets tandvårdsstöd få tandvård till sjukvårdskostnad

NLL-2013-05 Foto: Maria Fäldt. Har du rätt till billigare tandvård? Landstingets tandvårdsstöd få tandvård till sjukvårdskostnad NLL-2013-05 Foto: Maria Fäldt Har du rätt till billigare tandvård? Landstingets tandvårdsstöd få tandvård till sjukvårdskostnad Foto: Maria Fäldt Ta hand om din mun En god munhälsa är viktigt för att må

Läs mer

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete Revisionen har via KPMG genomfört en granskning

Läs mer

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. VÅRDPLANERING

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. VÅRDPLANERING Region Stockholm Innerstad Sida 1 (5) 2014-05-16 Sjuksköterskor REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. VÅRDPLANERING Sida 2 (5) INNEHÅLLSFÖRTECKNING REGEL FÖR

Läs mer

Revisionsrapport. Sociala jouren ALVESTA KOMMUN. 11 juni 2012. Jard Larsson. Certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Sociala jouren ALVESTA KOMMUN. 11 juni 2012. Jard Larsson. Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Sociala jouren ALVESTA KOMMUN 11 juni 2012 Jard Larsson Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Bakgrund och uppdrag... 1 2 Revisionsfråga och kontrollmål... 1 3 Metod... 1

Läs mer

Särskilt tandvårdsstöd Juli Tandvårdsenheten Vårdval

Särskilt tandvårdsstöd Juli Tandvårdsenheten Vårdval Särskilt tandvårdsstöd Juli 216 Tandvårdsenheten Vårdval 2 Landstingets särskilda tandvårdsstöd Bakgrund Den 1 januari 213 infördes det så kallade Tredje steget som medförde att nya grupper erhåller stöd,

Läs mer

Överenskommelse mellan Beställarenheten och Folktandvården i Kalmar län

Överenskommelse mellan Beställarenheten och Folktandvården i Kalmar län Överenskommelse mellan Beställarenheten och Folktandvården i Kalmar län Bakgrund Överenskommelsen bygger på de förutsättningar som ges i Tandvårdslagen, Tandvårdsförordningen och andra författningar, Folktandvårdens

Läs mer

Regelverket för tandvården

Regelverket för tandvården Regelverket för tandvården Det finns flera olika tandvårdsstöd Högkostnadsskyddet för tandvård För varje tandvårdsåtgärd som ingår i högkostnadsskyddet finns ett referenspris som ersättningen i högkostnadsskyddet

Läs mer

Tandvårdslag (1985:125)

Tandvårdslag (1985:125) Tandvårdslag (1985:125) SFS nr: 1985:125 Departement/myndighet: Socialdepartementet Utfärdad: 1985-03-14 Ändrad: t.o.m. SFS 2008:346 Inledande bestämmelse 1 Med tandvård avses i denna lag åtgärder för

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och kommunerna angående bedömning av egenvård

Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och kommunerna angående bedömning av egenvård Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och kommunerna angående bedömning av egenvård Samverkansrutin i Östra Östergötland Del 1 Den överenskomna processen Del 2 Flödesschema Del 3 Författningen

Läs mer

REKO Folkhälsa och sjukvård/bedömning tandvård

REKO Folkhälsa och sjukvård/bedömning tandvård REKO 2016-03-09 Tandvård för personer med stort omvårdnadsbehov i dagliga livet N-tandvård För att få rätt till N-tandvård krävs ett Intyg om nödvändig tandvård Samtliga personer med Intyg om nödvändig

Läs mer

Överenskommelse om samverkan avseende hälso- och sjukvård

Överenskommelse om samverkan avseende hälso- och sjukvård ViS - Vård i samverkan kommun - landsting Godkänt den: 2017-03-01 Ansvarig: Monica Jonsson Kommun(er): Länets samtliga kommuner Landstingsförvaltning(ar): Landstingets samtliga förvaltningar Fastställt

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse för Långskeppets socialpsykiatriska boende, särskild boende År 2011 Datum och ansvarig för innehållet 2012-04-13 Jaana Wollsten 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande

Läs mer

Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Tandvårdsnämnden 2015

Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Tandvårdsnämnden 2015 Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Tandvårdsnämnden 2015 Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 3 1.1 Revisionsfråga... 3 1.2 Metod...

Läs mer

Regel för Hälso- och sjukvård i särskilt boende och daglig verksamhet enligt LSS: Medicintekniska produkter (MTP)

Regel för Hälso- och sjukvård i särskilt boende och daglig verksamhet enligt LSS: Medicintekniska produkter (MTP) Region Stockholm Innerstad Sida 1 (10) 2013-05-28 Sjuksköterskor Regel för Hälso- och sjukvård i särskilt boende och daglig verksamhet enligt LSS: Medicintekniska produkter (MTP) Sida 2 (10) Innehåll REGEL

Läs mer

Anvisningar 2013-01-01. Sidan 1 av 7

Anvisningar 2013-01-01. Sidan 1 av 7 Anvisningar N 2013-01-01 Landstingets tandvårdsstöd Nödvändig tandvård (N-tandvård) Sidan 1 av 7 Tandvårdsgruppen Anvisningar för landstingets tandvårdsstöd avseende nödvändig tandvård till vissa äldre

Läs mer

Granskning år 2015 av patientnämnden

Granskning år 2015 av patientnämnden Granskning år 2015 av patientnämnden Rapport nr 20/2015 Mars 2016 Jonas Hansson, revisionskontoret Diarienummer: REV 21:2 2015 Innehåll 1. SAMMANFATTANDE ANALYS... 3 1.1. REKOMMENDATIONER... 3 2. BAKGRUND...

Läs mer

Egenvård, samverkan kommun och landsting i Uppsala län

Egenvård, samverkan kommun och landsting i Uppsala län ViS - Vård i samverkan kommun - landsting Godkänt den: 2016-07-27 Ansvarig: Monica Jonsson Kommun(er): Länets samtliga kommuner Landstingsförvaltning(ar): Alla Fastställt av: Beredningsgrupp (TLK) Egenvård,

Läs mer

Låt munnen va me. Goda exempel på landstings och kommuners samarbete inom den uppsökande tandvården

Låt munnen va me. Goda exempel på landstings och kommuners samarbete inom den uppsökande tandvården Låt munnen va me Goda exempel på landstings och kommuners samarbete inom den uppsökande tandvården Låt munnen va me Goda exempel på landstings och kommuners samarbete inom den uppsökande tandvården Innehåll

Läs mer

Kvalitetsuppföljningsplan 2015

Kvalitetsuppföljningsplan 2015 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (8) 2014-11-04 Kvalitets- och utvärderingskontoret Dnr Än 2014-480 Mattias Bly Äldrenämnden Kvalitetsuppföljningsplan 2015 OMSORG- OCH ÄLDREFÖRVALTNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT 1. Äldrenämnden

Läs mer

MISSIV MISSBRUKSFÖREBYGGANDE ARBETE I OXELÖSUND. Hälso- och sjukvård. Nämnden för Hälso- och sjukvård

MISSIV MISSBRUKSFÖREBYGGANDE ARBETE I OXELÖSUND. Hälso- och sjukvård. Nämnden för Hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvård DATUM Hans Tanghöj 2007-05-03 DIARIENR Nämnden för Hälso- och sjukvård MISSIV MISSBRUKSFÖREBYGGANDE ARBETE I OXELÖSUND Försäljningen av alkohol liksom den alkoholrelaterade dödligheten

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc www.pwc.se Revisionsrapport Joanna Hägg Tilda Lindell Granskning av intern kontroll Tierps kommun pwc Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Granskningsbakgrund...

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Kommunala kontokort Haparanda stad Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Martin Gandal

www.pwc.se Revisionsrapport Kommunala kontokort Haparanda stad Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Martin Gandal www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Kommunala kontokort Haparanda stad Martin Gandal Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Syfte

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

Förlängning av överenskommelse om samverkan avseende hälsooch sjukvård i Uppsala län

Förlängning av överenskommelse om samverkan avseende hälsooch sjukvård i Uppsala län Handläggare Datum Diarienummer Thomas Folkesson 2017-02-28 [Ange diarienummer] Omsorgsnämnden Förlängning av överenskommelse om samverkan avseende hälsooch sjukvård i Uppsala län 2014-2016 Förslag till

Läs mer