Högkostnadskort och frikort för sjukvård och viss tandvård

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Högkostnadskort och frikort för sjukvård och viss tandvård"

Transkript

1 Lednings- och verksamhetsstöd H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Avgiftshandboken Flik 10 Högkostnadskort och frikort för sjukvård och viss tandvård Innehåll Allmänt sidan 3 Landstingets regler för högkostnadsskydd för sjukvård och viss tandvård sidan 3 Högkostnadsskydd gäller sidan 3 Högkostnadsskyddet gäller inte sidan 4 Högkostnadskort sidan 4 Frikort sidan 4 Bevaka sin rätt sidan 4 Kvitto på erlagda avgifter sidan 4 Fakturerad patientavgift sidan 4 Tidigare erlagda avgifter sidan 4 För mycket erlagda avgifter sidan 4 Frikort 12-månadersperiod sidan 4 Patienter från andra landsting sidan 5 Rekvisition av blanketter sidan 5 Anvisningar för patientkassor sidan 5 Besöksregistrering och utfärdande av sidan 5 frikort. Vid första besöket sidan 5 Högkostnadskortet sidan 5 Persondata sidan 5 Besökstidpunkt sidan 5 Vid mellanliggande besök sidan 5 Glömt sitt högkostnadskort sidan 5 Förlorat högkostnadskort eller frikort sidan 5 Vid sista besöket sidan 6 Högkostnadstaket sidan 6 Landstinget Sörmland Repslagaregatan Nyköping Fax Tfn E-post SID 1(7)

2 Kvitto på erlagda avgifter sidan 6 Tidigare erlagda avgifter sidan 6 Besök under intjänandeperiod sidan 6 Flera högkostnadskort sidan 6 Frikort skrivs ut sidan 6 Makulering av stämplar sidan 6 Kopia av frikort sidan 6 Besök med frikort sidan 7 0 kvitto sidan 7 Patienten glömt frikort sidan 7 Återfår betalt belopp sidan 7 Återfår avgift för telefonrecept sidan 7 Frikort för barn och ungdom sidan 7 Patientavgifter i öppen sjukvård Bilaga SID 2(7)

3 Högkostnadskort och frikort för sjukvård och viss tandvård Allmänt Landstingsfullmäktige fattade den 6 mars beslut om att högkostnadsskyddet för öppen hälso- och och sjukvård höjs till kronor från och med den 1 april Personer som påbörjat en period med högkostnadsskydd före den 1 april 2012 får behålla det lägre taket om 900 kronor. Sörmlands högkostnadstak gäller för alla som söker vård i Sörmland, dvs även utomlänspatienter. Detta grundar sig på att man betalar den avgift som gäller i vårdlandstinget. Ingen återbetalning till sörmlänning som betalat mer i annat län än vad som skulle gällt om man sökt vård i Sörmland under övergångsperioden. Högkostnadsskyddet är uppdelat på separata skydd för öppen hälso- och sjukvård respektive för läkemedel. Från och med 1 januari 1999 har landstinget ett utökat ansvar för viss tandvård, vilket avser personer i särskilda boendeformer mm och personer som behöver tandvård som led i en kortvarig sjukdomsbehandling, enligt 8 a tandvårdslagen. Patientavgifterna för tandvården inordnas i landstingets system för patientavgifter i öppen hälso- och sjukvården och dess högkostnadsskydd. Ett erhållet frikort berättigar till fri sjukvård och viss tandvård enligt lag om allmän försäkring (AFL) hos landstingets vårdgivare. Vid efterföljande av remissregler som gäller för Landstinget Sörmland, erhålls fri sjukvård och viss tandvård hos vårdgivare med etableringstillstånd eller avtal med Landstinget Sörmland, samt privata familjeläkare. De grundläggande reglerna för högkostnadsskyddet finns i 26 i hälsooch sjukvårdslagen. Landstingets regler för högkostnadsskydd för sjukvård och viss tandvård Högkostnadsskydd gäller vid: Läkarvård på grund av sjukdom Sjukvårdande behandling, se flik 21 Vård hos privata vårdgivare som är landstingsfinansierade. Hembesök Vårdgivare registrerar som regel vid besöket i de fall patienten har ett SID 3(7)

4 högkostnadskort, i annat fall kan registrering ske i efterhand hos vårdgivare. Frikort utfärdas ej i samband med hembesök. Telefonrecept Avgiften faktureras patienten. Beloppet 80 kronor förs in i högkostnadskortet. Personalbesök Fr om har landstingsanställd personal rätt till stämpel i högkostnadskort. se flik 14. Viss tandvård, enl. 8 a i tandvårdslagen. Högkostnadsskyddet gäller inte för: Läkemedel, särskilt högkostnadsskydd. Preventivmedel Specialdestinerat livsmedel Hälsovård, företagshälsovård Intyg och åtgärder utanför sjukvårdsuppdraget se flik 8 Vaccinationer, vaccin Riktade hälsoundersökningar. Sluten vård Tandvård utöver viss tandvård enl. ovan. Särskilda regler: De för högkostnadsskyddet gällande besök registreras på ett särskilt kort som fastställts av landstinget: Högkostnadskort. När högkostnadsgränsen 1100 kronor nåtts utfärdas som bevis på detta ett av landstinget fastställt: Frikort. Patienten har själv att bevaka sin rätt till högkostnadskort. Om patienten har kvitton på erlagda avgifter ska dessa noteras i högkostnadskortet innan utfärdande av frikort sker. Tidigare erlagda avgifter återbetalas inte även om gränsen för högkostnadsskydd passerats när patienten begär frikort. För mycket erlagda avgifter återbetalas inte men de äldsta avgifterna stryks och en senare avgift räknas som den första för erhållande av högkostnadsskydd. Frikort gäller den tid som återstår av en 12-månadersperiod beräknad från behandlingsdatum för det äldsta besöket. Patienten kan själv bestämma vilket besök som ska räknas som det första. Högkostnadskort gäller även för patienter från andra landsting. Frikort ska utfärdas även för dessa patienter med tillämpning av regler som gäller i hemlandstinget. SID 4(7)

5 Rekvisition av blanketter Högkostnadskort rekvireras från leverantör av förrådsartiklar. Frikort rekvireras för sjukvården från Samlad redovisning, Mälarsjukhuset. Tandvården rekvirerar från Folktandvården HK (huvudkontor) ANVISNINGAR FÖR PATIENTKASSORNA Vid första besöket: Registreringshandling, högkostnadskortet, erbjuds till patienten På högkostnadskortets framsida antecknas patientens personnummer, namn och adress. Använd gärna patientbrickan På högkostnadskortets insida registreras besöket i löpande följd. Besökstidpunkten noteras med datumstämpel och signatur, ange också vårdgivaren Vid mellanliggande besök: Notera besöket som ovan När patienten har glömt sitt högkostnadskort, kan nytt kort skrivas ut, om patienten så önskar. Korten ska sparas eftersom alla registreringar sedan räknas samman. När patienten har förlorat sitt högkostnadskort eller frikort ska han vända sig till sjukhuset eller vårdcentralen för utfärdande av nytt. Beträffande högkostnadskort bör patienten kunna styrka vilka registreringar, som fanns på kortet med t ex kvitto eller på annat sätt. Sjukvårdsinrättning kan sedan skriva ut ett nytt högkostnadskort. Vid sista besöket : Enligt nya regler för högkostnadsskyddet får de sammanlagda avgifterna inte överstiga det fastställda högkostnadstaket (900kr). Avgiften för det sista besöket kan därför understiga den för besöket fastställda avgiften. Ex. har patienten betalt 1060 kr blir besöksavgiften före utfärdande av frikort 40 kr kr+40 kr= 1100kr.) Tidigare erlagda avgifter återbetalas inte även om gränsen för högkostnadsskyddet har passerats när patienten begär frikort. Däremot kan patienten välja ett senare startdatum som första registrering och på så sätt förlänga frikortstiden. Frikort berättigar inte till avgiftsfrihet för besök under intjänandeperioden som ej betalts. Sådana fordringar kommer landstinget att kräva in. SID 5(7)

6 Om det finns flera högkostnadskort som tillsammans uppgår till 1100 kronor, utskrivna för samma person ger detta också rätt till frikort. Det är viktigt att den som har flera högkostnadskort själv håller reda på när han kommit till 1100 kronor. Frikortet skrivs ut av personal i sjukvården eller tandvården Notera patientens personnummer och namn. Skriv datum för utskriften, sista giltighetsdagen samt signatur. Slutdatum för frikort är ett år från datum för första registreringen När frikortet skrivs ut makuleras de stämplar eller ev. kvitton som räknats in i frikortsunderlaget. Detta kan ske t ex med rödpenna över alla rutorna eller med stämpeln FRIKORT på alla rutor och /eller kvitton. Högkostnadskortet lämnas åter till patienten, som uppmanas spara det som underlag om ett nytt frikort måste utfärdas. Den verksamhet som skrivit ut frikort och har SYSteam Cross ska själv arkivera kopian av frikortet under giltighetstiden. När de inte är aktuella längre kan de gallras (enl beslut LS-LED14-140). Verksamheter som inte har SYSteam Cross skickar kopian till Samlad redovisning för arkivering där. Skicka internt till: Samlad redovisning/eskilshem/eskilstuna. Märk kuvertet Kundreskontran/Frikort Frikort ger rätt till avgiftsfria besök i öppen hälso- och sjukvård, samt avgiftsfria tandvårdsbesök som avses i 8 a tandvårdslagen. Detta gäller under den tid som återstår av 12 månader, räknat från den första registreringsdatum på högkostnadskortet. När frikortet har utfärdats skall det skrivas in i SC OBS! att frikortet är en värdehandling och skall hanteras med omsorg Besök med frikort: Frikortet måste alltid visas upp för att få avgiftsfri sjukvård eller avgiftsfri tandvård som avses enl 8 a i tandvårdslagen. Kontrollera att frikortet tillhör den person som vårdbesöket gäller. Vid besök med frikort utfärdas sjukvårdskvitto på 0:- kronor samt anteckna frikortets nummer i därför avsedd ruta. Har patienten glömt frikortet ska patientavgift erläggas i vanlig ordning. Patienten ska samtidigt upplysas om att återbetalning av patientavgiften kan ske mot uppvisande av frikort ock kvitto på patientavgiften. SID 6(7)

7 Återbetalning av avgift görs endast där avgiften erlagts. Vid tillfälle när patienten återfår betalt belopp för ett besök måste högkostnadskortets stämpel också makuleras. För återbetalning av avgift för telefonrecept om patienten i efterhand visar sig ha frikort, hänvisas patienten till närmaste vårdgivare. Mot uppvisande av kvitto och frikort kan avgiften återbetalas. Frikort för barn och ungdom: Från och med slopas patientavgift vid besök i öppen vård och sjukvårdande behandling för barn och ungdomar upp till och med det år de fyller 19 år. Tandvård för barn och ungdom är avgiftsfri till och med det år de fyller 19 år. Frikort utfärdas inte för denna åldersgrupp. OBS! Varje besök ska registreras i kassan med 0-avgift. SID 7(7)

Vård av personer från andra länder

Vård av personer från andra länder [Skriv text] Vård av personer från andra länder FEMTE OMARBETADE UPPLAGAN [Skriv text] 1 Vård för personer från andra länder Förord till femte upplagan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) informerar

Läs mer

Vård av personer från andra länder

Vård av personer från andra länder Vård av personer från andra länder SJÄTTE OMARBETADE UPPLAGAN Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Vård av personer från andra länder Förord till sjätte upplagan

Läs mer

Högkostnadsskydd för tandvård

Högkostnadsskydd för tandvård Högkostnadsskydd för tandvård Alla som bor i Sverige omfattas av ett tandvårdsstöd. I tandvårdsstödet finns ett högkostnadsskydd som gör att du vid större behandlingar bara behöver betala en del av kostnaden

Läs mer

Att få hjälp av en god man

Att få hjälp av en god man Information Att få hjälp av en god man INFORMATION OM GODMANSKAP OCH FÖRVALTARSKAP Vem kan få god man En myndig person som är i behov av hjälp i rättsliga eller ekonomiska angelägenheter, eller någon som

Läs mer

PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16

PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16 PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16 Avd för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Patientlagen Sammanfattning Den 1 januari 2015 träder patientlagen (2014:xxx) i kraft. För

Läs mer

Lag (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård

Lag (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård SVENSKA Bilaga 1 KOMMUNFÖRBUNDET 2003-06-30 Lag (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård 1 En kommun skall betala ersättning till ett landsting för kostnader för hälsooch

Läs mer

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059)

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) 1 Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) Publicerat första gången 2014-08-28 Ändringar och tillägg 2014-10-07 Arbetsgivare/uppdragsgivare 1. Är det någon skillnad mellan

Läs mer

Exempel 2: En kund (firmatecknare för tidigare innehavare) hävdar att den som överlåtit domännamnet inte var behörig att teckna firman. Vad gör du?

Exempel 2: En kund (firmatecknare för tidigare innehavare) hävdar att den som överlåtit domännamnet inte var behörig att teckna firman. Vad gör du? ABUSE DOCUMENT 1. Hur förhindras oegentlig överlåtelse? En person har via en whois slagning på ett domännamn fått fram namnet på den som innehar domännamnet. Han får också fram personnr eller organisationsnummer

Läs mer

Att vara god man eller förvaltare. Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär

Att vara god man eller förvaltare. Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär Att vara god man eller förvaltare Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär 1 Att vara god man eller förvaltare Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär Innehåll 3 Att göra till att börja

Läs mer

Att vara god man. Den löpande förvaltningen

Att vara god man. Den löpande förvaltningen Att vara god man Den löpande förvaltningen Innehåll God man ett uppdrag som kräver ansvar... 3 God man... 3 Huvudman, personen som har god man... 3 Viktigt med samarbete mellan god man och huvudman...

Läs mer

Anvisning till ansökan om utbetalning av projektstöd inom Leader

Anvisning till ansökan om utbetalning av projektstöd inom Leader Anvisning till ansökan om utbetalning av projektstöd inom Leader Ett stöd inom landsbygdsprogrammet 2007 2013 www.jordbruksverket.se Var finns övriga blanketter? Alla blanketter finns på Jordbruksverkets

Läs mer

Regler för ersättning av utförd tid

Regler för ersättning av utförd tid Regler för ersättning av utförd tid Tillämpningsregler för hur tid hos den enskilde ska registreras avseende hemtjänst, boendestöd, avlösarservice, avlösning och ledsagning enligt Socialtjänstlagen (SoL),

Läs mer

Frågor och svar. Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 1

Frågor och svar. Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 1 Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 1 Fråga 1. Fråga 2. Fråga 3. Fråga 4. Fråga 5. Fråga 6. Varför föreslår styrelsen att Laholms GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån

Läs mer

Om du är sjuk och inte kan arbeta

Om du är sjuk och inte kan arbeta Om du är sjuk och inte kan arbeta Välkommen till Försäkringskassan Influensa, benbrott eller migrän. Det kan finnas många orsaker till att du inte kan arbeta som vanligt. Om du måste vara borta från jobbet

Läs mer

En introduktion till att vara -GOD MAN & FÖRVALTARE

En introduktion till att vara -GOD MAN & FÖRVALTARE 1 En introduktion till att vara -GOD MAN & FÖRVALTARE 2 Innehåll Vem kan då bli god man?... 3 Förordnandet... 3 Upplysningar till överförmyndarnämnden... 3 God man... 4 Förvaltare... 4 Vad god man- eller

Läs mer

Information om uppdrag som god man eller förvaltare

Information om uppdrag som god man eller förvaltare Information om uppdrag som god man eller förvaltare Södertörns ÖVERFÖRMYNDARNÄMND i kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Tyresö Foto framsida: bildarkivet.se Tryck: Haninge kommuns tryckeri,

Läs mer

DU & SLU. Information till dig som är nyanställd vid SLU

DU & SLU. Information till dig som är nyanställd vid SLU DU & SLU Information till dig som är nyanställd vid SLU Reviderad september 2009 1 VÄLKOMMEN TILL SLU Häftet du nu håller i handen är en sammanställning av anställningsvillkor m.m. som gäller för anställda

Läs mer

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre VEM KAN FÅ HJÄLP? Socialtjänstlagen ger Dig rätt till hjälp i hemmet, äldreboende, dagverksamhet och annat bistånd om Du inte själv kan tillgodose Dina

Läs mer

ÖVERENSKOMNA RUTINER AVSEENDE BETALNINGSANSVARSLAGEN OCH SAMVERKAN VID IN- OCH UTSKRIVNING I SLUTEN VÅRD

ÖVERENSKOMNA RUTINER AVSEENDE BETALNINGSANSVARSLAGEN OCH SAMVERKAN VID IN- OCH UTSKRIVNING I SLUTEN VÅRD ÖVERENSKOMNA RUTINER AVSEENDE BETALNINGSANSVARSLAGEN OCH SAMVERKAN VID IN- OCH UTSKRIVNING I SLUTEN VÅRD Utarbetade av landstinget i Kalmar län och länets kommuner i samverkan Reviderade av Mall-gruppen

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2010-12-10 Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel 1 Tillämpning... 6

Läs mer

Information om uppdraget som god man och förvaltare

Information om uppdraget som god man och förvaltare Överförmyndarnämnden Information om uppdraget som god man och förvaltare 1. Att vara god man/förvaltare Godmanskap och förvaltarskap anordnas med stöd av föräldrabalkens bestämmelser (11:4 och 11:7).

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för beräkning av avgifter inom vård och omsorg i Malmö stad. Stadskontoret Välfärdsavdelningen

Tillämpningsanvisningar för beräkning av avgifter inom vård och omsorg i Malmö stad. Stadskontoret Välfärdsavdelningen Tillämpningsanvisningar för beräkning av avgifter inom vård och omsorg i Malmö stad. Stadskontoret Välfärdsavdelningen 1 Innehållsförteckning Tillämpningsanvisningar för beräkning av avgifter inom vård

Läs mer

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER MED DEN BERÖRDAS SAMTYCKE

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER MED DEN BERÖRDAS SAMTYCKE DATAOMBUDSMANNENS BYRÅ BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER MED DEN BERÖRDAS SAMTYCKE Uppdaterad 27.07.2010 www.tietosuoja.fi BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER MED DEN BERÖRDAS SAMTYCKE I personuppgiftslagen (523/1999)

Läs mer

Utlåtande från läkare vid prövning av hälsotillstånd i ärenden om uppehållstillstånd eller verkställighetshinder

Utlåtande från läkare vid prövning av hälsotillstånd i ärenden om uppehållstillstånd eller verkställighetshinder 244011 Inkom Migrationsverket Utlåtande från läkare vid prövning av hälsotillstånd i ärenden om uppehållstillstånd eller verkställighetshinder Dossiernummer Signatur Läkare som skriver utlåtanden eller

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket... Starta aktiebolag 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta ett aktiebolag?......3 Kort om aktiebolag...4 Bilda aktiebolaget...6 Anmäl till Bolagsverket...8 Välj företagsnamn....10 Styrelsen och

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer Inledande bestämmelser 1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer 1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. med betydande

Läs mer

God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN

God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN FÖRORD Detta är en vägledning där du får information om vad som krävs av dig som god man eller förvaltare.

Läs mer

Standardmall för information om ångerrätten

Standardmall för information om ångerrätten Standardmall för information om ångerrätten Denna mall kan användas av näringsidkare för att informera konsumenter om ångerrätten enligt de krav som finns i lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler

Läs mer

Betalningsföreläggande och handräckning

Betalningsföreläggande och handräckning I N F O R M A T I O N KFM 926 utgåva 7. Utgiven i JANUARI 2008. Betalningsföreläggande och handräckning I den här broschyren beskrivs hur en ansökan till Kronofogden ska vara utformad, vilka typer av ärenden

Läs mer