Bilaga Lokala anvisningar för uppsökande tandvårdsverksamhet i Region Skåne Munhälsa och tandvård för vissa äldre och funktionshindrade

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga Lokala anvisningar för uppsökande tandvårdsverksamhet i Region Skåne 2007-2008. Munhälsa och tandvård för vissa äldre och funktionshindrade"

Transkript

1 HSL rutiner Datum: Flik: Ers: : Tandvård 13:2 Föreskrivare av tandvårdskort Bilaga Lokala anvisningar för uppsökande tandvårdsverksamhet i Region Skåne Bilaga Bilaga Avvikelserapport Utbildning/munhälsobedömning Munhälsa och tandvård för vissa äldre och funktionshindrade

2 HSL rutiner Datum: Flik: Ers: : Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) FÖRSKRIVARE AV TANDVÅRDSKORT Asplund Olgård Ingegerd MAS Acketoft Marianne Kastanjegården Ahl-Schaffler Anette Hemvård Söder Andersson Kerstin C Hemvården Väster Berggren Annete Ljunghaga Adenbring Margareta Vikhaga Degerman Jenny Biståndshandläggare Grahm Boel Hemvård Norr Gustavsson Lena Nyhamnsgården Holgersson Marie Hemvård Norr Hult Inga-Maj Revalyckan Nilsson Rolf Hemvård Norr Drakenbrink Maria Hemvård Väster Paulsson Monica Psyk.teamet Persson Majken Hemvård Söder Roslund Gunilla LSS-handläggare Skeppargård Gunilla Brorsbacke Malin Sundström Väsbyhemmet Sundström Malin Väsbyhemmet Wennerberg Maud LSS-handläggare

3 Avvikelserapport - Utbildning/munhälsobedömning Blanketten används för att rapportera alla former av avvikelser vad gäller den uppsökande tandvården och kontakterna mellan vårdföretag, boenden och kommunerna i övrigt. Blanketten ersätter ej sådan rapportering som avses i SOSFS 2002:4 (M). Avser tandvårdsföretag / tandvårdsutförare: Ansvarig chef: Datum för händelsen: Anledning till rapporten: Tandvårdsutföraren har ej haft möjlighet att bereda tid för utbildning av personal Tandvårdsutföraren har ställt in planerad utbildning med kort varsel Tandvårdsutföraren har varit svår att få kontakt med Specificera med antal försök och tidpunkter för försöken Tandvårdsutföraren har inte kunnat bereda tid för akut tandvård Tandvårdsutföraren har nekat att ge patienten nödvändig tandvård Beskrivning av händelse och övriga informationer: Datum och underskrift Boende/Kommun Obs! Patientdata ska ej sändas via fax eller e-post. Blanketten insänds till Region Skåne, Tandvårdsnämndens kansli, Tandvårdshuset, Kristianstad Frågor besvaras av oss på: Tel , fax e-post:

4

5

6

7

8

9

10

11 BILAGA:1. REGION SKÅNE TANDVÅRDSNÄMNDENS KANSLI ANVISNINGAR FÖR REGION SKÅNES TANDVÅRDSSTÖD UPPSÖKANDE VERKSAMHET

12 Innehåll Inledning 3 Syfte 3 Målgrupp 3 Förtydligande av grupperna 4 Förtydligande av personer med psykisk sjukdom 5 Förtydligande av personer med anhöriginsatser 5 Regin Skånes ansvar 5 Kommunens ansvar 6 Tandvårdsföretagets ansvar 6 Avvikelserapport 6 Intyg och intygsutfärdare 7 Informationsmaterial 7 Samtycke 7 Avtalsenheter för uppsökande verksamhet 8 Munhälsobedömning 8 Rekommenderade munvårdsåtgärder 8 Rapportering av munhälsobedömning 9 Utbildning av vårdpersonal och rapportering 9 Nödvändig tandvård 9 Frågor eller beställning av material 10 Bilagor: Blanketter m.m. som ska användas i verksamheten 2 Lokala anvisningar för uppsökande tandvård Version

13 Inledning Region Skåne har sedan 1999 ett lagstadgat ansvar att tillhandahålla uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård till vissa äldre, sjuka och funktionshindrade personer. Den del av reformen som avser tandvård som ett led i sjukdomsbehandling under kortare tid berörs inte här. I en rapport Tandvårdsförsäkring i omvandling (Ds 1997:16) som togs fram inom socialdepartementet föreslogs att, personer inom äldre- och handikappomsorgen samt hemtjänsten som behöver särskilt stöd genom uppsökande verksamhet skulle erbjudas en munhälsobedömning, individuell rådgivning och instruktion om daglig munvård samt erhålla ett tandvårdserbjudande om eventuell erforderlig behandling. Handledning skulle ges till vård- och omsorgspersonal. Landstingen skulle i samverkan med kommunerna ansvara för verksamheten. Region Skåne ansvarar för: Uppsökande verksamhet, d.v.s. munhälsobedömning och rådgivning utan avgift och nödvändig tandvård med avgifter som för hälsooch sjukvård. Såväl folktandvård som privata vårdgivare ges möjlighet att utföra den uppsökande verksamheten som är avgiftsfri för patienterna och kommunerna. Landstinget svarar för finansieringen och får ersättning från staten. Syfte Den som är berättigad till uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård ska inte behöva känna smärta eller obehag p.g.a. odontologiska problem som går att åtgärda. Det övergripande syftet med uppsökande verksamhet är att de berättigade får en god daglig omvårdnad vad gäller mun och tänder, samt att varje år erbjuds att få en munhälsobedömning utförd. Nödvändig tandvård syftar till att ge en påtaglig förbättring av förmågan att tillgodogöra sig föda och därmed ge en ökad livskvalitet. Tandvårdsföretaget ska arbeta på ett sådant sätt att syftet med den uppsökande verksamheten och nödvändiga tandvården uppfylls. Målgrupp Den personkrets som den uppsökande verksamheten vänder sig till, och som även har rätt till nödvändig tandvård, finns angiven i Tandvårdslagen 8a. Det är alltså samma personkrets som har rätt till uppsökande verksamhet som till nödvändig tandvård. Region Skåne ansvarar enligt Tandvårdslagen, 8a för att uppsökande verksamhet bedrivs bland dem som: Lokala anvisningar för uppsökande tandvård Version

14 1. Kommunen har hälso- och sjukvårdsansvar för enligt 18 första stycket hälso- och sjukvårdslagen (1998:763). Med detta menas personer som bor i särskilda boendeformer för service och omvårdnad, t.ex. sjukhem, ålderdomshem, gruppboende, 2. får hälso- och sjukvård i hemmet, 3. omfattas av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), 4. är bosatta i egen bostad och har motsvarande behov av omsorg som personer som omfattas av punkt 1.ovan. Avgörande för om en person skall omfattas av detta särskilda stöd är inte boendeformen eller den personliga ekonomin utan alltid det individuella behovet av vård, service och omvårdnad som ska vara stort större delen av dygnet. Bedömning av vilka personer som tillhör personkretsen enligt ovan görs av respektive kommun/stadsdel utsedda intygsutfärdare. Förtydligande av grupperna 1. Personer som kommunen har hälso- och sjukvårdsansvar för enligt 18 första stycket hälso- och sjukvårdslagen (1998:763) Med detta menas personer som bor i särskilda boendeformer för service och omvårdnad, t ex. sjukhem, ålderdomshem, gruppboende. Avgörande är det individuella omsorgsbehovet som ska vara omfattande större delen av dygnet samt stadigvarande. Intyget kan utfärdas tillsvidare. Personer som bor i s.k. servicehus/boende bedöms efter grupp Personer som får hälso- och sjukvård i hemmet (hemsjukvård) Avgörande för om man omfattas av stödet är att individen p.g.a. sjukdom har ett stort behov av vård och behandling i hemmet. Exempel på detta är personer som får vård och behandling i livets slutskede s.k. palliativ vård. Följaktligen handlar det inte om tillfälliga sjukvårdsinsatser i hemmet, exempelvis efter en sjukhusvistelse eller hjälp med injektioner eller läkemedels dosering Intyget kan utfärdas tillsvidare. 3. Personer som omfattas av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Personerna har redan bedömts ha omfattande och varaktiga funktionshinder. Någon ytterligare bedömning av dessa personers behov av insatser ska därför inte ske. Samtliga personer som har LSSbeslut omfattas således av stödet. Intyget kan utfärdas tillsvidare eller enligt biståndsbedömd insatts. 4. Personer bosatta i egen bostad och har motsvarande behov av omsorg som personer som omfattas av punkt 1.ovan. Lokala anvisningar för uppsökande tandvård Version

15 För att ta del av tandvårdsstödet fordras att personen har biståndsbedömda insatser av omsorger i form av s.k. hemtjänst/hemvård: morgon, middag, kväll samt tillsyn på natten som kan vara tillgång till ett trygghetslarm. Intyget kan utfärdas tillsvidare eller evligt biståndsbedömd insatts. Förtydligande av personer med psykisk sjukdom Personer med psykisk sjukdom och funktionshinder där det psykiska tillståndet påverkar den sociala förmågan i sådan utsträckning att omfattande socialt stöd och omsorg behövs, oftast i kombination med psykiatrisk och/eller somatisk vård, har rätt till tandvårdsstödet. Hit hör inte personer som med mediciner klarar ett s.k. normalt liv, utan de som trots det har stora behov av socialt stöd och omsorger i vardagen. Funktionshinder avgör rätten. Stödet ges oavsett boendeform. Läkarintyg kan efterfrågas. Gruppen ska i första hand identifieras av hemkommun men kan få intygen utfärdade av Region Skånes psykiatri, i vissa fall. Utfärdas intyget inom Region Skånes psykiatri skall sifferkoden för hemkommun skrivas på intyget. Förtydligande av personer med anhöriginsatser Även personer med s.k. anhöriginsatser dagligen, har rätt till tandvårdsstödet, i vissa fall. Vid en identifiering kan anhörigas insatser räknas samman med kommunens biståndsbedömda omsorger och därmed avgöra rätten. Sammanlagt ska de dagliga insatserna motsvara vad som krävs för grupp 4. För personer som inte är kända i kommun kan, i vissa fall, identifiering och utfärdande av tandvårdsintyg göras av Tandvårdsnämndens kansli. Region Skånes ansvar Region Skåne ansvarar enligt Tandvårdslagen 8a för tandvårdsstödet i denna del. I ansvaret ingår: Upphandling av uppsökande verksamhet Det övergripande administrativa ansvaret Information till allmänheten, kommunen, vårdgivarna, och tandvårdsföretagen Att ta fram erforderliga blanketter Sammanställning av epidemiologiska data, (EP data) Sammanställning av ekonomisk information och leverantörernas statistik för hela regionen Att lämna statistik till Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) Kvantitativ och kvalitativ uppföljning Lokala anvisningar för uppsökande tandvård Version

16 Kommunens ansvar Kommunens personal ska vara behjälplig med att avgöra vilka som tillhör personkretsen Tillsammans med tandvårdsföretaget göra en årlig genomförandeoch tidplan för den uppsökande verksamheten Skriftlig och muntlig information om munhälsobedömning till berörd personkrets och deras anhöriga Vid munhälsobedömningen ansvara för att vårdpersonal finns närvarande Ansvar för tidigare dokumentation av munhälsobedömning finns tillgänglig Ta emot instruktioner om munvård Ge munvård utifrån instruktioner Vid behov ansvara för att ev. skriftliga rekommendationer, tandvårdsintyg, högkostnadskort/frikort finns med vid besök i tandvården Vid behov ledsaga vid tandvårdsbesök Vid behov av nödvändig tandvård hjälpa till att ta kontakt med tandvården Ansvara för att vårdpersonal och enhetschefer eller motsvarande deltar i erbjuden munvårdsutbildning. Tandvårdsföretagets ansvar Tandvårdsföretaget som har avtal med Region Skåne om att utföra uppsökande verksamhet dvs. munhälsobedömning och munvårdsutbildning ansvar för följande: Att den som utför uppdraget har behörighet och erfarenhet Tillsammans med kontaktperson för boende/område göra genomförande- och tidplan för den uppsökande verksamheten Skriftlig och muntlig information om munhälsobedömning till berörd personkrets och deras anhöriga Lämna erbjudande om munhälsobedömning till aktuell personkrets, inhämta svar samt ha kontroll över antal ja och nej tack alternativt inte svarat på erbjudandet. Utföra munhälsobedömning, ge skriftliga rekommendationer om munvård och handleda vårdpersonal Telefonkonsultation vid behov Dokumentation i form av journalföring I undantagsfall utföra akutbesök i boende/område Registrera EP-data etc. på munhälsobedömningsblankett till Tandvårdsnämndens kansli Anordna utbildning för vårdpersonal och enhetschefer eller motsvarande samt föra närvarolista till Tandvårdsnämndens kansli Sammanställa verksamhetsberättelse till Tandvårdsnämndens kansli Avvikelserapport Om något inte fungerar som det ska i samarbetet mellan tandvårdsföretag och kommun ska händelsen rapporteras till Tandvårdsnämndens Lokala anvisningar för uppsökande tandvård Version

17 kansli. Särskilda blanketter s.k. avvikelserapporter för detta finns se: bilagor. Tandvårdsnämndens kansli utreder händelsen och föreslår och vidtar åtgärder för att komma till rätta med problemet. Intyg och intygsutfärdare För att kunna få uppsökande verksamhet dvs. munhälsobedömning och nödvändig tandvård krävs ett intyg tandvårdsintyg, se bilagor som visar att man tillhör personkretsen. Det är särskilt utsedda intygsutfärdare i kommunerna som gör bedömningen vilka personer som ska tillhöra personkretsen och utfärdar intyg. För att ha rätt att utfärda intyg ska intygsutfärdaren ha genomgått utbildning som tillhandahålls av Tandvårdsnämndens kansli. Minst en övergripande ansvarig, utsedd av kommun, ska vara registrerad hos Tandvårdsnämndens kansli för att samverka. När intyg om rätt till munhälsobedömning och nödvändig tandvård utfärdas ska det dokumenteras och hanteras på samma sätt som annan information enligt HSL, LSS eller SOL. Om ingen journal eller akt finns, ska en kopia på intyget sparas hos intygsutfärdare. Region Skåne har det författningsenliga ansvaret att i varje enskilt fall göra sin bedömning om en persons rätt till intyget men Region Skåne godtar i princip ett utfärdande av intyget och bekräftar normalt detta genom att ersättning betalas ut till aktuell person. Tandvårdsnämnden kan handlägga och utfärda tandvårdsintyg, i vissa fall. Vid besök hos tandvården ska tandvårdsintyget alltid visas upp före påbörja behandling. Informationsmaterial Intygsutfärdaren lämnar en skriftlig information, röd broschyr munhälsa och tandvård till vissa äldre och funktionshindrade, till de personer som erhållit intygen. Informationen handlar om vad den uppsökande verksamheten innebär, se bilagor. Samtycke Det är viktigt att erbjudande om munhälsobedömning görs så att den enskildes medbestämmande respekteras. Erbjudandet och accepterandet skall vara skriftligt, se bilagor. Vid behov skall godman eller anhöriga ge stöd att fatta beslut om en munhälsobedömning. Personer som ska ha munhälsobedömning skall i accepterandet även ge sitt medgivande till att journaluppgifter om hälsotillstånd och medicinering får lämnas ut till tandvårdspersonalen. Observera att personen alltid har rätt att: Tacka nej till erbjudande om munhälsobedömning, 7 Lokala anvisningar för uppsökande tandvård Version

18 ångra sig och tacka ja vid ett senare tillfälle, anlita den tandläkare han eller hon vill för nödvändig tandvård, tacka nej till erbjudande om munhälsobedömning men ändå ha rätt till nödvändig tandvård. Avtalsenheter för uppsökande verksamhet Kommunerna består oftast av en avtalsenhet men de större kommunerna är uppdelade flera enheter efter stadsdelsområden eller vård- och omsorgsområden. Varje enhet har ett ansvarigt tandvårdsföretag med avtal för uppsökande verksamheten. Av en speciell förteckning framgår nummer på enheter och boende. På förteckningen finns även adresser till boende/område samt kontaktperson angivna. Tandvårdsföretaget tar initiativet till den uppsökande verksamheten, genom att kontakta kommunens övergripande kontaktperson. Muhälsobedömning Det är viktigt att tandvårdsföretaget erbjuder och genomför munhälsobedömning inom samtliga boenden som ingår i uppdraget. Lika viktigt är att erbjuda och genomföra munhälsobedömning hos berättigade personer i ordinärt boende. Erbjudande om munhälsobedömning skall lämnas av tandvårdsföretaget till personer som identifierats med tandvårdsintyg i förväg. Personen tar ställning till erbjudandet och lämnar ett skriftligt svar. Erbjudande av munhälsobedömning ska lämnas en gång per år. Alla som tackar ja ska få en avgiftsfri munhälsobedömning utförd i hemmet/särskilda boendet en gång per år. Vid en munhälsobedömning skall någon av de ansvariga i vård- och omsorgspersonalen finnas med för att ge information om personens allmänstatus och speciella problem samt få handledning om den dagliga munvården. Anhörig kan eventuellt närvara vid en bedömning. Om någon person tackar nej till munhälsobedömning och ändrar sig ska tandvårdsföretaget utföra munhälsobedömning så snart det går. Rekommenderade munvårdsåtgärder I samband med munhälsobedömningen ger tandvårdspersonalen skriftliga rekommendationer om eventuellt behov av hjälp med munhygien etc. De skriftliga rekommendationerna skall förvaras hos personen och tas med vid behandling hos tandvårdsföretag. Lokala anvisningar för uppsökande tandvård Version

19 Rapportering av munhälsobedömning Redovisning av utförd munhälsobedömning sker genom att tandvårdsföretaget skickar in blankett munhälsobedömning, sida 1, till Tandvårdsnämndens kansli. Övriga sidor i blanketten: sida 2 till tandvårdsföretaget sida 3 till ansvarig kommun sida 4 till ansvarig kommun. Utbildning för vårdpersonal och rapportering För att ge vårdpersonalen teoretisk och praktisk kunskap om hur munvård blir en självklar del av helhetsvården anordnar tandvårdsföretaget utbildning för all vårdpersonal som arbetar med personkretsen. Utbildningen skall anpassas till personal och boende. Tandvårdsföretaget kontaktar respektive boendes/områdes ansvariga för att komma överens om hur och när utbildningen ska genomföras. Varje arbetsplats gör sin egen planering och utbildning för grupp, med högst 20 deltagare per utbildningstillfälle. Anmälningslista gäller och ska användas som närvarolista se: bilagor Utbildad grupp ska löpande redovisas på listan till Tandvårdsnämndens kansli. Nödvändig tandvård Nödvändig tandvård innebär att tandläkare eller tandhygienist utför den tandvård som behövs för att man ska kunna tugga och tala på ett bra sätt och att man får hjälp med tandvård som förebygger sjukdomar i munnen. Nödvändig tandvård ingår i hälso- och sjukvårdens avgiftssystem. Personen betalar enligt Region Skånes öppenvårdstaxa. Genom att spara kvitton eller ha högkostnadskortet med sig kan personen få frikort. Frikort utfärdas om patientavgifterna för tandvård och övrig hälsooch sjukvård under 12-månaders-period överskrider högkostnadsbeloppet på 900 kronor. Vid behov av nödvändig tandvård ska tandvårdsföretaget som har avtal om uppsökande verksamhet, om personen så väljer, utföra vården. Lokala anvisningar för uppsökande tandvård Version

20 Vid frågor eller beställning av material kontaktar ni: Region Skåne Tandvårdsnämndens kansli Tandvårdshuset Kristianstad , växel Tandvårdsdirektör Per Göransson Vårdutvecklare/uppsökande verksamhet Agneta L-Persson Bedömningstandläkare Christina Holmgren-Wickström Assistent/ekonomi Lotta Andersson Lokala anvisningar för uppsökande tandvård Version

Syfte En god munhälsa betyder mycket för välbefinnandet. I samband med sjukdom och funktionshinder ökar risken för skador i munnen.

Syfte En god munhälsa betyder mycket för välbefinnandet. I samband med sjukdom och funktionshinder ökar risken för skador i munnen. 20130101 Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård Bakgrund Ett ekonomiskt stöd för tandvård i samband med sjukdom och funktionshinder infördes den 1 januari 1999. Detta stöd administreras av landstinget.

Läs mer

Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård

Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård Reviderad 20120102 Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård Bakgrund Ett ekonomiskt stöd för tandvård i samband med sjukdom och funktionshinder infördes den 1 januari 1999. Detta stöd administreras

Läs mer

Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård

Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård Gunnel Håkansson Kundvalsenheten 2015-03-18 Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård Bakgrund Ett ekonomiskt stöd för tandvård i samband med sjukdom och funktionshinder infördes den 1 januari 1999.

Läs mer

Riktlinjer för uppsökande tandvård i Region Skåne

Riktlinjer för uppsökande tandvård i Region Skåne 2005-04-12 Riktlinjer för uppsökande tandvård i Region Skåne Dessa riktlinjer föreslås komplettera cirkulär 1998:209, Svenska kommunförbundet/landstingsförbundet och ligga till grund för lokala överenskommelser,

Läs mer

Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade

Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade Beställare Vård Särskilda vårdfrågor Tandvårdsenheten Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade Anvisningar för kommunens personal November 2005 Innehåll Inledning...3

Läs mer

Riktlinje för tandvårdsreformen

Riktlinje för tandvårdsreformen SOCIALFÖRVALTNINGEN Medicinskt ansvarig sjuksköterska Annika Nilsson annika.nilsson@kil.se 2013-02-25 Riktlinje för tandvårdsreformen BAKGRUND 1999 infördes ett nytt tandvårdsstöd som vänder sig till funktionshindrade

Läs mer

Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade

Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade B 1 (10) Avdelningen för särskilda vårdfrågor Tandvårdsenheten Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade Anvisningar för kommunens personal Uppdaterad januari 2014

Läs mer

Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade

Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade 1 (10) Avdelningen för särskilda vårdfrågor Tandvårdsenheten Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade Anvisningar för kommunens personal mars 2009 2 (10) Innehåll

Läs mer

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. MUNHÄLSOVÅRD

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. MUNHÄLSOVÅRD Region Stockholm Innerstad Sida 1 (6) 2014-05-16 Sjuksköterskor REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. Sida 2 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD

Läs mer

ANVISNINGAR UPPSÖKANDE TANDVÅRDSVERKSAMHET I REGION SKÅNE

ANVISNINGAR UPPSÖKANDE TANDVÅRDSVERKSAMHET I REGION SKÅNE REGION SKÅNE TANDVÅRDSNÄMNDENS KANSLI ANVISNINGAR UPPSÖKANDE TANDVÅRDSVERKSAMHET I REGION SKÅNE GÄLLANDE FÖR 2008-2010 FÖRORD Från och med den 1 januari 1999 har vissa personer rätt att få ett begränsat

Läs mer

REGELVERK FÖR UPPSÖKANDE VERKSAMHET

REGELVERK FÖR UPPSÖKANDE VERKSAMHET REGELVERK FÖR UPPSÖKANDE VERKSAMHET 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 3 GRUNDÖVERENSKOMMELSE I AVTAL OM ANSVARSFÖRDELNING 3 OCH SAMVERKAN AVSEEENDE HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I SKÅNE SYFTET MED UPPSÖKANDE VERKSAMHET

Läs mer

LANDSTINGETS TANDVÅRDSSTÖD FÖR VUXNA

LANDSTINGETS TANDVÅRDSSTÖD FÖR VUXNA LANDSTINGETS TANDVÅRDSSTÖD FÖR VUXNA Information för kommuner Informationen riktar sig till medicinskt ansvariga sjuksköterskor, biståndsbedömare, LSS-handläggare, enhetschefer, sjuksköterskor och omvårdnadspersonal

Läs mer

Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade.

Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade. PARTER: Stockholms läns landsting genom Hälso- och

Läs mer

Ansvar Medicinskt ansvarig sjuksköterska 3 Enhetschef 3 Omsorgspersonal 4 Sjuksköterska 4. Munvårdsbedömning/nutritionsbedömning/dokumentation 4

Ansvar Medicinskt ansvarig sjuksköterska 3 Enhetschef 3 Omsorgspersonal 4 Sjuksköterska 4. Munvårdsbedömning/nutritionsbedömning/dokumentation 4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan Allmänt om munhälsa 3 Mål och syfte 3 Ansvar Medicinskt ansvarig sjuksköterska 3 Enhetschef 3 Omsorgspersonal 4 Sjuksköterska 4 Tandläkare/tandhygienist 4 Munvårdsbedömning/nutritionsbedömning/dokumentation

Läs mer

Uppsökande tandvård i kommunen

Uppsökande tandvård i kommunen Uppsökande tandvård i kommunen Anneli Schippert & Inger Svensson Innehåll 1. Bakgrund, syfte, mål 2. Ansvarsfördelning 3. Handläggning 4. Munhälsovårdserbjudande/munhälsoremiss 5. Nödvändig tandvård/intyg

Läs mer

Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade

Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade PARTER: Stockholms läns landsting genom Hälso- och

Läs mer

Riktlinjer för en god mun- och tandhälsa

Riktlinjer för en god mun- och tandhälsa SID 1 (12) Ansvarig för rutin medicinskt ansvarig sjuksköterska Cecilia Linde cecilia.linde@solna.se Gäller från 2014-07-08 Revideras 2016-07-15 Riktlinjer för en god mun- och tandhälsa Innehåll: Riktliner

Läs mer

Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade.

Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade. Förslag Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade. PARTER: Stockholms läns landsting genom Hälso-

Läs mer

Riktlinje Nödvändig tandvård samt uppsökande verksamhet

Riktlinje Nödvändig tandvård samt uppsökande verksamhet Ansvarig för riktlinje Verksamhetschef HSL Reviderad (av vem och datum) Sara Olander MAS 2014-11-05 Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp Dnr Process: HSL Giltig till och med:

Läs mer

Organisation och debitering Inger Wårdh, avd för Gerodonti

Organisation och debitering Inger Wårdh, avd för Gerodonti Organisation och debitering Inger Wårdh, avd för Gerodonti Tandvård för äldre och funktionshindrade Från landsting till kommun Tandvårdsförsäkringen 1974 gav patienter på s k långvårdskliniker kostnadsfri

Läs mer

Landstingens uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård

Landstingens uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård INFORMATION 1(5) 6 februari 2006 hs 2005/0005 Landstingens uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård Landstingens uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård...1 Bakgrund...1 Pressmeddelande...1 Tandvård

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning livet / Vem har rätt till hjälpen?... 2 Behovet av omvårdnad avgör... 2 Oavsett om man bor i särskilt boende eller hemma... 2 livet / Vad har man rätt till?... 3 Hjälpen består av

Läs mer

Linneas munhälsa. Anneli Schippert Leg. Tandhygienist, Folktandvården Tingsryd Ulrika Tegsved Leg. Tandhygienist, Folktandvården Alvesta

Linneas munhälsa. Anneli Schippert Leg. Tandhygienist, Folktandvården Tingsryd Ulrika Tegsved Leg. Tandhygienist, Folktandvården Alvesta Linneas munhälsa Anneli Schippert Leg. Tandhygienist, Folktandvården Tingsryd Ulrika Tegsved Leg. Tandhygienist, Folktandvården Alvesta Förbättringsarbete Linnea 5 1. Bakgrund Den 1 januari 1999 infördes

Läs mer

Överenskommelse mellan SLL och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade, Dnr 2068/2011

Överenskommelse mellan SLL och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade, Dnr 2068/2011 SOCIALFÖRVALTNINGEN OCH ÄLDREFÖRVALTNINGEN Handläggare: Pia Ehnhage Telefon: 08 508 25 911 Till Socialnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2011-11-01 DNR 1.6-0641/2011 Överenskommelse mellan SLL och kommunerna

Läs mer

Bedömning av munhälsa ska vara en del i det hälsoförebyggande arbetet.

Bedömning av munhälsa ska vara en del i det hälsoförebyggande arbetet. Dokumenttyp Rutin Uppsökande tandvård Dokumentansvarig Gudrun Ek Särne Medicinskt ansvarig sjuksköterska Beslutad av Omsorgsförvaltningen Gäller för Omsorgsförvaltningen och externa utförare Giltig fr

Läs mer

Munvård för äldre och funktionshindrade gemensamt ansvar för kommuner och landsting

Munvård för äldre och funktionshindrade gemensamt ansvar för kommuner och landsting Cirkulärnr: 07:39 Diarienr: 07/2235 Handläggare: Håkan Vestergren Avdelning: Avd för vård och omsorg Sektion/Enhet: Hälsa och jämställdhet Datum: 2007-09-03 Mottagare: Kommunernas socialnämnder/äldreomsorgsnämnder

Läs mer

Tandvård. till vissa grupper av äldre och personer med funktionshinder

Tandvård. till vissa grupper av äldre och personer med funktionshinder Tandvård till vissa grupper av äldre och personer med funktionshinder Landstinget ansvarar för att personer med stort omvårdnadsbehov till följd av sjukdom och/eller funktionshinder erbjuds råd och hjälp

Läs mer

RIKTLINJE FÖR TANDVÅRDSSTÖD I ÖREBRO KOMMUN.

RIKTLINJE FÖR TANDVÅRDSSTÖD I ÖREBRO KOMMUN. PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Process Riktlinje för tandvårdsstöd i Örebro kommun Version 2 Giltig fr.o.m. 2015-11 Ersätter Diarienummer Processägare Processledare / ansvarig för revidering

Läs mer

Leif Klingensjö. Sektionen för äldreomsorg och sjukvård

Leif Klingensjö. Sektionen för äldreomsorg och sjukvård Cirkulärnr: 1998:209 Diarienr: 1998/3172 Handläggare: Sektion/Enhet: Datum: 1998-12-21 Mottagare: Rubrik: Ersätter: 1998:165- Bilagor: Gabriella Kollander Fållby Leif Klingensjö Sektionen för Socialtjänst

Läs mer

Regel för Hälso och sjukvård: Munhälsovård inklusive uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård

Regel för Hälso och sjukvård: Munhälsovård inklusive uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård Region Stockholm Innerstad Sida 1 (9) 2014-03-10 Sjuksköterskor Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering Regel för Hälso och sjukvård: inklusive uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård Sjuksköterskor

Läs mer

Uppdrag till Folktandvården om uppsökande verksamhet med munhälsobedömning i hela länet

Uppdrag till Folktandvården om uppsökande verksamhet med munhälsobedömning i hela länet Landstingsdirektörens stab Beställarenheten TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Diarienummer 160710 Landstingsstyrelsen Uppdrag till Folktandvården om uppsökande verksamhet med munhälsobedömning i hela länet Förslag

Läs mer

Tandvårdsenheten Landstingets resurs i tandvårdsfrågor ur ett länsperspektiv Administration och bedömningshandläggning av det reformerade tandvårdsstödet Administration av barn- och ungdomstandvård Landstingets

Läs mer

MAS riktlinje. 1 Bakgrund VÄRMDÖ KOMMUN

MAS riktlinje. 1 Bakgrund VÄRMDÖ KOMMUN MAS riktlinjer för hälso- och 9ukvård Detta styrdokument beslutades av Finansierlngsnämnden för äldreomsorg 2011 09 07 63 Dnr 11 FNÄ/131 MAS riktlinje Munhälsa oc tandvård 1 Bakgrund Landstingen har genom

Läs mer

Riktlinjer för en god mun- och tandhälsa

Riktlinjer för en god mun- och tandhälsa SID 1 (9) Ansvarig för rutin medicinskt ansvarig sjuksköterska Cecilia Linde cecilia.linde@solna.se Gäller från 2016-07-04 Revideras 2018-07-15 Riktlinjer för en god mun- och tandhälsa Innehåll Riktlinjer

Läs mer

MAS riktlinje Munhälsa och tandvård

MAS riktlinje Munhälsa och tandvård MAS riktlinje Munhälsa och tandvård 1 Bakgrund Landstingen har genom det lagstadgade tandvårdsstödet ansvar att organisera och finansiera viss tandvård till äldre och personer med funktionsnedsättning.

Läs mer

Tandvård med landstingsansvar

Tandvård med landstingsansvar Lednings- och verksamhetsstöd HANDLÄGGARE DATUM FLIK 24 Avgiftshandboken 2008-07-01 Tandvård med landstingsansvar Innehåll Allmänt sidan 2 Personkrets för det särskilda tandvårdsstödet sidan 2 Intyg för

Läs mer

Särskilt tandvårdsstöd Augusti 2017

Särskilt tandvårdsstöd Augusti 2017 Särskilt tandvårdsstöd Augusti 217 Tandvårdsenheten Vårdval 2 Regionens särskilda tandvårdsstöd Bakgrund Regionens särskilda tandvårdsstödtandvårdsstöd omfattar tre olika delar; Tandvård till personer

Läs mer

Äldretandvårdens organisation Inger Wårdh, avd för Gerodonti

Äldretandvårdens organisation Inger Wårdh, avd för Gerodonti Äldretandvårdens organisation Inger Wårdh, avd för Gerodonti Tandvårdens utveckling i Sverige 1974 kom en allmän tandvårdsförsäkring som idag är en av förklaringarna till The heavy metal generation Tandvården

Läs mer

Uppsökande och nödvändig tandvård Inger Wårdh, avd för Gerodonti

Uppsökande och nödvändig tandvård Inger Wårdh, avd för Gerodonti Uppsökande och nödvändig tandvård Inger Wårdh, avd för Gerodonti Skilda världar Det finns en lång tradition av att separera tandvård från övrig hälso- och sjukvård i Sverige Olika ekonomiska förutsättningar

Läs mer

Särskilt tandvårdsstöd Juli Tandvårdsenheten Vårdval

Särskilt tandvårdsstöd Juli Tandvårdsenheten Vårdval Särskilt tandvårdsstöd Juli 216 Tandvårdsenheten Vårdval 2 Landstingets särskilda tandvårdsstöd Bakgrund Den 1 januari 213 infördes det så kallade Tredje steget som medförde att nya grupper erhåller stöd,

Läs mer

NLL-2013-05 Foto: Maria Fäldt. Har du rätt till billigare tandvård? Landstingets tandvårdsstöd få tandvård till sjukvårdskostnad

NLL-2013-05 Foto: Maria Fäldt. Har du rätt till billigare tandvård? Landstingets tandvårdsstöd få tandvård till sjukvårdskostnad NLL-2013-05 Foto: Maria Fäldt Har du rätt till billigare tandvård? Landstingets tandvårdsstöd få tandvård till sjukvårdskostnad Foto: Maria Fäldt Ta hand om din mun En god munhälsa är viktigt för att må

Läs mer

21:2 Riktlinjer vid förskrivning av inkontinenshjälpmedel. 21:3 Kvalitetssäkring utskrivning/ordination av inkontinenshjälpmedel

21:2 Riktlinjer vid förskrivning av inkontinenshjälpmedel. 21:3 Kvalitetssäkring utskrivning/ordination av inkontinenshjälpmedel HSL rutiner 21:1 INKONTINENS 21:2 Riktlinjer vid förskrivning av inkontinenshjälpmedel 21:3 Kvalitetssäkring utskrivning/ordination av inkontinenshjälpmedel 21:4 Förskrivare inkontinensartiklar - lista

Läs mer

Beställarenheten för tandvård

Beställarenheten för tandvård Beställarenheten för tandvård Landstingets organisation Beställartand vården Ltkalmar.se 2015-04-01 2 Planeringsenheten Christina Edward enhetschef Beställarenheten för tandvård: Camilla Ohlsson handläggare

Läs mer

Ansvarsfördelning kring uppsökande verksamhet och tandvårdsstöd för vissa äldre och personer med funktionsnedsättning

Ansvarsfördelning kring uppsökande verksamhet och tandvårdsstöd för vissa äldre och personer med funktionsnedsättning ViS - Vård i samverkan kommun - landsting Godkänt den: 2016-07-27 ig: Monica Jonsson Kommun(er): Länets samtliga Landstingsförvaltning(ar): Alla Fastställt av: Tjänstemannaberedning kommuner och landsting,

Läs mer

ANVISNINGAR NÖDVÄNDIG TANDVÅRD

ANVISNINGAR NÖDVÄNDIG TANDVÅRD ANVISNINGAR NÖDVÄNDIG TANDVÅRD 1 INNEHÅLL NÖDVÄNDIG TANDVÅRD...3 PERSONKRETS...3 VÅRDENS OMFATTNING...3 KOMMENTARER OCH FÖRTYDLIGANDEN...4 Vårdens omfattning...4 Ersättning...5 Garanti...5 FÖRHANDSBEDÖMNING...6

Läs mer

PM 2012: RV (Dnr /2011)

PM 2012: RV (Dnr /2011) PM 2012: RV (Dnr 327-2068/2011) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade Rekommendation från

Läs mer

Samverkan kring uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård

Samverkan kring uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård Revisionsrapport Samverkan kring uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård Landstinget i Östergötland Linköpings kommun Datum 2010-04-07 Eva Ogensjö, certifierad kommunal revisor Karin Jäderbrink, certifierad

Läs mer

Blekinge landsting och kommuner Antagen av LSVO Tillämpning Blekingerutiner- Egenvård/Hälso- och sjukvård

Blekinge landsting och kommuner Antagen av LSVO Tillämpning Blekingerutiner- Egenvård/Hälso- och sjukvård Tillämpning Blekingerutiner- Egenvård/Hälso- och sjukvård Blekingerutin för samverkan i samband med möjlighet till egenvård. Socialstyrelsen gav 2009 ut en föreskrift om bedömningen av om en hälso- och

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE UPPSÖKANDE VERKSAMHET ÅR 2006

ÖVERENSKOMMELSE UPPSÖKANDE VERKSAMHET ÅR 2006 Dnr HSN 1 74-2005 ÖVERENSKOMMELSE UPPSÖKANDE VERKSAMHET ÅR 2006 1. Parter Denna överenskommelse är sluten mellan Hälso- och sjukvårdsnämnden i Norra Bohuslän och Folktandvården FyrBoDal. Avtalsomfattning

Läs mer

Tandvårdslag (1985:125)

Tandvårdslag (1985:125) Tandvårdslag (1985:125) SFS nr: 1985:125 Departement/myndighet: Socialdepartementet Utfärdad: 1985-03-14 Ändrad: t.o.m. SFS 2008:346 Inledande bestämmelse 1 Med tandvård avses i denna lag åtgärder för

Läs mer

Anvisningar för kommuner och palliativa team

Anvisningar för kommuner och palliativa team LANDSTINGETS TANDVÅRDSSTÖD Anvisningar för kommuner och palliativa team Anvisningarna riktar sig till Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska, biståndsbedömare, LSShandläggare, enhetschef, sjuksköterska, palliativa

Läs mer

Tandvårdshjälpen. vilket stöd har jag rätt till?

Tandvårdshjälpen. vilket stöd har jag rätt till? Tandvårdshjälpen vilket stöd har jag rätt till? Tandvård under 20 år Barn och ungdomar har rätt till avgiftsfri tandvård till och med sista december det år de fyller 19 år. Första besöket på en tandvårdsmottagning

Läs mer

UPPSÖKANDE VERKSAMHET OCH TANDVÅRDSSTÖD FÖR VISSA ÄLDRE OCH PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

UPPSÖKANDE VERKSAMHET OCH TANDVÅRDSSTÖD FÖR VISSA ÄLDRE OCH PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING UPPSÖKANDE VERKSAMHET OCH TANDVÅRDSSTÖD FÖR VISSA ÄLDRE OCH PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2015-11-17 Christina Brännström, utvecklingsledare Kunskapscentrum för äldretandvård (Folktandvården) Kvalitetsutveckling

Läs mer

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. VÅRDPLANERING

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. VÅRDPLANERING Region Stockholm Innerstad Sida 1 (5) 2014-05-16 Sjuksköterskor REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. VÅRDPLANERING Sida 2 (5) INNEHÅLLSFÖRTECKNING REGEL FÖR

Läs mer

Drygt personer fick nödvändig tandvård och knappt personer fick tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling.

Drygt personer fick nödvändig tandvård och knappt personer fick tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling. DNR 11/5168 2011-12-05 1 (11) Avdelningen för vård och omsorg Håkan Vestergren Uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård åt äldre och funktionshindrade samt tandvård som ett led i sjukdomsbehandling

Läs mer

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-12-06 Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSANSVAR Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) och

Läs mer

Lathund för utfärdande av N-kort

Lathund för utfärdande av N-kort Lathund för utfärdande av N-kort Uppsökande verksamhet med munhälsobedömning och nödvändig tandvård (N-tandvård) Allmänt Uppsökande verksamhet med munhälsobedömning samt N-tandvård ska bedrivas bland dem

Läs mer

Rutin för hantering av avvikelser

Rutin för hantering av avvikelser LERUM2000, v2.1, 2013-02-21 RUTIN 1 (9) Dokumentbenämning/typ: Rutin Verksamhet/process: Sektor stöd och omsorg Ansvarig: Majed Shabo Fastställare: Anette Johannesson, Maria Terins Gäller fr.o.m: 2014-09-01

Läs mer

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Information om LSS Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som garanterar personer med omfattande varaktiga funktionshinder

Läs mer

Uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård åt äldre och funktionshindrade samt tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling

Uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård åt äldre och funktionshindrade samt tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling Rapport Dnr 2006/1488 1(9) Maj 06 Avd för vård och omsorg Bertil Koch Uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård åt äldre och funktionshindrade samt tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling Uppföljning

Läs mer

Sammanfattning. Vårt dnr: 12/4247 1 (11) 2012-10-23. Avdelningen för vård och omsorg Sektionen för vård och socialtjänst Håkan Vestergren

Sammanfattning. Vårt dnr: 12/4247 1 (11) 2012-10-23. Avdelningen för vård och omsorg Sektionen för vård och socialtjänst Håkan Vestergren 2012-10-23 Vårt dnr: 1 (11) Avdelningen för vård och omsorg Sektionen för vård och socialtjänst Håkan Vestergren Uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård åt äldre och funktionshindrade samt tandvård

Läs mer

Tandvårdslag (1985:125)

Tandvårdslag (1985:125) SFS 1985:125 Källa: Rixlex Utfärdad: 1985-03-14 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2006:193 Tandvårdslag (1985:125) [Fakta & Historik] Inledande bestämmelse 1 Med tandvård avses i denna lag åtgärder för att förebygga,

Läs mer

Tandvårdsstöd och Förhandsbedömning. Maria Holmgren

Tandvårdsstöd och Förhandsbedömning. Maria Holmgren Tandvårdsstöd och Förhandsbedömning Maria Holmgren 2016-01-14 Tandvårdsstöden lathund för vårdpersonal Tandvårdsstöd och Förhandsbedömning Regionens tandvårdsstöd regleras av: Tandvårdslagen(1985:125)

Läs mer

Linneas tandvårdsbesök!

Linneas tandvårdsbesök! Linneas tandvårdsbesök! Ett förbättringsarbete inom Linnea-6 projektet RoseMarie Hansen Leg. Tandhygienist, sjukhustandvården Växjö Johanna Syrén Leg. Tandhygienist, folktandvården Tingsryd 1. Bakgrund

Läs mer

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Riktlinje gällande egenvård Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Utgåva nr 2 Datum 090924 sida

Läs mer

Kommunal vård och omsorg, hur är den organiserad? Pia Olofsson, vårdhygien NU-sjukvården

Kommunal vård och omsorg, hur är den organiserad? Pia Olofsson, vårdhygien NU-sjukvården Kommunal vård och omsorg, hur är den organiserad? Pia Olofsson, vårdhygien NU-sjukvården Ädelreformen Upprinnelsen till ädelreformen Kritik mot opersonliga långvårdssjukhus, sjukhem och ålderdomshem Klinikfärdiga

Läs mer

Syftet med egenvårdsrutinen är att tydliggöra vilka krav som ställs på hälso- och sjukvården vid egenvårdsbedömningar.

Syftet med egenvårdsrutinen är att tydliggöra vilka krav som ställs på hälso- och sjukvården vid egenvårdsbedömningar. Malmö stad Medicinskt ansvariga Syftet med egenvårdsrutinen är att tydliggöra vilka krav som ställs på hälso- och sjukvården vid egenvårdsbedömningar. Rutinen beskriver processen vid egenvårdsbedömning

Läs mer

Barn-och ungdomstandvård och övriga tandvårdsstöd för vuxna administreras via landsting och regioner

Barn-och ungdomstandvård och övriga tandvårdsstöd för vuxna administreras via landsting och regioner Sveriges Tandvårdsstöd 2014 Inger Wårdh, ötdl och docent i Gerodonti vid institutionen för odontologi, Karolinska institutet Alla som bor i Sverige har rätt till ett statligt tandvårdsstöd från och med

Läs mer

Målgruppen för de särskilda tandvårdsstöden uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård. Redovisning av regeringsuppdrag

Målgruppen för de särskilda tandvårdsstöden uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård. Redovisning av regeringsuppdrag Målgruppen för de särskilda tandvårdsstöden uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård Redovisning av regeringsuppdrag Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Anvisningar 2013-01-01. Sidan 1 av 7

Anvisningar 2013-01-01. Sidan 1 av 7 Anvisningar N 2013-01-01 Landstingets tandvårdsstöd Nödvändig tandvård (N-tandvård) Sidan 1 av 7 Tandvårdsgruppen Anvisningar för landstingets tandvårdsstöd avseende nödvändig tandvård till vissa äldre

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE OM SAMARBETE VID TANDVÅRDSSTÖD OCH UPPSÖKANDE MUNHÄLSOBEDÖMNING

ÖVERENSKOMMELSE OM SAMARBETE VID TANDVÅRDSSTÖD OCH UPPSÖKANDE MUNHÄLSOBEDÖMNING Datum Beteckning/diarienr 2017-02-20 1(9) Landstingsjurist Lena Jönsson Ert datum Er beteckning 023-490640 ÖVERENSKOMMELSE OM SAMARBETE VID TANDVÅRDSSTÖD OCH UPPSÖKANDE MUNHÄLSOBEDÖMNING Innehållsförteckning

Läs mer

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Riktlinje med rutiner Utgåva nr 1 sida 1 av 5 Dokumentets namn Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Utfärdare/handläggare

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Du som har en funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om insatser för att kunna få leva ett så självständigt

Läs mer

Landstingets tandvårsstöd

Landstingets tandvårsstöd Landstingets tandvårsstöd Annika Lindqvist Bedömningstandläkare, Beställarenheten Regelverk Tandvårdslagen SFS 1985:125, SFS 1998:554 Tandvårdsförordningen 1998:1338 Cirkulär 1998:209 SKL Allmänna råd

Läs mer

Tjänsteutlåtande. 2011-11-21 Sidan 1 av 2. Fredrik Söderlind Avtalssekreterare 08-579 215 21. Vård- och omsorgsnämnden. Dnr 2011/258 VON.

Tjänsteutlåtande. 2011-11-21 Sidan 1 av 2. Fredrik Söderlind Avtalssekreterare 08-579 215 21. Vård- och omsorgsnämnden. Dnr 2011/258 VON. 9 Tjänsteutlåtande Fredrik Söderlind Avtalssekreterare 08-579 215 21 2011-11-21 Sidan 1 av 2 Dnr 2011/258 VON.013 Vård- och omsorgsnämnden Svar till kommunstyrelsen avseende kommunförbundet i Stockholms

Läs mer

Regel för Hälso- och sjukvård i särskilt boende och daglig verksamhet enligt LSS: Medicintekniska produkter (MTP)

Regel för Hälso- och sjukvård i särskilt boende och daglig verksamhet enligt LSS: Medicintekniska produkter (MTP) Region Stockholm Innerstad Sida 1 (10) 2013-05-28 Sjuksköterskor Regel för Hälso- och sjukvård i särskilt boende och daglig verksamhet enligt LSS: Medicintekniska produkter (MTP) Sida 2 (10) Innehåll REGEL

Läs mer

Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6

Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6 LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Hälso- och sjukvårdsstaben Eva Eriksson 2011-09-28 LK/100553 Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6

Läs mer

Tandvårdsstöd Förändringar 1 januari 2013

Tandvårdsstöd Förändringar 1 januari 2013 Tandvårdsstöd Förändringar 1 januari 2013 Tredje steget i tandvårdsreformen Patient- och Medborgarservice/Tandvård cheftandläkare Tandvårdsstöden Gäller från 2013 Alla som bor i Sverige har rätt till ett

Läs mer

Malmö stad Medicinskt ansvariga 1 (8) Rutin Egenvård. Fastställd: Reviderad:

Malmö stad Medicinskt ansvariga 1 (8) Rutin Egenvård. Fastställd: Reviderad: Malmö stad Medicinskt ansvariga 1 (8) Rutin Egenvård Fastställd: 2014-12-11 Reviderad: Innehållsförteckning Inledning... 3 Egenvård... 3 Åtgärd... 4 Ansvarsfördelning... 4 Kommunalt ansvar:... 4 Annan

Läs mer

Arbets- och ansvarsbeskrivning för sjuksköterska/distriktssköterska i Kils kommun

Arbets- och ansvarsbeskrivning för sjuksköterska/distriktssköterska i Kils kommun SOCIALFÖRVALTNINGEN Medicinskt ansvarig sjuksköterska Annika Nilsson 2013-06-13 Arbets- och ansvarsbeskrivning för sjuksköterska/distriktssköterska i Kils kommun KVALIFIKATIONSKRAV Legitimerad sjuksköterska,

Läs mer

Riktlinje för bedömning av egenvård

Riktlinje för bedömning av egenvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-10-23 Riktlinje för bedömning av egenvård BAKGRUND Enligt SOSFS 2009:6 är det den behandlande yrkesutövaren inom hälso- och sjukvården

Läs mer

Hemtjänst...1 Inledning...2. Beskrivning av insatsen...2 Beskrivning av målgruppen...2. Krav på insatsen hemtjänst...2

Hemtjänst...1 Inledning...2. Beskrivning av insatsen...2 Beskrivning av målgruppen...2. Krav på insatsen hemtjänst...2 Uppdrag och kvalitetskrav Fastställd av socialnämnden Framtagen av socialförvaltningen Datum 2017-04-20 Ärendenr SON 2017/72 Version [1.0] Innehållsförteckning...1 Inledning...2 Beskrivning av insatsen...2

Läs mer

Riktlinjer. Hemdok. Riktlinjer Hemdok HSLpärm Uppdaterad 2013-01-07

Riktlinjer. Hemdok. Riktlinjer Hemdok HSLpärm Uppdaterad 2013-01-07 1 Riktlinjer Hemdok 2 Innehållsförteckning Riktlinje Hemdok sid 3 Vem upprättar och ansvarar för Hemdok? sid 3 Anskaffning av material till Hemdok sid 3 Hemdokregister sid 4 Hemdok innehåll sid 5 Rapportblad

Läs mer

KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH REHABILITERING HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH REHABILITERING HÄLSO- OCH SJUKVÅRD HÄLSO-, SJUKVÅRD & REHABILITERING HÄLSO- & SJUKVÅRD OCH REHAB I FALKENBERGS KOMMUN KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH REHABILITERING Syftet med denna broschyr är att ge en översikt över kommunens hälso-

Läs mer

Förebyggande arbete. Att förebygga trycksår, undernäring, fallolyckor samt ohälsa i munnen. Socialförvaltningen

Förebyggande arbete. Att förebygga trycksår, undernäring, fallolyckor samt ohälsa i munnen. Socialförvaltningen Socialförvaltningen Förebyggande arbete Att förebygga trycksår, undernäring, fallolyckor samt ohälsa i munnen Ersätter version från 2013-10-28 Monica Örmander, Medicinskt ansvarig sjuksköterska 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland. enligt

Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland. enligt Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland enligt Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2008:20 Slutversion 2009-06 2 Bakgrund

Läs mer

Högkostnadskort och frikort för sjukvård och viss tandvård

Högkostnadskort och frikort för sjukvård och viss tandvård Lednings- och verksamhetsstöd H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Avgiftshandboken 2014-06-16 Flik 10 Högkostnadskort och frikort för sjukvård och viss tandvård Innehåll Allmänt sidan 3 Landstingets

Läs mer

Maria Åling. Vårdens regelverk

Maria Åling. Vårdens regelverk 2016-01 19 Maria Åling Vårdens regelverk Föreskrift, En föreskrift är bindande REGLER som skapats genom ett beslut i något offentligt organ. En föreskrift meddelas genom LAG eller FÖRORDNING eller, på

Läs mer

Låt munnen va me. Goda exempel på landstings och kommuners samarbete inom den uppsökande tandvården

Låt munnen va me. Goda exempel på landstings och kommuners samarbete inom den uppsökande tandvården Låt munnen va me Goda exempel på landstings och kommuners samarbete inom den uppsökande tandvården Låt munnen va me Goda exempel på landstings och kommuners samarbete inom den uppsökande tandvården Innehåll

Läs mer

Noomi Näsström Områdeschef Medicinsk tandvård. YTTRANDE 2011-02-11 1 (6) Ds 2010:42. Allmänna synpunkter

Noomi Näsström Områdeschef Medicinsk tandvård. YTTRANDE 2011-02-11 1 (6) Ds 2010:42. Allmänna synpunkter 1 Landstingsstyrelsens förvaltning Noomi Näsström Områdeschef Medicinsk tandvård YTTRANDE 2011-02-11 1 (6) Ds 2010:42 Yttrande över departementspromemorian Friskare tänder till rimliga kostnader även för

Läs mer

Vikarierande bedömningstandläkare

Vikarierande bedömningstandläkare 2010-12-20 2/2010 Nationella riktlinjer Barn- och ungdomstandvård Vikarierande bedömningstandläkare Tandvårdens hemsida Informationsansvarig: Klas Lindström Tel. 010-103 70 84 e-post klas.lindstrom@lio.se

Läs mer

Anvisningarna riktar sig till läkare, distriktssköterskor, sjuksköterskor och övrig personal inom sjukvården i Dalarna. Version 2015-01-01

Anvisningarna riktar sig till läkare, distriktssköterskor, sjuksköterskor och övrig personal inom sjukvården i Dalarna. Version 2015-01-01 LANDSTINGETS TANDVÅRDSSTÖD Anvisningar för sjukvården Anvisningarna riktar sig till läkare, distriktssköterskor, sjuksköterskor och övrig personal inom sjukvården i Dalarna. 2(10) Anvisningarna riktar

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och kommunerna angående bedömning av egenvård

Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och kommunerna angående bedömning av egenvård Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och kommunerna angående bedömning av egenvård Samverkansrutin i Östra Östergötland Del 1 Den överenskomna processen Del 2 Flödesschema Del 3 Författningen

Läs mer

Kvalitetskrav. i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS exklusive annan särskilt anpassad bostad i Varbergs kommun

Kvalitetskrav. i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS exklusive annan särskilt anpassad bostad i Varbergs kommun Kvalitetskrav i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS exklusive annan särskilt anpassad bostad i Varbergs kommun RIKTLINJER Följande kvalitetskrav för bostäder med särskild service för vuxna

Läs mer

MAS Bjurholm 7/13. Reviderade rutiner, hösten 2013, för bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård i Västerbotten

MAS Bjurholm 7/13. Reviderade rutiner, hösten 2013, för bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård i Västerbotten 1 2013-12-10 Dnr VLL 1757-2013 Reviderade rutiner, hösten 2013, för bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård i Västerbotten 1. Bakgrund Länssamordningsgruppen, LSG, beslutade

Läs mer

Tandvård för personer med särskilda behov. Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Tandvård för personer med särskilda behov. Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Tandvård för personer med särskilda behov Revisionsrapport LANDSTINGETS REVISORER 2015-06-25 15REV40 2(12) Sammanfattning Landstingen ska sedan 1999 bedriva uppsökande verksamhet och erbjuda avgiftsfria

Läs mer

Hur samverkar kommuner och landsting utifrån personens behov? Vem ansvarar för vad?

Hur samverkar kommuner och landsting utifrån personens behov? Vem ansvarar för vad? Hur samverkar kommuner och landsting utifrån personens behov? Vem ansvarar för vad? 13:00 Inledning Birgitta Jervinge 13:15 Samverkansavtalet i Halland 14:00 Paus 14:15 Samordnade planer hur går det till?

Läs mer

ANSVARSFÖRDELNING GÄLLANDE DELEGERING AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRDS- UPPGIFT

ANSVARSFÖRDELNING GÄLLANDE DELEGERING AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRDS- UPPGIFT Riktlinje Utgåva Antal sidor 8 Dokumentets namn Delegering ansvarsfördelning Utfärdare/handläggare Irene Johansson Margareta Oswald Medicinskt ansvarig sjuksköterska/rehabilitering Datum 2010-08-10 Reviderad

Läs mer